Soubory otázek pro způsobilost
'Způsobilost k vedení plavidla pomocí radaru'

č. 1 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarovým zařízením se vytváří:

Správná odpověď a)elektromagnetické vlny.
Odpověď b)úzký světelný paprsek, který je ve vzdálenosti do 20 m nebezpečný.
Odpověď c)laserový paprsek.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaElektromagnetické vlny šíří ve volném prostoru:

Správná odpověď a)přímočaře.
Odpověď b)kruhově.
Odpověď c)ve tvaru sinusoidy.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaVlny používané radarem vnitrozemské lodi mají délku:

Správná odpověď a)cca 3,2 cm.
Odpověď b)156,025 až 162,025 MHz.
Odpověď c)6,4 cm.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaElektromagnetické vlny se šíří ve volném prostoru rychlostí:

Správná odpověď a)světla (300 000 km /sec.).
Odpověď b)zvuku, cca 330 m/s.
Odpověď c)1112 km/hod.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaČást vysílacího impulsu, která se vrací od objektu zpět k anténě se nazývá:

Správná odpověď a)odražený signál.
Odpověď b)vedlejší lalok signálu.
Odpověď c)mrtvá zóna.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové vlny, které narazí na určitý objekt, se odrazí:

Správná odpověď a)pod stejným úhlem, pod jakým na objekt dopadly.
Odpověď b)jen pod úhlem 90°.
Odpověď c)pod takovým úhlem, že součet úhlu dopadu a úhlu odrazu tvoří 180°.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové impulsy, které nedopadnou na objekt pod pravým úhlem:

Správná odpověď a)jsou odvedeny do volného prostoru, nedospějí zpět do antény a nemohou proto vytvořit žádný obraz odraženého signálu.
Odpověď b)se vrátí do antény radaru.
Odpověď c)se odrazí pod takovým úhlem, součet úhlu dopadu a úhlu odrazu tvoří 180°.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNa klidné, hladké vodní hladině vidíme na obrazovce:

Správná odpověď a)nic; radarové impulsy se odrazí pryč, žádný odražený signál do antény nepřijde.
Odpověď b)břehové linie a jiné objekty obsahující kolmo zasažené části ploch.
Odpověď c)objekty nacházející se pod vodou, jejichž obraz je otočený o 180°.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPříkré břehové svahy se svislými plochami na břehu vytvoří na obrazovce:

Správná odpověď a)zřetelný a jasný signál.
Odpověď b)slabý signál, protože převážná část impulsů se odrazí pryč.
Odpověď c)obraz kolmý na podélnou osu břehu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPloché, mírně stoupající a hladké břehové svahy (např. písčiny) se znázorní na obrazovce:

Správná odpověď a)slabým signálem, protože převážná část impulsů se odrazí pryč.
Odpověď b)zřetelným a jasným signálem.
Odpověď c)úzkočarým silným obrazem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaHlavní části radarového zařízení vnitrozemské lodi jsou:

Správná odpověď a)vnější jednotka s anténou a otáčecím motorem, vysílač, přijímač, obrazovka s ovládáním.
Odpověď b)anténní systém, ovládací prvky, napájecí blok se stabilizátorem napětí.
Odpověď c)anténa, synchronní generátor, obrazovka, výchylkoměr.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarového zařízení pracuje na principu:

Správná odpověď a)ve vysílači jsou vytvářeny elektromagnetické impulsy. Ty jsou anténou svazkovitě vysílány a šíří se přímočaře rychlostí světla. Narazí-li na nějaký předmět pod úhlem 90°, odrazí se tak, že se jako odražený signál vrátí zpět do antény. V přijímači jsou impulsy odražených signálů zpracovány a na indikátoru jsou viditelné jako kresba světlých skvrn (cíle).
Odpověď b)ve vysílači jsou vytvářeny elektromagnetické impulsy. Ty jsou anténou kruhově vysílány a šíří se přímočaře rychlostí světla. Narazí-li na nějaký předmět, kdy úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, vrátí zpět do antény. V přijímači jsou impulsy odražených signálů zpracovány a na indikátoru jsou viditelné jako kresba světlých skvrn (cíle).
Odpověď c)ve vysílači jsou vytvářeny elektromagnetické impulsy. Ty jsou anténou svazkovitě vysílány a šíří se přímočaře rychlostí zvuku. Narazí-li na nějaký předmět, následuje difúzní odraz. Vysílací impulsy, které nedopadnou na objekt/cíl pod úhlem 90°, se odrazí tak, že se jako odražený signál vrátí zpět do antény. V přijímači jsou impulsy odražených signálů zpracovány a na indikátoru jsou viditelné jako kresba světlých skvrn (cíle).
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové zařízení zjišťuje:

Správná odpověď a)vzdálenost mezi radarovou anténou a objektem/cílem, směr pohybu objektu/cíle.
Odpověď b)vzdálenost plavidel proti sobě plujících a jejich rychlost.
Odpověď c)hloubku dna pod plavidlem a pod úhlem 30° před ním.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaZ doby proběhu mezi vysláním vysílacího impulsu a příjmem odraženého signálu se zjistí:

Správná odpověď a)vzdálenost mezi radarovou anténou a objektem/cílem.
Odpověď b)směr objektu/cíle ve vztahu k vlastní kurzové čáře.
Odpověď c)rychlost cíle objektu v závislosti na vlastní rychlosti.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové vysílací impulsy se vytvářejí:

Správná odpověď a)ve vysílači.
Odpověď b)v přijímači.
Odpověď c)v otáčející se parabolické anténě.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové impulsy z vysílače k anténě se dostanou:

Správná odpověď a)přes přepínač vysílání - příjem.
Odpověď b)přímo.
Odpověď c)přes zesilovač příjmu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPřepínač vysílání - příjem je nezbytný, protože:

Správná odpověď a)anténa se používá jak pro vysílání, tak pro příjem, a silné vysílací impulsy by přijímač poškodily.
Odpověď b)jím lze volit směr otáčení antény.
Odpověď c)jím operátor radaru stanoví režim zařízení do polohy "STAND BY" nebo "Provoz".
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaSynchronní generátor a synchronní motor plní společnou úlohu:

Správná odpověď a)způsobují, že směr záření antény a směr vychýleného paprsku v obrazovce probíhají synchronně. Tím je zajištěna věrnost zobrazení odraženého signálu.
Odpověď b)otáčet anténou v přesně stanovené frekvenci 50 otáček za minutu.
Odpověď c)způsobují, že směr záření antény a směr vychýleného paprsku v obrazovce probíhají synchronně. Tím je zajištěna časová posloupnost obrazu cíle pohybujícího se proti vlastnímu plavidlu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPřijímač v radarovém zařízení zajišťuje:

Správná odpověď a)zesílení odražených signálů přicházející o různé síle tak, aby byly pokud možno stejně dobře rozpoznatelné na obrazovce.
Odpověď b)radiové spojení s ostatními účastníky provozu na vodní cestě.
Odpověď c)zobrazení plavebních překážek na obrazovce.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNa obrazovce se znázorňují objekty zachycené radarem:

Správná odpověď a)jako kresba světelných skvrn.
Odpověď b)ve skutečné velikosti podle nastaveného zobrazení.
Odpověď c)jako pevné měřící kruhy, variabilní kruh vzdálenosti, střední bod, přední linie a další nautické informace.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaMezi obsluhovací prvky radarového přístroje nepatří:

Správná odpověď a)přepínač příjem - vysílání.
Odpověď b)vyrovnání matu způsobeného deštěm.
Odpověď c)tlumení blízkého odraženého signálu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaCelkovou světlost zobrazení lze nastavovat:

Správná odpověď a)knoflíkem "Světlost"/"Brilliance.
Odpověď b)knoflíkem "Ladění"/"Tunning".
Odpověď c)knoflíkem "Zesílení"/"Gain".
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaKnoflíkem "Zesílení"/"Gain" se nastavuje:

Správná odpověď a)zesílení impulsů odražených signálů.
Odpověď b)celková světlost zobrazení.
Odpověď c)potlačení tlumení blízkého signálu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNaladění frekvence přijímače na frekvenci vysílače se provádí:

Správná odpověď a)knoflíkem "Ladění"/"Tunning".
Odpověď b)knoflíkem "Zesílení"/"Gain".
Odpověď c)automaticky po zapnutí otáčení antény.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaOvládací prvek "Tlumení blízkého odraženého signálu"/"Anti-Clutter-Sea"/"STC" má funkci:

Správná odpověď a)tlumení blízkých odražených signálů a tím potlačení rušivých odražených signálů v blízkém okruhu.
Odpověď b)tlumení blízkých odražených signálů a tím potlačení nejjasnějších signálů.
Odpověď c)tlumení blízkých odražených signálů v mrtvé zóně.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRušivé signály odražené od deště, krup apod. se utlumí:

Správná odpověď a)ovládacím prvkem "Vyrovnání matu způsobeného deštěm"/"Anti-Clutter-Rain" /"Difference"/"FTC". Je však nutno dbát na to, aby se nepotlačily užitečné cíle.
Odpověď b)tlumení blízkých odražených signálů a tím potlačení rušivých odražených signálů v blízkém okruhu do vzdálenosti cca 1200 m.
Odpověď c)automaticky při přesvětlení světelného čidla v přijímači.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaOvládací prvek "Decentrování"/Off-Centering":

Správná odpověď a)přenáší střední bod dolů, aby se tak docílilo většího výhledu dopředu. Větší výhled dopředu je však na úkor menšího výhledu směrem dozadu.
Odpověď b)volí se rozsah vzdáleností
Odpověď c)eliminuje vliv upevnění anténního systému mimo podélnou osu plavidla.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové zařízení má zapínací polohu "V pohotovosti"/"Stand-by" , protože:

Správná odpověď a)před uvedením do provozu se musí magnetronová elektronka předehřát.
Odpověď b)musí být umožněno roztočení anténního systému do synchronizovaných otáček.
Odpověď c)vůdce plavidla musí být neustále připraven na plavbu za snížené viditelností.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaMinimální technické požadavky na radarová zařízení pro rýnskou plavbu určuje:

Správná odpověď a)Ústřední komise pro rýnskou plavbu (ZKR).
Odpověď b)výrobce radiolokátoru.
Odpověď c)provozovatel plavidel na vodních cestách v povodí Rýna.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNávod k obsluze radaru musí být vyhotoven v jazyce:

Správná odpověď a)podle národnosti uživatele.
Odpověď b)v německém, anglickém, francouzském nebo nizozemském.
Odpověď c)výrobce zařízení a státu, ve kterém je radar používán.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNávod k obsluze radaru musí obsahovat:

Správná odpověď a)informace o uvedení do provozu a obsluze, údržbě, všeobecných bezpečnostních předpisech a pokyny pro technicky bezvadnou vestavbu do plavidla.
Odpověď b)postup při vedení plavidla za snížené viditelnosti pomocí radaru.
Odpověď c)spojení na servisní středisko pro záruční opravy.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadar používaný na Rýně musí mít nastavitelná pásma alespoň:

Správná odpověď a)500 m, 800 m, 1200 m, 1600 m, a 2000 m.
Odpověď b)500 m, 1000 m, 1600 m, a 5000 m.
Odpověď c)500 m, 800 m, 1200 m, 1600 m, a 2000 m a 5000 m.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaV pásmech vzdálenosti 800 a 1200 m musí mít měřicí kruhy odstup navzájem:

Správná odpověď a)200 m.
Odpověď b)500 m,
Odpověď c)400 m.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarová zařízení vnitrozemských lodí pracují na provozní frekvenci:

Správná odpověď a)mezi 9,3 a 9,5 GHz.
Odpověď b)pásma KV.
Odpověď c)156,025 až 162,025 MHz.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPrůměrný vysílací výkon radarových zařízení vnitrozemských lodí je:

Správná odpověď a)0,5 až 3 W.
Odpověď b)4 až 5 kW.
Odpověď c)73,5 W.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové obrazy se aktualizují:

Správná odpověď a)nejpozději po 2 1/2 sekundě.
Odpověď b)co nejdříve po zlepšení viditelnosti.
Odpověď c)nejdříve za 2 1/2 sekundě.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaU radarových zařízení vnitrozemských lodí při plavbě na Rýně smí být použita obrazovka o minimálním průměru:

Správná odpověď a)270 mm.
Odpověď b)510 mm.
Odpověď c)není stanoveno.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarový impuls je dlouhý:

Správná odpověď a)0,05 µs.
Odpověď b)1/50000 s.
Odpověď c)max. 2 1/2 s.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarová anténa se otáčí rychlostí:

Správná odpověď a)minimálně 24 x za minutu.
Odpověď b)při silném větru minimálně 20 x za minutu.
Odpověď c)maximálně 24 x za minutu.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNové znázornění obrazu nastává v indikátoru:

Správná odpověď a)s každým otočením antény. To jsou při 24 otáčkách za minutu 21/2 s.
Odpověď b)při zapnutí radaru z polohy "Stand by" do polohy "Provoz".
Odpověď c)podle frekvence radarových impulsů, tedy 50 x za vteřinu.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarová anténa vyzařuje vysílací impulsy:

Správná odpověď a)svazkovitě, v horizontální rovině maximálně v rozmezí 1,2o, ve vertikální rovině v rozmezí cca 20°.
Odpověď b)paprskovitě v kružnici 3600.
Odpověď c)rovnoměrně do všech směrů horizontální roviny.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaU radaru se používá anténa:

Správná odpověď a)směrová otočná, která snímá okolí postupně paprskovitě.
Odpověď b)prutová, která vyzařuje energii rovnoměrně do všech směrů horizontální roviny.
Odpověď c)teleskopická, která umožňuje její zatažení při podplouvání mostů s nízkou podjezdnou výškou.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaHorizontální úhel svazkování radarové antény smí být:

Správná odpověď a)maximálně 1,2°, závisí na délce antény.
Odpověď b)minimálně 1,2o. Čím širší je úhel, tím lze sledovat širší horizont.
Odpověď c)1,2o, bez závislosti na délce antény.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaVertikální svazkování radarové antény je:

Správná odpověď a)asi 20°, 10° směrem nahoru, 10° směrem dolů.
Odpověď b)minimálně 30°. Čím širší je úhel, tím lze sledovat širší horizont.
Odpověď c)45° až 90° podle délky antény.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaSvazek paprsků je ve vzdálenosti 1000 metrů při délce antény 2,40 m široký:

Správná odpověď a)18 m.
Odpověď b)15 m.
Odpověď c)23 m.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaŠířka laloku antény o délce 1,80 m je:

Správná odpověď a)užší než svazek antény o délce 3 m.
Odpověď b)širší než u antény o délce 3 m.
Odpověď c)měnitelná podle nastaveného pásma vzdálenosti.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNa obrazovce je kromě odražených signálů radiolokačního cíle znázorněno:

Správná odpověď a)střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací stupnice a informace o nastavení radaru.
Odpověď b)střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací pravítko, zaměřovací stupnice a podkladová plavební mapa.
Odpověď c)vlastní plavidlo ve formě obrazu na přední linii, střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací stupnice a nautické informace.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaCentrování nebo decentrování obrazu se rozumí:

Správná odpověď a)posunutí středního bodu radarového obrazu na střed obrazovky nebo směrem dolů.
Odpověď b)posunutí středního bodu radarového obrazu na střed obrazovky nebo směrem doprava nebo doleva.
Odpověď c)sesoustředění radarového obrazu s podélnou osou plavidla.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaMěřítko radarového obrazu se decentrováním:

Správná odpověď a)nemění.
Odpověď b)zvětšuje.
Odpověď c)zmenšuje.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPojem "pásmo vzdálenosti" znamená:

Správná odpověď a)vzdálenost, která může být znázorněna od středu k okraji obrazovky.
Odpověď b)vzdálenost, která může být znázorněna podle nastavení zvětšení od jednoho okraje obrazovky ke druhému.
Odpověď c)pásmo, které je zobrazeno od přídě vlastního plavidla v závislosti na viditelnosti.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaMěřicí kruhy na obrazovce mají v pásmech 1200 m rozestupy:

Správná odpověď a)200 m.
Odpověď b)400 m.
Odpověď c)600 m.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPři plavbě podélně jiného plavidla je vhodné zvolit pásmo vzdálenosti:

Správná odpověď a)malé.
Odpověď b)1200 m.
Odpověď c)velké.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPři plavbě na široké volné vodní ploše je vhodné zvolit pásmo vzdálenosti:

Správná odpověď a)větší.
Odpověď b)malé.
Odpověď c)nad 3000 m.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaCentrování radarového obrazu je nezbytné:

Správná odpověď a)na úzkých vodách, v přístavech a před manévry se zpomalením plavby.
Odpověď b)po každém zapnutí přístroje.
Odpověď c)po každé opravě, při které byla demontována anténa.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPři plavbě je nutné obraz dosud decentrovaný opět centrovat, protože:

Správná odpověď a)před manévry se zpomalením plavby, tedy před manévry obratu nebo vjezdu do přístavu, je třeba získat větší výhled dozadu.
Odpověď b)přístroj se delším používáním samovolně decentruje.
Odpověď c)je třeba zvětšit výhled dopředu. Tím se zmenší výhled dozadu.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarová zařízení jsou schopna zobrazit objekty v minimální vzdálenosti:

Správná odpověď a)8 m.
Odpověď b)1,2 m.
Odpověď c)50 m.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRozlišení nablízko závisí na:

Správná odpověď a)rychlosti vysílajícího a přijímajícího přepínače.
Odpověď b)rychlosti otáčení antény.
Odpověď c)délce plavidla před rovinou kolmou na umístění antény.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaNa velikost dálkového rozlišení má vliv:

Správná odpověď a)doba trvání vysílacího impulsu.
Odpověď b)rychlosti otáčení antény.
Odpověď c)nastavení jasu obrazovky.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaRadarové odrážeče by měly být umístěny před mostem minimálně:

Správná odpověď a)12 metrů, aby mohly být znázorněny odděleně od něho.
Odpověď b)co nejblíže, aby nedošlo ke zkreslení vzdálenosti.
Odpověď c)v počtu odpovídajícím počtu mostních pilířů.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaPod pojmem: "úhlové rozlišení" se rozumí:

Správná odpověď a)schopnost zařízení zobrazit ještě odděleně cíle ležící těsně vedle sebe.
Odpověď b)úhel mezi podélnou rovinou plavidla a rovinou cíle.
Odpověď c)úhel, pod kterým je znázorněn cíl.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaSchopnost radarového zařízení zobrazit odděleně sousední cíle, které leží vedle sebe se nazývá:

Správná odpověď a)úhlové nebo azimutové rozlišení.
Odpověď b)rozlišení nablízko.
Odpověď c)dálkové rozlišení.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaŠířka svazku antény dlouhé 1,80 m ve vzdálenosti 1200 m je přibližně:

Správná odpověď a)28 m.
Odpověď b)56 m.
Odpověď c)2 1/2 cm.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaOdražený signál plavidla připlouvajícího v protisměru na horním okraji obrazovky je zakreslen:

Správná odpověď a)široce a při přiblížení se kresba zužuje.
Odpověď b)úzký a při přiblížení se kresba rozšiřuje.
Odpověď c)stále stejně široký.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: R1
OtázkaOdstup vedle sebe plujících cílů, které se vzdalují od vlastního radarového zařízení, je:

Správná odpověď a)s přibývající vzdáleností větší a se zmenšující se vzdáleností menší.
Odpověď b)s přibývající vzdáleností menší a se zmenšující se vzdáleností větší.
Odpověď c)u moderních radarů neměnný.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPřed uvedením radarového zařízení do chodu je nezbytné:

Správná odpověď a)zkontrolovat, zda se radarová anténa může volně otáčet.
Odpověď b)prostudovat návod k použití dodaný výrobcem.
Odpověď c)zaznamenat jeho spuštění do lodního deníku.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPrvní úkon při uvedení radarové zařízení do činnosti je:

Správná odpověď a)zapnutí do pohotovostního režimu (Stand by).
Odpověď b)optimální naladění ukazatele pomocí ovládacího prvku (Tuning).
Odpověď c)zapnutí do provozního režimu (Power ON).
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaZapnutí spínače:"Pohotovost" (Stand by) zajišťuje:

Správná odpověď a)předehřátí magnetronové trubice po dobu 2 až 4 minuty a možnost přepnutí přístroje do provozního režimu.
Odpověď b)připravenost přístroje před vyplutím v noci a možnost jeho rychlého přepnutí do provozního režimu.
Odpověď c)naladění jasu na potřebnou úroveň (Brilliance), připojení měřicích kruhů a zapnutí přístroje na velký rozsah.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPo zapnutí vypínače na "Provoz":

Správná odpověď a)anténa se otáčí, vysílač pracuje a vysílá impulsy.
Odpověď b)naladění se jas na potřebnou úroveň (Brilliance), připojí se měřicí kruhy a zapne přístroj na velký rozsah.
Odpověď c)předehřívá se magnetronová trubice po dobu 2 až 4 minut.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaRadarové zařízení musí být vyladěno ovládacím knoflíkem "Ladění" (Tunning) na největší vychýlení, aby:

Správná odpověď a)frekvence přijímače odpovídala frekvenci vysílače.
Odpověď b)signál vysílače byl co nejsilnější.
Odpověď c)obraz na monitoru byl jasný, zřetelný a čistý.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaZařízení se ladí v rozsahu vzdálenosti:

Správná odpověď a)velkém rozsahu vzdálenosti (nad 8 km).
Odpověď b)malé vzdálenosti (do 400 m).
Odpověď c)v celém rozsahu vzdáleností.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaZařízení je optimálně nastavené, pokud:

Správná odpověď a)obraz na monitoru je jasný, zřetelný a čistý.
Odpověď b)indikátor ladění ukazuje největší možné vychýlení.
Odpověď c)indikátor ladění ukazuje nulové vychýlení, tedy není žádný rušivý signál.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaOvládacím prvkem "Jas" se nastavuje:

Správná odpověď a)svítivost dat v závislosti na okolí.
Odpověď b)obraz na monitoru jasný, zřetelný a čistý.
Odpověď c)signál vysílače, aby byl co nejsilnější.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaOvládací prvek "Kontrast" způsobuje:

Správná odpověď a)nastavení rozdílu světlosti mezi pozadím a informativními zobrazeními.
Odpověď b)obraz na monitoru jasný, zřetelný a čistý.
Odpověď c)nulové vychýlení, tedy není žádný rušivý signál.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaOvládacím prvkem "Zesílení - GAIN" se:

Správná odpověď a)zesilují odražené impulsy v přijímači.
Odpověď b)nastavuje rozdíl světlosti mezi pozadím a informativními zobrazeními.
Odpověď c)nastavuje signál vysílače, aby byl co nejsilnější.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPři nastavení zesílení se postupuje:

Správná odpověď a)od maxima k minimu. Zesílení se otočí naplno a pak se pomalu ubírá tak, aby nevzniklo rušení, ale cíle zůstaly viditelné.
Odpověď b)od minima k maximu tak, aby signál vysílače byl co nejsilnější.
Odpověď c)od minima k maximu tak, aby obraz na monitoru jasný, zřetelný a čistý.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaTlumení blízkého odraženého signálu je účinné:

Správná odpověď a)v blízkém rozsahu až do cca 1200 m.
Odpověď b)ve větším rozsahu vzdálenosti (nad 1600 m).
Odpověď c)v celém nastaveném rozsahu.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaVyrovnání matu způsobeného deštěm je účinné:

Správná odpověď a)v celém nastaveném rozsahu.
Odpověď b)v blízkém rozsahu až do cca 1200 m.
Odpověď c)ve větším rozsahu vzdálenosti (nad 1600 m).
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaRušivé signály způsobené odraženými signály od vln mohou být odstraněny:

Správná odpověď a)tlumením blízkých odražených signálů od vodní hladiny.
Odpověď b)zapnutím filtru k vyrovnání matu způsobeného deštěm.
Odpověď c)v celém nastaveném rozsahu. Nejsou při tom potlačeny užitečné cíle.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPři použití tlumení blízkého odraženého signálu nebo vyrovnání matu způsobeného deštěm, je třeba dbát na to, aby:

Správná odpověď a)nebyly potlačeny užitečné cíle.
Odpověď b)signál vysílače byl co nejsilnější.
Odpověď c)tlumení působilo v celém nastaveném rozsahu.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaKvalita radarového obrazu může být závislá na:

Správná odpověď a)správném nastavení jasu, kontrastu a zesílení.
Odpověď b)správném používání ovládacích prvků tlumení vzdálených odražených signálů.
Odpověď c)volbě maximálního rozsahu.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaV přístavech a na vodních cestách s omezenou šířkou by se mělo plout:

Správná odpověď a)s nastaveným rozsahem 500 m, nebo je-li k dispozici, i rozsahu 300 m.
Odpověď b)se zapnutým tlumením blízkých odražených signálů, zvaným též potlačení odrazů od vodní hladiny.
Odpověď c)s vypnutým radarem vzhledem k bezpečnosti osob, pohybujících se v blízkosti.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaJestliže malý cíl v přední linii náhle zmizí, je možné:

Správná odpověď a)tlačítkem přední linii krátkodobě potlačit.
Odpověď b)nastavit rozsah 500 m, nebo je-li k dispozici, i rozsah 300 m.
Odpověď c)nastavit co nejsilnější signál vysílače.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaVýchylkoměr pracuje na principu:

Správná odpověď a)točícího se gyroskopu, který si ve volném prostoru ponechává svou polohu. Této vlastnosti se využívá k indikaci rychlosti otáčení lodi.
Odpověď b)točícího se gyroskopu, který si ve volném prostoru ponechává svou polohu. Této vlastnosti se využívá k indikaci výchylky kormidla.
Odpověď c)točícího se gyroskopu, který reaguje na změny kurzu tím, že se natáčí o stejnou hodnotu. Této vlastnosti se využívá k indikaci rychlosti otáčení lodi.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaVýchylkoměr na plavidle ukazuje:

Správná odpověď a)rychlost otáčení plavidla na levobok nebo pravobok ve stupních za minutu.
Odpověď b)výchylku kormidla ve stupních.
Odpověď c)boční propad a snos.
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaVaše plavidlo pluje dozadu. Přitom se záď vaší lodi vychýlí na pravobok. Výchylkoměr ukáže:

Správná odpověď a)rychlost otáčení na levobok.
Odpověď b)rychlost otáčení na pravobok.
Odpověď c)boční propad a snos.
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaK bezpečnému udržování kursu při plavbě s pomocí radaru slouží:

Správná odpověď a)výchylkoměr.
Odpověď b)axiometr.
Odpověď c)vysílač signálů, přijímač signálů a anténní systém radarového přístroje.
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPři manévru otočení pro plavbu zpět během 2 minut ukazuje výchylkoměr během otáčení:

Správná odpověď a)rychlost otáčení 90° /min.
Odpověď b)rychlost otáčení 45° /min.
Odpověď c)otočení o 180°.
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: R2
OtázkaPozorovatel radaru dá povel "levobok 20 stupňů". Po šesti sekundách následuje povel "nula stupňů". Pokud nebereme v úvahu proud vody a vítr, plavidlo změní kurs o:

Správná odpověď a)2°.
Odpověď b)20°.
Odpověď c)0°.
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaStřed radarového obrazu odpovídá ve skutečnosti:

Správná odpověď a)stanovišti radarové antény.
Odpověď b)středu vlastního plavidla.
Odpověď c)nejvzdálenějšímu bodu na horizontu.
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaZačátek přední linie na obrazovce odpovídá:

Správná odpověď a)stanovišti antény. Tak to zůstává také tehdy, jestliže je obraz decentrován.
Odpověď b)stanovišti antény pouze pokud je obraz decentrován.
Odpověď c)stanovišti antény pouze při centrovaném obraze.
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaBočně posunuté stanoviště antény se na přední linii projevuje tak, že:

Správná odpověď a)podélná osa lodi má boční posunutí oproti přední linii.
Odpověď b)neprojevuje se.
Odpověď c)podélná osa lodi má boční posunutí oproti bočním liniím na obrazovce.
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaPoloha vlastního plavidla v plavební dráze se zjistí:

Správná odpověď a)pozorováním vlastního kursu pomocí kursové linie a odhadem odstupu od břehu.
Odpověď b)otočením směrové radarové antény do boku plavidla a změřením vzdálenosti od břehu.
Odpověď c)nastavení zaměřovací stupnice o 180° směrem dozadu. Zafixování odstupu od břehu vzdálenostním kruhem.
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaZjištění polohy vlastního plavidla v plavební dráze a k volbě správného kursu umožňují pomocné linie radaru:

Správná odpověď a)nastavení zaměřovací stupnice o 180° směrem dozadu. Zafixování odstupu od břehu variabilním kruhem vzdálenosti.
Odpověď b)otočením směrové radarové antény do boku plavidla a změřením vzdálenosti od břehu.
Odpověď c)pevné měřicí kruhy, kurzová čára, údaje výchylkoměru.
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaPři plavbě s použitím radaru plout pouze pomocí kursové linie v přímém kursu:

Správná odpověď a)nelze, protože odchylky od kursu by byly poznány pozdě.
Odpověď b)lze, je však nezbytné nepohnout kormidlem.
Odpověď c)lze, je však nutné nepřetržitě sledovat příď plavidla.
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaVýchylkoměr ukazuje:

Správná odpověď a)rychlost otáčení.
Odpověď b)boční snos (derivaci).
Odpověď c)vychýlení kormidla.
 
č. 96 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaStanovení odstupů a vzdáleností na radarové obrazovce umožňuje:

Správná odpověď a)znalost nastaveného pásma vzdálenosti a odstupu měřicích kruhů.
Odpověď b)manipulace s variabilním měřicím kruhem nahoru a dolů.
Odpověď c)nastavení zaměřovací stupnice o 180° směrem dozadu.
 
č. 97 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaMěřítko obrazu se změnou pásma:

Správná odpověď a)mění.
Odpověď b)nemění.
Odpověď c)odchýlí z centra obrazovky.
 
č. 98 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaMěřítko obrazu se s přibývající vzdáleností objektu od antény:

Správná odpověď a)nemění.
Odpověď b)mění.
Odpověď c)zmenšuje.
 
č. 99 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaZda plavidlo zobrazené na obrazovce pluje nebo zda stojí, lze zjistit:

Správná odpověď a)porovnáním pozice plavidla s vlastní pozicí a se břehem.
Odpověď b)porovnáním pozice plavidla se vzdálenostními kružnicemi.
Odpověď c)zastavením obrazu. Plující plavidlo se bude na obrazovce pohybovat.
 
č. 100 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaOdražený signál od plujícího plavidla, které pluje stejným směrem pomaleji než vlastní plavidlo se bude na obrazovce pohybovat:

Správná odpověď a)odražený signál plavidla dospěje na střed obrazovky rychlostí, která je rozdílem rychlostí obou plavidel.
Odpověď b)odražený signál plavidla dospěje na střed obrazovky rychlostí plavby vlastního plavidla.
Odpověď c)odražený signál plavidla dospěje na střed obrazovky rychlostí, která je součtem rychlostí obou plavidel.
 
č. 101 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaOdražený signál stojícího plavidla se na obrazovce:

Správná odpověď a)bude pohybovat na střed obrazovky rychlostí plavby vlastního plavidla.
Odpověď b)nebude pohybovat.
Odpověď c)bude pohybovat od středu obrazovky k přední linii rychlostí plavby vlastního plavidla.
 
č. 102 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaOdražený signál od plujícího plavidla v protisměru se bude na obrazovce pohybovat:

Správná odpověď a)na střed obrazovky rychlostí, která je součtem rychlostí obou plavidel.
Odpověď b)na střed obrazovky rychlostí, která je rozdílem rychlostí obou plavidel pomalu.
Odpověď c)na střed obrazovky rychlostí plavby vlastního plavidla.
 
č. 103 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaPlujete rychlostí 10 km/h proti proudu a plavidlo plující rychlostí 20 km/h pluje proti Vám. Ve vzdálenosti 1500 m jej spatříte na obrazovce. Potkáte se s ním:

Správná odpověď a)za 3 minuty.
Odpověď b)za 6 minut.
Odpověď c)za 9 minut.
 
č. 104 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaBezpečné vyhodnocení obrazu zajišťují:

Správná odpověď a)nautické pomocné prostředky, tedy střední bod, přední (kursová) linie, pevné měřicí a variabilní kruh vzdálenosti.
Odpověď b)zobrazené odražené signály od předmětů na vodní hladině ve směru plavby vlastního plavidla.
Odpověď c)zvolené pásmo vzdálenosti a odstupy variabilních měřicích kruhů.
 
č. 105 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaPřední linie na obrazovce poskytuje informaci o:

Správná odpověď a)směru plavby a kursu vlastního plavidla.
Odpověď b)vlastní pozici.
Odpověď c)vzdálenosti k jiným objektům a jejich vzdálenosti mezi sebou navzájem.
 
č. 106 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaPevné a variabilní měřicí kruhy poskytují informaci o:

Správná odpověď a)vzdálenosti k jiným objektům a jejich vzdálenosti mezi sebou navzájem.
Odpověď b)vlastní pozici.
Odpověď c)směru plavby a kursu vlastního plavidla.
 
č. 107 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaSprávný odstup břehové linie nebo ochranné hráze v závislosti na vodním stavu lze na obrazovce kontrolovat pomocí:

Správná odpověď a)variabilního kruhu vzdálenosti nastaveného do mezilehlé polohy.
Odpověď b)pevných měřicích kruhů, nastavených na potřebné zvětšení.
Odpověď c)stopy dosvitu vlastního plavidla.
 
č. 108 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaKurs a rychlost jiného plavidla lze odvodit:

Správná odpověď a)ze stopy dosvitu.
Odpověď b)z pevných měřicích kruhů, nastavených na potřebné zvětšení.
Odpověď c)změřením pomocí variabilního měřicího kruhu.
 
č. 109 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaZvětšení výhledu dopředu, ale na úkor výhledu směrem dozadu, se dosáhne:

Správná odpověď a)decentrováním obrazovky posunutím středního bodu směrem dolů při traťové plavbě.
Odpověď b)centrováním obrazovky při traťové plavbě.
Odpověď c)decentrováním obrazovky posunutím středního bodu směrem nahoru.
 
č. 110 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaCentrování obrazovky je potřebné provést:

Správná odpověď a)před každým manévrem, před nímž je potřebný dostatečný výhled směrem dozadu.
Odpověď b)před vyplutím na volnou vodní cestu bez potřeby rozsáhlých manévrů.
Odpověď c)vždy po zapnutí radaru.
 
č. 111 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaOmezení informací při plavbě s pomocí radaru spočívá v tom, že:

Správná odpověď a)radarové zařízení nemůže vidět za roh.
Odpověď b)radarové zařízení nemůže zobrazit více cílů ležících odděleně.
Odpověď c)radarové zařízení nemůže zobrazit velké objekty za malými v radarovém stínu.
 
č. 112 Zkratka souboru otázek: R3
OtázkaRadarové stíny se vyskytují obvykle:

Správná odpověď a)jestliže menší cíl je zakryt větším cílem.
Odpověď b)v úzkých obloucích plavební dráhy.
Odpověď c)před mostními pilíři.
 
č. 113 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaRozštěpení anténního laloku může způsobit:

Správná odpověď a)vlajkový stožár stojící před radarovou anténou
Odpověď b)náraz antény do překážky s omezenou podjezdnou výškou.
Odpověď c)odraz signálu od blízkého objektu.
 
č. 114 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaRadarový stín mimo jiné vzniká:

Správná odpověď a)zastíněním nástavbami vlastního plavidla.
Odpověď b)špatnou centralizací signálu.
Odpověď c)pomalým otáčením antény.
 
č. 115 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaV radarovém stínu nelze vnímat žádné objekty, protože:

Správná odpověď a)radarové paprsky nemohou překonat nástavby, dospět k cíli a tím také nevzniknou odražené signály.
Odpověď b)signály se odrazí od cíle do volného prostoru.
Odpověď c)radarové paprsky nemohou vzhledem ke snížené viditelnosti objektem proniknout.
 
č. 116 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaK vícenásobnému odrazu radarových paprsků může dojít:

Správná odpověď a)při prázdných nákladových prostorech plavidla.
Odpověď b)při větším počtu stejně velkých cílů.
Odpověď c)při špatném vyladění přijímače.
 
č. 117 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaDéšť nebo kroupy vytvářejí na obrazovce:

Správná odpověď a)plochy, přes které se paprsky nedostanou.
Odpověď b)soustředné kružnice vzdálené od sebe podle nastavení přístroje.
Odpověď c)svislé nebo šikmé čáry podle směru větru.
 
č. 118 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaRušení radarového obrazu způsobené deštěm lze zmenšit:

Správná odpověď a)použitím tlačítka FTC (Fast Time Control). Obraz ostatních cílů se zmenší.
Odpověď b)použitím tlačítka FTC (Fast Time Control). Obraz ostatních cílů se nemění.
Odpověď c)použitím tlačítka Anti Clutter Sea. Současně jsou potlačeny odrazy od užitečných cílů.
 
č. 119 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaRušení způsobené vlněním vodní hladiny lze zmenšit:

Správná odpověď a)stisknutím tlačítka Anti Clutter Sea. Potlačení odrazu působí jen do vzdálenosti 1200 m.
Odpověď b)stisknutím tlačítka Anti Clutter Sea. Potlačení odrazu působí v celém rozsahu vzdálenosti.
Odpověď c)Použitím tlačítka FTC (Fast Time Control). Obraz ostatních cílů se zmenší.
 
č. 120 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaPři podjíždění mostu se na radarové obrazovce zobrazí:

Správná odpověď a)světlý pruh napříč vodní cesty.
Odpověď b)pouze radarové odrážeče u mostních pilířů.
Odpověď c)svislé plochy, přes které se paprsky nedostanou.
 
č. 121 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaV oblasti rozptylového pole na odvrácené straně mostu lze zjistit plující plavidlo:

Správná odpověď a)rádiem a zvukovým signálem.
Odpověď b)vícenásobným odrazem impulzů mostních pilířů.
Odpověď c)dvojitým nebo vícenásobným odraženým signálem.
 
č. 122 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaVícenásobný obraz vzniká tím, že:

Správná odpověď a)část odraženého signálu dopadne na anténu a způsobí kresbu odraženého signálu a část signálu narazí na bok vlastní lodě, po odrazu dopadne na cíl a vrátí se do antény, čímž vytvoří druhou kresbu signálu.
Odpověď b)část odraženého signálu dopadne na anténu a způsobí kresbu odraženého signálu a část signálu dopadne na jiný cíl a vrátí se do antény, čímž vytvoří druhou kresbu signálu.
Odpověď c)paralelně plují lodě a signál se odrazí postupně od obou.
 
č. 123 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaZa pravý signál při vícenásobném odrazu považujeme:

Správná odpověď a)nejbližší a nejjasnější.
Odpověď b)nejvzdálenější.
Odpověď c)žádný, přístroj je nutné vyladit.
 
č. 124 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaZa zdánlivý cíl považujeme:

Správná odpověď a)kresbu odraženého signálu na obrazovce, třebaže před radarem není žádný objekt.
Odpověď b)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
Odpověď c)pravděpodobný cíl za překážkou, kterou nemůže radarový signál proniknout.
 
č. 125 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaOdraz signálu od vedení vysokého napětí způsobuje:

Správná odpověď a)zobrazení zdánlivého cíle.
Odpověď b)řetěz perel bez šňůry.
Odpověď c)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
 
č. 126 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaOdrazové balony na vedení vysokého napětí se na radarové obrazovce zobrazí jako:

Správná odpověď a)řetěz perel bez šňůry.
Odpověď b)čárkované signály vzniklé interferencí.
Odpověď c)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
 
č. 127 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaPod pojmem mrtvá zóna se rozumí:

Správná odpověď a)prostor před radarovým zařízením, kam se vysílací impuls nedostane.
Odpověď b)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
Odpověď c)snížená viditelnost způsobená hustým deštěm nebo sněžením.
 
č. 128 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaMalý cíl za větším objektem se na radarové obrazovce:

Správná odpověď a)nezobrazí, je v radarovém stínu.
Odpověď b)zobrazí vícenásobným odrazem.
Odpověď c)zobrazí jako zdánlivý cíl.
 
č. 129 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaDosah radarového signálu v oblouku vodní cesty:

Správná odpověď a)je stejný jako dohled zrakem za nesnížené viditelnosti.
Odpověď b)je větší než dohled zrakem za nesnížené viditelnosti.
Odpověď c)závisí na nastaveném dosahu antény.
 
č. 130 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaRadarový stín může způsobit nebezpečnou situaci:

Správná odpověď a)u ústí vedlejší plavební dráhy na hlavní, při potkávání, v oblouku.
Odpověď b)za snížené viditelnosti (hustého deště nebo sněžení).
Odpověď c)pouze při vyplutí menšího plavidla ze stínu.
 
č. 131 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaNebezpečí v místech možného radarového stínu lze snížit:

Správná odpověď a)pomalou plavbou, zvukovými signály, upozorněním radiostanicí.
Odpověď b)zvýšením rychlosti plavby, vypnutím radiostanice.
Odpověď c)zastavením.
 
č. 132 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaJestliže radarové zařízení přijímá a zobrazuje impulzy jiných radarů, jedná se o:

Správná odpověď a)interferenci, způsobenou stejnou nebo velmi blízkou provozní frekvencí obou přístrojů.
Odpověď b)interferenci, způsobenou různými provozními frekvencemi obou přístrojů.
Odpověď c)vícenásobný odraz.
 
č. 133 Zkratka souboru otázek: R4
OtázkaInterferenci:

Správná odpověď a)je možné eliminovat zapnutím ovládacího prvku "Potlačení interferencí".
Odpověď b)je možné eliminovat přeladěním na jinou frekvenci.
Odpověď c)nelze eliminovat.
 
č. 134 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPoužívání rádiových stanic a zvukových signálů současně s použitím radaru řeší:

Správná odpověď a)Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní republiky.
Odpověď b)vyhláška Českého telekomunikačního úřadu č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď c)vyhláška MDS č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení plavidel.
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: R5
Otázka) déšť a sněžení s viditelností nad 1000 m .

Správná odpověď a)trojtónový zvukový signál.
Odpověď b)jeden dlouhý zvuk.
Odpověď c)řada úderů na zvon opakovaná po dobu ne delší než 1 minuta.
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPod pojmem "sníženou viditelnost" se rozumí:

Správná odpověď a)viditelnost pod 1000 m.
Odpověď b)vyhláška Českého telekomunikačního úřadu č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď c)tma (noc).
 
č. 137 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPři potkávání navrhuje kurs:

Správná odpověď a)vůdce plavidla, který pluje proti proudu.
Odpověď b)vůdce plavidla, který pluje po proudu.
Odpověď c)způsob potkávání je dán Řádem plavební bezpečnosti, tedy vždy vpravo.
 
č. 138 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPlavidlo plující s pomocí radaru po proudu odpovídá na návrh týkající se kursu daný plavidlem plujícím s pomocí radaru proti proudu:

Správná odpověď a)potvrzením, navržené strany pro potkávání nebo navržením jiné strany.
Odpověď b)musí plavidlu plujícímu s pomocí radaru proti proudu odpovědět a za své plavidlo uvést druh nákladu a cílový přístav.
Odpověď c)trojtónovým zvukovým signálem.
 
č. 139 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPlujete za snížené viditelností proti proudu do plavební úžiny na Labi. Slyšíte trojtónový signál proti sobě:

Správná odpověď a)jako odpověď dáte jeden dlouhý zvuk. Radiostanicí na kanále 10 oznámíte, že plujete proti proudu a vyčkáte, až loď proti propluje.
Odpověď b)dáte pokyn týkající se kursu, jak je předepsáno Řádem plavební bezpečnosti.
Odpověď c)jako odpověď dáte trojtónový zvukový signál. Radiostanicí na kanále 10 oznámíte, že plujete proti proudu a vyčkáte, až loď proti propluje.
 
č. 140 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaV sestavě čtyř plavidel dává za snížené viditelností potřebné signály:

Správná odpověď a)plavidlo, na němž se nachází vůdce sestavy.
Odpověď b)každé plavidlo sestavy.
Odpověď c)plavidlo, které je v sestavě zařazeno jako první.
 
č. 141 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPři plavbě za snížené viditelností dává plavidlo plující proti proudu s pomocí radaru zvukový signál:

Správná odpověď a)při zachycení signálu jiného plavidla jeden dlouhý zvuk a vždy jako odpověď na trojtónový zvukový signál.
Odpověď b)jeden dlouhý zvuk v případě potřeby jako odpověď na trojtónový zvukový signál.
Odpověď c)trojtónový zvukový signál a vždy jako odpověď na jeden dlouhý zvuk.
 
č. 142 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPři plavbě za snížené viditelností s pomocí radaru dává plavidlo plující po proudu signál:

Správná odpověď a)při spatření jiného plavidla nebo při přiblížení k nebezpečnému úseku trojtónový zvukový signál.
Odpověď b)trojtónový zvukový signál a vždy jako odpověď na jeden dlouhý zvuk.
Odpověď c)v případě potřeby jeden dlouhý zvuk a vždy jako odpověď na trojtónový zvukový signál.
 
č. 143 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaSignál "Řada úderů na zvon" se dává za snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)každou minutu, a musí být opakován tak dlouho, dokud jsou slyšitelné signály nebo hluky jiných plavidel.
Odpověď b)v případě potřeby a vždy jako odpověď na trojtónový zvukový signál.
Odpověď c)1x za minutu.
 
č. 144 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPlavidlo stojící u levého břehu za snížené viditelnosti musí dávat signál:

Správná odpověď a)1 řada úderů na zvon.
Odpověď b)2 řady úderů na zvon.
Odpověď c)3 řady úderů na zvon.
 
č. 145 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPlavidlo stojící u pravého břehu za snížené viditelnosti musí dávat signál:

Správná odpověď a)2 řady úderů na zvon.
Odpověď b)1 řada úderů na zvon.
Odpověď c)3 řady úderů na zvon.
 
č. 146 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPlavidlo stojící v neurčité poloze za snížené viditelnosti musí dávat signál:

Správná odpověď a)3 řady úderů na zvon.
Odpověď b)2 řady úderů na zvon.
Odpověď c)1 řada úderů na zvon.
 
č. 147 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaSignály zvonem ve dne ani v noci nemusí být při snížené viditelností dávány:

Správná odpověď a)mimo plavební dráhu a na úředně stanovených místech stání.
Odpověď b)není-li posádka na plavidle.
Odpověď c)mimo plavební dráhu a na úředně stanovených místech stání, pouze je-li v činnosti radarové zařízení.
 
č. 148 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPlavidlo, uzpůsobené pro plavbu s pomocí radaru musí být kromě radarového přístroje vybaveno:

Správná odpověď a)rádiovou stanicí pro spojení mezi plavidly a mezi plavidlem a břehem, výchylkoměrem a zařízením k dávání trojtónových zvukových signálů.
Odpověď b)rádiovou stanicí pro kanál 9, výchylkoměrem a zařízením k dávání trojtónových zvukových signálů.
Odpověď c)prutovou radarovou anténou, rádiovou stanicí pro kanál 9, výchylkoměrem a zařízením k dávání trojtónových zvukových signálů.
 
č. 149 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaPřístroje nacházející se na palubě, tedy radar, výchylkoměr, trojtónová zvuková signalizace a rádiové stanice jsou pro plavbu s pomocí radaru schváleny, jestliže:

Správná odpověď a)odpovídají schválenému konstrukčnímu vzoru a jsou schváleny. Čísla schválení musí být viditelná.
Odpověď b)jsou ergonomicky dosažitelné z místa vůdce plavidla. Uspořádání musí být zapsáno v lodním osvědčení.
Odpověď c)jsou osvětlené a označené cedulkami určení ovládacích prvků v jazyce státu, v jehož vodních cestách se plavidlo plaví.
 
č. 150 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaVůdce plavidla plujícího pomocí radaru, musí mít u sebe:

Správná odpověď a)průkaz vůdce plavidla, průkaz způsobilosti pro vedení plavidla pomocí radaru, průkaz radiooperátora.
Odpověď b)průkaz vůdce plavidla a osvědčení pro obsluhu radarového přístroje.
Odpověď c)průkaz vůdce plavidla, průkaz způsobilosti pro vedení plavidla pomocí radaru, průkaz radiooperátora, radarovou mapu úseku, kterým proplouvá.
 
č. 151 Zkratka souboru otázek: R5
OtázkaOsoba obeznámená s radarem je taková, která:

Správná odpověď a)má základní znalosti teoretické a praktické plavby s pomocí radaru. Musí být schopna vyvést v případě nouze plavidlo z plavebního provozu. Nemusí mít radarový patent.
Odpověď b)složila zkoušku odborné způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru.
Odpověď c)má základní znalosti teoretické a praktické plavby s pomocí radaru. Musí být schopna vyvést plavidlo z plavebního provozu. Musí mít radarový patent.