Soubory otázek pro způsobilost
'Vůdce plavidla ČR 2023'

č. 1 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)ovladatelné těleso určené k pohybu a stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.
Odpověď b)loď splňující technické požadavky pro přepravu osob a nákladu, vyjma převozních lodí na nesledovaných vodních cestách.
Odpověď c)těleso schopné plavby, vyjma plovoucích strojů a plovoucích zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem.
Odpověď b)plavidlo poháněné strojním pohonem, plachtami, pádly nebo vesly.
Odpověď c)plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon.
Odpověď b)plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá vlastní strojní pohon.
Odpověď c)plavidlo, které pluje pomocí plachet nebo vlastního strojního pohonu, ale jeho délka nepřesahuje 20 m.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a současně používá vlastní strojní pohon, se ve smyslu pravidel plavebního provozu považuje:

Správná odpověď a)za plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)i nadále za plachetnici.
Odpověď c)za plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalým plavidlem není plavidlo, jehož délka trupu přesahuje:

Správná odpověď a)20 m.
Odpověď b)22 m.
Odpověď c)25 m.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo do délky trupu 20 m se nepovažuje za malé plavidlo, je-li:

Správná odpověď a)převozní lodí, tlačným člunem nebo plavidlem určeným k přepravě více než 12 cestujících.
Odpověď b)vlečeno, tlačeno nebo vedeno v bočně svázané sestavě jiným plavidlem.
Odpověď c)použito k vlečení vodních lyžařů.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "převozní loď" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které zajišťuje přepravu napříč vodní cesty a pro tento druh přepravy je plavebním úřadem schválena jeho technická způsobilost.
Odpověď b)plovoucí těleso, které je plavebním úřadem určeno pro přepravu nákladu nebo cestujících pouze mezi dvěma přístavy nebo překladišti na jedné vodní cestě.
Odpověď c)plovoucí zařízení, které zajišťuje přepravu napříč nebo ve směru vodní cesty a je vybaveno lodním osvědčením.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí stroj " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopné plavby vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, určené k záchraně poškozených plavidel a vyprošťování nasedlých nebo uvázlých plavidel v plavební dráze.
Odpověď c)konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, vybavené dílenskou technikou, určené pro opravy a údržbu plavidel v provozu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlovoucí garáž je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plovoucím zařízením.
Odpověď b)plovoucím tělesem.
Odpověď c)plovoucím strojem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVor, konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plovoucí těleso.
Odpověď b)plovoucí zařízení.
Odpověď c)převozní loď plující volně.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "sestava plavidel" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
Odpověď b)dvě a více spojených nebo nespojených plavidel, plujících za sebou nebo vedle sebe.
Odpověď c)skupina zakotvených nebo vyvázaných plavidel, zajištěná společnou hlídkou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "vlečná sestava" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, přičemž alespoň jedno z nich je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem " tlačná sestava " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)pevné nebo kloubové spojení více plavidel, z nichž alespoň jedno je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)jedno nebo více spojených plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo ve smyslu pravidel plavebního provozu "stojí":

Správná odpověď a)je-li přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)jestliže stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)pokud je uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě volného pohybu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "zastavení" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí stav, při kterém plavidlo stojí:

Správná odpověď a)ve vztahu ke břehu.
Odpověď b)ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu nebo plovoucímu tělesu.
Odpověď c)ve vztahu k vodnímu proudu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaSvětla plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu rozdělují podle hodnoty fotometrické intenzity:

Správná odpověď a)na obyčejná světla, jasná světla a silná světla.
Odpověď b)na přístrojová světla, signalizační světla a výstražná světla.
Odpověď c)na obrysová světla, tlumená světla a světla do mlhy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV návěstních svítilnách plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu použije jen světlo bílé, červené, zelené, žluté nebo:

Správná odpověď a)modré.
Odpověď b)fialové.
Odpověď c)oranžové.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "dlouhý zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)zvuk trvající 4 sekundy.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající1 sekundu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "řada velmi krátkých zvuků" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)série nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá 1/4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/4 sekundy.
Odpověď b)série čtyř zvuků, z nichž každý trvá 1 sekundu, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1 sekunda.
Odpověď c)série nejvýše pěti zvuků, z nichž každý trvá 1/2 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/2 sekundy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "blikavé světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí přerušované světlo:

Správná odpověď a)s počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
Odpověď b)s minimálním počtem 90 záblesků za minutu.
Odpověď c)s jedním, dvěma nebo třemi záblesky za minutu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaSníženou viditelností se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje zejména mlha, hustý déšť, sněhová vánice nebo dým.
Odpověď b)mlha, hustý déšť nebo doba mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)situace, při níž není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu, zejména pro nadrozměrný náklad nebo atypickou sestavu plavidel.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu, se v pravidlech plavebního provozu nazývá:

Správná odpověď a)plavební dráha.
Odpověď b)sledovaná vodní cesta.
Odpověď c)splavný vodní tok.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "nasedlé plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
Odpověď b)naložení plavidla na ponor, který přesně odpovídá úředně stanovenému ponoru pro den, kdy bylo plavidlo nakládáno.
Odpověď c)ukončení nástupu cestujících na osobní loď nebo naložení plavidla na nejvyšší povolený ponor.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo.
Odpověď b)zastřešený prostor na palubě plavidla vybavený kormidelním kolem.
Odpověď c)místo na palubě plavidla, které slouží vůdci plavidla pro plnění všech funkcí.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdcem plavidla smí být osoba:

Správná odpověď a)která je k tomu způsobilá.
Odpověď b)která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby.
Odpověď c)starší 18 let a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni:

Správná odpověď a)řídit se pokyny vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)plnit příkazy, které jim vydal vůdce plavidla.
Odpověď c)zachovávat mlčenlivost o pokynech nebo příkazech, které jim vůdce plavidla vydal v průběhu plavby.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVšechny osoby na plavidle jsou povinny řídit se příkazy:

Správná odpověď a)které jim dává vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)které jim dají členové posádky plavidla v zájmu plného vytížení osobních lodí.
Odpověď c)které jim dal provozovatel plavidla v zájmu zajištění pořádku na plavidle.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Správná odpověď a)předměty, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
Odpověď b)věci, které by se mohly takovým uložením poškodit.
Odpověď c)součásti výstroje nebo nákladu při provozování plavidla.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověď a)používat signální znaky k vyvazování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo v jejich blízkosti umísťovat předměty, zaměnitelné s plavebním značením.
Odpověď b)plout za bóje, vyznačující strany plavební dráhy.
Odpověď c)řídit se signálními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo ve směru plavby plavidla.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen učinit neodkladná opatření k nápravě, uniknou-li z plavidla do vody:

Správná odpověď a)látky, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu.
Odpověď b)chemické látky, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)neředěné ropné produkty nebo odpady, anebo chemické látky, pokud vytvářejí na hladině vody pěnu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

Správná odpověď a)název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.
Odpověď b)jméno, heslo nebo libovolnou značku či zkratku.
Odpověď c)název nebo zkratku typu plavidla s římskou číslicí, vyjadřující obsaditelnost plavidla.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalé plavidlo, které nepodléhá evidenci, nese poznávací znak:

Správná odpověď a)na vnitřní nebo vnější straně plavidla.
Odpověď b)na vnitřní a vnější straně plavidla, plachetnice i na hlavní plachtě.
Odpověď c)na přídi plavidla a na výstroji, kterou jsou vesla nebo pádla, záchranný kruh a vesta.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "stálé světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku:

Správná odpověď a)360°.
Odpověď b)225°.
Odpověď c)380°.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá dlaň v popředí a kresba volající osoby v pozadí.
Odpověď b)červená bíle olemovaná čtvercová tabule s černým nápisem VSTUP ZAKÁZÁN.
Odpověď c)černá obdélníková tabule se šikmými žlutými pruhy situovaná na výšku, v jejímž středu je vyobrazen červený vykřičník.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro zákaz kouření na plavidle se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejíž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř.
Odpověď b)bílá červeně olemovaná čtvercová tabule, s červeným pruhem vedeným po úhlopříčce zleva doprava a je na ní vyobrazena černá pochodeň, z níž vychází červený a žlutý plamen.
Odpověď c)modrá tabule trojúhelníkového tvaru, na niž je vyobrazeno bílé písmeno F.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu mohou signalizovat:

Správná odpověď a)blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)střídavě blikavým modrým a blikavým červeným světlem, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)blikavým červeným nebo blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
Odpověď b)dvojitým žlutým kuželem umístěným tak, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)vyvěšením modrého kuželu vrcholem dolů.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením světlem.
Odpověď b)vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na levém nebo pravém boku plavidla podle toho, na které straně je plavební dráha volná.
Odpověď c)opakovaným zvukovým signálem tři krátké zvuky, tři dlouhé zvuky a tři krátké zvuky (SOS podle Morseovy abecedy.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
Odpověď b)třemi silnými nebo jasnými zelenými světly viditelnými ze všech stran, rozmístěnými na předním stožáru do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
Odpověď c)černým kouřem zapálené gumy vhozené na hladinu vody.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků . . . - - - . . . (SOS) podle Morseovy abecedy.
Odpověď b)dvěma světlomety nastavenými vzhůru, jejichž paprsky svírají úhel 90° a na obloze vytvářejí písmeno "X".
Odpověď c)vyléváním hořícího dehtu nebo oleje na hladinu vody, po směru proudu.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
Odpověď b)pochodněmi se zeleným nebo modrozeleným světlem.
Odpověď c)třemi světly, z nichž horní a dolní jsou červená a prostřední bílé, umístěná nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)dává řadu úderů na zvon nebo opakuje krátké zvukové signály.
Odpověď c)dává zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" tak dlouho, pokud to situace vyžaduje.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaŘada úderů na zvon trvá asi:

Správná odpověď a)4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)8 sekund, může být nahrazena zvukovým signálem stejné časové délky.
Odpověď c)12 sekund, může být nahrazena jasným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran, ve stejné časové délce.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "směr proti proudu" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od ústí k prameni toku, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak aby:

Správná odpověď a)nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu, vyznačeném na příslušném signálním znaku.
Odpověď c)jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat:

Správná odpověď a)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
Odpověď b)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, pokud se neučiní vhodná opatření obalením, obložením nebo vyztužením proti jejich poškození.
Odpověď c)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaHlídku na stojícím plavidle, které nemá vůdce, stanoví:

Správná odpověď a)provozovatel nebo vlastník plavidla.
Odpověď b)vůdce sousedního plavidla.
Odpověď c)provozovatel pobřežní nebo vodní části přístavu.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je od mostu, přístaviště, překladiště, vjezdu do přístavu a ústí přítoku, který je rovněž sledovanou vodní cestou, koupání zakázáno do vzdálenosti:

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)150 m.
Odpověď c)200 m.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:

Správná odpověď a)v plavební komoře a ve vodní ploše nad a pod plavební komorou až k místu, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
Odpověď b)v blízkosti jezů a na přehradách a jezerech, kde je provozována plavba plavidly, která nejsou malými.
Odpověď c)na sledovaných vodních cestách dopravně významných, využívaných pro plavbu.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby nesmí:

Správná odpověď a)křížit dráhu přibližujícího se plavidla.
Odpověď b)plavat do plavební dráhy.
Odpověď c)plavat v plavební dráze a v její bezprostřední blízkosti.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od plavidel, která nejsou malými plavidly, dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)10 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel s vlastním pohonem dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)10 m.
Odpověď b)5 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel bez vlastního pohonu dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)3 m.
Odpověď b)2 m.
Odpověď c)1 m.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaK obvodu plavebních komor patří vodní plochy nad a pod plavebními komorami:

Správná odpověď a)až k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
Odpověď b)až k hlavě dělící hráze nebo dělící zdi, která odděluje plavební kanál od vodního toku.
Odpověď c)až k vjezdu do plavebního kanálu další plavební komory.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČlen posádky plavidla může obsluhovat provozní zařízení plavební komory:

Správná odpověď a)jen jedná-li se o plavební komoru se samoobslužným proplavováním.
Odpověď b)pouze v případě, není-li dosažitelná obsluha plavební komory.
Odpověď c)vždy, svítí -li na signalizaci plavební komory dvě červená světla pod sebou.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV plavebních komorách je vystupování a nastupování cestujících na plavidla možné:

Správná odpověď a)jen se souhlasem obsluhy plavební komory.
Odpověď b)nejde-li o plavidla plující podle jízdního řádu.
Odpověď c)není-li spojeno s nebezpečím uklouznutí nebo je použita lávka s protiskluzovou úpravou.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPoužívání okovaných bidel a háčků k odstrkování plavidel v plavebních komorách:

Správná odpověď a)je zakázáno.
Odpověď b)je doporučeno.
Odpověď c)je nezbytné.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaObyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, nese:

Správná odpověď a)samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
Odpověď b)s vlastním pohonem do výkonu 5,4 kW nebo s plochou plachet do 10 m2.
Odpověď c)bez vlastního pohonu s plochou plachet do 10 m2.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaModrým blikavým světlem signalizuje plavidlo:

Správná odpověď a)složek integrovaného záchranného systému.
Odpověď b)přepravující nebezpečné věci.
Odpověď c)které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaŽlutým blikavým světlem signalizuje:

Správná odpověď a)plavidlo, které vykonává práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo plavebního úřadu.
Odpověď c)vysokorychlostní plavidlo.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám ukončit plavbu.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "dvě řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz zachovat zvláštní pozornost.
Odpověď c)omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolení proplutí (obecný signální znak).
Odpověď b)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo odběru pitné vody.
Odpověď b)sběrné místo pro odevzdávání ropných odpadů z plavidel.
Odpověď c)zařízení pro připojení normalizované příruby hasičské hadice (hydrant).
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)telefonní stanice.
Odpověď b)celnice.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
Odpověď b)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď c)místo vyhrazené k rybolovu pomocí malých plavidel.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovatka) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovák) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)pravá strana plavební dráhy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí zařízení" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopná plavby, s výjimkou plovoucích strojů, která nejsou určená k přepravě osob a nákladu a zpravidla ani k opakovanému přemísťování.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, vybavená mechanickým zařízením a určená pro práce na vodních cestách nebo v přístavech.
Odpověď c)zařízení schopná plavby, určená a speciálně vybavená zařízením, umožňující jim vlečení nebo tlačení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "plující plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé.
Odpověď b)plavidlo, které je zakotveno nebo vyvázáno, ale zasahuje nejméně polovinou šířky do plavební dráhy.
Odpověď c)plavidlo, které je zakotveno mimo stanoviště označené signálními znaky, anebo je nasedlé.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermín "krátký zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí zvuk, trvající:

Správná odpověď a)1 sekundu.
Odpověď b)1/4 sekundy.
Odpověď c)4 sekundy.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaInterval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky vydávanými lodní sirénou, vyjma signálu "řada velmi krátkých zvuků", je:

Správná odpověď a)asi 1 sekunda.
Odpověď b)asi 3 sekundy.
Odpověď c)asi 5 sekund.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaSérií nejméně šesti zvuků vydávaných lodní sirénou, z nichž každý trvá asi 1/4 sekundy v intervalu 1/4 sekundy, se rozumí:

Správná odpověď a)řada velmi krátkých zvuků.
Odpověď b)série krátkých zvuků.
Odpověď c)sada frekvenčních zvuků.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "noc" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi západem a východem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny po západu slunce a končí půl hodiny před východem slunce.
Odpověď c)doba od 20,00 h do 4,30 h v létě a od 17,00 h do 7,00 h v zimě.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "den" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi východem a západem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny před východem slunce a končí půl hodiny po západu slunce.
Odpověď c)od 4,30 h do 20,00 h v létě a od 7,00 h do 17,00 h v zimě.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "plavební dráha" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
Odpověď b)vymezenou část vodní cesty se zaručenou šířkou nejméně 20 m a zaručenou hloubkou nejméně 1,80 m.
Odpověď c)část vodní cesty vymezenou největšími hloubkami.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaJe-li v sestavě jedno plavidlo s vlastním pohonem, vůdcem sestavy je:

Správná odpověď a)vůdce tohoto plavidla.
Odpověď b)vůdce plavidla, které je nejblíže plavidlu s vlastním pohonem.
Odpověď c)vůdce plavidla, které je v sestavě nejdéle.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Správná odpověď a)jestliže plavidlo pluje.
Odpověď b)za plavby.
Odpověď c)pokud je plavidlo v provozu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plovoucím stroji:

Správná odpověď a)i po dobu pracovní činnosti stroje.
Odpověď b)kromě pracovní činnosti stroje.
Odpověď c)pouze v době, kdy je plovoucí stroj přemisťován po vodní cestě.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPříkazy vůdce sestavy plavidel jsou povinni se řídit:

Správná odpověď a)vůdci plavidel, která jsou součástí sestavy plavidel.
Odpověď b)všichni účastníci plavebního provozu.
Odpověď c)pouze členové posádky plavidla, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPříkazy vydávanými vůdcem plavidla v zájmu bezpečnosti a plynulosti plavby, jsou povinni se řídit:

Správná odpověď a)členové posádky a další osoby na plavidle.
Odpověď b)všechny osoby na plavidle, pokud nemají vlastního průvodce.
Odpověď c)posádka plavidla a všichni účastníci plavebního provozu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaÚčastníci plavebního provozu jsou povinni chovat se zejména tak, aby nedošlo:

Správná odpověď a)k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví nebo vytvoření překážky na vodní cestě.
Odpověď b)k omezení plynulosti plavebního provozu nebo ohrožení lidského života nebo využití plavidla k jiným účelům, než pro které bylo do provozu schváleno.
Odpověď c)k zastavení plavebního provozu na vnitrozemských vodních nebo k překročení rozměrů plavidla pro určitou vodní cestu nebo k společné havárii.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)použít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
Odpověď b)zajistit, aby v co nejkratší době mohly přímo ohrožené osoby bezpečně opustit plavidlo.
Odpověď c)neodkladně přivolat odbornou pomoc a o průběhu této pomoci informovat plavební úřad.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby:

Správná odpověď a)rozměry plavidla nebo sestavy plavidel a jejich ponor odpovídaly parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď b)schopnosti posádky plavidla nebo sestavy plavidel odpovídaly druhu a rozměrům plavidla nebo sestavy plavidel.
Odpověď c)rozměry plavidla a složení posádky v sestavě plavidel odpovídaly stupni obtížnosti proplouvaného úseku vodní cesty.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaNáklad na plavidle:

Správná odpověď a)nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost lodního tělesa.
Odpověď b)nesmí být poškozen a během plavby musí být průběžně kontrolován.
Odpověď c)nesmí obsahovat zápalné, zdraví škodlivé a výbušné věci.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaNa plavidlech určených k přepravě cestujících:

Správná odpověď a)nesmí být přepravováno více cestujících, než je na nich povoleno přepravovat.
Odpověď b)smí být přepravováno jen tolik cestujících, aby nebyl překročen nevyšší povolený ponor plavidla.
Odpověď c)se nesmí přepravovat osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby kormidlující osoba:

Správná odpověď a)mohla přijímat v kormidelně příkazy a předávat informace.
Odpověď b)měla k použití rádiovou stanici nastavenou na vhodném rádiovém kmitočtu.
Odpověď c)byla vybavena dalekohledem a brýlemi nebo clonou proti oslnění.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPokud kormidlující osoba v kormidelně neslyší zvukové signály nebo nemá z kormidelny dostatečný rozhled všemi směry, je povinna:

Správná odpověď a)v zájmu své informovanosti zajistit na plavidle pozorovatele nebo použít zařízení pro příjem zvukových signálů.
Odpověď b)okamžitě přerušit plavbu.
Odpověď c)použít na přechodnou dobu pomocný remorkér.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoliv předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)zajistit odstranění předmětu z plavební dráhy.
Odpověď b)vyčkat na místě do příjezdu Státní plavební správy.
Odpověď c)učinit o tom přesný záznam v lodním deníku.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPokud nemůže vůdce plavidla odstranit plavební překážku, kterou způsobil pád předmětu z plavidla:

Správná odpověď a)je povinen neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a uvést co nejpřesněji místo pádu předmětu.
Odpověď b)je povinen zastavit plavbu v obou směrech a vyčkat dokud plavební úřad překážku neodstraní.
Odpověď c)vyzve místně příslušný obecní úřad, aby zajistil na vodní cestě plavební značení, než bude překážka odstraněna.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoli předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen toto místo označit:

Správná odpověď a)pokud má tuto možnost.
Odpověď b)jedná-li se o mezinárodní vodní cestu.
Odpověď c)bezodkladně, pomocí červené kuželové bóje se svislými bílými pruhy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZjistí-li posádka plavidla neznámou překážku na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a uvést co nejpřesněji místo, kde byla překážka zjištěna.
Odpověď b)postarat se o její odstranění z plavební dráhy.
Odpověď c)bezpodmínečně toto místo označit.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaO zjištěných změnách, přemístění nebo poškození plavebního značení nebo poškození stavby na vodní cestě je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)provést záznam v lodním deníku a uvést je do funkčního stavu v daném systému plavebního značení.
Odpověď c)vyrozumět plavidla, která plují za ním.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPoškodí-li plavidlo stavbu na vodní cestě (plavební komoru, most, atd.), je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně o tom uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)pořídit nákres nebo fotodokumentaci rozsahu škody a neprodleně o tom vyrozumět provozovatele poškozené stavby.
Odpověď c)bez zbytečného prodlení poškozené místo označit červenou vlaječkou a oznámit to plavebnímu úřadu nebo Policii České republiky.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zabránit:

Správná odpověď a)pádu předmětů a úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty, z plavidla.
Odpověď b)pádu předmětů větších než 30 cm x 30 cm nebo o průměru větším než 30 cm, anebo úniku tekutin, které jsou lehčí než voda, z plavidla nebo během nakládky a vykládky.
Odpověď c)pádu předmětů, anebo úniku jedovatých tekutin, jejichž jediná složka má otravný charakter, s výjimkou ropných odpadů smísených s vodou v poměru větším než 1:100, z plavidla během plavby.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaV případě úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)provést neodkladná opatření k nápravě a neprodleně o této události uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)zastavit, vypnout motory a neprodleně o této události vyrozumět nejbližší orgán požární inspekce.
Odpověď c)urychleně opustit plavidlo a informovat o této události správce toku a nejbližší poříční oddělení Policie České republiky.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni řídit se ústními nebo písemnými pokyny, které jim vydá:

Správná odpověď a)pověřený zaměstnanec plavebního úřadu k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)nad rámec předpisů platných ve vnitrozemské plavbě osoba, viditelně označená jako zaměstnanec plavebního úřadu.
Odpověď c)zaměstnanec Státní plavební správy nebo zaměstnanec správce vodní cesty v zájmu usnadnění plavby nebo za účelem změny významu signálních znaků.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZvláštní přepravou je:

Správná odpověď a)plavba plavidel nebo sestav plavidel, které neodpovídají svojí délkou, šířkou, výškou nebo ponorem parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď b)přeprava nebezpečných věcí plavidly, signalizujícími jedním, dvěma nebo třemi modrými kužely, anebo světly stejné barvy.
Odpověď c)plavba plavidel nebo sestav plavidel v podmínkách snížené viditelnosti.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZvláštní přepravou je:

Správná odpověď a)plavba plovoucího tělesa nebo přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě.
Odpověď b)plavba plavidla, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď c)pracovní činnost nebo plavba plovoucího stroje na vodní cestě.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZvláštní přepravy se mohou uskutečnit jen na základě:

Správná odpověď a)povolení vydaného plavebním úřadem.
Odpověď b)živnostenského oprávnění k této nebo obdobné činnosti.
Odpověď c)platného lodního osvědčení.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPři zvláštních přepravách musí být dodrženy podmínky:

Správná odpověď a)stanovené Státní plavební správou, v povolení zvláštní přepravy.
Odpověď b)vyhlášené správcem příslušné vodní cesty, platné pro každý úsek vodní cesty.
Odpověď c)Československého Lloydu, který je vydává každým rokem pro jednotlivé typy plavidel.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaStátní plavební správou musí být předem povolena:

Správná odpověď a)akce na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu nebo jeho zvláštní řízení.
Odpověď b)skupinová plavba plavidel, která se má uskutečnit v noci nebo za snížené viditelnosti na dopravně významné vodní cestě.
Odpověď c)sportovní podnik, slavnost nebo jiná obdobná činnost pořádaná na vodní cestě nebo na její březích.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaKaždé plavidlo, s výjimkou malých plavidel, nese poznávací znaky:

Správná odpověď a)na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích.
Odpověď b)na plavidle umístěné tak, aby byly rozeznatelné ze všech stran.
Odpověď c)na trupu plavidla nebo jeho nástavbě a na pevné lodní výstroji.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPoznávací znaky plavidlu přidělí:

Správná odpověď a)plavební úřad po zápisu plavidla do plavebního rejstříku.
Odpověď b)provozovatel plavidla ve smyslu vlastních předpisů o organizaci a provozu plavidel.
Odpověď c)výrobce plavidla v souladu s mezinárodními předpisy o rozlišení jednotlivých typů plavidel.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaJméno nebo znak plavidla, které není malým, se vyznačí:

Správná odpověď a)na obou bocích plavidla poblíž přídě, s výjimkou tlačných člunů i na zádi.
Odpověď b)na obou bocích plavidla poblíž přídě a zádě a na jeho zádi.
Odpověď c)na přídi a na zádi plavidla, v sestavách plavidel jenom na plavidle, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaMísto registrace plavidla (domovský přístav) se vyznačí:

Správná odpověď a)na obou bocích plavidla na zádi nebo poblíž zádě.
Odpověď b)na obou bocích plavidla poblíž přídě a na zádi plavidla.
Odpověď c)alespoň na jednom boku přední nebo zadní části plavidla a na zádi.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaCejchováním se rozumí:

Správná odpověď a)určení nosnosti plavidla v závislosti na ponoru, vyznačení cejchovních stupnic a nejvýše přípustného ponoru.
Odpověď b)určení nejvýše přípustného ponoru podle ponorových stupnic.
Odpověď c)opatření plavidla poznávacímu znaky.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaJméno nebo znak plavidla, s výjimkou malých plavidel, musí být provedeny:

Správná odpověď a)dobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 20 cm.
Odpověď b)zřetelnými reflexními českými písmeny nejvýše 15 cm vysokými, na tvrdém podkladu.
Odpověď c)vysekanými či vyrytými písmeny a čísly do tělesa plavidla, o rozměru 20 cm x 15 cm.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidla, na nichž je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m, nesou:

Správná odpověď a)dvojitý žlutý kužel umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď b)žlutý válec se dvěma pruhy (černým a bílým) nahoře a dole, umístěný svisle v přední části plavidla, ve výšce minimálně 4 m.
Odpověď c)žlutý balón umístěný v zadní části plavidla v takové výšce, aby byl dobře viditelný z plavidel plujících za ním.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti:

Správná odpověď a)použije se na plavidle optická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
Odpověď b)signalizuje plavidlo plující po proudu dvěma jasnými žlutými zábleskovými světly pod sebou, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)musí být poznávací znaky plavidla osvětleny mobilním zdrojem světla.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "vrcholové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď c)jasné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "boční světla" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
Odpověď b)silné zelené světlo na levém boku a silné červené světlo na pravém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'
Odpověď c)obyčejné zelené světlo a obyčejné červené světlo na bocích plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "záďové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď b)silné nebo jasné žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)obyčejné nebo jasné bílé nebo žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360°.
Odpověď b)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 380°.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "výška" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí výška optické signalizace plavidla:

Správná odpověď a)nad nejvyšší rovinou nákladových značek nebo nad rovinou největšího přípustného ponoru.
Odpověď b)nad hladinou vody na sledované, dopravně významné vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď c)nad palubou plavidla nebo pro plavidla, která nemají palubu nade dnem plavidla.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRozměry tabulí a vlajek užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, jsou-li jejich rozměry:

Správná odpověď a)minimálně 1 m x 1 m.
Odpověď b)0,6 m x 0,6 m.
Odpověď c)nejméně 0,5 m x 0,5 m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaBalóny a kužele užívané k signalizaci plavidel:

Správná odpověď a)mohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď b)nesmějí být nahrazovány jinými upravenými předměty, byť by měly při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď c)smějí být nahrazeny předměty, které nemusejí mít při pohledu z dálky stejný tvar, ale musejí být stejné barvy.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRozměry válců a dvojitých kuželů užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, je-li:

Správná odpověď a)jejich výška minimálně 0,8 m a průměr nebo průměr základny minimálně 0,5 m.
Odpověď b)jejich výška 0,6 m a průměr nebo průměr základny 0,3 m.
Odpověď c)jejich výška nejméně 0,5 m a průměr nebo průměr základny nejvíce 0,3 m.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRozměry balónů a kuželů užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, je-li:

Správná odpověď a)průměr balónů minimálně 0,6 m a výška kuželů minimálně 0,6 m o průměru základny minimálně 0,6 m.
Odpověď b)jejich výška 0,6 m a průměr nebo průměr základny 0,3 m.
Odpověď c)průměr balónů minimálně 0,3 m a výška kuželů minimálně 0,3 m o průměru základny minimálně 0,3 m.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPřestanou-li signální světla plavidel předepsaná v pravidlech plavebního provozu fungovat, musí být neprodleně nahrazena světly nouzovými, přičemž:

Správná odpověď a)předepsané silné světlo může být nahrazeno světlem jasným a předepsané světlo jasné světlem obyčejným, přičemž světla s předepsaným výkonem musí být uvedena do provozu v době co nejkratší.
Odpověď b)předepsané silné nebo jasné světlo může být nahrazeno světlem obyčejným, ale jen po dobu potřebnou pro doplutí do nejbližšího přístavu nebo k přístavišti.
Odpověď c)předepsané jasné světlo může být nahrazeno světlem silným a předepsané světlo obyčejné světlem jasným avšak jen po dobu, do provedení revize elektroinstalace oprávněným úřadem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle nebyla používána světla:

Správná odpověď a)která by mohla oslněním ovlivnit bezpečnost plavby nebo pozemního provozu na březích vodní cesty.
Odpověď b)předepsaná k signalizaci plavidel při plavbě v noci, k signalizaci plavidla při plavbě za dne.
Odpověď c)osobami, které nemají oprávnění k používání svítidel, světlometů a jiných zdrojů světla na plavidle, vydané plavebním úřadem.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem v noci nese:

Správná odpověď a)vrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku červené a na pravém boku zelené světlo a záďové bílé světlo.
Odpověď b)vrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku zelené a na pravém boku červené světlo a záďové bílé světlo.
Odpověď c)vrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku zelené a na pravém boku červené světlo a záďové žluté světlo.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující tlačná sestava nese v noci na dopravně významných vodních cestách boční světla:

Správná odpověď a)umístěná v nejširší části sestavy, pokud možno co nejblíže k remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 2 m.
Odpověď b)umístěná na remorkéru, pokud možno co nejdále od tlačného člunu před ním, ve vzdálenosti odpovídající šířce sestavy a ve výšce minimálně 1 m.
Odpověď c)umístěná na tlačném člunu v čele sestavy, v polovině jeho délky, ve vzdálenosti maximálně 1,25 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 1,10 m.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověď a)na každém plavidle vrcholové světlo, které může být na bočně vedených plavidlech bez vlastního pohonu nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)na každém plavidle vrcholové světlo, které může být na plavidle zajišťujícím pohyb sestavy nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď c)na plavidle zajišťujícím pohyb sestavy dvě vrcholová světla umístěná 1 m nad sebou, na ostatních plavidlech v sestavě jedno vrcholové světlo, které může být nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověď a)boční světla umístěná na vnějších stranách sestavy.
Odpověď b)boční světla umístěná na obou bocích plavidla, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)boční světla na obou bocích každého plavidla v sestavě.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověď a)na každém plavidle bílé záďové světlo.
Odpověď b)na každém plavidle žluté záďové světlo.
Odpověď c)na plavidle, které zajišťuje pohyb sestavy žluté záďové světlo, na ostatních plavidlech sestavy bílé záďové světlo.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m, v noci nese:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Správná odpověď a)pouze jedno bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)jen boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)bílé světlo viditelné ze všech stran, a to jen v případě přibližují-li se k němu jiná plavidla.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí v noci nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové a záďové světlo.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě, v noci nesou:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo a 1 m nad ním jasné zelené světlo, obě viditelná ze všech stran, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)jasné zelené světlo a 1 m nad ním jasné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
Odpověď c)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, v noci signalizuje:

Správná odpověď a)červeným světlem, malé plavidlo může bílým světlem, kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly umístěnými 1 m nad sebou, viditelnými ze všech stran.
Odpověď b)červeným a zeleným světlem pohybujícími se proti sobě ve svislém směru nebo dvěma červenými světly, z nichž jedno je na přídi a jedno na zádi.
Odpověď c)dvěma nebo třemi modrými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými na stěžni 1 m pod sebou, malé plavidlo může použít jedno modré světlo.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující plovoucí tělesa a plovoucí zařízení v noci nese:

Správná odpověď a)jasná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran ve výšce minimálně 4 m.
Odpověď c)vrcholové světlo a záďové světlo.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaStojící plavidlo v noci nese:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jeho obrysy ze strany plavební dráhy.
Odpověď c)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě v provozu, stojící na svém stanovišti, nesou:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)silné zelené světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním silné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné červené světlo a 1 m pod ním obyčejné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřící operace, nesou v noci na straně kde je průjezd volný:

Správná odpověď a)dvě jasná nebo obyčejná zelená světla umístěná 1 m nad sebou.
Odpověď b)tolik obyčejných bílých světel, aby ze strany plavební dráhy byl dobře rozeznatelný jejich obrys.
Odpověď c)jasné bílé světlo a 1 m nad ním jasné zelené světlo, umístěná tak, aby byla vidět ze všech stran.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní operace, nesou v noci na straně, kde průjezd není volný:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné červené světlo.
Odpověď b)jasné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním jasné nebo obyčejné bílé světlo.
Odpověď c)dvě silná žlutá světla, umístěná 1 m nad sebou.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní operace a mají být chráněna před vlnobitím, nesou v noci na straně kde je průjezd volný:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním jasné nebo obyčejné bílé světlo.
Odpověď b)silné nebo jasné zelené světlo a 1 m pod ním silné nebo jasné bílé světlo.
Odpověď c)silné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním silné nebo obyčejné zelené světlo.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaJsou-li kotvy stojících plavidel, hozeny tak, že jejich lana nebo řetězy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, je světlo blíže těmto kotvám nahrazeno:

Správná odpověď a)dvěma obyčejnými bílými světly, umístěnými 1 m nad sebou a viditelnými ze všech stran.
Odpověď b)jasným červeným světlem a 1 m pod ním jasným bílým světlem, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)dvěma silnými zelenými světly umístěnými těsně nad sebou a viditelnými ze všech stran.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaKaždá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpečí pro plavbu, se za dne označí:

Správná odpověď a)žlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.
Odpověď b)bílou bójí nebo bílým plovákem s černým vyobrazením kotvy.
Odpověď c)kulovou bójí se svislými červenými a bílými pruhy.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRemorkér v čele vlečné sestavy za dne nese:

Správná odpověď a)v přední části plavidla ve svislé poloze žlutý válec se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, tak vysoko, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď b)v zadní části plavidla žlutý balón umístěný tak, aby byl i z plavidel plujících za ním dobře viditelný.
Odpověď c)optickou signalizaci předepsanou pro plavbu v noci.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaŽlutý válec ve svislé poloze se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem, jiným plavidlem s vlastním pohonem nebo tlačnou či bočně svázanou sestavou.
Odpověď b)každé plavidlo vlečné sestavy, vlečené plavidlo s vlastním pohonem nebo vlečená tlačná či bočně svázaná sestava.
Odpověď c)plavidlo s vlastním pohonem v čele vlečné sestavy, kromě pomocného remorkéru plujícího před tímto plavidlem, jiným plavidlem s vlastním pohonem nebo tlačnou či bočně svázanou sestavou.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo více remorkéry za dne, nesou:

Správná odpověď a)žlutý balón umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze všech stran.
Odpověď b)žlutý válec se dvěma černými a dvěma bílými pruhy, situovaný svisle a umístěný ve výšce 4 m poblíž přídě.
Odpověď c)žlutý dvojitý kužel umístěný v zadní části plavidla v takové výšce, aby byl dobře viditelný z plavidel plujících za ním.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaJsou-li ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, žlutý balón nesou:

Správná odpověď a)pouze vnější plavidla.
Odpověď b)všechna tato plavidla.
Odpověď c)jen dvě plavidla, která jsou v podélné ose sestavy nebo plavidlo nejvíce vlevo.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPřevozní loď za dne nese:

Správná odpověď a)zelený balón ve výšce minimálně 4 m, ale tato výška může být snížena na 3 m, je-li délka převozního plavidla kratší než 20 m.
Odpověď b)zelený balón ve výšce 3 m, převozní plavidlo kratší než 15 m, tuto signalizaci nenese.
Odpověď c)zelený balón ve výšce 5 m, tato výška musí být snížena, je-li délka převozního plavidla kratší než 40 m.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje, které vykonávají práci na vodní cestě na místě, na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, nesou za dne:

Správná odpověď a)dva zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou.
Odpověď b)dva zelené balóny umístěné 1 m nad sebou.
Odpověď c)dvě zelené vlajky umístěné 1 m nad sebou.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje, které vykonávají práci na vodní cestě, na straně nebo na stranách, kde průjezd není volný, nesou za dne:

Správná odpověď a)červený balón.
Odpověď b)červený dvojitý kužel.
Odpověď c)červený válec.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje, které vykonávají práci na vodní cestě a musí-li být chráněny před vlnobitím, na straně, kde je průjezd volný, nesou za dne:

Správná odpověď a)vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo dvě vlajky nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá.
Odpověď b)zelenou tabuli se svislým bílým pruhem uprostřed.
Odpověď c)dva zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaNasedlá nebo potopená plavidla nesou za dne:

Správná odpověď a)na straně, kde je průjezd volný vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo červenou vlajku a 1 m pod ní bílou vlajku, vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy.
Odpověď b)na straně, kde je průjezd omezený, dva zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou, kužele mohou být nahrazeny žlutým blikavým světlem.
Odpověď c)na straně, kde průjezd není volný, dva černé balóny umístěné 1 m pod sebou, balóny mohou být nahrazeny tabulemi stejné barvy.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaKaždá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpečí pro plavbu, se za dne označí:

Správná odpověď a)žlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.
Odpověď b)bílou bójí nebo plovákem s bílým blikavým světlem.
Odpověď c)červenou kulovou bójí s červenými a bílými svislými pruhy.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaLodní siréna nebo houkačka plavidla s vlastním pohonem, vyjma malých plavidel, má předepsanou hladinu akustického tlaku zvučnost:

Správná odpověď a)120 dB až 140 dB měřeno ve vzdálenosti 1 m od středu otvoru lodní sirény ve volném prostoru.
Odpověď b)100 dB až 125 dB měřeno v uzavřené kormidelně plavidla.
Odpověď c)85 dB až 105 dB měřeno ve vzdálenosti 100 m před plavidlem na rovném úseku vodní cesty.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaZvukové signály složené z dlouhých, krátkých a velmi krátkých zvuků, na plavidlech s vlastním pohonem:

Správná odpověď a)doprovází synchronizované světelné signály, které jsou žluté, jasné a viditelné ze všech stran.
Odpověď b)doplňuje signalizace modrou vlajkou nebo tabulí téže barvy, v noci bílé blikavé světlo.
Odpověď c)mohou být nahrazeny řadami úderů na zvon nebo řadami úderů kovu o kov stejné časové délky.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlují-li plavidla v sestavě, předepsané zvukové signály dává:

Správná odpověď a)pouze plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď b)plavidlo, na kterém je vůdce sestavy a plavidlo na konci vlečné sestavy.
Odpověď c)plavidlo, na kterém je vůdce sestavy a pomocný remorkér, pokud je použit.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidlo opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály:

Správná odpověď a)pokud se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
Odpověď b)plující v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď c)je-li převozní lodí a chce požádat o přednost v plavbě.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavební značení umístěné na hladině, na březích a na stavbách na vodní cestě:

Správná odpověď a)nesmí nikdo poškozovat a všichni účastníci plavebního provozu jsou povinni se jím řídit.
Odpověď b)slouží k usnadnění plavby plavidel, vyjma plavidel vlečených nebo tlačených a malých plavidel.
Odpověď c)má jen orientační význam, nesmí ho nikdo poškozovat, ale každý účastník plavebního provozu ho smí přechodně přemístit.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaRychlost plavby naložených plavidel v plavebních kanálech:

Správná odpověď a)nesmí překročit 5 km/hod.
Odpověď b)nesmí překročit 10 km/hod.
Odpověď c)nesmí překročit 15 km/hod.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNejvyšší povolená rychlost plavby v plavebních kanálech pro jiná než naložená plavidla je:

Správná odpověď a)10 km/hod.
Odpověď b)15 km/hod.
Odpověď c)20 km/hod.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaV sestavách plavidel dávají optické signály pro potkávání, předjíždění nebo pro přednost při proplouvání:

Správná odpověď a)pouze plavidla, na kterých je vůdce sestavy.
Odpověď b)všechna plavidla sestavy.
Odpověď c)plavidla v čele sestavy a poslední plavidla ve vlečné sestavě.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Správná odpověď a)nemění směr nebo rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí kolize přivodit.
Odpověď b)musí změnit směr nebo rychlost plavby, aby míjení proběhlo levými boky.
Odpověď c)mohou měnit směr nebo rychlost plavby pouze plavidla, plující proti proudu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Správná odpověď a)nemění směr ani rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí srážky přivodit.
Odpověď b)mohou změnit směr nebo rychlost plavby poté, co na změnu včas upozornila řadou velmi krátkých zvuků.
Odpověď c)mohou měnit směr plavby tak, aby potkávání proběhlo pravými boky a nebylo třeba zvýšit rychlost plavby.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla, která nejsou malými, takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Správná odpověď a)plavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě.
Odpověď b)plavidlo, které má jiné plavidlo po levém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě.
Odpověď c)plavidlo, které připlouvá z pravého boku, dá přednost plavidlu připlouvajícímu z jeho levého boku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Správná odpověď a)plavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě.
Odpověď b)plavidlo, které má jiné plavidlo po levém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě.
Odpověď c)plavidlo, které připlouvá z pravého boku, dá přednost plavidlu připlouvajícímu z jeho levého boku.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMalé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit plavební dráhu:

Správná odpověď a)všem ostatním malým plavidlům.
Odpověď b)malým plavidlům připlouvajícím z levé strany.
Odpověď c)jenom plachetnicím, která jsou malými plavidly.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla proti sobě tak, že hrozí kolize:

Správná odpověď a)obě plavidla změní směr plavby vpravo, aby se mohla potkat levými boky.
Odpověď b)alespoň jedno z plavidel uvolní vhodnou stranu plavební dráhy, aby se potkávání mohlo uskutečnit pravými nebo levými boky.
Odpověď c)plavidlo při pravé straně plavební dráhy změní směr plavby tak, aby se mohla plavidla potkat pravými boky.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém levém boku:

Správná odpověď a)nedávají žádné signály.
Odpověď b)musí včas na levém boku signalizovat bílým blikavým světlem.
Odpověď c)musí včas a po celou dobu potkávání na pravém boku signalizovat modrou vlajkou nebo tabulí.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny plavidlo dá zvukový signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, zvukový signál při proplouvání úžinou opakuje.
Odpověď b)jedna řadu úderů na zvon nebo úderů kovu o kov, tento signál opakuje, pokud úžinou nepropluje.
Odpověď c)řada velmi krátkých zvuků, zvukový signál opakuje, pluje-li v protisměru jiné plavidlo.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVplouvá-li plavidlo plující po proudu do úžiny, plavidlo připlouvající k úžině ve směru proti proudu:

Správná odpověď a)zůstane stát pod úžinou a vyčká, až plavidlo plující po proudu úžinou propluje.
Odpověď b)nemění směr ani rychlost plavby způsobem, který by mohl při potkávání v úžině vyvolat kolizi.
Odpověď c)určí optickým a zvukovým signálem včas stranu, po které se s plavidlem plujícím po proudu hodlá v úžině potkávat.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaJe-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

Správná odpověď a)aby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, které představují nejmenší nebezpečí.
Odpověď b)aby se potkávání mohlo uskutečnit bezpečně levými boky.
Odpověď c)aby plavidlo plující proti proudu mělo dostatek místa a času k bezpečnému vycouvání z úžiny.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPředjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom:

Správná odpověď a)že s předjížděním není spojeno nebezpečí.
Odpověď b)že předjíždějící plavidlo je rychlejší než plavidlo předjížděné.
Odpověď c)že předjíždění je povoleno signálním znakem.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPředjížděné plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění tak:

Správná odpověď a)že přiměřeně sníží rychlost plavby, aby předjíždění proběhlo dostatečně rychle.
Odpověď b)zachová rychlost plavby a dá zvukový signál "pět krátkých zvuků".
Odpověď c)pluje co nejblíže ke břehu po svém pravém boku.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo zásadně předjíždí jiné plavidlo po jeho levém boku:

Správná odpověď a)není-li s předjížděním spojeno nebezpečí kolize, může být předjíždění uskutečněno i po pravém boku předjížděného plavidla.
Odpověď b)předjíždění jiného plavidla po jeho pravém boku je zakázáno.
Odpověď c)po pravém boku předjížděného plavidla se smí předjíždět jenom v pravotočivém oblouku vodní cesty.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaJe-li předjetí možné, aniž by předjížděné plavidlo bylo nuceno měnit svůj směr a rychlost plavby:

Správná odpověď a)nedává předjíždějící plavidlo zvukové signály.
Odpověď b)dává předjíždějící plavidlo pouze optické signály.
Odpověď c)dává předjíždějící plavidlo pouze zvukové signály.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMá-li plavidlo v úmyslu předjet jiné plavidlo po jeho levém boku a může-li ho tak přinutit ke změně směru nebo rychlosti plavby, musí dát signál:

Správná odpověď a)dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď c)jeden krátký zvuk, po kterém následují dva dlouhé zvuky.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMá-li plavidlo v úmyslu předjet jiné plavidlo po jeho pravém boku a může-li ho tak přinutit ke změně směru nebo rychlosti plavby, musí dát signál:

Správná odpověď a)dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky.
Odpověď c)jeden krátký zvuk, po kterém následují dva dlouhé zvuky.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMůže-li předjížděné plavidlo vyhovět požadavku na předjetí po svém levém boku, musí dát signál:

Správná odpověď a)jeden krátký zvuk.
Odpověď b)dva krátké zvuky.
Odpověď c)tři krátké zvuky.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMůže-li předjížděné plavidlo vyhovět požadavku na předjetí po svém pravém boku, musí dát signál:

Správná odpověď a)dva krátké zvuky.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky.
Odpověď c)dva velmi krátké zvuky.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemůže-li se předjíždění uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné straně, předjížděné plavidlo dá signál:

Správná odpověď a)jeden krátký zvuk, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku.
Odpověď b)dva krátké zvuky, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku.
Odpověď c)tři krátké zvuky, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemůže-li se předjíždění uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné straně, předjížděné plavidlo dá signál:

Správná odpověď a)dva krátké zvuky, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho pravém boku.
Odpověď b)dva krátké zvuky, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku.
Odpověď c)dva krátké zvuky, může-li být předjíždění uskutečněno později.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemůže-li se předjíždění s ohledem na možnost nebezpečí srážky uskutečnit, musí předjížděné plavidlo dát signál:

Správná odpověď a)pět krátkých zvuků.
Odpověď b)řadu velmi krátkých zvuků.
Odpověď c)řadu pěti dlouhých zvuků.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo smí provést obrat až poté:

Správná odpověď a)co se jeho vůdce ujistil, že plavba ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)když si jeho vůdce ověřil, není-li v dohledu jiné plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, aby se obrat mohl uskutečnit bez nebezpečí.
Odpověď c)až mu vůdci ostatních plavidel dají signál, že jeho obrat může být proveden bez nebezpečí, nemusí měnit směr ani rychlost plavby.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava a manévr by mohl přinutit jiná plavidla změnit směr a rychlost plavby, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď c)dva krátké zvuky, za kterými následuje jeden dlouhý zvuk.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva a manévr by mohl přinutit jiná plavidla změnit směr a rychlost plavby, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky.
Odpověď c)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaOdplouvá-li plavidlo ze svého stanoviště bez provádění obratu, čímž může přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověď a)jeden krátký zvuk, má-li v úmyslu měnit směr plavby doprava a dva krátké zvuky, má-li v úmyslu měnit směr plavby doleva.
Odpověď b)jeden dlouhý a jeden krátký zvuk, odplouvá-li proti proudu nebo dva dlouhé a jeden krátký zvuk, odplouvá-li po proudu.
Odpověď c)jeden krátký zvuk mezi dvěma dlouhými zvuky.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla mohou plout vedle sebe:

Správná odpověď a)jen pokud jim to umožní dostatečný prostor a jestliže se tím nevytvoří překážka nebo nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)jen pokud jim to umožní plavební značení, přičemž ostatní plavidla musí dbát na to, aby neomezila ani neohrozila plavidla plující vedle sebe.
Odpověď c)jen pokud je mezi plavidly vložen odrazník nebo předmět plnící funkci odrazníku, které splňují podmínku plovatelnosti.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPřibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se za ně nebo plout těsně za ním:

Správná odpověď a)lze jen s výslovným souhlasem jeho vůdce.
Odpověď b)nelze bez písemného souhlasu provozovatele plavidla.
Odpověď c)je možné jen pod přímým dohledem člena lodní posádky.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaAby nevzniklo vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech a stavbách na vodní cestě, musí plavidla včas:

Správná odpověď a)upravit rychlost plavby, která však nesmí být menší než rychlost dostatečná k bezpečnému vedení plavidla.
Odpověď b)snížit rychlost nebo upravit směr plavby tak, aby nebyla porušena podélná ani příčná stabilita plavidla.
Odpověď c)vypnout včas chod motorů, aby plavba podél stojících plavidel nebo staveb na vodní cestě proběhla pouze setrvačností.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevznikalo vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají.
Odpověď b)v blízkosti plavidel plujících samotíží.
Odpověď c)v blízkosti vyhrazených ploch pro vodní sporty, zejména pro vodní lyžování.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaK vlečení, tlačení nebo vedení plavidel v bočně svázané sestavě se použije plavidlo:

Správná odpověď a)s takovým výkonem strojů, aby byla zajištěna náležitá manévrovatelnost sestavy.
Odpověď b)vybavené tlačným, vlečným a bočně spřahovacím zařízením, která musí odpovídat největším povoleným rozměrům sestavy v proplouvaném úseku vodní cesty.
Odpověď c)které má na palubě dalšího člena posádky pro každé další plavidlo zařazené do sestavy.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaV tlačné sestavě se použije remorkér:

Správná odpověď a)který je schopen i bez obratu včas zastavit sestavu při zachování náležité manévrovatelnosti.
Odpověď b)který je schopen včas zastavit sestavu nebo za tím účelem provést obrat při zachování bezpečnosti ostatních plavidel.
Odpověď c)který je schopen náležitě manévrovat při provádění obratu potřebném pro zastavení sestavy.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlům s vlastním pohonem, která vlečou, tlačí nebo bočně vedou sestavu plavidel, je zakázáno:

Správná odpověď a)opustit tato plavidla při jejich odstavování dříve než uvolnila plavební dráhu a než se vůdce sestavy přesvědčil, že odstavená plavidla bezpečně stojí.
Odpověď b)odstavovat plavidla v úsecích vodních cest, která nejsou pro stání plavidel označená příslušnými signálními znaky.
Odpověď c)připojit do sestavy malé plavidlo.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)přizpůsobí rychlost plavby stavu viditelnosti, místním podmínkám a provozu ostatních plavidel.
Odpověď b)zvýší rychlost plavby, aby v co nejkratším čase doplula na místo určené pro stání plavidel.
Odpověď c)zachová po svém pravém boku dostatek místa pro případné potkávání.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti bez pomocí radiolokátoru musí:

Správná odpověď a)mít na přídi pozorovatele, který je v dohledu nebo doslechu vůdce plavidla nebo sestavy plavidel.
Odpověď b)používat alespoň jeden reflektor, nastavený ve směru plavby, ovládatelný z kormidelny.
Odpověď c)po celou dobu plavby signalizovat jasným žlutým blikavým světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

Správná odpověď a)optická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
Odpověď b)nejméně jeden světlomet v přední části plavidla.
Odpověď c)radiolokační zařízení.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaDostane-li se plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, a pluje bez pomocí radiolokátoru:

Správná odpověď a)může při zachování zvláštní pozornosti doplout na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.
Odpověď b)musí snížit rychlost plavby a smí pokračovat v plavbě bez zvláštních omezení.
Odpověď c)musí zastavit a zůstat stát u pravého břehu pokud nedohlédne na druhý břeh.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVlečné sestavy musí v podmínkách snížené viditelnosti zastavit na nejbližším vhodném místě:

Správná odpověď a)není-li vizuální spojení mezi remorkérem a vlečenými plavidly dále možné.
Odpověď b)není-li akustické spojení mezi remorkérem a posledním plavidlem sestavy již možné.
Odpověď c)není-li z posledního plavidla sestavy vidět na břeh.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPři zastavení v podmínkách snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)musí plavidlo ponechat plavební dráhu podle možnosti volnou.
Odpověď b)nesmí vůdce opustit plavidlo, které částečně nebo úplně zasahuje do plavební dráhy.
Odpověď c)nesmějí být na plavidle cestující.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaStojí-li plavidlo za snížené viditelnosti v plavební dráze při levém břehu, musí:

Správná odpověď a)dávat jednu řadu úderů na zvon v intervalu ne kratším než 1 minuta.
Odpověď b)dávat dvě řady úderů na zvon v minutových intervalech, slyší-li signalizaci připlouvajících plavidel.
Odpověď c)dávat tři řady úderů na zvon, vidí-li připlouvající plavidla.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVůdce plavidla musí vybírat místa k stání pokud možno tak blízko břehu, jak mu to dovoluje:

Správná odpověď a)ponor plavidla a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela proplouvání jiných plavidel.
Odpověď b)délka a šířka plavidla, při zachování minimální vzdálenosti 3 m mezi břehem a plavidlem.
Odpověď c)vodní stav a nejvyšší povolená hodnota výšky pevného bodu plavidla nebo sestavy plavidel.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaV úsecích obratišť vyznačených signálním znakem "Místo doporučené pro obrat":

Správná odpověď a)je stání zakázáno všem plavidlům.
Odpověď b)smí stát pouze plavidla bez vlastního pohonu.
Odpověď c)smí stát plavidla v počtu, vyznačeném v tomto znaku římskou číslicí.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPředepsané rychlosti plavby:

Správná odpověď a)jsou vůdci plavidel a sestav povinni dodržet.
Odpověď b)mají pouze informativní povahu.
Odpověď c)nejsou vůdci plavidel dodržovat, pokud plavidla nezpůsobují škodlivé vlnobití nebo sání.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemá-li stojící plavidlo vůdce, stanoví hlídku nebo dohled:

Správná odpověď a)provozovatel nebo vlastník plavidla.
Odpověď b)kterýkoliv člen posádky plavidla.
Odpověď c)provozovatel přístavu, překladiště, přístaviště, kotviště nebo vývaziště.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď c)plavidlo vlečené na konci sestavy.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy nebo pomocný remorkér.
Odpověď b)každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)převozní plavidlo, které nepluje volně.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo nebo plavidla vlečená jedním nebo několika remorkéry.
Odpověď b)loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď c)plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při břehu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo na konci sestavy.
Odpověď b)každé vlečené plavidlo.
Odpověď c)loďka nesoucí lano převozní lodě.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese bočně svázaná sestava:

Správná odpověď a)složená ze dvou plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď b)složená ze dvou plavidel bez vlastního pohonu.
Odpověď c)složená z jednoho plavidla s vlastním pohonem a jednoho plavidla bez vlastního pohonu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)malé plavidlo bez vlastního pohonu.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo, které vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo.
Odpověď b)samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)vlečené nebo v bočně svázané sestavě, vedené malé plavidlo.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)každé malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď c)malé plavidlo, které vleče jiné malé plavidlo.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
Odpověď b)vlečené plavidlo nebo plavidlo na konci sestavy.
Odpověď c)převozní loď, která nepluje volně.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaKývání červeným světlem (na malém plavidle lze bílým světlem) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc.
Odpověď c)předjetí není možné s ohledem na ostatní provoz plavidel.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné věci.
Odpověď c)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo zabývající se rybolovem.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící při břehu.
Odpověď b)plavidlo zakotvené a vyvázané, na kterém je hlídka.
Odpověď c)plavidlo za stání, které nemá hlídku, ani není pod dohledem kvalifikované osoby.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď b)plavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet plavební překážku.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které není malým, stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď b)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo při rybolovu pomocí rybářských sítí.
Odpověď b)speciální síť použitá plavidlem při zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)ochranná síť potápěčů, sestupujících z plavidla.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověď a)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)síť použitá při zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)ochranná síť potápěčů při práci pod hladinou vody.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě, které lze obeplout z obou stran.
Odpověď b)volně plující převozní loď stojící na svém stanovišti, která právě ukončila provoz.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, které nelze obeplout.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověď a)plavidlo provádějící sondážní či měřící operace na místě, které lze obeplout po jedné straně.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně, stojící na svém stanovišti, proplutí je možné.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, proplutí je možné po jeho pravém boku.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě, vyžadující ochranu před vlnobitím.
Odpověď b)plavidlo, které využívá lodivodské služby nebo žádá lodivoda na palubu.
Odpověď c)plavidlo při rybolovu, s výjimkou plavidel, které vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě na místě, které vyžaduje ochranu před vlnobitím.
Odpověď b)plovoucí stroj nebo plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřící operace.
Odpověď c)plavidlo při rybolovu s výjimkou plavidel, která vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď b)plavidlo, které pozbylo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověď a)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď b)plavidlo, které pozbylo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nese:

Správná odpověď a)plavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Správná odpověď a)zákaz bočního stání plavidel, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
Odpověď b)zákaz stání jiných plavidel, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
Odpověď c)zákaz stání před přídí a zádí plavidla všech malých plavidel ve vzdálenosti, vyznačené na znaku v metrech.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které je vážně poškozeno nebo se účastní záchranných prací, ztratilo manévrovací schopnost nebo má povolení plavebního úřadu.
Odpověď b)plavidlo nebo plovoucí zařízení, které stojí na vyhrazeném stanovišti s nákladem nebezpečných věcí.
Odpověď c)každé plavidlo, které pro povahu své činnosti nebo druh nákladu musí být chráněno před kolísáním vodní hadiny.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto tabuli nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které vyžaduje ochranu před vlnobitím.
Odpověď b)plavidlo, jehož domovský přístav je v Polské republice.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)vysokorychlostní plavidlo.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo, zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo, které vyžaduje potkávání pravými boky.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pluji doprava.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)ukončil jsem plavbu.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)pluji doleva.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)pluji se dvěma plavidly v sestavě.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "tři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)stroj má zpětný chod.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)pluji plnou silou vpřed.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "čtyři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)nejsem schopen manévrování.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)předjetí není možné.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď c)pozor.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný plavidlem plujícím proti proudu, znamená:

Správná odpověď a)potkávání levými boky.
Odpověď b)potkávání pravými boky.
Odpověď c)potkávání levými nebo pravými boky.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověď a)souhlasím s potkáním po levém boku.
Odpověď b)nesouhlasím s potkáním po levém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s potkáním po levém boku, žádám potkání po pravém boku.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověď a)nesouhlasím s potkáním po levém boku, žádám potkání po pravém boku.
Odpověď b)souhlasím s potkáním po levém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s potkáním po pravém boku, žádám potkání po levém boku.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím proti proudu, znamená:

Správná odpověď a)souhlasím s potkáním po pravém boku.
Odpověď b)nesouhlasím s potkáním po pravém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s potkáním po pravém boku, ale žádám potkání po levém boku.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím proti proudu, znamená:

Správná odpověď a)potkávání pravými boky.
Odpověď b)potkávání levými boky.
Odpověď c)pluji doprava.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověď a)souhlasím s potkáním po pravém boku.
Odpověď b)nesouhlasím s potkáním po pravém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s potkáním po pravém boku, ale žádám potkání po levém boku.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověď a)nesouhlasím s potkáním po pravém boku, ale žádám potkání po levém boku.
Odpověď b)nesouhlasím s potkáním po levém boku.
Odpověď c)souhlasím s potkáním po pravém boku.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky" daný předjíždějícím plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)chci předjet po vašem levém boku.
Odpověď b)chci předjet po vašem pravém boku.
Odpověď c)nebudu v tomto úseku vodní cesty předjíždět.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk"daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)souhlasím s předjížděním po mém levém boku.
Odpověď b)souhlasím s předjížděním po mém pravém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s předjížděním po mém levém boku, předjeďte po mém pravém boku.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)nesouhlasím s předjížděním po mém levém boku, předjíždějte po mém pravém boku.
Odpověď b)nesouhlasím s předjížděním po mém pravém boku, předjíždějte po mém levém boku.
Odpověď c)souhlasím s předjížděním po mém levém boku.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný předjíždějícím plavidlem:

Správná odpověď a)souhlasím s předjížděním po vašem pravém boku.
Odpověď b)souhlasím s předjížděním po vašem levém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s předjížděním po vašem pravém boku.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk" daný předjíždějícím plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)chci předjet po vašem pravém boku.
Odpověď b)chci předjet po vašem levém boku.
Odpověď c)nehodlám pokračovat v předjíždění.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)souhlasím s předjížděním po mém pravém boku.
Odpověď b)souhlasím s předjížděním po mém levém boku.
Odpověď c)předjíždění není možné.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)nesouhlasím s předjížděním po mém pravém boku, předjeďte po mém levém boku.
Odpověď b)nesouhlasím s předjížděním po mém levém boku, předjeďte po mém pravém boku.
Odpověď c)souhlasím s předjížděním po mém pravém boku.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" dané předjíždějícím plavidlem, znamená:

Správná odpověď a)souhlasím, předjíždím po vašem levém boku.
Odpověď b)souhlasím, předjíždím po vašem pravém boku.
Odpověď c)nesouhlasím s předjížděním po vašem levém boku.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "pět krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)předjíždění není možné.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)nejsem schopen manévrování.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, po kterém následuje jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)zastavím při pravém břehu.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, po kterém následují dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď b)pluji doleva.
Odpověď c)zastavím při levém břehu.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "tři dlouhé zvuky" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu přeplout vodní cestu.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, opakující se v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo za snížené viditelnosti.
Odpověď b)samostatně plující plavidlo nebo sestava plavidel, plující za snížené viditelnosti.
Odpověď c)plavidlo nebo sestava plavidel stojící za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, opakující se v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)sestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
Odpověď b)samostatně plující plavidlo nebo sestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
Odpověď c)plavidlo nebo sestava plavidel stojící za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jedna řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "tři řady úderů na zvon, opakované v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz dát zvukový signál "1 krátký zvuk" nebo "2 krátké zvuky".
Odpověď c)doporučené proplavování v jenom směru nebo v obou směrech.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (vlajka) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)poškozené vyvazovací zařízení.
Odpověď c)zákaz přibližovat se ke stavbě na vodní cestě, na které je vlajka umístěna.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání na kotvě nebo vyvazování u břehu.
Odpověď b)zákaz zastavení plavidel a plovoucích těles.
Odpověď c)konec zákazu stání na kotvě nebo vyvazování u břehu nebo konec zákazu zastavení.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na znaku v metrech, počítáno od znaku.
Odpověď b)příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost vyznačenou na znaku, uvádí se v km/h.
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je omezena, číslo na znaku stanoví skutečnou šířku v metrech.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď b)zákaz stání pod plynovým potrubím.
Odpověď c)pozor, podjezdná výška mostu je omezena.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď b)průjezd zakázán.
Odpověď c)příkaz zůstat stát před tímto signálním znakem.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď b)zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď c)konec zákazu plavby malých plavidel s vlastním pohonem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel, která nemají vlastní pohon a nejsou plachetnicemi.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic.
Odpověď c)zákaz plavby všech malých plavidel.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz dát zvukový signál.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď c)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)hloubka je omezena, číslo na signálním znaku stanoví hloubku v metrech.
Odpověď b)překážky na dně vodní cesty se vyskytují od říčního kilometru, uvedeném na signálním znaku.
Odpověď c)průjezdní výška je přechodně zvýšena o hodnotu uvedenou na signálním znaku v decimetrech.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 10 m.
Odpověď b)stání povoleno do vzdálenosti 10 m od pravého (levého) břehu.
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je zúžena o 10 m.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)doporučuje se plout ve směru od stálého světla k blikavému světlu.
Odpověď b)doporučuje se plout ve směru od blikavého světla ke stálému světlu.
Odpověď c)doporučuje se vplout, svítí-li stálé světlo, svítí-li blikavé světlo, je vplutí zakázáno.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)elektrické vedení přes vodní cestu.
Odpověď b)břehová přípojka elektrického napětí.
Odpověď c)zóna častých atmosférických poruch - možné výpadky rádiového spojení.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě plující volně.
Odpověď b)přístaviště osobních lodí.
Odpověď c)povolené stání plavidel u břehu, na kterém je znak umístěn.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené stání na kotvě nebo vyvázání u břehu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel přepravujících nebezpečné věci.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce 40 m.
Odpověď b)nejvyšší povolená rychlost plavidel 40 km/h.
Odpověď c)plavební profil nebo plavební dráha je široká 40 m.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce pásma od 20 do 40 m od znaku.
Odpověď b)doporučená rychlost 20 - 40 km/h pro plavidla dosahující vysoké rychlosti.
Odpověď c)plavební dráha je vzdálena 20 m od levého břehu a 40 m od pravého břehu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe.
Odpověď b)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně za sebou.
Odpověď c)maximální počet plavidel v místě povoleného stání.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)doplňková signalizace plavidla zajišťujícího činnost pod vodní hladinou.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel s vlastním pohonem povolena.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)místo určené pro opravy plavidel např. loděnice nebo dok.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)levá strana plavební dráhy.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověď a)nebezpečné místo nebo překážka při pravém břehu.
Odpověď b)nebezpečné místo nebo překážka při levém břehu.
Odpověď c)nebezpečné místo nebo překážka rozděluje plavební dráhu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověď a)nebezpečné místo nebo překážka při levém břehu.
Odpověď b)nebezpečné místo nebo překážka při pravém břehu.
Odpověď c)nebezpečné místo nebo překážka rozděluje plavební dráhu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné věci a nemusí nést modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (dvojice světel) znamená:

Správná odpověď a)proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
Odpověď b)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem plujícím v protisměru.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo na vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly plujícími po hlavní vodní cestě.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici.
Odpověď b)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání vysokorychlostních plavidel.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď b)nejvyšší počet malých plavidel v místě povoleného stání.
Odpověď c)hloubka v plavební dráze je omezena, pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v decimetrech.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání vlečných sestav, přepravujících nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání dvou plavidel, která přepravují nebezpečné věci.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel a sestav plavidel, která přepravují nebezpečné věci a nenesou modré světlo nebo modrý kužel.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele.
Odpověď b)místo vyhrazené pro dvě plavidla, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modrá světla nebo modré kužele.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel a sestav plavidel, která nepřepravují nebezpečné věci, ale nesou dvě modrá světla nebo dva modré kužele.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést tři modrá světla nebo tři modré kužele.
Odpověď b)místo vyhrazené pro tři plavidla bez vlastního pohonu, na kterých je povoleno přepravovat nebezpečné věci a nesou modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď c)před plavební komorou, úžinou nebo jiným obtížným místem na vodní cestě se mohou tvořit kolony plavidel, která přepravují nebezpečné věci.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která přepravují nebezpečné věci a která musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné věci a nemusí nést modré světlo nebo modrý kužel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel s vlastním pohonem, která přepravují nebezpečné věci a mohou nést modré světlo nebo modrý kužel.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď b)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď c)příkaz zakotvit, po snížení rychlosti plavby vlečením lan nebo řetězů.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí však dát přednost plavidlu, připlouvajícímu z vedlejší vodní cesty zprava.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, kterou kříží vodní cesta stejného řádu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaRemorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem musí nést:

Správná odpověď a)dvě vrcholová světla nad sebou, boční červené a zelené světlo a záďové žluté světlo.
Odpověď b)tři bílá vrcholová světla nad sebou, boční červené a zelené světlo a záďové žluté světlo.
Odpověď c)bílá vrcholová světla nad sebou v počtu vlečených plavidel, boční červené a zelené světlo a záďové bílé světlo.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, v noci nese:

Správná odpověď a)boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové světlo a záďové světlo.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPřevozní loď, která nepluje volně, stojící na svém stanovišti, nese:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1 m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)vrcholové světlo a 1 m pod ním silné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo viditelné ze všech stran, nejméně 1 m pod ním boční světla a záďové světlo.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaSítě nebo jiné rybolovné zařízení v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti musí být označeny:

Správná odpověď a)obyčejnými bílými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
Odpověď b)jasnými žlutými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
Odpověď c)silnými červenými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojního pohonu, musí nést za dne:

Správná odpověď a)černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
Odpověď b)žlutý balón.
Odpověď c)bílou vlajku s vodorovným červeným pruhem uprostřed.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaStojící plavidlo, kromě malých plavidel, stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, nese za dne:

Správná odpověď a)černý balón umístěný v přední části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď b)žlutý balón umístěný v zadní části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)červený balón umístěný v polovině délky plavidla nebo v průsečíku podélné a příčné osy plavidla.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaSítě nebo jiná rybolovná zařízení zasahující ze stojících plavidel do plavební dráhy nebo její bezprostřední blízkosti se za dne označí:

Správná odpověď a)žlutými bójemi, plováky nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich poloha dobře rozeznatelná.
Odpověď b)dvěma bílými bójemi v počtu, aby byly jejich obrysy byly dobře patrné nebo dvěma bílými vlajkami ve výšce nejméně 4 m.
Odpověď c)zelenými bójemi nebo zelenými vlajkami na straně, kde je průjezd volný.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Správná odpověď a)obyčejným blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran.
Odpověď b)obyčejným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran.
Odpověď c)obyčejným blikavým červeným světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaOchranu před vlnobitím pomocí červeného a bílého světla nebo červenou a bílou vlajkou nebo tabulemi, mohou žádat plavidla:

Správná odpověď a)vážně poškozená nebo účastnící se záchranných prací, jakož i plavidla, která ztratila manévrovací schopnost.
Odpověď b)přepravující nebezpečné věci, která nesou dva nebo tři modré kužely nebo světla.
Odpověď c)naložená nad značku nejvyššího přípustného ponoru nebo osobní plavidla, která přepravují větší než povolený počet cestujících.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou, nese:

Správná odpověď a)tuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.
Odpověď b)tuhou maketu vlajky "B" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze strany plavební dráhy.
Odpověď c)tuhou maketu vlajky "C" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná z připlouvajících plavidel.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo, které provádí činnost, související se zneškodňováním výbušnin, ve dne nese:

Správná odpověď a)tři černé balóny, viditelné ze všech stran, rozmístěné na příďovém stožáru do tvaru trojúhelníku.
Odpověď b)dva černé balóny, umístěné na příďovém stožáru nad sebou, viditelné ze všech stran.
Odpověď c)tři balóny, na příďovém stožáru, z nichž horní a dolní jsou červené a prostřední bílý.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 110 m, musí nést druhé vrcholové světlo:

Správná odpověď a)za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
Odpověď b)nejméně 3 m za předním vrcholovým světlem, ve stejné výšce.
Odpověď c)1 m pod vrcholovým světlem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo s vlastním pohonem, kterému v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)dvě vrcholová světla nad sebou, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové světlo, viditelné ze všech stran a záďové světlo.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaTlačná sestava, jejíž rozměry přesahují 110 m x 12 m, musí nést:

Správná odpověď a)tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku v přední části plavidla v čele sestavy nebo plavidla v čele sestavy, které je vlevo.
Odpověď b)druhé vrcholové světlo za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
Odpověď c)vrcholové světlo na některém z plavidel v čele vlečné sestavy a na remorkéru tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaTlačná sestava, jejíž rozměry přesahují 110 m x 12 m, musí nést tři vrcholová světla, která musí být rozmístěna:

Správná odpověď a)ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovině kolmé na podélnou osu sestavy, přičemž horní světlo musí být ve výšce 4m, dvě spodní světla musí být 1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horním světlem.
Odpověď b)ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku, jehož vodorovná základna je v rovině kolmé na podélnou osu plavidla, přičemž horní světlo je umístěno na vrcholu příďového stěžně a další dvě světla na každém konci příďového ráhna.
Odpověď c)nad sebou ve vzájemné vzdálenosti 1 m, v podélné ose plavidla, přičemž prostřední světlo musí být ve výšce minimálně 4 m.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidla delší než 110 m, plující ve vlečné sestavě za jedním nebo několika remorkéry, musí nést:

Správná odpověď a)dvě světla viditelná ze všech stran, ve výšce minimálně 4 m, z nichž jedno je umístěno v přední a druhé v zadní části plavidla.
Odpověď b)druhé vrcholové světlo za předním, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
Odpověď c)tři světla viditelné ze všech stran, z nichž jedno je v přední, druhé ve střední a třetí v zadní části plavidla, ve výšce minimálně 3 m.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaJsou-li ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí světla viditelná ze všech stran, nést:

Správná odpověď a)pouze obě vnější plavidla.
Odpověď b)všechna plavidla.
Odpověď c)pouze střední plavidlo nebo plavidlo po levé straně od podélné osy vlečné sestavy.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaV tlačné sestavě přesahující rozměr 110 m x 12 m, každé krajní plavidlo kromě remorkéru, jehož celá šířka je zezadu viditelná, musí nést:

Správná odpověď a)záďové světlo.
Odpověď b)dvě záďová světla vedle sebe.
Odpověď c)tři záďová světla ve vzdálenosti 1,25 m od sebe.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaKaždé další plavidlo v tlačné sestavě, jehož celá šířka je zpředu viditelná, kromě plavidla, které nese tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo v podélné ose plavidla.
Odpověď b)dvě vrcholová světla pod sebou v podélné ose plavidla.
Odpověď c)rovněž tři vrcholová světla v podélné ose plavidla rozmístěná do tvaru trojúhelníku.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaV tlačné sestavě přesahující rozměr 110 m x 12 m, tlačný remorkér musí nést:

Správná odpověď a)tři záďová světla umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe.
Odpověď b)dvě záďová světla umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru, ve vzdálenosti nejvýše 1 m od boků remorkéru.
Odpověď c)záďové světlo v podélné ose remorkéru, které musí být žluté místo bílého.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPřevozní lodě, které neplují volně, musí v noci nést:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1 m nad ním jasné zelené světlo, viditelné ze všech stran.
Odpověď b)vrcholové světlo a 1m pod ním silné zelené světlo, viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo, viditelné ze všech stran a nejméně 1 m pod ním boční světla a záďové světlo.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaTlačná sestava, která stojí bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, musí v noci nést:

Správná odpověď a)na každém vnějším plavidle sestavy obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran umístěné na vhodném místě ve výšce nejméně 4 m.
Odpověď b)jasné červené světlo na levém boku a jasné zelené světla na pravém boku sestavy.
Odpověď c)jasné červené světlo umístěná v podélné ose sestavy ve výšce 4 m a 1 m nad ním silné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaVysokorychlostní plavidla a malá plavidla s vlastním pohonem plující mimo výtlačný režim:

Správná odpověď a)musejí ponechat všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr ani rychlost plavby.
Odpověď b)mají přednost v plavbě před všemi ostatními plavidly, která jim musí ponechat dostatek místa, aby nemusela měnit směr, ani rychlost plavby.
Odpověď c)mohou míjet ostatní plavidla jenom levým bokem a vyžadovat od nich změnu směru nebo rychlosti plavby.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém pravém boku:

Správná odpověď a)musí včas na pravém boku signalizovat blikavým bílým světlem nebo světlemodrou vlajkou nebo tabulí, anebo tímto světlem a tabulí současně.
Odpověď b)musí včas a po celou dobu potkávání na levém boku signalizovat modrou vlajkou nebo tabulí nebo bílým blikavým světlem.
Odpověď c)nedávají optické signály.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaJe-li při potkávání plavidel obava, že úmysl plavidla plujícího proti proudu plavidlo plující po proudu nepochopilo, musí plavidlo plující proti proudu:

Správná odpověď a)dát signál, " jeden krátký zvuk" má-li se potkávání uskutečnit levými boky nebo "dva krátké zvuky" má-li se potkávání uskutečnit pravými boky.
Odpověď b)dát signál, " jeden krátký zvuk" má-li se potkávání uskutečnit pravými boky nebo "dva krátké zvuky" má-li se potkávání uskutečnit levými boky.
Odpověď c)dát signál, "jeden dlouhý zvuk" potkává-li samostatně plující plavidlo nebo "dva dlouhé zvuky" potkává-li sestavu plavidel.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidla plující po proudu a nežádají o změnu stran pro potkávání, musí:

Správná odpověď a)opakovat optické a zvukové signály, které jim dávají plavidla plující proti proudu.
Odpověď b)opakovat optické signály a dávat opačné zvukové signály, než které jim dávají plavidla plující proti proudu.
Odpověď c)dát signál " jeden dlouhý zvuk", a opakovat optické signály, které jim dávají plavidla plující proti proudu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPovažují-li plavidla, plující proti proudu, stranu pro potkávání požadovanou plavidly, plujícími po proudu za nevhodnou, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, musí:

Správná odpověď a)signalizovat "řadou velmi krátkých zvuků".
Odpověď b)signalizovat "řadou krátkých zvukových signálů".
Odpověď c)signalizovat "řadou dlouhých zvukových signálů".
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaSignalizuje-li při potkávání plavidlo plující proti proudu, "řadou velmi krátkých zvuků":

Správná odpověď a)musí vůdci plavidel učinit všechna opatření, která situace vyžaduje, aby bylo odvráceno nebezpečí kolize.
Odpověď b)musí plavidlo plující po proudu tento signál opakovat a řídit směr plavby vpravo, aby potkávání proběhlo bezpečně.
Odpověď c)musí plavidlo plující po proudu zakotvit a plavidlo plující proti proudu zůstat stát, aby bylo odvráceno nebezpečí kolize a potkávání proběhlo bezpečně.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaZpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, dá signál:

Správná odpověď a)řada velmi krátkých zvuků.
Odpověď b)řada krátkých zvuků.
Odpověď c)řada dlouhých zvuků.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaV úsecích vodních cest vyznačených signálním znakem zákaz vzájemného předjíždění sestav nebo zákaz vzájemného potkávání a předjíždění sestav, tento zákaz neplatí, pokud:

Správná odpověď a)alespoň jedna ze sestav je tlačná a nepřesahuje rozměry 110 m x 12 m.
Odpověď b)jedna z vlečných sestav je včetně remorkéru kratší než 250m.
Odpověď c)jsou obě sestavy bočně svázané a nepřesahují šířku 24m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je signálním znakem přikázán směr plavby, zejména přibližují-li se k příkazovému znaku přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém nebo pravém boku plavidla:

Správná odpověď a)plavidla plující proti proudu sníží rychlost plavby a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.
Odpověď b)plavidla plující po proudu sníží rychlost plavby a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím proti proudu bezpečně proplout.
Odpověď c)obě plavidla sníží rychlost a případně zastaví, aby si vzájemně umožnila bezpečně proplout.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidla plující po proudu tak, že jejich příď směřuje proti proudu a stroje pracují kupředu:

Správná odpověď a)se nepovažuje za plavbu samotíží.
Odpověď b)se považuje za plavbu samotíží.
Odpověď c)se může považovat za plavbu samotíží.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo nadměrné vlnobití nebo sání, zejména:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích.
Odpověď b)v blízkosti převozních lodí, které plují volně.
Odpověď c)v kanalizovaných úsecích vodních cest.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání, zejména:

Správná odpověď a)v blízkosti převozních lodí, které neplují volně.
Odpověď b)v blízkosti mostů nebo lávek přes vodní cestu.
Odpověď c)v blízkosti podélných nebo příčných hrázek v regulovaných úsecích vodních cest.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPřevozní lodě smějí křížit vodní cestu po té, co se ujistí:

Správná odpověď a)že nebudou ohroženy plavbou jiných plavidel a nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)že nedonutí jiná plavidla připlouvající po proudu nebo na vodních cestách kde směr proudu není určen z pravé strany, měnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)že vůdci ostatních plavidel je vidí a mohou změnit směr nebo rychlost plavby způsobem, který vyloučí nebezpečí kolize.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPřevozní loď, která je upoutána k vodícímu lanu a není v provozu, stojí:

Správná odpověď a)na určeném stanovišti, nebo nebylo-li stanoviště určeno, stojí tak, aby plavební dráha zůstala volná.
Odpověď b)na svém stanovišti nebo na vhodném místě protilehlého břehu, aby nepřekážela v plavbě jiných než malých plavidel.
Odpověď c)na místě, odkud je přímý nebo nepřímý rozhled na obě strany vodní cesty, pokud tato podmínka není splněna, musí mít na vhodném místě pozorovatele.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaBlokuje-li vodící lano převozní lodě plavební dráhu, pro nalodění nebo vylodění na protilehlé straně vůči straně, na níž je lano upevněno:

Správná odpověď a)mohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď b)musí připlouvající plavidla zastavit a zůstat stát tak dlouho, dokud plavební dráha nebude volná a převozní loď nedá zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď c)nesmějí připlouvající plavidla používat akustické signalizace pro uvolnění plavební dráhy.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPřevozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze:

Správná odpověď a)déle, než je nezbytné.
Odpověď b)kratší dobu než je stanovena v jízdním řádu přívozu.
Odpověď c)déle než 15 minut.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaNemá-li plavební dráha dostatečnou šířku pro současné proplouvání mostním polem:

Správná odpověď a)musí plavidlo plující proti proudu dát přednost v proplutí plavidlu plujícímu po proudu.
Odpověď b)musí plavidlo plující po proudu dát přednost v proplutí plavidlu plujícímu proti proudu.
Odpověď c)musí plavidlo plující po proudu vyčkat, než plavidlo plující proti proudu propluje.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi:

Správná odpověď a)je plavba těmito poli zakázána.
Odpověď b)je plavba těmito poli zakázána, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)je doporučeno plout v prostoru mezi dvěma tabulemi nebo světly.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaJsou-li některá mostní pole pevných mostů označena nad profilem jedním žlutým světlem nebo dvěma žlutými světly anebo tabulemi stejné barvy:

Správná odpověď a)proplouvá se přednostně těmito mostními poli.
Odpověď b)musí se proplouvat těmito poli.
Odpověď c)proplouvat těmito poli je zakázáno.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaStojí-li plavidlo za snížené viditelnosti v plavební dráze při levém břehu, musí:

Správná odpověď a)dávat jednu řadu úderů na zvon v intervalu ne kratším než 1minuta.
Odpověď b)dávat dvě řady úderů na zvon v minutových intervalech, slyší-li signalizaci připlouvajících plavidel.
Odpověď c)dávat tři řady úderů na zvon, vidí-li připlouvající plavidla.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidla, která za snížené viditelnosti stojí na vodní cestě v plavební dráze nebo v její blízkosti, zachytí-li signály přibližujícího se plavidla, musí dávat v intervalech, ne delších než 1 minuta, signál " tři řady úderů na zvon":

Správná odpověď a)stojí-li v neurčité poloze.
Odpověď b)stojí-li při pravém břehu.
Odpověď c)stojí-li při levém břehu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaV tlačné sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověď a)pouze na tlačný remorkér.
Odpověď b)na tlačný remorkér a plavidlo v čele sestavy.
Odpověď c)na všechna plavidla sestavy.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaV bočně svázané sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověď a)pouze na jedno plavidlo sestavy.
Odpověď b)pouze na plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď c)na každé plavidlo sestavy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaVe vlečné sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověď a)na remorkér a poslední plavidlo v sestavě.
Odpověď b)pouze na plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď c)na každé plavidlo sestavy.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPři plavbě za snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)v zájmu zajištění bezpečnosti plavby poskytuje plavidlo ostatním plavidlům potřebné informace rádiovou stanicí.
Odpověď b)může plavidlo použít rádiovou stanici jenom v případě tísňového volání.
Odpověď c)lze ostatním plavidlům podávat informace pouze v obvodech přístavů nebo plavebních komor.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPovinnost dávat zvukové signály a uskutečňovat rádiové spojení za účelem bezpečnosti plavby, při plavbě s pomocí radiolokátoru, se v sestavách plavidel vztahuje:

Správná odpověď a)pouze na plavidla, na nichž je vůdce sestavy.
Odpověď b)pouze na plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď c)na všechna plavidla sestavy.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaSamostatně plující plavidlo v podmínkách snížené viditelnosti, bez pomoci radiolokátoru, dává signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk v intervalu, ne delším než 1 minuta.
Odpověď b)jednu řadu úderů na zvon v intervalu delším než 1 minuta.
Odpověď c)jeden krátký zvuk v intervalu, ne delším než 2 minuty.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidlo, na němž je vůdce sestavy, které pluje za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru, musí dávat signál:

Správná odpověď a)dva dlouhé zvuky v intervalu, ne delším než 1 minuta.
Odpověď b)jeden dlouhý zvuk v intervalu, ne delším než 2 minuty.
Odpověď c)jeden dlouhý a čtyři krátké zvuky v intervalu kratším než 3 minuty.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPlavidlo osobní dopravy na pravidelných linkách plující po proudu, může požádat plavidlo plující proti proudu o změnu ponechané strany pro potkávání:

Správná odpověď a)pokud hodlá přistát u můstku u břehu, kde pluje protiproudní plavidlo a nevyvolá-li tato změna žádné nebezpečí.
Odpověď b)hodlá-li provést obrat a za účelem provedení obratu proti proudu a proto chce plout u určitého břehu.
Odpověď c)jestliže chce přistát u můstku nebo provést obrat proti proudu a aby nedonutilo plavidlo plující proti proudu náhle změnit směr nebo rychlost plavby.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

Správná odpověď a)je stání zakázáno všem plavidlům.
Odpověď b)je stání povoleno pouze pro malá plavidla.
Odpověď c)je stání omezeno šířkou plavebního profilu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaVe vjezdech do přítoků a výjezdech z nich je stání zakázáno:

Správná odpověď a)všem plavidlům.
Odpověď b)pouze plavidlům, která nejsou malými.
Odpověď c)všem plavidlům, s výjimkou malých plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaV úsecích vodních cest, kde jsou umístěny signální znaky zákaz kotvení:

Správná odpověď a)nesmí plavidla kotvit na straně vodní cesty, na které je znak umístěn.
Odpověď b)nesmí plavidla kotvit, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)musí být vhozené kotvy plavidel označeny žlutým plovákem a v noci plovákem s bílým světlem.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaV úsecích vodních cest, kde jsou umístěny signální znaky zákaz vyvazování ke břehu:

Správná odpověď a)nesmějí se plavidla vyvazovat na straně vodní cesty, na které je znak umístěn.
Odpověď b)nesmějí se plavidla vyvazovat ani kotvit u břehu, na kterém je znak umístěn.
Odpověď c)nesmějí plavidla stát, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaPoužívat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky a svodidla:

Správná odpověď a)je zakázáno pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď b)je zakázáno pro vyvazování plavidel, lze je výjimečně využít pro uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď c)je zakázáno pro uvolňování nasedlých plavidel, zákaz se nevztahuje na vyvazování plavidel.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaJe-li na vymezené vodní ploše pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Správná odpověď a)je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru zakázáno.
Odpověď b)je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru povoleno.
Odpověď c)mohou jiná plavidla do vyznačeného prostoru vplout, pokud nejsou na hladině vodní lyžaři.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaNa vodních cestách, kromě vodních nádrží a jiných rozlehlých vodních cest, nesmí být rychlost plavby:

Správná odpověď a)do vzdálenosti 25 m od břehu vyšší než 10 km/h.
Odpověď b)do vzdálenosti 15 m od břehu vyšší než 25 km/h.
Odpověď c)nesmí být rychlost plavby vyšší než 50 km/h.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: C2CZ 2022
OtázkaDvojitý kužel umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran, nese:

Správná odpověď a)plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
Odpověď b)plavidlo, které při dezinfekci může ohrozit zdraví a životy lidí.
Odpověď c)vlečené plavidlo nebo plavidlo na konci sestavy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)plachetnice, která je malým plavidlem a jejíž délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)malé plavidlo, plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, jejíž délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď b)vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená plachetnice, která je malým plavidlem.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď b)malé plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plachetnice, nepřesahuje-li délku 7 m.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)převozní loď.
Odpověď b)vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, neplatí to pro malá plavidla.
Odpověď b)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď c)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď neplující volně, stojící na svém stanovišti.
Odpověď b)plavidlo lodivodské služby, stojící u boku plavidla.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečný náklad, stojící mimo vyhrazené místo pro tato plavidla.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTuto signalizaci nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď v provozu, stojící krátkodobě na svém stanovišti.
Odpověď b)převozní loď plující volně, stojící na svém stanovišti a která již ukončila provoz.
Odpověď c)převozní loď, která vyžaduje přednost v plavbě.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď v provozu, stojící na svém stanovišti.
Odpověď b)volně plující převozní loď v provozu, stojící krátkodobě na svém stanovišti.
Odpověď c)volně plující převozní loď stojící na svém stanovišti, která již ukončila provoz.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď b)osobní hotelová loď, jejíž celková délka přesahuje 110 m.
Odpověď c)plavidlo, které vleče plavidla, přepravující nebezpečné věci.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď b)vlečná sestava stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď c)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
Odpověď b)tlačná sestava, jejíž délka přesahuje 110 m nebo šířka 12 m.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
Odpověď b)tlačná sestava, jejíž délka přesahuje 110 m nebo šířka 12 m.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (dvě světla nad sebou), znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)připravte se k proplutí.
Odpověď c)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (dvě vlajky nad sebou), znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)střídavé stání - stání je zakázáno v sudých hodinách.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz předjíždění.
Odpověď b)konec zákazu předjíždění.
Odpověď c)rozdělení plavebních drah.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz vzájemného předjíždění sestav.
Odpověď b)konec zákazu předjíždění sestav.
Odpověď c)doporučené předjíždění po pravém boku předjížděné sestavy plavidel.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz potkávání a předjíždění.
Odpověď b)zákaz potkávání levými boky.
Odpověď c)konec zákazu potkávání.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů.
Odpověď b)povolené kotvení přídí po proudu.
Odpověď c)konec zákazu kotvení.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz vyvazování ke břehu.
Odpověď b)zákaz stání na kotvě a vyvazování ke břehu.
Odpověď c)konec zákazu stání plavidel u břehu, na kterém je signální znak umístěn.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz provádět obrat.
Odpověď b)zákaz vzájemného potkávání vlečných sestav.
Odpověď c)zákaz proplutí, ve vyznačeném směru pracují potápěči.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby mimo vyznačený prostor.
Odpověď b)úžina nebo jiné obtížné místo pro plavbu.
Odpověď c)zákaz stání ve vyznačené šířce plavební dráhy.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby malých plavidel.
Odpověď b)konec zákazu plavby malých plavidel, koupání a sportovního potápění.
Odpověď c)zákaz koupání a sportovního potápění.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz vodního lyžování.
Odpověď b)konec zákazu vodního lyžování.
Odpověď c)vodní lyžování je možné jen na vlastní nebezpečí.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plachetnic.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního strojního pohonu.
Odpověď c)zákaz plavby sportovních a rekreačních plavidel.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď b)zákaz plavby všech druhů plachetnic.
Odpověď c)zákaz plavby plováků s plachtou a vodního lyžování.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)konec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel vysokou rychlostí.
Odpověď b)zákaz plavby malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)zákaz plavby vodních skútrů.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz spouštění plavidel na vodu nebo jejich vytahování z vody.
Odpověď b)zákaz provozu vznášedel a plavby plavidel, plujících vysokou rychlostí.
Odpověď c)lodní výtah není v provozu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ve směru šipky.
Odpověď b)jednosměrná plavba.
Odpověď c)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)příkaz plout k levému břehu.
Odpověď c)možnost předjíždět po levém boku předjížděného plavidla.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)příkaz plout k pravému břehu.
Odpověď c)možnost předjíždět po pravém boku předjížděného plavidla.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)zákaz plout při pravém břehu.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem v protisměru.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)dej přednost v plavbě plavidlu v protisměru.
Odpověď c)obousměrný provoz plavidel.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)místo doporučené pro obrat plavidel.
Odpověď c)zákaz potkávání plavidel.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)místo doporučené pro obrat plavidel.
Odpověď c)zákaz potkávání plavidel.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)podjezdná výška je omezena, číslo na signálním znaku stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech.
Odpověď b)ponor plavidel je omezen, číslo na signálním znaku stanoví ponor v decimetrech.
Odpověď c)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na kmitočtovém kanálu uvedeném na signálním znaku.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená

Správná odpověď a)šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena.
Odpověď b)označení pole mostu, kterým se proplouvá přednostně.
Odpověď c)stání plavidel je povoleno při obou stranách vodní cesty.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
Odpověď b)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď c)povolení proplutí (obecný znak).
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule), znamená:

Správná odpověď a)doporučené proplouvání v obou směrech.
Odpověď b)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
Odpověď c)plavení dráha přechází od pravého břehu k levému břehu.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (světla), znamená:

Správná odpověď a)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
Odpověď b)doporučené proplouvání v obou směrech.
Odpověď c)proplouvání je zakázáno na delší dobu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)doporučení držet se v určeném prostoru, například v mostních polích.
Odpověď b)zákaz plavby mimo vyznačený prostor, například v jezových polích.
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)jez
Odpověď b)objekt plavební komory.
Odpověď c)pozor zvýšené sání, například do přívodního kanálu vodní elektrárny.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě, které neplují volně.
Odpověď b)přístavní můstky pro osobní lodě.
Odpověď c)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, určených pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, určených pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)povolené vyvazování u břehu.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, která nejsou malými.
Odpověď c)doporučené vyvazování nebo kotvení plavidel.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo doporučené pro obrat.
Odpověď b)křížení vodní cesty vzdušným kabelem.
Odpověď c)místo určené pro nástup a výstup - přístaviště.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě bílá světla vedle sebe svítí nepřerušovaně, mají tento význam:

Správná odpověď a)zůstat stát, překážky ve směru plavby.
Odpověď b)můžete pokračovat v plavbě.
Odpověď c)pokračujte v plavbě s nejvyšší opatrností, překážky se odstraňují.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě světla vedle sebe blikají, mají tento význam:

Správná odpověď a)můžete pokračovat v plavbě.
Odpověď b)zůstat stát, překážky ve směru plavby.
Odpověď c)zůstat stát, podle počtu světel jednu, nejvýše dvě hodiny.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)plavba malých plavidel povolena.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro vodní sporty, při nichž se nepoužívá plavidel.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)vodní lyžování povoleno.
Odpověď b)vodní lyžování je omezeno.
Odpověď c)zákaz vodního lyžování.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)plavba plachetnic povolena.
Odpověď b)plavba plavidel bez vlastního pohonu povolena.
Odpověď c)plavba malých plavidel povolena.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena.
Odpověď b)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
Odpověď c)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)plavba malých plavidel, dosahujících vysoké rychlosti, povolena.
Odpověď b)zákaz vytvářet sání nebo vlnobití malými plavidly.
Odpověď c)povolení plavby sportovními nebo rekreačními plavidly.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a vytahování plavidel z vody.
Odpověď b)zóna provozu vznášedel a plavby plavidel, plujících vysokou rychlostí.
Odpověď c)lodní výtah.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla.
Odpověď b)přístaviště poblíž silniční komunikace.
Odpověď c)povolená plavba obojživelných vozidel a vznášedel.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, ale nemá přednost před plavidly připlouvajícími z vedlejší vodní cesty.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, na vedlejší vodní cestu.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, na vodní cestu stejného řádu..
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)možnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď b)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď c)povolení plavby plováků s plachtou (windsurfů) nejvýše v počtu, uvedeném na znaku.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPlavidlo plující po proudu, které hodlá vplout do přístavního bazénu nebo přítoku proti proudu:

Správná odpověď a)dá přednost každému plavidlu plujícímu proti proudu, které hodlá rovněž vplout do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku.
Odpověď b)má přednost před každým plavidlem plujícím proti proudu, které hodlá rovněž vplout do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku.
Odpověď c)může do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku vplout po té, co včas dalo zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaMůže-li plavidlo vplouvající do přístavního bazénu nebo vyplouvající z nich, přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověď a)tři dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk, hodlá-li po vplutí nebo vyplutí, plout doprava.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk, hodlá-li po vplutí nebo vyplutí, plout doprava.
Odpověď c)jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk, hodlají-li po vplutí nebo vyplutí, plout doprava.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaMůže-li plavidlo vplouvající do přístavního bazénu nebo vyplouvající z nich, přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověď a)tři dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky, hodlají-li po vplutí nebo vyplutí, plout doleva.
Odpověď b)dva krátké zvuky, za kterými následují tři dlouhé zvuky, hodlají-li po vplutí nebo vyplutí, plout doleva.
Odpověď c)tři krátké zvuky, za kterými následují dva dlouhé zvuky, hodlají-li po vplutí nebo vyplutí, plout doleva.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaHodlá-li plavidlo křížit plavební dráhu a může tak přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověď a)tři dlouhé zvuky.
Odpověď b)tři krátké zvuky.
Odpověď c)tři dlouhé zvuky, za kterými následují tři krátké zvuky.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaNese-li plavidlo nebo sestava plavidel více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel a nejedná se o potkávání nebo předjíždění, je třeba plout:

Správná odpověď a)ve vzdálenosti více než 50 m od tohoto plavidla nebo sestavy plavidel.
Odpověď b)více než 25 m od tohoto plavidla nebo sestavy plavidel.
Odpověď c)více než 10 m od tohoto plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPlavidlo upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)před vjezdem do přístavu.
Odpověď b)při provádění obratu.
Odpověď c)při předjíždění ostatních plavidel.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPlavidla vybavená zařízením pro radiotelefonní spojení, musí v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Správná odpověď a)zajistit provoz tohoto zařízení pro příjem na kmitočtovém kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.
Odpověď b)vypnout radiotelefonní stanici.
Odpověď c)přeladit na vyhrazený kanál pro tísňové volání a být na příjmu po celou dobu proplavování.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaProplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

Správná odpověď a)vplouvají do plavební komory až po těchto plavidlech.
Odpověď b)vplouvají do plavební komory před těmito plavidly.
Odpověď c)vplouvají do plavební komory v pořadí, ve kterém připlula do míst určených pro čekání plavidel.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPři připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel:

Správná odpověď a)je předjíždění zakázáno.
Odpověď b)je potkávání zakázáno.
Odpověď c)je potkávání a předjíždění zakázáno.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV obvodech plavebních komor, na místech určených pro čekání na proplavení:

Správná odpověď a)musí být kotvy úplně zdviženy, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.
Odpověď b)musí být kotvy spuštěny až k hladině vody, aby je bylo možno rychle a účinně použít.
Odpověď c)plavidla vystrojená kotevní výstrojí musí být zakotvena.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPři vplouvání do plavební komory musí plavidla:

Správná odpověď a)snížit rychlost plavby tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel.
Odpověď b)upravit rychlost plavby tak, aby nedošlo ke zdržení plavidel, která vplouvají do plavební komory za ním.
Odpověď c)snížit rychlost plavby na 3 km/h, která je stanovena pro vplouvání plavidel do plavební komory.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJsou-li na zdech plavebních komor vyznačeny meze pro stání plavidel:

Správná odpověď a)stojí plavidla v mezích vyznačených stání.
Odpověď b)musí se plavidla s vlastním pohonem udržovat pomocí vlastního strojního pohonu v těchto mezích.
Odpověď c)nesmí tyto hranice přesahovat ani plavidla, která nejsou během proplavování vyvázána.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavebních komorách musí být plavidla vyvázána:

Správná odpověď a)po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory, až do povolení k vyplutí.
Odpověď b)pokud nejsou schopna výkonem vlastního strojního pohonu překonat účinek proudu vody při plnění nebo vypouštění plavební komory.
Odpověď c)tato povinnost se nevztahuje na plavidla osobní lodní dopravy a malá plavidla.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavebních komorách musí být plavidla vyvázána a vázací lana upravována tak:

Správná odpověď a)aby plavidla nenarážela do zdí, vrat a ochranných zařízení plavební komory nebo jiných plavidel.
Odpověď b)aby se plavidla mohla volně pohybovat v celé délce mezi hranicemi vyznačených stání na zdech plavební komory.
Odpověď c)aby plavidla mohla podle situace v průběhu plnění nebo vypouštění plavební komory měnit místo stání.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPoužívání odrazníků v plavebních komorách je:

Správná odpověď a)nezbytné, jsou-li snímatelné, musí být plovoucí.
Odpověď b)možné, nejsou-li snímatelné, musí být plovoucí.
Odpověď c)vhodné, všechny druhy odrazníků musí být však plovoucí.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaVypouštět nebo vylévat vodu z plavidel na plato plavební komory:

Správná odpověď a)je zakázáno.
Odpověď b)je zakázáno, jen je-li teplota vzduchu nižší než 0°C.
Odpověď c)je zakázáno, jen pokud obsahuje ropné produkty.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaMalá plavidla musí v plavebních komorách:

Správná odpověď a)udržovat bezpečný odstup od ostatních plavidel.
Odpověď b)zachovávat bezpečnou vzdálenost alespoň 3 m od ostatních plavidel.
Odpověď c)využívat pro stání místo před plavidly, která nejsou malými.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavební komoře a v čekacích polohách obvodu plavební komory plavidla udržují minimální boční vzdálenost:

Správná odpověď a)10 m od plavidel nebo sestav plavidel, které nesou jedno modré světlo nebo jeden modrý kužel.
Odpověď b)5 m od plavidel nebo sestav plavidel, které nesou jedno modré světlo nebo jeden modrý kužel.
Odpověď c)15 m od plavidel nebo sestav plavidel, které nesou více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaVplouvání do plavební komory se řídí:

Správná odpověď a)ve dne i v noci optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory.
Odpověď b)ve dne i v noci akustickými signály, které jsou dávány připlouvajícími plavidly nebo jejich sestavami.
Odpověď c)ve dne i v noci radiotelefonním spojením na kmitočtovém kanálu příslušné plavební komory.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaDvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí není možné, plavební komora není v provozu.
Odpověď b)vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
Odpověď c)vplutí není možné, plavební komora je zavřena.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí není možné, plavební komora je zavřena.
Odpověď b)vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
Odpověď c)vplutí není možné, plavební komora není v provozu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
Odpověď b)vplutí není možné, plavební komora je zavřena.
Odpověď c)vplutí není možné, plavební komora není v provozu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno nebo dvě červená světla, osazená na plavební komoře při vyplouvání, znamená:

Správná odpověď a)vyplutí není možné.
Odpověď b)svítí-li dvě červená světla, vyplutí není možné, svítí-li jedno červené světlo, vyplutí je možné.
Odpověď c)svítí-li dvě červená světla, vyplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory, je-li jedno ze dvou červených světel zhasnuto, vyplutí je možné.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno nebo dvě zelená světla, osazená na plavební komoře při vyplouvání, znamená:

Správná odpověď a)vyplutí je možné.
Odpověď b)vyplutí je možné až po té, je-li jedno ze dvou zelených světel zhasnuto.
Odpověď c)vyplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaNení-li plavební komora osazena signálními světly, nebo nejsou-li tato světla funkční:

Správná odpověď a)nelze vplout do plavební komory nebo vyplout z ní bez pokynu obsluhy plavební komory.
Odpověď b)lze vplout do plavební komory nebo vyplout z ní jen s největší opatrností.
Odpověď c)je možné teprve po té, co se vůdce plavidla přesvědčil, že v plavební komoře nejsou zjevné překážky.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednost v plavbě plavebními komorami mají:

Správná odpověď a)plavidla signalizující obyčejným modrým blikavým světlem.
Odpověď b)plavidla signalizující jasným nebo obyčejným žlutým blikavým světlem.
Odpověď c)plavidla signalizující dvěma jasnými žlutými zábleskovými světly umístěnými nad sebou.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednost v plavbě plavebními komorami má:

Správná odpověď a)plavidlo, které nese na přídi červený plamenec.
Odpověď b)plavidlo, které nese na vhodném místě vlajku "A" Mezinárodního vlajkového kódu.
Odpověď c)plavidlo, které nese na předním stěžni vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPři proplouvání plavební komorou je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle, nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel nebo plavební komory.
Odpověď b)být v kormidelně a řídit proplavování plavidla tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí.
Odpověď c)mít přímý kontakt s obsluhou plavební komory, aby na její pokyn mohl včas přemístit plavidlo nebo upravit úvazy tak, aby se předešlo škodám na zdraví nebo na majetku.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavebních komorách je stání plavidel:

Správná odpověď a)přes noc nebo na delší dobu zakázáno.
Odpověď b)přes noc nebo na delší dobu povoleno v době, kdy plavební komora není v provozu.
Odpověď c)možné přes noc nebo na delší dobu, pokud k tomu dá souhlas obsluha plavební komory.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednostně se proplavují plavebními komorami:

Správná odpověď a)plavidla používaná při ochraně před povodněmi při nebezpečí povodně.
Odpověď b)plavidla a sestavy plavidel přepravující nebezpečné věci.
Odpověď c)lodě půjčoven plavidel.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednostně se proplavuje plavební komorou:

Správná odpověď a)osobní lodě plující podle jízdního řádu
Odpověď b)plavidlo nebo sestava plavidel přepravující náklad s omezenou dobou trvanlivosti.
Odpověď c)plavidlo nebo sestava plavidel přepravující nebezpečné věci.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla musí nést:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem delší než 110 m nebo mu v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér.
Odpověď b)plavidlo s vlastním pohonem nebo vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)plavidlo delší než 110 m nebo vlečené plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo s vlastním pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem.
Odpověď b)remorkér v čele vlečné sestavy, který krátkodobě pluje za pomocným remorkérem.
Odpověď c)vlečené plavidlo na konci sestavy.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)plavidlo s vlastním pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem.
Odpověď b)plavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh
Odpověď c)plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 m
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
Odpověď b)remorkér v čele vlečně sestavy nebo pomocný remorkér.
Odpověď c)samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem delší než 110 m nebo mu v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečně sestavy, pomocný remorkér a každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
Odpověď b)remorkér v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď c)remorkér v čele vlečné sestavy a prostřední remorkér v čele sestavy, vlečené více remorkéry vedle sebe.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 85 m.
Odpověď c)vlečené plavidlo delší než 55 m
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)tlačná sestava.
Odpověď b)tlačná sestava plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.
Odpověď c)bočně svázaná sestava.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)tlačná sestava, plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.
Odpověď b)tlačná sestava, která je v čele vlečné sestavy.
Odpověď c)tlačná sestava, která přechodně vleče plavidlo nebo sestavu plavidel.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)bočně svázaná sestava, dvě plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď b)bočně svázaná plavidla ve vlečné sestavě.
Odpověď c)bočně svázaná sestava stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)bočně svázaná sestava plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.
Odpověď b)bočně svázaná sestava stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď c)plavidlo, které poskytuje technickou pomoc jinému plavidlu a plavidlo, kterému je tato pomoc poskytována.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
Odpověď b)volně plující převozní loď.
Odpověď c)vlečené plavidlo na konci sestavy.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
Odpověď b)malé plavidlo, plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)loďka nebo plovák, nesoucí vodící lano převozní lodě.
Odpověď b)plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď c)plavidlo, zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento plamenec nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má oprávnění přednostního proplutí.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním pohonem delší než 7m.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)tlačná sestava stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď b)tlačná sestava použitá k zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)tlačná sestava, která ztratila manévrovací schopnost.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaZvukový signál "tři dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu po vyplutí z přístavu plout doprava.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď c)mám v úmyslu ukončit plavbu při pravém břehu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaZvukový signál "tři dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu po vyplutí z přístavu plout doleva.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď c)mám v úmyslu ukončit plavbu při levém břehu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPři bočním seskupování pohybujících se plavidel při plavbě po proudu se plavidla svazují:

Správná odpověď a)od přídě k zádi.
Odpověď b)od zádě k přídi.
Odpověď c)na přídi a zádi současně.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaK dorozumívání mezi plavidly mimo jiné slouží:

Správná odpověď a)lodní píšťala, houkačka.
Odpověď b)lodní telegraf.
Odpověď c)dvě na sobě nezávislá zařízení (telegraf, zvonek apod.)
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaSignalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověď a)akustickou a optickou.
Odpověď b)akustickou, optickou a dorozumívací.
Odpověď c)optickou a dorozumívací.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaSoučásti optické signalizační výstroje jsou:

Správná odpověď a)signalizační vlajky, tabule, válce, kužele, světla.
Odpověď b)radar, echolot, krátkovlnné vysílačky, světlomety.
Odpověď c)houkačky, zvony, kolejnice.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaOptickou signalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověď a)denní a noční.
Odpověď b)povinnou a nepovinnou.
Odpověď c)světelnou a zvukovou.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaZáchranný člun (loďka) musí být vybaven:

Správná odpověď a)dvěma vesly, bidlem a hákem, vylévací nádobou.
Odpověď b)dvěma vesly, záchranným kruhem, vyvazovacím lankem.
Odpověď c)alespoň jedním veslem, označením názvu mateřského plavidla, plovacími vestami pro stanovený počet osob.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaLekážní plachta je určena k:

Správná odpověď a)zamezení vnikání vody do plavidla.
Odpověď b)překrytí přepravovaného nákladu.
Odpověď c)zamezení přístupu vzduchu k hořícímu nákladu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaMezi individuální záchranné prostředky patří:

Správná odpověď a)záchranné vesty.
Odpověď b)záchranné čluny.
Odpověď c)záchranné vory.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověď a)bidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
Odpověď b)manipulační loďka, odrazníky, sochory, vlečné oblouky.
Odpověď c)lekážní, protipožární a záchranné prostředky.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaKe spojení tlačného remorkéru a člunu se pro pevné spojení používají úvazy:

Správná odpověď a)vodících a křížových lan.
Odpověď b)ocelových a konopných lan.
Odpověď c)spřahovacích háků a manilových lan.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPřesun uchycení vlečného lana na remorkéru směrem k zádi zhoršuje:

Správná odpověď a)manévrovací schopnosti remorkéru.
Odpověď b)stabilitu remorkéru.
Odpověď c)směrovou stabilitu remorkéru.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaNosnost plavidla je dána:

Správná odpověď a)rozdílem výtlaku je mezi maximálním a minimálním ponorem.
Odpověď b)minimálním středním ponorem.
Odpověď c)maximálním středním ponorem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaStřední ponor plavidla je:

Správná odpověď a)střední hodnota odečtených ponorů na všech cejchovních stupnicích.
Odpověď b)ponor uprostřed délky plavidla.
Odpověď c)ponor uprostřed výšky trupu plavidla.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaNakládání sypaného materiálu vyžaduje:

Správná odpověď a)zohlednění stability plavidla.
Odpověď b)plnit nákladní prostory od středu plavidla k přídi a zádi.
Odpověď c)větší zátěž nákladu umístit do předních nákladních prostorů.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPři nakládce kusového zboží je třeba:

Správná odpověď a)těžké a lehké zboží umísťovat s ohledem na stabilitu plavidla.
Odpověď b)těžké zboží umísťovat do středu plavidla, lehké na příď a záď.
Odpověď c)každý vagon nakládat odděleně, na jednu stranu plavidla.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaTato značka na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)zde zvedat, tedy na tomto místě se upevní závěsy pro zdvihání.
Odpověď b)zdvihat řetězy, tedy na tomto místě se musí upevnit výlučně řetězy.
Odpověď c)náklad je zajištěn řetězy, tedy přepravovaný náklad je v těchto místech zajištěn řetězy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaSudy, naložené naležato, zajišťujeme proti posunutí:

Správná odpověď a)klíny.
Odpověď b)pražci.
Odpověď c)ocelovými lany.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)opatrně zacházet, křehké - tedy jedná se o křehké zboží, lámavé, musí se chránit před otřesy, nárazy, pády apod.
Odpověď b)opatrně zacházet, sklo - tedy v obalu jsou přepravovány skleněné nádoby, které je nutno chránit před vylitím.
Odpověď c)přeprava dutých nádob - tedy obal chrání nádobu, která je určena pro dopravu tekutého zboží.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)tímto směrem nahoru.
Odpověď b)pevné víko obalu.
Odpověď c)náklad musí být podložen.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)stohování zakázáno - tedy obal nesmí být zatížen dalším předmětem.
Odpověď b)je zakázáno vykládat více než jeden obal najednou.
Odpověď c)je zakázáno stohovat bez podkládání.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaTato značka na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)chránit před vlhkem.
Odpověď b)obal je vodotěsný.
Odpověď c)obal je odolný vůči dešti.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaSochory slouží při vyvázání plavidla k:

Správná odpověď a)zajištění stálé vzdálenosti plavidla od břehu.
Odpověď b)zajištění nákladu plavidla proti posunutí.
Odpověď c)omezení náklonu plavidla při nakládce těžkých kusů.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaNapínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén:

Správná odpověď a)je dovoleno jen v případech nouze.
Odpověď b)je dovoleno pouze se souhlasem plavební správy.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaVyvázat plavidlo v přístavu k boku jiného stojícího plavidla:

Správná odpověď a)je dovoleno, pokud tím není ohrožena bezpečnost nebo činnost tohoto plavidla.
Odpověď b)je dovoleno pouze plavidlům plavební správy a policie ČR.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPo ukončení zvedání kotvy obsluha:

Správná odpověď a)vypojí kliky nebo pohon ze záběru.
Odpověď b)ponechá kliky v záběru.
Odpověď c)sejme kliky z navijáku a pohon ponechá v záběru.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaKotvu se sklopnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď b)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď c)za pomoc vyprošťovací loďky.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaKotvu s pevnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď b)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď c)za pomoci vyprošťovací loďky.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují proti samovolnému spuštění kotvy:

Správná odpověď a)za plavby a při stání plavidla bez pomoci kotev.
Odpověď b)v plavebním kanále.
Odpověď c)nezajišťují se.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují:

Správná odpověď a)záporníky, zarážkami, čertovými drápy.
Odpověď b)vyvázáním pomocného lana na kotevní pachole.
Odpověď c)nezajišťují se.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPlavidlo stojící u břehu musí být opatřeno:

Správná odpověď a)bezpečným přechodem na břeh.
Odpověď b)kotvou.
Odpověď c)funkční světelnou signalizací.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni plnit příkazy, které jim dává vůdce plavidla:

Správná odpověď a)v rámci své pravomoci.
Odpověď b)i když se tím odchýlí od své pravomoci.
Odpověď c)podle svého uvážení.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPři zámraze vodní části přístavu je posádka plavidla povinna:

Správná odpověď a)uvolňovat plavidlo z ledu, udržovat protipožární otvory před přídí a za zádí plavidla.
Odpověď b)zajistit plavidlem bourání ledové celiny.
Odpověď c)opustit s plavidlem přístav.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaVe veřejném přístavu je, mimo jiné, zakázáno:

Správná odpověď a)koupání a chytání ryb.
Odpověď b)používání zvukových signálů.
Odpověď c)opravování plavidel.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody:

Správná odpověď a)ropné odpady jakéhokoli druhu, jakož i jejich směsi s vodou.
Odpověď b)ropné odpady jakéhokoli druhu, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)pouze neředěné ropné odpady.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaOddělený sběr odpadů jako je domovní odpad, kaly a jiný zvláštní odpad, a jejich dodání do zařízení na příjem odpadu zajišťuje na plavidle:

Správná odpověď a)vůdce plavidla.
Odpověď b)lodník nebo lodní strojník, podle toho, kde odpady vznikají.
Odpověď c)provozovatel nebo vlastník plavidla.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPři nakládáni s odpady na plavidle je povinen vůdce plavidla:

Správná odpověď a)zajistit sběr nádních vod vzniklých ve strojovně a oddělený sběr mastných odpadů vzniklých při provozu plavidla.
Odpověď b)zajistit odevzdání odpadních vod po každé jednotlivé plavbě na místa k tomu určená.
Odpověď c)zajistit řádné spalování odpadů, pokud je na plavidle instalováno potřebné zařízení a vést o tom záznamy.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPro zajištění bezpečnosti práce musejí být mechanismy při opravách:

Správná odpověď a)odpojeny od zdrojů energie.
Odpověď b)označeny výstražným nápisem "Pod napětím".
Odpověď c)řádně promazány.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPři práci s lanem je lodník povinen:

Správná odpověď a)vytočit z navijáku jen potřebnou délku lana.
Odpověď b)při zadržování plavidla lano pevně uvázat na pachole.
Odpověď c)používat silonová lana k vlečení a zastavování plavidel.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPři kotvení kotvou svrženou s paluby musí být kotevní řetěz (lano):

Správná odpověď a)mezi lodníkem spouštějícím kotvu a bokem lodě.
Odpověď b)mezi lodníkem spouštějícím kotvu a protějším bokem lodě.
Odpověď c)neustále napnuté.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaČásti, demontované při opravě plavidla se musí:

Správná odpověď a)odkládat tak, aby nebránily pohybu pracovníků, a musí být zajištěny proti pohybu.
Odpověď b)řádně očistit, odmastit a opatřit ochranným protikorozivním nátěrem.
Odpověď c)uložit mimo plavidlo na místo k tomu určené.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPřed vytažením plavidla na souš lodním výtahem je nezbytné:

Správná odpověď a)zajistit kotevní zařízení proti spuštění kotvy.
Odpověď b)odpojit akumulátory plavidla, uzavřít studny a zajistit kotevní zařízení.
Odpověď c)odstranit z plavidla akumulátory a vypustit chladící systém.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPřecházet z plavidla na plavidlo překročením je:

Správná odpověď a)dovoleno jen tehdy, pokud to vzdálenost nebo převýšení mezi nimi umožňuje.
Odpověď b)dovoleno jen tehdy, pokud je mezi plavidly instalována lávka nebo žebřík.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaZáchrannou vestu je lodník povinen mimo jiné používat:

Správná odpověď a)při opuštění plavidla při vyvazování v plavební komoře.
Odpověď b)při spouštění kotvy.
Odpověď c)při překračování na jiné plavidlo, není-li instalována lávka.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaPrvním úkonem pro záchranu tonoucího po jeho vytažení z vody musí být:

Správná odpověď a)zprůchodnění dýchacích cest.
Odpověď b)umělé dýchání z úst do úst.
Odpověď c)masáž srdce.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: A2CZ 2022
OtázkaVe stabilizované poloze při odsunu raněného:

Správná odpověď a)postižený leží na boku, spodní dolní končetina je pokrčená, výše uložená dolní končetina je natažená.
Odpověď b)postižený leží na boku, horní končetina blíže k podložce je pokrčena v lokti, druhá leží za zády postiženého.
Odpověď c)postižený leží na zádech, dolní končetiny podloženy asi 30 cm nad podložkou, hlava je zakloněna.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaSměr proti proudu vodní cesty se rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od ústí k prameni, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPravý a levý břeh řeky se určuje z hlediska pohledu:

Správná odpověď a)po proudu.
Odpověď b)proti proudu.
Odpověď c)od ústí řeky k prameni.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPrůplavy (kanály) jsou:

Správná odpověď a)umělé vodní cesty.
Odpověď b)přírodní (přirozené) vodní cesty.
Odpověď c)všechny vodní cesty, na kterých je možná plavba.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPodstatou říční regulace je výstavba:

Správná odpověď a)koncentračních hrází.
Odpověď b)plavebních komor.
Odpověď c)jezů.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPodstatou říční kanalizace je:

Správná odpověď a)výstavba jezů.
Odpověď b)zpevňování dna a břehů pomocí zdí a zádlažeb.
Odpověď c)výstavba koncentračních hrází.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPojmem "vnitrozemská vodní cesta" rozumíme:

Správná odpověď a)vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možné provozovat plavbu.
Odpověď b)veškeré vodní plochy a vodní plochy na území ČR.
Odpověď c)vodní toky a jiné vodní plochy, odpovídající plavebně provozním podmínkám uvedeným ve vyhlášce.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaSledované vodní cesty jsou takové, které:

Správná odpověď a)odpovídající plavebně provozním podmínkám uvedeným ve vyhlášce.
Odpověď b)jsou dopravně významné pro nákladní dopravu.
Odpověď c)jsou pod stálou kontrolou plavební správy.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaSoučástí vodní cesty jsou:

Správná odpověď a)plavební znaky, jezy, vyvazovací dalby.
Odpověď b)pramen, koryto, ústí.
Odpověď c)sledované vodní cesty, dopravně významné cesty a ostatní cesty.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaAxiometr slouží k:

Správná odpověď a)zjištění polohy kormidla i za noci.
Odpověď b)měření kurzu plavby.
Odpověď c)měření bočního náklonu plavidla.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPro vyvázání plavidla můžeme na břehu vodního toku použít:

Správná odpověď a)pouze k tomu určené vyvazovací prvky.
Odpověď b)kruhy, konstrukce mostů, stromy, pokud nedojde k jejich poškození.
Odpověď c)vše, co je dostatečně pevné a nebude vyvázáním plavidla poškozeno.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaVšechna protipožární zařízení na plavidle musí být podrobena kontrole:

Správná odpověď a)alespoň jednou za 1 rok.
Odpověď b)alespoň jednou za 5 let.
Odpověď c)vždy před technickou prohlídkou k prodloužení klasifikačního průkazu (před klasifikační prohlídkou).
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaLekážní třmen je určen:

Správná odpověď a)k těsnění lekáže v obšívce plavidla.
Odpověď b)k zajištění kotevního řetězu po zakotvení plavidla.
Odpověď c)k vlečení plavidel, u kterých došlo k lekáži obšívky.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPočet hasicích přístrojů na plavidle je stanoven v:

Správná odpověď a)lodním osvědčení.
Odpověď b)typovém osvědčení.
Odpověď c)požární knize.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaZákladním způsobem jak řídit loď je:

Správná odpověď a)změna výsledného odporu lodi pomocí kormidla.
Odpověď b)změna polohy těžiště výtlaku.
Odpověď c)změna proudění v mezní vrstvě plavidla.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaMimo použití kormidel je možno loď řídit:

Správná odpověď a)vybočením náporu propulsní síly z osy plavidla pohybem propulsního prvku.
Odpověď b)vybočením odporu podponorové části plavidla.
Odpověď c)vybočením těžiště objemového výtlaku.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaZvětšením úhlu vychýlení kormidla, se výsledná hydrodynamická síla:

Správná odpověď a)zvětšuje až do odtržení proudnic na podtlakové straně - cca 35 stupňů.
Odpověď b)zvětšuje lineárně v celém rozsahu.
Odpověď c)zvětšuje v závislosti na síle v kormidelním kole.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaŘídit loď tak, aby nebyl zvětšován její celkový odpor:

Správná odpověď a)je možno vychylováním náporu propulsního zařízení.
Odpověď b)je možno zvětšením plochy kormidel a snížením jejich výchylky.
Odpověď c)není možno.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaNejmenší poloměr otáčení směrem doprava bude mít dvouvrtulové plavidlo, když pravá vrtule bude zapojena pro chod:

Správná odpověď a)vzad, levá vrtule pro chod vpřed a kormidlo vytočené doprava.
Odpověď b)vpřed, levá vrtule pro chod vzad a kormidlo vytočené doleva.
Odpověď c)vpřed, levá vrtule pro chod vzad a kormidlo vytočené doprava.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaOchranný vlečný oblouk slouží k:

Správná odpověď a)podpírání vlečného lana a zabraňuje jeho zachycení za nástavby plavidla a jeho výstroj.
Odpověď b)udržuje vlečné lano napnuté, aby nemohlo dojít k jeho zachycení za výstroj plavidla.
Odpověď c)ochraně zádě vlečného plavidla při vlečení prázdných plavidel na kanalizované trati.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaRežimu přepravy nebezpečných látek podléhají:

Správná odpověď a)předměty a látky, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.
Odpověď b)předměty a látky, které ohrožují bezpečnost osob nebo životní prostředí.
Odpověď c)předměty a látky, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí, a které jsou stanoveny zvláštním předpisem ministerstva vnitra, zdravotnictví nebo životního prostředí.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPrvním úkonem obsluhy před spuštěním kotvy je:

Správná odpověď a)uvolnění řetězové zarážky, čertova drápu, nebo kotevního záporníku.
Odpověď b)zapojení klik, nebo pohonu do záběru.
Odpověď c)uvolnění brzdy.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B8CZ 2022
OtázkaPro dodržení hygienických zásad na plavidle platí, mimo jiné, zásada:

Správná odpověď a)kuchyně, jídelny a sklady potravin, musí být větratelné.
Odpověď b)říční voda se nesmí používat k mytí a koupání.
Odpověď c)vůdce plavidla provádí jednou měsíčně školení členů posádky z pravidel o ochraně zdraví.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaVodní stav je výška hladiny vodního toku:

Správná odpověď a)nad nulovým bodem stupnice vodočtu v určitém místě toku a v určitém čase.
Odpověď b)pod nulovým bodem stupnice vodočtu v určitém místě, měřený vždy v 08:00 a ve 20:00 hod. SEČ.
Odpověď c)na nulovém bodu stupnice vodočtu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaV obloucích řeky je největší rychlost proudu:

Správná odpověď a)při vydutém (konkávním) břehu.
Odpověď b)při vypuklém (konvexním) břehu.
Odpověď c)uprostřed šířky řečiště.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPod pojmem vodočet rozumíme:

Správná odpověď a)zařízení na měření úrovně hladiny v metrech, decimetrech a centimetrech.
Odpověď b)zařízení na měření průtoků v metrech krychlových.
Odpověď c)zařízení na měření rychlosti proudění.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaRychlost proudící vody v korytě je:

Správná odpověď a)délka měřeného úseku dělená naměřeným časem.
Odpověď b)naměřený čas dělený měřenou délkou.
Odpověď c)délka měřeného úseku krát naměřený čas.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPojmem "marže" rozumíme:

Správná odpověď a)bezpečnostní vzdálenost mezi dnem plavidla a dnem plavební dráhy.
Odpověď b)vzdálenost mezi dnem plavidla a ryskou nejvyššího přípustného ponoru.
Odpověď c)toleranci ztrátovosti přepravovaného zboží.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaNa vodočetné lati je menší měrová jednotka vyznačena po:

Správná odpověď a)2 cm.
Odpověď b)1 cm.
Odpověď c)5 cm.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPři sklonu břehu 1: 3 je hloubka vody 2 m od styku s břehem ve vzdálenosti:

Správná odpověď a)6 m.
Odpověď b)4 m.
Odpověď c)2 m.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPodjezdnou výškou na vodní cestě se rozumí:

Správná odpověď a)svislá vzdálenost mezi nejvyšší plavební hladinou a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
Odpověď b)svislá vzdálenost mezi dnem plavidla a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
Odpověď c)svislá vzdálenost mezi čarou nejvyššího ponoru plavidla a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPostupová, nebo též doběhová doba, říkáme časovému úseku:

Správná odpověď a)v hodinách, kdy pozměněný průtok v plné výši dorazí z měrného místa v hořejší části toku do zvoleného místa v poproudní části toku.
Odpověď b)v hodinách, kdy volně plující předmět překoná vzdálenost mezi dvěma vodočetnými stanicemi.
Odpověď c)mezi horní a dolní vodočetnou stanicí při prvním stupni povodňové aktivity.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaStaničením vodní cesty se rozumí:

Správná odpověď a)říční a plavební kilometráž.
Odpověď b)číselné dělení dle říčních vodočtů.
Odpověď c)délkové rozteče při zaměřování příčných profilů.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaHydrodynamická, též hydraulická hladina ve zdrži, je:

Správná odpověď a)hladina s určitým sklonem v důsledku tření vodních částic, měnící se průtokem a projevující se zejména v horní části zdrže.
Odpověď b)hladina s určitým sklonem odpovídající průměrnému spádu.
Odpověď c)vodorovná hladina v celé zdrži na úrovni hrazené jezem.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPři měřítku mapy 1: 5 000 je jeden cm na mapě vzdálenost v terénu:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)500 m.
Odpověď c)5 m.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaLodní radiolokátor při práci využívá:

Správná odpověď a)odrazu vyslaného elektromagnetického vlnění.
Odpověď b)hyperbolické navigace.
Odpověď c)zachycené radiové vlny vyslané pevnými vysílači.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaZákladem výchylkoměru je:

Správná odpověď a)gyromotor, který určuje základní polohu ukazatele.
Odpověď b)indikátor výchylkoměru zapisující kurz plavidla.
Odpověď c)odraz vyslaného elektromagnetického vlnění.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaRychlost vlastního plavidla pomocí radaru určíme tak, že:

Správná odpověď a)změříme čas, po který jasný obraz pevného předmětu protne 2 po sobě následující kružnice dálkových značek na obrazovce radaru.
Odpověď b)změříme čas, po který jasný obraz pohybujícího se předmětu protne 2 po sobě následující kružnice dálkových značek na obrazovce radaru.
Odpověď c)rychlost plavidla pomocí radaru nelze měřit.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaDélka vlečného lana mezi remorkérem a prázdnou vlečenou jednotkou bude:

Správná odpověď a)co nejkratší, aby remorkér mohl účinně ovlivňovat plavbu vlečené jednotky.
Odpověď b)co nejdelší, aby remorkér neovlivňoval plavbu vlečené jednotky.
Odpověď c)co nejdelší, aby vlečená jednotka měla co nejmenší odpor.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaVypouštění a napouštění plavebních komor se děje na principu:

Správná odpověď a)spojených nádob.
Odpověď b)hydrostatického vztlaku.
Odpověď c)nakloněné roviny.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPři poproudní plavbě za vyššího vodního stavu zvolíme místo pro zakotvení plavidla:

Správná odpověď a)v proudnici vodního toku tak, aby plavidlo nebránilo v bezpečné plavbě ostatním plavidlům.
Odpověď b)mimo proudnici vodního toku nad zákrutem (obloukem) vodního toku.
Odpověď c)mimo proudnici vodního toku za zákrutem (obloukem) vodního toku.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaNakládka těžkých kusů do plavidla se provádí:

Správná odpověď a)podle technologického postupu zpracovaného pro plavidlo a daný případ.
Odpověď b)podle uvážení velitele plavidla co nejopatrněji.
Odpověď c)těžší kusy než 10 t nelze přepravovat.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaNákladový plán plavidla slouží k:

Správná odpověď a)rozložení nákladu v plavidle tak, aby nebylo překročeno výpočtové zatížení konstrukce.
Odpověď b)zajištění dynamické stability plavidla.
Odpověď c)zajištění urychleného průběhu nakládky plavidla.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaNakládací plán slouží:

Správná odpověď a)k zajištění stability na plavidle naloženého kusovým zbožím různé hmotnosti a objemu.
Odpověď b)k určení váhy nákladu.
Odpověď c)ke kontrole celním orgánům.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaNákladové plány plavidel jsou sestavovány pro:

Správná odpověď a)nakládku kusového zboží různé hmotnosti a objemu.
Odpověď b)nakládku maximálně 20 t pro jeden prostor.
Odpověď c)nakládku pouze sypaného nákladu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPo připlutí plavidla do veřejného přístavu má vůdce plavidla mimo jiné za povinnost nahlásit připlutí plavidla:

Správná odpověď a)provozovateli pozemní části přístavu.
Odpověď b)správci vodního toku.
Odpověď c)na příslušnou pobočku Státní plavební správy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaVůdce plavidla je povinen hlásit výskyt infekce, úmrtí a úraz na plavidle:

Správná odpověď a)provozovateli pozemní části přístavu.
Odpověď b)Státní plavební správě.
Odpověď c)Polici ČR.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaŠetření plavebních nehod provádí:

Správná odpověď a)Státní plavební správa.
Odpověď b)Ministerstvo dopravy ČR.
Odpověď c)Ředitelství vodních cest ČR.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPlavební nehodu musí vůdce plavidla nahlásit Státní plavební správě:

Správná odpověď a)vždy, ale ohlašovací povinnost se nevztahuje na takovou nehodu, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejím důsledkem je pouze poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu.
Odpověď b)jen tehdy, přesáhne-li plavební nehoda rámec plavidla.
Odpověď c)jen, když je viníkem plavební nehody.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPod pojmem společná havárie rozumíme:

Správná odpověď a)písemný rozvrh ve kterém se stanoví poměrná účast na škodách, které by vznikly při snaze vyhnout se vzniku škody většího rozsahu.
Odpověď b)havárie plavidla, při níž došlo také k poškození stavby na vodní cestě.
Odpověď c)mimořádné opatření, nebo výdaje na plavidlo, nebo věc v zájmu jejich ochrany před nebezpečím, které jim hrozí.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaCejchováním lodi se zjišťuje:

Správná odpověď a)hmotnost nákladu, které je schopna naložit pro daný ponor.
Odpověď b)způsobilost lodi plout s daným ponorem v dané plavební oblasti.
Odpověď c)celková hmotnost vlastní lodi ke zjištění odpočtu od celkového výtlaku.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaCejchování podléhají:

Správná odpověď a)plavidla, jejichž nejvyšší přípustný výtlak překračuje 100 m3 s výjimkou malých plavidel plovoucích zařízení a těles.
Odpověď b)pouze lodě dopravující náklad.
Odpověď c)pouze lodě dopravující náklad do zahraničí.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaTabulka postupného výtlaku plavidla v cejchovním průkazu udává:

Správná odpověď a)nosnost pro každý cm ponoru.
Odpověď b)pro každý 5 cm ponoru.
Odpověď c)pro každý 10 cm ponoru.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaHorní cejchovní rovina se při cejchování stanovuje podle:

Správná odpověď a)bezpečnostní vzdálenosti a volného boku pro vodní cestu, na niž je plavidlo určeno.
Odpověď b)požadované nosnosti plavidla dle žádosti provozovatele.
Odpověď c)povoleného ponoru na vodní cestě, pro kterou je plavidlo určeno.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaNulový bod každé ponorové stupnice plavidla je:

Správná odpověď a)nejnižší bod plavidla v místě ponorové stupnice.
Odpověď b)nejnižší bod plavidla.
Odpověď c)bod středního ponoru prázdného plavidla vybaveného zásobami.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaPři nakládce plavidla je pro stanovení hmotnosti nákladu podle cejchovního průkazu nutné odečíst ponor:

Správná odpověď a)na všech ponorových stupnicích ke stanovení průměrného ponoru.
Odpověď b)na středních stupnicích, které udávají průměr.
Odpověď c)na stupnicích toho boku plavidla, který má větší ponory.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaK určení nosnosti plavidla a hmotnosti nákladu využijeme informace z:

Správná odpověď a)cejchovního průkazu a ponorových stupnic.
Odpověď b)osvědčení plavidla a ponorových stupnic.
Odpověď c)plánu nákladu a ponorových stupnic.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: C6CZ 2022
OtázkaDělení ponorových stupnic musí být provedeno nejméně po:

Správná odpověď a)10 cm.
Odpověď b)1 cm.
Odpověď c)0,5 m.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaMezi vyvazovací výstroj patří:

Správná odpověď a)pacholata, rohatinky, vázací lana, palubní kruhy, průvlačnice.
Odpověď b)pacholata, vázací lana, sochory, přechodová lávka, žebřík.
Odpověď c)vázací lana, vlečná kladka, manipulační člunek.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaMezi plovoucí zařízení patří:

Správná odpověď a)botel.
Odpověď b)remorkér.
Odpověď c)plovoucí jeřáb.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaMalá plavidla se rozdělují na:

Správná odpověď a)plavidla bez vlastního pohonu, s vlastním pohonem, vodní skútry, převozní lodě a plachetnice.
Odpověď b)rekreační plavidla a koncesovaná plavidla.
Odpověď c)plavidla s délkou menší než 20 metrů a ostatní rekreační plavidla.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaZákladním znakem lodě je:

Správná odpověď a)její určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.
Odpověď b)evidenční a cejchovní označení plavidla.
Odpověď c)délka, druh pohonu, maximální pohon plavidla.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaRemorkér je plavidlo, které je určeno k:

Správná odpověď a)vlečení, tlačení nebo bočnímu vedení plavidel v sestavě plavidel..
Odpověď b)pouze tlačení plavidel.
Odpověď c)pouze vlečení plavidel.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaSoustava základních konstrukčních prvků lodi je:

Správná odpověď a)lodní kostra.
Odpověď b)lodní trup.
Odpověď c)soustava zajišťující stabilitu lodi.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaPříčná výztuha kostry trupu v boku, u malých plavidel i ve dně je:

Správná odpověď a)žebro.
Odpověď b)stringer.
Odpověď c)podvlak.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaPříčná výztuha paluby je:

Správná odpověď a)palubník.
Odpověď b)podvlak.
Odpověď c)příčka.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaLodní nástavba je:

Správná odpověď a)část lodního tělesa nad palubou.
Odpověď b)nákladní prostor.
Odpověď c)lodní sklad.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaPáteř je:

Správná odpověď a)podélná výztužná část na dně plavidla.
Odpověď b)součást obšívky.
Odpověď c)výztuha paluby.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaLodní obšívka na plavidle je:

Správná odpověď a)součástí trupu.
Odpověď b)součástí paluby.
Odpověď c)součástí nástavby.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaLodní obšívka se skládá z:

Správná odpověď a)dnové obšívky, boční obšívky a outorů.
Odpověď b)dnové obšívky a boční obšívky.
Odpověď c)dnové obšívky a outorů.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaObrtlík, který je umístěn mezi kotvou a kotevním řetězem:

Správná odpověď a)zabraňuje tomu, aby docházelo k přetáčení kotevního řetězu.
Odpověď b)je bezpečnostní pojistkou proti utržení kotvy.
Odpověď c)zajišťuje pevné spojení kotvy s kotevním řetězem.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaSklopná kotva je ke kotevnímu řetězu připojena:

Správná odpověď a)obrtlíkem.
Odpověď b)příčkovým článkem.
Odpověď c)lekážním článkem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaKotevní vratidlo je stroj:

Správná odpověď a)se svislou osou otáčení řetězového ořechu.
Odpověď b)s vodorovnou osou otáčení řetězového ořechu.
Odpověď c)s vodorovným bubnem výprostného lana.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaHlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev. Společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Správná odpověď a)kormidlo.
Odpověď b)propulsor.
Odpověď c)dýza.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaRuční ovládací mechanismus kormidla musí zabezpečit:

Správná odpověď a)přeložení ploutve z jednoho maxima do druhého za nejvýše 30 vteřin.
Odpověď b)plynulé ovládání ploutve nejméně ze dvou míst.
Odpověď c)včasné zbrzdění plavidla.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaDokormidlovací zařízení slouží k:

Správná odpověď a)zlepšení manévrovacích vlastností plavidla.
Odpověď b)ulehčení ovládání ručního ovládacího mechanismu kormidla.
Odpověď c)manévrování plavidlem bez kormidelního kola.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaMezi vyvazovací výstroj pohyblivou patří:

Správná odpověď a)lana.
Odpověď b)pacholata.
Odpověď c)rohatinky.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění vyvazovacího ovinutého lana proti sesmeknutí, a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaZařízení vlečného háku na odpojení vlečného lana musí umožnit:

Správná odpověď a)odpojení vlečného lana při každém stupni zatížení a při každém úhlu vychýlení vlečného lana.
Odpověď b)odpojení vlečného lana pouze ve středové poloze háku při plném zatížení.
Odpověď c)odpojení vlečného lana pouze při nezatíženém háku.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaVlečná uzda slouží k:

Správná odpověď a)uchycení vlečného lana remorkéru, je součástí vlečného zařízení člunu.
Odpověď b)uchycení vlečného lana, je součástí vlečného zařízení remorkéru.
Odpověď c)ovládání otevírací klanice nebo vlečného háku vlečného zařízení.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaTlačné zařízení pro tlačné sestavy se skládá z:

Správná odpověď a)tlačných opěr a spřahovacího zařízení.
Odpověď b)uzdy a kladnice.
Odpověď c)kladky a oblouku.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaNa přídi tlačného remorkéru jsou umístěny:

Správná odpověď a)tlačné opěry.
Odpověď b)ovládací klanice.
Odpověď c)uzdy a kladnice.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaČlunové zařízení slouží:

Správná odpověď a)ke spouštění, vytahování a ukládání záchranných člunů.
Odpověď b)k bezpečnému připoutání vlečeného člunu k remorkéru.
Odpověď c)k vyvázání, kotvení a tažení vlečného člunu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaOtočná lávka se používá:

Správná odpověď a)k dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti bez použití pevné lávky.
Odpověď b)k dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti se současným použitím pevné lávky.
Odpověď c)k záchraně tonoucího.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A3CZ 2022
OtázkaStěžňové zařízení slouží k:

Správná odpověď a)vyvěšování pozičních světel, signálních vlajek a upevnění antén.
Odpověď b)výhradně pro upevnění státní vlajky státu, kterým plavidlo proplouvá.
Odpověď c)vysouvání hlídkového koše.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověď a)bidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
Odpověď b)manipulační loďka, odrazníky, sochory, vlečné oblouky.
Odpověď c)lekážní, protipožární a záchranné prostředky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVyvazovací výstroj na plavidle dělíme na:

Správná odpověď a)pohyblivou a pevnou.
Odpověď b)vyvazovací, vlečnou a kotevní.
Odpověď c)povinnou a nepovinnou.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaKormidelna musí být vybavena minimálně:

Správná odpověď a)jedním přenosným hasicím přístrojem.
Odpověď b)automatickým protipožárním zařízením.
Odpověď c)dvěma přenosnými hasicími přístroji umístěnými u východu z kormidelny.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaZákladním principem funkce kormidla je:

Správná odpověď a)vznik hydrodynamické síly na kormidelní ploutvi.
Odpověď b)odpor ponořené části kormidla.
Odpověď c)vytváření vírů na kormidelní ploutvi.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaUložením lodní vrtule do Kortovy dýzy se sleduje:

Správná odpověď a)zvýšení účinnosti lodní vrtule.
Odpověď b)zvýšení sacího efektu lodní vrtule.
Odpověď c)zvýšení ochrany l lodní vrtule.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaOsobní loď je taková, která je určená k dopravě:

Správná odpověď a)více než 12 osob.
Odpověď b)více než 4 osob.
Odpověď c)jakékoliv osoby, mimo posádky.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaMezi povinné lodní listiny patří:

Správná odpověď a)lodní osvědčení (osvědčení společenství), lodní deník, cejchovní průkaz, povolení k provozu radiostanice, kniha odběru zaolejovaných vod.
Odpověď b)listiny k přepravovanému nákladu, doklad o pojištění plavidla, pasy posádky, potvrzení o nepotopitelnosti plavidla, povolení k plutí od Městského úřadu.
Odpověď c)povolení od správce toku plout na vodní cestě.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověď a)osvědčení plavidla.
Odpověď b)klasifikační průkaz plavidla.
Odpověď c)cejchovní průkaz.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaEvidence plavidla spočívá v:

Správná odpověď a)zápisu do plavebního rejstříku a přidělení poznávacích znaků.
Odpověď b)vystavení Lodního osvědčení.
Odpověď c)zaplacení příslušného správního poplatku.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPovinnost nést českou státní vlajku vzniká plavidlům:

Správná odpověď a)zapsaným do plavebního rejstříku ČR, mají-li posádku a nejsou plovoucím zařízením.
Odpověď b)klasifikovaným plavidlům.
Odpověď c)jejichž majitel o toto právo požádal.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaCejchovní průkaz lodí, které nejsou určeny k dopravě nákladu:

Správná odpověď a)neobsahuje tabulku postupného výtlaku, plavidlo pro každý cm ponoru.
Odpověď b)obsahuje tabulku postupného výtlaku, pouze v rozsahu povolených ponorů.
Odpověď c)obsahuje tabulku postupného výtlaku, pro každý cm ponoru, pouze na zvláštní žádost provozovatele.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVolný bok je svislá vzdálenost mezi:

Správná odpověď a)rovinou největšího přípustného ponoru plavidla a rovinou procházející nejnižším bodem okrajnice, nebo není-li okrajnice, nejnižším bodem horního okraje boku lodi.
Odpověď b)rovinou nejvyššího ponoru plavidla a nejnižším bodem, nad nímž již plavidlo není vodotěsné.
Odpověď c)rovinou nejnižšího ponoru a nejnižším otvorem v obšívce lodního tělesa.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVolný bok zajišťuje plavidlu:

Správná odpověď a)zásobu plovatelnosti pro havarijní situace.
Odpověď b)dostatečnou pevnost při nakládce.
Odpověď c)dostatečnou stabilitu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVolný bok přepočtený pro plavidla se sedlovitostí stanovený v souladu s bezpečnostní vzdáleností pro plavidla v zóně 3, smí být nejméně:

Správná odpověď a)0 mm.
Odpověď b)150 mm.
Odpověď c)50 mm.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověď a)plout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
Odpověď b)plout předepsaným způsobem a rychlostí.
Odpověď c)plout v jakékoliv poloze bez potopení.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaZásoba plovatelnosti zajišťuje plavidlu:

Správná odpověď a)vztlak pro havarijní situace.
Odpověď b)rezervu pro zvýšení nosnosti.
Odpověď c)dostatečnou stabilitu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověď a)vrátit se do původní polohy, z níž bylo vychýleno vnějšími silami, přestanou-li tyto působit.
Odpověď b)zachovávat požadovaný směr plavby.
Odpověď c)odolávat silám namáhajícím lodní těleso při nakládce.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaSchopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr, nebo tento směr podle potřeby měnit, je:

Správná odpověď a)řiditelnost.
Odpověď b)stabilita.
Odpověď c)plovatelnost.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVychylováním kormidelní ploutve se odpor plavidla, (celkový odpor):

Správná odpověď a)zvětšuje.
Odpověď b)zmenšuje.
Odpověď c)nemění.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPevnost lodního tělesa se rozděluje na:

Správná odpověď a)podélnou, příčnou a v krutu.
Odpověď b)podélnou a ohybovou.
Odpověď c)nakládkovou a vlnovou.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaLodě, které mají vzdálenost mezi příčnými výztuhami menší než mezi podélnými:

Správná odpověď a)mají soustavu příčného vyztužení.
Odpověď b)mají soustavu podélného vyztužení.
Odpověď c)mají vodorovnou soustavu vyztužení.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaŽebro musí vždy navazovat dole a nahoře:

Správná odpověď a)na příčku a palubník.
Odpověď b)na obšívku dna a palubu.
Odpověď c)na podélné výztuhy.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPřední kolizní přepážka musí být:

Správná odpověď a)na každé lodi.
Odpověď b)pouze na lodích s ostrou přídí.
Odpověď c)pouze na lodích s podhonovou přídí.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPodélná výztuha trupu v boku lodi je:

Správná odpověď a)boční výztuha - stringer.
Odpověď b)podvlak.
Odpověď c)podpalubník.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaOtvory, umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Správná odpověď a)musí být provedeny takovým způsobem, že neúmyslné proniknutí vody do plavidla je vyloučeno.
Odpověď b)musí mít na obšívce uzavírací ventil.
Odpověď c)musí být provedeny ve dvojité rouře.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPodélník je:

Správná odpověď a)podélná výztuha obšívky, používaná v soustavě podélného vyztužení.
Odpověď b)podélná výztuha nákladního prostoru v soustavě příčného vyztužení.
Odpověď c)podélná výztuha pevnostní nástavby.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaHlavní strojovna je prostor určený k umístění:

Správná odpověď a)pohonného soustrojí dodávajícího energii pro pohon lodě.
Odpověď b)agregátů na výrobu elektrické energie a agregátů zajišťujících vnitřní provoz plavidla.
Odpověď c)centrální elektrorozvodny plavidla.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPístové spalovací motory dělíme podle způsobu zapalování směsi ve spalovacím prostoru na:

Správná odpověď a)zážehové a vznětové.
Odpověď b)vstřikovací a vznětové.
Odpověď c)dvoudobé a čtyřdobé.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPřeplňováním spalovacího motoru rozumíme:

Správná odpověď a)způsob zvyšování výkonu motoru plněním válce vzduchem nebo směsí s tlakem vyšším než atmosférickým.
Odpověď b)způsob startování motoru vzduchem stlačeným na tlak 3,5 MPa.
Odpověď c)promazání všech pohyblivých částí motoru tlakovým olejem před jeho vlastním nastartováním.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPrincipem činnosti vodometu je:

Správná odpověď a)čerpadlo v tělese lodi, nasává otvorem na dně vodu a vytlačuje ji bočními kanály.
Odpověď b)vrtule se svislou osou otáčení, vytlačuje vodu dýzou.
Odpověď c)čerpadlem nasávaná voda, roztáčí lodní vrtuli.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaKavitací vrtule nazýváme:

Správná odpověď a)uvolňování vzduchu a tvoření nasycené páry v místě největšího poklesu tlaku.
Odpověď b)uvolňování vzduchu a tvoření nasycené páry v místě největšího tlaku.
Odpověď c)závislost veličin vrtule znázorněné Palmelovým diagramem.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVrtulová (též Kortova) dýza slouží k:

Správná odpověď a)zlepšení účinnosti vrtule.
Odpověď b)pohonu plavidla vodometem.
Odpověď c)dokormidlování plavidla pomocí bočního vytlačování vody.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaKotevní naviják pro jeden kotevní řetěz je určen pro kotvu:

Správná odpověď a)sklopnou všech druhů.
Odpověď b)čtyřramennou všech druhů.
Odpověď c)Trottmanovu.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaKotevní zařízení s čnělkou nebo výložníkem je určeno pro kotvu:

Správná odpověď a)čtyřramennou.
Odpověď b)sklopnou vyváženou.
Odpověď c)Matrosov.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVlečná a držná síla sklopné kotvy se zachycuje:

Správná odpověď a)na řetězovém ořechu kotevního navijáku.
Odpověď b)na čtyřhranném kotevním pacholeti.
Odpověď c)na uvolňovači kotevního řetězu.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaKotevní vrátek musí umožňovat:

Správná odpověď a)spuštění kotvy z libovolné polohy volným pádem.
Odpověď b)spuštění kotvy volným pádem, pokud není zatížena.
Odpověď c)spuštění kotvy z každé polohy pouze mechanicky.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaK zachycení síly působící na vrátek (tíhy kotvy) slouží:

Správná odpověď a)západka a rohatka.
Odpověď b)převody mezi klikou a řetězovým ořechem dopomala.
Odpověď c)samosvorný mechanismus.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaKormidelní systémy se zvýšenou účinností využívají:

Správná odpověď a)převodu tlaku od vrtule na vztlakovou sílu kormidla s eliminací náporu vrtule.
Odpověď b)snížení sily na kormidle změnou profilu.
Odpověď c)rozdělení tlaku na kormidlo do několika ploutví.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaU kormidelního zařízení s elektrickým pohonem musí být stav zařízení v provozu signalizován:

Správná odpověď a)zelenou kontrolní žárovkou.
Odpověď b)bílou kontrolní žárovkou.
Odpověď c)žlutou kontrolní žárovkou se zvukovým signálem.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaNahodilé vysazení nebo porucha kormidelního zařízení se strojním pohonem musí být:

Správná odpověď a)v kormidelně zjistitelné vizuálním a zvukovým signálem.
Odpověď b)eliminováno okamžitým samočinným přechodem na ruční pohon.
Odpověď c)oznámeno signálem obsluze strojovny plavidla.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVe schématu potrubního chladicího systému znázorňuje tato značka:

Správná odpověď a)odstředivé čerpadlo.
Odpověď b)filtr.
Odpověď c)vodní skříň.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVe schématu potrubního systému obecně znázorňuje tato značka:

Správná odpověď a)uzavírací ventil.
Odpověď b)šoupátko.
Odpověď c)zpětnou klapku.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVe schématu potrubního systému obecně znázorňuje tato značka:

Správná odpověď a)šoupátko.
Odpověď b)škrtící ventil.
Odpověď c)zpětnou klapku.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVstupní hrdla vevařená do lodního tělesa, nejčastěji do outoru, se nazývají:

Správná odpověď a)kingstony.
Odpověď b)čističe.
Odpověď c)vstupní ventily.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPotrubím, které je označeno zelenou barvou, protéká:

Správná odpověď a)voda.
Odpověď b)palivo.
Odpověď c)olej.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPotrubím, které je označeno hnědou barvou, protéká:

Správná odpověď a)olej.
Odpověď b)voda.
Odpověď c)palivo.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaSměr proudění látky v potrubí je vyznačen na povrchu potrubí směrovými:

Správná odpověď a)štítky.
Odpověď b)čísly 1 až 3, přičemž každé číslo označuje druh proudění (kladné, záporné, oběma směry).
Odpověď c)písmeny A, B, C, přičemž každé písmeno označuje druh proudění.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaTermoregulátor je zařízení:

Správná odpověď a)sloužící k plynulé regulaci množství kapaliny v potrubí v závislosti na její teplotě.
Odpověď b)sloužící k průběžnému dálkovému měření teploty kapaliny v potrubí.
Odpověď c)zabezpečující plynulý ohřev kapaliny v potrubí.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPrůtokové chlazení, (jednookruhové) je vodní chlazení, u něhož:

Správná odpověď a)oteplená voda odtéká bez dalšího použití.
Odpověď b)se část oteplené vody nahrazuje regulovaným přítokem studené vody.
Odpověď c)kapalina obíhá v uzavřeném okruhu a ochlazuje se ve zvláštním chladiči.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaChlazení, kde kapalina obíhá v uzavřeném okruhu a ochlazuje se ve zvláštním chladiči, se nazývá chlazení:

Správná odpověď a)oběhové (cirkulační).
Odpověď b)směšovací.
Odpověď c)průtokové.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPod pojmem drenážní soustava se rozumí:

Správná odpověď a)potrubní systém sloužící k vyčerpání vody z dnových prostorů lodě.
Odpověď b)potrubní systém zabezpečující dodávku vody při změně ponoru lodi a při vyrovnávání podélného a příčného náklonu lodě.
Odpověď c)potrubní systém sloužící k odčerpání kalů usazených na dně palivových tanků.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaZátěžové (balastní) nádrže slouží:

Správná odpověď a)ke zvýšení ponoru plavidla.
Odpověď b)jako nádrže pro znehodnocené olejové produkty.
Odpověď c)ke snížení ponoru plavidla.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaPříklady využití systému přítěže (balastování):

Správná odpověď a)zanoření plavidla z důvodu snížení podjezdné výšky plavidla mostů.
Odpověď b)zvýšení ložné kapacity a snížení plochy ponořené části plavidla.
Odpověď c)snížení odporu plavidla při vyšším vodním stavu.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaVentilátory slouží na plavidle k:

Správná odpověď a)větrání s nuceným oběhem vzduchu.
Odpověď b)chlazení motoru plavidla.
Odpověď c)šachtovému větrání podpalubních prostor.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaSanitární soustava plavidla zahrnuje:

Správná odpověď a)soustavy vodovodní, kanalizační a odvodňovací.
Odpověď b)palubní lékárnu, vodovodní soustavu.
Odpověď c)zásobníky vody, samočinnou vodárnu, umývárnu, WC.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaDynama jsou generátory na výrobu:

Správná odpověď a)stejnosměrného proudu.
Odpověď b)střídavého proudu.
Odpověď c)střídavého i stejnosměrného proudu.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaAlternátory jsou generátory na výrobu:

Správná odpověď a)střídavého proudu.
Odpověď b)stejnosměrného proudu.
Odpověď c)střídavého i stejnosměrného proudu.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaAkumulátory jsou zdroje:

Správná odpověď a)stejnosměrného proudu.
Odpověď b)střídavého proudu.
Odpověď c)střídavého i stejnosměrného proudu.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaUzemnění elektrického zařízení může být vynecháno při napětí nepřevyšujícím:

Správná odpověď a)50 voltů.
Odpověď b)24 voltů.
Odpověď c)110 voltů.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaNouzový zdroj elektrické energie musí být schopen funkce na dobu minimálně:

Správná odpověď a)30 min.
Odpověď b)15 min.
Odpověď c)60 min.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaV případě, že hlavní i nouzové kormidelní zařízení s hydraulickým pohonem mají hlavní hydraulické čerpadlo poháněno hlavním motorem:

Správná odpověď a)druhé čerpadlo musí být poháněno elektricky.
Odpověď b)druhé čerpadlo musí být poháněno pomocným motorem.
Odpověď c)soustava nemusí mít druhé čerpadlo.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaNouzové osvětlení plavidla musí zajistit:

Správná odpověď a)minimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi, po dobu nejméně 30 minut.
Odpověď b)minimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi, po dobu nejméně 3 hodin.
Odpověď c)osvětlení hlavního rozvaděče, kompasu, schodišť, strojovny a paluby, po dobu nejméně 1 hodiny.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaEcholot je elektroakustický přístroj:

Správná odpověď a)k měření hloubky.
Odpověď b)umožňující změnu polohy lodních mechanismů.
Odpověď c)zaznamenávající rychlost plavby a ujetou dráhu.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: B7CZ 2022
OtázkaBřehová přípojka na plavidle slouží:

Správná odpověď a)k připojení plavidla k elektrické síti na břehu.
Odpověď b)k propojení elektrické sítě plavidel stojících u břehu.
Odpověď c)k připojení k elektrických sítí tlačných člunů a tlačného remorkéru.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarovým zařízením se vytváří:

Správná odpověď a)elektromagnetické vlny.
Odpověď b)úzký světelný paprsek, který je ve vzdálenosti do 20 m nebezpečný.
Odpověď c)laserový paprsek.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaElektromagnetické vlny šíří ve volném prostoru:

Správná odpověď a)přímočaře.
Odpověď b)kruhově.
Odpověď c)ve tvaru sinusoidy.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaČást vysílacího impulsu, která se vrací od objektu zpět k anténě se nazývá:

Správná odpověď a)odražený signál.
Odpověď b)vedlejší lalok signálu.
Odpověď c)mrtvá zóna.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarové vlny, které narazí na určitý objekt, se odrazí:

Správná odpověď a)pod stejným úhlem, pod jakým na objekt dopadly.
Odpověď b)jen pod úhlem 90o.
Odpověď c)pod takovým úhlem, že součet úhlu dopadu a úhlu odrazu tvoří 1800.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarové impulsy, které nedopadnou na objekt pod pravým úhlem:

Správná odpověď a)jsou odvedeny do volného prostoru, nedospějí zpět do antény a nemohou proto vytvořit žádný obraz odraženého signálu.
Odpověď b)se vrátí do antény radaru.
Odpověď c)se odrazí pod takovým úhlem, součet úhlu dopadu a úhlu odrazu tvoří 1800.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPříkré břehové svahy se svislými plochami na břehu vytvoří na obrazovce:

Správná odpověď a)zřetelný a jasný signál.
Odpověď b)slabý signál, protože převážná část impulsů se odrazí pryč.
Odpověď c)obraz kolmý na podélnou osu břehu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPloché, mírně stoupající a hladké břehové svahy (např. písčiny) se znázorní na obrazovce:

Správná odpověď a)slabým signálem, protože převážná část impulsů se odrazí pryč.
Odpověď b)zřetelným a jasným signálem.
Odpověď c)úzkočarým silným obrazem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarové zařízení zjišťuje:

Správná odpověď a)vzdálenost mezi radarovou anténou a objektem/cílem, směr pohybu objektu/cíle.
Odpověď b)vzdálenost plavidel proti sobě plujících a jejich rychlost.
Odpověď c)hloubku dna pod plavidlem a pod úhlem 300 před ním.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaNa obrazovce se znázorňují objekty zachycené radarem:

Správná odpověď a)jako kresba světelných skvrn.
Odpověď b)ve skutečné velikosti podle nastaveného zobrazení.
Odpověď c)jako pevné měřící kruhy, variabilní kruh vzdálenosti, střední bod, přední linie a další nautické informace.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarové obrazy se aktualizují:

Správná odpověď a)nejpozději po 2 a půl sekundě.
Odpověď b)co nejdříve po zlepšení viditelnosti.
Odpověď c)nejdříve za 2 a půl sekundy.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaU radaru se používá anténa:

Správná odpověď a)směrová otočná, která snímá okolí postupně paprskovitě.
Odpověď b)prutová, která vyzařuje energii rovnoměrně do všech směrů horizontální roviny.
Odpověď c)teleskopická, která umožňuje její zatažení při podplouvání mostů s nízkou podjezdnou výškou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaNa obrazovce je kromě odražených signálů radiolokačního cíle znázorněno:

Správná odpověď a)střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací stupnice a informace o nastavení radaru.
Odpověď b)střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací pravítko, zaměřovací stupnice a podkladová plavební mapa.
Odpověď c)vlastní plavidlo ve formě obrazu na přední linii, střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací stupnice a nautické informace
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaCentrování nebo decentrování obrazu se rozumí:

Správná odpověď a)posunutí středního bodu radarového obrazu na střed obrazovky, nebo směrem dolů.
Odpověď b)posunutí středního bodu radarového obrazu na střed obrazovky, nebo směrem doprava nebo doleva.
Odpověď c)sesoustředění radarového obrazu s podélnou osou plavidla.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPřed uvedením radarového zařízení do chodu je nezbytné:

Správná odpověď a)zkontrolovat, zda se radarová anténa může volně otáčet.
Odpověď b)prostudovat návod k použití dodaný výrobcem.
Odpověď c)zaznamenat jeho spuštění do lodního deníku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPrvní úkon při uvedení radarové zařízení do činnosti je:

Správná odpověď a)zapnutí do pohotovostního režimu (Stand by).
Odpověď b)optimální naladění ukazatele pomocí ovládacího prvku (Tuning).
Odpověď c)zapnutí do provozního režimu (Power ON).
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaZapnutí spínače:"Pohotovost" (Stand by) zajišťuje:

Správná odpověď a)předehřátí magnetronové trubice po dobu 2 až 4 minuty a možnost přepnutí přístroje do provozního režimu.
Odpověď b)připravenost přístroje před vyplutím v noci a možnost jeho rychlého přepnutí do provozního režimu.
Odpověď c)naladění jasu na potřebnou úroveň (Brilliance), připojení měřicích kruhů a zapnutí přístroje na velký rozsah.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPo zapnutí vypínače na "Provoz":

Správná odpověď a)anténa se otáčí, vysílač pracuje a vysílá impulsy.
Odpověď b)naladění se jas na potřebnou úroveň (Brilliance), připojí se měřicí kruhy a zapne přístroj na velký rozsah.
Odpověď c)předehřívá se magnetronová trubice po dobu 2 až 4 minut.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaOvládacím prvkem "Zesílení - GAIN" se:

Správná odpověď a)zesilují odražené impulsy v přijímači.
Odpověď b)nastavuje rozdíl světlosti mezi pozadím a informativními zobrazeními.
Odpověď c)nastavuje signál vysílače, aby byl co nejsilnější.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPři nastavení zesílení se postupuje:

Správná odpověď a)od maxima k minimu. Zesílení se otočí naplno a pak se pomalu ubírá tak, aby nevzniklo rušení, ale cíle zůstaly viditelné.
Odpověď b)od minima k maximu tak, aby signál vysílače byl co nejsilnější.
Odpověď c)od minima k maximu tak, aby obraz na monitoru byl jasný, zřetelný a čistý.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaVyrovnání matu způsobeného deštěm je účinné:

Správná odpověď a)v celém nastaveném rozsahu.
Odpověď b)v blízkém rozsahu až do cca 1200 m.
Odpověď c)ve větším rozsahu vzdálenosti (≥ 1600 m).
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRušivé signály způsobené odraženými signály od vln mohou být odstraněny:

Správná odpověď a)tlumením blízkých odražených signálů od vodní hladiny.
Odpověď b)zapnutím filtru k vyrovnání matu způsobeného deštěm.
Odpověď c)v celém nastaveném rozsahu. Nejsou při tom potlačeny užitečné cíle.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPři použití tlumení blízkého odraženého signálu nebo vyrovnání matu způsobeného deštěm, je třeba dbát na to, aby:

Správná odpověď a)nebyly potlačeny užitečné cíle.
Odpověď b)signál vysílače byl co nejsilnější.
Odpověď c)tlumení působilo v celém nastaveném rozsahu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaKvalita radarového obrazu může být závislá na:

Správná odpověď a)správném nastavení jasu, kontrastu a zesílení.
Odpověď b)správném používání ovládacích prvků, tlumení vzdálených odražených signálů.
Odpověď c)volbě maximálního rozsahu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaJestliže malý cíl v přední linii náhle zmizí, je možné:

Správná odpověď a)tlačítkem přední linii krátkodobě potlačit.
Odpověď b)nastavit rozsah 500 m, nebo je-li k dispozici, i rozsah 300 m.
Odpověď c)nastavit co nejsilnější signál vysílače.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaVýchylkoměr na plavidle ukazuje:

Správná odpověď a)rychlost otáčení plavidla na levobok nebo pravobok ve stupních za minutu.
Odpověď b)výchylku kormidla ve stupních.
Odpověď c)boční propad a snos.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaK bezpečnému udržování kursu při plavbě s pomocí radaru slouží:

Správná odpověď a)výchylkoměr.
Odpověď b)axiometr.
Odpověď c)vysílač signálů, přijímač signálů a anténní systém radarového přístroje.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaStřed radarového obrazu odpovídá ve skutečnosti:

Správná odpověď a)stanovišti radarové antény.
Odpověď b)středu vlastního plavidla.
Odpověď c)nejvzdálenějšímu bodu na horizontu.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaZačátek přední linie na obrazovce odpovídá:

Správná odpověď a)stanovišti antény. Tak to zůstává také tehdy, jestliže je obraz decentrován.
Odpověď b)stanovišti antény pouze pokud je obraz decentrován.
Odpověď c)stanovišti antény pouze při centrovaném obraze.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaBočně posunuté stanoviště antény se na přední linii projevuje tak, že:

Správná odpověď a)podélná osa lodi má boční posunutí oproti přední linii.
Odpověď b)neprojevuje se.
Odpověď c)podélná osa lodi má boční posunutí oproti bočním liniím na obrazovce.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPoloha vlastního plavidla v plavební dráze se zjistí:

Správná odpověď a)pozorováním vlastního kursu pomocí kursové linie a odhadem odstupu od břehu.
Odpověď b)otočením směrové radarové antény do boku plavidla a změřením vzdálenosti od břehu.
Odpověď c)nastavení zaměřovací stupnice o 180o směrem dozadu. Zafixování odstupu od břehu vzdálenostním kruhem.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaStanovení odstupů a vzdáleností na radarové obrazovce umožňuje:

Správná odpověď a)znalost nastaveného pásma vzdálenosti a odstupu měřicích kruhů.
Odpověď b)manipulace s variabilním měřicím kruhem nahoru a dolů.
Odpověď c)nastavení zaměřovací stupnice o 180o směrem dozadu.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaMěřítko obrazu se změnou pásma:

Správná odpověď a)mění.
Odpověď b)nemění.
Odpověď c)odchýlí z centra obrazovky.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaMěřítko obrazu se s přibývající vzdáleností objektu od antény:

Správná odpověď a)nemění.
Odpověď b)mění.
Odpověď c)zmenšuje.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaZda plavidlo zobrazené na obrazovce pluje nebo zda stojí, lze zjistit:

Správná odpověď a)porovnáním pozice plavidla s vlastní pozicí a se břehem.
Odpověď b)porovnáním pozice plavidla se vzdálenostními kružnicemi.
Odpověď c)zastavením obrazu. Plující plavidlo se bude na obrazovce pohybovat.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaOdražený signál stojícího plavidla se na obrazovce:

Správná odpověď a)bude pohybovat na střed obrazovky rychlostí plavby vlastního plavidla.
Odpověď b)nebude pohybovat.
Odpověď c)bude pohybovat od středu obrazovky k přední linii rychlostí plavby vlastního plavidla.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaOdražený signál od plujícího plavidla v protisměru se bude na obrazovce pohybovat:

Správná odpověď a)na střed obrazovky rychlostí, která je součtem rychlostí obou plavidel.
Odpověď b)na střed obrazovky rychlostí, která je rozdílem rychlostí obou plavidel pomalu.
Odpověď c)na střed obrazovky rychlostí plavby vlastního plavidla.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPřední linie na obrazovce poskytuje informaci o:

Správná odpověď a)směru plavby a kursu vlastního plavidla.
Odpověď b)vlastní pozici.
Odpověď c)vzdálenosti k jiným objektům a jejich vzdálenosti mezi sebou navzájem.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPevné a variabilní měřicí kruhy poskytují informaci o:

Správná odpověď a)vzdálenosti k jiným objektům a jejich vzdálenosti mezi sebou navzájem.
Odpověď b)vlastní pozici.
Odpověď c)směru plavby a kursu vlastního plavidla.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaZvětšení výhledu dopředu, ale na úkor výhledu směrem dozadu, se dosáhne:

Správná odpověď a)decentrováním obrazovky posunutím středního bodu směrem dolů při traťové plavbě.
Odpověď b)centrováním obrazovky při traťové plavbě.
Odpověď c)decentrováním obrazovky posunutím středního bodu směrem nahoru.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRozštěpení anténního laloku může způsobit:

Správná odpověď a)vlajkový stožár stojící před radarovou anténou.
Odpověď b)náraz antény do překážky s omezenou podjezdnou výškou.
Odpověď c)odraz signálu od blízkého objektu.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarový stín mimo jiné vzniká:

Správná odpověď a)zastíněním nástavbami vlastního plavidla.
Odpověď b)špatnou centralizací signálu.
Odpověď c)pomalým otáčením antény.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaK vícenásobnému odrazu radarových paprsků může dojít:

Správná odpověď a)při prázdných nákladových prostorech plavidla.
Odpověď b)při větším počtu stejně velkých cílů.
Odpověď c)při špatném vyladění přijímače.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaDéšť nebo kroupy vytvářejí na obrazovce:

Správná odpověď a)plochy, přes které se paprsky nedostanou.
Odpověď b)soustředné kružnice vzdálené od sebe podle nastavení přístroje.
Odpověď c)svislé nebo šikmé čáry podle směru větru.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRušení radarového obrazu způsobené deštěm lze zmenšit:

Správná odpověď a)použitím tlačítka FTC (Fast Time Control). Obraz ostatních cílů se zmenší.
Odpověď b)použitím tlačítka FTC (Fast Time Control). Obraz ostatních cílů se nemění.
Odpověď c)použitím tlačítka Anti Clutter Sea. Současně jsou potlačeny odrazy od užitečných cílů.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPři podjíždění mostu se na radarové obrazovce zobrazí:

Správná odpověď a)světlý pruh napříč vodní cesty.
Odpověď b)pouze radarové odražeče u mostních pilířů.
Odpověď c)svislé plochy, přes které se paprsky nedostanou.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaZa pravý signál při vícenásobném odrazu považujeme:

Správná odpověď a)nejbližší a nejjasnější.
Odpověď b)nejvzdálenější.
Odpověď c)žádný, přístroj je nutné vyladit.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaOdraz signálu od vedení vysokého napětí způsobuje:

Správná odpověď a)zobrazení zdánlivého cíle.
Odpověď b)řetěz perel bez šňůry.
Odpověď c)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaOdrazové balony na vedení vysokého napětí se na radarové obrazovce zobrazí jako:

Správná odpověď a)řetěz perel bez šňůry.
Odpověď b)čárkované signály vzniklé interferencí.
Odpověď c)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPod pojmem mrtvá zóna se rozumí:

Správná odpověď a)prostor před radarovým zařízením, kam se vysílací impuls nedostane.
Odpověď b)obraz vzniklý vícenásobným odrazem.
Odpověď c)snížená viditelnost způsobená hustým deštěm nebo sněžením.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaMalý cíl za větším objektem se na radarové obrazovce:

Správná odpověď a)nezobrazí, je v radarovém stínu.
Odpověď b)zobrazí vícenásobným odrazem.
Odpověď c)zobrazí jako zdánlivý cíl.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaDosah radarového signálu v oblouku vodní cesty:

Správná odpověď a)je stejný jako dohled zrakem za nesnížené viditelnosti.
Odpověď b)je větší než dohled zrakem za nesnížené viditelnosti.
Odpověď c)závisí na nastaveném dosahu antény.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaRadarový stín může způsobit nebezpečnou situaci:

Správná odpověď a)u ústí vedlejší plavební dráhy na hlavní, při potkávání, v oblouku.
Odpověď b)za snížené viditelnosti (hustého deště nebo sněžení).
Odpověď c)pouze při vyplutí menšího plavidla ze stínu.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaPři potkávání navrhuje kurs:

Správná odpověď a)vůdce plavidla, který pluje proti proudu.
Odpověď b)vůdce plavidla, který pluje po proudu.
Odpověď c)způsob potkávání je dán Řádem plavební bezpečnosti, tedy vždy vpravo.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaV sestavě čtyř plavidel dává za snížené viditelností potřebné signály:

Správná odpověď a)plavidlo, na němž se nachází vůdce sestavy.
Odpověď b)každé plavidlo sestavy.
Odpověď c)plavidlo, které je v sestavě zařazeno jako první.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaSignály zvonem ve dne ani v noci nemusí být při snížené viditelností dávány:

Správná odpověď a)mimo plavební dráhu a na úředně stanovených místech stání.
Odpověď b)není-li posádka na plavidle.
Odpověď c)mimo plavební dráhu a na úředně stanovených místech stání, pouze je-li v činnosti radarové zařízení.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaVůdce plavidla plujícího pomocí radaru, musí mít u sebe:

Správná odpověď a)průkaz vůdce plavidla, průkaz způsobilosti pro vedení plavidla pomocí radaru, průkaz radiooperátora.
Odpověď b)průkaz vůdce plavidla a osvědčení pro obsluhu radarového přístroje.
Odpověď c)průkaz vůdce plavidla, průkaz způsobilosti pro vedení plavidla pomocí radaru, průkaz radiooperátora, radarovou mapu úseku, kterým proplouvá.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: RCZ 2022
OtázkaOsoba obeznámená s radarem je taková, která:

Správná odpověď a)má základní znalosti teoretické a praktické plavby s pomocí radaru. Musí být schopna vyvést v případě nouze plavidlo z plavebního provozu. Nemusí mít radarový patent.
Odpověď b)složila zkoušku odborné způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru.
Odpověď c)má základní znalosti teoretické a praktické plavby s pomocí radaru. Musí být schopna vyvést plavidlo z plavebního provozu. Musí mít radarový patent.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaU osobních plavidel výraz "shromažďovací prostor" znamená:

Správná odpověď a)prostor určený pro shromažďování osob v nebezpečí.
Odpověď b)prostor pro cestující: kajuty, společenské místnosti, apod).
Odpověď c)prostor určený pro odpočinek posádky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaBezpečnostní rozpis na osobních lodích:

Správná odpověď a)popisuje povinnosti posádky a lodního personálu při havárii, požáru na plavidle, evakuaci cestujících, člověk přes palubu.
Odpověď b)popisuje povinnosti restauračního a pomocného personálu pro bezpečnou práci v restauraci a v kuchyni.
Odpověď c)není vyžadován na linkových lodích, musí být pouze na kajutových lodích hotelového typu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaOsobní loď s cestujícími na palubě nesmí plout:

Správná odpověď a)v bočně svázané sestavě, plout v bočně svázané sestavě je povoleno jen v případě nouzové přepravy poškozené osobní lodě.
Odpověď b)v bočně svázané sestavě, pokud na jednom z plavidel není v provozu radiolokátor a plavba není oznámena Státní plavební správě.
Odpověď c)v noci nebo za snížené viditelnosti, pokud trasa plavby není dostatečně osvětlena světly ze břehu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaK informování cestujících o bezpečnostních opatřeních musí být všechny osobní lodě vybaveny:

Správná odpověď a)vizuálními a akustickými zařízeními, která mohou vidět a slyšet všichni cestující na palubě.
Odpověď b)elektronickým audiosystémem zajišťujícím obousměrnou komunikaci mezi vůdcem plavidla a cestujícími.
Odpověď c)pokyny pro cestující s návodem ke spuštění záchranných vorů, a to nejméně ve v jednom z jazyků cestujících.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaBezpečnostní plán a bezpečnostní rozpis se musí nacházet na:

Správná odpověď a)osobních lodích.
Odpověď b)nákladních lodích.
Odpověď c)remorkérech.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaNa kajutových osobních lodích musí být:

Správná odpověď a)dva samostatné dýchací přístroje s celoobličejovou maskou dle příslušných evropských norem.
Odpověď b)alespoň jeden samostatný kyslíkový dýchací přístroj.připravený k použití, další může být uložený ve skladu.
Odpověď c)nemusí být dýchací přístroj, pokud je přítomen lékař nebo zdravotník, který v případě potřeby poskytne první pomoc.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaOsobní lodě musí být vybaveny:

Správná odpověď a)vhodnými záchrannými prostředky, které umožní bezpečný přesun na mělčinu, na břeh nebo na jiné plavidlo.
Odpověď b)záchrannými čluny, jejichž kapacita se rovná nejvyššímu přípustnému počtu cestujících uvedeném v osvědčení plavidla.
Odpověď c)lodními čluny nebo záchrannými vory, jejichž kapacita odpovídá aktuální obsazenosti plavidla zákazníky.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: OCZ 2022
OtázkaÚčinná hlídka na plavidle musí být zajištěna:

Správná odpověď a)na stojících osobních lodích obsazených cestujícími.
Odpověď b)na vlečném remorkéru v čele vlečné sestavy.
Odpověď c)na plavidle stojícím v plavební komoře.