Soubory otázek pro způsobilost
'Tankery N'

č. 788 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-01 Jaká je zkratka pro Dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)ADN.
Odpověď b)ÜIBG
Odpověď c)ADR.
Odpověď d)RID.
 
č. 789 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-02 Kterou oblast upravuje ADN?

Správná odpověď a)Předpoklady, za kterých smí být přepravovány nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)Přepravu zboží všeho druhu v plavidlech.
Odpověď c)Přepravu takových nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava je zakázána po železnici nebo po silnici.
Odpověď d)Přepravu nebezpečných věcí pouze tankovými plavidly ve vnitrozemské plavbě.
 
č. 790 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-03 Kde se v ADN nachází seznam tříd nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V bodu 2.1.1.1.
Odpověď b)V bodu 4.1.
Odpověď c)V bodu 3.1.1.
Odpověď d)V bodu 1.1.1.1.
 
č. 791 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-04 Kde se můžete dočíst, které látky smějí být přepravovány tankovými plavidly?

Správná odpověď a)V bodu 3.2, tabulka A a C.
Odpověď b)V knize nákladů.
Odpověď c)V bodu 3.2.2, tabulka B.
Odpověď d)V definici pojmů v bodu 1.2.1.
 
č. 792 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-05 Který z následně uvedených dokumentů se podle ADN musí při přepravě nebezpečného nákladu nacházet na plavidle?

Správná odpověď a)ADN.
Odpověď b)Pouze Část 7 ADN a písemné pokyny.
Odpověď c)Pouze Část 8 ADN.
Odpověď d)ADN a pokud je náklad přejímán z nákladního automobilu, též ADR.
 
č. 793 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-06 Kde jsou v ADN uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných věcí v plavidlech pro přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď b)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
Odpověď c)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
Odpověď d)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
 
č. 794 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-07 Pod kterými čísly ADN jsou uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravách nebezpečných věcí v tankových plavidlech?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
Odpověď b)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
Odpověď c)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď d)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
 
č. 795 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-09 Co je "odborník" ve smyslu ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která má zvláštní znalosti ADN a toto může prokázat platným osvědčením od příslušného úřadu.
Odpověď b)Poradce pro nebezpečné věci odesilatele. Protože ten zná výrobek nejlépe, je odborníkem ve smyslu ADN.
Odpověď c)Příslušníci říční policie jsou na základě svých úkolů odborníky ve smyslu ADN.
Odpověď d)Každý držitel průkazu vůdce plavidla je na základě svého vzdělání a všeobecných znalostí odbornou osobou ve smyslu ADN.
 
č. 796 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-10 Kde v ADN naleznete vzory "Schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí" a "Prozatímního schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V Části 8.
Odpověď b)V Části 1.
Odpověď c)V Části 2.
Odpověď d)V Části 9.
 
č. 797 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-11 Kdo je odborníkem pro ADN ve smyslu 8.2.1.2?

Správná odpověď a)Člen posádky nebo jiná osoba, která své znalosti může doložit osvědčením, vystaveným příslušným úřadem
Odpověď b)Vůdce plavidla
Odpověď c)Držitel průkazu vůdce plavidla
Odpověď d)Pověřenec překladního místa
 
č. 798 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-12 Jakou platnost má osvědčení o zvláštních znalostech ADN?

Správná odpověď a)5 let.
Odpověď b)1 rok.
Odpověď c)10 let.
Odpověď d)Neomezenou.
 
č. 799 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-13 K čemu slouží předpisy ADN?

Správná odpověď a)ADN stanovuje podmínky, za kterých smějí být na vnitrozemských vodních cestách přepravovány nebezpečné věci.
Odpověď b)ADN obsahuje pravidla k ochraně vody před znečištěním.
Odpověď c)ADN má pouze zajistit zvláštní bezpečnost při přepravách tankovými plavidly.
Odpověď d)Pomocí ADN má být docílena zvláštní bezpečnost pro přepravy nebezpečných věcí po silnici, železnici a letecky.
 
č. 800 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-14 Kde naleznete předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)V Části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď b)V Části 9, kapitole 9.1.
Odpověď c)V Části 9, kapitole 9.2.
Odpověď d)V Části 9, oddíle 9.1.3.
 
č. 801 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-15 Kde najdete předpisy pro stavbu plavidel přepravující volně ložený náklad?

Správná odpověď a)V části 9, kapitole 9.1
Odpověď b)V části 9, kapitole 9.2
Odpověď c)V části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď d)V části 9, oddíle 9.1.3
 
č. 801 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-01 Plavidlo je naloženo nákladem nebezpečných věcí. Jaký je bod vzplanutí pohonných hmot, kterými smějí být poháněny motory plavidla?

Správná odpověď a)> nebo rovno 55 °C.
Odpověď b)< 23 °C.
Odpověď c)< 55 °C.
Odpověď d)> 23 °C.
 
č. 802 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-02 Pokud je v kapitole 3.2, tabulce A předepsán detektor toxických plynů, musí se nacházet též na tlačných člunech bez obytných prostor?

Správná odpověď a)Ne, stačí, jestliže takovým přístrojem je vybaven tlačný remorkér nebo plavidlo, které spřaženou sestavu pohání.
Odpověď b)Ano, neexistují výjimky.
Odpověď c)Ano, pokud se na tlačném člunu nachází strojovna.
Odpověď d)Ne, stačí, jestliže vlastník plavidla označí odpovědnou osobu, která tento přístroj má a v případě potřeby jmůže být rychle povolána.
 
č. 803 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-03 Jaké palivo je zakázáno používat do spalovacích motorů na palubě plavidel přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)bod vzplanutí pohonných hmot < 55 °C.
Odpověď b)bod vzplanutí pohonných hmot < 65 °C.
Odpověď c)bod vzplanutí pohonných hmot < 75 °C.
Odpověď d)bod vzplanutí pohonných hmot< 100 °C.
 
č. 804 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-04 Jak daleko od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu musí být vzdáleny sací otvory motorů?

Správná odpověď a)Minimálně 2,00 m.
Odpověď b)Minimálně 3,00 m.
Odpověď c)Musí se nacházet v chráněné oblasti.
Odpověď d)Minimálně 2,50 m.
 
č. 806 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-06 Které z následovně uvedených zařízení se musí nacházet ve výfukovém potrubí plavidel, podléhajících ADN?

Správná odpověď a)Lapač jisker.
Odpověď b)Hlásič požárů.
Odpověď c)Zpětná klapka.
Odpověď d)Odskok dešťového svodu.
 
č. 807 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-07 Jak daleko musí minimálně být vzdálené výstupní otvory výfuků od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)3,00 m.
Odpověď c)4,00 m.
Odpověď d)5,00 m.
 
č. 808 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-08 Pokud je topný kotel ve strojovně poháněn kapalnými pohonnými hmotami, musí tyto pohonné hmoty mít bod vzplanutí

Správná odpověď a)palivo s bodem vzplanutí ? 55 °C
Odpověď b)palivo s bodem vzplanutí ? 50 °C
Odpověď c)palivo s bodem vzplanutí < 5 °C
Odpověď d)palivo s bodem vzplanutí < 55 °C
 
č. 809 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-09 Minimálně jak daleko musí být výfukové potrubí spalovacích motorů od otvorů nákladních prostor resp. od oblasti nákladu?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)2,50 m.
Odpověď c)3,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 810 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-10 Jaká je minimální hloubka dvojitého dna nákladního prostoru nebo úložného prostoru uzpůsobených jako tank pro pohonné hmoty?

Správná odpověď a)0,60 m.
Odpověď b)0,80 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)0,50 m.
 
č. 811 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-11 Která plavidla musí dle ADN být stavěna pod dohledem uznávané klasifikační společnosti a být zařazena do své nejvyšší třídy?

Správná odpověď a)Určitá plavidla s dvojitou obšívkou pro suché náklady a všechna tanková plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci, kromě námořních plavidel dle bodu 9.2.
Odpověď d)Pouze plavidla, která jsou určena pro přepravu chemikálií.
 
č. 812 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-12 Na plavidle se musí nacházet návody k použití od přístrojů a zařízení, které jsou předepsány podle ADN. V jakém jazyce/v jakých jazycích tyto návody musí být?

Správná odpověď a)V němčině, francouzštině nebo angličtině a pokud je to zapotřebí, v jazyce, který je na plavidle obvykle používán.
Odpověď b)Alespoň v anglickém jazyce.
Odpověď c)V holandštině, angličtině, němčině a francouzštině.
Odpověď d)V jazycích zemí, kterými plavidla během cesty proplouvají.
 
č. 813 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-13 Kdo musí provést kontrolu zvláštního vybavení a přístroje pro detekci plynů předepsané v ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která je k tomuto oprávněna příslušným úřadem.
Odpověď b)Výrobce, protože ten jako jediný ví, jak je třeba přístroj zkontrolovat.
Odpověď c)Podnik, který byl schválen příslušným úřadem nebo schválenou osobou.
Odpověď d)Nezávislý podnik, schválený výrobcem.
 
č. 814 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-14 Kde se podle ADN musí nacházet předepsané zvláštní vybavení u tlačných sestav a spřažených plavidel?

Správná odpověď a)Na tlačném remorkéru nebo na plavidle, které obstarává pohon.
Odpověď b)Na palubě toho plavidla nebo tlačného člunu, které/který má naložen nebezpečný náklad.
Odpověď c)Na palubě každé jednotky, která se v sestavě plavidel nachází.
Odpověď d)Na plavidle jednotky s ubytovací možností, která se v sestavě plavidel nachází.
 
č. 815 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-19 Na plavidle se musí nacházet návody k použití přístrojů a zařízení, které jsou předepsány dle ADN. V jakém jazyce/jakých jazycích musí být?

Správná odpověď a)V jazyce německém, francouzském nebo anglickém a v případě potřeby navíc v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.
Odpověď b)V jazyce nizozemském, německém, francouzském nebo anglickém.
Odpověď c)V jazyce nizozemském, německém, francouzském a španělském.
Odpověď d)V jazyce nizozemském a německém.
 
č. 816 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-16 Smějí být instalovány akumulátory v chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Ne, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Ano, ale jen pokud se nachází ve speciálně pro to postavených bednách.
Odpověď d)Ano, ale jen tehdy, jestliže speciálně pro to postavené bedny mají z hlediska výbušnosti bezpečné odvětrání.
 
č. 817 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-17 Pod pojmem "záchranný vrátek" podle ADN se rozumí

Správná odpověď a)zařízení pro vyzdvihování osob z prostorů, jako jsou nákladní tanky.
Odpověď b)přenosné drenážní čerpadlo, aby bylo možné v případě trhliny z plavidla vypumpovat vodu.
Odpověď c)nosítka, aby bylo možné účastníka nehody přenést z plavidla na břeh.
Odpověď d)druhé pevně instalované dočerpávací čerpadlo ve strojovně, které vlastní silou v případě trhliny může z plavidla vypumpovat vodu.
 
č. 818 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-18 Jaké typy plavidel mají podle ADN chráněnou oblast?

Správná odpověď a)Pouze plavidla pro přepravu suchých nákladů.
Odpověď b)Plavidla pro přepravu suchých nákladů a tanková plavidla.
Odpověď c)Pouze tanková plavidla.
Odpověď d)Tlačné remorkéry, které mají schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 820 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-20 Jaké typy plavidel mají zóny klasifikované dle ADN jako „srovnatelná zóna 0"?

Správná odpověď a)Tanková plavidla.
Odpověď b)Plavidla pro suché náklady.
Odpověď c)Plavidla pro suché náklady i tanková plavidla
Odpověď d)Tlačné remorkéry, které jsou vhodné k tlačení tankových tlačných člunů
 
č. 821 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-21 Co se podle ADN rozumí pod pojmem "vhodný únikový prostředek" ?

Správná odpověď a)Dýchací ochranný prostředek zkonstruovaný k zakrytí uživatelových úst, nosu a očí, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti.
Odpověď b)Maska, která chrání dýchací orgány uživatele.
Odpověď c)Maska, která chrání zrak a sluch uživatele.
Odpověď d)Loďka, kterou v případě nehody je možné uniknout.
 
č. 822 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-22 Kde se podle ADN smí nacházet akumulátory?

Správná odpověď a)Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady mimo oblasti nákladu resp. chráněnou oblast, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6.
Odpověď b)Na tankových plavidlech mimo oblast nákladu a na plavidlech pro suché náklady mohou být v chráněné oblasti
Odpověď c)Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady v oblasti nákladu resp. v chráněné oblasti, pokud se nachází ve speciální bedně
Odpověď d)Jak na tankových plavidlech, tak i na plavidlech pro suché náklady jen ve speciální bedně, která stojí těsně za kormidelnou na střeše obytných prostor
 
č. 821 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-01 Co musí být na plavidle spolu s přístroji pro detekci plynů a detektory toxických plynů?

Správná odpověď a)Návod k použití.
Odpověď b)Osvědčení o původu.
Odpověď c)Doklad o přezkoušení dle normy.
Odpověď d)Kopie faktury.
 
č. 822 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-02 Jak na plavidle zjistíme, zda se uvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci, pocházející z nákladu?

Správná odpověď a)Detektorem toxických plynů.
Odpověď b)Jakýmkoli přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď c)Přístrojem měřícím kyslík.
Odpověď d)Denními kontrolami.
 
č. 823 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-03 Kdo musí kontrolovat přístroje pro detekci plynů (explozimetry)?

Správná odpověď a)Osoby, které k tomuto byly oprávněnypříslušným úřadem.
Odpověď b)Odborník ADN.
Odpověď c)Přístroje nemusí být kontrolovány, musí však být nahrazeny po každém použití.
Odpověď d)Posádka v intervalu jednou za rok.
 
č. 824 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-04 Jak se stanoví oblast výbušnosti určité látky?

Správná odpověď a)Mezi spodní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Mezi horní hranicí výbušnosti a 100 objemovými procenty.
Odpověď c)Mezi spodní hranicí výbušnosti a 10 objemovými procenty.
Odpověď d)Mezi nulovými objemovými procenty a horní hranicí výbušnosti.
 
č. 825 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-05 Oblast výbuchu hořlavých plynů se nachází:

Správná odpověď a)mezi spodní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)nad horní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)pod spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď d)na spodní hranicí výbušnosti.
 
č. 826 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-06 Kdy a kým musí být kontrolovány měřicí přístroje podle pododdílu 8.1.5.1?

Správná odpověď a)Podle údajů výrobce osobou k tomuto pověřenou příslušným úřadem.
Odpověď b)Jednou ročně výrobcem.
Odpověď c)Jednou v průběhu dvou let bezpečnostním poradcem.
Odpověď d)Před začátkem každé jízdy absolventem školícího kurzu ADN.
 
č. 829 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-09 1 ppm znamená

Správná odpověď a)1 díl na 1 milión dílů.
Odpověď b)1 díl na 1 množství.
Odpověď c)1 díl na 1 metrickou tunu.
Odpověď d)1 díl na 1 miligram.
 
č. 830 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-10 Pokud je zažehnuta koncentrace plynu mezi spodní a horní hranicí výbušnosti

Správná odpověď a)vznikne výbuch.
Odpověď b)nestane se vůbec nic.
Odpověď c)nevznikne žádný výbuch, protože směs je příliš mastná.
Odpověď d)nevznikne žádný výbuch, protože směs je příliš chudá.
 
č. 831 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-11 Porušením potrubí přívodu kyslíku činí obsah kyslíku v místnosti 30 obj. %. Jak je třeba situaci posoudit?

Správná odpověď a)Hrozí vysoké riziko požáru.
Odpověď b)Situace je bez jakéhokoliv nebezpečí.
Odpověď c)Situaci lze považovat jako zcela normální.
Odpověď d)Situace je velmi toxická.
 
č. 832 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-12 Co rozumíme pod "chudou" směsí, pokud hovoříme o nebezpečí výbuchu? Máme tím na mysli, že existuje příliš málo

Správná odpověď a)hořlavé látky.
Odpověď b)okolního vzduchu.
Odpověď c)dusíku.
Odpověď d)kyslíku.
 
č. 833 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-13 Pokud je zapotřebí vstoupit do místnosti, která byla delší dobu uzavřena, je největší nebezpečí pro vstupující osobu

Správná odpověď a)příliš málo kyslíku.
Odpověď b)příliš mnoho vzácných plynů.
Odpověď c)příliš málo dusíku.
Odpověď d)příliš mnoho kyslíku.
 
č. 834 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-14 Jak vysoký je běžný podíl kyslíku v okolním vzduchu?

Správná odpověď a)21 objemových procent.
Odpověď b)19 objemových procent.
Odpověď c)17 objemových procent.
Odpověď d)15 objemových procent.
 
č. 835 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-15 Vstup do nákladních prostor, nákladních tanků nebo dvojitých boků, je možný bezpečným způsobem bez použití ochranného dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu, jestliže nejsou přítomny žádné škodlivé látky v nebezpečných koncentracích a naměřený obsah kyslíku je minimálně

Správná odpověď a)21%.
Odpověď b)15%.
Odpověď c)16%.
Odpověď d)17%.
 
č. 836 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-16 Jaký přístroj potřebujete, abyste změřili přítomnost toxických látek?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů.
Odpověď b)Přístroj pro detekci plynů.
Odpověď c)Ohmmetr.
Odpověď d)Měřící přístroj kyslíku.
 
č. 837 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-17 Jakým přístrojem lze zjistit, zda existuje nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)Přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď b)Měřícím přístrojem dusíku.
Odpověď c)Detektorem toxických plynů.
Odpověď d)Měřícím přístrojem kyslíku.
 
č. 838 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-18 Co označuje zkratka ppm?

Správná odpověď a)parts per million (částice na jeden milion).
Odpověď b)měřeno na osobu.
Odpověď c)měření propan propen.
Odpověď d)polypropylenmethyl.
 
č. 839 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-19 Určité trubičky přístrojů pro detekci plynů mají předtrubičku. K čemu může sloužit?

Správná odpověď a)Aby se zachytila vlhkost a nečistoty.
Odpověď b)Aby bylo možné přečíst hodnotu maximální přípustné koncentrace.
Odpověď c)Aby bylo možné přečíst hodnotu ppm.
Odpověď d)Aby se mohla kontrolovat spolehlivost (měření).
 
č. 840 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-20 Jak si ověříte, že trubička přístroje pro detekci plynů je ještě použitelná?

Správná odpověď a)Kontrolou, zda bylo překročeno datum trvanlivosti.
Odpověď b)Zjištěním, zda došlo k zabarvení.
Odpověď c)Zjištěním, zda trubička přístroje pro detekci plynů je uvnitř vlhká.
Odpověď d)Testem trubičky přístroje pro detekci plynů.
 
č. 841 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-21 V jakých jednotkách se měří nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)v objemových procentech.
Odpověď b)v ppm.
Odpověď c)v mikrogramech.
Odpověď d)v hodnotách MAK.
 
č. 838 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-01 Které nebezpečné látky zahrnuje třída 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 839 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-02 Do které třídy patří plyny?

Správná odpověď a)Třída 2.
Odpověď b)Třída 1.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 3.
 
č. 840 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-03 Do které třídy patří hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 6.1.
Odpověď c)Třída 2.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 841 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-04 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 842 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-05 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Tlak.
Odpověď c)Hořlavost.
Odpověď d)Toxicita.
 
č. 843 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-06 Do jaké třídy patří organické peroxidy?

Správná odpověď a)Třída 5.2.
Odpověď b)Třída 4.2.
Odpověď c)Třída 5.1.
Odpověď d)Třída 6.2.
 
č. 844 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-07 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 845 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-08 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny.
 
č. 846 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-09 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavost.
Odpověď b)Tlak.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 847 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-10 Které je hlavní nebezpečí hořlavé kapaliny třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxicita.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Žíravost.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 848 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-11 Může mít nebezpečná látka podle ADN více druhů nebezpečí?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ne, v ADN nejsou uvedeny žádné látky s více druhy nebezpečí.
Odpověď d)Ne, v ADN je vždy uvedeno jen hlavní nebezpečí.
 
č. 849 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-12 Co je teplota samovznícení?

Správná odpověď a)Nejnižší teplota horkého povrchu stanovená v souladu s předepsanými zkušebními podmínkami, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch.
Odpověď b)Teplota kapaliny, při které směs plynů nad kapalinou může být poprvé zapálena plamenem.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 850 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-13 Co je bod vzplanutí?

Správná odpověď a)Nejnižší teplota kapalné látky, při které její páry smíchané se vzduchem vytváří hořlavou směs.
Odpověď b)Teplota, při které se látka sama vznítí.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 851 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-14 Máte příkaz převzít náklad starých poškozených autobaterií. Jedná se přitom o nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, poškozené baterie jsou nebezpečné věci.
Odpověď b)Ne, autbaterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď c)Ne, poškozené baterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď d)Ne, pokud jsou poškozené baterie zabalené ve speciálních kontejnerech, pak nejsou nebezpečnými věcmi.
 
č. 852 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-15 Proč jsou zvláště nebezpečné hořlavé prachy?

Správná odpověď a)Protože při rozvíření může dojít k prašným výbuchům.
Odpověď b)Zejména z důvodu toxicity.
Odpověď c)Vyřazují z provozu klimatizace.
Odpověď d)Chovají se stejně jako každá jiná hořlavá látka.
 
č. 853 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-16 Co se uvádí jako "jedovatost"?

Správná odpověď a)Toxicita látky.
Odpověď b)Zapálení látky.
Odpověď c)Shoření látky.
Odpověď d)Množství látky, které smí být za hodinu maximálně vdechnuto.
 
č. 854 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-17 Jak se chová látka UN 1203 BENZÍN při zahřátí?

Správná odpověď a)Rozpíná se.
Odpověď b)Ztuhne.
Odpověď c)Zahřátím nedojde k žádné změně objemu kapaliny.
Odpověď d)Smrští se.
 
č. 855 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-18 Jaký význam mají u třídy 2 písmena TF uvedená v následujícím označení - UN 1053, SIROVODÍK, třída 2, 2 TF?

Správná odpověď a)Toxický, hořlavý.
Odpověď b)Chemicky nestabilní, toxický.
Odpověď c)Nehořlavý, toxický.
Odpověď d)Žádný zvláštní význam.
 
č. 856 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-19 Jak je nebezpečná látka třídy 6.1, obalová skupina II?

Správná odpověď a)Toxická.
Odpověď b)Poškozuje zdraví.
Odpověď c)Velmi toxická.
Odpověď d)Žíravá.
 
č. 857 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-20 Jaký význam mají obalové skupiny I, II nebo III u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Udávají stupeň nebezpečnosti.
Odpověď b)Poukazují na smísitelnost s vodou.
Odpověď c)Poskytují informaci o tom, jaké je vyžadováno bezpečnostní značení.
Odpověď d)Informují o vhodných hasicích prostředcích.
 
č. 858 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-21 Jaký význam má obalová skupina I u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Látka s vysokým nebezpečím.
Odpověď b)Látka bez dalšího nebezpečí.
Odpověď c)Látka s nepatrným nebezpečím.
Odpověď d)Látka se středním nebezpečím.
 
č. 859 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-22 Jaký význam má obalová skupina III u látek třídy 8?

Správná odpověď a)Slabě žíravá látka.
Odpověď b)Látka bez dalšího nebezpečí.
Odpověď c)Žíravá látka.
Odpověď d)Silně žíravá látka.
 
č. 860 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-23 Jaké nebezpečí vznikne vytečením hluboce zchlazených, zkapalněných plynů helium, dusík, oxid uhličitý?

Správná odpověď a)Nebezpečí udušení pro osoby a zvířata.
Odpověď b)Tvorba plynných směsí s nebezpečím samovznícení.
Odpověď c)Zvýšené nebezpečí požáru.
Odpověď d)Tvorba hořlavých plynů v důsledku působení chladu.
 
č. 861 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-24 Který z následujících plynů je hořlavý?

Správná odpověď a)UN 1978, PROPAN, Třída 2, 2F.
Odpověď b)UN 1066, DUSÍK, Třída 2, 1A.
Odpověď c)UN 1006, ARGON, Třída 2, 1A.
Odpověď d)UN 2451, FLUORID DUSITÝ, Třída 2, 2O.
 
č. 862 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-25 Jaké je hlavní nebezpečí u nebezpečné látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látka podporující hoření.
Odpověď b)Nebezpečí ozáření.
Odpověď c)Nebezpečí samovznícení.
Odpověď d)Nebezpečí otravy.
 
č. 863 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-26 Kterou podstatnou vlastnost mají látky PROPAN, ARGON a OXID UHLIČITÝ?

Správná odpověď a)Těžší než vzduch.
Odpověď b)Toxické.
Odpověď c)Těžší než voda.
Odpověď d)Snadno hořlavé.
 
č. 864 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-27 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Nebezpečí výbuchu.
 
č. 865 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-028 Do které třídy ADN jsou zařazeny látky, které jMAJÍ ako hlavní nebezpečí "toxicitu"?

Správná odpověď a)Třída 6.1.
Odpověď b)Třída 4.2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 5.1.
 
č. 866 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-29 Do které třídy jsou zařazeny látky, které mají jako hlavní nebezpečí "podporu hoření"?

Správná odpověď a)Třída 5.1.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 4.2.
 
č. 867 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-30 Které nebezpečné látky patří do třídy 9?

Správná odpověď a)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Plyny.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 868 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-31 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Toxické látky.
Odpověď c)Látky podporující hoření.
Odpověď d)Radioaktivní látky.
 
č. 869 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-32 Které nebezpečné látky patří do třídy 7?

Správná odpověď a)Radioaktivní látky.
Odpověď b)Organické peroxidy.
Odpověď c)Výbušniny.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 870 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-33 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Toxické látky.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 871 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-34 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxické látky.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Hořlavé kapaliny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 872 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-35 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.2 ?

Správná odpověď a)Organické peroxidy.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Plyny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 873 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-36 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 874 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-37 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.3?

Správná odpověď a)Látky, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny.
Odpověď b)Organické peroxidy.
Odpověď c)Žíravé látky.
Odpověď d)Plyny.
 
č. 875 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-38 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.2?

Správná odpověď a)Samozápalné látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 876 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-39 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.1?

Správná odpověď a)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé kapaliny.
Odpověď d)Látky podporující hoření.
 
č. 877 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-40 Které nebezpečné látky patří do třídy 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Radioaktivní látky.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 878 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-41 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Látky podporující hoření.
 
č. 879 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-42 Do které třídy se zahrnují hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 6.1.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 880 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-43 Do které třídy se zařazují radioaktivní látky?

Správná odpověď a)Třída 7.
Odpověď b)Třída 6.1.
Odpověď c)Třída 8.
Odpověď d)Třída 9.
 
č. 881 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-44 Do které třídy se zařazují zásady a kyseliny?

Správná odpověď a)Třída 8.
Odpověď b)Třída 9.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 4.3.
 
č. 882 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-45 Látka UN 1134, CHLORBENZEN je nebezpečná látka třídy

Správná odpověď a)3
Odpověď b)6.1.
Odpověď c)7
Odpověď d)8
 
č. 883 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-46 Hustota výparů z kapalin je v poměru k hustotě vnějšího vzduchu většinou

Správná odpověď a)vyšší.
Odpověď b)stejná.
Odpověď c)nižší.
Odpověď d)žádná ze shora uvedených odpovědí není správná.
 
č. 884 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-47 Jaké je latinské označení pro kyslík?

Správná odpověď a)Oxygenium
Odpověď b)Ferrum
Odpověď c)Hydrogenium
Odpověď d)Nitrogenium
 
č. 885 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-48 Co v chemických vzorcích označuje písmeno „N“?

Správná odpověď a)Dusík
Odpověď b)Uhlík
Odpověď c)Vodík
Odpověď d)Kyslík
 
č. 886 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-49 Jaký symbol označuje uhlík?

Správná odpověď a)C
Odpověď b)H
Odpověď c)K
Odpověď d)O
 
č. 887 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-50 Co se rozumí pod pojmem bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které za normálního atmosférického tlaku přechází látka z kapalného stavu do plynného stavu.
Odpověď b)Tlak kapaliny při teplotě 100°C.
Odpověď c)Množství kapaliny, které dosáhlo bodu varu.
Odpověď d)Teplota kapaliny, při které se na jejím povrchu může vytvářet zápalná směs.
 
č. 888 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-51 Na čem závisí skupenství látky?

Správná odpověď a)Na tlaku a teplotě
Odpověď b)Na hustotě
Odpověď c)Na složení
Odpověď d)Na viskozitě
 
č. 889 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-52 Co se rozumí pod pojmem (normální) bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které za normálního atmosférického tlaku přechází látka z kapalného stavu do plynného stavu
Odpověď b)Tlak kapaliny při teplotě 100°C
Odpověď c)Množství kapaliny, které dosáhlo bodu varu
Odpověď d)Objem kapaliny při teplotě 100 °C a tlaku 100 kPa (1 bar)
 
č. 890 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-53 Jak se nazývá přechod kapaliny v páru?

Správná odpověď a)Vypařování
Odpověď b)Kondenzace
Odpověď c)Tavení
Odpověď d)Sublimace
 
č. 891 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-54 Co znamená oxidace?

Správná odpověď a)Reakce látky s kyslíkem.
Odpověď b)Reakce látky s dusíkem.
Odpověď c)Přidání kyslíku.
Odpověď d)Reakce látky s vodíkem.
 
č. 892 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-55 Čím je zpravidla zahájena reakce polymerizace?

Správná odpověď a)Zvýšením teploty
Odpověď b)Inhibitorem
Odpověď c)Nadbytkem dusíku
Odpověď d)Snížením teploty
 
č. 893 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-56 Jestliže se pára nad kapalinou s touto kapalinou v tanku nachází v rovnováze, je tato pára nasycená. Co se stane, když klesne teplota?

Správná odpověď a)Část páry zkondenzuje
Odpověď b)Část páry ztuhne
Odpověď c)Část páry zmrzne
Odpověď d)Část páry se odpaří
 
č. 894 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-57 Hořlavé kapaliny se kromě jiného člení podle jejich bodu vzplanutí. V jaké oblasti bodu vzplanutí je látka nejsnáze hořlavá?

Správná odpověď a)Pod 23°C
Odpověď b)Od 23 °C do 60 °C
Odpověď c)Od 60 °C do 100 °
Odpověď d)Nad 100 °C
 
č. 895 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-58 V jakých jednotkách se uvádí bod vzplanutí?

Správná odpověď a)V °C
Odpověď b)V g
Odpověď c)V m3
Odpověď d)V %
 
č. 896 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-59 Jaký význam má součinitel teplotní roztažnosti kapaliny?

Správná odpověď a)Hodnota roztažnosti objemu kapaliny na °C
Odpověď b)Hodnota zvýšení hmotnosti kapaliny
Odpověď c)Zvýšení tlaku páry u kapaliny
Odpověď d)Množství páry nad kapalinou
 
č. 897 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-60 Kde dochází k odpařování kapaliny?

Správná odpověď a)Přímo na povrchu povrchu kapaliny
Odpověď b)20 cm nad povrchem kapaliny
Odpověď c)30 cm nad povrchem kapaliny
Odpověď d)40 cm nad povrchem kapaliny
 
č. 898 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-61 Co u kapalin znamená pojem „viskozita“?

Správná odpověď a)Vnitřní tření
Odpověď b)Hustota
Odpověď c)Barva
Odpověď d)Mísitelnost
 
č. 899 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-62 Jak se nazývá vnitřní tření kapaliny?

Správná odpověď a)Viskozita
Odpověď b)Hustota
Odpověď c)Elasticita
Odpověď d)Homogenita
 
č. 900 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-63 Co se obecně stane při zvýšení teploty látky?

Správná odpověď a)Rychlost molekul se zvýší
Odpověď b)Rychlost molekul se sníží
Odpověď c)Rychlost molekul zůstane stejná
Odpověď d)Rychlost molekul se neustále mění z rychle na pomalu
 
č. 901 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-64 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0?

Správná odpověď a)-273 °C
Odpověď b)212° K
Odpověď c)273 °K
Odpověď d)-100 °C
 
č. 902 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-65 Aby se zamezilo polymerizaci, přidává se do určitých výrobků určitá jistá látka. O jakou látku se jedná?

Správná odpověď a)O inhibitor
Odpověď b)O zásadu
Odpověď c)O katalyzátor
Odpověď d)O peroxid
 
č. 903 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-66 Jak velká je hmotnost 1 m3 čisté vody při 4°C?

Správná odpověď a)1000 kg
Odpověď b)900 kg
Odpověď c)110 kg
Odpověď d)1200 kg
 
č. 904 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-67 Při jaké teplotě má 1m3 čisté vody hmotnost 1000 kg?

Správná odpověď a)4°C
Odpověď b)0°C
Odpověď c)15°C
Odpověď d)20°C
 
č. 905 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-68 Proč je dusík zákeřný plyn?

Správná odpověď a)Protože je bez zápachu
Odpověď b)Protože je lehký
Odpověď c)Protože je žíravý
Odpověď d)Protože je hořlavý
 
č. 906 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-69 Proč se v první řadě musíme vyhnout plynovým oblakům?

Správná odpověď a)Protože ve většině případů snižují obsah kyslíku
Odpověď b)Protože vždy obsahují výbušnou směs
Odpověď c)Protože jsou vždy hořlavé
Odpověď d)Protože jsou vždy toxické
 
č. 907 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-70 Která z níže uvedených látek může být vstřebávána pokožkou do těla, čímž může dojít k poškození zdraví?

Správná odpověď a)Benzen
Odpověď b)Butan
Odpověď c)Ricínový olej
Odpověď d)Voda
 
č. 908 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-71 Jestliže se pokožka dostane do styku s jednou z níže uvedených látek, vzniknou těžká poranění. O jakou látku se jedná?

Správná odpověď a)Kyselina sírová
Odpověď b)Nafta
Odpověď c)Benzín
Odpověď d)Toluen
 
č. 909 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-72 Která z níže uvedených látek je inertní plyn?

Správná odpověď a)Dusík
Odpověď b)Ozón
Odpověď c)Vzduch
Odpověď d)Kyslík
 
č. 910 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-73 Aby se zamezilo polymerizaci, musí se přidat? D Teplo a světlo

Správná odpověď a)Inhibitor
Odpověď b)Katalyzátor
Odpověď c)Peroxid
Odpověď d)Teplo a světlo
 
č. 911 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-74 Jakou hodnotu pH mají silné kyseliny?

Správná odpověď a)0 až 3
Odpověď b)7
Odpověď c)8 až 10
Odpověď d)4 až 6
 
č. 912 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-75 Co jsou látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření
Odpověď b)Radioaktivní látky
Odpověď c)Žíravé látky
Odpověď d)Infekční látky
 
č. 913 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-76 Co je polymerizace?

Správná odpověď a)Chemická reakce
Odpověď b)Druh polyesteru
Odpověď c)Fyzikální reakce
Odpověď d)Katalyzátor
 
č. 914 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-77 Látka UN 1230 METHANOL je hořlavá, má ale ještě vedlejší nebezpečí. Do jaké třídy patří toto vedlejší nebezpečí?

Správná odpověď a)Třída 6.1
Odpověď b)Třída 5.2
Odpověď c)Třída 6.2
Odpověď d)Třída 8
 
č. 915 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-78 Do jaké třídy patří výbušné látky a předměty?

Správná odpověď a)Třída 1
Odpověď b)Třída 4.1
Odpověď c)Třída 5.2
Odpověď d)Třída 6.1
 
č. 883 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-01 Vaše tanky na pohonné hmoty obsahují celkem 42 000 l motorové nafty. Je toto množství nebezpečnou věcí ve smyslu ADN?

Správná odpověď a)Ne, motorová nafta, která se nachází v plavidle a slouží k jeho pohonu, není považována za nebezpečné věci ve smyslu ADN.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Pohonné hmoty ve shora uvedeném objemu podléhají stejným ustanovením ADN jako látky třídy 3, balené v zásilkových kusech.
Odpověď d)Bez ohledu na účel použití podléhají všechny kapalné pohonné látky v plném rozsahu ADN.
 
č. 884 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-03 Smějí na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci, cestovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí a nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne, v žádném případě.
Odpověď b)Ano, až dvě osoby.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že mimo obytné prostory nekouří.
Odpověď d)Ano, ale jen na plavidlech, která musí mít schvalovací osvědčení.
 
č. 885 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-04 Musí vůdce plavidla při nakládce a vykládce kromě ustanovení ADN ještě dbát na jiné předpisy?

Správná odpověď a)Ano, na předpisy místně příslušného úřadu, jako např. Přístavní řád.
Odpověď b)Ne, všechno je upraveno v ADN.
Odpověď c)Ano, na lokální předpisy, pouze pokud na to poukazuje říční nebo přístavní policie.
Odpověď d)Ano, na ustanovení přístavních řádů, pokud tato ustanovení jsou na vstupu do přístavu zřetelně a pro posádky přijíždějících plavidel viditelně umístěna.
 
č. 886 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-05 Smí být nebezpečný náklad překládán z jednoho plavidla do druhého?

Správná odpověď a)Ano, se svolením místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze pokud plavidlo, do kterého má náklad být přeložen, nemá naloženy již jiné nebezpečné věci.
Odpověď d)Ano, pokud jak odesilatel tak i příjemce nebezpečného nákladu k tomu dali svůj výslovný souhlas.
 
č. 887 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-06 Které kusy zásilek s nebezpečnými věcmi se nesmí podle předpisů ADN přepravovat?

Správná odpověď a)Kusy, které neodpovídají mezinárodním předpisům pro nebezpečné věci.
Odpověď b)Kusy, pro jejichž přepravu neexistuje žádné povolení příslušné policie.
Odpověď c)Kusy, které nemají obal o síle minimálně 2 cm.
Odpověď d)Pyrotechnika.
 
č. 888 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-07 Smíte při přepravě infekčních látek třídy 6.2 vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano za předpokladu, že nebezpečné látky se nachází pod palubou a kryty jsou zavřené.
Odpověď c)Ano, na základě ustanovení zvláštních předpisů, platných pro třídu 6.2. V tomto případě plavidlo nepodléhá ustanovením bodu 8.3.1.1.
Odpověď d)Ano, pokud existuje zvláštní povolení ze strany příslušného úřadu.
 
č. 890 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-08 Kdo je na plavidle zodpovědný za označení plavidla modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Odesilatel.
Odpověď c)Překládající firma.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 891 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-09 Plavidlo je označeno modrým kuželem/modrým světlem. Kdo je zodpovědný za odstranění tohoto označení?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Příjemce.
Odpověď c)Znalec, který vystavil potvrzení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 893 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-12 Ve kterých předpisech jsou uvedena ustanovení o označení plavidla, které přepravuje nebezpečné věci?

Správná odpověď a)V CEVNI a ADN.
Odpověď b)V CEVNI a ADR.
Odpověď c)Plavidlo samotné nemusí být označeno, naproti tomu musí kusy být označeny bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí podle části 5 ADN.
Odpověď d)V jednom z „Mezinárodních předpisů“ podle 1.2.1 ADN.
 
č. 894 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-14 Kdo je zodpovědný za to, že jsou při přepravě nebezpečných věcí dodržovány předpisy ADN?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Příjemce nákladu.
Odpověď d)Státní plavební správa.
 
č. 895 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-15 Jak můžete zjistit, zda musíte Vaše plavidlo označit modrým kuželem/modrým světlem? Na základě

Správná odpověď a)tabulky A a 7.1.5.0 nebo tabulky C a 7.2.5.0.
Odpověď b)diagramu v bodu 9.3.1.15.2.
Odpověď c)kontrolního listu dle bodu 8.6.3.
Odpověď d)osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 896 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-16 Kdy se smí překládat náklad mimo schválené překladní místo?

Správná odpověď a)Pokud toto místní příslušný úřad povolil.
Odpověď b)Neexistují žádné zvláštní požadavky.
Odpověď c)Při překládaní na rejdě.
Odpověď d)Mimo zastavěná území.
 
č. 897 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-17 Tank s 50 000 litry benzínu (teplotní součinitel roztažnosti benzínu činí 0,001 na 1 °C) má teplotu 10 °C. Teplota se zvýší na 20 °C. Kolik litrů benzínu se nyní v tanku nachází?

Správná odpověď a)50 500.
Odpověď b)50 005.
Odpověď c)50 050.
Odpověď d)50 000.
 
č. 898 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-18 Plavidlo naložené nebezpečnými věcmi nemůže pokračovat v plavbě. Náklad musí být přeložen na jiné plavidlo mimo manipulační zařízení. Jaké jsou v tomto případě požadavky ADN?

Správná odpověď a)Překládka smí být provedena pouze se svolením místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Náklad smí být na místě přeložen.
Odpověď c)Překládka je absolutně zakázána.
Odpověď d)Překládka smí být provedena pouze v přístavním bazénu.
 
č. 899 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-19 Co je podle CEVNI signál „nepřibližuj se“?

Správná odpověď a)Kombinovaný zvukový a optický signál.
Odpověď b)Pouze optický signál.
Odpověď c)Pouze zvukový signál.
Odpověď d)Mávání červeným praporkem (nouzový signál).
 
č. 900 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-20 Kotvící plavidla, která jsou označena podle kapitoly 3.2, tabulky A nebo C, musí vždy (nejsou-li osvobozena příslušným orgánem)

Správná odpověď a)mít na palubě odborníka dle bodu 8.2.1.
Odpověď b)mít po straně uvázanou loďku.
Odpověď c)být ze břehu střežena.
Odpověď d)mít spojení s nejbližším dopravním inspektorátem.
 
č. 901 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-21 Vaše plavidlo je označeno jedním modrým kuželem. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)150 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 902 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-22 Vaše plavidlo je označeno dvěma modrými kužely. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)150 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 903 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-23 Co musí mít kotvící plavidlo přepravující nebezpečné věci na palubě, není-li osvobozeno příslušným orgánem?

Správná odpověď a)Odborníka podle 8.2.1.
Odpověď b)Výhled na pobřeží.
Odpověď c)Kontakt s nejbližší stanicí pro sledování dopravy.
Odpověď d)Evakuační čluny v vesly na bocích.
 
č. 904 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-24 Jaký je účel prostředků pro evakuaci uvedených v ADN v nakládacích a vykládacích stanicích pro nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Mají umožnit osobám na palubě dostat se do bezpečí
Odpověď b)Mají umožnit policii, aby se dostala na palubu plavidla
Odpověď c)Mají umožnit snížení úniku nákladu
Odpověď d)Mají umožnit pracovníkům manipulačního zařízení přesunout se v případě nehody do bezpečí
 
č. 905 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-25 Proč musí být v nakládacích a vykládacích stanicích pro nebezpečné věci k dispozici prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Mají umožnit opuštění plavidla v případě nouze
Odpověď b)Mají umožnit říční policii, aby se dostala na palubu plavidla
Odpověď c)Mají umožnit rychlejší vykládku plavidla v případě nehody
Odpověď d)Mají umožnit, aby se včas uhasily malé/počáteční požáry
 
č. 906 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-26 Kdo je zodpovědný za to, že jsou na stanici pro nakládku nebezpečných věcí k dispozici předepsané prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Nakládce nebo plnič spolu s dopravcem
Odpověď b)Vlastník přístavního zařízení
Odpověď c)Říční policie
Odpověď d)Odesílatel nebo příjemce
 
č. 907 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-27 Kdo je zodpovědný za poskytování prostředků pro evakuaci na stanici pro nakládku nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Především plnič, spolu s dopravcem
Odpověď b)Správa navigace
Odpověď c)Vlastník přístavního zařízení
Odpověď d)Plnič nebo vykládce
 
č. 908 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-28 Kdy musí dopravce poskytnout druhý prostředek pro evakuaci v případě vykládky látky UN 1203?

Správná odpověď a)Pokud vykládce poskytne pouze jeden prostředek pro evakuaci
Odpověď b)Vždy
Odpověď c)Nikdy
Odpověď d)Se záchranným člunem je vždy k dispozici druhý prostředek pro evakuaci
 
č. 909 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-29 Chcete vyložit náklad nebezpečné látky UN 1208 v cisternových kontejnerech ve vykládacím zařízení, které nemá žádné prostředky pro evakuaci. Co musíte před vykládkou udělat?

Správná odpověď a)Požádat příslušný orgán o povolení
Odpověď b)Nic. Vykládáte podle plánu. Záchranný člun stačí
Odpověď c)Během plavby zakoupíte záchranné vesty pro každého člena posádky
Odpověď d)Informujete hasiče odpovědné za postup vykládky
 
č. 910 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-30 Vykládací stanice pro ropné produkty nemá žádné prostředky pro evakuaci. Kdy můžete začít vykládat tankové plavidlo?

Správná odpověď a)V žádném případě
Odpověď b)Jakmile obdržíte souhlas příjemce
Odpověď c)Jakmile spustíte záchranný člun
Odpověď d)Jakmile obdržíte povolení od osoby odpovědné za pobřežní zařízení
 
č. 911 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-31 Co tvoří bezpečnou zónu na palubě plavidla?

Správná odpověď a)Postřikové zařízení
Odpověď b)Zábradlí
Odpověď c)Pohyblivé přepážky
Odpověď d)Bezpečné útočiště
 
č. 912 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-32 Jak dlouho musí bezpečná zóna na palubě poskytovat ochranu před riziky spojenými s nákladem?

Správná odpověď a)Hodinu
Odpověď b)15 minut
Odpověď c)Půl hodiny
Odpověď d)Dokud není náklad spotřebován
 
č. 913 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-33 Kdy je záchranný člun postačující jako jediný prostředek pro evakuaci během nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Nikdy
Odpověď b)Vždy
Odpověď c)Pouze pro nebezpečné látky třídy 2
Odpověď d)Je-li vyroben z materiálu odolnému proti ohni
 
č. 914 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-34 Tankové plavidlo musí na nakládací stanici naložit nebezpečnou látku UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ obsahující více než 51% kyseliny. Úniková cesta je k dispozici mimo oblast nákladu. Je nutný další způsob evakuace?

Správná odpověď a)Ne
Odpověď b)Ano
Odpověď c)Ano, v závislosti na povětrnostních podmínkách
Odpověď d)Ne, v závislosti na počtu osob na palubě
 
č. 915 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-35 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 1365 BAVLNA, VLHKÁ. Které prostředky pro evakuaci nejsou schváleny?

Správná odpověď a)Jeden nebo více pomocných člunů
Odpověď b)Úniková cesta mimo chráněnou oblast a bezpečné útočiště na opačném konci plavidla
Odpověď c)Úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a bezpečné útočiště na plavidle v opačném směru
Odpověď d)Záchranný člun a pomocný člun
 
č. 898 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-01 Pro každou nebezpečnou věc, přepravovanou podle ADN, musí být na plavidle odesilatelem vystavený a řádně vyplněný doklad, který obsahuje všechny záznamy, které jsou vyžadovány podle Části 5, jako např. oficiální pojmenování látky, UN číslo/identifikační číslo látky, třída a pokud je přidělena, obalová skupina. Jak tento dokument nazýváme?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Speciální konosament.
Odpověď c)Písemné pokyny.
Odpověď d)Manifest pro nebezpečné věci.
 
č. 899 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-03 K čemu slouží přepravní doklad podle ADN?

Správná odpověď a)K identifikaci přepravovaných nebezpečných věcí dle ADN.
Odpověď b)Jako doklad o doručení.
Odpověď c)Jako důkaz ohledně schválení plavidla pro přepravu nebezpečných věcí dle ADN.
Odpověď d)Jako podklad pro výpočet příplatků dovozného za nebezpečné věci.
 
č. 900 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-04 Které údaje musí obsahovat přepravní doklady o naložených nebezpečných věcech?

Správná odpověď a)Záznamy, předepsané v bodu 5.4.1.
Odpověď b)Pokyny uvedené v CEVNI nebo národních předpisech založených na CEVNI.
Odpověď c)Výlučně údaje o chování v případě požáru.
Odpověď d)Výrobcem nebezpečné věci předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech látky.
 
č. 901 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-05 Který z následujících údajů musí být uveden v přepravním dokladu dle ADN?

Správná odpověď a)Jméno a adresa odesílatele/odesílatelů.
Odpověď b)Adresa výrobce látky.
Odpověď c)Úřední číslo plavidla.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 902 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-06 Které z následujících údajů musí být uvedeny v přepravním dokladu dle ADN?

Správná odpověď a)Oficiální pojmenování látky, UN číslo, čísla vzorů bezpečnostních značek a kde je stanovena obalová skupina
Odpověď b)Adresa výrobce látky jakož jím předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech této látky.
Odpověď c)Úřední číslo plavidla, číslo schvalovacího osvědčení a číslo osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 903 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-07 Musí vůdce plavidla informovat osoby, které se nachází na plavidle, o písemných pokynech?

Správná odpověď a)Ano, v opačném případě by osoby na plavidle v případě nehody nebyly schopné, písemné pokyny správně použít.
Odpověď b)Ne, každý člen posádky se musí sám před nakládkou informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď c)Ne, orientace o nebezpečích, která mohou vznikat, musí být provedena před nakládkou zástupcem zařízení na břehu.
Odpověď d)Ano, ale pouze když písemné pokyny po nakládce zase musí být vráceny zástupci zařízení na břehu.
 
č. 904 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-08 Během přepravy nebezpečných věcí se musí na plavidle nacházet určité dokumenty. Který z následujících dokumentů se dle ADN musí kromě jiných nacházet na plavidle?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Všeobecné technické předpisy.
Odpověď c)Vyhláška o patentech.
Odpověď d)Mapa s trasou jízdy (nejnovější vydání).
 
č. 905 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-09 Kdo má vůdci plavidla při přepravě nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách předat písemné pokyny, které se musí na plavidle během jízdy nacházet?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Celní úřad.
Odpověď c)Odesílatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 906 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-10 Kdo vystavuje schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Příslušný úřad jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
Odpověď b)Příslušný policejní orgán.
Odpověď c)Klasifikační společnost, uznaná všemi smluvními stranami Dohody ADN.
Odpověď d)Přístavní úřad, příslušný pro nakládku plavidla.
 
č. 907 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-11 Jaká je bez prodloužení nejdelší doba platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Pět let.
Odpověď b)Dva roky.
Odpověď c)Tři roky.
Odpověď d)Deset let.
 
č. 908 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-12 Pro chování při nehodách nebo událostech, které se mohou stát během přepravy nebezpečných věcí, musí dopravce před započetím nakládky předat vůdci plavidla dokument. Vůdce plavidla musí zajistit, aby osoby na plavidle rozuměly obsahu tohoto dokumentu a byly podle něj schopny správně jednat. Vůdcel plavidla se musí postarat také o to, že se dokument během přepravy nachází na snadno identifikovatelném místě v kormidelně. Jak se tento dokument nazývá?

Správná odpověď a)Písemné pokyny.
Odpověď b)Manifest ADN.
Odpověď c)Schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Přepravní doklad.
 
č. 909 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-13 V jakém dokumentu jsou popsaná opatření, která musí být provedena v případě nehody nebo mimořádné události?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)V CEVNI nebo njárodních předpisech založených na CEVNI.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 910 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-14 Kdo musí vůdci plavidla poskytnout písemné pokyny?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Přístavní úřad, příslušný pro nakládku.
Odpověď c)Odesílatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 911 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-15 K čemu slouží písemné pokyny podle 5.4.3 ADN?

Správná odpověď a)Jako instrukce pro chování při nehodách nebo mimořádných událostech.
Odpověď b)Jako náhrada za přepravní doklady, předepsané podle bodu 5.4.1.
Odpověď c)Jako pokyny pro opatření, která musí být dodržena při ukládání nebezpečných věcí.
Odpověď d)Jako pokyny úředníkům nebo zmocněncům, kteří kontrolují plavidlo resp. náklad během přepravy nebezpečných věcí (policie, celní orgány).
 
č. 912 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-17 Došlo k nehodě s nebezpečnými věcmi. V jakém dokumentu jsou popsána opatření, která je třeba bezprostředně přijmout?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných látek.
Odpověď c)V Části 1 ADN.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 913 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-18 Kde se můžete dočíst, jaké nebezpečí vás může ohrožovat při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V přepravních dokladu.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)V části 2 ADN.
 
č. 914 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-019 V jakých jazycích jsou písemné pokyny vyhotoveny?

Správná odpověď a)V jazyce nebo v jazycích, které umí číst a rozumí jim vůdce plavidla a odborník.
Odpověď b)V německém a francouzském jazyce.
Odpověď c)V anglickém, německém, holandském a francouzském jazyce.
Odpověď d)Minimálně v jednom z úředních jazyků jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
 
č. 915 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-20 Kde a jak musíte mít na palubě příslušné písemné pokyny, jestliže na Vašem plavidle přepravujete nebezpečnou věc?

Správná odpověď a)V kormidelně na snadno dostupném místě.
Odpověď b)V mých obytných místnostech, společně s průkazem způsobilosti.
Odpověď c)Jako nálepku na nákladním prostoru nebo nákladním tanku.
Odpověď d)Ve zvlášť označené obálce v kormidelně.
 
č. 916 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-21 Kdo musí zajistit, že posádka rozumí písemným pokynům a je schopná, správně pokyny vykonávat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Odborník.
Odpověď c)Místo nakládky příslušné nebezpečné věci.
Odpověď d)Odesilatel.
 
č. 917 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-22 U koho musí vůdce plavidla dbát na to, že rozumí písemným pokynům a budou správně použity?

Správná odpověď a)U příslušných členů posádky.
Odpověď b)Personálu místa vykládky.
Odpověď c)Příjemce nebezpečné věci.
Odpověď d)U říční policie při vstupu na plavidlo.
 
č. 918 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-23 Jako vůdce plavidla přejímáte nebezpečný náklad. Jaké máte povinnosti?

Správná odpověď a)Jako vůdce plavidla musíte zajistit, aby příslušní členové posádky rozuměli písemným pokynům a byli schopni tyto pokyny správně používat.
Odpověď b)V souvislosti s přejímkou nebezpečného nákladu vůdci plavidla nejsou podle ADN stanoveny žádné zvláštní povinnosti.
Odpověď c)Jako vůdce plavidla nemáte žádné povinnosti, protože členové posádky se musí sami informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď d)Povinnost vůdce plavidla informovat svou posádku není dána tehdy, jestliže plavidlo je pro přepravovaný nebezpečný náklad zvláštně vybaveno.
 
č. 919 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-25 Kdy se musíte seznámit s obsahem písemných pokynů?

Správná odpověď a)Před začátkem nakládky.
Odpověď b)Při první příležitosti po odplutí plavidla z místa nakládky.
Odpověď c)Okamžitě po nehodě nebo události.
Odpověď d)Bezprostředně před vykládkou příslušného nebezpečného nákladu.
 
č. 920 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-26 Ve kterém doprovodném dokladu jsou popsána nebezpečí, která vychází z přepravovaných nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)V osvědčení ADN.
Odpověď d)Ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 921 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-27 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vystaven odesilatelem vydaný přepravní doklad, jestliže jsou přepravovány nebezpečné věci z Nizozemska do Rakouska?

Správná odpověď a)Holandsky a dále v němčině, francouzštině nebo angličtině.
Odpověď b)Holandsky.
Odpověď c)Německy a holandsky.
Odpověď d)Německy a francouzsky.
 
č. 922 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-28 Co se musí udělat s písemnými pokyny?

Správná odpověď a)Musí se během přepravy nacházet v kormidelně.
Odpověď b)Musí být odevzdány po vykládce.
Odpověď c)Musí po obeznámení se s nimi být odevzdány v místě překládky.
Odpověď d)Musí být pokud možno rychle zaslány příjemci nákladu.
 
č. 923 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-29 Kde se musí nacházet písemné pokyny?

Správná odpověď a)V kormidelně.
Odpověď b)V bytě.
Odpověď c)V kormidelně a v bytě.
Odpověď d)V oblasti nákladu a v kormidelně.
 
č. 924 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-30 V jakém dokumentu je popsáno, jak se musí postupovat při nehodách nebo mimořádných událostech?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V plánu uložení nákladu.
Odpověď c)V přepravních dokladech.
Odpověď d)V kontrolním listu ADN.
 
č. 925 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-31 Členové posádky se musí informovat o opatřeních v případě nehody s nebezpečnými věcmi. Ve kterém dokumentu jsou tato opatření uvedena?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V kontrolním listu ADN.
Odpověď c)V přepravním dokladu.
Odpověď d)V konosamentu.
 
č. 926 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-34 Kde se může posádka dočíst, jaká další opatření musí být provedena v případě havárie?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V přepravním dokladu.
Odpověď c)V knize nákladů.
Odpověď d)V kontrolním listu.
 
č. 927 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-35 Plavidlo mělo havárii. Který úřad je oprávněn odejmout schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Úřad, který osvědčení vystavil.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Přístavní úřad.
Odpověď d)Místní hasiči.
 
č. 928 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-36 Plavidlo po havárii již neodpovídá předpisům části 9 ADN a je mu vystaveno prozatímní schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Jak dlouho je platné?

Správná odpověď a)Pro jednorázovou jízdu a pro určitý náklad.
Odpověď b)Jeden rok.
Odpověď c)Půl roku.
Odpověď d)Tři měsíce.
 
č. 929 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-37 Ve kterém dokladu musí být uvedeno, že přepravovaná látka představuje riziko nebezpečí pro životní prostředí?

Správná odpověď a)V přepravním dokladu
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí
Odpověď c)V osvědčení třídy
Odpověď d)V písemných pokynech
 
č. 928 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-01 Během přepravy nebezpečných věcí jsou ochranné pomůcky podle 8.1.5.1 ADN nedostačující. Jak se vůdce plavidla dozví, jaké dodatečné ochranné pomůcky musí na plavidle mít?

Správná odpověď a)Z dodatečných informací poskytnutých odesilatelem (například z bezpečnostního listu).
Odpověď b)Dotazem u kolegů.
Odpověď c)Správné složení ochranných pomůcek stanoví vůdce plavidla na základě údajů, uvedených v přepravním dokladu a dle svých znalostí.
Odpověď d)To je uvedeno v schvalovacím osvědčení v rubrice „různé“.
 
č. 929 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-02 Vaši paži zasáhla žíravá látka. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Paži důkladně opláchnu vodou, oděv svléknu.
Odpověď b)Zavolám lékaře.
Odpověď c)Budu pozorovat, zda kůže zčervená a pak rozhodnu co dále.
Odpověď d)Paži ošetřím chladivými obklady.
 
č. 930 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-03 Při odpojování plnicího potrubí se Vám na ruce dostala nafta. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oděv odstraním, ruce umyji vodou a mýdlem.
Odpověď b)Nechám je uschnout na vzduchu.
Odpověď c)Nic, nafta není nebezpečná.
Odpověď d)Zavolám lékaře.
 
č. 931 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-04 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Při nehodě na palubě došlo k zasažení osob. Co musíte udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Zachovat klid, posoudit celou situaci, poskytnout první pomoc při zohlednění vlastní ochrany.
Odpověď b)Uvědomit rejdařství.
Odpověď c)Uzavřít místo nehody.
Odpověď d)Informovat policii.
 
č. 932 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-05 Plavidlo přepravuje toxické látky. Po nehodě, ke které dojde na palubě plavidla, došlo k zasažení osob. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Obléknu ochrannou výstroj a odvedu raněné z místa ohrožení.
Odpověď b)Případnou trhlinu utěsním.
Odpověď c)Spustím signál "nepřibližuj se".
Odpověď d)Přečtu si písemné pokyny.
 
č. 933 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-07 Hrozí nebezpečí, jestliže při havárii pronikne do vody větší množství snadno hořlavých kapalných látek?

Správná odpověď a)Ano, nad vodní hladinou mohou vznikat směsi plyn/vzduch, které se mohou popřípadě vznítit na velmi vzdálených místech a vést k výbuchu.
Odpověď b)Ne, protože unikající kapalina se okamžitě odpaří, nevzniká jejím únikem do vody vůbec žádné nebezpečí.
Odpověď c)Ne, nebezpečná látka se smísí s vodou, čímž je nebezpečí eliminováno.
Odpověď d)Ne, voda je sice nejprve znečištěna, zase se ale vyčistí, když se snadno hořlavá kapalina odpařením z vody uvolní.
 
č. 934 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-08 Jak je třeba nakládat s ručním hasicím přístrojem, u kterého byla pouze jednou krátce stisknuta spouštěcí páčka?

Správná odpověď a)Ruční hasicí přístroj musí být neprodleně zkontrolován osobou pověřenou příslušným orgánem.
Odpověď b)Opatření není nutné, protože hasící kapacita zůstane po krátkém použití zachována.
Odpověď c)Tlak CO2 lahve s pohonným plynem zůstane zachovaný, i když spouštěcí páčka byla jednou stisknuta.
Odpověď d)Na ruční hasicí přístroj je připevněna nálepka "Lze použít již jen pro malé požáry ".
 
č. 935 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-09 Co musí vůdce plavidla po nehodě provést nejdříve?

Správná odpověď a)Provést opatření uvedená v písemných pokynech.
Odpověď b)Uvědomit příjemce nebo odesílatele.
Odpověď c)Uvědomit tisk.
Odpověď d)Učinit záznam do servisní knihy.
 
č. 936 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-10 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Kolika dalšími přídavnými ručními hasicími přístroji, které obsahují vhodný hasicí prostředek pro hašení požárů, musí být alespoň vybaveno plavidlo, přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Minimálně dvěma přídavnými ručními hasicími přístroji.
Odpověď b)Jedním až osmi přídavnými ručními hasicími přístroji, podle druhu nebezpečí přepravovaných nebezpečných věcí. Počet je uveden v písemných pokynech.
Odpověď c)Jedním přídavným ručním hasicím přístrojem, který se musí nacházet na nápadném místě snadno přístupném z kormidelny.
Odpověď d)Třemi přídavnými ručními hasicími přístroji, které musí být rovnoměrně rozmístěny v oblasti nákladu resp. chráněné oblasti plavidla.
 
č. 937 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-11 Jaký okruh osob, které vstupují do nákladních prostor nebo u tankových plavidel do určitých prostor pod palubou, je oprávněn nosit ochranné dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, které jsou zásobovány stlačeným vzduchem?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout.
Odpověď b)Všichni členové posádky.
Odpověď c)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC.
 
č. 938 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-12 Smí se na plavidlech, přepravujících nebezpečné látky, kouřit?

Správná odpověď a)Na plavidlech je kouření zakázáno. Tento zákaz neplatí v obytných prostorech a v kormidelně, pokud jsou uzavřená okna, dveře, světlíky a kryty.
Odpověď b)Pouze na kontejnerových a tankových plavidlech typu N-otevřená.
Odpověď c)Pouze na prázdných plavidlech.
Odpověď d)V oblasti překladišť je kouření zakázáno, při jízdě je však povoleno.
 
č. 939 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-13 Jakým způsobem je zákaz kouření na plavidle oznámen?

Správná odpověď a)Informačními tabulemi na vhodných místech na plavidle.
Odpověď b)Ústním pokynem vůdce plavidla všem osobám na plavidle.
Odpověď c)Žádným, protože je to upraveno v ADN.
Odpověď d)Nařízením místně příslušného úřadu.
 
č. 940 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-14 Zjistíte, že poslední kontrola Vašich hasicích přístrojů byla před dvěma lety. Které z následujících opatření musíte provést?

Správná odpověď a)Neprodleně nechám hasicí přístroje zkontrolovat nebo nahradit takovými, jejichž osvědčení o kontrole je ještě platné.
Odpověď b)Překročení data platnosti až do ukončení cesty je bezproblémové.
Odpověď c)Počkám až mi lodní společnost poskytne nové hasicí přístroje.
Odpověď d)Termín platnosti může být překročen až o půl roku. V této době mohu své hasicí přístroje nechat nahradit nebo zkontrolovat.
 
č. 941 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-15 Jak často musí být kontrolovány hasící přístroje na Vašich plavidlech?

Správná odpověď a)Minimálně každé dva roky.
Odpověď b)Minimálně jednou do roku.
Odpověď c)Minimálně každé tři roky.
Odpověď d)Při každém prodloužení schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 942 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-16 Jak lze poznat, zda ruční hasicí přístroj byl zkontrolován?

Správná odpověď a)Z údajů o provedení inspekce na hasicím přístroji a neporušenou pojistkou s plombou na rukojeti.
Odpověď b)Na manometru.
Odpověď c)Z údajů na vnitřní patroně stlačeného plynu.
Odpověď d)Z barvy kontrolní plakety.
 
č. 943 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-17 Kde byste měl pokud možno stát s hasicím přístrojem, pokud hasíte požár?

Správná odpověď a)Po směru větru.
Odpověď b)Proti směru větru.
Odpověď c)V odstupu minimálně sedmi metrů od ohně.
Odpověď d)Na straně ohně, aby bylo možné pozorovat jeho rozšíření.
 
č. 944 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-18 V chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu je zakázáno používat pohyblivé elektrické vedení. Musíte se proto zříci osvětlení lávky na břeh?

Správná odpověď a)Zákaz neplatí pro elektrické kabely k zapojení signálních světel a světel lávky na břeh, pokud místo zapojení (např. zásuvka) je pevně namontováno na plavidle v bezprostřední blízkosti signálního stožáru nebo lávky.
Odpověď b)Zákaz nepřipouští žádné výjimky.
Odpověď c)Zákaz platí jen pro kabely, které jsou kratší než 5,0 m.
Odpověď d)Zákaz platí pouze pro vyšší napětí než 24 V.
 
č. 945 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-19 Jaký účel plní připojení uzemňovacího kabelu k nádobě při plnění?

Správná odpověď a)Odvod elektrostatického náboje.
Odpověď b)Přívod hmoty k pojistce proti přeplnění.
Odpověď c)Doplnění uzemnění baterie.
Odpověď d)Snížení tření mezi stěnou tanku a kapalinou.
 
č. 946 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-20 V jaké lhůtě musí být kontrolovány hasicí přístroje?

Správná odpověď a)Každé dva roky.
Odpověď b)Pouze po každém použití.
Odpověď c)Ročně.
Odpověď d)S obnovením schvalovacího osvědčení.
 
č. 947 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-21 Plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Vedle hasicích přístrojů předepsaných ve všeobecných technických požadavcích, musí být plavidlo v souladu s ADN vybaveno alespoň dvěma dalšími ručními hasicími přístroji. Hasicí přípravek obsažený v těchto hasicích přístrojích musí být vhodný pro hašení požárů spojených s přepravovaným nebezpečným nákladem. Kde lze v ADN nalézt tento požadavek?

Správná odpověď a)V oddílu 8.1.4.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 5.1.4.
Odpověď d)V pododdílu 9.2.0.40.
 
č. 948 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-22 Plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Kde je v ADN uveden požadavek na umístění tabulky se zákazem kouření?

Správná odpověď a)V oddílu 8.3.4.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 5.1.4.
Odpověď d)V kapitole 3.2, tabulka A.
 
č. 949 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-23 Musíte okamžitě vstoupit do uzavřeného prostoru, ve kterém je nedostatek kyslíku. Co mimo jiné uděláte?

Správná odpověď a)Použiji ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Použiji únikový prostředek.
Odpověď c)Uvedu do provozu čerpadla.
Odpověď d)Na 1 minutu otevřu kryty nákladních prostorů.
 
č. 950 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-24 Mechanické jiskry vzniknou

Správná odpověď a)úderem kov na kov.
Odpověď b)statickou elektřinou.
Odpověď c)zkratem.
Odpověď d)vzestupem teploty.
 
č. 951 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-25 Čím se nezvýší nebezpečí statického náboje?

Správná odpověď a)Zahřátím kapaliny.
Odpověď b)Vzduchovými bublinami v kapalině.
Odpověď c)Volně padající kapalinou.
Odpověď d)Oběhem kapaliny.
 
č. 952 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-26 Kde se musí nacházet popelníky?

Správná odpověď a)V blízkosti každého východu z obytných prostor a kormidelny.
Odpověď b)Pouze v obytných místnostech.
Odpověď c)Pouze v ložnicích.
Odpověď d)Není žádná povinnost poskytnout popelníky.
 
č. 953 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-27 K předepsaným ručním hasicím přístrojům podle jiných předpisů musí být plavidla, která přepravují nebezpečné věci dle ADN, vybavena dalšími ručními hasicími přístroji vhodnýmié pro nebezpečné věci.. O jaký minimální počet se zde jedná?

Správná odpověď a)2
Odpověď b)1
Odpověď c)3
Odpověď d)4
 
č. 954 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-28 Který hasicí prostředek se také nazývá "suchý led"?

Správná odpověď a)CO2
Odpověď b)AFFF.
Odpověď c)Halon 1301.
Odpověď d)Postřiková pěna.
 
č. 955 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-29 Z jakých důvodů nesmějí být tzv. masky s filtrem nikdy používány v uzavřených místnostech? Protože masky s filtrem

Správná odpověď a)jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu.
Odpověď b)neposkytují ucelenou ochranu obličeje.
Odpověď c)neposkytují ochranu před toxickými plyny.
Odpověď d)poskytují ochranu jen před výbušnými plyny.
 
č. 956 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-30 V čem spočívá účinek práškového hasicího prostředku? Práškový hasicí prostředek převážně

Správná odpověď a)je antikatalytický.
Odpověď b)vytlačuje kyslík.
Odpověď c)chladí.
Odpověď d)uzavírá kyslík.
 
č. 957 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-31 Musíte vstoupit do místnosti, ve které vzniká kouř. Jakou osobní ochrannou výstroj zvolíte?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí.
Odpověď b)Mokré šátky.
Odpověď c)Dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.
Odpověď d)Prachovou masku.
 
č. 958 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-32 Jakou ochranu rozumíme pod pojmem „vhodná ochrana zraku“?

Správná odpověď a)Ochranné brýle.
Odpověď b)Obyčejné brýle.
Odpověď c)Poloviční maska.
Odpověď d)Prachová maska.
 
č. 959 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-33 Kam se musí co nejrychleji uchýlit posádka, která se nachází na palubě při úniku plynového mraku?

Správná odpověď a)Na nějaké místo proti směru větru.
Odpověď b)Na nějaké místo ve směru větru.
Odpověď c)Do strojovny.
Odpověď d)Do bytu.
 
č. 960 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-34 Masky s filtrem smějí být používány pro

Správná odpověď a)práce na palubě.
Odpověď b)práce v nákladním tanku, jestliže koncentrace plynu je méně než 50 obj. %.
Odpověď c)vstup do balastních tanků.
Odpověď d)práce v uzavřených místnostech.
 
č. 961 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-35 U kterých prací se smějí používat masky s filtrem bez předchozí kontroly obsahu kyslíku v ovzduší?

Správná odpověď a)Při pracích na palubě.
Odpověď b)Při pracích v nákladních tancích, jestliže koncentrace plynu je nižší než 50% spodní hranice výbušnosti a v nákladním tanku se nachází dostatek kyslíku.
Odpověď c)Při pracích v hradících prostorech.
Odpověď d)Při pracích v dvojitých bocích.
 
č. 962 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-36 Kde nebo jak se v žádném případě nesmějí používat masky s filtrem s absorpčním materiálem

Správná odpověď a)v uzavřených prostorech.
Odpověď b)na palubě.
Odpověď c)jako záchranné prostředky.
Odpověď d)jako úniková maska.
 
č. 963 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-37 Do místností s obsahem kyslíku méně než 21% se smí vstupovat jen

Správná odpověď a)s ochranným dýchacím přístrojem, nezávislým na okolním vzduchu.
Odpověď b)s maskou s filtrem.
Odpověď c)s filtrem P3.
Odpověď d)s poloviční maskou s bočním filtrem.
 
č. 964 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-38 Požár benzínu nejlépe uhasíme

Správná odpověď a)práškovým hasicím přístrojem.
Odpověď b)přikrývkou.
Odpověď c)pískem.
Odpověď d)vodním hasicím přístrojem.
 
č. 965 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-39 Na ručním hasicím přístroji je pro třídu požáru uvedeno písmeno "C". Tento hasicí přístroj je vhodný pro hašení požárů

Správná odpověď a)plynu.
Odpověď b)lehkých kovů.
Odpověď c)pevných látek, doutnajících.
Odpověď d)kapalin.
 
č. 966 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-40 Na požáry elektrických instalací, které jsou pod napětím, nejlépe použijete

Správná odpověď a)CO2
Odpověď b)pěnu.
Odpověď c)přikrývku.
Odpověď d)vodní proud.
 
č. 967 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-41 Které tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Kyslík podporuje hoření.
Odpověď b)Kyslík je hořlavý.
Odpověď c)Kyslík je výbušný.
Odpověď d)Kyslík je toxický.
 
č. 968 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-42 Aby mohl vzniknout požár, musí se setkat tři faktory. Který z následujících faktorů k nim nepatří?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Palivo.
Odpověď c)Iniciační zdroj
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 969 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-43 Práškový hasicí prostředek ABC není vhodný k hašení

Správná odpověď a)požárů kovů.
Odpověď b)požárů benzínu a plynů.
Odpověď c)požárů elektrických zařízení.
Odpověď d)požárů pevných látek.
 
č. 970 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-44 Proč se při hašení ohně používá rozstřikovací proud?

Správná odpověď a)Protože oheň lze lépe uhasit díky chladivému účinku.
Odpověď b)Protože ten, kdo hasí, musí zůstat mokrý.
Odpověď c)Protože je vhodný pro všechny požáry.
Odpověď d)Protože lze hasit s lepším zacílením.
 
č. 971 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-45 Vaše plavidlo je naloženo toxickými látkami. Po havárii z plavidla uniká náklad. Co musí vůdce plavidla udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Zapojit signál "nepřibližuj se".
Odpověď b)Vypnout modrá světla/odstranit modré kužele.
Odpověď c)Přečíst si písemné pokyny.
Odpověď d)Informovat příjemce.
 
č. 972 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-46 Proč se při hašení požáru, pokud je to možné, používá tryskající vodní proud? Protože

Správná odpověď a)tryskající vodní proud má dobrý chladící účinek.
Odpověď b)tryskající vodní proud má velký mechanický účinek.
Odpověď c)je zapotřebí málo vody.
Odpověď d)lze hasit cíleně.
 
č. 973 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-47 Který z následně uvedených hasicích prostředků je nejvhodnější pro hašení požáru elektrické rozvodny?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)Vodní mlha.
Odpověď c)Pěna.
Odpověď d)Voda.
 
č. 974 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-48 Jak lze nejlépe zkontrolovat, zda je v uzavřené místnosti požár?

Správná odpověď a)Opatrným ohmatáním stěn nebo dveří.
Odpověď b)Otevřením dveří.
Odpověď c)Instalováním teploměru.
Odpověď d)Vyčkáním.
 
č. 975 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-49 Stala se nehoda s ublížením na zdraví. Na co musí dbát osoba, poskytující první pomoc?

Správná odpověď a)Na svoje vlastní bezpečí.
Odpověď b)Zda byla informována policie.
Odpověď c)Zda postižený leží na suchu.
Odpověď d)Zda postižený může být přepravován.
 
č. 976 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-50 U někoho během práce s určitou látkou nastanou dýchací potíže. Nejdříve

Správná odpověď a)postiženého odvedete na čerstvý vzduch.
Odpověď b)uložíte postiženého do klidného prostředí.
Odpověď c)zavoláte lékaře.
Odpověď d)podáte postiženému kyslík.
 
č. 977 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-51 Co pokaždé dáte s sebou, jestliže někdo na palubě z důvodu zasažení nebezpečnou látkou musí být odvezen do nemocnice?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu k dané nebezpečné látce.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Cestovní pas.
Odpověď d)Osobní výstroj.
 
č. 978 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-52 Jak se do lidského těla mohou dostat toxické látky?

Správná odpověď a)Nadýcháním, požitím a kůží.
Odpověď b)Pouze přes dýchací cesty.
Odpověď c)Pouze nadýcháním a požitím.
Odpověď d)Pouze požitím.
 
č. 979 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-53 Jak budete nejdříve postupovat, jestliže někdo ztratil vědomí?

Správná odpověď a)Uvolním veškerý těsný oděv postiženého.
Odpověď b)Začnu dýcháním z úst do úst.
Odpověď c)Postiženého zakryji dekou.
Odpověď d)Ústa postiženého vyčistím.
 
č. 980 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-54 Pokud někdo utrpěl popáleniny, nesmíme mu svléci oděv

Správná odpověď a)aby se zamezilo zvětšení rány.
Odpověď b)protože by se poškozený mohl nachladit.
Odpověď c)protože oděv poškozeného by se mohl ztratit.
Odpověď d)protože bychom tím poškozenému přivodili bolesti.
 
č. 981 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-55 Pokud se části těla dostaly do styku s nebezpečnými látkami, co je potřeba obecně udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Opláchnout velkým množstvím vody.
Odpověď b)Provést ošetření mastí na popáleniny.
Odpověď c)Odebrat se na pohotovost.
Odpověď d)Postižené části těla uchovávat v teple.
 
č. 982 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-57 Co je třeba udělat postiženému, pokud se mu dostala do očí kyselina?

Správná odpověď a)Vypláchnout velkým množstvím vody.
Odpověď b)Oči zakrýt suchou vatou.
Odpověď c)Oči zakrýt mokrou vatou.
Odpověď d)Použít oční mast.
 
č. 983 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-58 Pokud se někomu ústy dostane do žaludku žíravá látka, nesmíme nikdy

Správná odpověď a)vyvolat zvracení.
Odpověď b)dát vypít sklenici vody.
Odpověď c)dát vypít sklenici mléka.
Odpověď d)postiženému dát vypít sklenici vody, ve které jsou rozpuštěné dvě lžíce soli.
 
č. 984 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-59 Při popáleninách spočívá první pomoc

Správná odpověď a)v polévání velkým množstvím studené vody.
Odpověď b)v namazání mastí proti popáleninám.
Odpověď c)v namaštění kůže.
Odpověď d)ve svléknutí oděvu.
 
č. 985 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-61 Chlazení popálenin se provádí výlučně

Správná odpověď a)velkým množstvím tekoucí studené (vlažné) vody.
Odpověď b)desinfekčním prostředkem.
Odpověď c)těžkou vodou.
Odpověď d)mýdlovým roztokem.
 
č. 986 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-62 Hovoříte o bezvědomí, jestliže

Správná odpověď a)postižený nereaguje vůbec nebo skoro vůbec.
Odpověď b)postižený je modrý.
Odpověď c)puls a dýchání vysadily.
Odpověď d)postižený již nedýchá.
 
č. 987 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-63 Oči, které přišly do styku s nebezpečnými látkami, ošetříte

Správná odpověď a)vypláchnutím velkým množstvím vody.
Odpověď b)vysušením.
Odpověď c)podáním mléka k vypití.
Odpověď d)vypláchnutím fyziologickým roztokem.
 
č. 988 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-64 Někdo spolkl toxickou látku. Jak ho ošetříte?

Správná odpověď a)Dáte mu vypít hodně vody.
Odpověď b)Provedete výplach žaludku.
Odpověď c)Podáte mu prášky na žaludek.
Odpověď d)V případě kyseliny mu necháte vypít louh a opačně.
 
č. 989 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-65 První pomoc při bezvědomí je

Správná odpověď a)postiženého uložit do stabilizované polohy, aby se zamezilo zadušení a zkontrolovat, zda postižený dýchá.
Odpověď b)uklidnit postiženého a ovívat jej chladným vzduchem.
Odpověď c)zjistit příčinu a provést opatření, aby se v budoucnu bezvědomí zamezilo.
Odpověď d)umělé dýchání nebo přivádět kyslík.
 
č. 990 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-66 Jaké opatření by mělo být přijato, pokud osoby po požití žíravé látky ztratí vědomí?

Správná odpověď a)V žádném případě nevyvolávat zvracení.
Odpověď b)V určitých případech vyvolat zvracení.
Odpověď c)V každém případě vyvolat zvracení.
Odpověď d)Podat kyselinu.
 
č. 991 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-67 Co uděláte při úrazech elektrickým proudem?

Správná odpověď a)Pokusím se bezpečně vypnout proud.
Odpověď b)Počkám na odborníka.
Odpověď c)Budu myslet jen na vlastní bezpečnost.
Odpověď d)Pokusím se snížit napětí.
 
č. 992 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-68 Jaká jsou základní pravidla při poskytování první pomoci?

Správná odpověď a)Zhodnotit nebezpečí, zjistit, co oběti schází, pokud možno hned na místě nehody poskytnout pomoc, oběť uklidnit.
Odpověď b)Zhodnotit nebezpečí, přehlédnout materiální škody, pokud možno hned na místě nehody uklidnit oběti.
Odpověď c)Poskytnout správnou první pomoc, v žádném případě nepředávat informace policii, zjistit, co oběti schází, zhodnotit nebezpečí.
Odpověď d)Poskytnout první pomoc, policii a záchrannému personálu nabídnout pomoc, varovat další plavidla.
 
č. 993 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-69 Domníváte se, že postižený utrpěl šok. Co uděláte?

Správná odpověď a)Nenecháte ho prochladnout a nenecháte ho pít.
Odpověď b)Necháte mu velkým množstvím vody chladit hlavu.
Odpověď c)Položíte ho podélně a pod šíji mu položíte studený obklad.
Odpověď d)Necháte ho rychle běhat, aby zůstal zahřátý.
 
č. 994 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-70 První pomoc má za účel

Správná odpověď a)zabránit těžkým poraněním.
Odpověď b)zabránit invaliditě.
Odpověď c)naučené použít v praxi.
Odpověď d)sám sebe realizovat.
 
č. 995 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-71 Jak nejdříve ošetříte popáleninu?

Správná odpověď a)Ochladím vodou.
Odpověď b)Ovinu šátkem.
Odpověď c)Zasypu pudrem.
Odpověď d)Zakryji tukem.
 
č. 996 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-72 Někdo utrpěl poranění nebezpečnou látkou. Které doklady byste měl v každém případě předat lékaři?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Pas.
Odpověď d)Schvalovací osvědčení.
 
č. 997 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-73 Tlačný remorkér tlačí čtyři tlačné čluny. Dva čluny jsou naložené žíravými látkami třídy 8. Kde se musí nacházet osobní ochranná výstroj?

Správná odpověď a)Pouze na tlačném remorkéru.
Odpověď b)Na všech čtyřech tlačných člunech.
Odpověď c)Na obou člunech, které jsou naloženy nebezpečným nákladem a na tlačném remorkéru.
Odpověď d)Minimálně na jednom tlačném člunu.
 
č. 998 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-74 Pro koho musí být na plavidle vhodné únikové prostředky?

Správná odpověď a)Pro každou osobu, která se nachází na plavidle.
Odpověď b)Pouze pro posádku.
Odpověď c)Pro každého člena posádky a pro úředníky s kontrolní funkcí.
Odpověď d)Pro osoby, které se nachází na plavidle, které nejsou držiteli osvědčení ADN.
 
č. 999 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-75 Používání ohně nebo otevřeného světla je na většině míst na plavidle zakázána. Kde smíte používat oheň nebo otevřené světlo?

Správná odpověď a)V obytných prostorech a v kormidelně.
Odpověď b)Ve strojovnách a provozních prostorách.
Odpověď c)V obytných prostorách a strojovnách.
Odpověď d)Ve strojovnách a v kormidelně.
 
č. 1000 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110 08.0-76 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Přístup do nákladních prostor pod palubu je dovolen pouze osobám s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu. Které osoby jsou oprávněny toto dýchací zařízení použít?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout
Odpověď b)Všichni členové posádky
Odpověď c)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC
Odpověď d)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN
 
č. 1001 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-01 Na základě čeho musí být určeny základní hodnoty pro výpočet stability?

Správná odpověď a)Buď na základě nakláněcího pokusu, nebo detailním výpočtem hmotnosti
Odpověď b)Pouze na základě nakláněcího pokusu kdy je plavidlo plně naloženo
Odpověď c)Pouze na základě nakláněcího pokusu před tím, než je plavidlo plně vybaveno
Odpověď d)Pouze na základě vypočítaného nakláněcího pokusu
 
č. 1002 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-02 Co je účelem výpočtu stability plavidla v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pro všechna stádia nakládky.
Odpověď b)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pouze pro stádium nakládky.
Odpověď c)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo kontejnery.
Odpověď d)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo do 50 % maximálního ponoru.
 
č. 1003 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-03 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla v poškozeném stavu v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)12°
Odpověď b)10°
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1004 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-04 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla, které odpovídá dodatečným stavebním úpravám, v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s nezajištěným nákladem kontejnerů?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)12°
Odpověď d)
 
č. 1005 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-05 Nejvyšší přípustný stupeň plnění je podle 3.2.3.2, tabulky C 95 %, relativní hustota nákladu je 2. Maximální přípustná relativní hustota je podle schvalovacího osvědčení 1. Látka se nachází na seznamu povolených látek pro plavidlo. Tankové plavidlo má 4 nákladní tanky. Jaké je v tomto případě nejvyšší přípustné plnění?

Správná odpověď a)všechny 4 nákladní tanky 50 %
Odpověď b)nákladní tanky 1 a 3 95 % a nákladní tanky 2 a 4 prázdné
Odpověď c)všechny 4 nákladní tanky 95 %
Odpověď d)všechny nákladní tanky prázdné, protože přeprava této látky není povolena
 
č. 1006 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-06 Při průjezdu zatáčkou způsobuje odstředivá síla značný náklon plavidla. Jakým spolehlivým způsobem může být tento náklon omezen?

Správná odpověď a)Omezením rychlosti
Odpověď b)Kormidlováním na druhou stranu
Odpověď c)Zvýšením rychlosti
Odpověď d)Zmenšením poloměru zatáčky
 
č. 1007 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-07 Vůdce sestavy plavidel je jediným odborníkem na palubě. Motorové tankové plavidlo je vyloženo, ale neodplynováno. Tlačný člun musí být vyložen v servisním zařízení. Je motorové plavidlo oprávněno odplout?

Správná odpověď a)Ano, jestliže je k dispozici na tlačném člunu odborník z pobřeží, který odpovídá za nakládku a vykládku, stejně jako za balastování tlačného člunu.
Odpověď b)Ano, pokud vůdce sestavy plavidel zůstane na palubě tlačného člunu jako odborník a jeden z dalších vůdců plavidel převezme vedení nad motorovým plavidlem.
Odpověď c)Ne, na palubě každého plavidla musí být vůdce plavidlal, který je současně odborníkem.
Odpověď d)Ano, je pouze vyžadováno, aby jeden člen posádky odpovědný za situaci zůstal s tlačným člunem.
 
č. 1008 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-08 Tankové plavidlo, jehož tanky nemají středové podélné prostory, musí vzít balastní vodu do dvojitých boků, aby mohl plout po kanále. Je to povoleno?

Správná odpověď a)Ano, pokud byla zohledněna v bezpečnostním plánu pro zajištění stability a je to pro danou látku povoleno
Odpověď b)Ano, pokud jsou balastní tanky naplněny před nakládkou.
Odpověď c)Ne, balastování tankových plavidel, které nemají středové podélné prostory, je přísně zakázáno.
Odpověď d)Ano, jestliže se v balastních tancích nepřepravuje žádný náklad.
 
č. 1009 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-09 Jaký vliv má na plavidlo jeho značně velká nebo naopak velmi malá délka?

Správná odpověď a)negativní
Odpověď b)pozitivní
Odpověď c)žádný
Odpověď d)pasivní
 
č. 1010 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-10 Jakým výpočtem se zjistí společné těžiště několika subjektů?

Správná odpověď a)Výpočtem momentu
Odpověď b)Výpočtem procent
Odpověď c)Výpočtem vztlaku
Odpověď d)Experimentálním výpočtem
 
č. 1011 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-11 Co rozumíme pod pojmem „stabilita plavidla“?

Správná odpověď a)Schopnost plavidla narovnat se v případě, že dojde k jeho náklonu
Odpověď b)Schopnost ocelového pláště plavidla ohnout se a vrátit zpět do původního stavu
Odpověď c)Pevnost ocelového pláště plavidla ve vztahu k pevnosti materiálu, opotřebování a roztržení materiálu
Odpověď d)Pevnost příčných a podélných výztuh ve vztahu k namáhání pláště plavidla
 
č. 1012 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-12 Co představuje hrozbu pro stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Volné plochy kapaliny v plavidle
Odpověď b)Nízká rychlost v zatáčce
Odpověď c)Nízko položené těžiště
Odpověď d)Velký volný bok lodi
 
č. 1013 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-13 Co zvyšuje stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Nízko položené těžiště
Odpověď b)Malá vzdálenost nad čarou ponoru
Odpověď c)Vysoko položené těžiště
Odpověď d)Malý volný bok lodi
 
č. 1014 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-14 Kdy musí být zkontrolována stabilita plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)Před každou změnou hmotnosti nákladu
Odpověď b)Každou hodinu, v závislosti na spotřebě paliva
Odpověď c)Při každé změně posádky
Odpověď d)Pouze na plánovaných zastávkách v loděnici
 
č. 1015 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-15 Co obsahuje bezpečnostní plán v případě havárie?

Správná odpověď a)Všechna uzavírací zařízení, která musí být během plavby uzavřena
Odpověď b)Rozmístění hasicích přístrojů a ostatní ochranná opatření
Odpověď c)Veškeré elektrické zařízení, které musí být v případě úniku látky vypnuto
Odpověď d)Počet postupů prováděných k zastavení úniku látky
 
č. 1016 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-16 Kde je uvedena hmotnost nenaloženého plavidla?

Správná odpověď a)V dokumentech vztahujících se ke stabilitě
Odpověď b)V megatestu
Odpověď c)Ve schvalovacím osvědčení
Odpověď d)V inspekčním osvědčení
 
č. 1017 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-17 Co rozumíme pod pojmem „zbytková bezpečná vzdálenost“?

Správná odpověď a)Při náklonu plavidla udává svislou vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižším bodem ponořené části, nad který již nemůže být plavidlo považováno za vodotěsné.
Odpověď b)Schopnost plavidla udržet nad vodou část objemu, který vytlačuje vodu.
Odpověď c)Udává sílu zbytkového náklonu plavidla.
Odpověď d)Udává vzdálenost mezi příčnými a podélnými výztuhami ve vztahu k namáhání, kterému je vystaven plášť plavidla.
 
č. 1018 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-18 Jaké druhy stability charakterizují stabilitu v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Stabilita tvaru a stabilita hmotnosti
Odpověď b)Stabilita lodního kýlu
Odpověď c)Ohyb plavidla
Odpověď d)Stabilita kurzu
 
č. 1019 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-19 Jaké síly jsou určující pro stabilitu náklonu plavidla?

Správná odpověď a)Gravitační síla Fp a vztlaková síla Fp
Odpověď b)Úhel náklonu plavidla
Odpověď c)Vyrovnávací síla centrální části plavidla
Odpověď d)Úhel sklonu plavidla
 
č. 1020 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-20 Jaký faktor je rozhodující pro stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Metacentrum plavidla
Odpověď b)Vztlak
Odpověď c)Těžiště
Odpověď d)Hmotnost
 
č. 1021 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-21 Jaký obecný účinek mají volné hladiny kapaliny na stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Negativní
Odpověď b)Žádný
Odpověď c)Pozitivní
Odpověď d)Sotva pozorovatelný
 
č. 1658 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-01 Musí mít tankové plavidlo typu N mít kofrdamy?

Správná odpověď a)Ano, kofrdamy jsou předepsané na obou koncích oblasti nákladu.
Odpověď b)Ano, ale pouze mezi nákladním tankem a strojovnou.
Odpověď c)Ano, ale jen mezi nákladním tankem a prostorem příďového propulsoru.
Odpověď d)Ne, kofrdamy nejsou předepsány, smějí být instalovány dobrovolně jako balastní tanky.
 
č. 1659 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-02 Musí se na palubě tankového plavidla typu N v oblasti nákladu nacházet nakládací čerpadla a příslušné nakládací a vykládací potrubí?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, to je potřebné pouze na palubě tankového plavidla typu C.
Odpověď c)Ne, jen na palubě plavidel s prostorem s čerpadly pod palubou.
Odpověď d)Ne, záleží to na oblasti plavby, která je využívána.
 
č. 1660 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-03 Jakým způsobem musí být uspořádáno nakládací a vykládací potrubí?

Správná odpověď a)Musí být uzpůsobeno tak, aby kapalina nacházející se po nakládce nebo vykládce v potrubí mohla být bezpečně odstraněna a mohla odtéci buď do nákladních tanků nebo do tanků na břehu.
Odpověď b)Musí být uzpůsobeno tak, že po nakládce nebo vykládce v potrubí se nacházející kapalina se shromáždí v určitých úsecích potrubí, ze kterých pak může bezpečně být odstraněna.
Odpověď c)Musí se nacházet celé na palubě.
Odpověď d)Aby se při nakládce zamezilo statickému náboji, musí být co nejblíže nad palubou.
 
č. 1661 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-04 Smí být nakládací a vykládací potrubí prodlouženo přes přední nebo zadní kofrdam?

Správná odpověď a)Ne, to je zakázáno, s výjimkou ohebného potrubí používaného pro lodní provozní odpady obsahující olejové látky a mazadla nebo nebo při předání lodních pohonných hmot.
Odpověď b)Ano, to je dovoleno, jestliže pevné či ohebné potrubí má stejný zkušební tlak, jako nakládací a vykládací potrubí.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že tímto potrubím je vedena pouze látka s číslem UN 1999 DEHTY, KAPALNÉ.
Odpověď d)Ano, pokud potrubí je vybaveno zpětným ventilem.
 
č. 1662 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-05 Kde musí být instalovány spalovací motory, které jsou provozovány během nakládky, vykládky nebo odplynování?

Správná odpověď a)Mimo oblast nákladu.
Odpověď b)V oblasti nákladu.
Odpověď c)V oblasti nákladu, pokud jsou poháněny palivem s bodem vzplanutí více než 100 °C.
Odpověď d)Ve zvláštní strojovně před oblastí nákladu.
 
č. 1663 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-06 Kterému typu tankových plavidel je přiřazena látka UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY?

Správná odpověď a)Typ "N uzavřená".
Odpověď b)Typ "N otevřená".
Odpověď c)Typ G.
Odpověď d)Typ C.
 
č. 1664 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-07 V tankové plavbě se rozlišují tři typy tankových plavidel. Kde je uvedeno v ADN, v jakých typech plavidel mohou být jednotlivé látky minimálně přepravovány?

Správná odpověď a)Pododdíl 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď b)Pododdíl 7.2.1.21.
Odpověď c)Oddíl 9.3.3.
Odpověď d)Oddíl 1.2.1.
 
č. 1665 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-08 Na palubě tankového plavidla se na konci oblasti nákladu nachází plná příčná stěna dle pododdílu 9.3.3.10.2. Co je v této souvislosti třeba zohlednit při nakládce, vykládce a odplynování?

Správná odpověď a)Dveře během nakládky nebo vykládky nesmí být otevřeny bez svolení vůdce plavidla, aby se plyny, které jsou těžší než vzduch, nemohly dostat do obytné části.
Odpověď b)Uzavření plynových uzávěrů během nakládky, vykládky a odplynování není nutné, avšak během jízdy.
Odpověď c)Plynové uzávěry musí být uzavřeny během nakládky, vykládky a odplynování v případě slabého větru nebo bezvětří.
Odpověď d)Plynové uzávěry musí být uzavřeny tehdy, jestliže během nakládky nebo vykládky vane vítr z oblasti nákladu směrem k obytné části.
 
č. 1666 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-09 Která z následujících vlastností je typická pro tankové plavidlo typu G?

Správná odpověď a)Nákladní tanky jsou vytvořené jako tlakové nádoby.
Odpověď b)Má vždy kompenzační potrubí.
Odpověď c)Přídavné hradící přepážky.
Odpověď d)Nákladní tanky, které jsou tvořeny obšívkou a palubou.
 
č. 1667 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-10 Na kterých z následně uvedených míst se na tankovém plavidle typu "N uzavřená" nachází pojistky proti prošlehnutí plamenů?

Správná odpověď a)Ve větracích otvorech kofrdamů.
Odpověď b)V odvětracích otvorech tanku pro mazadla.
Odpověď c)Ve větracích otvorech strojovny.
Odpověď d)Ve větrácích obytných prostor.
 
č. 1668 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-11 Jakou úlohu plní pojistka proti prošlehnutí plamenů?

Správná odpověď a)Má zamezit průniku plamene do prostoru, který je chráněn (např. nákladní tank, kofrdam).
Odpověď b)Má zvýšit odpor proudění v potrubí.
Odpověď c)Má zadržet nečistoty.
Odpověď d)Má zamezit únik výbušných par do atmosféry.
 
č. 1669 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-12 U jakého stupně plnění musí nejpozději reagovat snímač mezních hodnot pro spuštění pojistky proti přetečení? Při

Správná odpověď a)97,5 %.
Odpověď b)85 %.
Odpověď c)97 %.
Odpověď d)75 %.
 
č. 1670 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-13 Co je podle ADN úrovňový výstražný přístroj?

Správná odpověď a)Přístroj, který při nakládce akustickým a optickým signálem ukazuje, že brzy bude dosažen nejvyšší přípustný stupeň plnění nákladního tanku.
Odpověď b)Přístroj, který ukazuje momentální stupeň plnění příslušného nákladního tanku.
Odpověď c)Přístroj, který ukazuje, že palivový tank pro poháněcí motor bude brzy prázdný.
Odpověď d)Přístroj, který varuje před příliš vysokým tlakem v nákladních tancích.
 
č. 1671 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-14 U jakého stupně plnění musí nejpozději reagovat úrovňový výstražný přístroj u tankového plavidla typu N? Při

Správná odpověď a)90 %.
Odpověď b)86 %.
Odpověď c)92 %.
Odpověď d)97 %.
 
č. 1672 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-15 Jaký je typický znak pro tankové plavidlo typu C?

Správná odpověď a)Plavidlo s hladkou palubou postavené s dvojitou obšívkou.
Odpověď b)Plavidlo s cylindrickými nákladními tanky.
Odpověď c)Plavidlo s jednoduchou obšívkou s uzavřeným systémem.
Odpověď d)Plavidlo se zvýšenou střední částí paluby, postavené s dvojitou obšívkou.
 
č. 1673 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-16 V jakých časových odstupech musí být kontrolovány hadice tankových plavidel pro nakládku a vykládku?

Správná odpověď a)Jednou ročně, osobami k tomu oprávněným příslušným úřadem.
Odpověď b)Každých pět let, vždy při prodloužení platnosti schvalovacího osvědčení.
Odpověď c)U spojení hadic se ročně kontroluje nepropustnost, hadice samotné se kontrolují každé dva roky ohledně stavu a nepropustnosti.
Odpověď d)První kontrola je po pětiletém používání hadic, další následuje každé dva roky.
 
č. 1674 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-17 Překladní potrubní zařízení na břehu má být napojeno na potrubní systém tankového plavidla. Na co je třeba kromě jiného dbát?

Správná odpověď a)Všechny šrouby spojovacích přírub musí být nasazené a utažené.
Odpověď b)Při připojení spojovacích přírub musí být zasazen a přitažen minimálně každý druhý šroub.
Odpověď c)Při připojení spojovacích přírub stačí tři nasazené šrouby, které však mají stejný odstup a musí být dobře utažené.
Odpověď d)Vůdce plavidla nemusí na nic dbát; odpovědnost za připojení zařízení na břehu k systému na plavidle je výlučně na straně zařízení na břehu.
 
č. 1675 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-18 Kde je v ADN předepsáno, že nakládací a vykládací potrubí musí být po každé nakládce vyprázdněno?

Správná odpověď a)V pododdílu 7.2.4.25.4.
Odpověď b)V oddílu 2.2.3.
Odpověď c)V pododdílu 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď d)V kontrolním listu.
 
č. 1676 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-19 Co je odvětrávací potrubí?

Správná odpověď a)Potrubí palubního zařízení, které při nakládce a vykládce spojuje jeden nebo více nákladních tanků s vratným plynovým potrubím a které je vybaveno pojistnými ventily k ochraně tanku/ů před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo podtlakem.
Odpověď b)Potrubí břehového zařízení, které je během nakládky nebo vykládky připojeno na odvětrávací potrubí plavidla a je konstruováno tak, aby chránilo plavidlo proti detonacím nebo prošlehnutí plamenů z pobřežní strany.
Odpověď c)Spojovací potrubí mezi tankem na pohonné hmoty a denní nádrží.
Odpověď d)Spojovací potrubí se stlačeným vzduchem mezi tlačným remorkérem a tankovými tlačnými čluny.
 
č. 1677 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-20 Co je u tankových plavidel sběrné plynové potrubí?

Správná odpověď a)Potrubí břehového zařízení, které je během nakládky nebo vykládky připojeno na odvětrávací potrubí plavidla a je konstruováno tak, aby chránilo plavidlo proti detonacím nebo prošlehnutí plamenů z pobřežní strany.
Odpověď b)Potrubí palubního zařízení, které při nakládce a vykládce spojuje jeden nebo více nákladních tanků s vratným plynovým potrubím a které je vybaveno pojistnými ventily k ochraně tanku/ů před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo podtlakem.
Odpověď c)Spojovací potrubí mezi tankem na pohonné hmoty a denní nádrží.
Odpověď d)Spojovací potrubí se stlačeným vzduchem mezi tlačným remorkérem a tankovými tlačnými čluny.
 
č. 1678 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-21 Musí se nakládací a vykládací potrubí na palubách tankových plavidel odlišovat od ostatních potrubí?

Správná odpověď a)Ano, a sice zřetelně, např. barevným označením.
Odpověď b)Ano, pomocí speciálního barevného kódu uvedeného v ADN.
Odpověď c)Ano, přípojky musí být značeny v souladu s ADN.
Odpověď d)ADN o tom žádné ustanovení neobsahuje.
 
č. 1679 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-23 V jaké výši nad palubou se musí minimálně nacházet otvory nákladních tanků u tankového plavidla typu N, jestliže mají příčný řez více než 0,10 m2?

Správná odpověď a)50 cm.
Odpověď b)20 cm.
Odpověď c)30 cm.
Odpověď d)40 cm.
 
č. 1680 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-24 Odkud musí být možné zjistit stupeň plnění nákladních tanků?

Správná odpověď a)Z míst obsluhy uzavíracích zařízení.
Odpověď b)Z kormidelny.
Odpověď c)Z centrálního kontrolního stanoviště překládající firmy.
Odpověď d)Z každého místa na plavidle.
 
č. 1681 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-25 Nakládací a vykládací systém tankového plavidla typu N slouží pro vedení balastní vody. Potom musí přípojky potřebné pro nasávání

Správná odpověď a)se nacházet uvnitř oblasti nákladu, avšak mimo nákladní tanky.
Odpověď b)být vybaveny vysokorychlostním ventilem.
Odpověď c)být vybaveny samouzavíracím ventilem.
Odpověď d)být vybaveny normovanou přípojkou C pro volné potrubí.
 
č. 1682 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-26 Co rozumíme na tankovém plavidle pod pojmem zvýšená střední část paluby?

Správná odpověď a)Zvýšení paluby tanků nad úroveň ochozů.
Odpověď b)Podpěra nakládacího a vykládacího potrubí.
Odpověď c)Bezpečnostní zóna mezi strojovnou a nákladními tanky.
Odpověď d)Příčná pevnost.
 
č. 1683 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-27 Která z následně uvedených místností tankového plavidla typu N patří do oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Hradicí prostor (kofrdam).
Odpověď b)Strojovna.
Odpověď c)Obytné místnosti.
Odpověď d)Přední kolizní prostor.
 
č. 1684 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-28 Jak daleko musí být minimálně vzdálené sací otvory spalovacích motorů na palubě tankového plavidla typu N od oblasti nákladu?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)0,50 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)2,50 m.
 
č. 1685 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-29 Jaký je nejvyšší přípustný objem nákladního tanku u tankového plavidla při L*B*H ve výši nad 3 750 m3 aniž by existoval výpočet pro vyšší objem?

Správná odpověď a)380 m3.
Odpověď b)280 m3.
Odpověď c)350 m3.
Odpověď d)200 m3.
 
č. 1686 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-30 Kolik "m" tlaku vody nad palubou musí vydržet přepážka tankového plavidla, aby ve smyslu ADN byla považována za vodotěsnou?

Správná odpověď a)1,00 m.
Odpověď b)0,50 m.
Odpověď c)2,00 m.
Odpověď d)4,00 m.
 
č. 1687 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-31 Pokud je tankové plavidlo vybaveno tlakovými tanky, musí tyto nákladní tanky být dimenzovány minimálně na provozní tlak ve výši

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)200 kPa.
Odpověď d)500 kPa.
 
č. 1688 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-32 Kde se na tankovém plavidle musí nacházet kofrdam?

Správná odpověď a)Vzadu a vpředu v oblasti nákladu.
Odpověď b)Pouze vzadu v oblasti nákladu.
Odpověď c)Vzadu a vpředu v oblasti nákladu jakož uprostřed lodi.
Odpověď d)Pouze vpředu v oblasti nákladu
 
č. 1690 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-34 O jaký násobek se musí zkušební tlak nákladního tanku tankového plavidla typu N minimálně nacházet nad provozním tlakem?

Správná odpověď a)1,3.
Odpověď b)0,75.
Odpověď c)0,9.
Odpověď d)1,1.
 
č. 1691 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-35 Z kterého místa musí být možné u tankových plavidel typu N uzavřené přečíst přetlak a podtlak v nákladním tanku?

Správná odpověď a)Z místa na plavidle, ze kterého lze přerušit nákladku nebo vykládku.
Odpověď b)Ze strojovny.
Odpověď c)Ze šoupátka příslušného nákladního tanku.
Odpověď d)Z místa na břehu, ze kterého lze přerušit nákladku nebo vykládku.
 
č. 1692 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-36 Kde v ADN najdete předpisy pro stavbu tankových plavidlal typu N?

Správná odpověď a)V pododdílech 9.3.3.0 až 9.3.3.99.
Odpověď b)V pododdílech 9.1.0.0 až 9.1.0.95.
Odpověď c)V pododdílech 9.2.0.0 až 9.2.0.95.
Odpověď d)V pododdílech 9.3.2.0 až 9.3.2.99.
 
č. 1693 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-37 Které z následujících zařízení podle ADN není bezpečnostním nebo kontrolním zařízením k zamezení přeplnění tanků?

Správná odpověď a)Hliníková měřicí tyč.
Odpověď b)Přístroj ukazující úroveň hladiny.
Odpověď c)Pojistka proti přetečení.
Odpověď d)Úrovňový výstražný přístroj.
 
č. 1694 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-38 Kterými zařízeními nebo výstrojí musí být vybavena tanková plavidla typu "N uzavřená"?

Správná odpověď a)Bezpečnostními zařízeními, která zamezí nepřípustným přetlakům a podtlakům.
Odpověď b)Otvorem pro odběr vzorků plynů.
Odpověď c)Otvorem pro odběr vzorků o průměru minimálně 60 cm.
Odpověď d)Ventilem, který unikající plyny rovnoměrně rozmístí.
 
č. 1695 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-39 Jaké pevné potrubí může být připojeno k potrubí pro nakládku a vykládku tankového plavidla?

Správná odpověď a)Se žádným z potrubí, uvedených v bodech A, B a C.
Odpověď b)S palivovým potrubím.
Odpověď c)S potrubím pro mytí paluby.
Odpověď d)S čerpacím potrubím kofrdamů.
 
č. 1696 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-40 Kde se na palubě musí nacházet nakládací čerpadla a příslušné nakládací a vykládací potrubí?

Správná odpověď a)V oblasti nákladu.
Odpověď b)Minimálně 0,30 m nad palubou.
Odpověď c)Ne na palubě.
Odpověď d)Na palubě.
 
č. 1697 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-41 Potrubí určené pro odsátí vody v nákladním tanku tankového plavidla typu N musí být na místech spojení s nakládacím a vykládacím potrubím vybaveno

Správná odpověď a)zpětným ventilem.
Odpověď b)vysokorychlostním ventilem.
Odpověď c)samouzavíracím ventilem.
Odpověď d)pojistkou proti prošlehnutí plamenů.
 
č. 1698 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-42 Nakládací a vykládací potrubí tankového plavidla typu N musí být vybaveno

Správná odpověď a)zařízením pro měření tlaku na výstupu čerpadel.
Odpověď b)ventilem proti přeplnění.
Odpověď c)vysokorychlostním ventilem.
Odpověď d)pojistkami proti prošlehnutí plamenů.
 
č. 1700 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-43 Jak musí být provedeno nakládací a vykládací potrubí? Musí

Správná odpověď a)mít potřebnou elasticitu, těsnost a pevnost v tlaku při zkušebním tlaku.
Odpověď b)vykazovat maximum stejného zkušebního tlaku jako nákladní tanky.
Odpověď c)být vybaveno přetlakovými a podtlakovými ventily, aby se zamezilo příliš vysokým nebo příliš nízkým tlakům.
Odpověď d)vybaveno automatickými šoupátky, která při vyšším stupni plnění zavřou.
 
č. 1701 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-44 Nákladní potrubí je používáno na přivádění vody za účelem čištění nákladních tanků nebo pro příjem balastní vody. Jaká armatura se musí nacházet na spojovacím místě mezi potrubím pro vodu a nakládacím potrubím?

Správná odpověď a)zpětný ventil.
Odpověď b)šoupátko.
Odpověď c)kulový kohout.
Odpověď d)samouzavírací ventil.
 
č. 1702 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-45Jaká je hodnota minimálního zkušebního tlaku u nakládacího a vykládacího potrubí tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)1000 kPa (10 barů).
Odpověď b)100 kPa (1 bar).
Odpověď c)500 kPa (5 barů).
Odpověď d)2000 kPa (20 barů).
 
č. 1703 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-47 Kde se v nákladních tancích tankových plavidel typu "N uzavřená" musí nacházet vyústění nakládacího a vykládacího potrubí?

Správná odpověď a)U podlahy nákladního tanku.
Odpověď b)Bezprostředně pod palubou.
Odpověď c)Na stěně.
Odpověď d)Na přední přepážce.
 
č. 1704 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-48 Účelem hradicích prostor (kofrdamů) je

Správná odpověď a)oddělit příď a záď od nákladních tanků.
Odpověď b)sloužit jako odkládací prostor.
Odpověď c)sloužit jako přídavný nákladní tank.
Odpověď d)sloužit jako tank pro odpadní vody.
 
č. 1705 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-49 Pro tanková plavidla typu N je kromě jiného požadován seznam elektrických provozních prostředků, instalovaných v oblasti nákladu. Který z následně uvedených údajů není předepsán?

Správná odpověď a)Rozměry a výkon.
Odpověď b)Přístroj a místo instalace.
Odpověď c)Způsob ochrany a ochrana proti vznícení.
Odpověď d)Zkušební místo a povolovací číslo.
 
č. 1706 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-50 Jaký je předepsaný bod vzplanutí paliv pro palubní spalovací motory tankových plavidel přepravujících nebezpečný náklad?

Správná odpověď a)Minimálně 55°C.
Odpověď b)Nejvýše 50°C.
Odpověď c)Nejvýše 23°C.
Odpověď d)Pro to neexistují žádné předpisy.
 
č. 1707 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-051 Jaká je na tankových plavidlech výška spodní hrany dveřních otvorů v bočních stěnách nástaveb a vstupních palubních otvorů do prostor pod palubou?

Správná odpověď a)0,50 m.
Odpověď b)0,40 m.
Odpověď c)0,30 m.
Odpověď d)0,60 m.
 
č. 1708 Zkratka souboru otázek: TS2
Otázka130 02.0-52 Jak musí být na tankovém plavidle odděleny provozní prostory mimo oblast nákladu pod palubou od nákladních tanků?

Správná odpověď a)Kofrdamem.
Odpověď b)Prostorem pro příďový propulzor.
Odpověď c)Strojovnou.
Odpověď d)Vodotěsnou přepážkou.
 
č. 1703 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-01 Kdo je považován za odesilatele prázdných nevyčištěných nákladních tanků u tankových plavidel?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Vlastník posledního nákladu .
Odpověď c)Budoucí odesilatel nového nákladu.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 1704 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-02 Tankové plavidlo typu N s nákladními tanky, které jsou nezávislé na obšívce plavidla a nejsou izolované, bylo vyloženo. Smějí být dvojité boky a dvojité dno naplněny balastní vodou?

Správná odpověď a)Ano, pojmutí balastní vody je v tomto případě povoleno za předpokladu, že toto bylo zohledněno v bezpečnostním plánu pro zajištění stability a že to není zakázáno ve sloupci (20) tabulky C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď b)Ne, balastní voda se nesmí čerpat ani pro prázdnou jízdu.
Odpověď c)Ano, ale pouze v případě, že všechna tanková plavidla jsou prázdná a odplyněná, za předpokladu, že toto bylo zohledněno v bezpečnostním plánu pro zajištění stability a že to není zakázáno ve sloupci (20) tabulky C pododdílu 3.2.3.2.
Odpověď d)Ne, to je povoleno pouze u přeprav látek, pro které není předepsáno plavidlo s nákladními tanky, nezávislými na obšívce.
 
č. 1705 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-03 Je povoleno otevření krytů nákladních tanků, které jsou naložené, při přepravě látek třídy 3, pro které je požadována ochrana před výbuchem?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, ale pouze při dodržení předpisu podle 7.2.4.22.
Odpověď c)Ano, ale jen krátkodobě ke kontrolním účelům.
Odpověď d)Ano, ale pouze když koncentrace plynů je menší než 50 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1706 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-04 Než na tankových plavidlech smí být započato s opravami nebo údržbářskými pracemi, které vyžadují použití ohně nebo elektrického proudu, nebo při jejichž provedení může dojít ke vzniku jisker, musí být k dispozici povolení nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu. Povolení vystavuje

Správná odpověď a)příslušný úřad.
Odpověď b)hasiči.
Odpověď c)klasifikační společnost.
Odpověď d)říční policie.
 
č. 1707 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-05 Odplynování tankových plavidel během jízdy smí být prováděno

Správná odpověď a)za podmínek, uvedených v pododdílu 7.2.3.7.2.
Odpověď b)pouze v blízkosti tankovacích zařízení.
Odpověď c)u všech látek bez omezení.
Odpověď d)za podmínek, uvedených v pododdílu 7.2.4.7.2
 
č. 1708 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-06 Co se může stát při nakládce uzavřeného tankového plavidla, jestliže jsou pojistky proti přetlaku v otvorech nákladních tanků ucpané?

Správná odpověď a)Tank bude deformován ("nafoukne se").
Odpověď b)Tank nebude zcela naplněn.
Odpověď c)Tlak je snížen přes tlakové vyrovnávací otvory vík tanků.
Odpověď d)Je poškozen vysokorychlostní ventil.
 
č. 1709 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-07 Jak veliký je nejvýše přípustný obsah zbytkového tanku u tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)30 m3.
Odpověď b)25 m3.
Odpověď c)20 m3.
Odpověď d)35 m3.
 
č. 1710 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-08 Proč se na tankových plavidlech nachází dočerpávací potrubí?

Správná odpověď a)pro úplné vyložení nákladních tanků a nákladního potrubí tak, pokud je to možné, že zůstanou pouze zbytky nákladu.
Odpověď b)aby bylo možné nákladní tanky optimálně naplnit.
Odpověď c)aby bylo možné případně náklad ohřát.
Odpověď d)aby bylo možné jednoduchým způsobem nakládat více partií.
 
č. 1711 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-09 Dočerpávací systém na tankovém plavidle má za účel nákladní tanky

Správná odpověď a)co nejvíce vyprázdnit nákladní tanky a nákladní potrubí.
Odpověď b)profouknout.
Odpověď c)vyhřívat.
Odpověď d)doplňovat.
 
č. 1712 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-10 Jaké nebezpečí vzniká profouknutím nakládacího potrubí zařízením na břehu pomocí stlačeného vzduchu?

Správná odpověď a)Nákladní tanky mohou být deformovány.
Odpověď b)Plavidlo může ztroskotat.
Odpověď c)Tento postup není spojen s nebezpečím pro plavidlo.
Odpověď d)Náklad může změnit barvu.
 
č. 1713 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-11 Je předepsáno, že nakládací a vykládací potrubí musí být po každé nakládce vyprázdněno?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, to je dokonce zakázáno.
Odpověď c)Ne, to určí vůdce plavidla. Může toto učinit z bezpečnostních důvodů.
Odpověď d)Ano, pokud toto vyžaduje zařízení na břehu.
 
č. 1714 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-12 Odplynování nákladních tanků musí být přerušeno, jestliže mimo oblast nákladu před obytnými prostory je třeba počítat s nebezpečnými plyny. Tato nebezpečná koncentrace plynu činí více než

Správná odpověď a)20 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)30 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)50 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1715 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-13 Odplynování vyvázaných tankových plavidel smí být provedeno

Správná odpověď a)na místech, která jsou schválena místně příslušným úřadem.
Odpověď b)vkaždém přístavu.
Odpověď c)v každém petrolejovém přístavu.
Odpověď d)na každém vývazišti mimo zastavěné území.
 
č. 1716 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-14 Plavidlo vybavené topnými hady musí na loděnici. Proč se topné hady proplachují?

Správná odpověď a)Aby se zajistilo, že v topných hadech nezůstaly z důvodu netěsnosti žádné zbytky nákladu.
Odpověď b)Aby se zajistilo, že topné hady odolají tlakovému vzduchu.
Odpověď c)Aby se zajistilo, že zařízení pro vytápění nákladu je provozuschopné.
Odpověď d)Aby se zajistilo, že topné hady nejsou ucpané.
 
č. 1717 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-15 Na kterých místech je povoleno odplynování jiných látek než UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY?

Správná odpověď a)Během jízdy nebo na místech, která jsou za tímto účelem stanovena.
Odpověď b)V přístavních bazénech.
Odpověď c)U komor a jejich příjezdových prostor.
Odpověď d)Neexistují žádná omezení.
 
č. 1718 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-16 Jaký je nejvyšší možný obsah zbytkového tanku?

Správná odpověď a)30 m3.
Odpověď b)20 m3.
Odpověď c)25 m3.
Odpověď d)35 m3.
 
č. 1719 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-17 Prázdné tankové plavidlo, které přepravovalo UN 1208 HEXANY třídy 3, klasifikační kód F1, musí během jízdy odplynovat nákladní tanky. Jak vysoká smí být maximální koncentrace plynu, která uniká přes pojistku proti prošlehnutí plamenů do okolního vzduchu?

Správná odpověď a)< 50 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)< 60 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)< 70 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)< 55 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1720 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-18 Tankové plavidlo, které přepravuje látkylátky UN 2054 Morfolin (třídy 8, obalová skupina I), musí během jízdy odplynovat nákladní tanky. Jak vysoká smí být maximální koncentrace plynu, která uniká pojistkou proti prošlehnutí plamenů do okolního vzduchu?

Správná odpověď a)< 10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)< 30 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)< 20 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)< 50 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1721 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-19 Musí být nádoby na odpadní vody uzavřeny víkem?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, ale musí být jednoduché s nimi zacházet a musí být označené.
Odpověď c)Ano, ale jen když obsah činí více než 2 m3.
Odpověď d)Ne, ale musí být ohnivzdorné.
 
č. 1722 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-20 Za jakých podmínek mohou být otevřeny otvory nákladních tanků pro čistění?

Správná odpověď a)Pokud jsou nákladní tanky prázdné, odplynované a bez pnutí a koncentrace hořlavých plynů v nákladním tanku se pohybuje pod 10% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Pokud toto je uvedeno ve schvalovacím osvědčení
Odpověď c)Za žádných podmínek.
Odpověď d)Pokud toto je uvedeno v písemných pokynech.
 
č. 1723 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-21 Nákladní tank byl odplynován po UN 1294 TOLUEN. Z důvodu čistících prací je nutno do něj vstoupit. Před vstupem však musí být provedeno měření. Za jakých podmínek smí být toto měření provedeno?

Správná odpověď a)Jestliže osoba, která měření provádí, má dýchací přístroj a v nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
Odpověď b)Poté, co nákladní tank byl umyt a vysušen.
Odpověď c)Jestliže v nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
Odpověď d)Jestliže osoba, která měření provádí, má ochranné rukavice a v nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
 
č. 1724 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-22 Jaké nebezpečí může vzniknout, jestliže je nákladní tank čištěn tlakovým čistícím zařízením?

Správná odpověď a)Vzniká nebezpečí elektrostatického náboje.
Odpověď b)Vzniká nebezpečí, že proud vody prorazí stěnu tanku.
Odpověď c)Nevzniká vůbec žádné nebezpečí.
Odpověď d)Vzniká nebezpečí, že bude znečištěn výrobek
 
č. 1725 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-23 Tankové plavidlo má dvojité boky a dvojité dno. Všechny nádrže jsou naloženy látkou UN 1780 FUMARYLCHLORID Mohou být dvojité boky naplněny vodou až do 90 %? Mohou být dvojité boky naplněny vodou až do 90 %?

Správná odpověď a)Ne, naplnění dvojitých boků není v případě tohoto nákladu dovoleno.
Odpověď b)Ano, je to povoleno.
Odpověď c)Ano, je to povoleno, ale pouze tehdy, jsou-li dvojité boky naplněny pitnou vodou.
Odpověď d)Ne, naplnění dvojitých bokůnaložených nákladních tanků vodou není dovoleno.
 
č. 1726 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-24 Tankové plavidlo bylo vyloženo. V tancích zůstává ještě několik litrů nákladu. Nákladní tanky je třeba vyčistit. Co je třeba udělat, jestliže zbytek nákladu chcete deponovat ve zbytkovém tanku, ve kterém se již nachází jiný výrobek?

Správná odpověď a)Musí být zajištěno, že obě látky spolu navzájem nebezpečně nereagují.
Odpověď b)Předtím, než jsou tyto dva produkty umístěny do stejného tanku, musí být získáno povolení od příslušného úřadu.
Odpověď c)Nejdříve musí být vypočtena průměrná hustota látek.
Odpověď d)Musí být zažádáno o radu z přijímacího zařízení určeného místně příslušným úřadem.
 
č. 1727 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-25 Jaké podmínky musí splňovat zbytkový tank nákladu na uzavřeném tankovém plavidle typu N?? Musí být vybaven

Správná odpověď a)podtlakovým a vysokorychlostním ventilem a zařízením ukazujícím úroveň hladiny.
Odpověď b)přetlakovým a podtlakovým ventilem.
Odpověď c)dvěma přetlakovými ventily.
Odpověď d)přetlakovým a podtlakovým ventilem a pojistkou proti přetečení.
 
č. 1728 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-26 Osvědčení o nepřítomnosti plynu slouží k prokázání, že

Správná odpověď a)potvrzuje, že na palubě plavidla je možné pracovat bez ohrožení vyplývajícího z předchozích nákladů.
Odpověď b)bylo provedeno měření ve všech prostorech na palubě a shledány jako čisté.
Odpověď c)nákladní tanky mohou vůdci plavidel po měření označit za čisté.
Odpověď d)potvrzuje, že nákladní tanky jsou vyčištěné a připravené k přijetí látky UN 1202 PALIVO PRO VZNĚTOVÉ MOTORY nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ.
 
č. 1729 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-27 Pokud vůdce plavidla po odplynování nákladního tanku chce odejmout označení podle pododdílu 3.2.3.2, tabulka C (modrý kužel/modré kužely nebo modré světlo/modrá světla), musí koncentrace plynu být pod

Správná odpověď a)20% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)10% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)15% spodní hranice výbušnosti
Odpověď d)5% spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1730 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-28 Pokud je během vykládky používáno zařízení na ohřev nákladu, musí místnost, ve které je zařízení instalováno, odpovídat požadavkům podle pododdílu 9.3.3.52.3 b). Tyto požadavky nemusí být splněny, jestliže bod vzplanutí nákladu je

Správná odpověď a)větší nebo roven 60° C.
Odpověď b)větší nebo roven 50 ° C.
Odpověď c)větší nebo roven 55° C.
Odpověď d)větší nebo roven 100° C.
 
č. 1731 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-29 Pokud tankové plavidlo přepravuje náklad, který je během přepravy zahříván, musí být nákladní tank/tanky musí podle ADN vybaveny

Správná odpověď a)zařízením k měření teploty nákladu.
Odpověď b)přístrojem měřícím podtlak.
Odpověď c)vlhkoměrem.
Odpověď d)přístrojem měřícím přetlak.
 
č. 1732 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-30 Tankové plavidlo typu N-otevřené s pojistkami proti prošlehnutí plamenů přepravuje látku, která má ve sloupci (9) tabukly C v kapitole 3.2.3.2 předepsáno zařízení pro ohřev nákladu. Musí být nákladní tanky při přepravě tohoto výrobku vybaveny teploměrem?

Správná odpověď a)Ano, to je u tohoto výrobku potřebné.
Odpověď b)Ne, u tankových plavidel typu N nemusí nákladní tanky být nikdy vybaveny teploměrem.
Odpověď c)Ano, u tankových plavidel typu N musí nákladní tanky být vybaveny vždy teploměrem.
Odpověď d)Ne, to není zapotřebí, vyjma případu, kdy toto je uvedeno v písemných pokynech.
 
č. 1733 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-31 Tankové plavidlo typu N-otevřené s pojistkami proti prošlehnutí plamenů přepravuje látku UN 1229, MESITYLOXID. Musí být nákladní tanky při přepravě tohoto výrobku vybaveny teploměrem?

Správná odpověď a)Ne, to u tohoto výrobku není potřebné.
Odpověď b)Ne, u plavidel typu N nemusí nákladní tanky nikdy být vybavené teploměrem.
Odpověď c)Ano, u plavidel typu N musí být nákladní tanky vždy vybaveny teploměrem
Odpověď d)Ano, to je u tohoto výrobku potřebné.
 
č. 1734 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-32 Tankové plavidlo typu N, které nemá možnost vytápění nákladu, musí přepravovat látku UN 1779 KYSELINA MRAVENČÍ. Jaká je dle ADN nejnižší vnější teplota, při které Vaše plavidlo tento výrobek již nesmí přepravovat?

Správná odpověď a)12° C.
Odpověď b)15° C.
Odpověď c)20° C.
Odpověď d)10° C.
 
č. 1735 Zkratka souboru otázek: TS3
Otázka130 03.0-33 Tankové plavidlo přepravuje látku UN 2215 MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ. Pro tuto látku není vyžadováno zařízení na ochranu před výbuchem. Jaká je dle ADN nejvyšší přípustná přepravní teplota, která nesmí být překročena?

Správná odpověď a)+ 88° C.
Odpověď b)+ 72° C.
Odpověď c)+ 15° C.
Odpověď d)+ 90° C.
 
č. 1733 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-01 Smějí se na tankovém plavidle typu "N uzavřené" během nakládky otevírat otvory pro odběr vzorků u nákladních tanků?

Správná odpověď a)Ano, ale jen u nákladních tanků, naložených nebezpečnými látkami, u kterých je v pododdíle 3.2.3.2, tabulka C, sloupec 19 předepsáno označení jedním nebo dvěma modrými kužely nebo světly a nakládka je minimálně 10 minut přrušena.
Odpověď b)Ano, ale pouze u nákladních tanků, naložených méně nebezpečnými látkami, jako např. benzínem, u kterých se vpododdíle 3.2.3.2, tabulka C, sloupec 13 požaduje ochrana před výbuchem. Není třeba dbát na zvláštní podmínky a předpisy.
Odpověď c)Ano, ale otvory pro odběr vzorku smějí být otevírány pouze se souhlasem překladiště. Přitom musí osoba, která otvory pro odběr vzorku otevírá, být chráněna proti ohrožení, vycházejícímu z nákladu.
Odpověď d)Ne, otevření otvorů pro odběr vzorků je zakázáno, protože všechny uzavřená tanková plavidla musí být vybavena přístrojem ukazujícím úroveň hladiny.
 
č. 1734 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-02 Po nakládce tankového plavidla, které je označeno modrým kuželem/modrým světlem, musí být odebrán vzorek nákladu. Kdy nejdříve smíte otevřít otvor pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)Jakmile nakládka byla alespoň 10 minut přerušena a v příslušném nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
Odpověď b)Jakmile je ukončen proces nakládky a v příslušném nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.
Odpověď c)Teprve když jsou k dispozici přepravní dokumenty.
Odpověď d)30 minut po ukončení nakládky.
 
č. 1735 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-03 V souladu s tabulkou C, jaký přístroj se musí nacházet na palubě tankového plavidla, je-li to vyžadováno v tabulce C pododdílu 3.2.3.2?

Správná odpověď a)Přístroj pro detekci plynů.
Odpověď b)Ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď c)Měřicí přístroj dusíku.
Odpověď d)Vyprošťovací přístroj.
 
č. 1736 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-04 Jaký přístroj se musí nacházet na palubě tankových plavidlechel, jestliže je to vyžadováno v části 8 a kapitole pododdíle 3.2.3.2 v tabulce C?

Správná odpověď a)Přístroj pro detekci plynů.
Odpověď b)Teploměr.
Odpověď c)Měřící přístroj dusíku.
Odpověď d)Měřící přístroj kyslíku.
 
č. 1737 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-05 Který z následujících měřicích přístrojů nepatří k přístrojům pro měření nebezpečných plynů a výparů před vstupem do nákladních tanků, hradicích přepážek a ostatních uzavřených prostor?

Správná odpověď a)Pyrometr.
Odpověď b)Přístroj pro detekci plynů.
Odpověď c)Detektor toxických plynů.
Odpověď d)Přístroj pro měření kyslíku.
 
č. 1738 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-06 U jednoho nákladního tanku není známo, jaká látka v něm byla naposledy přepravována. V nákladním tanku je provedeno měření přístrojem pro detekci plynů. Přístroj ukazuje, že neexistuje žádné nebezpečí výbuchu. Lze ospravedlnit vstup do nákladního tanku bez ochranného dýchacího zařízení, nezávislého na okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Ne, protože by se v nákladním tanku mohly vyskytovat toxické plyny.
Odpověď b)Ano, protože není nebezpečí výbuchu.
Odpověď c)Ne, mohl by být nedostatek dusíku.
Odpověď d)Ne, v tanku by mohlo být příliš kyslíku.
 
č. 1739 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-07 Nákladní tank neobsahuje toxické plyny. Jaká hodnota koncentrace plynu v nákladním tanku nesmí být překročena, aby bylo možné do nákladního tanku vstoupit?

Správná odpověď a)50 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)33 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)25 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)70 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1740 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-08 Z nákladního tanku byl vyčerpán benzín. Je třeba vyhodnotit nebezpečí výbuchu s použitím detektoru hořlavých plynů. V jaké výšce musí být provedeno měření?

Správná odpověď a)V nákladním tanku dole.
Odpověď b)V nákladním tanku nahoře
Odpověď c)V nákladním tanku v polovině výšky
Odpověď d)Přesně nad otvorem pro odběr vzorku
 
č. 1741 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-09 Proč během odběru vzorku, který je prováděn otvorem pro odběr vzorku, z bezpečnostních důvodů nikdy nesmí být používán provaz z nylonu?

Správná odpověď a)Při použití nylonového provazu může dojít ke vzniku elektrostatického náboje.
Odpověď b)Zkumavka pro odběr vzorku se může při použití nylonového provazu vysmeknout.
Odpověď c)Působením výrobku se může provaz přetrhnout.
Odpověď d)Použití nylonového provazu je zakázáno v ADN.
 
č. 1742 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-10 Po nakládce látky s označením UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, musí být odebrán vzorek. Které zařízení pro odběr vzorku musí být alespoň používáno?

Správná odpověď a)Otevřené zařízení pro odběr vzorku.
Odpověď b)Uzavřené zařízení pro odběr vzorku.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorku se vzduchovým uzávěrem.
Odpověď d)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorku.
 
č. 1743 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-11 Plavidlo je naloženo látkou UN 1718 BUTYLFOSFÁT a musí být odebrán vzorek nákladu. Jaké jsou minimální osobní ochranné prostředky, které je třeba podle ADN mít?

Správná odpověď a)Ochranné brýle, pár ochranných rukavic, pár vhodných ochranných bot a ochranný oděv.
Odpověď b)Ochranné brýle, pár ochranných rukavic, pár vhodných ochranných bot, ochranný oděv a dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.
Odpověď c)Ochranný oděv a ochrannou obuv.
Odpověď d)Dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.
 
č. 1744 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-12 Je možné odebrat vzorek látky UN 1213 ISOBUTYLACETÁT uzavřeným zařízením pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, protože jak je uvedeno v pododdíle 3.2.3.2, tabulce C, sloupci (19), je povinné otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Ne, protože jak je uvedeno v pododdíle 3.2.3.2, tabulce C, sloupci (19), je povinné zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu.
Odpověď d)Ano, ale pouze s povolením příslušného orgánu.
 
č. 1745 Zkratka souboru otázek: TS4
Otázka130 04.0-13 Plavidlo bylo naposledy naloženo látkou UN 2282 HEXANOLY a nákladní tanky musí být vyčištěny. Kdy podle ADN, se smí nejdříve otevřít kryty nákladních tanků?

Správná odpověď a)Poté, co byl nákladní tank odplynován a v nákladním tanku se již nevyskytuje více hořlavého plynu než 10 procent spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Poté, co nákladní tank byl zcela odplynován a v nákladním tanku se již nenachází žádná výbušná směs.
Odpověď c)Po odstranění pnutí v nákladním tanku.
Odpověď d)Poté, co nákladní tank byl odplynován a v nákladním tanku se již nevyskytuje více hořlavého plynu než 20 procent spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1743 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-01 Co znamená “stav nákladního tanku 3" podle bodu pododdílu 3.2.3.2, tabulka C?

Správná odpověď a)Nákladní tank, otevřený, s pojistkou proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď b)Tlakový tank.
Odpověď c)Nákladní tank, uzavřený.
Odpověď d)Nákladní tank, otevřený.
 
č. 1744 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-02 Kterým předpisům má odpovídat prázdné, nevyčištěné tankové plavidlo typu N, které přepravovalo benzín a následně má přepravovat topný olej?

Správná odpověď a)Všem příslušným předpisům ADN.
Odpověď b)Pouze předpisům části 2.
Odpověď c)Předpisům části 7, 7.1.1.
Odpověď d)Písemným pokynům příjemce posledního nákladu.
 
č. 1745 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-03 Smíte jako vůdce tankového plavidla, naloženého látkou UN 1203, BENZÍN, vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne, v žádném případě.
Odpověď b)S podmínkou souhlasu odesilatele nákladu benzínu.
Odpověď c)Ano, ale nejvýše dvě osoby.
Odpověď d)Pouze s výslovným souhlasem majitele plavidla.
 
č. 1746 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-04 V jakých časových odstupech musí být kontrolovány prázdné hradící prostory (kofrdamy) tankových plavidel, aby se zjistilo, zda přepážka směrem k přepravovanému nákladu je vodotěsná?

Správná odpověď a)Jednou denně.
Odpověď b)Po nakládce.
Odpověď c)Minimálně třikrát v týdnu.
Odpověď d)Vždy ráno a večer.
 
č. 1747 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-05 Smějí být hradicí prostory (kofrdamy) tankového plavidla naplněny balastní vodou?

Správná odpověď a)Ne, s výjimkou přechodných předpisů podle bodu pododdílu 1.6.7.2.
Odpověď b)Ano, ale pouze pro plavbu po kanálech.
Odpověď c)Ano, hradící prostory ve smyslu ADN jsou považovány za nákladní tanky.
Odpověď d)Ne, hradící prostory smějí být používány jen jako tanky pro zbytky nákladu.
 
č. 1748 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-06 Tankové plavidlo typu N je nakládáno látkou třídy 3. Jak mohu zjistit nejvyšší možný stupeň plnění?

Správná odpověď a)Podle tabulky C, ze schvalovacího osvědčení a podle vzorce pro plnění nákladních tanků v pododdílu 7.2.4.21.3.
Odpověď b)Podle schvalovacího osvědčení.
Odpověď c)Podle přepravních dokladů.
Odpověď d)Podle písemných pokynů.
 
č. 1749 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-07 Jaký je nejvyšší možný stupeň plnění látky UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY?

Správná odpověď a)97 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)95 %.
Odpověď d)75 %.
 
č. 1750 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-08 Kde v ADN naleznete ustanovení o nejvyšším možném stupni plnění tankových plavidel?

Správná odpověď a)V pododdílech 3.2.3.2, tabulka C a 7.2.4.21
Odpověď b)V pododdílech 9.3.2.21.1 a a 9.3.2.21.2
Odpověď c)V 1.2.1.
Odpověď d)Toto není uvedeno v ADN, nýbrž v písemných pokynech.
 
č. 1751 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-09 Kde je předepsáno, až do jakého stupně plnění lze naplnit nákladní tank tankového plavidla?

Správná odpověď a)V pododdílech 3.2.3.2,tabulka C a 7.2.4.21 ADN
Odpověď b)V písemných pokynech.
Odpověď c)V CEVNI.
Odpověď d)Ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 1752 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-10 Tankové plavidlo přepravuje látku, pro kterou je vyžadováno označení jedním modrým kuželem. Smějí být pláště pojistek proti prošlehnutí plamenů během jejich montáže nebo demontáže otevřené?

Správná odpověď a)Ano, ale teprve poté, co byly nákladní tanky odplyněny a koncentrace hořlavých plynů v nádržích je nižší než 10% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Ano, to je povoleno vždy, když v nákladních tancích je odstraněno pnutí.
Odpověď c)Ano, avšak pouze se svolením zařízení na břehu.
Odpověď d)Ne, to je zakázáno.
 
č. 1753 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-11 Smí se doplnění pohonných hmot provádět během vykládky nebezpečných věcí, pro které je nutná ochrana proti detonaci požadována ve sloupci (17) tabulky C odstavce 3.2.3.2?

Správná odpověď a)Pouze u zásobovacích plavidel, za předpokladu, že ustanovení o ochraně proti detonaci vztahující se na nebezpečné věci, jsou dodržena.
Odpověď b)Rozhodnutí je na uvážení překladní firmy.
Odpověď c)Pouze za denního světla.
Odpověď d)Tankové plavidlo typu N-otevřené ano, ostatní ne.
 
č. 1754 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-12 Smějí se během nakládky nebo vykládky tanková plavidla typu N uzavřené použít k ukotvení plastová lana?

Správná odpověď a)Jen tehdy, pokud je posun plavidla znemožněn ocelovými lany.
Odpověď b)Smějí se používat pouze ocelová lana.
Odpověď c)V přístavním bazénu je předepsáno výlučné použití plastových lan.
Odpověď d)Pouze při nakládce nebo vykládce zboží, k jehož přepravě není zapotřebí označení modrým světlem/modrým kuželem.
 
č. 1755 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-13 Jaký je při přepravě látky UN 2031 KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující nejméně 65 %, ale nejvýše 70 % kyseliny, nejvyšší stupeň plnění?

Správná odpověď a)97 %.
Odpověď b)90 %.
Odpověď c)95 %.
Odpověď d)96 %.
 
č. 1756 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-14 Máte přepravit látku UN 1301, VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ. Jak musíte označit Vaše tankové plavidlo?

Správná odpověď a)Plavidlo musí být označeno jedním modrým světlem resp. jedním modrým kuželem.
Odpověď b)Přes den dvěma modrými kužely a v noci dvěma modrými světly.
Odpověď c)U všech látek třídy 3 musí vždy být použito jedno modré světlo resp. jeden modrý kužel.
Odpověď d)Pro tuto nebezpečnou látku není předepsáno žádné označení.
 
č. 1757 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-15 Vyložil jste ze svého tankového plavidla náklad BENZINU. Nákladní tanky ještě jsou neodplynované a nevyčištěné. Co se stane s označením modrými světly/modrými kužely?

Správná odpověď a)Zůstane beze změny.
Odpověď b)Musí být odstraněno.
Odpověď c)Podle okolností může zůstat zachované nebo může být odstraněno.
Odpověď d)Umístí se v poloviční výši.
 
č. 1758 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-16 Může během přepravy hladina kapaliny v uzavřeném nákladním tanku stoupat?

Správná odpověď a)Ano, především jestliže se kapalný náklad zahřívá (např. působením slunečního záření).
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale jen při silném vlnobití.
Odpověď d)Ano, ale jen při klesajícím atmosférickém tlaku (špatné počasí).
 
č. 1759 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-17 Proč nesmějí být nákladní tanky naplněny až po okraj?

Správná odpověď a)Protože kapalina se při zahřívání rozpíná, mohla by poškodit plavidlo nebo/a vytéci z tanku.
Odpověď b)Protože by se náklad v případě vlnobití nemohl volně pohybovat (šplíchat).
Odpověď c)Nakládce "po okraj" nic nebrání.
Odpověď d)Protože "nakládka po okraj" by zabrala příliš času. Toto by mělo za následek nepřiměřené obsazení překladišť.
 
č. 1760 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-18 Jaká ustanovení existují pro přepravu nebezpečných věcí v kusech tankovými plavidly?

Správná odpověď a)Je zakázáno, v oblasti nákladu přepravovat kusy, vyjma zbytkového nákladu, zbytku nákladu a odpadní vody v ne více jak 6 schválených velkoobjemových prostředcích (IBC) nebo nádržkových kontejnerech o objemu max. 2 m3/kus, jakož max. 30 vzorků nákladu.
Odpověď b)Přeprava kusů tankovými plavidly je zakázána.
Odpověď c)Přeprava kusů tankovými plavidly je povolena, pokud není překročeno podlimitní množství.
Odpověď d)Je povoleno maximálně 50 000 kg, avšak při dodržení zákazu společné nakládky.
 
č. 1761 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-19 Prázdný nákladní tank o objemu 200 m3 je uzavřen, takže z něj nemůže vystupovat žádný vzduch. Poté do tohoto nákladního tanku bude napumpováno 20 m3 kapaliny. Jak vysoký je přibližně absolutní tlak v nákladním tanku po naplnění touto kapalinou?

Správná odpověď a)110 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)180 kPa.
Odpověď d)220 kPa.
 
č. 1762 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-20 Prázdný nákladní tank o objemu 300 m3 je uzavřen, takže z něj nemůže vystupovat žádný vzduch. Poté do tohoto nákladního tanku bude napumpováno 15 m3 kapaliny. Jak vysoký je přibližně absolutní tlak v nákladním tanku po naplnění touto kapalinou?

Správná odpověď a)Více než 100 kPa.
Odpověď b)Méně než 100 kPa.
Odpověď c)Absolutní tlak.
Odpověď d)Žádné zvýšení tlaku.
 
č. 1763 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-21 Kapalina v nákladním tanku má stejnou hustotu jako voda. Šoupátka nákladních tanků plavidla jsou uzavřená. Jaký tlak působí na nakládací potrubí?

Správná odpověď a)50 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)500 kPa.
Odpověď d)1000 kPa.
 
č. 1764 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-22 Do jednoho nákladního tanku musí být převzata partie 285 m3. Přípustný stupeň plnění činí 95%. Velikost nákladního tanku musí činit minimálně

Správná odpověď a)300 m3.
Odpověď b)290 m3.
Odpověď c)280 m3.
Odpověď d)310 m3.
 
č. 1766 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-24 Na kterých místech smějí být tanková plavidla nakládána nebo vykládána?

Správná odpověď a)Na místech, která k tomu byla místně příslušnými orgány schválena.
Odpověď b)Na všech místech, která se nachází mimo zástavbu.
Odpověď c)V ropných přístavech.
Odpověď d)Na všech místech, která vůdce plavidla považuje za vhodná.
 
č. 1767 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-25 Která z následujících látek krystalizuje při teplotě okolo 4 °C?

Správná odpověď a)UN 1114 BENZEN.
Odpověď b)UN 1090 ACETON.
Odpověď c)UN 1125 n-BUTYLAMIN.
Odpověď d)UN 1282 PYRIDIN.
 
č. 1768 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-26 Která z následovně uvedených látek smí být naložena do tankového plavidla při teplotě nižší než 4 °C bez možnosti vytápění?

Správná odpověď a)UN 2055 STYREN.
Odpověď b)UN 1145 CYKLOHEXAN.
Odpověď c)UN 1114 BENZEN.
Odpověď d)UN 1307 p-XYLEN.
 
č. 1769 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-27 Po nakládce látek UN 1203 BENZÍN zůstanou čtyři nákladní tanky prázdné. Tyto prázdné nákladní tanky mají být naloženy látkou UN 1202, NAFTA MOTOROVÁ. Na co je třeba dbát?

Správná odpověď a)Přijmout stejná bezpečnostní opatření jako při nakládce benzínu.
Odpověď b)Přijmout stejná bezpečnostní opatření jako při nakládce tankového plavidla typu N - otevřené.
Odpověď c)V prázdných tancích vytvořit tlak.
Odpověď d)Kryty prázdných nákladních tanků se musí otevřít, aby eventuální plyny mohly uniknout.
 
č. 1770 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-28 Pokud je nákladní tank naložen až po nejvyšší stupeň plnění, pak v nákladním tanku zbude ještě určitý volný prostor. K čemu tento volný prostor slouží?

Správná odpověď a)Aby se zachytila expanze nákladu.
Odpověď b)Aby bylo možné přejímat odlehčované náklady.
Odpověď c)Aby bylo možné lépe odebírat vzorky.
Odpověď d)Žádná z odpovědí, uvedených v bodech A, B a C není správná.
 
č. 1771 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-29 Při přepravě nebezpečných látek se někdy nad náklad rozmístí inertní plyn např. dusík. To se provádí, aby se

Správná odpověď a)náklad uzavřel před vnějším vzduchem.
Odpověď b)náklad chladil.
Odpověď c)zamezilo pohybu nákladu.
Odpověď d)teplota nákladu udržovala v konstantní výši.
 
č. 1772 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-30 Kdy se smí začít s nakládkou a vykládkou tankových plavidel?

Správná odpověď a)Po vyplnění kontrolního listu.
Odpověď b)Po kontrole nákladních tanků osobou ze zařízení na břehu, která je odpovědná za nakládku.
Odpověď c)Po připojení plynového zpětného potrubí.
Odpověď d)Po kontrole knihy nakládek místně příslušným úřadem.
 
č. 1773 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-31 Pro látku UN 1203 BENZÍN s více než 10 % benzenu platí maximální přípustný stupeň plnění tanku

Správná odpověď a)95 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)97 %.
Odpověď d)98 %.
 
č. 1774 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-32 Musíme naložit látku UN 1230, METHANOL. Přípustná relativní hustota podle schvalovacího osvědčení je 1,1. Jaký je maximální stupeň plnění, do kterého mohou být nákladní tanky naplněny?

Správná odpověď a)95%.
Odpověď b)97%.
Odpověď c)91%.
Odpověď d)85%.
 
č. 1775 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-33 Musíme naložit látku UN 1662 NITROBENZEN. Přípustná relativní hustota podle schvalovacího osvědčení je 1,1. Jaký je maximální stupeň plnění, do kterého mohou být nákladní tanky naplněny?

Správná odpověď a)90,9%.
Odpověď b)95%.
Odpověď c)93,3%.
Odpověď d)85%.
 
č. 1776 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-34 Musíme naložit látku UN 1999 DEHTY, KAPALNÉ. Teplota látky je 85 °C. Jaký je maximální stupeň plnění, do kterého mohou být nákladní tanky naplněny?

Správná odpověď a)97%.
Odpověď b)91%.
Odpověď c)95%.
Odpověď d)85%.
 
č. 1777 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-35 Plavidlo typu N musí být naloženo látkou UN 1780, FUMARYLCHLORID. Dvojité boky nesmějí být během přepravy naplněny balastní vodou, protože

Správná odpověď a)látka s vodou prudce reaguje.
Odpověď b)dvojité boky nesmí být nikdy používány jako balastní tanky.
Odpověď c)dvojité boky smějí být používány jako balastní tanky jen v případě prázdných nákladních tanků.
Odpověď d)dvojité boky plavidel typu N musí být vždy možné doplňkově větrat.
 
č. 1778 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-36 Tankové plavidlo typu N, které má výtlak 2000 m3, musí přepravit 145 m3 látky UN 2796 KYSELINA SÍROVÁ. Chcete-li zlepšit stabilitu při silném větru, je dovoleno naplnit přilehlé dvojité boky balastní vodou?

Správná odpověď a)Ne, to je u tohoto nákladu výslovně zakázáno.
Odpověď b)Ano, to je dovoleno.
Odpověď c)Ano, to je dovoleno, jestliže dvojité boky jsou plněny na 90%.
Odpověď d)Ano, to je dovoleno, jestliže dvojité boky jsou zcela zaplněny.
 
č. 1779 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-37 Je Vám nabídnut náklad s uvedenou teplotou 279 K. Kolika stupňům Celsia odpovídá 279° Kelvina?

Správná odpověď a)6 °C.
Odpověď b)B 552 °C .
Odpověď c)C 276 °C.
Odpověď d)D 12 °C.
 
č. 1780 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-38 Musíme naložit látku UN 1307, p-XYLEN. Teplota nákladu je 75 °C. Jaké údaje jsou potřebné k výpočtu stupně plnění při 15 °C?

Správná odpověď a)Součinitel roztažnosti, rozdíl teplot a objem nákladního tanku a nákladu.
Odpověď b)Hustotu a objem látky.
Odpověď c)Součinitel roztažnosti a hustotu látky.
Odpověď d)Koeficient smrštění při uváděné teplotě.
 
č. 1781 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-39 Tankové plavidlo přepravuje látku UN 12947 TOLUEN. Kolik vzorků nákladu a v jakém množství smíte mít na plavidle? Nejvýše

Správná odpověď a)30 nádob po 500 ml.
Odpověď b)30 nádob po 1000 cl.
Odpověď c)10 nádob po 1000 cl.
Odpověď d)10 nádob po 500 ml.
 
č. 1782 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-40 Smí být na kalových člunech přepravovány nádoby na lodní provozní odpady, obsahující oleje a mazadla?

Správná odpověď a)Ano, to je dovoleno, jestliže není překročen objem 2 m3 a nádoby jsou bezpečně uloženy v oblasti nákladu.
Odpověď b)Ano, to je povoleno jestliže váha nečiní více než 5 000 kg brutto a nádoby jsou bezpečně uloženy v oblasti nákladu.
Odpověď c)Ne, to není povoleno.
Odpověď d)Ano, to je dovoleno neomezeně.
 
č. 1783 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-41 Musí být podle ADN vyplněn kontrolní list, jestliže zásobovací plavidlo předává lodní pohonné hmoty tankovému plavidlu, které je naloženo hořlavými látkami?

Správná odpověď a)Ne, to podle ADN není zapotřebí.
Odpověď b)Ano, kontrolní list musí být vyplněn při každá nakládací a vykládací aktivitě.
Odpověď c)Ano, protože plavidlo má naložené hořlavé látky.
Odpověď d)Ano, ale pouze tehdy, jestliže je předáno více než 30 m3.
 
č. 1784 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-42 Když je vykládáno plavidlo a sběrné plynové potrubí zařízení na břehu je napojené, pak tlak na místě předání

Správná odpověď a)nesmí překročit otevírací tlak vysokorychlostního ventilu.
Odpověď b)nesmí překročit 40 kPa.
Odpověď c)nesmí překročit 30 kPa .
Odpověď d)nesmí překročit otevírací tlak vysokorychlostního ventilu o více než 10 kPa.
 
č. 1786 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-44 Plavidlo je vvbaveno zařízením pro plnění inertním plynem. Jaký přetlak musí toto zařízení umět udržovat v nákladních tancích?

Správná odpověď a)7 kPa.
Odpověď b)8 kPa
Odpověď c)10 kPa.
Odpověď d)15 kPa.
 
č. 1787 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-45 Přepravujeme látku UN 1230, METHANOL. Přetlak uvnitř nákladního tanku stoupne nad 40 kPa. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Okamžitě uvést do provozu postřikové zařízení.
Odpověď b)Otevřít vysokorychlostní ventil nákladních tanků, takže přetlak se může snížit.
Odpověď c)Postřikové zařízení připravit k provozu tak, že může být uvedeno do provozu okamžitě, jakmile přetlak uvnitř nákladního tanku stoupne nad 50 kPa.
Odpověď d)Přetlak uvnitř nákladního tanku pomocí zařízení k bezpečnému odstranění pnutí nákladních tanků vypustit.
 
č. 1788 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-46 Smějí být otvory v krycích lištách na palubách plavidel, které jsou nakládány látkou UN 2448 Síra, roztavená utěsněny?

Správná odpověď a)Otvory v těchto krycích lištách nesmějí být během nakládky utěsněny
Odpověď b)Otvory v těchto krycích lištách smějí být během nakládky utěsněny
Odpověď c)Otvory v těchto krycích lištách smějí být během nakládky a vykládky utěsněny
Odpověď d)Otvory v těchto krycích lištách smějí být během přepravy utěsněny
 
č. 1789 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-47 Smějí otvory v krycích lištách na palubách plavidel, které jsou nakládány látkou UN 1993 Látka hořlavá, kapalná, J.N., být utěsněny?

Správná odpověď a)Otvory v těchto krycích lištách smějí být během nakládky a vykládky utěsněny.
Odpověď b)Otvory v těchto krycích lištách smějí být utěsněny pouze během nakládky.
Odpověď c)Otvory v těchto krycích lištách smějí být utěsněny pouze během přepravy
Odpověď d)Otvory v těchto krycích lištách nesmějí být během nakládky utěsněny.
 
č. 1790 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-48 Smějí otvory v krycích lištách na palubách plavidel, které jsou nakládány látkou UN 1993 Látka hořlavá, kapalná, J.N. být utěsněny během jízdy?

Správná odpověď a)Otvory v těchto krycích lištách nesmějí být během jízdy utěsněny.
Odpověď b)Otvory v těchto krycích lištách smějí být utěsněny pouze během nakládky.
Odpověď c)Otvory v těchto krycích lištách smějí být utěsněny pouze během nakládky a vykládky.
Odpověď d)Otvory v těchto krycích lištách smějí být utěsněny pouze během přepravy.
 
č. 1791 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-49 Jakým kódem se označují látky, které mají dlouhodobé účinky na zdraví (jsou rakovinotvorné, vyvolávají mutace, mění genotyp) ve sloupci 5, tabulky C, pododdíle 3.2.3.2?

Správná odpověď a)CMR.
Odpověď b)N1, N2 nebo N3.
Odpověď c)F nebo S.
Odpověď d)nestabilní.
 
č. 1792 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-50 Jakým kódem se označují látky, které plavou na vodní hladině, neodpařují se a jsou špatně rozpustné ve vodě, ve sloupci 5, tabulky C, pododdíle 3.2.3.2?

Správná odpověď a)F.
Odpověď b)N1, N2 nebo N3.
Odpověď c)CMR.
Odpověď d)nestabilní.
 
č. 1793 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-51 Jakým kódem se označují látky, které klesnou na dno vody a jsou špatně rozpustné ve vodě ve sloupci 5, tabulky C, pododdíle 3.2.3.2?

Správná odpověď a)S.
Odpověď b)N1, N2 nebo N3.
Odpověď c)CMR.
Odpověď d)F.
 
č. 1794 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-52 Jakým kódem se označují látky nebezpečné pro životní prostředí s akutní nebo chronickou toxicitou ve sloupci 5, tabulky C, pododdíle 3.2.3.2?

Správná odpověď a)N1, N2 nebo N3.
Odpověď b)CMR
Odpověď c)S
Odpověď d)F
 
č. 1796 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-54 Smí být látka UN 1223 PETROLEJ přepravována v tankovém plavidle typu N otevřená s pojistkou proti prošlehnutí plamenů, typ nákladního tanku 2 (jednoobšívkové plavidlo)?

Správná odpověď a)ano, ale pouze do 31. 12. 2018.
Odpověď b)ne.
Odpověď c)ano, ale pouze do 31. 12. 2012.
Odpověď d)ano, ale pouze do 31. 12. 2015.
 
č. 1798 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-56 Je povoleno přepravovat látku UN 1202 NAFTU MOTOROVOU nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ v tankovém plavidle typu N uzavřeném, typ nákladního tanku 2 (tankové plavidlo s jednoduchou obšívkou), pokud je látka uvedena v seznamu přiloženému ke schvalovacímu osvědčení?

Správná odpověď a)ano, ale pouze do 31. 12. 2018.
Odpověď b)ano, bez omezení.
Odpověď c)ano, ale pouze do 31. 12. 2012.
Odpověď d)ano, ale pouze do 31. 12. 2015.
 
č. 1799 Zkratka souboru otázek: TS6
Otázka130 06.0-57 Existuje osvědčení, které potvrzuje, že je plavidlo odplynované. Co pak musí být provedeno s označením "modrý kužel" nebo "modré světlo"?

Správná odpověď a)Plavidlo nemusí mít modrý kužel nebo modré světlo.
Odpověď b)Značení musí zůstat viditelné.
Odpověď c)O tom, zda loď musí mít modré světlo nebo kužel, rozhodne říční policie.
Odpověď d)Modrý kužel nebo modré světlo musí být umístěno na půl žerdi.
 
č. 1779 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-01 Všechna tanková plavidla, která jsou schválená pro přepravu hořlavých kapalin, musí mít schvalovací osvědčení. Co toto osvědčení potvrzuje?

Správná odpověď a)Že konstrukce a vybavení plavidla odpovídá předpisům ADN.
Odpověď b)Že konstrukce zařízení a vybavení plavidla odpovídá technickým předpisům pro vnitrozemská plavidla.
Odpověď c)Že plavidlo vyhovuje technickým podmínkám pro námořní plavbu.
Odpověď d)Že konstrukce, zařízení, vybavení a složení posádky odpovídají mezinárodním dopravním ustanovením pro kapalné pohonné hmoty.
 
č. 1780 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-02 Kde je v ADN uveden kontrolní list a popsáno jeho použití?

Správná odpověď a)V pododdíle části 7 (7.2.4.10) a části 8 (oddíle 8.6.3)
Odpověď b)V oddíle 1, 1.2.1
Odpověď c)V pododdíle 3.2.3.2, tabulka C
Odpověď d)V pododdíle 9.3.3.10
 
č. 1781 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-03 Kdy se musí kontrolní list podle vzoru v oddílu 8.6.3 vyplnit?

Správná odpověď a)Před nakládkou a vykládkou tankových plavidel.
Odpověď b)Během nakládky a vykládky nebezpečných věcí, u kterých je omezeno nejvyšší množství přepravovaného objemu podle pododdílu 7.1.4.1.3.
Odpověď c)Při překladu nebezpečných věcí třídy 1.
Odpověď d)Při překladu nebezpečných věcí, u kterých v přepravních dokumentech je vyhotovení kontrolního listu vyžadováno.
 
č. 1782 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-04 V kolika provedeních musí být vyhotoven kontrolní list dle vzoru v oddílu 8.6.3?

Správná odpověď a)Ve dvou provedeních.
Odpověď b)V jednom provedení.
Odpověď c)Ve třech provedeních.
Odpověď d)Dle údajů překladiště.
 
č. 1783 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-05 Kdo musí kontrolní list podepsat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla nebo jím pověřená osoba na plavidle a jedna osoba od zařízení na břehu, která je zodpovědná za nakládku resp. vykládku.
Odpověď b)Vůdce plavidla a další člen posádky.
Odpověď c)Vůdce plavidla nebo jím pověřená osoba na plavidle a zástupce místně příslušného úřadu.
Odpověď d)Kontrolní list nemusí být podepsán, je pouze pomůckou pro vůdce plavidla, aby se zajistila bezproblémová překládka.
 
č. 1784 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-06 Než se u tankových plavidel smí začít s nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí, musí být vyplněn a podepsán kontrolní list podle pododdílu 7.2.4.10. Kým?

Správná odpověď a)Kontrolní list musí být vyplněn a podepsán vůdcem plavidla nebo jím pověřenou osobou na plavidle a osobou, zodpovědnou za překládku u břehového zařízení.
Odpověď b)Vůdcem plavidla vyplněn a podepsán zmocněncem břehového zařízení.
Odpověď c)Kontrolní list musí být vyplněn a podepsán vůdcem plavidla nebo zmocněncem břehového zařízení.
Odpověď d)Zmocněncem břehového zařízení vyplněn a podepsán vůdcem plavidla nebo jím pověřenou osobou na plavidle.
 
č. 1785 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-07 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích je kontrolní list vytištěn?

Správná odpověď a)V jazyce, který je pro vůdce plavidla a osobu, odpovědnou za překlad na břehu srozumitelný.
Odpověď b)V úředním jazyce země, ve které se nakládá nebo vykládá.
Odpověď c)V anglickém, francouzském a nizozemském jazyce.
Odpověď d)Při mezinárodních přepravách v anglickém nebo francouzském jazyce, při národních přepravách v úředním jazyce země, ve které je přeprava prováděna.
 
č. 1786 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-08 Ve které části v ADN najdete vzor kontrolního listu dle pododdílu 7.2.4.10?

Správná odpověď a)V oddílu 8.6.3.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 3.2.3.
Odpověď d)V oddílu 8.6.2.
 
č. 1787 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-10 Jedete na prázdném tankovém plavidle, ze kterého byla vyložena látka UN 1202, TOPNÝ OLEJ. Smíte vzít s sebou na bok tlačný člun, který má naloženo 200 t pšenice?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze tehdy, když má tlačný člun schvalovací osvědčení.
Odpověď b)Ano, ale jen když obě plavidla jsou správně označena kužely.
Odpověď c)Ne, to je zakázáno.
Odpověď d)Ano, tlačný člun v tomto případě nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení.
 
č. 1788 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-11 Prázdné odplynované tankové plavidlo s osvědčením o nepřítomnosti plynu má závadu na motoru. Smí jej plavidlo pro přepravu suchých nákladů vzít k nejbližší loděnici?

Správná odpověď a)Ano, plavidlo pro přepravu suchých nákladů nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení.
Odpověď b)Ano, ale plavidlo pro přepravu suchých nákladů potřebuje schvalovací osvědčení.
Odpověď c)Ne, tankové plavidlo v žádném případě nesmí být přepravováno jako spřažené soulodí.
Odpověď d)Ano, za předpokladu, že je plavidlo pro přepravu suchých nákladů rovněž vyloženo.
 
č. 1789 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-13 Kdo musí na palubě tankového plavidla dbát na to, že příslušní členové posádky rozumí písemným pokynům a jsou schopni, tyto správně použít?

Správná odpověď a)Vůdce tankového plavidla.
Odpověď b)Odesilatel nebezpečné látky.
Odpověď c)Plnič nebezpečné látky.
Odpověď d)Vlastník tankového plavidla.
 
č. 1790 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-14 V sestavě přepravuje tankové motorové plavidlo nebezpečné věci. Tankový tlačný člun přepravuje věcí, které nepodléhají ADN. Musí obě plavidla mít schvalovací osvědčení?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Pouze tankové motorové plavidlo.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)Pouze tankový tlačný člun.
 
č. 1791 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-15 V jakém dokumentu je stanovena nejvyšší přípustná míra nakládky a vykládky tankového plavidla typ N, otevřená?

Správná odpověď a)Ve schvalovacím osvědčení nebo v instrukcích pro míru nakládky a vykládky.
Odpověď b)V lodním atestu.
Odpověď c)V kontrolním listu.
Odpověď d)V kontrolním listu a v instrukci pro stupně nakládky a vykládky.
 
č. 1792 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-16 Uznávaným znalcem vystavené osvědčení o nepřítomnosti plynu ztrácí platnost

Správná odpověď a)pokud se z nějakého důvodu rozšířily látky nebo páry.
Odpověď b)jakmile jsou provedeny v osvědčení uvedené opravy.
Odpověď c)tři měsíce po datu vystavení.
Odpověď d)po opravě, jakmile plavidlo opustí loděnici.
 
č. 1793 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-17 Co musí vůdce tankového plavidla uvést do knihy nákladů?

Správná odpověď a)UN číslo nebo identifikační číslo látky, oficiální pojmenování pro přepravu, třídu a vedlejší nebezpečí, popř. obalovou skupinu.
Odpověď b)Číslo UN nebo číslo látky a třídu u každého nákladního tanku a pokud existuje, číslo schvalovacího osvědčení.
Odpověď c)Číslo UN nebo číslo látky u každého nákladního tanku a délku a šířku tankového plavidla.
Odpověď d)Číslo UN nebo číslo látky, množství a třídu.
 
č. 1794 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-18 V jakém případě musí vůdce plavidla podle ADN vystavit přepravní doklad sám?

Správná odpověď a)Pokud jsou nákladní tanky prázdné nebo vyložené.
Odpověď b)Po nakládce, jestliže odesilatel příjemci zašle přepravní dokumenty.
Odpověď c)Pouze tehdy, jestliže nákladní tanky jsou vyložené, neodplynované a plavidlo musí převzít jiný náklad.
Odpověď d)Pouze tehdy, jestliže nákladní tanky jsou vyložené, neodplynované, a plavidlo se chystá do jiného státu.
 
č. 1795 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-19 Pro kterou látku je nutné mít deník registrace operací během přepravy? Pro

Správná odpověď a)UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY.
Odpověď b)UN 1230 METHANOL.
Odpověď c)UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ(s bodem vzplanutí vyšším než 60° C, ale méně než 100° C).
Odpověď d)UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51% kyseliny.
 
č. 1796 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-20 Po jakou minimální dobu se musí deník registrace operací během přepravy uchovávat na palubě?

Správná odpověď a)Tři měsíce.
Odpověď b)Jeden měsíc.
Odpověď c)6 měsíců.
Odpověď d)12 měsíců.
 
č. 1797 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-21 Klasifikační společnost, pod jejímž dozorem bylo tankové plavidlo postaveno, vystaví dokument, který zahrnuje seznam látek. Cílem tohoto dokumentu je uvést:

Správná odpověď a)které nebezpečné věci tímto plavidlem smějí být přepravovány.
Odpověď b)které nebezpečné látky v tomto plavidle nesmí být přepravovány.
Odpověď c)které nebezpečné látky, dodatečně k bodu 3.2.3.2, tabulka C, také smějí být přepravovány.
Odpověď d)až do jaké výše nákladní tank smí být nakládán.
 
č. 1798 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-22 K čemu slouží schvalovací osvědčení u tankového plavidla?

Správná odpověď a)Potvrzuje, že plavidlo odpovídá příslušným ustanovením ADN.
Odpověď b)Potvrzuje, že plavidlo bylo shledáno za vhodné pro přepravu všech druhů zboží.
Odpověď c)Potvrzuje, že plavidlo bylo nakládcem shledáno za vhodné pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Potvrzuje, že plavidlo odpovídá základním technickým požadavkům.
 
č. 1799 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-23 Maximální doba platnosti prozatímního osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí tankového plavidla je:

Správná odpověď a)tři měsíce.
Odpověď b)dva měsíce.
Odpověď c)šest měsíců.
Odpověď d)dvanáct měsíců.
 
č. 1800 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-24 Plavidlo přepravuje látku UN 1203 BENZÍN z Rotterdamu do Amsterdamu. Velitel plavidla ovládá pouze německý jazyk. V jakém jazyce/jakých jazycích musí být předány písemné pokyny?

Správná odpověď a)Alespoň v jazyce, který umí číst a rozumí mu vůdce plavidla a odborník.
Odpověď b)Alespoň v jazyce plniče.
Odpověď c)Pouze v jazyce plniče.
Odpověď d)V německém, anglickém a francouzském jazyce.
 
č. 1801 Zkratka souboru otázek: TS7
Otázka130 07.0-25 Jaké informace, mimo jiné, se musí objevit v deníku registrace operací během přepravy?

Správná odpověď a)Místo nakládky a UN číslo.
Odpověď b)Oficiální číslo plavidla a místo nakládky.
Odpověď c)Jméno vůdce plavidla a sektor odplynování.
Odpověď d)Číslo schvalovacího certifikátu a počet členů posádky.
 
č. 1800 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-01 Na tankovém plavidle v oblasti nákladu musí být provedeny opravářské nebo údržbářské práce, které vyžadují použití otevřeného ohně nebo elektrického proudu. V průběhu prací mohou vznikat jiskry. Za jakých podmínek smějí být tyto práce provedeny?

Správná odpověď a)Pokud existuje povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď b)Pokud tanková loď přepravuje látky Třídy 3 nebo 8, pro které v Tabulce C, sloupec 17, není požadována žádná ochrana před výbuchem.
Odpověď c)Po odpovídajícím odplynování.
Odpověď d)Pokud po provedeném odplynování byla bezpečně vůdcem plavidla nebo pověřencem rejdařství prostřednictvím vhodného přístroje pro měření koncentrace plynů zjištěna nepřítomnost plynů.
 
č. 1801 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-02 Jaký druh obuvi musí být používán z bezpečnostních důvodů při překladu hořlavých kapalin?

Správná odpověď a)Ochranná obuv.
Odpověď b)Ochranná kožená obuv.
Odpověď c)Gumové holínky.
Odpověď d)Lehká sportovní obuv.
 
č. 1802 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-03 Které nářadí smíte používat v oblasti nákladu na naloženém tankovém plavidle typu N?

Správná odpověď a)Nářadí, při jehož používání nehrozí nebezpečí vzniku jisker.
Odpověď b)Pokud jsou naložené nebezpečné věci, nesmějí v oblasti nákladu zásadně být prováděny žádné opravy.
Odpověď c)Nářadí, které není pochromované.
Odpověď d)Všechno kovové nářadí.
 
č. 1803 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-04 Smí se vstupovat do dvojitých boků a dvojitého dna?

Správná odpověď a)Ano, ale jen ke kontrolním účelům a k provedení čisticích prací, v žádném případě ale během jízdy.
Odpověď b)Ne, vstup je zásadně zakázán.
Odpověď c)Ne, vstup je povolen jen za jízdy ke kontrolním účelům.
Odpověď d)V tomto ohledu neexistují žádná ustanovení.
 
č. 1804 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-05 Je povoleno na palubě tankového plavidla používat přenosnou kabelovou lampu, chráněnou před výbuchem?

Správná odpověď a)Ne, na palubě se smí používat jen přenosná lampa s vlastním zdrojem proudu, která má "prohlášení o shodě".
Odpověď b)Ano, pokud odpovídá typu "osvědčená bezpečnost", může být používána bez omezení.
Odpověď c)Ano, ale jen mimo oblast nákladu a nikoliv během odplynování. Musí odpovídat alespoň typu "osvědčená bezpečnost".
Odpověď d)Ano, ale jen během nakládky, vykládky a odplynování tankového plavidla.
 
č. 1805 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-06 Je na tankovém plavidle typu "N otevřená" povoleno v oblasti nákladu provádět práce, při kterých se musí počítat se vznikem jisker?

Správná odpověď a)Ne, toto je zakázáno na všech tankových plavidlech.
Odpověď b)Ano, ale pokud opravdu mají vznikat jiskry, pak je třeba práci okamžitě ukončit.
Odpověď c)Ano, bod 7.2.3.8 neplatí pro tanková plavidla typu "N otevřená".
Odpověď d)ADN ohledně tohoto neobsahuje žádná ustanovení.
 
č. 1806 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-07 Tankové plavidlo typu „N otevřená“ je naloženo 1000 t látky UN 1202 TOPNÝ OLEJ. Smíte na palubě kouřit?

Správná odpověď a)Ne, zákaz kouření na palubě platí na všech tankových plavidlech typu N.
Odpověď b)Ne, kouření na tankových plavidlech typu "N otevřená" je povoleno jen tehdy, jestliže jsou naložené látky třídy 8.
Odpověď c)Ano, na tankových plavidlech typu "N otevřená" je kouření dovoleno všude.
Odpověď d)Ano, kouření je pouze zakázáno na palubě v oblasti nákladu.
 
č. 1807 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-08 Tankového plavidlo typu „N uzavřená“ přepravuje látku, pro kterou není požadováno žádné označení modrým světlem/modrým kuželem. Smí se v obytných místnostech za jízdy kouřit?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou okna a dveře uzavřeny.
Odpověď b)Ano, v této situaci se smí kouřit všude na plavidle.
Odpověď c)Ano, obytné prostory jsou považovány za soukromé prostory.
Odpověď d)Ne, zákaz kouření platí pro celé plavidlo.
 
č. 1808 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-09 V jakých časových intervalech musí být na tankovém plavidle typu N kontrolovány ruční hasící přístroje?

Správná odpověď a)Minimálně každé dva roky.
Odpověď b)Každých pět let, vždy při prodloužení osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)Každé tři roky.
Odpověď d)Kontrola je přenechána k posouzení vůdci plavidla, měla by ale dle možnosti proběhnout minimálně každé dva roky.
 
č. 1809 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-10 Smí se na tankovém plavidle typu "N otevřená" během vykládky látky UN 1202, TOPNÝ OLEJ (LEHKÝ) v obytných místnostech vařit na sporáku na topný olej nebo smí svítit petrolejová lampa?

Správná odpověď a)Ne, na plavidle se během nakládky, vykládky ani odplynování nacházet žádný oheň nebo otevřené světlo.
Odpověď b)Ano, ale jen po dohodě s překladištěm.
Odpověď c)Ano, při překladu látky UN 1202, TOPNÝ OLEJ (LEHKÝ) nevzniká žádné nebezpečí.
Odpověď d)Ano, pokud všechny přístupy a otvory bytu jsou uzavřené.
 
č. 1810 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-11Tankové plavidlo typu N- uzavřená je naložena látkou UN 1203 BENZÍN. Smí se během jízdy používat v obytných prostorech petrolejová lampa?

Správná odpověď a)Na tankových plavidlech typu N je oheň či otevřené světlo během nakládky, vykládky nebo odplynování zakázáno, během jízdy však je povoleno.
Odpověď b)Ne, na plavidle se nesmí nacházet žádný oheň nebo otevřené světlo.
Odpověď c)Ne, při přepravě látky UN 1203 BENZÍN je použití ohně nebo otevřeného světla během plavby zakázáno.
Odpověď d)Ano, ale jen tehdy, jestliže toto bylo příslušným úřadem oficiálně povoleno.
 
č. 1811 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-12 Během nakládky a vykládky látky UN 1203 BENZÍN, jakož při odplynování tankových plavidel, nesmějí být používána určitá elektrická zařízení. Jak jsou tato označena?

Správná odpověď a)Červeným označením.
Odpověď b)Nálepkou s odpovídajícím výstražným označením (např. hořící žárovka, červeně přeškrtnutá, analogicky tabule označující zákaz kouření).
Odpověď c)Odpovídajícím popisem v holandském, německém a francouzském jazyce.
Odpověď d)Žlutou barvou nebo žlutou nálepkou.
 
č. 1812 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-13 Za jakých podmínek se smí používat dýchací přístroj, nezávislý na okolním vzduchu, aby se mohlo vstoupit do tanku?

Správná odpověď a)Dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu se smí používat pouze s nutnou ochrannou výstrojí a pod dozorem, osoba musí být zajištěna pomocí lana.
Odpověď b)Dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, se smí používat všude s nebo bez osoby konající dozor.
Odpověď c)Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu smí být používán jen tehdy, jestliže před vstupem byl informován vůdce plavidla.
Odpověď d)Pro použití dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu neexistují žádné zvláštní předpisy. Před vstupem do tanku však musí být dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu zkontrolován z hlediska funkčnosti.
 
č. 1813 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-14 Čím může vzniknout elektrostatický náboj?

Správná odpověď a)Vzájemným třením elektricky špatně vodivých látek nebo předmětů.
Odpověď b)Rovnoměrným pomalým nabíjením akumulátorů.
Odpověď c)Vytvořením elektricky vodivého spojení mezi zařízením na břehu a plavidla.
Odpověď d)Nárazem kovu o kov.
 
č. 1814 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-15 Co můžete udělat, abyste při plnění nákladních tanků elektrostatický náboj udrželi co nejmenší?

Správná odpověď a)Začít plnění s redukovaným nakládacím výkonem, než se konec plnícího potrubí nachází v kapalině.
Odpověď b)Vyjmout pojistku proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď c)Plnění začít se zvýšeným nakládacím výkonem, takže se konec plnícího potrubí rychle dostane do kapaliny.
Odpověď d)Nakládací výkon neustále měnit.
 
č. 1815 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-16 Na palubu tankového plavidla typu N je třeba vzít osobní automobil nebo motorový člun. Jaký postup musí být dodržen?

Správná odpověď a)Dopravní prostředek musí stát mimo oblast nákladu.
Odpověď b)Pro tanková plavidla typu N v tomto ohledu neexistují žádné předpisy.
Odpověď c)Pokud předtím byla vyjmuta baterie a motor je studený, nehraje roli, kde dopravní prostředek stojí.
Odpověď d)Je třeba si obstarat povolení příslušného úřadu.
 
č. 1816 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-17 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Smějí být na palubě, mimo oblast nákladu, prováděny opravářské práce, které vyžadují použití otevřeného ohně?

Správná odpověď a)Ne, to se smí pouze tehdy, jestliže je vystaveno povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď b)Ano, ale pouze jestliže je při práci dodržen odstup 3,00 m od oblasti nákladu.
Odpověď c)Ano, ale pouze když jsou připraveny dva další hasicí přístroje.
Odpověď d)Ne, práce zde musí být provedeny odborníkem, který je k tomu oprávněn.
 
č. 1817 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-18 Tankové plavidlo je naloženo látkou UN 1203 BENZÍN. Ve strojovně se musí svařovat. Smí se to?

Správná odpověď a)Ano, pokud dveře a otvory jsou zavřené.
Odpověď b)Ano, ale pouze pokud odborník uvedl, že ve strojovně nejsou žádné plyny.
Odpověď c)Ne, v žádném případě.
Odpověď d)Ne, nikoliv na jedoucím plavidle, pouze v loděnici.
 
č. 1818 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-19 Proč musí být u hadicových rozvodů zařízení pro mytí tanků pravidelně kontrolována schopnost elektrické vodivosti? Aby se zamezilo:

Správná odpověď a)elektrostatickému výboji
Odpověď b)nabití topných hadů
Odpověď c)nabití mycí vody
Odpověď d)nabití nákladních tanků
 
č. 1819 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-20 Na palubě tankového plavidla typu N otevřená s pojistkou proti prošlehnutí plamenů se má na krytu nákladního tanku pracovat s elektrickou vrtačkou. Je to dovolené?

Správná odpověď a)Pouze pokud místně příslušný úřad vydal povolení nebo existuje osvědčení o nepřítomnosti plynu
Odpověď b)Pouze pokud se jedná o vrtačku 24V
Odpověď c)Pouze pokud to bude provádět oprávněná, speciálně kvalifikovaná osoba
Odpověď d)Pouze pokud posádka provedla potřebná měření a neexistuje nebezpečí výbuchu
 
č. 1820 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-21 Nákladní tanky musí být vystříkány jen tehdy, když byly předem vyvětrány. Proč?

Správná odpověď a)Z důvodu nebezpečí elektrostatického náboje.
Odpověď b)Protože na stěnách je ještě mnoho zbytků olova.
Odpověď c)Protože pak zbytky nákladů jsou příliš rozředěné.
Odpověď d)Protože jinak v případě rezivých tanků zbytky nákladu nejsou odstraněny.
 
č. 1821 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-22 Během měření koncentrace plynu v prázdném nákladním tanku, jehož předchozí obsah není znám, nereaguje přístroj pro detekci plynů. Smí se do tohoto nákladního tanku vstoupit bez dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Ne, protože přítomnost toxických plynů a obsah kyslíku nebyly kontrolovány.
Odpověď b)Ano, protože nákladní tank nyní je bez plynů.
Odpověď c)Ne, protože se měření musí provádět dvakrát v časovém odstupu deseti minut.
Odpověď d)Ano, ale pouze pokud osoba, která do nákladního tanku vstupuje, používá ochrannou výstroj a masku s filtrem.
 
č. 1822 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-23 K provedení čistících prací musí člen posádky vstoupit do nákladního tanku. Není možné změřit obsah koncentrace kyslíku. Co z následující ochranné výstroje se nikdy nesmí použít?

Správná odpověď a)Plná maska s filtrem.
Odpověď b)Ochrannou obuv.
Odpověď c)Bezpečnostní výstroj.
Odpověď d)Ochranný oděv.
 
č. 1824 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-25 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné látky třídy 3, pro které je požadována ochrana před výbuchem. Jaký typ masky nebo dýchacího přístroje se musí na plavidle nacházet pro každého člena posádky?

Správná odpověď a)Odpovídající dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu
Odpověď b)Dýchací přístroj na stlačený vzduch
Odpověď c)Polomaska s filtrem
Odpověď d)Prachová maska
 
č. 1825 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-26 Kdy se musí používat maska s filtremí?

Správná odpověď a)Při odběru vzorku, jestliže se toto vyžaduje v pododdílu 3.2.3.2., tabulka C.
Odpověď b)Při vstupu do nákladního tanku, pokud se toto vyžaduje v pododdílu 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď c)Při pracích v nevyčištěném nákladním tanku.
Odpověď d)Jestliže v nákladním tanku je obsah kyslíku 21 obj. %.
 
č. 1826 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-27 Během plnění tankového plavidla se do vody dostane olovo. Co se stane s látkou? Látka

Správná odpověď a)se na vodní hladině rozšíří a poté odpaří.
Odpověď b)se smísí s vodou.
Odpověď c)klesne ke dnu.
Odpověď d)se na vodní hladině rozšíří a neodpaří.
 
č. 1827 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-28 Smíte na tankových plavidlech provádět čisticí práce s kapalinami, které mají bod vzplanutí menší než 55 C°?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze v oblasti nákladu.
Odpověď b)Ano, ale pouze ve strojovně.
Odpověď c)Ano, ale pouze mimo oblast nákladu.
Odpověď d)Ano, pokud je v blízkosti hasicí přístroj.
 
č. 1828 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-29 Do tankového plavidla musí být naložena látka UN 1202 TOPNÝ OLEJ. Předchozí náklad byl také UN 1202 TOPNÝ OLEJ. Musí, podle ADN, osoby, které zapojují nakládací hadici nebo nakládací rameno, mít dýchací přístroj?

Správná odpověď a)Ne, to u této látky není zapotřebí.
Odpověď b)Ne, ADN žádnou takovou povinnost nezná.
Odpověď c)Ano, také u této látky je toto předepsané.
Odpověď d)Ano, to je předepsáno, pokud místně příslušný úřad nevystaví potvrzení o tom,že to není zapotřebí.
 
č. 1829 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-30 Do tankového plavidla musí být naložena látka UN 2079 DIETHYLENETRIAMIN. Předchozí náklad byl UN 1202 TOPNÝ OLEJ a nákladní tanky byly vyčištěny a odplyněny. Musí, podle ADN osoby, které zapojují nakládací hadici nebo nakládací rameno, mít dýchací přístroj?

Správná odpověď a)Ne, to u této látky není zapotřebí.
Odpověď b)Ne, ADN žádnou takovou povinnost nezná.
Odpověď c)Ano, také u této látky je toto předepsané.
Odpověď d)Toto je předepsáno u plavidla typu C, u plavidla typu N toto ale není zapotřebí.
 
č. 1830 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-31 Do tankového plavidla typu N musí být naložena látka UN 2289 ISOFORONDIAMIN. Musí být, podle ADN, osoby, které napojují nakládací hadici nebo nakládací rameno vybaveny ochrannými prostředky?

Správná odpověď a)Ano, u této látky je to předepsáno.
Odpověď b)Ne, to u této látky není zapotřebí.
Odpověď c)Ne, ADN žádnou takovou povinnost nezná.
Odpověď d)Ne, to není zapotřebí, protože na žádném tankovém plavidle typu N není přítomnost ochranných prostředků předepsána.
 
č. 1831 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-32 Musí se na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, vždy nacházet přístroj pro detekci plynu dle ADN?

Správná odpověď a)Ne, pouze pokud je to požadováno v kapitole pododdílu 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď b)Ano, to patří k základnímu vybavení.
Odpověď c)Ano, jinak plavidlo nemůže získat osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Ne, to je předepsáno pouze jestliže plavidlo přepravuje látky třídy 3.
 
č. 1832 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-33 Co se podle ADN rozumí pod pojmem „stálé hoření“?

Správná odpověď a)Rovnoměrné hoření s neurčitou dobou trvání.
Odpověď b)Rovnoměrné hoření krátkého trvání.
Odpověď c)Požár, po kterém následuje výbuch.
Odpověď d)Požár, který je tak prudký, že vznikne tlaková vlna.
 
č. 1833 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-34 Musí být na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné látky, vždy pro každou osobu k dispozici únikový prostředek dle ADN?

Správná odpověď a)Ne, pouze pokud je to vyžadováno v pododdílu 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď b)Ano, protože při přepravě nebezpečných věcí vždy existuje riziko, že v případě katastrofy je potřeba uniknout.
Odpověď c)Ne, to je zapotřebí jen tehdy, jestliže to je výslovně vyžadováno v písemných pokynech.
Odpověď d)Ne, pokud to není předepsáno v přepravním dokladu.
 
č. 1834 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-35 Je dle ADN na každém tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, pro každého člena posádky předepsán jeden pár ochranné obuvi?

Správná odpověď a)Ano, to platí pro všechna tanková plavidla.
Odpověď b)Ne, toto neplatí u plavidel pro přepravu suchého nákladu.
Odpověď c)Ano, to platí pro všechny plavidla přepravující nebezpečné věci.
Odpověď d)Ne, dle ADN není předepsána žádná ochranná obuv.
 
č. 1835 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-36 Je dle ADN předepsána na plavidle přítomnost dýchacích přístrojů, nezávislých na okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Ne. Je to závislé na tom, zda chceme vstoupit do uzavřeného prostoru.
Odpověď b)Ano, jak na palubách nákladních plavidel, tak i na palubách tankových plavidel.
Odpověď c)Ano, ale jen na palubách tankových plavidel.
Odpověď d)Ano, na palubách všech tankových plavidel, které přepravují hořlavé kapaliny.
 
č. 1836 Zkratka souboru otázek: TS8
Otázka130 08.0-37 ADN v určitých případech předepisuje, že musí být k dispozici dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu. Typ filtru, který musí být použit, najdete v

Správná odpověď a)návodu od výrobce.
Odpověď b)ADN, 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď c)přepravním dokladu.
Odpověď d)ADN, 3.2.3.2, tabulka B.