Soubory otázek pro způsobilost
'Tankery N ADN 2023'

č. 1 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-01 Jaká je zkratka Dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)ADN
Odpověď b)ÜIBG
Odpověď c)ADR
Odpověď d)RID
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-02 Co upravuje ADN?

Správná odpověď a)Podmínky, za kterých mohou být přepravovány nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)Přepravu takových nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava po železnici nebo po silnici je zakázána.
Odpověď c)Přepravu nebezpečných věcí pouze tankovými plavidly ve vnitrozemské plavbě.
Odpověď d)Přepravu zboží všeho druhu v plavidlech.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-03 Kde se v ADN nachází seznam tříd nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V pododdílu 2.1.1.1
Odpověď b)V oddílu 3.1.1
Odpověď c)V pododdílu 1.1.1.1
Odpověď d)V pododdílu 5.2.2.2
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-04 Kde se můžete dočíst, které látky se mohou přepravovat tankovými plavidly?

Správná odpověď a)V tabulkách A a C kapitoly 3.2.
Odpověď b)V kapitole 7.2, Tanková plavidla.
Odpověď c)V tabulce B oddílu 3.2.2.
Odpověď d)V definici pojmů uvedených v oddílu 1.2.1.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-05 Který z následně uvedených dokumentů se podle ADN musí nacházet na plavidle při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Poslední platné znění ADN a odpovídající mnohostranné dohody.
Odpověď b)Pouze část 7 ADN a písemné pokyny.
Odpověď c)Pouze část 7 ADN.
Odpověď d)Dohoda ADN a jestliže se náklad přepravuje na nákladním vozidle, tak i dohoda ADR.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-06 Kde jsou v ADN uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných věcí v plavidlech na přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď b)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
Odpověď c)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
Odpověď d)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-07 Kde jsou v ADN uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných věcí v tankových plavidlech?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
Odpověď b)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď c)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
Odpověď d)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka100 01.0-08 Kde je možné vyhledat v dohodě ADN technické normy, které se týkají ochrany proti výbuchu určitých stavebních částí?

Správná odpověď a)V oddílu 1.2.1 dohody ADN.
Odpověď b)V písemných pokynech.
Odpověď c)V lodní dokumentaci.
Odpověď d)V části 5 dohody ADN.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-09 Kdo je „odborník“ ve smyslu ADN?

Správná odpověď a)Osoba se zvláštními znalostmi ADN a toto může prokázat platným osvědčením vydaným příslušným orgánem.
Odpověď b)Příslušníci říční policie jsou na základě úloh, které vykonávají, odborníky ve smyslu ADN.
Odpověď c)Bezpečnostní poradce odesilatele.
Odpověď d)Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla pro vnitrozemskou plavbu je na základě svého vzdělání a všeobecných znalostí odborníkem ve smyslu ADN.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-10 Ve které části ADN jsou uvedeny vzory „Schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí“ a „Prozatímního schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V Části 8.
Odpověď b)V Části 2.
Odpověď c)V Části 1.
Odpověď d)V Části 9.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-11 Kdo je odborníkem ADN podle pododdílu 8.2.1.2 ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která se může prokázat osvědčením o zvláštních znalostech ADN vydaným příslušným orgánem.
Odpověď b)Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla pro vnitrozemskou plavbu.
Odpověď c)Každý vůdce plavidla.
Odpověď d)Osoba zodpovědná za překladiště.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-12 Jaká je platnost osvědčení o zvláštních znalostech ADN?

Správná odpověď a)5 let.
Odpověď b)1 rok.
Odpověď c)10 let.
Odpověď d)Neomezená.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-13 K čemu slouží předpisy ADN?

Správná odpověď a)ADN stanovuje podmínky, za kterých se smí přepravovat nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)ADN má zjednodušit přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)ADN slouží výlučně k ochraně vod před znečištěním.
Odpověď d)ADN má zabránit vícenásobným kontrolám při mezinárodních přepravách.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-14 Kde se nachází v ADN předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)V Části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď b)V Části 9, kapitole 9.1.
Odpověď c)V Části 9, kapitole 9.2.
Odpověď d)V Části 9, oddíle 9.1.3.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-15 Kde se nachází v ADN předpisy pro stavbu plavidel přepravujících suchý náklad?

Správná odpověď a)V Části 9, kapitole 9.1.
Odpověď b)V Části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď c)V Části 9, kapitole 9.2.
Odpověď d)V Části 9, oddíle 9.1.3.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-16 Čeho se týká dohoda ADN?

Správná odpověď a)Podmínek přepravy nebezpečných věcí plavidly po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)Přepravy veškerého nákladu plavidly.
Odpověď c)Přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava po železnici nebo silnici je zakázaná.
Odpověď d)Podmínek přepravy nebezpečných věcí, které lze přepravovat pouze tankovými plavidly po vnitrozemských vodních cestách.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-17 Která právní norma upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)ADN.
Odpověď b)IMDG-Code.
Odpověď c)ADR.
Odpověď d)CDNI.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-18 Do kdy podléhá plavidlo požadavkům ADN?

Správná odpověď a)Do té doby, pokud z nákladních tanků, nákladních prostor a nádob na palubě nejsou odstraněny nebezpečné věci nebo plyny
Odpověď b)Dokud není plavidlo vyloženo.
Odpověď c)Dokud je plavidlo vyvázané k překladišti.
Odpověď d)Dokud nevyprší platnost schvalovacího osvědčení.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-19 Plavidlo přepravuje 2 750 kg nebezpečných věcí třídy 8 v kusech, obalová skupina II. Vztahují se na tuto přepravu všechny požadavky ADN?

Správná odpověď a)Ne. V tomto případě se uplatňují ustanovení ADN, které se týkají osvobození na základě přepravovaného množství na plavidle.
Odpověď b)Ano. Musí být dodrženy všechny požadavky ADN.
Odpověď c)Ne. ADN se vztahuje jen náklady těžší než 3 000 kg.
Odpověď d)Ano, protože přepravované množství přesahuje 300 kg.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-20 Jaké požadavky ADN se vztahují na přepravu přenosného počítače, který obsahuje lithiovou baterii, a nachází se v kormidelně plavidla?

Správná odpověď a)Žádné. Na zařízení pro akumulaci elektrické energie se vztahuje výjimka.
Odpověď b)Žádné. Baterie není nebezpečnou věcí.
Odpověď c)Musí být dodrženy všechny požadavky související s přepravou předmětů obsahujících nebezpečné věci.
Odpověď d)Lithiová baterie musí být pouze uvedena v přepravním dokladu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-21 Podle ADN, každý člen posádky plavidla, které přepravuje nebezpečné věci, musí:

Správná odpověď a)být seznámen s používáním zvláštního vybavení.
Odpověď b)složit zkoušku odborné způsobilosti.
Odpověď c)absolvovat zvláštní odborné vzdělání.
Odpověď d)nastudovat dohodu ADN.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-22 Podléhají barvy, laky a mazací oleje používané na údržbu plavidla předpisům ADN?

Správná odpověď a)Ne, na nebezpečné věci používané na údržbu plavidla se vztahuje výjimka.
Odpověď b)Ne, až když jejich množství překročí 10 nádob nebo 450 litrů.
Odpověď c)Ano, pokud nejsou uloženy za přední kolizní přepážkou.
Odpověď d)Ano, pokud jsou látky hořlavé nebo toxické.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-23 Ve sloupci (6) tabulky A dohody ADN se mohou nacházet číselné kódy zvláštních ustanovení. Jaký je význam těchto zvláštních ustanovení?

Správná odpověď a)Zvláštní ustanovení se mohu týkat zákazů přepravy nebo výjimek.
Odpověď b)Zvláštní ustanovení se nevztahují na silniční a železniční dopravu.
Odpověď c)Zvláštní ustanovení se nevztahují na dopravce.
Odpověď d)Zvláštní ustanovení upravují pouze klasifikaci nákladu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-24 Kdo musí zajistit v rámci svých povinností týkajících se bezpečnosti, aby loď nebyla přetížena?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Plnič.
Odpověď c)Nakládce.
Odpověď d)Odesílatel.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-25 Co musí udělat zodpovědný vůdce plavidla, jestliže zjistí, že bezpečnostní značky na cisternovém kontejneru, který je předáván k přepravě, nesouhlasí s přepravním dokladem?

Správná odpověď a)Odmítnout přepravu cisternového kontejneru, dokud nebude označen správným způsobem.
Odpověď b)Vyměnit bezpečnostní značky podle identifikačního čísla UN uvedeného v přepravním dokladu.
Odpověď c)Uvést poznámku do přepravního dokladu.
Odpověď d)Přepravit cisternový kontejner, jak je požadováno, ale informovat říční policii.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-26 Do jaké celkové hmotnosti jsou nebezpečné věci třídy 3, obalová skupina I, osvobozené od požadavků ADN?

Správná odpověď a)Do 300 kg, ale pouze v kusech.
Odpověď b)Do 3000 kg v kusech nebo tancích.
Odpověď c)Pro obalovou skupinu I není žádné osvobození.
Odpověď d)Do 300 kg.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-27 Do jaké míry musí být osoby pracující na palubě, s výjimkou odborníků ADN, seznámené s předpisy na přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Zodpovídající jejich úlohám a odpovědnosti.
Odpověď b)Musí být obeznámeny pouze s Částí 7 ADN.
Odpověď c)Nikdo další nemusí mít vědomost o předpisech, které se týkají nebezpečných věcí.
Odpověď d)Musí být obeznámeny pouze s Částí 2, Tabulkou C a Částí 7 ADN.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-28 Za jakých podmínek po změně dohody ADN nemusí plavidlo vždy hned odpovídat novým stavebním předpisům?

Správná odpověď a)Jestliže pro tento stavební předpis bylo vydané přechodné ustanovení.
Odpověď b)Jestliže plavidlo není starší více jak 10 let.
Odpověď c)Jestliže je to uvedeno v novém stavebním předpise.
Odpověď d)Jestliže je to potvrzeno v osvědčení o třídě plavidla.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-29 Pro jaký účel slouží multilaterální dohody v souvislosti s požadavky ADN?

Správná odpověď a)Určité přepravní operace jsou povoleny s dočasnými odchylkami od ADN.
Odpověď b)ADN na určité nebezpečné věci nelze použít.
Odpověď c)Umožňují, aby byly do působnosti ADN dodatečně zahrnuty i další látky.
Odpověď d)Umožňují uplatňování ADN i v zemích, které nejsou smluvními stranami ADN.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-30 Co jsou podle ADN „vysoce rizikové nebezpečné věci“?

Správná odpověď a)Věci, které mohou být zneužity pro teroristické účely.
Odpověď b)Věci, které mohou poškodit materiál, z něhož je postaveno plavidlo.
Odpověď c)Věci, které jsou obzvlášť škodlivé pro životní prostředí.
Odpověď d)Věci, které uvolňují plyny nebo výpary.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-31 Kdo musí podle předpisů ověřit správnou funkčnost zvláštního vybavení?

Správná odpověď a)Výrobcem pověřená osoba.
Odpověď b)Zodpovědný vůdce plavidla.
Odpověď c)Vlastník plavidla.
Odpověď d)Klasifikační společnost při pravidelných prohlídkách.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-01 Jaký bod vzplanutí musí mít palivo (jiné než LNG), kterým smějí být poháněny motory plavidla, které přepravuje nebezpečné věci?

Správná odpověď a)> 55 °C.
Odpověď b)< 55 °C.
Odpověď c)< 23 °C.
Odpověď d)> 23 °C.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-02 Pokud je v tabulce A kapitoly 3.2 předepsaný detektor toxických plynů, musí se nacházet také na tlačných člunech bez obytných prostorů?

Správná odpověď a)Ne, stačí, jestliže tímto přístrojem je vybaven tlačný remorkér nebo plavidlo, které zabezpečuje pohyb sestavy.
Odpověď b)Ano, neexistují výjimky.
Odpověď c)Ano, pokud se na tlačném člunu nachází strojovna.
Odpověď d)Ne, stačí, jestliže vlastník plavidla označí odpovědnou osobu, která tento přístroj má a v případě potřeby může být rychle povolána.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-03 Jaké kapalné palivo (jiné než LNG) je zakázáno používat pro pohon spalovacích motorů plavidel přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Palivo s bodem vzplanutí < 55 °C.
Odpověď b)Palivo s bodem vzplanutí < 65 °C.
Odpověď c)Palivo s bodem vzplanutí < 75 °C.
Odpověď d)Palivo s bodem vzplanutí < 100 °C.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-04 Jak daleko od chráněné oblasti, resp. oblasti nákladu, musí být vzdáleny sací otvory motorů?

Správná odpověď a)Minimálně 2,00 m.
Odpověď b)Musí se nacházet v chráněné oblasti.
Odpověď c)Minimálně 2,50 m.
Odpověď d)Minimálně 3,00 m.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-06 Které z následovně uvedených zařízení se musí nacházet ve výfukovém potrubí plavidel, přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Lapač jisker.
Odpověď b)Zpětná klapka.
Odpověď c)Hlásič požárů.
Odpověď d)Odtok dešťového svodu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-07 V jaké minimální vzdálenosti od chráněné oblasti, resp. od oblasti nákladu, se musí nacházet výstupní otvory výfuků?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)3,00 m.
Odpověď c)4,00 m.
Odpověď d)5,00 m.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-08 Jaké kapalné palivo je povoleno používat pro topný kotel ve strojovně?

Správná odpověď a)Pouze palivo s bodem vzplanutí > 55 °C.
Odpověď b)Pouze palivo s bodem vzplanutí < 5 °C.
Odpověď c)Pouze palivo s bodem vzplanutí < 55 °C.
Odpověď d)Pouze palivo s bodem vzplanutí = 50 °C.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-09 V jaké minimální vzdálenosti od otvorů nákladních prostorů, resp. od oblasti nákladu, musí být umístěno výfukové potrubí spalovacích motorů?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)2,50 m.
Odpověď c)3,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-10 Jaká je minimální výška dvojitého dna nákladního prostoru nebo prostoru pod palubou, které slouží jako palivový tank?

Správná odpověď a)0,60 m.
Odpověď b)0,80 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)0,50 m.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-11 Která plavidla musí být podle ADN postavena pod dozorem uznané klasifikační společnosti a být zařazena do své nejvyšší třídy?

Správná odpověď a)Určitá plavidla na přepravu suchého nákladu s dvojitou obšívkou a všechna tanková plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci, kromě námořních plavidel dle kapitoly 9.2.
Odpověď d)Pouze plavidla, která jsou určená na přepravu chemikálií.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-12 Na plavidle se musí nacházet návody k použití přístrojů a zařízení, které jsou předepsány podle ADN. V jakém jazyce nebo jazycích musí být tyto návody?

Správná odpověď a)V němčině nebo francouzštině nebo angličtině, a pokud je to nevyhnutné, i v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.
Odpověď b)V holandštině, angličtině, němčině a francouzštině.
Odpověď c)V jazycích zemí, kterými plavidlo během cesty proplouvá.
Odpověď d)Alespoň v anglickém jazyce.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-13 Kdo musí provést kontrolu a zkoušku zvláštního vybavení předepsaného v ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která je k tomuto oprávněna výrobcem.
Odpověď b)Vůdce plavidla.
Odpověď c)Podnik, který byl schválen příslušným úřadem.
Odpověď d)Nezávislá společnost.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-14 Kde se podle ADN musí nacházet předepsané zvláštní vybavení u tlačných sestav nebo bočně svázaných sestav plavidel?

Správná odpověď a)Na tlačném remorkéru nebo na plavidle, které zabezpečuje pohyb sestavy.
Odpověď b)Na palubě lodi nebo tlačného člunu, který má naložené nebezpečné věci.
Odpověď c)Na palubě každé jednotky, která se v sestavě plavidel nachází.
Odpověď d)Na palubě tlačného člunu s obytnými prostory, který je v sestavě plavidel.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-16 Smějí být akumulátory určené pro provoz plavidla instalovány v chráněné oblasti, resp. v oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Ne, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6 pro tanková plavidla typu N otevřená.
Odpověď b)Ano, ale jen pokud se nacházejí ve speciálně k tomuto účelu postavených bednách.
Odpověď c)Ano, ale jen tehdy, jestliže speciálně k tomuto účelu postavené bedny mají z hlediska výbušnosti bezpečné odvětrání.
Odpověď d)Ano.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-17 Pod pojmem „záchranný vrátek“ se podle ADN rozumí:

Správná odpověď a)Zařízení pro vyzdvihování osob z uzavřených prostorů, jako jsou například nákladní tanky.
Odpověď b)Přenosné drenážní čerpadlo, kterým je možné v případě trhliny vyčerpat vodu z plavidla.
Odpověď c)Nosítka, kterými je možné přenést účastníka nehody z plavidla na břeh.
Odpověď d)Druhé pevně instalované dočerpávací čerpadlo ve strojovně, které vlastní silou v případě trhliny může z plavidla vyčerpat vodu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-18 Který typ plavidel má podle ADN chráněnou oblast?

Správná odpověď a)Plavidla na přepravu suchých nákladů.
Odpověď b)Plavidla na přepravu suchých nákladů a tanková plavidla.
Odpověď c)Tlačné remorkéry se schvalovacím osvědčením pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Pouze tanková plavidla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-19 V jakých jazycích musí být vyhotoveny návody na používání přístrojů a zařízení na palubě, které jsou předepsané podle ADN?

Správná odpověď a)V německém nebo francouzském nebo anglickém jazyce a v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.
Odpověď b)V nizozemském, německém, francouzském a španělském jazyce.
Odpověď c)V nizozemském a německém jazyce.
Odpověď d)V nizozemském, německém, anglickém a francouzském jazyce.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-20 Které typy plavidel mají zóny, které jsou podle ADN klasifikované jako „zóna 0“?

Správná odpověď a)Tanková plavidla.
Odpověď b)Plavidla na suché náklady i tanková plavidla.
Odpověď c)Tlačné remorkéry, které jsou vhodné k tlačení tankových tlačných člunů.
Odpověď d)Plavidla na suché náklady.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-21 Co se podle ADN rozumí pod pojmem vhodný únikový prostředek?

Správná odpověď a)Dýchací ochranný prostředek, který chrání ústa, nos a oči, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti.
Odpověď b)Maska, která chrání oči a uši uživatele a je určena pro únik z místa nebezpečí.
Odpověď c)Maska, která chrání dýchací orgány uživatele a je určena pro únik z místa nebezpečí.
Odpověď d)Veslový člun, pro případ úniku z místa nebezpečí.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-22 Kde se podle ADN mohou nacházet akumulátory používané pro provoz plavidla?

Správná odpověď a)Na tankových plavidlech a plavidlech na suché náklady mimo oblast nákladu, resp. chráněnou oblast, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6 pro tanková plavidla typu N otevřená.
Odpověď b)Na tankových plavidlech mimo oblast nákladu a na plavidlech pro suché náklady v chráněné oblasti.
Odpověď c)Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady v oblasti nákladu resp. v chráněné oblasti, pokud se nachází ve speciální bedně.
Odpověď d)Jak na tankových plavidlech, tak i na plavidlech pro suché náklady jen ve speciální bedně, která stojí těsně za kormidelnou na střeše obytných prostor.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-23 Smí podle ADN plavidla vnitrozemské plavby používat LNG jako palivo pro své motory během přepravy nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Ano, jestliže hlavní a pomocné motory splňují požadavky ES-TRIN.
Odpověď b)Ano, v ADN nejsou uvedeny žádné požadavky týkající se motorů poháněných LNG.
Odpověď c)Ne, používání plynu jako paliva je v ADN zakázáno.
Odpověď d)Ne, LNG lze přepravovat pouze jako náklad.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-24 Může se LNG (bod vzplanutí -188 °C) používat jako palivo pro plavidla vnitrozemské plavby, která přepravují nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, jestliže hlavní a pomocné motory splňují požadavky ES-TRIN.
Odpověď b)Ano, protože LNG se může používat jako palivo i na námořních lodích.
Odpověď c)Ne, je povoleno používat pouze paliva s bodem vzplanutí nad 55 °C.
Odpověď d)Ne, LNG lze přepravovat pouze jako náklad.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-01 Jaký dokument se musí nacházet na palubě plavidla spolu s detektorem hořlavých plynů a detektorem toxických plynů?

Správná odpověď a)Návod k použití.
Odpověď b)Prohlášení o shodě.
Odpověď c)Osvědčení o původu.
Odpověď d)Kopie faktury.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-02 Jak lze na plavidle zjistit, zda se z nákladu neuvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci?

Správná odpověď a)Detektorem toxických plynů.
Odpověď b)Jakýmkoli přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď c)Přístrojem pro měření obsahu kyslíku.
Odpověď d)Denními kontrolami.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-03 Kdo musí kontrolovat systém na detekci plynů?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou k tomu oprávněny výrobcem.
Odpověď b)Přístroje nemusí být kontrolovány, musí však být nahrazeny po každém použití.
Odpověď c)Bezpečnostní poradce.
Odpověď d)Posádka v intervalu jednou za rok.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-04 Jak se stanoví oblast výbušnosti určité látky?

Správná odpověď a)Mezi dolní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Mezi dolní hranicí výbušnosti a 10 objemovými procenty.
Odpověď c)Mezi horní hranicí výbušnosti a 100 objemovými procenty.
Odpověď d)Mezi nulovými objemovými procenty a horní hranicí výbušnosti.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-05 Oblast výbuchu hořlavých plynů se nachází?

Správná odpověď a)Mezi dolní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Nad horní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)Pod dolní hranicí výbušnosti.
Odpověď d)Na dolní hranici výbušnosti.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-06 Kdy a kým musí být kontrolovány měřicí přístroje podle pododdílu 8.1.6.3?

Správná odpověď a)Ve lhůtách stanovených výrobcem a osobou k tomu pověřenou výrobcem.
Odpověď b)Jednou ročně výrobcem.
Odpověď c)Jednou v průběhu dvou let bezpečnostním poradcem.
Odpověď d)Před začátkem každé jízdy absolventem školicího kurzu ADN.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-09 1 ppm znamená?

Správná odpověď a)1 díl na 1 milión dílů.
Odpověď b)1 díl na 1 množství.
Odpověď c)1 díl na 1 metrickou tunu.
Odpověď d)1 díl na 1 miligram.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-10 Co nastane, pokud se zapálí plyn, kterého koncentrace se nachází mezi dolní a horní hranicí výbušnosti?

Správná odpověď a)Výbuch.
Odpověď b)Vůbec nic.
Odpověď c)Žádný výbuch, protože směs je příliš mastná.
Odpověď d)Žádný výbuch, protože směs je příliš chudá.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-11 Jak by měla být posouzena situace, jestliže obsah kyslíku v prostoru činí 30 obj. %?

Správná odpověď a)Hrozí vysoké riziko požáru.
Odpověď b)Situace je bez jakéhokoliv nebezpečí.
Odpověď c)Situaci lze považovat jako zcela normální.
Odpověď d)Situace je velmi toxická.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-12 Co se rozumí pod „chudou“ směsí, pokud hovoříme o nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)Existuje příliš málo hořlavé látky.
Odpověď b)Existuje příliš málo dusíku.
Odpověď c)Existuje příliš málo okolního vzduchu.
Odpověď d)Existuje příliš málo kyslíku.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-13 Co představuje největší nebezpečí pro osobu při vstupu do prostoru, který byl delší dobu uzavřen?

Správná odpověď a)Příliš málo kyslíku.
Odpověď b)Příliš málo dusíku.
Odpověď c)Příliš mnoho kyslíku.
Odpověď d)Příliš mnoho vzácných plynů.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-14 Jak vysoký je běžný podíl kyslíku v okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Přibližně 21 objemových procent.
Odpověď b)Přibližně 19 objemových procent.
Odpověď c)Přibližně 17 objemových procent.
Odpověď d)Přibližně 15 objemových procent.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-15 Bezpečný vstup do nákladních prostor, nákladních tanků nebo dvojitých boků je povolený bez dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu, jestliže nejsou přítomny žádné nebezpečné látky. Jak vysoká musí být naměřená koncentrace kyslíku v tomto případě?

Správná odpověď a)mezi 20 % a 23,5 %.
Odpověď b)aspoň 16 %.
Odpověď c)nejvíce 24 %.
Odpověď d)mezi 15,5 % a 20,5 %.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-16 Jaký přístroj potřebujete, abyste změřili přítomnost toxických plynů a výparů?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů.
Odpověď b)Detektor hořlavých plynů.
Odpověď c)Ohmmetr.
Odpověď d)Přístroj na měření obsahu kyslíku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-17 Jakým přístrojem lze zjistit, zda existuje nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)Detektorem hořlavých plynů.
Odpověď b)Přístrojem na měření obsahu dusíku.
Odpověď c)Detektorem toxických plynů.
Odpověď d)Přístrojem na měření obsahu kyslíku.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-18 Co označuje zkratka ppm?

Správná odpověď a)Parts per million (částice na jeden milion).
Odpověď b)Měření propan propen.
Odpověď c)Měřeno na osobu.
Odpověď d)Polypropylenmethyl.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-19 K čemu slouží filtr detekčních trubiček u některých přístrojů pro měření plynů?

Správná odpověď a)K zachycení vlhkosti a nečistot.
Odpověď b)K přečtení hodnoty pH.
Odpověď c)K zjištění hodnoty maximální přípustné koncentrace.
Odpověď d)Ke kontrole spolehlivosti (měření).
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-20 Jak si ověříte, že detekční trubička přístroje pro detekci plynů je ještě použitelná?

Správná odpověď a)Kontrolou, zda nebylo překročeno datum trvanlivosti.
Odpověď b)Zjištěním, zda trubička přístroje pro detekci plynů je uvnitř vlhká.
Odpověď c)Testem trubičky přístroje pro detekci plynů.
Odpověď d)Zjištěním, zda došlo k jejímu zabarvení.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-21 V jakých jednotkách se měří výbušná atmosféra?

Správná odpověď a)V objemových procentech.
Odpověď b)V decilitrech.
Odpověď c)V mikrogramech.
Odpověď d)V hodnotách MAK.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-01 Které nebezpečné látky zahrnuje třída 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-02 Do které třídy patří plyny?

Správná odpověď a)Třída 2.
Odpověď b)Třída 5.2.
Odpověď c)Třída 1.
Odpověď d)Třída 3.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-03 Do které třídy patří hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 6.1.
Odpověď c)Třída 2.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-04 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-05 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Tlak.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-06 Do jaké třídy patří organické peroxidy?

Správná odpověď a)Třída 5.2.
Odpověď b)Třída 5.1.
Odpověď c)Třída 4.2.
Odpověď d)Třída 6.2.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-07 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-08 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-09 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavost.
Odpověď b)Tlak.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-10 Které je hlavní nebezpečí hořlavé kapaliny třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxicita.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Žíravost.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-11 Může mít nebezpečná látka podle ADN více druhů nebezpečí?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ne, v ADN nejsou uvedeny žádné látky s více druhy nebezpečí.
Odpověď d)Ne, v ADN je vždy uvedeno jen hlavní nebezpečí.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-12 Co je to teplota samovznícení?

Správná odpověď a)Experimentálně určená nejnižší teplota horkého povrchu, stanovená v souladu s předepsanými zkušebními podmínkami, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch.
Odpověď b)Teplota kapaliny, při které směs plynů nad kapalinou může být poprvé zapálena plamenem.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-13 Co je to bod vzplanutí?

Správná odpověď a)Nejnižší teplota kapalné látky, při které její páry smíchané se vzduchem vytvářejí hořlavou směs.
Odpověď b)Teplota, při které se látka sama vznítí.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-14 Je náklad starých poškozených autobaterií považovaný za nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, poškozené baterie jsou nebezpečné věci.
Odpověď b)Ne, autobaterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď c)Ne, poškozené baterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď d)Ne, pokud jsou poškozené baterie zabalené ve speciálních kontejnerech, pak nejsou nebezpečnými věcmi.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-15 Proč jsou hořlavé prachy zvláště nebezpečné?

Správná odpověď a)Protože při jejich rozvíření může dojít k prašným výbuchům.
Odpověď b)Zejména z důvodu toxicity.
Odpověď c)Vyřazují z provozu klimatizace.
Odpověď d)Chovají se stejně jako každá jiná hořlavá látka.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-17 Jak se chová látka UN 1203 BENZÍN při zahřátí?

Správná odpověď a)Rozpíná se.
Odpověď b)Zahřátím nedojde k žádné změně objemu kapaliny.
Odpověď c)Ztuhne.
Odpověď d)Smrští se.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-18 Jaký význam mají písmena TF uvedená v následujícím zápisu: UN 1053, SIROVODÍK, třída 2, 2 TF?

Správná odpověď a)Toxický, hořlavý.
Odpověď b)Nehořlavý, toxický.
Odpověď c)Chemicky nestabilní, toxický.
Odpověď d)Žádný zvláštní význam.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-19 Jak je nebezpečná látka třídy 6.1, obalová skupina II?

Správná odpověď a)Toxická.
Odpověď b)Poškozuje zdraví.
Odpověď c)Velmi toxická.
Odpověď d)Žíravá.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-20 Jaký význam mají obalové skupiny I, II nebo III u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Udávají stupeň nebezpečnosti.
Odpověď b)Poskytují informaci o tom, jaké je vyžadováno bezpečnostní značení.
Odpověď c)Poukazují na mísitelnost s vodou.
Odpověď d)Informují o vhodných hasicích prostředcích.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-21 Jaký význam má obalová skupina I u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Látka s vysokým nebezpečím.
Odpověď b)Látka s nepatrným nebezpečím.
Odpověď c)Látka se středním nebezpečím.
Odpověď d)Látka bez dalšího nebezpečí.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-22 Jaký význam má obalová skupina III u látek třídy 8?

Správná odpověď a)Slabě žíravá látka.
Odpověď b)Látka bez dalšího nebezpečí.
Odpověď c)Žíravá látka.
Odpověď d)Silně žíravá látka.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-23 Jaké nebezpečí vznikne při úniku hluboce zchlazených, zkapalněných plynů helium, dusík, oxid uhličitý?

Správná odpověď a)Nebezpečí udušení pro osoby a zvířata.
Odpověď b)Tvorba plynných směsí s nebezpečím samovznícení.
Odpověď c)Zvýšené nebezpečí požáru.
Odpověď d)Tvorba hořlavých plynů v důsledku působení chladu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-24 Který z následujících plynů je hořlavý?

Správná odpověď a)UN 1978, PROPAN, Třída 2, 2F.
Odpověď b)UN 1006, ARGON, Třída 2, 1A.
Odpověď c)UN 1066, DUSÍK, Třída 2, 1A.
Odpověď d)UN 2451, FLUORID DUSITÝ, Třída 2, 2O.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-25 Jaké je hlavní nebezpečí látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látka podporující hoření.
Odpověď b)Nebezpečí samovznícení.
Odpověď c)Nebezpečí otravy.
Odpověď d)Nebezpečí ozáření.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-26 Kterou podstatnou vlastnost mají látky PROPAN, ARGON a OXID UHLIČITÝ?

Správná odpověď a)Těžší než vzduch.
Odpověď b)Toxické.
Odpověď c)Těžší než voda.
Odpověď d)Snadno hořlavé.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-27 Jaké je hlavní nebezpečí kapalin třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Nebezpečí výbuchu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-28 Do které třídy ADN jsou zařazeny látky, jejichž hlavní nebezpečí spočívá v „toxicitě“?

Správná odpověď a)Třída 6.1.
Odpověď b)Třída 2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 5.1.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-29 Do které třídy jsou zařazeny látky, jejichž hlavní nebezpečí spočívá v „okysličování“?

Správná odpověď a)Třída 5.1.
Odpověď b)Třída 2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 4.2.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-30 Které nebezpečné látky patří do třídy 9?

Správná odpověď a)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Radioaktivní látky.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-31 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Toxické látky.
Odpověď c)Látky podporující hoření.
Odpověď d)Radioaktivní látky.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-32 Které nebezpečné látky patří do třídy 7?

Správná odpověď a)Radioaktivní látky.
Odpověď b)Organické peroxidy.
Odpověď c)Výbušniny.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-33 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Toxické látky.
Odpověď c)Hořlavé kapaliny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-34 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxické látky.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Žíravé látky.
Odpověď d)Plyny.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-35 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.2?

Správná odpověď a)Organické peroxidy.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Plyny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-36 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-37 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.3?

Správná odpověď a)Látky, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny.
Odpověď b)Žíravé látky.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Plyny.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-38 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.2?

Správná odpověď a)Samozápalné látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-39 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.1?

Správná odpověď a)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Látky podporující hoření.
Odpověď d)Samozápalné látky.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-40 Které nebezpečné látky patří do třídy 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Radioaktivní látky.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-41 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Látky podporující hoření.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-42 Do které třídy se zařazují hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 6.1.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-43 Do které třídy se zařazují radioaktivní látky?

Správná odpověď a)Třída 7.
Odpověď b)Třída 8.
Odpověď c)Třída 6.1.
Odpověď d)Třída 9.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-44 Do které třídy se zařazují žíravé látky (zásady a kyseliny)?

Správná odpověď a)Třída 8.
Odpověď b)Třída 9.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 4.3.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-45 Látka UN 1134, CHLORBENZEN je nebezpečná látka třídy:

Správná odpověď a)3.
Odpověď b)6.1.
Odpověď c)7.
Odpověď d)8.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-46 Hustota výparů z kapalin je v poměru k hustotě vnějšího vzduchu většinou:

Správná odpověď a)vyšší.
Odpověď b)stejná.
Odpověď c)nižší.
Odpověď d)žádná ze shora uvedených odpovědí není správná.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-47 Jaké je latinské označení pro kyslík?

Správná odpověď a)Oxygenium.
Odpověď b)Hydrogenium.
Odpověď c)Nitrogenium.
Odpověď d)Ferrum.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-48 Co v chemických vzorcích označuje písmeno „N“?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Uhlík.
Odpověď c)Vodík.
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-49 Jaký je symbol chemického prvku uhlík?

Správná odpověď a)C.
Odpověď b)H.
Odpověď c)K.
Odpověď d)O.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-50 Co je to bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které se látka přemění z kapalného stavu do plynného stavu při atmosférickém tlaku.
Odpověď b)Množství kapaliny, které dosáhlo teploty, při které kapalina vře.
Odpověď c)Tlak kapaliny při teplotě 100 °C.
Odpověď d)Teplota kapaliny, při které se na jejím povrchu může vytvářet zápalná směs.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-51 Na čem závisí skupenství látky?

Správná odpověď a)Na tlaku a teplotě.
Odpověď b)Na složení.
Odpověď c)Na hustotě.
Odpověď d)Na viskozitě.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-52 Co je to bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které za normálního atmosférického tlaku přechází látka z kapalného stavu do plynného stavu.
Odpověď b)Množství kapaliny, které dosáhlo teploty, při které kapalina vře.
Odpověď c)Tlak kapaliny při teplotě 100 °C.
Odpověď d)Objem kapaliny při teplotě 100 °C a tlaku 100 kPa (normální tlak).
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-53 Jak se nazývá přechod kapaliny v páru?

Správná odpověď a)Vypařování.
Odpověď b)Tavení.
Odpověď c)Sublimace.
Odpověď d)Kondenzace.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-54 Co znamená oxidace?

Správná odpověď a)Reakce látky s kyslíkem.
Odpověď b)Štěpení kyslíku.
Odpověď c)Reakce látky s vodíkem.
Odpověď d)Reakce látky s dusíkem.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-55 Čím se zpravidla spustí polymerizační reakce?

Správná odpověď a)Zvýšením teploty.
Odpověď b)Nadbytkem dusíku.
Odpověď c)Inhibitorem.
Odpověď d)Snížením teploty.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-56 Jestliže se pára nad kapalinou v tanku nachází v rovnováze s touto kapalinou, je tato pára nasycená. Co se stane, když klesne teplota?

Správná odpověď a)Část páry zkondenzuje.
Odpověď b)Část páry ztuhne.
Odpověď c)Část páry zmrzne.
Odpověď d)Část páry se odpaří.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-57 Hořlavé kapaliny se kromě jiného rozdělují podle jejich bodu vzplanutí. V jakém rozsahu bodu vzplanutí je látka nejsnáze hořlavá?

Správná odpověď a)Pod 23 °C.
Odpověď b)Od 23 °C do 60 °C.
Odpověď c)Od 60 °C do 100 °C.
Odpověď d)Nad 100 °C.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-58 V jakých jednotkách se uvádí bod vzplanutí?

Správná odpověď a)V °C.
Odpověď b)V g.
Odpověď c)V m³.
Odpověď d)V %.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-59 Co je to koeficient teplotní objemové roztažnosti kapaliny?

Správná odpověď a)Hodnota roztažnosti objemu kapaliny na °C.
Odpověď b)Hodnota zvýšení hmotnosti kapaliny.
Odpověď c)Zvýšení tlaku páry u kapaliny.
Odpověď d)Množství páry nad kapalinou.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-60 Kde dochází k odpařování kapaliny?

Správná odpověď a)Přímo na povrchu kapaliny.
Odpověď b)20 cm nad povrchem kapaliny.
Odpověď c)30 cm nad povrchem kapaliny.
Odpověď d)40 cm nad povrchem kapaliny.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-61 Co u kapalin znamená pojem „viskozita“?

Správná odpověď a)Vnitřní tření.
Odpověď b)Barva.
Odpověď c)Mísitelnost.
Odpověď d)Hustota.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-62 Jak se nazývá vnitřní tření kapaliny?

Správná odpověď a)Viskozita.
Odpověď b)Elasticita.
Odpověď c)Homogenita.
Odpověď d)Hustota.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-63 Co se obecně stane při zvýšení teploty látky?

Správná odpověď a)Rychlost molekul se zvýší.
Odpověď b)Rychlost molekul zůstane stejná.
Odpověď c)Rychlost molekul se sníží.
Odpověď d)Rychlost molekul se neustále mění z rychle na pomalu.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-64 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0?

Správná odpověď a)- 273 °C.
Odpověď b)212 K.
Odpověď c)273 K.
Odpověď d)- 100 °C.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-65 Aby se zamezilo polymerizaci, přidává se do určitých produktů jistá látka. O jakou látku se jedná?

Správná odpověď a)O inhibitor.
Odpověď b)O zásadu.
Odpověď c)O katalyzátor.
Odpověď d)O peroxid.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-66 Jak velká je hmotnost 1 m³ čisté vody při teplotě 4 °C?

Správná odpověď a)1000 kg.
Odpověď b)900 kg.
Odpověď c)1100 kg.
Odpověď d)1200 kg.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-67 Při jaké teplotě má 1 m³ čisté vody hmotnost 1000 kg?

Správná odpověď a)4 °C.
Odpověď b)0 °C.
Odpověď c)15 °C.
Odpověď d)20 °C.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-68 Proč je dusík zákeřný plyn?

Správná odpověď a)Protože je bez zápachu.
Odpověď b)Protože je těžší než vzduch.
Odpověď c)Protože je hořlavý.
Odpověď d)Protože je žíravý.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-69 Proč se v první řadě musíme vyhnout plynovým oblakům?

Správná odpověď a)Protože ve většině případů snižují obsah kyslíku.
Odpověď b)Protože vždy obsahují výbušnou směs.
Odpověď c)Protože jsou vždy hořlavé.
Odpověď d)Protože jsou vždy toxické.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-70 Která z níže uvedených látek může být vstřebávána přes pokožku do těla, čímž může dojít k poškození zdraví?

Správná odpověď a)Benzen.
Odpověď b)Butan.
Odpověď c)Ricínový olej.
Odpověď d)Voda.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-71 Jestliže se pokožka dostane do styku s jednou z níže uvedených látek, dojde k těžkému poranění. Která je to látka?

Správná odpověď a)Kyselina sírová.
Odpověď b)Benzín.
Odpověď c)Toluen.
Odpověď d)Nafta.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-72 Která z níže uvedených látek je inertní plyn?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Vzduch.
Odpověď c)Ozón.
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-73 Aby se zamezilo polymerizaci, musí se přidat?

Správná odpověď a)Inhibitor.
Odpověď b)Katalyzátor.
Odpověď c)Peroxid.
Odpověď d)Teplo a světlo.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-74 Jakou hodnotu pH mají silné kyseliny?

Správná odpověď a)0 až 3.
Odpověď b)7.
Odpověď c)8 až 10.
Odpověď d)4 až 6.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-75 Co jsou látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Žíravé látky.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-76 Co je polymerizace?

Správná odpověď a)Chemická reakce.
Odpověď b)Fyzikální reakce.
Odpověď c)Druh polyesteru.
Odpověď d)Katalyzátor.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-77 Látka UN 1230 METHANOL je hořlavá, ale má ještě vedlejší nebezpečí. Do jaké třídy patří toto vedlejší nebezpečí?

Správná odpověď a)Třída 6.1.
Odpověď b)Třída 5.2.
Odpověď c)Třída 6.2.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-78 Do jaké třídy patří výbušné látky a předměty?

Správná odpověď a)Třída 1.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 6.1.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-01 Palivové tanky obsahují 42 000 l motorové nafty. Týká se tohoto množství dohoda ADN?

Správná odpověď a)Ne, motorová nafta, která se nachází v palivových tancích plavidla a slouží k jeho pohonu, není považována za nebezpečné věci ve smyslu ADN.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Pohonné hmoty ve shora uvedeném objemu podléhají stejným ustanovením ADN jako látky třídy 3, balené v kusech.
Odpověď d)Bez ohledu na účel použití podléhají všechny kapalné pohonné látky v plném rozsahu ADN.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-03 Smějí se na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci, nacházet osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí a nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne, v žádném případě.
Odpověď b)Ano, až dvě osoby.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že mimo obytné prostory nekouří.
Odpověď d)Ano, ale jen na plavidlech, která musí mít schvalovací osvědčení.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-04 Je potřebné kromě ustanovení ADN dbát ještě na jiné předpisy během nakládky a vykládky?

Správná odpověď a)Ano, např. na přístavní řád.
Odpověď b)Ne, všechno je upraveno v ADN.
Odpověď c)Ano, na lokální předpisy, pouze pokud na to poukazuje říční nebo přístavní policie.
Odpověď d)Ano, na ustanovení přístavních řádů, pokud tato ustanovení jsou na vstupu do přístavu zřetelně a pro posádky přijíždějících plavidel viditelně umístěna.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-05 Je povolena překládka nákladu z jednoho plavidla do druhého jinde, než na místech k tomu určených?

Správná odpověď a)Ano, na základě povolení místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze pokud plavidlo, do kterého má náklad být přeložen, nemá naloženy již jiné nebezpečné věci.
Odpověď d)Ano, pokud jak odesilatel, tak i příjemce nebezpečného nákladu k tomu dali svůj výslovný souhlas.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-06 Které kusy zásilek s nebezpečnými věcmi se nesmí podle předpisů ADN přepravovat?

Správná odpověď a)Kusy, které neodpovídají mezinárodním předpisům na přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď b)Kusy, pro jejichž přepravu neexistuje žádné povolení příslušné policie.
Odpověď c)Kusy, které nemají obal o síle minimálně 2 cm.
Odpověď d)Pyrotechnika.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-08 Kdo je na palubě plavidla zodpovědný za označení plavidla modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla/dopravce.
Odpověď b)Odesilatel.
Odpověď c)Překládající firma.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-09 Kdo je zodpovědný za odstranění označení plavidla modrým kuželem / modrým světlem?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla/dopravce.
Odpověď b)Příjemce.
Odpověď c)Expert, který vystavil potvrzení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-12 Ve kterých předpisech jsou uvedena ustanovení o označování plavidel, která přepravují nebezpečné věci?

Správná odpověď a)V CEVNI a ADN.
Odpověď b)V CEVNI a ADR.
Odpověď c)Plavidlo samotné nemusí být označeno, naproti tomu musí kusy být označeny bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí podle části 5 ADN.
Odpověď d)V jednom z „Mezinárodních předpisů“ podle 1.2.1 ADN.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-14 Kdo je během přepravy nebezpečných věcí zodpovědný za dodržování předpisů ADN?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla/dopravce.
Odpověď b)Příjemce nákladu.
Odpověď c)Státní plavební správa.
Odpověď d)Říční policie.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-15 Jak zjistíte, zda se musí plavidlo označit modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Podle tabulky A a bodu 7.1.5.0.2 nebo podle tabulky C a pododdílu 7.2.5.0.
Odpověď b)Podle diagramu v bodu 9.3.1.15.2.
Odpověď c)Podle kontrolního listu dle bodu 8.6.3.
Odpověď d)Podle schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-16 V jakém případě je povolená překládka nákladu z jednoho plavidla na druhé plavidlo mimo schválené překladiště?

Správná odpověď a)Pokud to povolil místně příslušný úřad.
Odpověď b)Neexistují žádné zvláštní požadavky.
Odpověď c)Při překládaní na rejdě.
Odpověď d)Mimo zastavěná území.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-17 Tank obsahuje 50 000 litrů benzínu. Teplota benzínu je 10 °C, koeficient objemové roztažnosti benzínu je 0,001 na 1 °C. Teplota se zvýší na 20 °C. Kolik litrů benzínu se nyní v tanku nachází?

Správná odpověď a)50 500.
Odpověď b)50 050.
Odpověď c)50 005.
Odpověď d)50 000.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-18 Plavidlo naložené nebezpečnými věcmi nemůže pokračovat v plavbě. Náklad musí být přeložen na jiné plavidlo mimo překládkové zařízení. Jaké jsou v tomto případě požadavky ADN?

Správná odpověď a)Překládka smí být provedena pouze na základě povolení místně příslušného orgánu.
Odpověď b)Náklad smí být na místě přeložena.
Odpověď c)Překládka je absolutně zakázána.
Odpověď d)Překládka smí být provedena pouze v přístavním bazénu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-19 Co je podle CEVNI signál „nepřibližuj se“?

Správná odpověď a)Kombinovaný zvukový a optický signál.
Odpověď b)Pouze optický signál.
Odpověď c)Pouze zvukový signál.
Odpověď d)Mávání červeným praporkem (nouzový signál).
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-20 Jaké opatření se vztahuje na kotvící plavidla, která jsou označena podle sloupce (12) tabulky A kap. 3.2 (pokud nejsou osvobozena příslušným orgánem)?

Správná odpověď a)Na palubě plavidla se musí nacházet odborník podle pododdílu 8.2.1.2.
Odpověď b)Je nutné mít na boku uvázanou loďku.
Odpověď c)Je nutné mít stráž na břehu.
Odpověď d)Je nutné mít spojení s nejbližším dopravním inspektorátem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-21 Plavidlo je označeno jedním modrým kuželem. Jaký minimální odstup musí být dodržen během čekání před plavební komorou nebo mostem?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)150 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-22 Plavidlo je označeno dvěma modrými kužely. Jaký minimální odstup musí být dodržen během čekání před plavební komorou nebo mostem?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)150 m.
Odpověď c)50 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-23 Co musí mít vždy kotvící plavidlo s nebezpečnými věcmi na palubě, není-li osvobozeno příslušným orgánem?

Správná odpověď a)Na palubě plavidla se musí nacházet odborník podle oddílu 8.1.2.
Odpověď b)Kontakt na nejbližší stanici pro sledování dopravy.
Odpověď c)Veslici na boku.
Odpověď d)Zabezpečený dozor ze břehu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-24 Jaký je účel prostředků pro evakuaci uvedených v ADN v zařízeních pro nakládku a vykládku nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Mají umožnit osobám na palubě dostat se do bezpečí.
Odpověď b)Mají umožnit policii, aby se dostala na palubu plavidla.
Odpověď c)Mají umožnit snížení úniku nákladu.
Odpověď d)Mají umožnit pracovníkům manipulačního zařízení přesunout se v případě nehody do bezpečí.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-25 Proč musí být na místech nakládky a vykládky nebezpečných věcí k dispozici prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Mají umožnit opuštění plavidla v případě nouze.
Odpověď b)Mají umožnit říční policii, aby se dostala na palubu plavidla.
Odpověď c)Mají umožnit rychlejší vykládku plavidla v případě nehody.
Odpověď d)Mají umožnit, aby se včas uhasily malé/počáteční požáry.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-26 Kdo je zodpovědný za to, že jsou na místě nakládky nebezpečných věcí k dispozici předepsané prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Nakládce nebo plnič spolu s dopravcem.
Odpověď b)Vlastník přístavního zařízení.
Odpověď c)Říční policie.
Odpověď d)Odesílatel nebo příjemce.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-27 Kdo je zodpovědný za poskytnutí prostředků pro evakuaci v místě nakládky nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Především plnič nebo nakládce, spolu s dopravcem.
Odpověď b)Vlastník přístavního zařízení.
Odpověď c)Plnič nebo vykládce.
Odpověď d)Správa navigace.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-28 Kdy musí dopravce poskytnout druhý prostředek pro evakuaci v případě vykládky látky UN 1203?

Správná odpověď a)Jestliže vykládce poskytne pouze jeden prostředek pro evakuaci.
Odpověď b)Nikdy.
Odpověď c)Se záchranným člunem je vždy k dispozici druhý prostředek pro evakuaci.
Odpověď d)Vždy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-29 Cisternové kontejnery, které obsahují nebezpečnou látku UN 1208, mají být vyloženy na místě, kde nejsou žádné prostředky pro evakuaci. Co je potřeba před vykládkou udělat?

Správná odpověď a)Před vykládkou je potřeba požádat příslušný orgán o povolení.
Odpověď b)Není zapotřebí nic udělat.
Odpověď c)Pro každého člena posádky se musí zabezpečit záchranná vesta.
Odpověď d)Je potřeba informovat příslušný hasičský sbor o procesu vykládky.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-30 V místě vykládky ropných produktů chybí prostředky pro evakuaci. V jakém případě můžete začít vykládat tankové plavidlo bez povolení příslušného orgánu?

Správná odpověď a)V žádném případě.
Odpověď b)Jakmile obdržíte souhlas příjemce.
Odpověď c)Jakmile spustíte záchranný člun.
Odpověď d)Jakmile obdržíte povolení od osoby odpovědné za pobřežní zařízení.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-31 Co tvoří bezpečnou zónu na palubě plavidla?

Správná odpověď a)Postřikové zařízení.
Odpověď b)Zábradlí.
Odpověď c)Pohyblivé přepážky.
Odpověď d)Bezpečné útočiště.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-32 Jak dlouho musí bezpečná zóna na palubě poskytovat ochranu před riziky spojenými s nákladem?

Správná odpověď a)Hodinu.
Odpověď b)Půl hodiny.
Odpověď c)15 minut.
Odpověď d)Dokud není náklad spotřebován.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-33 Kdy je záchranný člun postačující jako jediný evakuační prostředek během nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Nikdy.
Odpověď b)Vždy.
Odpověď c)Pouze pro nebezpečné látky třídy 2.
Odpověď d)Je-li vyroben z materiálu odolného proti ohni.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-34 Tankové plavidlo musí na překladišti naložit nebezpečnou látku UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ obsahující více než 51 % kyseliny. Úniková cesta je k dispozici mimo oblast nákladu. Je nutný další způsob evakuace?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Odpověď c)Ano.
Odpověď d)Ne, v závislosti na počtu osob na palubě.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-35 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 1365 BAVLNA, VLHKÁ. Které prostředky pro evakuaci nejsou schváleny?

Správná odpověď a)Jeden nebo více evakuačních člunů.
Odpověď b)Úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a bezpečné útočiště na plavidle v opačném směru.
Odpověď c)Úniková cesta mimo chráněnou oblast a bezpečné útočiště na opačném konci plavidla.
Odpověď d)Záchranný člun a evakuační člun.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-36 Plavidlo má 4 nákladní tanky. Relativní hustota produktu, který se má nakládat, je 2. Maximální přípustná relativní hustota uvedená ve schvalovacím osvědčení je 1. Zároveň je tento produkt uvedený v seznamu látek povolených na přepravu. Jaký může být maximální stupeň naplnění?

Správná odpověď a)U všech nákladních tanků - 50%
Odpověď b)U všech nákladních tanků - 95%
Odpověď c)U nákladních tanků 1 a 3 - 95%, nákladní tanky 2 a 4 – prázdné
Odpověď d)Všechny nákladní tanky prázdné, produkt se nesmí přepravit
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-37 Zodpovědný vůdce sestavy je jediným odborníkem na palubě. Samohybná tanková loď je už vyložena, ale není zbavena plynů. Na překladišti je k vykládce připravený tankový člun. Je povolený odjezd samohybné tankové lodi?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze v případě, že pro tankový člun bude ze strany břehu poskytnutý druhý odborník, který ponese zodpovědnost za nakládku a vykládku a taktéž za balastování tankového člunu.
Odpověď b)Ano, jestliže na tankovém člunu zůstane poučený člen posádky.
Odpověď c)Ano, jestliže zodpovědný vůdce plavidla, který je jediným odborníkem, zůstane na tankovém člunu a jiný vůdce na palubě plavidla převezme zodpovědnost za samohybnou tankovou loď.
Odpověď d)Ne, na obou plavidlech se musí nacházet vůdce, který je zároveň odborníkem.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-01 Podle ADN se na palubě plavidla musí nacházet pro každou nebezpečnou věc doklad vystavený odesílatelem, ve kterém je uvedeno například oficiální pojmenování látky a UN číslo nebo identifikační číslo. Jak se nazývá tento doklad?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Nákladní list.
Odpověď c)Písemné pokyny.
Odpověď d)Manifest pro nebezpečné věci.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-03 K čemu slouží přepravní doklad podle ADN?

Správná odpověď a)K identifikaci přepravovaných nebezpečných věcí podle ADN.
Odpověď b)Jako doklad o doručení.
Odpověď c)Jako důkaz ohledně schválení plavidla na přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Jako podklad pro výpočet příplatků dovozného za nebezpečné věci.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-04 Které údaje musí obsahovat přepravní doklady o naložených nebezpečných věcech?

Správná odpověď a)Údaje předepsané v oddíle 5.4.1.
Odpověď b)Pokyny uvedené v CEVNI nebo národních přepisech založených na CEVNI.
Odpověď c)Výlučně údaje o chování v případě požáru.
Odpověď d)Výrobcem nebezpečné věci předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech látky.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-05 Který z následujících údajů musí být uveden v přepravním dokladu podle ADN?

Správná odpověď a)Jméno a adresa odesílatele/odesílatelů.
Odpověď b)Úřední číslo plavidla.
Odpověď c)Adresa výrobce látky.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-06 Které z následujících údajů musí být uvedeny v přepravním dokladu podle ADN?

Správná odpověď a)Oficiální pojmenování látky, UN číslo/identifikační číslo a případně obalová skupina.
Odpověď b)Úřední číslo plavidla, číslo schvalovacího osvědčení a číslo osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)Adresa výrobce látky a jím předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech této látky.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-07 Musí vůdce plavidla zabezpečit, aby každý člen posádky plavidla byl seznámen s písemnými pokyny?

Správná odpověď a)Ano, v opačném případě by osoby na plavidle v případě nehody nebyly schopné písemné pokyny správně použít.
Odpověď b)Ne, orientace o nebezpečích, která mohou vznikat, musí být provedena před nakládkou zástupcem zařízení na břehu.
Odpověď c)Ne, každý člen posádky se musí sám před nakládkou informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď d)Ano, ale pouze když písemné pokyny po nakládce musí být zase vráceny zástupci zařízení na břehu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-08 Během přepravy nebezpečných věcí se musí na plavidle nacházet určité dokumenty. Který z následujících dokumentů se podle ADN musí kromě jiných nacházet na plavidle?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Všeobecné technické předpisy.
Odpověď c)Vyhláška o patentech.
Odpověď d)Mapa s trasou jízdy (nejnovější vydání).
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-09 Kdo je povinen odevzdat vůdci plavidla písemné pokyny, které se musí nacházet na plavidle během přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Celní úřad.
Odpověď c)Odesilatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-10 Kdo vydává schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Příslušný organ jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
Odpověď b)Klasifikační společnost, uznaná všemi smluvními stranami Dohody ADN.
Odpověď c)Příslušný policejní organ.
Odpověď d)Přístavní úřad, příslušný pro nakládku plavidla.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-11 Jaká je nejdelší možná doba platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí bez prodloužení?

Správná odpověď a)Pět let.
Odpověď b)Tři roky.
Odpověď c)Dva roky.
Odpověď d)Deset let.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-12 Jak se nazývá dokument, který obsahuje informace týkající se opatření, které musí být přijaty v případě nehody nebo mimořádné události spojené s přepravou nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Písemné pokyny.
Odpověď b)Schvalovací osvědčení.
Odpověď c)Přepravní doklad.
Odpověď d)Manifest ADN.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-13 Ve kterém dokumentu jsou popsaná opatření, která musí být přijata v případě nehody nebo mimořádné události?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V CEVNI nebo národních předpisech založených na CEVNI.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-14 Kdo musí vůdci plavidla poskytnout písemné pokyny?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Přístavní úřad příslušný pro nakládku.
Odpověď c)Odesilatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-15 K čemu slouží písemné pokyny podle 5.4.3.1 ADN?

Správná odpověď a)Jako instrukce pro chování při nehodách nebo mimořádných událostech.
Odpověď b)Jako náhrada za přepravní doklady předepsané podle 5.4.1.
Odpověď c)Jako pokyny pro opatření, která musí být dodržena při ukládání nebezpečných věcí.
Odpověď d)Jako pokyny úředníkům nebo zmocněncům, kteří kontrolují plavidlo resp. náklad během přepravy nebezpečných věcí (policie, celní orgány).
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-17 Ve kterém dokumentu jsou popsána opatření, která se musí bezprostředně přijmout za předpokladu, že mohou být bezpečně a prakticky vykonána?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných látek.
Odpověď c)V části 1 ADN.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-18 Ve kterém dokumentu jsou popsána nebezpečí, která mohou vzniknout při nehodě během přepravy určitých nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V přepravním dokladu.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)V části 2 ADN.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-19 V jakých jazycích musí být vyhotoveny písemné pokyny?

Správná odpověď a)V jazyce nebo v jazycích, v nichž vůdce plavidla a odborník umí číst a kterým rozumí.
Odpověď b)V anglickém, německém, holandském a francouzském jazyce.
Odpověď c)V německém a francouzském jazyce.
Odpověď d)Minimálně v jednom z úředních jazyků jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-20 Kde a jak musí být uloženy na plavidle písemné pokyny při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V kormidelně na snadno přístupném místě.
Odpověď b)V obytných místnostech společně s ADN.
Odpověď c)Jako nálepka na nákladním prostoru nebo nákladním tanku.
Odpověď d)Ve zvlášť označené obálce ve strojovně.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-21 Kdo musí zajistit, že posádka rozumí písemným pokynům a je schopna správně pokyny vykonávat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Místo nakládky příslušné nebezpečné věci.
Odpověď c)Odborník.
Odpověď d)Odesilatel.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-22 U koho musí vůdce plavidla dbát na to, že rozumí písemným pokynům a že budou správně použity?

Správná odpověď a)U všech osob, které se nachází na palubě plavidla.
Odpověď b)U příjemce nebezpečné věci.
Odpověď c)U personálu místa vykládky.
Odpověď d)U personálu místa nakládky.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-23 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Co je povinen zabezpečit vůdce plavidla?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla musí zabezpečit, aby všechny osoby, které se nachází na palubě plavidla, rozuměly písemným pokynům a byli schopni tyto pokyny správně používat.
Odpověď b)V souvislosti s přejímkou nebezpečného nákladu nejsou vůdci plavidla podle ADN stanoveny žádné zvláštní povinnosti.
Odpověď c)Vůdce plavidla nemá žádné povinnosti, protože členové posádky se musí sami informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď d)Povinnost vůdce plavidla informovat svou posádku není dána tehdy, jestliže plavidlo je pro přepravovaný nebezpečný náklad speciálně vybaveno.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-25 Kdy je potřebné seznámit se s obsahem písemných pokynů?

Správná odpověď a)Před začátkem nakládky.
Odpověď b)Při první vhodné příležitosti po odplutí plavidla z místa nakládky.
Odpověď c)Okamžitě po nehodě nebo události.
Odpověď d)Bezprostředně před vykládkou příslušného nebezpečného nákladu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-26 Ve kterém doprovodném dokladu jsou popsána nebezpečí, která mohou vycházet z přepravovaných nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení ADN.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-27 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vystavený odesilatelem přepravní doklad, jestliže se přepravují nebezpečné věci z Nizozemska do Rakouska?

Správná odpověď a)Holandsky a kromě toho i v němčině nebo francouzštině nebo angličtině.
Odpověď b)Německy, rusky a holandsky.
Odpověď c)Holandsky.
Odpověď d)Německy a francouzsky.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-28 Jak se musí zacházet s písemnými pokyny?

Správná odpověď a)Musí se během přepravy nacházet v kormidelně.
Odpověď b)Musí být odevzdány po vykládce nebezpečných věcí.
Odpověď c)Musí se po obeznámení se s nimi odevzdat v místě překládky.
Odpověď d)Musí být pokud možno rychle zaslány příjemci nákladu.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-29 Kde se musí nacházet písemné pokyny?

Správná odpověď a)V kormidelně.
Odpověď b)V obytných prostorech.
Odpověď c)V kormidelně a v obytných prostorech.
Odpověď d)V oblasti nákladu a v kormidelně.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-30 Ve kterém dokumentu je popsáno, jak se musí postupovat při nehodách nebo mimořádných událostech?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V plánu uložení nákladu.
Odpověď c)V přepravních dokladech.
Odpověď d)V kontrolním listu ADN.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-31 Ve kterém dokumentu jsou uvedena opatření, které se musí přijat v případě nehody, která souvisí s přepravou nebezpečných věcí.

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V kontrolním listu ADN.
Odpověď c)V přepravním dokladu.
Odpověď d)V konosamentu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-34 Kde se mohou členové posádky dočíst, jaká další opatření musí být provedena v případě nehody anebo mimořádné události?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V knize nákladů.
Odpověď c)V kontrolním listu.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-35 Který příslušný orgán je oprávněn nezvratně odejmout schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Příslušný orgán, který osvědčení vydal.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Přístavní úřad.
Odpověď d)Místní hasiči.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-36 Plavidlo po havárii již neodpovídá předpisům části 9 ADN a je mu vystaveno prozatímní schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Jak dlouho je platné?

Správná odpověď a)Na jednu plavbu a pro určený náklad.
Odpověď b)Půl roku.
Odpověď c)Tři měsíce.
Odpověď d)Jeden rok.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-37 Ve kterém dokladu musí být uvedeno, že přepravovaná látka představuje riziko nebezpečí pro životní prostředí?

Správná odpověď a)V přepravním dokladu.
Odpověď b)V osvědčení třídy.
Odpověď c)V písemných pokynech.
Odpověď d)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-01 Během přepravy nebezpečných věcí je zvláštní vybavení podle 8.1.5.1 ADN nedostačující. Jak se vůdce plavidla dozví, jaké dodatečné vybavení musí mít na plavidle?

Správná odpověď a)Z dodatečných informací poskytnutých odesílatelem (například z bezpečnostního listu).
Odpověď b)Dotazem u kolegů.
Odpověď c)Správné složení ochranných pomůcek stanoví vůdce plavidla na základě údajů, uvedených v přepravním dokladu a dle svých znalostí.
Odpověď d)To je uvedeno v schvalovacím osvědčení v rubrice „různé“.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-02 Vaši ruku zasáhla žíravá látka. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Ruku důkladně opláchnu vodou, oděv svléknu.
Odpověď b)Zavolám lékaře.
Odpověď c)Budu pozorovat, zda paže zčervená, pak se rozhodnu co dále.
Odpověď d)Paži ošetřím chladivými obklady.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-03 Při odpojování plnicího potrubí se Vám na ruce dostala nafta. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oděv odstraním, ruce umyji vodou a mýdlem.
Odpověď b)Nechám je uschnout na vzduchu.
Odpověď c)Nic, nafta není nebezpečná.
Odpověď d)Zavolám lékaře.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-04 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Následkem nehody došlo na palubě ke zranění osob. Co musíte udělat?

Správná odpověď a)Zachovat klid, posoudit celou situaci, poskytnout první pomoc při zohlednění vlastní ochrany.
Odpověď b)Uzavřít místo nehody.
Odpověď c)Uvědomit rejdařství.
Odpověď d)Informovat policii.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-05 Plavidlo přepravuje toxické látky. Následkem nehody s těmito látkami došlo k zasažení osob. Co se musí udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Obléci si ochrannou výstroj a odvést zasažené osoby z místa ohrožení.
Odpověď b)Případnou trhlinu utěsnit.
Odpověď c)Spustit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď d)Přečíst si písemné pokyny.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-06 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Je povoleno na palubě plavidla mimo prostor kormidelny a obytných prostor používat elektronické cigarety?

Správná odpověď a)Ne, zákaz kouření se vztahuje také na používání elektronických cigaret.
Odpověď b)Ano, elektronické cigarety nehoří.
Odpověď c)Pouze na palubě kontejnerových lodí a otevřených tankových plavidel typu N.
Odpověď d)Během nakládky a vykládky je to zakázané, během plavby však povolené.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-07 Hrozí nebezpečí, jestliže při havárii pronikne do vody větší množství snadno hořlavých kapalných látek?

Správná odpověď a)Ano, nad vodní hladinou mohou vznikat směsi plynu se vzduchem, které se mohou popřípadě vznítit na velmi vzdálených místech a vést k výbuchu.
Odpověď b)Ne, protože unikající kapalina se okamžitě odpaří, nevzniká jejím únikem do vody vůbec žádné nebezpečí.
Odpověď c)Ne, nebezpečná látka se smísí s vodou, čímž je nebezpečí eliminováno.
Odpověď d)Ne, voda je sice nejprve znečištěna, zase se ale vyčistí, když se snadno hořlavá kapalina odpařením z vody uvolní.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-08 Co se musí udělat s ručním hasicím přístrojem, u kterého byla pouze jednou krátce stisknuta spouštěcí páčka?

Správná odpověď a)Ruční hasicí přístroj musí být neprodleně zkontrolován osobou pověřenou příslušným orgánem.
Odpověď b)Tlak CO2 lahve s pohonným plynem zůstane zachovaný, i když spouštěcí páčka byla jednou stisknuta.
Odpověď c)Na ruční hasicí přístroj je připevněna nálepka „Lze použít již jen pro malé požáry“.
Odpověď d)Opatření není nutné, protože hasicí kapacita zůstane po krátkém použití zachována.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-09 Co musí udělat vůdce plavidla bezprostředně po nehodě anebo mimořádné události?

Správná odpověď a)Provést opatření uvedená v písemných pokynech.
Odpověď b)Uvědomit příjemce nebo odesilatele.
Odpověď c)Uvědomit tisk.
Odpověď d)Učinit záznam do servisní knihy.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-10 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Kolika dalšími přídavnými ručními hasicími přístroji, které obsahují vhodný hasicí prostředek pro hašení požárů, musí být alespoň vybaveno plavidlo, přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Minimálně dvěma přídavnými ručními hasicími přístroji.
Odpověď b)Jedním až osmi přídavnými ručními hasicími přístroji, podle druhu nebezpečí přepravovaných nebezpečných věcí. Počet je uveden v písemných pokynech.
Odpověď c)Jedním přídavným ručním hasicím přístrojem, který se musí nacházet na viditelném místě snadno přístupném z kormidelny.
Odpověď d)Třemi přídavnými ručními hasicími přístroji, které musí být rovnoměrně rozmístěny v oblasti nákladu resp. chráněné oblasti plavidla.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-11 Kdo může používat dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu, jestliže je nutné vstoupit do nákladních prostorů pod palubou nebo do prostoru nákladních tanků?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji, jsou zdravotně schopné a zvládnou zvýšenou námahu.
Odpověď b)Všichni členové posádky.
Odpověď c)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-12 Je povoleno na plavidlech přepravujících nebezpečné věci kouřit?

Správná odpověď a)V obytných prostorech a v kormidelně je kouření povoleno za podmínky, že okna, dveře, světlíky a otvory jsou uzavřené anebo větrací systém je nastavený na zaručený přetlak 0,1 kPa.
Odpověď b)Pouze na prázdných plavidlech.
Odpověď c)Pouze na kontejnerových a tankových plavidlech typu N otevřená.
Odpověď d)Pouze během plavby.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-13 Jakým způsobem je na plavidle oznámený zákaz kouření?

Správná odpověď a)Informačními tabulemi na vhodných místech na plavidle.
Odpověď b)Žádným, protože je to upraveno v ADN.
Odpověď c)Nařízením místně příslušného úřadu.
Odpověď d)Ústním pokynem vůdce plavidla všem osobám na plavidle.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-14 Zjistili jste, že poslední kontrola Vašich hasicích přístrojů proběhla před dvěma lety. Které z následujících opatření musíte provést?

Správná odpověď a)Neprodleně zabezpečit kontrolu hasicích přístrojů nebo jejich výměnu za hasicí přístroje, u kterých je osvědčení o kontrole platné.
Odpověď b)Překročení data platnosti až do ukončení cesty je bezproblémové.
Odpověď c)Počkat, až lodní společnost poskytne nové hasicí přístroje.
Odpověď d)Termín platnosti může být překročen až o půl roku. V této době mohu své hasicí přístroje nechat nahradit nebo zkontrolovat.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka100 08.0-15 Jak často musí být provedena kontrola hasicích přístrojů na plavidle?

Správná odpověď a)Minimálně každé dva roky.
Odpověď b)Minimálně každé tři roky.
Odpověď c)Minimálně jednou do roka.
Odpověď d)Při každém prodloužení schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-16 Jak zjistíte, že hasicí přístroj byl zkontrolován?

Správná odpověď a)Podle data, které je vyznačeno na štítku hasicího přístroje a podle neporušené plomby na rukojeti.
Odpověď b)Z údajů na vnitřní patroně stlačeného plynu.
Odpověď c)Z barvy kontrolní plakety.
Odpověď d)Na manometru.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-17 Kde byste měl stát s hasicím přístrojem během hašení požáru?

Správná odpověď a)Po směru větru.
Odpověď b)Proti směru větru.
Odpověď c)V odstupu minimálně sedmi metrů od ohně.
Odpověď d)Na straně ohně, aby bylo možné pozorovat jeho rozšíření.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-18 V chráněné oblasti, resp. v oblasti nákladu, je zakázáno používat přenosné elektrické kabely. Týká se tento zákaz i osvětlení lávky na břeh?

Správná odpověď a)Zákaz neplatí pro elektrické kabely, které slouží k zapojení signálních světel a světel lávky na břeh, pokud místo zapojení (např. zásuvka) je pevně nainstalováno na plavidle v bezprostřední blízkosti signálního stožáru nebo lávky.
Odpověď b)Zákaz nepřipouští žádné výjimky.
Odpověď c)Zákaz platí jen pro kabely, které jsou kratší než 5,0 m.
Odpověď d)Zákaz platí pouze pro vyšší napětí než 24 V.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-19 Za jakým účelem se při plnění připojuje uzemňovací kabel k nádobě pod přírubami?

Správná odpověď a)Odvod elektrostatického náboje.
Odpověď b)Doplnění uzemnění baterie.
Odpověď c)Přívod hmoty k pojistce proti přeplnění.
Odpověď d)Snížení tření mezi stěnou tanku a kapalinou.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-20 Jak často musí být kontrolovány hasicí přístroje?

Správná odpověď a)Každé dva roky.
Odpověď b)Ročně
Odpověď c)Pouze po každém použití.
Odpověď d)S obnovením schvalovacího osvědčení.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-21 Kde je v ADN uveden požadavek na dodatečně předepsané dva ruční hasicí přístroje?

Správná odpověď a)V oddílu 8.1.4.
Odpověď b)V oddílu 5.1.4.
Odpověď c)V pododdílu 9.2.0.40.
Odpověď d)V oddílu 1.2.1.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-22 Kde je v ADN uveden požadavek na umístění tabulky se zákazem kouření?

Správná odpověď a)V oddílu 8.3.4.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 5.1.4.
Odpověď d)V kapitole 3.2, tabulka A.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-23 Co se musí udělat, jestliže je zapotřebí okamžitě vstoupit do uzavřeného prostoru s nízkým obsahem kyslíku?

Správná odpověď a)Použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Uvést do provozu ventilátory.
Odpověď c)Na 1 minutu otevřít kryty daného prostoru.
Odpověď d)Použít vhodný únikový prostředek.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-24 Mechanické jiskry vzniknou?

Správná odpověď a)Úderem kovu na kov.
Odpověď b)Zkratem.
Odpověď c)Statickou elektřinou.
Odpověď d)Vzestupem teploty.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-25 Co nezvyšuje nebezpečí statického náboje?

Správná odpověď a)Zahřátí kapaliny.
Odpověď b)Volně tekoucí kapalina.
Odpověď c)Vzduchové bubliny v kapalině.
Odpověď d)Oběh kapaliny.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-26 Kde se musí nacházet popelníky?

Správná odpověď a)V blízkosti každého východu z obytných prostor a kormidelny.
Odpověď b)Pouze v ložnicích.
Odpověď c)Pouze v obytných místnostech.
Odpověď d)Není žádná povinnost poskytnout popelníky.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-27 Kromě všeobecných technických předpisů, kolika dodatečnými hasicími přístroji musí být vybavena plavidla podléhající ADN?

Správná odpověď a)2.
Odpověď b)1.
Odpověď c)3.
Odpověď d)4.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-28 Který hasicí prostředek se také nazývá „suchý led“?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)AFFF.
Odpověď c)Halon 1301.
Odpověď d)Postřiková pěna.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-29 Z jakých důvodů se nemohou nikdy používat masky s filtrem v uzavřených prostorách?

Správná odpověď a)Jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu.
Odpověď b)Neposkytují ochranu před toxickými plyny.
Odpověď c)Poskytují ochranu jen před výbušnými plyny.
Odpověď d)Neposkytují ucelenou ochranu obličeje.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-30 V čem spočívá účinek práškového hasicího prostředku?

Správná odpověď a)Je antikatalytický.
Odpověď b)Vytlačuje kyslík.
Odpověď c)Chladí.
Odpověď d)Odpuzuje kyslík.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-31 Jaké ochranné vybavení musí být použito při vstupu do zadýmeného prostoru?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu.
Odpověď c)Mokrý šátek.
Odpověď d)Prachová maska.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-32 Co je ochranný prostředek uvedený pod pojmem „vhodná ochrana zraku“?

Správná odpověď a)Ochranné brýle.
Odpověď b)Obyčejné brýle.
Odpověď c)Poloviční maska.
Odpověď d)Prachová maska.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-33 Kam se musí co nejrychleji uchýlit posádka, která se nachází na palubě při úniku plynového mraku?

Správná odpověď a)Na jakékoliv místo proti směru větru.
Odpověď b)Na jakékoliv místo ve směru větru.
Odpověď c)Do strojovny.
Odpověď d)Do obytných prostor.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-34 Masky s filtrem smějí být používány pro:

Správná odpověď a)práce na palubě.
Odpověď b)práce v nákladním tanku, jestliže koncentrace plynu je méně než 50 obj. %.
Odpověď c)vstup do balastních tanků.
Odpověď d)práce v uzavřených prostorech.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-35 U kterých prací se smějí používat masky s filtrem bez předchozí kontroly obsahu kyslíku v ovzduší?

Správná odpověď a)Při pracích na palubě.
Odpověď b)Při pracích v nákladních tancích, jestliže koncentrace plynu je nižší než 50% dolní hranice výbušnosti a v nákladním tanku se nachází dostatek kyslíku.
Odpověď c)Při pracích v kofrdamech.
Odpověď d)Při pracích v dvojitých bocích.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-36 V jakém případě se nikdy nesmějí používat masky s filtrem s absorpčním materiálem?

Správná odpověď a)V uzavřených prostorech.
Odpověď b)Jako záchranné prostředky.
Odpověď c)Na palubě.
Odpověď d)Jako úniková maska.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-37 Do prostoru s obsahem kyslíku méně než 20% se smí vstupovat pouze:

Správná odpověď a)s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu.
Odpověď b)s maskou s filtrem (ABEK).
Odpověď c)s filtrem P3.
Odpověď d)s polomaskou s bočním filtrem.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-38 Požár benzínu je nejlépe uhasit:

Správná odpověď a)práškovým hasicím přístrojem.
Odpověď b)pískem.
Odpověď c)přikrývkou.
Odpověď d)vodním hasicím přístrojem.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-39 Na ručním hasicím přístroji je pro třídu požáru uvedeno písmeno „C“. K hašení požáru jakých látek je tento hasicí přístroj určený?

Správná odpověď a)Plynů.
Odpověď b)Lehkých kovů.
Odpověď c)Pevných látek, doutnajících.
Odpověď d)Kapalin.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-40 Jaký hasicí prostředek je nejvhodnější na hašení požáru elektrických zařízení pod napětím?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)Pěna.
Odpověď c)Požární deka.
Odpověď d)Vodní proud.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-41 Které tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Kyslík podporuje hoření.
Odpověď b)Kyslík je výbušný.
Odpověď c)Kyslík je toxický.
Odpověď d)Kyslík je hořlavý.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-42 Pro vznik požáru jsou potřebné tři faktory. Který z následujících faktorů k nim nepatří?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Zápalný zdroj.
Odpověď c)Hořlavá látka.
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-43 K hašení čeho není vhodný práškový hasicí přístroj typu ABC?

Správná odpověď a)Požárů kovů.
Odpověď b)Požárů elektrických zařízení.
Odpověď c)Požárů pevných látek.
Odpověď d)Požárů benzínu a plynů.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-44 Proč se při hašení ohně používá vodní proud?

Správná odpověď a)Protože oheň lze lépe uhasit díky chladivému účinku.
Odpověď b)Protože ten, kdo hasí, musí zůstat mokrý.
Odpověď c)Protože je vhodný pro všechny požáry.
Odpověď d)Protože lze hasit s lepším zacílením.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-45 Z plavidla, které je naloženo toxickými látkami, uniká přes trhlinu v trupu náklad. Co se musí udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Spustit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď b)Přečíst si písemné pokyny.
Odpověď c)Informovat příjemce.
Odpověď d)Vypnout modrá světla/odstranit modré kužele.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-46 Proč se při hašení požáru, pokud je to možné, používá vodní proud?

Správná odpověď a)Protože vodní proud má dobrý chladící účinek.
Odpověď b)Protože vodní proud má silný mechanický účinek.
Odpověď c)Protože je zapotřebí málo vody.
Odpověď d)Protože lze hasit cíleně.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-47 Který z následně uvedených hasicích prostředků je nejvhodnější pro hašení požáru elektrické rozvodny?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)Vodní mlha.
Odpověď c)Pěna.
Odpověď d)Voda.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-48 Jak lze nejlépe zkontrolovat, zda v uzavřeném prostoru hoří?

Správná odpověď a)Opatrným ohmatáním stěn nebo dveří.
Odpověď b)Instalováním teploměru.
Odpověď c)Otevřením dveří.
Odpověď d)Vyčkáním.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-49 Došlo k úrazu s ublížením na zdraví. Na co musí v první řadě dbát osoba poskytující první pomoc?

Správná odpověď a)Na svoje vlastní bezpečí.
Odpověď b)Zda byla informována policie.
Odpověď c)Zda postižený leží na suchu.
Odpověď d)Zda může být postižený přepravován.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-50 U někoho nastanou během práce s určitou látkou dýchací potíže. Co se musí udělat jako první?

Správná odpověď a)Postiženého vyvést na čerstvý vzduch.
Odpověď b)Uložit postiženého do klidného prostředí.
Odpověď c)Zavolat lékaře.
Odpověď d)Poskytnout postiženému kyslík.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-51 Jestliže se někdo na palubě nadýchal nebezpečné látky a musí být odvezen do nemocnice, co mu dáte vždy sebou?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Cestovní pas.
Odpověď d)Osobní výstroj.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-52 Jak se do lidského těla mohou dostat toxické látky?

Správná odpověď a)Nadýcháním, požitím a vstřebáním přes pokožku.
Odpověď b)Pouze nadýcháním a požitím.
Odpověď c)Pouze přes dýchací cesty.
Odpověď d)Pouze požitím.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-53 Co uděláte v první řadě, jestliže někdo ztratil vědomí?

Správná odpověď a)Uvolním veškerý těsný oděv postiženého.
Odpověď b)Začnu dýcháním z úst do úst.
Odpověď c)Postiženého zakryji dekou.
Odpověď d)Ústa postiženého vyčistím.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-54 Proč nesmíte svlékat oděv z osoby, která utrpěla popáleniny?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo zvětšení rány.
Odpověď b)Protože oděv poškozeného by se mohl ztratit.
Odpověď c)Protože bychom tím poškozenému přivodili bolesti.
Odpověď d)Protože by se poškozený mohl nachladit.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-55 Co se musí udělat v první řadě, jestliže se jakákoliv část těla dostala do styku s nebezpečnými látkami?

Správná odpověď a)Opláchnout velkým množstvím vody.
Odpověď b)Odebrat se na pohotovost.
Odpověď c)Postižené části těla uchovávat v teple.
Odpověď d)Provést ošetření mastí na popáleniny.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-56- K výbuchu jsou nutné tři složky. Která z následujících složek mezi ně nepatří?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Výbušná atmosféra.
Odpověď c)Kyslík.
Odpověď d)Zdroj zapálení.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-57 Co je třeba udělat, pokud se někomu dostala do očí kyselina?

Správná odpověď a)Vypláchnout oči velkým množstvím vody.
Odpověď b)Oči zakrýt mokrou vatou.
Odpověď c)Použít oční mast.
Odpověď d)Oči zakrýt suchou vatou.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-58 Co nesmíte nikdy udělat, pokud osoba požila žíravou látku?

Správná odpověď a)Vyvolat zvracení.
Odpověď b)Dát vypít sklenici mléka.
Odpověď c)Dát vypít sklenici slané vody.
Odpověď d)Dát vypít sklenici vody.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-59 V čem spočívá první pomoc při popáleninách?

Správná odpověď a)V polévání velkým množstvím studené vody.
Odpověď b)V namaštění kůže.
Odpověď c)Ve svléknutí oděvu.
Odpověď d)V namazání mastí proti popáleninám.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-61 Jak ochladíte popáleniny?

Správná odpověď a)Velkým množstvím tekoucí studené (vlažné) vody.
Odpověď b)Těžkou vodou.
Odpověď c)Desinfekčním prostředkem.
Odpověď d)Mýdlovým roztokem.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-62 V jakém případě hovoříme o bezvědomí?

Správná odpověď a)Postižený nereaguje vůbec nebo skoro vůbec.
Odpověď b)Postižený je modrý.
Odpověď c)Puls a dýchání postiženého vysadily.
Odpověď d)Postižený již nedýchá.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-63 Jak ošetříte oči, které přišly do styku s nebezpečnými látkami?

Správná odpověď a)Vypláchnutím velkým množstvím vody.
Odpověď b)Podáním mléka k vypití.
Odpověď c)Vypláchnutím očí fyziologickým roztokem.
Odpověď d)Vysušením očí.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-65 V čem spočívá první pomoc při ztrátě vědomí?

Správná odpověď a)Postiženého uložit do stabilizované polohy, aby se zamezilo zadušení a zkontrolovat, zda postižený dýchá.
Odpověď b)Zjistit příčinu a provést opatření, aby se v budoucnu bezvědomí zamezilo.
Odpověď c)Uklidnit postiženého a ovívat jej chladným vzduchem.
Odpověď d)Umělé dýchání a/nebo přivádět kyslík.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-66 Jaké opatření by mělo být přijato, pokud osoby po požití žíravé látky ztratí vědomí?

Správná odpověď a)V žádném případě nevyvolávat zvracení.
Odpověď b)V určitých případech vyvolat zvracení.
Odpověď c)V každém případě vyvolat zvracení.
Odpověď d)Podat kyselinu.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-67 Co je potřebné udělat v první řadě, jestliže došlo k úrazu elektrickým proudem?

Správná odpověď a)Pokusit se bezpečně vypnout proud.
Odpověď b)Myslet jen na vlastní bezpečnost.
Odpověď c)Pokusit se snížit napětí.
Odpověď d)Počkat příchod na odborníka.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-68 Jaká jsou základní pravidla při poskytování první pomoci?

Správná odpověď a)Posoudit nebezpečí, zjistit, co oběti schází, pokud možno hned na místě nehody poskytnout pomoc, oběť uklidnit.
Odpověď b)Posoudit nebezpečí, přehlédnout materiální škody, pokud možno hned na místě nehody uklidnit oběti.
Odpověď c)Poskytnout správnou první pomoc, v žádném případě nepředávat informace policii, zjistit, co oběti schází, zhodnotit nebezpečí.
Odpověď d)Poskytnout první pomoc, policii a záchrannému personálu nabídnout pomoc, varovat další plavidla.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-69 Domníváte se, že postižený utrpěl šok. Co uděláte?

Správná odpověď a)Nenecháte ho prochladit a nenecháte ho pít.
Odpověď b)Necháte mu velkým množstvím vody chladit hlavu.
Odpověď c)Položíte ho podélně a pod zátylek mu položíte studený obklad.
Odpověď d)Necháte ho rychle běhat, aby zůstal zahřátý.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-71 Jak se v první řadě ošetří popálenina?

Správná odpověď a)Ochlazením vodou.
Odpověď b)Ovinutím šátkem.
Odpověď c)Zasypáním pudrem.
Odpověď d)Zakrytím tukem.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-72 Někdo utrpěl poranění způsobené nebezpečnou látkou. Jaké doklady musí být v každém případě poskytnuty lékaři?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Schvalovací osvědčení.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-73 Tlačný remorkér tlačí čtyři tlačné čluny. Dva čluny jsou naložené žíravými látkami třídy 8. Kde se musí nacházet zvláštní vybavení?

Správná odpověď a)Pouze na tlačném remorkéru.
Odpověď b)Na všech čtyřech tlačných člunech.
Odpověď c)Na obou člunech, které jsou naloženy nebezpečným nákladem a na tlačném remorkéru.
Odpověď d)Minimálně na jednom tlačném člunu.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-74 Pro koho musí být k dispozici na plavidle vhodné únikové prostředky?

Správná odpověď a)Pro každou osobu, která se nachází na plavidle.
Odpověď b)Pouze pro posádku.
Odpověď c)Pro každého člena posádky a pro úředníky s kontrolní funkcí.
Odpověď d)Pro osoby, které se nachází na plavidle, které nejsou držiteli osvědčení ADN.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-75 Kouření je na většině míst na plavidle zakázáno. Kde je kouření za určitých podmínek dovoleno?

Správná odpověď a)V obytných prostorách a v kormidelně.
Odpověď b)Ve strojovnách a provozních prostorách.
Odpověď c)V obytných prostorách a strojovnách.
Odpověď d)Ve strojovnách a v kormidelně.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-76 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Vstup do nákladních prostor pod palubu je dovolen pouze osobám s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu. Které osoby jsou oprávněny toto dýchací zařízení používat?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a jsou fyzicky schopné zvládnout zvýšenou námahu.
Odpověď b)Všichni členové posádky.
Odpověď c)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-01 Jak lze získat údaje, které jsou základem pro výpočet stability?

Správná odpověď a)Buď na základě nakláněcího pokusu, nebo detailním výpočtem hmotnosti.
Odpověď b)Pouze na základě nakláněcího pokusu před tím, než je plavidlo plně vybaveno.
Odpověď c)Pouze na základě nakláněcího pokusu kdy je plavidlo plně naloženo.
Odpověď d)Pouze na základě vypočítaného nakláněcího pokusu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-02 Co je účelem výpočtu stability plavidla v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pro každé stádium naložení.
Odpověď b)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pouze pro konečné stádium nakládky.
Odpověď c)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo kontejnery.
Odpověď d)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo do 50 % maximálního ponoru.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-03 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla v poškozeném stavu v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)12°.
Odpověď b)8°.
Odpověď c)10°.
Odpověď d)6°.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-04 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN, v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s nezajištěným nákladem kontejnerů?

Správná odpověď a)5°.
Odpověď b)3°.
Odpověď c)6°.
Odpověď d)12°.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-05 Tankové plavidlo s nákladními tanky bez středové přepážky má naplněné nákladní tanky na 60%. Na co musí dbát vůdce plavidla při takovém stupni naplnění?

Správná odpověď a)Aby stabilita plavidla byla potvrzena zodpovídajícím výpočtem.
Odpověď b)Aby obraty plavidla byly pomalé a plavidlo se nepřevrátilo.
Odpověď c)Aby balastní prostory byly naplněny pouze na 60%.
Odpověď d)Aby při takovém stupni naplnění nákladních tanků byly tanky na zbytky naplněny pouze na 50%.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-06 Při průjezdu obloukem způsobuje odstředivá síla nebezpečný náklon plavidla. Jakým spolehlivým způsobem může být tento náklon omezen?

Správná odpověď a)Omezením rychlosti.
Odpověď b)Kormidlováním na druhou stranu.
Odpověď c)Zvýšením rychlosti.
Odpověď d)Zmenšením poloměru oblouku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-08 Je povolené na tankovém plavidle s nákladními tanky bez podélné přepážky naplnit prostory dvojitých boků balastní vodou, aby bylo možné plout po kanále?

Správná odpověď a)Ano, pokud je to zohledněno ve výpočtech stability plavidla v nepoškozeném i poškozeném stavu a je to pro danou látku povoleno.
Odpověď b)Ano, pokud jsou balastní tanky naplněny před nakládkou.
Odpověď c)Ne, balastování tankových plavidel, které nemají středové podélné prostory, je přísně zakázáno.
Odpověď d)Ano, jestliže se v balastních tancích nepřepravuje žádný náklad.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-09 Jaký vliv má na plavidlo jeho příliš velká nebo naopak velmi malá délka?

Správná odpověď a)Negativní.
Odpověď b)Pozitivní.
Odpověď c)Žádný.
Odpověď d)Pasivní.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-10 Jak lze vypočítat společné těžiště několika subjektů?

Správná odpověď a)Výpočtem momentu.
Odpověď b)Výpočtem procent.
Odpověď c)Výpočtem vztlaku.
Odpověď d)Experimentálním výpočtem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-11 Co rozumíme pod pojmem „stabilita plavidla“?

Správná odpověď a)Schopnost plavidla vrátit se do rovnovážné polohy v případě, že dojde k jeho náklonu.
Odpověď b)Schopnost ocelového pláště plavidla ohnout se a vrátit zpět do původního stavu.
Odpověď c)Pevnost ocelového pláště plavidla ve vztahu k pevnosti materiálu, opotřebování a roztržení materiálu.
Odpověď d)Pevnost příčných a podélných výztuh ve vztahu k namáhání pláště plavidla.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-12 Co může ohrožovat stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Volné povrchy kapalin v plavidle.
Odpověď b)Nízká rychlost v zatáčce.
Odpověď c)Nízko položené těžiště.
Odpověď d)Velký volný bok lodi.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-13 Co zvyšuje stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Nízko položené těžiště.
Odpověď b)Malá vzdálenost nad čarou ponoru.
Odpověď c)Vysoko položené těžiště.
Odpověď d)Malý volný bok lodi.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-14 Kdy se musí ověřit stabilita plavidla s dvojitou obšívkou v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Před každou změnou hmotnosti nákladu.
Odpověď b)Každou hodinu, v závislosti na spotřebě paliva.
Odpověď c)Při každé změně posádky.
Odpověď d)Pouze na plánovaných zastávkách v loděnici.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-15 Co kromě jiného obsahuje bezpečnostní plán pro případ poškození plavidla?

Správná odpověď a)Seznam všech uzavíracích zařízení, která musí být během plavby uzavřena.
Odpověď b)Rozmístění hasicích přístrojů a ostatní ochranná opatření.
Odpověď c)Veškeré elektrické zařízení, které musí být v případě úniku látky vypnuto.
Odpověď d)Počet postupů prováděných k zastavení úniku látky.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-16 Kde je uvedena hmotnost nenaloženého plavidla?

Správná odpověď a)V dokumentech týkajících se stability.
Odpověď b)V megatestu.
Odpověď c)Ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď d)V inspekčním osvědčení.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-17 Co se rozumí pod pojmem „zbytková bezpečná vzdálenost“?

Správná odpověď a)Při náklonu plavidla je to svislá vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižším bodem paluby na nakloněné straně, nad kterou již nemůže být plavidlo považováno za vodotěsné.
Odpověď b)Udává sílu zbytkového náklonu plavidla.
Odpověď c)Schopnost plavidla udržet nad vodou část objemu, který vytlačuje vodu.
Odpověď d)Udává vzdálenost mezi příčnými a podélnými výztuhami ve vztahu k namáhání, kterému je vystaven plášť plavidla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-18 Jakými druhy stability se charakterizuje stabilita v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Stabilita tvaru a stabilita hmotnosti.
Odpověď b)Stabilita lodního kýlu.
Odpověď c)Ohyb plavidla.
Odpověď d)Stabilita kurzu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-19 Jaké síly působí na plavidlo v rovnovážné poloze?

Správná odpověď a)Gravitační síla Fg a síla výtlaku Fb.
Odpověď b)Úhel náklonu plavidla.
Odpověď c)Vyrovnávací síla centrální části plavidla.
Odpověď d)Úhel sklonu plavidla.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-20 Který bod je rozhodující pro stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Metacentrum.
Odpověď b)Vztlak.
Odpověď c)Těžiště.
Odpověď d)Hmotnost.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-21 Jaký účinek ve všeobecnosti mají volné povrchy kapalin na stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Negativní.
Odpověď b)Žádný.
Odpověď c)Pozitivní.
Odpověď d)Sotva pozorovatelný.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-01 Musí být na tankovém plavidle typu N kofrdamy?

Správná odpověď a)Ano, kofrdamy jsou předepsané na obou koncích oblasti nákladu.
Odpověď b)Ano, ale jen mezi oblastí nákladu a prostorem příďového propulsoru.
Odpověď c)Ano, ale pouze mezi oblastí nákladu a strojovnou.
Odpověď d)Ne, kofrdamy nejsou předepsány; smějí být instalovány dobrovolně jako balastní tanky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-02 Musí být čerpadla a příslušné potrubí pro nakládku a vykládku umístěné na palubě tankového plavidla typu N v oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, to je potřebné pouze na palubě tankového plavidla typu C.
Odpověď c)Ne, jen na palubě plavidel s prostorem s čerpadly pod palubou.
Odpověď d)Ne, záleží to na oblasti plavby, která je využívána.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-03 Jakým způsobem musí být postaveno potrubí pro nakládku a vykládku?

Správná odpověď a)Musí být postaveno tak, aby kapalina nacházející se po nakládce nebo vykládce v potrubí mohla být bezpečně odstraněna a mohla odtéci buď do nákladních tanků, nebo do tanků na břehu.
Odpověď b)Musí být postaveno tak, že kapalina nacházející se po nakládce nebo vykládce v potrubí se shromáždí v určitých úsecích potrubí, ze kterých pak může být bezpečně odstraněna.
Odpověď c)Musí se nacházet celé na palubě.
Odpověď d)Aby se při nakládce zamezilo statickému náboji, musí být co nejblíže nad palubou.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-04 Může se potrubí pro nakládku a vykládku prodlužovat pevným nebo pružným potrubím za přední nebo zadní kofrdam?

Správná odpověď a)Ne, je to zakázáno, s výjimkou pružného potrubí, které se používá při odběru lodních provozních odpadů obsahujících oleje a mazadla nebo při odevzdávání lodních pohonných hmot.
Odpověď b)Ano, to je dovoleno, jestliže pevné či ohebné potrubí má stejný zkušební tlak, jako nakládací a vykládací potrubí.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že tímto potrubím je vedena pouze látka s číslem UN 1999 DEHTY, KAPALNÉ.
Odpověď d)Ano, pokud potrubí je vybaveno zpětným ventilem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-05 Kde musí být umístěny spalovací motory, které se používají během nakládky, vykládky nebo odplynování?

Správná odpověď a)Mimo oblast nákladu.
Odpověď b)V oblasti nákladu.
Odpověď c)V oblasti nákladu, pokud jsou poháněny palivem s bodem vzplanutí více než 100 °C.
Odpověď d)Ve zvláštní strojovně před oblastí nákladu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-06 Jaký je minimální požadovaný typ plavidla pro látku UN 1203 BENZÍN?

Správná odpověď a)Typ N uzavřený.
Odpověď b)Typ N otevřený.
Odpověď c)Typ G.
Odpověď d)Typ C.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-07 Pro plavbu tankovými plavidly se rozlišují tři typy tankových plavidel. Kde je v ADN uvedené, v jakém typu plavidla mohou být jednotlivé látky minimálně přepravovány?

Správná odpověď a)V pododdíle 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď b)V oddíle 9.3.3.
Odpověď c)V oddíle 1.2.1.
Odpověď d)V pododdíle 7.2.1.21.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-09 Která z následujících vlastností je typická pro tankové plavidlo typu G?

Správná odpověď a)Nákladní tanky jsou zkonstruované jako tlakové nádoby nebo membránové tanky.
Odpověď b)Má vždy kompenzační potrubí.
Odpověď c)Přídavné kofrdamy.
Odpověď d)Nákladní tanky, které jsou tvořeny obšívkou a palubou.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-10 Kde se na tankovém plavidle typu N uzavřeném nachází pojistky proti prošlehnutí plamenů, jestliže je v seznamu látek povolených na přepravu uvedená látka, pro kterou je předepsaná ochrana proti explozi?

Správná odpověď a)Na větracích otvorech kofrdamů.
Odpověď b)Na odvětracích otvorech tanku pro mazací olej.
Odpověď c)Na větracích otvorech strojovny.
Odpověď d)Na větrácích obytných prostor.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-11 Jakou úlohu plní pojistka proti prošlehnutí plamenů?

Správná odpověď a)Má zamezit průniku plamene do prostoru, který je chráněn (např. nákladní tank, kofrdam).
Odpověď b)Má zvýšit odpor proudění v potrubí.
Odpověď c)Má zadržet nečistoty.
Odpověď d)Má zamezit úniku výbušných par do atmosféry.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-12 Při jakém stupni naplnění musí nejpozději reagovat snímač vysoké hladiny, který uvede do činnosti zařízení proti přeplnění nákladního tanku?

Správná odpověď a)97,5 %.
Odpověď b)97 %.
Odpověď c)85 %.
Odpověď d)75 %.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-13 Co je podle ADN přístroj, který upozorňuje na vysokou úroveň hladiny?

Správná odpověď a)Přístroj, který při nakládce akustickým a optickým signálem upozorňuje, že brzy bude dosažen nejvyšší přípustný stupeň naplnění nákladního tanku.
Odpověď b)Přístroj, který ukazuje momentální stupeň naplnění příslušného nákladního tanku.
Odpověď c)Přístroj, který ukazuje, že palivový tank pro poháněcí motor bude brzy prázdný.
Odpověď d)Přístroj, který varuje před příliš vysokým tlakem v nákladních tancích.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-14 Při jakém stupni naplnění musí nejpozději reagovat přístroj, který upozorňuje na vysokou úroveň hladiny na tankových plavidlech typu N?

Správná odpověď a)90 %.
Odpověď b)86 %.
Odpověď c)92 %.
Odpověď d)97 %.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-15 Co je typickým znakem tankových plavidel typu C?

Správná odpověď a)Plavidlo s hladkou palubou s dvojitou obšívkou.
Odpověď b)Plavidlo s jednoduchou obšívkou s uzavřeným systémem.
Odpověď c)Plavidlo s vyvýšenou střední částí paluby, s dvojitou obšívkou.
Odpověď d)Plavidlo s cylindrickými nákladními tanky.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-16 V jakých časových intervalech se musí na tankových plavidlech provést kontrola hadic pro nakládku a vykládku?

Správná odpověď a)Jednou ročně, osobami k tomu oprávněnými příslušným úřadem.
Odpověď b)Každých pět let, vždy při prodloužení platnosti schvalovacího osvědčení
Odpověď c)U spojení hadic se ročně kontroluje nepropustnost, hadice samotné se kontrolují každé dva roky ohledně stavu a nepropustnosti.
Odpověď d)První kontrola je po pětiletém používání hadic, další následuje každé dva roky.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-17 Co se musí dodržet, když se potrubí pro nakládku a vykládku ze zařízení na břehu spojí s potrubním systémem tankového plavidla?

Správná odpověď a)Všechny šrouby spojovacích přírub musí být nasazené a utažené.
Odpověď b)Při připojení spojovacích přírub musí být zasazen a přitažen minimálně každý druhý šroub.
Odpověď c)Při připojení spojovacích přírub stačí tři nasazené šrouby, které však mají stejný odstup a musí být dobře utažené.
Odpověď d)Vůdce plavidla nemusí na nic dbát; odpovědnost za připojení zařízení na břehu k systému na plavidle je výlučně na straně zařízení na břehu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-18 Kde je v ADN předepsáno, že potrubí pro nakládku a vykládku musí být po každé nakládce vyprázdněno?

Správná odpověď a)V pododdílu 7.2.4.25.4.
Odpověď b)V pododdílu 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď c)V oddílu 2.2.3.
Odpověď d)V kontrolním listu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-19 Co je to odvětrávací potrubí?

Správná odpověď a)Potrubí palubního systému, které při nakládce a vykládce spojuje jeden nebo více nákladních tanků se zpětným plynovým potrubím a které je vybaveno pojistnými ventily k ochraně tanku/ů před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo pod tlakem.
Odpověď b)Potrubí zařízení na břehu, které je během nakládky nebo vykládky připojeno na odvětrávací potrubí plavidla a je konstruováno tak, aby chránilo plavidlo proti detonacím nebo prošlehnutí plamenů z pobřežní strany.
Odpověď c)Spojovací potrubí mezi tankem na pohonné hmoty a denní nádrží.
Odpověď d)Spojovací potrubí se stlačeným vzduchem mezi tlačným remorkérem a tankovými tlačnými čluny.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-20 Co je to sběrné plynové potrubí?

Správná odpověď a)Potrubí zařízení na břehu, které je během nakládky nebo vykládky připojeno na odvětrávací potrubí plavidla a je konstruováno tak, aby chránilo plavidlo proti detonacím nebo prošlehnutí plamenů z pobřežní strany.
Odpověď b)Potrubí palubního systému, které při nakládce a vykládce spojuje jeden nebo více nákladních tanků s vratným plynovým potrubím a které je vybaveno pojistnými ventily k ochraně tanku/ů před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo pod tlakem.
Odpověď c)Spojovací potrubí mezi tankem na pohonné hmoty a denní nádrží.
Odpověď d)Spojovací potrubí se stlačeným vzduchem mezi tlačným remorkérem a tankovými tlačnými čluny.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-21 Musí se potrubí pro nakládku a vykládku na palubě tankových plavidel odlišovat od ostatních potrubí?

Správná odpověď a)Ano, a sice zřetelně, např. barevným označením.
Odpověď b)Ano, přípojky musí být značeny v souladu s ADN.
Odpověď c)Ano, pomocí speciálního barevného kódu uvedeného v ADN.
Odpověď d)ADN o tom žádné ustanovení neobsahuje.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-23 V jaké minimální výšce nad palubou se musí nacházet otvory nákladních tanků tankových plavidel typu N, jestliže jejich příčný průřez je více než 0,10 m²?

Správná odpověď a)50 cm.
Odpověď b)30 cm.
Odpověď c)40 cm.
Odpověď d)20 cm.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-24 Odkud musí být viditelný stupeň plnění nákladních tanků?

Správná odpověď a)Z obslužného místa uzavíracích zařízení.
Odpověď b)Z kormidelny.
Odpověď c)Z centrálního kontrolního stanoviště překládající firmy.
Odpověď d)Z každého místa na plavidle.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-25 Potrubní systém pro nakládku a vykládku tankového plavidla typu N slouží pro přívod balastní vody do nákladního tanku. Jaká ustanovení platí pro sací přípojky?

Správná odpověď a)Musí se nacházet uvnitř oblasti nákladu, avšak mimo nákladní tanky.
Odpověď b)Musí být vybaveny samouzavíracím ventilem.
Odpověď c)Musí být vybaveny vysokorychlostním ventilem.
Odpověď d)Musí být vybaveny normovanou přípojkou C pro samostatné potrubí.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-26 Co rozumíme pod pojmem zvýšená střední část paluby na tankovém plavidle?

Správná odpověď a)Zvýšená část paluby nákladních tanků nad úroveň ochozů.
Odpověď b)Bezpečnostní zóna mezi strojovnou a nákladními tanky.
Odpověď c)Podpěra nakládacího a vykládacího potrubí.
Odpověď d)Příčná pevnost.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-27 Který z následně uvedených prostorů tankového plavidla typu N patří do oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Kofrdam.
Odpověď b)Strojovna.
Odpověď c)Obytné prostory.
Odpověď d)Přední kolizní prostor.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-28 Jak daleko musí být minimálně vzdálené sací otvory spalovacích motorů od oblasti nákladu tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)1,00 m.
Odpověď c)0,50 m.
Odpověď d)2,50 m.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-29 Jaký je maximální přípustný objem nákladního tanku tankového plavidla, jestliže L*B*H je vice než 3 750 m³?

Správná odpověď a)380 m³.
Odpověď b)280 m³.
Odpověď c)350 m³.
Odpověď d)200 m³.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-30 Kolik „m“ tlaku vody nad palubou musí odolat přepážka tankového plavidla, aby byla podle ADN považována za vodotěsnou?

Správná odpověď a)1,00 m.
Odpověď b)0,50 m.
Odpověď c)2,00 m.
Odpověď d)4,00 m.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-31 Na jaký provozní tlak musí být minimálně dimenzované tlakové tanky tankového plavidla?

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)200 kPa.
Odpověď c)100 kPa.
Odpověď d)500 kPa.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-32 Kde se na tankovém plavidle musí nacházet kofrdam?

Správná odpověď a)Vzadu a vpředu v oblasti nákladu.
Odpověď b)Pouze vzadu v oblasti nákladu.
Odpověď c)Vzadu a vpředu v oblasti nákladu jakož uprostřed lodi.
Odpověď d)Pouze vpředu v oblasti nákladu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-34 Kolikrát vyšší musí být minimálně u tankových plavidel typu N zkušební tlak nákladního tanku, než je jeho konstrukční tlak?

Správná odpověď a)1,3.
Odpověď b)0,9.
Odpověď c)1,1.
Odpověď d)0,75.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-35 Z kterého místa musí být viditelná hodnota přetlaku nebo podtlaku v nákladním tanku u tankových plavidel typu N uzavřené?

Správná odpověď a)Z místa na plavidle, ze kterého lze přerušit nakládku nebo vykládku.
Odpověď b)Ze strojovny.
Odpověď c)Ze šoupátka příslušného nákladního tanku.
Odpověď d)Z místa na břehu, ze kterého lze přerušit nakládku nebo vykládku.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-36 Kde se nachází v ADN předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)9.3.3.0 až 9.3.3.99.
Odpověď b)9.2.0.0 až 9.2.0.95.
Odpověď c)9.3.2.0 až 9.3.2.99.
Odpověď d)9.1.0.0 až 9.1.0.95.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-37 Které z následujících zařízení není podle ADN bezpečnostním nebo kontrolním zařízením, které by zamezilo přeplnění nákladních tanků?

Správná odpověď a)Hliníková měřicí tyč.
Odpověď b)Zařízení proti přeplnění.
Odpověď c)Zařízení, které upozorní na vysokou úroveň hladiny.
Odpověď d)Ukazatel výšky úrovně hladiny.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-38 Kterými z uvedených zařízení nebo vybavení musí být vybavena tanková plavidla typu N uzavřená?

Správná odpověď a)Bezpečnostními ventily, které zamezí nepřípustným přetlakům a podtlakům.
Odpověď b)Otvorem pro odběr vzorků o průměru minimálně 60 cm.
Odpověď c)Otvorem pro odběr vzorků plynů.
Odpověď d)Ventilem, který unikající plyny rovnoměrně rozmístí.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-39 Jaké pevné potrubí může být připojeno k potrubí pro nakládku a vykládku tankového plavidla?

Správná odpověď a)Žádné z potrubí, která jsou uvedena v ostatních možnostech.
Odpověď b)Potrubí pro mytí paluby.
Odpověď c)Čerpací potrubí kofrdamů.
Odpověď d)Palivové potrubí.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-40 Kde se musí nacházet na palubě čerpadla pro nakládku nebo vykládku a příslušné nakládací a vykládací potrubí?

Správná odpověď a)V oblasti nákladu.
Odpověď b)Minimálně 0,30 m nad palubou.
Odpověď c)Ne na palubě.
Odpověď d)Na palubě.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-41 Co se musí nacházet na spoji potrubí pro nakládku a vykládku s potrubím pro odčerpání vody z nákladního tanku u tankového plavidla typu N?

Správná odpověď a)Zpětný ventil.
Odpověď b)Vysokorychlostní ventil.
Odpověď c)Samouzavírací ventil.
Odpověď d)Pojistka proti prošlehnutí plamene.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-42 Čím musí být vybaveno potrubí pro nakládku a vykládku tankového plavidla typu N?

Správná odpověď a)Zařízením na měření tlaku na výstupu čerpadel.
Odpověď b)Ventilem proti přeplnění.
Odpověď c)Vysokorychlostním ventilem.
Odpověď d)Pojistkami proti prošlehnutí plamene.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-43 Jak musí být zkonstruováno potrubí pro nakládku a vykládku?

Správná odpověď a)Musí mít potřebnou elasticitu, těsnost a pevnost v tlaku při zkušebním tlaku.
Odpověď b)Musí vykazovat maximum stejného zkušebního tlaku jako nákladní tanky.
Odpověď c)Musí být vybaveno přetlakovými a podtlakovými ventily, aby se zamezilo příliš vysokým nebo příliš nízkým tlakům.
Odpověď d)Musí být vybaveno automatickými šoupátky, která se uzavřou při vysoké rychlosti plnění.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-44 Čím musí být vybaven spoj potrubí na vodu s potrubím pro nakládku a vykládku, jestliže se potrubím pro nakládku přivádí nebo odčerpává voda na umývání nákladních tanků anebo slouží pro přívod nebo odčerpání balastní vody?

Správná odpověď a)Zpětným ventilem.
Odpověď b)Kulovým ventilem.
Odpověď c)Samouzavíracím ventil.
Odpověď d)Šoupátkem.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-45 Jaký musí být minimální zkušební tlak potrubí pro nakládku a vykládku u tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)1000 kPa (10 barů).
Odpověď b)500 kPa (5 barů).
Odpověď c)100 kPa (1 bar).
Odpověď d)2000 kPa (20 barů).
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-47 Kde se v nákladních tancích tankových plavidel typu N uzavřená musí nacházet vyústění potrubí pro nakládku a vykládku?

Správná odpověď a)U dna nákladního tanku.
Odpověď b)Bezprostředně pod palubou.
Odpověď c)Na stěně.
Odpověď d)Na přední přepážce.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-48 K čemu slouží kofrdamy?

Správná odpověď a)Oddělují příď a záď od nákladních tanků.
Odpověď b)Slouží jako přídavný nákladní tank.
Odpověď c)Slouží jako tank pro kaly.
Odpověď d)Slouží jako příruční sklad.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-49 Pro tanková plavidla typu N je kromě jiného požadován seznam elektrických zařízení a vybavení, instalovaných v oblasti nákladu. Který z následně uvedených údajů v něm není nutné uvádět?

Správná odpověď a)Rozměry a výkon.
Odpověď b)Zařízení a místo instalace.
Odpověď c)Způsob ochrany a ochrana proti vznícení.
Odpověď d)Zkušební orgán a povolovací číslo.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-50 Jaký je předepsaný bod vzplanutí paliva (kromě LNG), které slouží k pohonu spalovacích motorů tankového plavidla, které přepravuje nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Více než 55 °C.
Odpověď b)Nejvýše 50 °C.
Odpověď c)Nejvýše 23 °C.
Odpověď d)Pro to neexistují žádná ustanovení.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-51 Jaká je minimální výška spodní hrany dveřních otvorů v bočních stěnách nástaveb a vstupních otvorů do prostor pod palubou u tankových plavidel?

Správná odpověď a)0,50 m.
Odpověď b)0,40 m.
Odpověď c)0,30 m.
Odpověď d)0,60 m.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: TS2 2023
Otázka130 02.0-52 Čím musí být na tankovém plavidle odděleny provozní prostory pod palubou mimo oblast nákladu od nákladních tanků?

Správná odpověď a)Kofrdamem.
Odpověď b)Prostorem pro příďový propulzor.
Odpověď c)Strojovnou.
Odpověď d)Vodotěsnou přepážkou.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-01 Kdo je považován za odesilatele prázdného tankového plavidla s nevyčištěnými nákladními tanky?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Vlastník posledního nákladu.
Odpověď c)Budoucí odesilatel nového nákladu.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-02 Tankové plavidlo typu N s nezávislými nákladními tanky, které jsou izolované, bylo vyloženo. Smějí se plnit dvojité boky a dvojité dno balastní vodou?

Správná odpověď a)Ano, plnění balastní vodou je v tomto případě povoleno za předpokladu, že to bylo zohledněno v bezpečnostním plánu pro zajištění stability a že to není zakázáno ve sloupci (20) tabulky C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď b)Ne, balastní voda se nesmí čerpat ani pro prázdnou jízdu.
Odpověď c)Ano, ale pouze v případě, že všechna tanková plavidla jsou prázdná a odplyněná, za předpokladu, že to bylo zohledněno v bezpečnostním plánu pro zajištění stability a že to není zakázáno ve sloupci (20) tabulky C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď d)Ne, je to povoleno pouze při přepravě látek, pro které není předepsáno plavidlo s nákladními tanky, nezávislými na obšívce.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-03 Je povoleno otevírat kryty nákladních tanků, které jsou naložené látkou třídy 3, pro kterou je požadovaná ochrana proti explozi?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, ale jen krátkodobě ke kontrolním účelům.
Odpověď c)Ano, ale pouze když je koncentrace plynů menší než 50 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Ano, ale pouze při dodržení pododdílu 7.2.4.22.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-04 Dříve než se začne na tankových plavidlech s opravami nebo údržbářskými pracemi, které vyžadují použití ohně nebo elektrického proudu nebo při kterých může dojít ke vzniku jisker, musí být k dispozici povolení nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu. Kdo vystavuje toto povolení?

Správná odpověď a)Příslušný úřad.
Odpověď b)Hasiči.
Odpověď c)Klasifikační společnost.
Odpověď d)Říční policie.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-05 Kdy se může provádět odplynování tankových plavidel během plavby?

Správná odpověď a)Za podmínek, uvedených v pododdílu 7.2.3.7.1.3.
Odpověď b)Pouze v blízkosti tankových skladů.
Odpověď c)Pro všechny látky bez omezení.
Odpověď d)Za podmínek, uvedených v pododdílu 7.1.3.7.1.3
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-06 Na odvětrávacím potrubí nákladních tanků uzavřeného tankového plavidla jsou instalované pojistky proti prošlehnutí plamenů. Co se může stát při nakládce, jestliže jsou pojistky ucpané?

Správná odpověď a)Tank bude deformován („nafoukne se“).
Odpověď b)Tank nebude zcela naplněn.
Odpověď c)Tlak je snížen přes tlakové vyrovnávací otvory vík tanků.
Odpověď d)Je poškozen vysokorychlostní ventil.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-07 Jak veliký je maximální objem tanku na zbytky u tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)30 m³.
Odpověď b)25 m³.
Odpověď c)20 m³.
Odpověď d)35 m³.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-08 Proč se na tankových plavidlech nachází dočerpávací potrubí?

Správná odpověď a)Pro úplné vyložení nákladních tanků a nákladního potrubí tak, aby pokud je to možné, zůstaly pouze zbytky nákladu.
Odpověď b)Aby bylo možné nákladní tanky optimálně naplnit.
Odpověď c)Aby bylo možné případně náklad ohřát.
Odpověď d)Aby bylo možné jednoduchým způsobem nakládat více partií.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-09 Proč se na tanková plavidla instaluje dočerpávací systém?

Správná odpověď a)Aby bylo možno co nejvíce vyprázdnit nákladní tanky a nákladní potrubí.
Odpověď b)Aby bylo možno nákladní tanky profouknout.
Odpověď c)Aby bylo možno nákladní tanky vyhřívat.
Odpověď d)Aby bylo možno nákladní tanky doplňovat.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-10 Jaké nebezpečí hrozí při začišťování nakládacího potrubí stlačeným vzduchem ze zařízení na břehu?

Správná odpověď a)Nákladní tanky mohou být deformovány.
Odpověď b)Plavidlo může ztroskotat.
Odpověď c)Tento postup není spojen s nebezpečím pro plavidlo.
Odpověď d)Náklad může změnit barvu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-11 Musí se potrubí pro nakládku a vykládku po každé nakládce vyprázdnit?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, to určí vůdce plavidla. Může toto učinit z bezpečnostních důvodů.
Odpověď c)Ne, to je dokonce zakázáno.
Odpověď d)Ano, pokud toto vyžaduje zařízení na břehu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-12 Odplynování nákladních tanků musí být přerušeno během bouřky, anebo když v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek mimo oblast nákladu je možné očekávat nebezpečné koncentrace plynů před obytnými prostory. Při jaké koncentraci se musí odplynování přerušit?

Správná odpověď a)Nad 20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Nad 30 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Nad 10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Nad 50 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-13 Odplynování vyvázaných tankových plavidel smí být provedeno:

Správná odpověď a)na místech, která jsou schválena místně příslušným úřadem.
Odpověď b)v každém přístavu.
Odpověď c)v každém petrolejovém přístavu.
Odpověď d)na každém vývazišti mimo zastavěné území.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-14 Proč se proplachují topné hady, jestliže plavidlo, které je jimi vybaveno, musí do loděnice?

Správná odpověď a)Aby se zajistilo, že v topných hadech nezůstaly z důvodu netěsnosti žádné zbytky nákladu.
Odpověď b)Aby se zajistilo, že topné hady odolají stlačenému vzduchu.
Odpověď c)Aby se zajistilo, že zařízení pro vytápění nákladu je provozuschopné.
Odpověď d)Aby se zajistilo, že topné hady nejsou ucpané.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-15 Jsou v ADN uvedena ustanovení, která připouští odplynování látek?

Správná odpověď a)Ano, pododdíl 7.2.3.7 obsahuje ustanovení týkající se odplynování.
Odpověď b)Ano, jsou uvedena v tabulce C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď c)Ne, odplynování se řídí přístavními řády.
Odpověď d)Ne, odplynování už není povoleno.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-16 Jaký je maximální objem tanku na zbytky?

Správná odpověď a)30 m³.
Odpověď b)20 m³.
Odpověď c)25 m³.
Odpověď d)35 m³.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-17 Prázdné tankové plavidlo, které přepravovalo UN 1208 HEXANY třída 3, klasifikační kód F1, musí během plavby odplynovat nákladní tanky. Jaká je povolená maximální koncentrace plynů vypouštěných přes pojistku proti prošlehnutí plamene do okolního vzduchu?

Správná odpověď a)< 50 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)< 60 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)< 70 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)< 55 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-18 Tankové plavidlo, které přepravovalo UN 2054 Morfolin (třídy 8, obalová skupina I), musí během plavby odplynovat nákladní tanky. Jaká je povolená maximální koncentrace plynů na výstupu vypouštěné směsi?

Správná odpověď a)< 10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)< 30 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)< 20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)< 50 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-19 Musí být nádoby na kaly uzavřeny víkem?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, ale musí být jednoduché s nimi zacházet a musí být označené.
Odpověď c)Ano, ale jen když obsah činí více než 2 m³.
Odpověď d)Ne, ale musí být ohnivzdorné.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-20 Za jakých podmínek se mohou vyjmout pojistky proti prošlehnutí plamene za účelem jejich čistění?

Správná odpověď a)Pokud jsou nákladní tanky prázdné a koncentrace hořlavých plynů v nákladních tancích je nižší než 10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Pokud toto je uvedeno ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď c)Za žádných podmínek.
Odpověď d)Pokud toto je uvedeno v písemných pokynech.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-21 Nákladní tank byl odplynován po přepravě UN 1294 TOLUEN. Z důvodu čisticích prací je nutno do něj vstoupit. Před vstupem však musí být provedeno měření odborníkem dle 8.2.1.2 ADN. Za jakých podmínek smí být toto měření provedeno?

Správná odpověď a)Jestliže osoba, která měření provádí, má vzhledem k přepravované látce vhodný dýchací přístroj.
Odpověď b)Poté, co nákladní tank byl umyt a vysušen.
Odpověď c)Jestliže v nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
Odpověď d)Jestliže osoba, která měření provádí, má ochranné rukavice a v nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-22 Jaké nebezpečí může vzniknout, jestliže se nákladní tank čistí vysokotlakovým čisticím zařízením?

Správná odpověď a)Vzniká nebezpečí statického náboje.
Odpověď b)Vzniká nebezpečí, že proud vody prorazí stěnu tanku.
Odpověď c)Nevzniká vůbec žádné nebezpečí.
Odpověď d)Vzniká nebezpečí, že bude znečištěn výrobek.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-23 Tankové plavidlo má dvojité boky a dvojité dno. Všechny nákladní tanky jsou naloženy látkou UN 1780 FUMARYLCHLORID. Mohou být dvojité boky naplněny vodou až na 90 %?

Správná odpověď a)Ne, při tomto produktu není povoleno naplnit dvojité boky vodou.
Odpověď b)Ano, je to povoleno, ale pouze tehdy, jsou-li dvojité boky naplněny pitnou vodou.
Odpověď c)Ano, je to povoleno.
Odpověď d)Ne, naplnění dvojitých boků vodou u naložených nákladních tanků není dovoleno.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-24 Tankové plavidlo bylo vyloženo. V nákladních tancích zůstává ještě několik litrů nákladu. Nákladní tanky je třeba vyčistit. Co se musí udělat, jestliže zbytek nákladu chcete přečerpat do tanku pro zbytkové produkty, ve kterém se již nachází jiný produkt?

Správná odpověď a)Musí být ověřeno, že obě látky spolu navzájem nebezpečně nereagují.
Odpověď b)Nejdříve musí příslušný úřad vydat povolení, že se oba produkty mohou naplnit do stejného tanku na zbytkové produkty.
Odpověď c)Nejdříve se musí vypočítat průměrná hustota látek.
Odpověď d)Musí se požádat o radu organizace pro odstraňování, sběr a likvidaci odpadů, která je určena místně příslušným úřadem.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-25 Čím musí být vybaven tank pro zbytkové produkty na uzavřeném tankovém plavidle typu N?

Správná odpověď a)Přetlakovým a podtlakovým ventilem a zařízením ukazujícím úroveň hladiny.
Odpověď b)Přetlakovým a podtlakovým ventilem.
Odpověď c)Dvěma přetlakovými ventily.
Odpověď d)Přetlakovým a podtlakovým ventilem a pojistkou proti přeplnění.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-26 K čemu slouží osvědčení o nepřítomnosti plynů?

Správná odpověď a)Potvrzuje, že na palubě plavidla je možné pracovat bez ohrožení vyplývajícího z předchozích nákladů.
Odpověď b)Bylo provedeno měření ve všech prostorách na palubě a byly shledány jako čisté.
Odpověď c)Nákladní tanky mohou vůdci plavidel po měření označit za čisté.
Odpověď d)Potvrzuje, že nákladní tanky jsou vyčištěné a připravené k nakládce látky UN 1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-27 Při jaké maximální koncentraci plynů smí vůdce plavidla po odplynování nákladních tanků odstranit označení podle tabulky C pododdílu 3.2.3.2 (modrý kužel/modré kužely nebo modré světlo/modrá světla).

Správná odpověď a)20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)15 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)5 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-29 Tankové plavidlo přepravuje náklad, který musí být během přepravy zahřívaný. Čím podle ADN musí být vybaven (vybaveny) nákladní tank (tanky)?

Správná odpověď a)Zařízením k měření teploty nákladu.
Odpověď b)Přístrojem měřícím podtlak.
Odpověď c)Vlhkoměrem.
Odpověď d)Přístrojem měřícím přetlak.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-30 Tankové plavidlo typu N otevřené s pojistkami proti prošlehnutí plamenů přepravuje látku, pro kterou je ve sloupci (9) tabulky C kapitoly 3.2 předepsané zařízení pro ohřev nákladu. Musí být nákladní tanky při přepravě této látky vybaveny teploměrem?

Správná odpověď a)Ano, u této látky je to potřebné.
Odpověď b)Ne, u tankových plavidel typu N nemusí být nákladní tanky nikdy vybaveny teploměrem.
Odpověď c)Ano, u tankových plavidel typu N musí být nákladní tanky vždy vybaveny teploměrem.
Odpověď d)Ne, to není zapotřebí, vyjma případu, kdy toto je uvedeno v písemných pokynech.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-31 Tankové plavidlo typu N otevřené s pojistkami proti prošlehnutí plamenů přepravuje látku UN 1229, MESITYLOXID. Musí být nákladní tanky při přepravě této látky vybaveny teploměrem?

Správná odpověď a)Ne, u této látky to není potřebné.
Odpověď b)Ne, u plavidel typu N nemusí být nákladní tanky nikdy vybaveny teploměrem.
Odpověď c)Ano, u plavidel typu N musí být nákladní tanky vždy vybaveny teploměrem
Odpověď d)Ano, u této látky je to potřebné.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-32 Tankové plavidlo typu N, které nemá možnost zahřívání nákladu, musí přepravit látku UN 1779 KYSELINA MRAVENČÍ. Jaká je podle ADN nejnižší vnější teplota vzduchu, při které toto plavidlo už nesmí přepravovat tuto látku?

Správná odpověď a)12 °C.
Odpověď b)15 °C.
Odpověď c)20 °C.
Odpověď d)10 °C.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-33 Tankové plavidlo přepravuje látku UN 2215 MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ. Pro tuto látku není vyžadovaná ochrana proti explozi. Jaká je podle ADN nejvyšší přípustná teplota, která nesmí být během přepravy překročena?

Správná odpověď a)+ 88 °C.
Odpověď b)+ 72 °C.
Odpověď c)+ 15 °C.
Odpověď d)+ 90 °C
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: TS3 2023
Otázka130 03.0-34 Jaké hrozí nebezpečí, jestliže po vykládce hořlavých kapalin se začisťuje potrubí stlačeným vzduchem, který je dodávaný ze břehu?

Správná odpověď a)Vzduch se zbytky nákladu mohou vytvořit výbušnou směs v nakládacím potrubí.
Odpověď b)Produkt může změnit svoji barvu.
Odpověď c)Plavidlo se může převrátit.
Odpověď d)Tento proces nepředstavuje žádné nebezpečí pro plavidlo.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-01 Je povoleno na tankovém plavidle typu N uzavřené během nakládky otevírat otvory pro odběr vzorků na nákladních tancích?

Správná odpověď a)Ano, ale u nákladních tanků, naložených nebezpečnými látkami, u kterých je ve sloupci 19 tabulky C pododdílu 3.2.3.2, předepsáno označení jedním nebo dvěma modrými kužely nebo světly jen tehdy, jestliže nakládka je minimálně 10 minut přerušena.
Odpověď b)Ano, ale pouze u nákladních tanků, naložených méně nebezpečnými látkami, jako např. benzínem, u kterých se ve sloupci 13 tabulky C pododdílu 3.2.3.2, vyžaduje ochrana před výbuchem. Není třeba dbát na zvláštní podmínky a předpisy.
Odpověď c)Ano, ale otvory pro odběr vzorku smějí být otevírány pouze se souhlasem překladiště. Přitom musí být osoba, která otvory pro odběr vzorku otevírá, chráněna před nebezpečím vycházejícím z nákladu.
Odpověď d)Ne, otevření otvorů pro odběr vzorků je zakázáno, protože všechna uzavřená tanková plavidla musí být vybavena přístrojem ukazujícím úroveň hladiny.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-02 Po nakládce tankového plavidla, které je označeno modrým kuželem/modrým světlem, musí být odebrán vzorek nákladu. Kdy se nejdříve může otevřít otvor pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)10 minut po přerušení nakládky, a jestliže příslušný nákladní tank byl zbaven pnutí.
Odpověď b)Teprve když jsou k dispozici přepravní dokumenty.
Odpověď c)Okamžitě po ukončení nakládky, a jestliže příslušný nákladní tank byl zbaven pnutí.
Odpověď d)30 minut po ukončení nakládky.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-03 Jaký přístroj se musí nacházet na tankovém plavidle, jestliže je to vyžadováno v tabulce C pododdílu 3.2.3.2?

Správná odpověď a)Detektor hořlavých plynů.
Odpověď b)Ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď c)Měřicí přístroj dusíku.
Odpověď d)Záchranný vrátek.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-04 Jaký přístroj musí být k dispozici na tankovém plavidle, jestliže je to vyžadováno v části 8 a v tabulce C pododdílu 3.2.3.2?

Správná odpověď a)Detektor hořlavých plynů.
Odpověď b)Teploměr.
Odpověď c)Měřicí přístroj dusíku.
Odpověď d)Měřicí přístroj kyslíku.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-05 Který z následujících měřicích přístrojů nepatří k přístrojům pro měření nebezpečných plynů a výparů před vstupem do nákladních tanků, kofrdamů a ostatních uzavřených prostor?

Správná odpověď a)Pyrometr.
Odpověď b)Detektor hořlavých plynů.
Odpověď c)Detektor toxických plynů.
Odpověď d)Přístroj pro měření kyslíku.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-06 U jednoho nákladního tanku není známo, jaká v něm byla naposledy přepravována látka. V nákladním tanku je provedeno měření detektorem hořlavých plynů. Přístroj ukazuje, že neexistuje žádné nebezpečí výbuchu. Je možný vstup do nákladního tanku bez ochranného dýchacího zařízení, nezávislého na okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Ne, protože v nákladním tanku by se mohly vyskytovat toxické plyny.
Odpověď b)Ano, protože není nebezpečí výbuchu.
Odpověď c)Ne, mohl by být nedostatek dusíku.
Odpověď d)Ne, v tanku by mohlo být příliš kyslíku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-07 Prázdny nákladní tank neobsahuje žádné toxické plyny. Jaká hodnota koncentrace hořlavého plynu nebo výparů v nákladním tanku nesmí být překročena, aby bylo možné do nákladního tanku vstoupit za účelem čistících prací?

Správná odpověď a)10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)33 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)25 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)70 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-08 Ve vyprázdněném nákladním tanku, který obsahoval benzín, je nutné zjistit detektorem hořlavých plynů, zda nehrozí nebezpečí výbuchu. V jaké výšce musí být měření provedeno?

Správná odpověď a)Bez přerušování: v horní části nákladního tanku, uprostřed a u dna.
Odpověď b)V nákladním tanku nahoře.
Odpověď c)V nákladním tanku v polovině výšky.
Odpověď d)Přesně nad otvorem pro odběr vzorku.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-09 Odběr vzorku se provádí otvorem na odběr vzorků. Proč se z bezpečnostních důvodů nesmí nikdy použít nylonové lanko?

Správná odpověď a)Při použití nylonového lanka může dojít ke vzniku statického náboje.
Odpověď b)Nádobka pro odběr vzorku se může při použití nylonového lanka vysmeknout.
Odpověď c)Působením látky se může provaz přetrhnout.
Odpověď d)Použití nylonového lanka je zakázáno v ADN.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-10 Po nakládce tankového plavidla typu N látkou UN 1203 BENZÍN musí být odebrán vzorek. Jaký typ zařízení pro odběr vzorku se musí minimálně použít?

Správná odpověď a)Otvor pro odběr vzorku.
Odpověď b)Uzavřené zařízení pro odběr vzorku.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorku se vzduchovým uzávěrem.
Odpověď d)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorku.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-11 Plavidlo je naloženo látkou UN 1718 BUTYLFOSFÁT a musí být odebrán vzorek nákladu. Jaké minimální osobní ochranné prostředky je potřeba mít na sobě podle ADN?

Správná odpověď a)Ochranné brýle, pár ochranných rukavic, pár vhodných ochranných bot a ochranný oděv.
Odpověď b)Ochranné brýle, pár ochranných rukavic, pár vhodných ochranných bot, ochranný oděv a dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.
Odpověď c)Ochranný oděv a ochrannou obuv.
Odpověď d)Dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-12 Na tankovém plavidle jsou dva nákladní tanky naloženy látkou UN 1100 ALLYLCHLORID a dalších šest nákladních tanků látkou UN 1213 ISOBUTYLACETÁT. Je možné odebrat vzorek látky UN 1213 ISOBUTYLACETÁT uzavřeným zařízením pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, protože jak je uvedeno v pododdíle 3.2.3.2, tabulce C, sloupci (19), je povinné zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu.
Odpověď c)Ne, protože jak je uvedeno v pododdíle 3.2.3.2, tabulce C, sloupci (19), je povinné otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď d)Ano, ale pouze s povolením příslušného orgánu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: TS4 2023
Otázka130 04.0-13 Posledním nákladem na plavidle byla látka UN 2282 HEXANOLY a je nutné vyčistit nákladní tanky. Kdy se podle ADN smí nejdříve otevřít kryty nákladních tanků?

Správná odpověď a)Poté, co byl nákladní tank odplynován a koncentrace hořlavých plynů není vice než 10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Poté, co nákladní tank byl zbaven plynů a už se v něm nenachází žádná výbušná směs.
Odpověď c)Po odstranění pnutí v nákladním tanku.
Odpověď d)Poté, co byl nákladní tank odplynován a koncentrace hořlavých plynů není vice než 20 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-01 Co znamená „konstrukce nákladního tanku 3“ podle pododdílu 3.2.3.2, tabulka C?

Správná odpověď a)Nákladní tank, otevřený, s pojistkou proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď b)Nákladní tank, uzavřený.
Odpověď c)Tlakový tank.
Odpověď d)Nákladní tank, otevřený.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-02 Prázdné, nevyčištěné tankové plavidlo typu N, které bylo naloženo benzínem, má následně přepravit naftu. Kterým ustanovením musí plavidlo vyhovovat?

Správná odpověď a)Všem příslušným ustanovením ADN.
Odpověď b)Pouze ustanovením uvedených části 2.
Odpověď c)Ustanovením uvedených části 7, oddíl 7.1.1.
Odpověď d)Písemným pokynům posledního nákladu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-03 Tankové plavidlo je naloženo látkou UN 1203 BENZÍN. Může vůdce plavidla vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne, v žádném případě.
Odpověď b)S podmínkou souhlasu odesilatele ropného nákladu.
Odpověď c)Ano, ale nejvýše dvě osoby.
Odpověď d)Pouze s výslovným souhlasem majitele plavidla.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-04 Jak často se musí kontrolovat kofrdamy tankových plavidel, aby se zjistilo, zda přepážka ze strany přepravovanému nákladu je vodotěsná?

Správná odpověď a)Jednou týdně.
Odpověď b)Minimálně třikrát v týdnu.
Odpověď c)Vždy ráno a večer.
Odpověď d)Po nakládce.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-05 Je povoleno plnit kofrdamy tankového plavidla balastní vodou?

Správná odpověď a)Ano, pokud se nejedná provozní prostory a za podmínek, že sousedící nákladní prostory jsou prázdné a bylo to zohledněno při výpočtech stability plavidla v nepoškozeném a poškozeném stavu.
Odpověď b)Ano, kofrdamy ve smyslu ADN jsou považovány za nákladní tanky.
Odpověď c)Ano, ale pouze pro plavbu po kanálech.
Odpověď d)Ne, kofrdamy smějí být používány jen jako tanky pro zbytky nákladu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-06 Tankové plavidlo typu N nakládá látku třídy 3. Jak lze zjistit nejvyšší možný stupeň naplnění?

Správná odpověď a)Na základě tabulky C, schvalovacího osvědčení a vzorce pro výpočet stupně naplnění uvedeného v bodě 7.2.4.21.3.
Odpověď b)Na základě přepravních dokladů.
Odpověď c)Na základě schvalovacího osvědčení.
Odpověď d)Na základě písemných pokynů.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-07 Jaký je maximální stupeň naplnění pro UN 1203 BENZÍN v tankovém plavidle typu N?

Správná odpověď a)97 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)95 %.
Odpověď d)75 %.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-08 Kde naleznete v ADN ustanovení o maximálním stupni naplnění nákladních tanků?

Správná odpověď a)V pododdílech 3.2.3.2, tabulka C a 7.2.4.21.
Odpověď b)V pododdílech 9.3.2.21.1 a 9.3.2.21.2.
Odpověď c)V oddíle 1.2.1.
Odpověď d)Toto není uvedeno v ADN, ale ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-09 Kde je uvedeno, jaký je přípustný maximální stupeň naplnění nákladních tanků?

Správná odpověď a)V pododdílech 3.2.3.2, tabulka C a 7.2.4.21 ADN.
Odpověď b)V písemných pokynech.
Odpověď c)V CEVNI.
Odpověď d)Ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-10 Tankové plavidlo přepravuje látku, pro kterou je vyžadováno označení jedním modrým kuželem. Mohou se otevírat kryty pojistek proti prošlehnutí plamenů z důvodu jejich montáže nebo demontáže?

Správná odpověď a)Ano, ale teprve poté, co byly nákladní tanky odplynovány a koncentrace hořlavých plynů v nákladních tancích je nižší než 10% dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Ano, to je povoleno vždy, když jsou nákladní tanky zbavené pnutí.
Odpověď c)Ano, avšak pouze se svolením zařízení na břehu.
Odpověď d)Ne, to je zakázáno.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-11 Je povoleno během vykládky nebezpečných věcí, pro které je požadovaná ochrana proti explozi ve sloupci (17) tabulky C odstavce 3.2.3.2, zároveň doplňovat pohonné hmoty?

Správná odpověď a)Pouze za předpokladu, že ustanovení o ochraně proti explozi vztahující se na nebezpečné věci, jsou dodržena také u zásobovacího plavidla.
Odpověď b)Rozhodnutí je na uvážení překladní firmy.
Odpověď c)Pouze za denního světla.
Odpověď d)Tankové plavidlo typu N otevřené ano, ostatní ne.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-12 Je povoleno během nakládky nebo vykládky používat plastová lana k vyvázání tankového plavidla typu N uzavřené?

Správná odpověď a)Pouze v případě, když je pohyb plavidla znemožněn ocelovými lany.
Odpověď b)Smějí se používat pouze ocelová lana.
Odpověď c)V přístavním bazénu je předepsáno výlučné použití ocelových lan.
Odpověď d)Pouze při nakládce nebo vykládce látky, pro kterou není vyžadované označení modrým světlem/modrým kuželem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-13 Jaký je maximální stupeň naplnění při přepravě látky UN 2031 KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující nejméně 65 %, ale nejvýše 70 % kyseliny?

Správná odpověď a)97 %.
Odpověď b)95 %.
Odpověď c)96 %.
Odpověď d)90 %.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-14 Tankové plavidlo má přepravit látku UN 1301 VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ. Jak musí být označeno toto tankové plavidlo?

Správná odpověď a)Plavidlo musí být označeno jedním modrým světlem resp. jedním modrým kuželem.
Odpověď b)U všech látek třídy 3 musí vždy být použito jedno modré světlo resp. jeden modrý kužel.
Odpověď c)Přes den dvěma modrými kužely a v noci dvěma modrými světly.
Odpověď d)Pro tuto nebezpečnou látku není předepsáno žádné označení.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-15 Tankové plavidlo, které přepravovalo benzín, bylo vyloženo. Nákladní tanky jsou ještě neodplynované a nevyčištěné. Co se stane s označením modrými světly/modrými kužely?

Správná odpověď a)Zůstane beze změny.
Odpověď b)Musí být odstraněno.
Odpověď c)Podle okolností může zůstat zachované nebo může být odstraněno.
Odpověď d)Umístí se v poloviční výši.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-16 Může během přepravy stoupat hladina kapaliny v uzavřeném nákladním tanku?

Správná odpověď a)Ano, především jestliže se kapalina zahřívá (např. působením slunečního záření).
Odpověď b)Ano, ale jen při silném vlnobití.
Odpověď c)Ano, ale jen při klesajícím atmosférickém tlaku (špatné počasí).
Odpověď d)Ne.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-17 Proč se nesmí nákladní tanky naplnit až po okraj?

Správná odpověď a)Protože kapalina se při zahřívání rozpíná, mohla by poškodit plavidlo nebo/a vytéci z nákladního tanku.
Odpověď b)Protože by se náklad v případě vlnobití nemohl volně pohybovat (šplíchat).
Odpověď c)Nakládce „po okraj“ nic nebrání.
Odpověď d)Protože „nakládka po okraj“ by zabrala příliš času. Toto by mělo za následek nepřiměřené obsazení překladišť.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-18 Jaké jsou požadavky na přepravu nebezpečných věcí v kusech tankovými plavidly?

Správná odpověď a)Je zakázáno přepravovat v oblasti nákladu kusy kromě zbytků nákladu, vody na umývání, zbytkového nákladu a kalů, v ne více jak 6 schválených nádobách na zbytky a nádobách na kaly o celkovém objemu 12m³, jakož max. 30 kusů vzorků nákladu.
Odpověď b)Přeprava kusů tankovými plavidly je povolena, pokud není překročeno podlimitní množství.
Odpověď c)Přeprava kusů tankovými plavidly je zakázána.
Odpověď d)Je povoleno maximálně 50 000 kg, avšak při dodržení zákazu společné nakládky.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-19 Prázdný nákladní tank o objemu 200 m³ je uzavřen, takže z něj nemůže unikat žádný vzduch. Do tohoto nákladního tanku se načerpá 20 m³ kapaliny. Jak vysoký je přibližně absolutní tlak v nákladním tanku po naplnění kapalinou?

Správná odpověď a)110 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)180 kPa.
Odpověď d)220 kPa.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-20 Prázdný nákladní tak o objemu 300 m³ je uzavřen, takže z něj nemůže unikat žádný vzduch. Do tohoto nákladního tanku se načerpá 15 m³ kapaliny. Jak vysoký je přibližně absolutní tlak v nákladním tanku po naplnění kapalinou?

Správná odpověď a)Více než 100 kPa.
Odpověď b)Méně než 100 kPa.
Odpověď c)Absolutní tlak.
Odpověď d)Žádné zvýšení tlaku.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-21 Kapalina v nákladním tanku (viz náčrtek) má stejnou hustotu jako voda. Ventil nákladního tanku je uzavřený. Jaký tlak působí na nakládací potrubí?

Správná odpověď a)50 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)500 kPa.
Odpověď d)1000 kPa.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-22 Do nákladního tanku musí být naložený náklad o objemu 285 m³. Maximální povolený stupeň naplnění je 95%. Velikost nákladního tanku musí být minimálně:

Správná odpověď a)300 m³.
Odpověď b)290 m³.
Odpověď c)280 m³.
Odpověď d)310 m³.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-24 Na kterých místech je povolena nakládka nebo vykládka tankových plavidel?

Správná odpověď a)Na místech, která k tomu byla schválena místně příslušnými orgány.
Odpověď b)Na všech místech, která se nacházejí mimo zástavbu.
Odpověď c)V ropných přístavech.
Odpověď d)Na všech místech, která vůdce plavidla považuje za vhodná.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-25 Která z následujících látek krystalizuje při teplotě okolo 4 °C?

Správná odpověď a)UN 1114 BENZEN.
Odpověď b)UN 1090 ACETON.
Odpověď c)UN 1125 n-BUTYLAMIN.
Odpověď d)UN 1282 PYRIDIN.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-26 Která z následovně uvedených látek se může nakládat při teplotě nižší než 4 °C do tankového plavidla bez možnosti ohřevu?

Správná odpověď a)UN 2055 STYREN.
Odpověď b)UN 1145 CYKLOHEXAN.
Odpověď c)UN 1114 BENZEN.
Odpověď d)UN 1307 p-XYLEN.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-27 Po nakládce látek UN 1203 BENZÍN zůstanou čtyři nákladní tanky prázdné. Tyto prázdné nákladní tanky mají být naloženy látkou UN 1202, NAFTA MOTOROVÁ. Na co je třeba dbát?

Správná odpověď a)Přijmout stejná bezpečnostní opatření jako při nakládce benzínu.
Odpověď b)Přijmout stejná bezpečnostní opatření jako při nakládce tankového plavidla typu N - otevřené.
Odpověď c)V prázdných tancích vytvořit tlak.
Odpověď d)Kryty prázdných nákladních tanků se musí otevřít, aby eventuální plyny mohly uniknout.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-28 Pokud je nákladní tank naložen na maximální povolený stupeň naplnění, zůstane v nákladním tanku ještě určitý volný prostor. K čemu tento volný prostor slouží?

Správná odpověď a)Aby bylo možné kompenzovat rozpínavost nákladu.
Odpověď b)Aby bylo možné přejímat odlehčované náklady.
Odpověď c)Aby bylo možné lépe odebírat vzorky.
Odpověď d)Žádná z odpovědí uvedených v bodech A, B a C není správná.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-29 Při přepravě nebezpečných látek se někdy prostor nad nákladem zaplní inertním plynem např. dusíkem. To se dělá proto, aby se:

Správná odpověď a)náklad izoloval od vnějšího vzduchu.
Odpověď b)náklad chladil.
Odpověď c)zamezilo pohybu nákladu.
Odpověď d)udržovala stálá teplota nákladu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-30 Kdy se může začít s nakládkou a vykládkou tankových plavidel?

Správná odpověď a)Poté, co byly všechny relevantní otázky uvedené v kontrolním listu zodpovězeny „ANO“.
Odpověď b)Po kontrole nákladních tanků osobou ze zařízení na břehu, která je odpovědná za překládku.
Odpověď c)Po připojení plynového zpětného potrubí.
Odpověď d)Po kontrole knihy nakládek místně příslušným úřadem.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-31 Jaký je maximální stupeň naplnění pro UN 1203 BENZÍN S VÍCE NEŽ 10 % BENZENU?

Správná odpověď a)95 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)97 %.
Odpověď d)98 %.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-32 Musí být naložený produkt UN 1230, METHANOL. Přípustná relativní hustota uvedená ve schvalovacím osvědčení je 1,1. Jaký je maximální stupeň naplnění, do kterého je povoleno plnit nákladní tanky?

Správná odpověď a)95%.
Odpověď b)97%.
Odpověď c)91%.
Odpověď d)85%.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-33 Musí být naložený produkt UN 1662 NITROBENZEN. Přípustná relativní hustota uvedená ve schvalovacím osvědčení je 1,1. Jaký je maximální stupeň naplnění, do kterého je povoleno plnit nákladní tanky?

Správná odpověď a)90,9%.
Odpověď b)95%.
Odpověď c)93,3%.
Odpověď d)85%.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-34 Musíme naložit látku UN 1999 DEHTY, KAPALNÉ. Teplota látky je 85 °C. Jaký je maximální stupeň naplnění, do kterého je povoleno plnit nákladní tanky?

Správná odpověď a)97%.
Odpověď b)91%.
Odpověď c)95%.
Odpověď d)85%.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-35 Plavidlo typu N musí přepravit látku UN 1780, FUMARYLCHLORID. Dvojité boky nesmějí být během přepravy naplněny balastní vodou, protože:

Správná odpověď a)látka s vodou prudce reaguje.
Odpověď b)dvojité boky nesmějí být nikdy používány jako balastní prostory.
Odpověď c)dvojité boky smějí být používány jako balastní prostory jen v případě prázdných nákladních tanků.
Odpověď d)dvojité boky plavidel typu N musí být vždy možné dodatečně větrat.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-36 Tankové plavidlo typu N s výtlakem 2000 m³ musí přepravit 145 m³ látky UN 2796 KYSELINA SÍROVÁ. Mohou se za účelem dosažení lepší stability při silném větru naplnit přilehlé dvojité boky balastní vodou?

Správná odpověď a)Ne, u této látky je to výslovně zakázáno.
Odpověď b)Ano, je to dovoleno.
Odpověď c)Ano, je to dovoleno, jestliže dvojité boky jsou plněny na 90%.
Odpověď d)Ano, je to dovoleno, jestliže dvojité boky jsou zcela zaplněny.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-37 Kolika stupňům Celsia odpovídá 279 Kelvinů?

Správná odpověď a)6 °C.
Odpověď b)552 °C.
Odpověď c)276 °C.
Odpověď d)12 °C.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-39 Tankové plavidlo přepravuje látku UN 1247 TOLUEN. Kolik vzorků nákladu a v jakém množství na jednu nádobu může být na plavidle? Ne vice než:

Správná odpověď a)30 nádob po 500 ml.
Odpověď b)10 nádob po 1000 cl.
Odpověď c)10 nádob po 500 ml.
Odpověď d)30 nádob po 1000 cl.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-40 Je povoleno přepravovat na kalových člunech nádoby na lodní provozní odpady obsahující oleje a mazadla?

Správná odpověď a)Ano, je to dovoleno, jestliže maximální objem nádoby není větší než 2 m³ a nádoby jsou bezpečně uloženy v oblasti nákladu.
Odpověď b)Ano, to je povoleno, jestliže váha nečiní více než 5 000 kg brutto a nádoby jsou bezpečně uloženy v oblasti nákladu.
Odpověď c)Ne, to není povoleno.
Odpověď d)Ano, to je dovoleno neomezeně.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-41 Musí být podle ADN vyplněn kontrolní list, jestliže zásobovací plavidlo předává lodní pohonné hmoty tankovému plavidlu, které je naloženo hořlavými látkami?

Správná odpověď a)Ne, není to zapotřebí.
Odpověď b)Ano, kontrolní list musí být vyplněn při každé nakládací a vykládací aktivitě.
Odpověď c)Ano, protože plavidlo má naložené hořlavé látky.
Odpověď d)Ano, ale pouze tehdy, jestliže je předáno více než 30 m³.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-42 Když je během vykládky plavidla sběrné plynové potrubí ze zařízení na břehu připojené k potrubnímu systému na plavidle, potom tlak na místě spojení:

Správná odpověď a)nesmí překročit otevírací tlak vysokorychlostního ventilu.
Odpověď b)nesmí překročit 40 kPa.
Odpověď c)nesmí překročit 30 kPa.
Odpověď d)nesmí překročit otevírací tlak vysokorychlostního ventilu o více než 10 kPa.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-44 Plavidlo je vybaveno zařízením pro plnění inertním plynem. Jaký tlak musí být toto zařízení schopné udržovat v nákladních tancích?

Správná odpověď a)7 kPa.
Odpověď b)8 kPa.
Odpověď c)10 kPa.
Odpověď d)15 kPa.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-45 Plavidlo přepravuje látku UN 1230, METHANOL. Přetlak uvnitř nákladního tanku stoupne nad 40 kPa. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Okamžitě uvést do provozu postřikové zařízení.
Odpověď b)Otevřít vysokorychlostní ventil nákladních tanků, takže přetlak se může snížit.
Odpověď c)Postřikové zařízení připravit k provozu tak, že může být uvedeno do provozu okamžitě, jakmile přetlak uvnitř nákladního tanku stoupne nad 50 kPa.
Odpověď d)Přetlak uvnitř nákladního tanku pomocí zařízení k bezpečnému odstranění pnutí nákladních tanků vypustit.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-46 Mohou se uzavírat otvory štítnic na plavidle, které přepravuje látku UN 2448 SÍRA ROZTAVENÁ?

Správná odpověď a)Otvory štítnic nesmí být uzavřeny během nakládky.
Odpověď b)Otvory štítnic smí být uzavřeny během nakládky a vykládky.
Odpověď c)Otvory štítnic smí být uzavřeny během plavby.
Odpověď d)Otvory štítnic smí být uzavřeny během nakládky.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-47 Mohou se uzavírat otvory štítnic na plavidle, které přepravuje látku UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.?

Správná odpověď a)Otvory štítnic smí být uzavřeny během nakládky a vykládky.
Odpověď b)Otvory štítnic smí být uzavřeny pouze během nakládky.
Odpověď c)Otvory štítnic smí být uzavřeny pouze během plavby.
Odpověď d)Otvory štítnic nesmí být uzavřeny během nakládky.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-48 Mohou být během plavby uzavřeny otvory štítnic na plavidle, které přepravuje látku UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.?

Správná odpověď a)Otvory štítnic nesmí být uzavřeny během plavby.
Odpověď b)Otvory štítnic smí být uzavřeny pouze během nakládky a vykládky.
Odpověď c)Otvory štítnic smí být uzavřeny pouze během plavby.
Odpověď d)Otvory štítnic smí být uzavřeny pouze během nakládky.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-49 Jaký kód je uvedený ve sloupci 5 „nebezpečí“ v tabulce C pododdílu 3.2.3.2 pro látky, které mají dlouhodobé účinky na zdraví (jsou rakovinotvorné, mutagenní a toxické pro reprodukci)?

Správná odpověď a)CMR.
Odpověď b)N1, N2 nebo N3.
Odpověď c)F nebo S.
Odpověď d)Nestabilní.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-50 Jak kód je uvedený ve sloupci 5 „nebezpečí“ v tabulce C pododdílu 3.2.3.2 pro látky, které plavou na vodní hladině, neodpařují se a jsou špatně rozpustné ve vodě?

Správná odpověď a)F.
Odpověď b)CMR.
Odpověď c)N1, N2 nebo N3.
Odpověď d)nestabilní.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-51 Jaký kód je uvedený ve sloupci 5 „nebezpečí” v tabulce C pododdílu 3.2.3.2 pro látky, které klesají pod vodní hladinu a jsou špatně rozpustné ve vodě?

Správná odpověď a)S.
Odpověď b)CMR.
Odpověď c)N1, N2 nebo N3.
Odpověď d)F.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-52 Jaký kód je uvedený ve sloupci 5 „nebezpečí” v tabulce C pododdílu 3.2.3.2 pro látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí a splňují kritéria pro akutní nebo chronickou toxicitu?

Správná odpověď a)N1, N2 nebo N3.
Odpověď b)CMR.
Odpověď c)S.
Odpověď d)F.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: TS6 2023
Otázka130 06.0-57 Plavidlo má osvědčení, které potvrzuje, že plavidlo je zbavené plynů. Co se musí udělat s označením „modrý kužel“ nebo „modré světlo“?

Správná odpověď a)Plavidlo nepotřebuje označení modrý kužel nebo modré světlo.
Odpověď b)Označení musí zůstat viditelné.
Odpověď c)O tom, zda loď musí mít modré světlo nebo kužel, rozhodne říční policie.
Odpověď d)Modrý kužel nebo modré světlo musí být umístěno v poloviční výšce.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-01 Co potvrzuje schvalovací osvědčení tankového plavidla, které smí přepravovat hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Že konstrukce a vybavení plavidla odpovídá předpisům ADN.
Odpověď b)Že konstrukce, zařízení a vybavení plavidla odpovídá technickým předpisům pro vnitrozemská plavidla.
Odpověď c)Že plavidlo bylo postaveno pod dohledem uznávané klasifikační společnosti a bylo schváleno pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Že konstrukce, zařízení, vybavení a složení posádky odpovídají mezinárodním dopravním ustanovením pro kapalné pohonné hmoty.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-02 Kde se v ADN píše o kontrolním listu a jeho použití?

Správná odpověď a)V pododdíle 7.2.4.10 a oddíle 8.6.3.
Odpověď b)V pododdíle 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď c)V oddíle 1, 1.2.1.
Odpověď d)V pododdíle 9.3.3.10.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-03 Kdy se musí vyplnit kontrolní list, jehož vzor je uveden v oddílu 8.6.3?

Správná odpověď a)Před nakládkou a vykládkou tankových plavidel.
Odpověď b)Při překládce nebezpečných věcí třídy 1.
Odpověď c)Během nakládky a vykládky nebezpečných věcí, u kterých je omezeno nejvyšší množství přepravovaného objemu podle pododdílu 7.1.4.1.3.
Odpověď d)Při překládce nebezpečných věcí, u kterých je v přepravních dokumentech vyhotovení kontrolního listu vyžadováno.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-04 V kolika exemplářích musí být vyhotoven kontrolní list, jehož vzor je uveden v oddílu 8.6.3?

Správná odpověď a)Ve dvou exemplářích.
Odpověď b)V jednom exempláři.
Odpověď c)Ve třech exemplářích.
Odpověď d)Podle požadavku překladiště.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-05 Kdo musí podepsat kontrolní list?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla nebo jím pověřená osoba na plavidle a osoba ze zařízení na břehu, která je zodpovědná za nakládku, resp. vykládku.
Odpověď b)Vůdce plavidla a další člen posádky.
Odpověď c)Vůdce plavidla nebo jím pověřená osoba na plavidle a zástupce místně příslušného úřadu.
Odpověď d)Kontrolní list nemusí být podepsán, je pouze pomůckou pro vůdce plavidla, aby se zajistila bezproblémová překládka.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-06 Před zahájením nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí na tankových plavidlech musí být vyplněn a podepsán kontrolní list podle pododdílu 7.2.4.10. Kdo musí vyplnit a podepsat kontrolní list?

Správná odpověď a)Kontrolní list musí být vyplněn a podepsán vůdcem plavidla nebo jím pověřenou osobou na plavidle a osobou ze zařízení na břehu, která je zodpovědná za překládku.
Odpověď b)Vyplněn vůdcem plavidla a podepsán osobou ze zařízení na břehu, která je zodpovědná za překládku.
Odpověď c)Kontrolní list musí být vyplněn a podepsán vůdcem plavidla nebo osobou ze zařízení na břehu, která je zodpovědná za překládku.
Odpověď d)Vyplněn osobou ze zařízení na břehu, která je zodpovědná za překládku a podepsán vůdcem plavidla nebo jím pověřenou osobou na plavidle.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-07 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vyhotoven kontrolní list?

Správná odpověď a)V jazyce, kterému rozumí vůdce plavidla a v jazyce, kterému rozumí osoba ze zařízení na břehu, která je zodpovědná za překládku.
Odpověď b)V nizozemském, anglickém a francouzském jazyce.
Odpověď c)V úředním jazyce země, ve které se nakládá nebo vykládá.
Odpověď d)Při mezinárodních přepravách v anglickém a francouzském jazyce, při národních přepravách v úředním jazyce země, ve které je přeprava prováděna.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-08 Ve které části v ADN najdete vzor kontrolního listu podle pododdílu 7.2.4.10?

Správná odpověď a)V oddílu 8.6.3.
Odpověď b)V oddílu 3.2.3.
Odpověď c)V oddílu 8.6.2.
Odpověď d)V oddílu 1.2.1.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-10 Posledním nákladem prázdného tankového plavidla byla látka UN 1202 MOTOTOVÁ NAFTA. Smí se bočně svázat do sestavy s tlačným člunem, který má naloženo 200 t obilí?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze tehdy, když má i tlačný člun schvalovací osvědčení.
Odpověď b)Ne, to je zakázáno.
Odpověď c)Ano, tlačný člun v tomto případě nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení.
Odpověď d)Ano, ale jen když jsou obě plavidla správně označena kužely.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-11 Prázdné odplynované tankové plavidlo (s osvědčením, že plavidlo je zbaveno plynů) má závadu na motoru. Smí se plavidlo na přepravu suchých nákladů odvléci do nejbližší loděnice?

Správná odpověď a)Ano, plavidlo na přepravu suchých nákladů nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení.
Odpověď b)Ano, ale plavidlo na přepravu suchých nákladů potřebuje schvalovací osvědčení.
Odpověď c)Ne, tankové plavidlo v žádném případě nesmí být v bočně svázané sestavě.
Odpověď d)Ano, za předpokladu, že plavidlo na přepravu suchých nákladů je také prázdné.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-13 Kdo musí na palubě tankového plavidla dbát na to, že osoby, které se nachází na plavidle, rozumí písemným pokynům a jsou schopni, tyto pokyny správně použít?

Správná odpověď a)Vůdce tankového plavidla.
Odpověď b)Odesilatel nebezpečné látky.
Odpověď c)Plnič nebezpečné látky.
Odpověď d)Vlastník tankového plavidla.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-14 V sestavě plavidel přepravuje tanková loď nebezpečné věci a tlačný tankový člun náklad, který nepodléhá ADN. Musí mít obě plavidla schvalovací osvědčení?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Pouze tankový tlačný člun.
Odpověď d)Pouze tankové motorové plavidlo.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-15 Ve kterém dokumentu je uvedený maximální nakládací výkon tankového plavidla typ N otevřené?

Správná odpověď a)Ve schvalovacím osvědčení nebo v instrukcích pro nakládku a vykládku.
Odpověď b)V lodním atestu.
Odpověď c)V kontrolním listu.
Odpověď d)V seznamu látek, které může plavidlo přepravovat, a v instrukcích pro příliv a odliv.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-16 Kdy ztrácí platnost osvědčení o stavu plavidla bez plynů, vydané pověřeným odborníkem?

Správná odpověď a)Když jsou na plavidle opět toxické nebo hořlavé látky, plyny nebo výpary.
Odpověď b)Tři měsíce po datu vystavení.
Odpověď c)Jakmile člen posádky vydá nové osvědčení o odplynování.
Odpověď d)Po opravě, jakmile plavidlo opustí loděnici.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-17 Co musí vůdce tankového plavidla uvést do plánu uložení nákladů?

Správná odpověď a)UN číslo nebo identifikační číslo látky, oficiální pojmenování pro přepravu, třídu a vedlejší nebezpečí, popř. obalovou skupinu pro každý nákladní tank.
Odpověď b)UN číslo nebo identifikační číslo látky a třídu u každého nákladního tanku a, pokud existuje, číslo schvalovacího osvědčení.
Odpověď c)UN číslo nebo identifikační číslo látky u každého nákladního tanku a délku a šířku tankového plavidla.
Odpověď d)UN číslo nebo identifikační číslo látky, množství a třídu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-18 V jakém případě musí vůdce plavidla podle ADN vystavit přepravní doklad sám?

Správná odpověď a)Pokud jsou nákladní tanky prázdné nebo vyložené.
Odpověď b)Po nakládce, jestliže odesilatel příjemci zašle přepravní dokumenty.
Odpověď c)Pouze tehdy, jestliže nákladní tanky jsou vyložené, neodplynované a plavidlo musí převzít jiný náklad.
Odpověď d)Pouze tehdy, jestliže nákladní tanky jsou vyložené, neodplynované, a plavidlo se chystá do jiného státu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-19 Který produkt musí být uveden v seznamu látek povolených k přepravě, aby byl vyžadován deník registrace operací během plavby?

Správná odpověď a)UN 1203 BENZÍN.
Odpověď b)UN 1230 METHANOL.
Odpověď c)UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ.
Odpověď d)UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51 % kyseliny.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-20 Jak dlouho se musí na palubě uchovávat deník registrace operací během plavby?

Správná odpověď a)Tři měsíce.
Odpověď b)Jeden měsíc.
Odpověď c)Šest měsíců.
Odpověď d)Dvanáct měsíců.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-21 Klasifikační společnost, která vykonávala dozor nad stavbou tankového plavidla, vystaví dokument, který obsahuje seznam látek. Co musí obsahovat tento seznam látek?

Správná odpověď a)Nebezpečné věci, které smějí být tímto plavidlem přepravovány.
Odpověď b)Nebezpečné věci, které je povolené také přepravovat, a nejsou uvedeny v tabulce C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď c)Do jakého stupně smí být nákladní tank naplněn.
Odpověď d)Nebezpečné věci, které nesmí být tímto plavidlem přepravovány.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-22 K čemu slouží schvalovací osvědčení u tankového plavidla?

Správná odpověď a)Potvrzuje, že plavidlo odpovídá příslušným ustanovením ADN.
Odpověď b)Potvrzuje, že plavidlo bylo shledáno za vhodné pro přepravu všech druhů zboží.
Odpověď c)Potvrzuje, že plavidlo bylo nakládcem shledáno za vhodné pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Potvrzuje, že plavidlo odpovídá základním technickým požadavkům.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-23 Jaká je maximální doba platnosti prozatímního osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí tankového plavidla?

Správná odpověď a)Tři měsíce.
Odpověď b)Dva měsíce.
Odpověď c)Šest měsíců.
Odpověď d)Dvanáct měsíců.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-24 Plavidlo přepravuje látku UN 1203 BENZÍN z Rotterdamu do Amsterdamu. Vůdce plavidla ovládá pouze německý jazyk. V jakém jazyce anebo v jakých jazycích musí být vyhotoveny písemné pokyny?

Správná odpověď a)V německém jazyku a též v jazyku, ve kterém umí odborník číst a kterému rozumí.
Odpověď b)Alespoň v jazyce plniče.
Odpověď c)Pouze v jazyce plniče.
Odpověď d)V německém, anglickém a francouzském jazyce.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: TS7 2023
Otázka130 07.0-25 Jaké informace, mimo jiné, musí být uvedeny v deníku registrace operací během přepravy?

Správná odpověď a)Místo nakládky a UN číslo.
Odpověď b)Oficiální číslo plavidla a místo nakládky.
Odpověď c)Jméno vůdce plavidla a sektor odplynování.
Odpověď d)Číslo schvalovacího certifikátu a počet členů osádky.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-01 Na tankovém plavidle, které vyložilo nebezpečné věci, se mají v oblasti nákladu provést opravářské nebo údržbářské práce, které vyžadují použití otevřeného ohně nebo elektrického proudu. Během těchto prací mohou vznikat jiskry. Za jakých podmínek smějí být tyto práce provedeny?

Správná odpověď a)Pokud se plavidlo nenachází ve stanovené zóně nebo v její těsné blízkosti a pokud existuje povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď b)Pokud tanková loď přepravuje látky třídy 3 nebo 8, pro které v tabulce C, sloupec 17, není požadována žádná ochrana proti explozi.
Odpověď c)Po odpovídajícím odplynování.
Odpověď d)Pokud po provedeném odplynování byla bezpečně vůdcem plavidla nebo pověřencem rejdařství prostřednictvím vhodného přístroje pro měření koncentrace plynů zjištěna nepřítomnost plynů.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-02 Jaký druh obuvi se musí z bezpečnostních důvodů používat na tankových plavidlech při překládce hořlavých kapalin?

Správná odpověď a)Ochranná obuv.
Odpověď b)Ochranná kožená obuv.
Odpověď c)Gumové holínky.
Odpověď d)Uzavřenou obuv.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-03 Jaké nářadí smíte používat v oblasti nákladu na naloženém tankovém plavidle typu N?

Správná odpověď a)Nářadí při používání, kterého nehrozí nebezpečí vzniku jisker.
Odpověď b)Nářadí, které není pochromované.
Odpověď c)Pokud jsou naložené nebezpečné věci, nesmějí být v oblasti nákladu zásadně prováděny žádné opravy.
Odpověď d)Všechno kovové nářadí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-04 Smí se vstupovat do dvojitých boků a dvojitého dna?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze za účelem kontroly a k provedení čisticích prací, v žádném případě ale během plavby.
Odpověď b)Ne, vstup je zásadně zakázán.
Odpověď c)Ne, vstup je povolen jen za plavby ke kontrolním účelům.
Odpověď d)V tomto ohledu neexistují žádná ustanovení.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-05 Je povoleno na palubě tankového plavidla používat přenosnou lampu s kabelem, která je vhodná do výbušného prostředí?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, ale jen mimo oblast nákladu, a nikoliv během odplynování. Musí odpovídat alespoň typu „osvědčená bezpečnost“.
Odpověď c)Ano, ale jen během nakládky, vykládky a odplynování tankového plavidla.
Odpověď d)Ano, pokud odpovídá typu „osvědčená bezpečnost“, může být používána bez omezení.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-07 Tankové plavidlo typu N otevřené je naloženo 1000 t látky UN 1202 TOPNÝ OLEJ. Smíte na palubě kouřit?

Správná odpověď a)Ne, zákaz kouření na palubě platí na všech tankových plavidlech typu N.
Odpověď b)Ne, kouření na tankových plavidlech typu N otevřená je povoleno jen tehdy, jestliže jsou naložené látky třídy 8.
Odpověď c)Ano, na tankových plavidlech typu N otevřená je kouření dovoleno všude.
Odpověď d)Ano, kouření je zakázáno pouze na palubě v oblasti nákladu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-08 Tankové plavidlo typu N uzavřené přepravuje látku, pro kterou není požadováno označení modrým světlem nebo modrým kuželem. Smí se v obytných místnostech kouřit během plavby?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou okna a dveře uzavřeny anebo větrací systém je nastaven tak, aby byl zajištěn přetlak minimálně 0,1 kPa.
Odpověď b)Ano, obytné prostory jsou považovány za soukromé prostory.
Odpověď c)Ano, v této situaci se smí kouřit všude na plavidle.
Odpověď d)Ne, zákaz kouření platí pro celé plavidlo.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-09 Jak často se musí kontrolovat ruční hasicí přístroje na tankovém plavidle typu N?

Správná odpověď a)Minimálně každé dva roky.
Odpověď b)Každých pět let, vždy při prodloužení osvědčení na přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)Každé tři roky.
Odpověď d)Kontrola je přenechána k posouzení vůdci plavidla, ale pokud je to možné, měla by proběhnout minimálně každé dva roky.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-10 Smí se vařit v obytných prostorech na sporáku na topný olej nebo smí svítit petrolejová lampa během vykládky UN 1202 TOPNÝ OLEJ (LEHKÝ) na tankovém plavidle typu N otevřené?

Správná odpověď a)Ne, na plavidle je zakázáno během nakládky, vykládky nebo odplynování používat oheň nebo otevřené světlo.
Odpověď b)Ano, při překládce látky UN 1202 TOPNÝ OLEJ (LEHKÝ) nevzniká žádné nebezpečí.
Odpověď c)Ano, ale jen po dohodě s překladištěm.
Odpověď d)Ano, pokud všechny přístupy a otvory do obytných prostor jsou uzavřené.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-12 Během nakládky a vykládky látky UN 1203 BENZÍN, jakož i při odplynování tankových plavidel, nesmějí být používána určitá elektrická zařízení a přístroje. Jak jsou označena?

Správná odpověď a)Červeně.
Odpověď b)Nálepkou s odpovídajícím výstražným označením (např. hořící žárovka, červeně přeškrtnutá, analogicky tabule označující zákaz kouření).
Odpověď c)Odpovídajícím popisem v holandském, francouzském a německém jazyce.
Odpověď d)Žlutou barvou nebo žlutou nálepkou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-13 Za jakých podmínek se smí používat dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu, aby se mohlo vstoupit do tanku?

Správná odpověď a)Dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu se smí používat pouze s nutnou ochrannou výstrojí, osoba musí být jištěna na laně a musí být pod dozorem.
Odpověď b)Dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu se smějí používat všude s nebo bez osoby konající dozor.
Odpověď c)Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu smí být používán jen tehdy, jestliže před vstupem byl informován vůdce plavidla.
Odpověď d)Pro použití dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu neexistují žádné zvláštní předpisy. Před vstupem do tanku však musí být dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu zkontrolován z hlediska funkčnosti.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-14 Čím může vzniknout elektrostatický náboj?

Správná odpověď a)Vzájemným třením elektricky špatně vodivých látek nebo předmětů.
Odpověď b)Rovnoměrným pomalým nabíjením akumulátorů.
Odpověď c)Vytvořením elektricky vodivého spojení mezi zařízením na břehu a plavidla.
Odpověď d)Nárazem kovu o kov.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-15 Co je potřebné udělat, aby se při plnění nákladních tanků udržel elektrostatický náboj co nejmenší?

Správná odpověď a)Začít plnění s redukovaným nakládacím výkonem, dokud otvor plnícího potrubí nebude ponořený v kapalině.
Odpověď b)Vyjmout pojistku proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď c)Plnění začít se zvýšeným nakládacím výkonem, takže se konec plnícího potrubí rychle dostane do kapaliny.
Odpověď d)Nakládací výkon neustále měnit.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-16 Na palubu tankového plavidla typu N je potřeba naložit osobní automobil nebo motorový člun. Jaké požadavky musí být dodrženy?

Správná odpověď a)Automobil musí stát mimo oblast nákladu.
Odpověď b)Pro tanková plavidla typu N v tomto ohledu neexistují žádná ustanovení.
Odpověď c)Pokud předtím byla vyjmuta baterie a motor je studený, nehraje roli, kde dopravní prostředek stojí.
Odpověď d)Je třeba si obstarat povolení příslušného úřadu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-17 Je povolené na palubě tankového plavidla, které je naložené nebezpečnými věcmi, vykonávat mimo oblast nákladu opravářské práce, které vyžadují použití otevřeného ohně?

Správná odpověď a)Ne, to se smí pouze tehdy, jestliže plavidlo má povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení, že plavidlo je zbaveno plynů.
Odpověď b)Ano, ale pouze jestliže je při práci dodržen odstup 3,00 m od oblasti nákladu.
Odpověď c)Ano, ale pouze když jsou připraveny dva další hasicí přístroje.
Odpověď d)Ne, práce zde musí být provedeny odborníkem, který je k tomu oprávněn.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-18 Je povoleno během plavby provádět svářecí práce ve strojovně tankového plavidla, které je naloženo produktem UN 1203 BENZÍN?

Správná odpověď a)Ano, pokud dveře a otvory jsou zavřené.
Odpověď b)Ano, ale pouze pokud odborník vydal prohlášení, že ve strojovně nejsou žádné plyny.
Odpověď c)Ne, v žádném případě.
Odpověď d)Ne, nikoliv plavidle v plavbě, pouze v loděnici.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-19 Proč se musí pravidelně kontrolovat elektrická vodivost u hadicových rozvodů zařízení na mytí tanků?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo vzniku elektrostatického náboje.
Odpověď b)Aby se zamezilo vzniku náboje topných hadů.
Odpověď c)Aby se zamezilo vzniku náboje mycí vody.
Odpověď d)Aby se zamezilo vzniku náboje nákladních tanků.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-20 Na palubě tankového plavidla typu N otevřené, s pojistkou proti prošlehnutí plamenů, se má na krytu nákladního tanku pracovat s elektrickou vrtačkou, která není pro tuto zónu povolená. Je to dovolené?

Správná odpověď a)Pouze pokud místně příslušný úřad vydal povolení nebo plavidlo má osvědčení o tom, že je zbavené plynů a pokud se plavidlo nenachází v určené zóně ze břehu anebo v její těsné blízkosti.
Odpověď b)Pouze pokud se jedná o vrtačku 24V.
Odpověď c)Pouze pokud to bude provádět oprávněná, speciálně kvalifikovaná osoba.
Odpověď d)Pouze pokud posádka provedla potřebná měření a neexistuje nebezpečí výbuchu.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-21 Nákladní tanky je povoleno umývat proudem vody až poté, co byly předem vyvětrány. Proč?

Správná odpověď a)Z důvodu nebezpečí vzniku elektrostatického náboje.
Odpověď b)Protože na stěnách je ještě mnoho zbytků olova.
Odpověď c)Protože zbytky nákladů jsou pak příliš rozředěné.
Odpověď d)Protože jinak v případě rezivých tanků nejsou zbytky nákladu odstraněny.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-22 Během měření koncentrace plynu v prázdném nákladním tanku, jehož předchozí obsah není znám, nereaguje detektor hořlavých plynů. Smí se do tohoto nákladního tanku vstoupit bez dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Ne, protože nebyla zkontrolovaná přítomnost toxických plynů a obsah kyslíku.
Odpověď b)Ano, protože nákladní tank je nyní bez plynů.
Odpověď c)Ne, protože se měření musí provádět dvakrát v časovém odstupu deseti minut.
Odpověď d)Ano, ale pouze pokud osoba, která do nákladního tanku vstupuje, používá ochrannou výstroj a masku s filtrem.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-23 Z důvodu provedení čisticích prací musí člen posádky vstoupit do nákladního tanku. Není možné změřit obsah kyslíku. Který z následujících ochranných prostředků se nesmí nikdy použít?

Správná odpověď a)Maska s filtrem.
Odpověď b)Ochranná obuv.
Odpověď c)Bezpečnostní výstroj.
Odpověď d)Ochranný oděv.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-25 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné látky třídy 3, pro které je požadována ochrana před explozí. Jaký typ masky nebo dýchacího přístroje se musí na plavidle nacházet pro každého člena posádky?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Dýchací přístroj se stlačeným vzduchem.
Odpověď c)Polomaska s filtrem.
Odpověď d)Prachový respirátor.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-26 Kdy se musí používat maska s filtrem?

Správná odpověď a)Při odběru vzorku, jestliže je v tabulce C pododdílu 3.2.3.2 požadován detektor toxických plynů.
Odpověď b)Při vstupu do nákladního tanku, jestliže je to požadované v tabulce C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď c)Při pracích v nevyčištěném nákladním tanku.
Odpověď d)Jestliže v nákladním tanku je obsah kyslíku 21 obj. %.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-27 Během plnění tankového plavidla se do vody dostane roztavené olovo. Co se stane s látkou?

Správná odpověď a)Látka klesne ke dnu.
Odpověď b)Látka se smísí s vodou.
Odpověď c)Látka se na vodní hladině rozšíří a poté odpaří.
Odpověď d)Látka se na vodní hladině rozšíří a neodpaří.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-28 Smíte na tankových plavidlech provádět čisticí práce s kapalinami, jejichž bod vzplanutí je menší než 55 °C?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze v oblasti nákladu.
Odpověď b)Ano, ale pouze ve strojovně.
Odpověď c)Ano, ale pouze mimo oblast nákladu.
Odpověď d)Ano, pokud je v blízkosti hasicí přístroj.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-29 Tankové plavidlo musí naložit látku UN 1202 TOPNÝ OLEJ. Předchozí náklad byl také UN 1202 TOPNÝ OLEJ. Musí podle ADN osoby, které připojují nakládací potrubí nebo nakládací hadici, používat masku?

Správná odpověď a)Ne, to u této látky není zapotřebí.
Odpověď b)Ne, ADN žádnou takovou povinnost nezná.
Odpověď c)Ano, také u této látky je toto předepsané.
Odpověď d)Ano, to je předepsáno, pokud místně příslušný úřad nevystaví potvrzení o tom, že to není zapotřebí.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-30 Tankové plavidlo musí naložit látku UN 2079 DIETHYLENETRIAMIN. Předchozí náklad byl UN 1202 TOPNÝ OLEJ a nákladní tanky byly vyčištěny a odplyněny. Musí, podle ADN, osoby, které připojují nakládací potrubí nebo nakládací hadici, používat masku?

Správná odpověď a)Ne, to u této látky není zapotřebí.
Odpověď b)Ne, ADN žádnou takovou povinnost nezná.
Odpověď c)Ano, také u této látky je toto předepsané.
Odpověď d)Toto je předepsáno u plavidla typu C, u plavidla typu N to není zapotřebí.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-31 Tankové plavidlo typu N musí naložit látku UN 2289 ISOFORONDIAMIN. Musí podle ADN osoby, které připojují nakládací potrubí nebo nakládací hadici, používat ochranné vybavení?

Správná odpověď a)Ano, u této látky je to předepsáno.
Odpověď b)Ne, to u této látky není zapotřebí.
Odpověď c)Ne, ADN žádnou takovou povinnost nezná.
Odpověď d)Ne, to není zapotřebí, protože na žádném tankovém plavidle typu N není přítomnost ochranných prostředků předepsána
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-32 Musí se podle ADN na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, vždy nacházet detektor hořlavých plynů?

Správná odpověď a)Ne, pouze pokud je to požadováno v tabulce C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď b)Ano, to patří k základnímu vybavení.
Odpověď c)Ano, jinak plavidlo nemůže získat osvědčení na přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Ne, to je předepsáno pouze, jestliže plavidlo přepravuje látky třídy 3.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-33 Co se podle ADN rozumí pod pojmem „stálé hoření“?

Správná odpověď a)Rovnoměrné hoření s neurčitou dobou trvání.
Odpověď b)Rovnoměrné hoření krátkého trvání.
Odpověď c)Požár, po kterém následuje výbuch.
Odpověď d)Požár, který je tak prudký, že vznikne tlaková vlna.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-34 Musí být podle ADN na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, vždy k dispozici pro každou osobu únikový prostředek?

Správná odpověď a)Ne, pouze pokud je to vyžadováno v tabulce C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď b)Ano, protože při přepravě nebezpečných věcí vždy existuje riziko, že v případě katastrofy je potřeba uniknout.
Odpověď c)Ne, to je zapotřebí jen tehdy, jestliže to je výslovně vyžadováno v písemných pokynech.
Odpověď d)Ne, pokud to není předepsáno v přepravním dokladu.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-35 Musí být podle ADN na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, jeden pár ochranných holínek pro každého člena posádky?

Správná odpověď a)Ano, to platí pro všechna tanková plavidla.
Odpověď b)Ne, toto neplatí u plavidel na přepravu suchého nákladu.
Odpověď c)Ano, to platí pro všechna plavidla přepravující nebezpečné věci.
Odpověď d)Ne, dle ADN není předepsána žádná ochranná obuv.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-36 Musí se podle ADN nacházet na plavidle dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Ne. Je to závislé na tom, zda chceme vstoupit do uzavřeného prostoru.
Odpověď b)Ano, jak na palubách nákladních plavidel, tak i na palubách tankových plavidel.
Odpověď c)Ano, ale jen na palubách tankových plavidel.
Odpověď d)Ano, na palubách všech tankových plavidel, které přepravují hořlavé kapaliny.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: TS8 2023
Otázka130 08.0-37 V určitých případech ADN předepisuje, že musí být k dispozici dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu. Kde je možné získat informaci o tom, jaký typ filtru se musí použít?

Správná odpověď a)V návodu od výrobce.
Odpověď b)V tabulce C pododdílu 3.2.3.2 ADN.
Odpověď c)V přepravním dokladu.
Odpověď d)V tabulce B oddílu 3.2.2 ADN.