Soubory otázek pro způsobilost
'Tlaková zařízení'

č. 1 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaZákladní parametry tlakové nádoby jsou:

Správná odpověď a)pracovní tlak a pracovní teplota.
Odpověď b)objem tlakové nádoby.
Odpověď c)rozměry, tj. průměr, délka a síla stěny.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKontrolní tlakoměr musí mít přesnost:

Správná odpověď a)o jeden stupeň vyšší než pracovní tlakoměr.
Odpověď b)1,6.
Odpověď c)podle rozsahu stupnice.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVyrábět a opravovat tlakové nádoby smí:

Správná odpověď a)organizace odborně způsobilé, pokud se jedná o vyhrazená technická zařízení a nejedná se zároveň o stanovené výrobky podle zákona 22/1997 Sb.
Odpověď b)výrobní podnik mající pracovníky potřebných profesí.
Odpověď c)pracovník vyučený v oboru se svářečským průkazem - úřední zkouškou.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNejvyšší pracovní přetlak je:

Správná odpověď a)nejvyšší hodnota přetlaku pracovní látky v nádobě za provozu.
Odpověď b)přetlak uvažovaný při pevnostním výpočtu tlakové nádoby.
Odpověď c)přetlak udržovaný v tlakové nádobě za provozu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKaždá tlaková nádoba musí mít:

Správná odpověď a)pojistné zařízení.
Odpověď b)pojistný a přepouštěcí ventil.
Odpověď c)pojistný ventil nebo průtržnou membránu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNa výrobu pláště a dna tlakové nádoby stabilní dle ČSN 69 0010 je možno při určitých parametrech použít materiál jakostní třídy:

Správná odpověď a)17
Odpověď b)10
Odpověď c)12
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPo opravě nebo rekonstrukci může být tlaková nádoba uvedena do provozu:

Správná odpověď a)po provedené stavební a tlakové zkoušce.
Odpověď b)po provedené revizi.
Odpověď c)po vnitřní prohlídce.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPodélné svarové spoje ležatých tlakových nádob stabilních se dle ČSN 69 0010 nemají umisťovat ve spodní části pláště ve středovém úhlu:

Správná odpověď a)140°
Odpověď b)100°
Odpověď c)120°
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlaková nádoba stabilní o parametrech - nejvyšší pracovní přetlak 4,5 MPa, pracovní teplota stěny 150 °C je dle ČSN 69 0010 nádoba kategorie:

Správná odpověď a)3
Odpověď b)4
Odpověď c)2
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPod pojmem kontrolní prohlídky a zkoušky rozumíme:

Správná odpověď a)prohlídky a zkoušky prováděné orgánem dozoru nebo za jeho přítomnosti.
Odpověď b)všechny činnosti spojené s ověřováním funkce tlakové nádoby.
Odpověď c)prohlídky a zkoušky prováděné provozovatelem za účelem kontroly technického stavu nádoby v rámci údržby.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPod pojmem rekonstrukce tlakové nádoby rozumíme:

Správná odpověď a)zásah do tlakového celku nádoby za účelem změny pracovních parametrů, určení nebo konstrukce.
Odpověď b)výměnu bezpečnostních a jiných prvků za nové
Odpověď c)výměnu opotřebených částí tlakové nádoby.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPod pojmem oprava tlakové nádoby rozumíme:

Správná odpověď a)zásah do tlakového celku nádobu za účelem odstranění závad vzniklých provozem nebo dopravou a kdy nedochází ke změně parametrů nebo určení nádoby.
Odpověď b)výměnu tlakoměrů a pojistných ventilů po uplynutí zákonné lhůty.
Odpověď c)přetěsnění vadných spojů tlakové nádoby.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýstrojí tlakové nádoby rozumíme:

Správná odpověď a)armaturu a přístroje nutné k ovládání, řízení a kontrole bezpečného a spolehlivého provozu.
Odpověď b)zařízení, bez něhož tlaková nádoba není funkční.
Odpověď c)nezbytné zařízení tlakové nádoby podle dokumentace.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakovou zkouškou se prokazuje:

Správná odpověď a)pevnost a těsnost nádoby při zkušebním přetlaku.
Odpověď b)těsnost nádoby při provozním tlaku.
Odpověď c)ověření funkce pojistných zařízení při zvýšení tlaku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaMateriály použité k výrobě tlakové nádoby musí:

Správná odpověď a)být doloženy materiálovými listy výrobce a být identifikovatelné.
Odpověď b)mít zaručenou tavnou svařitelnost.
Odpověď c)být vhodného chemického složení podle jejich použití.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýstroj nádob musí být:

Správná odpověď a)za provozu přístupné.
Odpověď b)voleny podle velikosti nádoby.
Odpověď c)zhotoveny z nekorodujícího materiálu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaU tlakové nádoby musí být zabezpečena možnost:

Správná odpověď a)odvzdušnění, čištění a vyprazdňování.
Odpověď b)jejich nepřetržité kontroly.
Odpověď c)oprav vnitřních částí.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNádoby mající snímatelná víka, dna nebo hrdla umožňující prohlídku a čištění:

Správná odpověď a)nemusí mít zvláštní průlezy nebo pracovní otvory.
Odpověď b)mohou se kontrolovat v násobku stanoveného termínu.
Odpověď c)musí být ustaveny hrdlem dolů.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaJakékoliv práce v nádobách, tj. čištění, údržbu a opravy smějí provádět:

Správná odpověď a)pracovníci řádně poučení, zapracovaní, jmenovitě určení a znalí předpisů.
Odpověď b)pracovníci mající výuční list v daném oboru.
Odpověď c)revizní technik tlakových nádob.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaAlespoň jedním průlezem musí být dle ČSN 69 0010 opatřeny tlakové nádoby stabilní s vnitřním průměrem větším než:

Správná odpověď a)800 mm
Odpověď b)900 mm
Odpověď c)1000 mm
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPřírubové spoje a uzávěry u nádob s přetlakem nad 1 MPa se v případě netěsnosti podle ČSN 69 0012 smějí dotahovat za provozu po snížení pracovního přetlaku na hodnotu:

Správná odpověď a)maximálně 0,5 MPa.
Odpověď b)maximálně 1 MPa.
Odpověď c)maximálně 1 MPa u nádob s nejvyšším pracovním přetlakem 2 MPa.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaLodními listinami jsou mimo jiné:

Správná odpověď a)revizní knihy tlakových nádob
Odpověď b)provozní deníky tlakových nádob
Odpověď c)návody k obsluze tlakových nádob
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaRovná nevyztužená dna u tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0010

Správná odpověď a)lze použít pouze podle typu a kategorie nádoby
Odpověď b)lze použít bez omezení
Odpověď c)použít nelze
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýrobní štítek tlakové nádoby stabilní musí mimo jiné obsahovat údaj:

Správná odpověď a)nejvyšší pracovní přetlak
Odpověď b)zkušební přetlak
Odpověď c)minimální pracovní přetlak
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýrobní štítek na tlakovou nádobu stabilní se připevňuje dle ČSN 69 0010 na nádobu:

Správná odpověď a)u výrobce před zkouškami
Odpověď b)po zkouškách před provedením povrchové ochrany
Odpověď c)před expedicí z výrobního závodu
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPoblíž štítku se na tělese tlakové nádoby stabilní uvádějí následující údaje:

Správná odpověď a)označení výrobce, výrobní číslo, rok výroby, značka kontrolního orgánu výrobce
Odpověď b)objem nádoby, výrobní číslo, rok výroby
Odpověď c)označení výrobce, výrobní číslo, rok výroby, zkušební přetlak
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýrobní štítek musí být v souladu s ČSN 69 0010 na tlakovou nádobu stabilní připevněn:

Správná odpověď a)přivařen, přinýtován nebo přišroubován
Odpověď b)přivařen nebo přinýtován
Odpověď c)zásadně přinýtován, přičemž 2 nýty musí mít plochou hlavu o průměru alespoň 10 mm
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlaková nádoba stabilní musí být dle ČSN 69 0010 opatřena:

Správná odpověď a)uzavírací a vypouštěcí armaturou, tlakoměrem, pojistným zařízením, odvětracím uzávěrem
Odpověď b)uzavírací a vypouštěcí armaturou, zpětným ventilem, odvětracím uzávěrem
Odpověď c)uzavírací armaturou, tlakoměrem, pojistným zařízením, odvodňovací armaturou
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNádoba musí být podle ČSN 69 0012 ihned odstavena z provozu:

Správná odpověď a)při vzniku deformací na stěnách tlakového celku.
Odpověď b)stane-li se netěsnou v rozebíratelných spojích.
Odpověď c)při překročení nejvyšší hladiny.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaObsluhovat tlakové nádoby podle ČSN 69 0012 může pouze pracovník, který:

Správná odpověď a)byl s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu nádob řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze nádob a přezkoušen.
Odpověď b)je starší 15 let.
Odpověď c)byl z obsluhy nádob proškolen revizním technikem.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaMezi povinnosti obsluhy tlakových nádob podle ČSN 69 0012 patří:

Správná odpověď a)provádět provozní záznamy podle provozních pokynůy.
Odpověď b)zajišťovat provedení předepsaných revizí a zkoušeku.
Odpověď c)hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby orgánu dozoru.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPojistné ventily dle ČSN 69 0010 smějí být nastaveny tak, aby se otevíraly při dosažení:

Správná odpověď a)nejvyššího pracovního přetlaku v nádobě nebo v pracovním prostoru.
Odpověď b)1,1 násobku nejvyššího pracovního přetlaku.
Odpověď c)zkušebního přetlaku.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVybavení tlakoměrem a pojistným zařízením tlakové nádoby stabilní dle ČSN 69 0010:

Správná odpověď a)není třeba, je-li nejvyšší pracovní přetlak nádoby vyšší než dosažitelný přetlak zdroje tlaku a je-li vyloučeno zvýšení přetlaku v nádobě.
Odpověď b)musí být na každé nádobě.
Odpověď c)musí být na každé nádobě s nejvyšším pracovním přetlakem nad 1,0 MPa.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaS každým pojistným ventilem se musí dle ČSN 69 0010 dodat:

Správná odpověď a)osvědčení o pojistném ventilu, protokol o zkouškách pojistného ventilu.
Odpověď b)protokol o zkouškách pojistného ventilu, technický a funkční popis.
Odpověď c)osvědčení o pojistném ventilu, technický a funkční popis.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři otevírání přímočinného pojistného ventilu je dle ČSN 69 0010 dovoleno krátkodobé překročení nejvyššího pracovního přetlaku o:

Správná odpověď a)10 %
Odpověď b)6 %
Odpověď c)15 %
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPoloha kuželky pojistného ventilu

Správná odpověď a)musí být vždy svislá, pro jinou polohu musí být ventil speciálně konstruován.
Odpověď b)může být svislá i vodorovná - záleží na přístupnosti.
Odpověď c)může být jakákoliv.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlaková nádoba stabilní s nejvyšším pracovním přetlakem 2,5 MPa je v souladu s ČSN 69 0010 vybavena provozním manometrem s třídou přesnosti:

Správná odpověď a)2,5.
Odpověď b)1,6.
Odpověď c)1,0.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakoměr musí být vybaven:

Správná odpověď a)armaturou umožňující kontrolu tlakoměru za provozu.
Odpověď b)kondenzační smyčkou.
Odpověď c)signalizací mezních stavů.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNa stupnici tlakoměru tlakové nádoby stabilní musí být dle ČSN 69 0010 červenou značkou vyznačen:

Správná odpověď a)pracovní přetlak, který je nejvýše přípustný z hlediska bezpečnosti provozu a nádoby.
Odpověď b)maximální dovolený přetlak zdroje stlačeného vzduchu, ke kterému je nádoba připojena.
Odpověď c)zkušební přetlak nádoby tj. nejvyšší přetlak, který může při provozování nádoby nastat.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaRozsah stupnice provozního tlakoměru se volí:

Správná odpověď a)tak aby se hodnota maximálního pracovního přetlaku nacházela ve dvou třetinách rozsahu.
Odpověď b)podle hodnoty zkušebního přetlaku.
Odpověď c)jako dvojnásobek hodnoty maximálního pracovního přetlaku.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaAlespoň jedním hladinoměrem musí být dle ČSN 69 0010 vybavena každá tlaková nádoba:

Správná odpověď a)která je ohřívaná spalinami, u níž by snížení hladiny kapaliny pod stanovenou mez mohlo způsobit přehřátí stěn.
Odpověď b)která pracuje s přehřátými parami nebo s kapalinami o teplotě vyšší než 50 °C.
Odpověď c)která pracuje se zkapalněnými plyny.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTeploměr jako součást bezpečnostní výstroje tlakových nádob:

Správná odpověď a)musí mít nádoby pracující s přehřátými parami nebo kapalinami o teplotě vyšší než 50°C.
Odpověď b)musí být na každé nádobě, která je umístěna ve venkovním prostředí.
Odpověď c)určuje výrobce nádoby s ohledem na předpokládané použití nádoby.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýchozí revize tlakových nádob stabilních se dle ČSN 69 0012 provádí mimo jiné:

Správná odpověď a)u nichž došlo ke změně použití nebo po přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných.
Odpověď b)po odstavení z provozu na dobu delší než 2 roky.
Odpověď c)po mimořádné události s vlivem na nádobu.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPrvní provozní revize se podle ČSN 69 0012 provádí

Správná odpověď a)do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby.
Odpověď b)bezprostředně po zahájení provozu nádoby.
Odpověď c)do jednoho měsíce po zahájení provozu nádoby.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVnitřní revize tlakové nádoby podle ČSN 69 0012 se provádí:

Správná odpověď a)ve lhůtě ne delší 5 let.
Odpověď b)byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 1 rok.
Odpověď c)ve lhůtě ne delší tří let.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaÚčelem vnitřní revize tlakové nádoby je:

Správná odpověď a)posouzení stavu vnější i vnitřní strany nádoby včetně hrdel a výstroje.
Odpověď b)zjištění správné funkce tlakové nádoby.
Odpověď c)odstranění usazenin v nádobě.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaZkouška těsnosti tlakové nádoby dle ČSN 69 0012 se provádí:

Správná odpověď a)po každé vnitřní revizi.
Odpověď b)každé 3 roky.
Odpověď c)po každé tlakové zkoušce.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři tlakové zkoušce vodou dle ČSN 69 0010 musí být na nádobu připojeny:

Správná odpověď a)dva tlakoměry, z nichž jeden je kontrolní.
Odpověď b)dva tlakoměry, z nichž jeden má třídu přesnosti 1,0.
Odpověď c)dva tlakoměry, které jsou umístěny na různých odbočkách nádoby.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKlesne-li průměrná denní teplota pod +5°C, je podle ČSN 69 0012 dovoleno provést tlakovou zkoušku mimo vytápěné prostory:

Správná odpověď a)za použití přísad snižujících bod tuhnutí vody.
Odpověď b)za použití místního ohřevu, např. plamenem.
Odpověď c)za použití jako tlakového média vody max. 100°C teplé.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaDoba výdrže zkušebního přetlaku při tlakové hydraulické zkoušce dle ČSN 69 0010 závisí:

Správná odpověď a)na tloušťce stěny nádoby.
Odpověď b)na hodnotě zkušebního přetlaku.
Odpověď c)na velikosti a složitosti nádoby.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři tlakové zkoušce vodou dle ČSN 69 0010 může její teplota dosáhnout max.:

Správná odpověď a)50 °C.
Odpověď b)30 °C.
Odpověď c)60 °C.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakovou zkoušku lze podle ČSN 69 0012 nahradit zkouškou těsnosti:

Správná odpověď a)u neprůlezných a neprohlížitelných expanzních nádob s membránou nebo vakem.
Odpověď b)se souhlasem orgánu dozoru.
Odpověď c)u jednoduchých netopených tlakových nádob do bezpečnostního součinu 10.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPrůchodnost pojistných ventilů s pracovním přetlakem do 4 MPa se podle ČSN 69 0012 zkouší:

Správná odpověď a)nejméně jedenkrát za měsíc.
Odpověď b)nejméně jedenkrát za čtyři měsíce.
Odpověď c)nejméně jedenkrát za tři měsíce.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPrůchodnost pojistných ventilů se podle ČSN 69 0012 zkouší nejméně jedenkrát za rok

Správná odpověď a)u pojistných ventilů, jejichž konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky.
Odpověď b)u nádob obsahující nejedovaté, nežíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny s pracovním přetlakem nad 4 MPa.
Odpověď c)u nádob s pracovním přetlakem 4 MPa.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKontrola správné činnosti tlakoměrů umístěných přímo na nádobě se provádí kontrolou na nulové hodnoty stupnice tlakoměrů podle ČSN 69 0012:

Správná odpověď a)nejméně jedenkrát za tři měsíce.
Odpověď b)nejméně jedenkrát za měsíc.
Odpověď c)nejméně jedenkrát za rok.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKontrolní tlakoměr musí být podle ČSN 69 0012 přezkoušen:

Správná odpověď a)nejméně jednou za dva roky.
Odpověď b)nejméně jednou ročně.
Odpověď c)nejméně jednou za tři roky.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaÚdaje provozních teploměrů se podle ČSN 69 0012 musí přezkoušet porovnáním s údaji kontrolních teploměrů nejméně

Správná odpověď a)jedenkrát za dva roky.
Odpověď b)jedenkrát za rok.
Odpověď c)jedenkrát za 3 roky.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři uvádění nádob do provozu podle ČSN 69 0012 nesmí přetlak v nádobě stoupat rychleji než:

Správná odpověď a)0,5 MPa za minutu.
Odpověď b)0,1 MPa za minutu.
Odpověď c)1 MPa za minutu.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakové nádoby samočinných vodáren vyrobené podle již neplatné ČSN 11 1605 musí být vyřazeny z provozu nejpozději za:

Správná odpověď a)20 let od data prodeje.
Odpověď b)15 let od data výroby.
Odpověď c)jednou za 6 měsíců.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaOdkalování tlakových nádob podle ČSN 69 0012 se provádí:

Správná odpověď a)při pracovním přetlaku s výjimkou nádob s odkalovací zátkou.
Odpověď b)v beztlakovém stavu.
Odpověď c)při nejvyšším pracovním přetlaku s výjimkou nádob s odkalovací zátkou.