Soubory otázek pro způsobilost
'Tankery C ADN 2023'

č. 1 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-01 Hoření butanu je:

Správná odpověď a)chemický proces.
Odpověď b)fyzikální proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-02 U fyzikálních procesů se stav látky:

Správná odpověď a)může změnit, ale látka samotná se nezmění.
Odpověď b)může změnit a látka samotná se může změnit.
Odpověď c)nemůže změnit, ale látka se může změnit.
Odpověď d)nemůže změnit a látka samotná se také nemůže změnit.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-03 Který z následně uvedených procesů je chemický proces?

Správná odpověď a)Rezivění železa.
Odpověď b)Rozpouštění cukru ve vodě.
Odpověď c)Rozpouštění vosku svíčky.
Odpověď d)Vypařování benzínu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-04 Který z následně uvedených procesů je fyzikální proces?

Správná odpověď a)Ztuhnutí benzenu.
Odpověď b)Rozklad vody na vodík a kyslík.
Odpověď c)Oxidování hliníku.
Odpověď d)Spalování nafty.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-05 Který z následně uvedených procesů je fyzikální proces?

Správná odpověď a)Rozpínání nafty.
Odpověď b)Rozklad oxidu rtuťnatého na rtuť a kyslík.
Odpověď c)Polymerace styrenu.
Odpověď d)Spalování topného oleje.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-06 Odpařování látky UN 1846, TETRACHLORMETHAN, je:

Správná odpověď a)fyzikální proces.
Odpověď b)chemický proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-07 Polymerace látky UN 2055, STYREN je:

Správná odpověď a)chemický proces.
Odpověď b)fyzikální proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC1 2023
Otázka331 01.0-08 Hoření látky UN 2247, n-DEKAN je:

Správná odpověď a)chemický proces.
Odpověď b)fyzikální proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-01 0,5 barů odpovídá tlaku?

Správná odpověď a)50,0 kPa.
Odpověď b)5,0 kPa.
Odpověď c)0,5 kPa.
Odpověď d)500,0 kPa.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-02 V uzavřené nádobě je při teplotě 27 °C tlak 180 kPa. Jaký bude tlak při teplotě 77 °C, jestliže objem nádoby se nezmění?

Správná odpověď a)210,0 kPa.
Odpověď b)154,3 kPa.
Odpověď c)230,0 kPa.
Odpověď d)513,3 kPa.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-03 Nákladní tank je naplněn na 95% objemu látkou UN 1547, ANILÍN. Nákladní tank se uzavře. Kdy ustane odpařování anilínu?

Správná odpověď a)Když tlak anilínových par dosáhne tlaku nasycených par.
Odpověď b)Když se anilín zcela odpaří.
Odpověď c)Když se dosáhne kritické teploty.
Odpověď d)Když tlak anilínových par bude stejný jako tlak vnějšího vzduchu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-05 Co se stane, když se uzavřená plynová lahev bude zahřívat na slunci?

Správná odpověď a)Zvýší se tlak i teplota.
Odpověď b)Zvýší se pouze teplota.
Odpověď c)Zvýší se pouze tlak.
Odpověď d)Sníží se tlak a zvýší se teplota.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-06 V uzavřeném, prázdném nákladním tanku o objemu 240 m³ je přetlak 10 kPa. Potom je nákladní tank naplněn 80 m³ kapaliny. Jak velký nyní bude přetlak v nákladním tanku, jestliže teplota zůstane stejná?

Správná odpověď a)15 kPa.
Odpověď b)7,5 kPa.
Odpověď c)5 kPa.
Odpověď d)30 kPa.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-07 Kapalina při nezměněné teplotě:

Správná odpověď a)nemá žádnou určitou formu, ale má určitý objem.
Odpověď b)má určitou formu a určitý objem.
Odpověď c)má určitou formu ale nemá určitý objem.
Odpověď d)nemá žádnou určitou formu a žádný určitý objem.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-08 Kritická teplota je:

Správná odpověď a)teplota, nad kterou nelze zkapalnit plyn.
Odpověď b)nejnižší možná teplota, a sice 0 K.
Odpověď c)teplota, nad kterou lze zkapalnit plyn.
Odpověď d)teplota, při které je dosažena nejspodnější hranice výbušnosti.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-09 Teplota 353 K odpovídá teplotě?

Správná odpověď a)80 °C.
Odpověď b)253 °C.
Odpověď c)353 °C.
Odpověď d)626 °C.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-10 Při teplotě 21 °C je objem plynu v uzavřené nádobě 98 litrů. Jaký bude objem plynu při teplotě 30 °C jestliže tlak zůstane stejný?

Správná odpověď a)101 litrů.
Odpověď b)98 litrů.
Odpověď c)95 litrů.
Odpověď d)140 litrů.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-11 Jaká je nejnižší možná teplota?

Správná odpověď a)0 K.
Odpověď b)0 °C.
Odpověď c)-273 K.
Odpověď d)273 K.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-12 Nízkovroucí kapaliny jsou kapaliny s bodem varu:

Správná odpověď a)nižším než 100 °C.
Odpověď b)nižším než 0 °C.
Odpověď c)mezi 100 °C a 150 °C.
Odpověď d)vyšším než 150 °C.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-13 Během tání čisté látky teplota této látky:

Správná odpověď a)zůstane stejná.
Odpověď b)bude klesat.
Odpověď c)se bude zvyšovat.
Odpověď d)bude v závislosti na látce stoupat nebo klesat.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-14 Bod varu látky UN 1897, TETRACHLORETHYLEN je 121 °C. Tetrachlorethylen je:

Správná odpověď a)středněvroucí kapalina.
Odpověď b)nízkovroucí kapalina.
Odpověď c)vysokovroucí kapalina.
Odpověď d)plyn.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-15 Kolika stupňům Kelvinových odpovídá teplota 30 °C?

Správná odpověď a)303 K.
Odpověď b)243 K.
Odpověď c)30 K.
Odpověď d)- 243 K.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-16 Vysokovroucí kapaliny jsou kapaliny s bodem varu:

Správná odpověď a)vyšším než 150 °C.
Odpověď b)nižším než 100 °C.
Odpověď c)mezi 100 °C a 150 °C.
Odpověď d)nižším než 50 °C.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-17 V jakých jednotkách musí být vždy vyjádřená teplota podle Gay-Lussacova zákona?

Správná odpověď a)K.
Odpověď b)°C.
Odpověď c)Pa.
Odpověď d)oF.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-18 Bod varu látky UN 1155, DIETHYLETER je 35 °C. Diethyleter je:

Správná odpověď a)nízkovroucí kapalina.
Odpověď b)středněvroucí kapalina.
Odpověď c)vysokovroucí kapalina.
Odpověď d)velmi vysokovroucí kapalina.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-19 Jednotka tlaku je:

Správná odpověď a)pascal.
Odpověď b)litr.
Odpověď c)newton.
Odpověď d)kelvin.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-20 100 % obj. odpovídá hodnotě:

Správná odpověď a)1 000 000 ppm.
Odpověď b)100 ppm.
Odpověď c)1 000 ppm.
Odpověď d)1 ppm.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.2-21 V uzavřené nádobě je při teplotě 7 °C tlak 200 kPa. Tlak stoupne na 400 kPa. Objem se nezmění. Jak vysoká je nová teplota?

Správná odpověď a)287 °C.
Odpověď b)14 °C.
Odpověď c)560 °C.
Odpověď d)-133 °C.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-22 Jak se změní tlak v uzavřeném prostoru, jestliže klesne absolutní teplota na poloviční hodnotu původní teploty v tomto prostoru?

Správná odpověď a)Tlak bude poloviční.
Odpověď b)Tlak zůstane stejný.
Odpověď c)Tlak se zdvojnásobí.
Odpověď d)Tlak bude čtyřikrát menší.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CC2 2023
Otázka331 02.0-23 Pod bodem varu kapaliny rozumíme:

Správná odpověď a)teplotu, při které se kapalina při tlaku 100 kPa (1 bar) přemění v páru.
Odpověď b)množství kapaliny, které dosáhlo bodu varu.
Odpověď c)tlak kapaliny při teplotě 100 °C.
Odpověď d)objem kapaliny při teplotě 100 °C a tlaku 100 kPa (1 bar).
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-01 Přechod z pevného skupenství do plynného nazýváme:

Správná odpověď a)sublimace.
Odpověď b)kondenzace.
Odpověď c)tuhnutí.
Odpověď d)vypařování.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-02 Přechod plynného skupenství do kapalného nazýváme:

Správná odpověď a)kondenzace.
Odpověď b)tuhnutí.
Odpověď c)zrání.
Odpověď d)sublimace.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-03 Kondenzace je příkladem:

Správná odpověď a)přechodu látky z plynného do kapalného skupenství.
Odpověď b)přechodu látky z plynného do pevného skupenství.
Odpověď c)přechodu látky z kapalného do plynného skupenství.
Odpověď d)vypařování.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-04 Příkladem sublimace je:

Správná odpověď a)vypařování suchého ledu.
Odpověď b)tvorba kondenzátu na chladném okně.
Odpověď c)ztuhnutí roztaveného železa.
Odpověď d)odpařování kapalného hexanu ze sójového šrotu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-05 Ztuhnutí je přechod z:

Správná odpověď a)kapalného skupenství do pevného skupenství.
Odpověď b)kapalného skupenství do plynného skupenství.
Odpověď c)plynného skupenství do kapalného skupenství.
Odpověď d)pevného skupenství do kapalného skupenství
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-07 Přechod z pevného skupenství do plynného skupenství se nazývá:

Správná odpověď a)sublimace.
Odpověď b)tuhnutí.
Odpověď c)tání.
Odpověď d)vypařování.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-08 Jestliže je při normálním tlaku teplota látky vyšší než bod varu této látky, pak je tato látka:

Správná odpověď a)plyn.
Odpověď b)kapalina.
Odpověď c)pevná látka.
Odpověď d)kapalina nebo pevná látka.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-09 Jaké je skupenství látky UN 1605 ETHYLENDIBROMID při teplotě 5 °C?

Správná odpověď a)pevné.
Odpověď b)plynné.
Odpověď c)kapalné.
Odpověď d)v přechodném mezistavu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-10 Jak se nazývá proces, při kterém tuhá látka přechází do plynného stavu?

Správná odpověď a)Sublimace.
Odpověď b)Kondenzace.
Odpověď c)Vypařování.
Odpověď d)Rekombinace.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC3 2023
Otázka331 03.0-11 O jaký typ reakce se jedná, jestliže po reakci vznikla nová látka?

Správná odpověď a)Chemická reakce.
Odpověď b)Fyzikální reakce
Odpověď c)Meteorologická reakce.
Odpověď d)Logická reakce.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-01 Meze výbušnosti pro látku UN 1547, ANILÍN jsou 1,2 - 11 obj. %. Směs, která obsahuje 0,1 obj. % anilínu a 99,9 obj. % vzduchu:

Správná odpověď a)není ani hořlavá ani výbušná.
Odpověď b)je hořlavá, ale není výbušná.
Odpověď c)je jak hořlavá, tak i výbušná.
Odpověď d)není hořlavá, ale je výbušná.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-02 Teplota samovznícení látky UN 1779, KYSELINA MRAVENČÍ je 480 °C. Která z tvrzení platí v případě, že teplota kyseliny mravenčí ve směsi se vzduchem je nižší než 480 °C?

Správná odpověď a)Látka se nemůže spontánně (sama od sebe) vznítit.
Odpověď b)Látka nemůže být zapálena.
Odpověď c)Látka se může spontánně (sama od sebe) vznítit.
Odpověď d)Látka se může spontánně (sama od sebe) vznítit, ale nemůže vybuchnout.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-03 Katalyzátor je látka, která:

Správná odpověď a)má ovlivnit rychlost reakce, aniž by se reakcí sama změnila.
Odpověď b)má zabránit statické elektřině, aniž by znečistila látku.
Odpověď c)má zabránit polymeraci, aniž by znečistila látku.
Odpověď d)se přidává jako barvivo, aniž by znečistila látku.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-04 „Detonace” je určitý druh:

Správná odpověď a)výbuchu.
Odpověď b)čisticího prostředku.
Odpověď c)zkumavky.
Odpověď d)zpomalovače.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-05 Bod vzplanutí látky UN 1282, PYRIDIN činí 20 °C. To znamená, že pyridin při teplotě 25 °C:

Správná odpověď a)vyprodukuje dostatek páry, aby mohlo dojít ke vznícení.
Odpověď b)nevyprodukuje dostatek páry, aby mohlo dojít ke vznícení.
Odpověď c)se může spontánně vznítit.
Odpověď d)vyprodukuje příliš mnoho páry, než aby mohlo dojít ke vznícení.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-06 Jaký proces vyžaduje největší rychlost hoření?

Správná odpověď a)Detonace.
Odpověď b)Vznícení.
Odpověď c)Exploze.
Odpověď d)Imploze.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-07 Termickému výbuchu látky lze zabránit, jestliže:

Správná odpověď a)látku chladíme.
Odpověď b)zvýšíme tlak na látku.
Odpověď c)látku zahříváme.
Odpověď d)látku stlačíme.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC4 2023
Otázka331 04.0-08 Meze výbušnosti látky UN 1114 BENZEN jsou 1,2 – 8,6 obj.%. Směs, která obsahuje 5 obj. % benzenu a 95 obj. % vzduchu:

Správná odpověď a)je hořlavá a výbušná.
Odpověď b)není hořlavá, ale výbušná.
Odpověď c)není ani hořlavá ani výbušná.
Odpověď d)je sice hořlavá, ale není výbušná.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-01 Jak velký je objem 550 t látky UN 2874 FURFURYLALKOHOL, jestliže hustota furfurylalkoholu činí 1,1?

Správná odpověď a)500 m³.
Odpověď b)5 m³.
Odpověď c)605 m³.
Odpověď d)2 000 m³.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-02 Jaká je hmotnost 500 m³ látky UN 1991 CHLOROPREN, jestliže hustota chloroprenu činí 0,96?

Správná odpověď a)480,0 t.
Odpověď b)192,0 t.
Odpověď c)0,48 t.
Odpověď d)521,0 t.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-03 Náklad 600 m³ látky UN 1218, ISOPREN má hmotnost 420 t. Jaká je relativní hustota isoprenu?

Správná odpověď a)0,7.
Odpověď b)2,0.
Odpověď c)1,43.
Odpověď d)2,52.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-04 Aby bylo možné vypočítat hustotu látky, musí se:

Správná odpověď a)hmotnost vydělit objemem.
Odpověď b)objem vydělit hmotností.
Odpověď c)objem vynásobit hmotností.
Odpověď d)hmotnost přičíst k objemu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-05 Jak se změní hustota UN 1547 ANILÍN, jestliže se zvýší teplota?

Správná odpověď a)Hustota se zmenší.
Odpověď b)Hustota zůstane stejná.
Odpověď c)Hustota se zvětší.
Odpověď d)Hustota se někdy zvětší, někdy zmenší.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-06 Hustota látky je udávána jako 2,15 kg/dm³. To odpovídá:

Správná odpověď a)2,15 t/m³.
Odpověď b)0,00215 t/m³.
Odpověď c)21,5 t/m³.
Odpověď d)215 t/m³.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-07 Relativní hustota kapalné látky je 0,95. Jaká je hmotnost 1900 m³ této látky?

Správná odpověď a)1805 t.
Odpověď b)1805 kg.
Odpověď c)200 kg.
Odpověď d)200 t.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-08 Hmotnost 180 litrů látky UN 1092 AKROLEIN, STABILIZOVANÝ činí 144 kg. Hustota této látky je:

Správná odpověď a)0,8.
Odpověď b)1,25.
Odpověď c)2,59.
Odpověď d)3,6.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-09 Relativní hustota látky činí 1,15. Jak velký je objem, jestliže hmotnost látky je 2 300 tun?

Správná odpověď a)2000 m³.
Odpověď b)500 m³.
Odpověď c)250 m³.
Odpověď d)2645 m³.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-10 Jak se změní hustota, jestliže objem určitého množství plynu se zmenšuje?

Správná odpověď a)Hustota se zvětší.
Odpověď b)Hustota se zmenší.
Odpověď c)Hustota zůstane stejná.
Odpověď d)Hustota se někdy zvětší, někdy zmenší.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-11 Jestliže má být vypočtena hmotnost látky, musíme:

Správná odpověď a)hustotu vynásobit objemem.
Odpověď b)hustotu vydělit objemem.
Odpověď c)objem vydělit hustotou.
Odpověď d)objem vydělit tlakem.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-12 Jestliže má být vypočten objem látky, musí se:

Správná odpověď a)hmotnost vydělit hustotou.
Odpověď b)hustota vydělit hmotností.
Odpověď c)hustota vynásobit hmotností.
Odpověď d)hmotnost vydělit tlakem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-13 Jak se změní hustota UN 2789, KYSELINA OCTOVÁ, když se její teplota sníží?

Správná odpověď a)Hustota se zvětší.
Odpověď b)Hustota se zmenší.
Odpověď c)Hustota zůstane stejná.
Odpověď d)Hustota se někdy zvětší, někdy zmenší.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-14 Jednotka hustoty je (podle mezinárodní jednotkové soustavy SI):

Správná odpověď a)kg/ m³.
Odpověď b)kg.
Odpověď c)m³.
Odpověď d)l.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-15 Hustota plynu je závislá:

Správná odpověď a)na tlaku a teplotě.
Odpověď b)výlučně na tlaku.
Odpověď c)výlučně na teplotě.
Odpověď d)výlučně na objemu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC5 2023
Otázka331 05.0-16 Hustota páry kapalin je v poměru k hustotě okolního vzduchu většinou:

Správná odpověď a)vyšší.
Odpověď b)stejná.
Odpověď c)nižší.
Odpověď d)žádná se shora uvedených odpovědí není správná.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-01 Kov reaguje s kyslíkem. Přitom dojde ke vzniku černé, práškové látky. Tato látka je:

Správná odpověď a)sloučenina.
Odpověď b)prvek.
Odpověď c)slitina.
Odpověď d)směs.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-02 Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Směs je složena minimálně ze dvou látek.
Odpověď b)Směs vzniká chemickou reakcí.
Odpověď c)Při vzniku směsi vždy dojde k uvolnění tepla.
Odpověď d)Směs sestává vždy ze tří látek v určitém poměru.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-03 Čistá voda (H2O) je příkladem:

Správná odpověď a)sloučeniny.
Odpověď b)prvku.
Odpověď c)slitiny.
Odpověď d)směsi.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-04 Organická sloučenina obsahuje vždy:

Správná odpověď a)atomy uhlíku.
Odpověď b)atomy kyslíku.
Odpověď c)atomy vodíku.
Odpověď d)atomy dusíku.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-05 Rozpouštěním cukru vzniká:

Správná odpověď a)směs.
Odpověď b)sloučenina.
Odpověď c)slitina.
Odpověď d)prvek.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-06 Co se stane, jestliže se ze sloučeniny uvolní vodík?

Správná odpověď a)Je lehčí než vzduch a bude stoupat.
Odpověď b)Je lehčí než vzduch a bude se shromažďovat na podlaze.
Odpověď c)Okamžitě se sloučí s dusíkem ve vzduchu.
Odpověď d)Katalytickou reakcí vznikne voda.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-07 Které prvky se nachází ve sloučenině - kyselina dusičná (HNO3)?

Správná odpověď a)Vodík, dusík a kyslík.
Odpověď b)Uhlík, vodík a dusík.
Odpověď c)Helium, sodík a kyslík.
Odpověď d)Síra, dusík a kyslík.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC6 2023
Otázka331 06.0-08 Mohou se kapaliny smíchávat?

Správná odpověď a)Ano, ale ne všechny kapaliny jsou vždy vzájemně smísitelné.
Odpověď b)Ano, jsou vždy mísitelné.
Odpověď c)Ne, nejsou nikdy mísitelné.
Odpověď d)Jsou mísitelné ve všech poměrech.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-01 NaNO3 je:

Správná odpověď a)anorganická sloučenina.
Odpověď b)organická sloučenina.
Odpověď c)směs.
Odpověď d)slitina.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-02 C3H8 je:

Správná odpověď a)organická sloučenina.
Odpověď b)směs.
Odpověď c)anorganická sloučenina.
Odpověď d)slitina.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-03 Značka prvku kyslík je:

Správná odpověď a)O
Odpověď b)H
Odpověď c)N
Odpověď d)S
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-04 Značka prvku dusík je:

Správná odpověď a)N
Odpověď b)S
Odpověď c)O
Odpověď d)H
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-05 Které z následujících tvrzení je chybné?

Správná odpověď a)Sloučenina vždy sestává z jediného druhu atomů.
Odpověď b)Čistá látka sestává z jediného druhu molekul.
Odpověď c)Molekuly jsou složené z atomů.
Odpověď d)Prvek sestává z jediného druhu atomů.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-06 Značka prvku vodík je:

Správná odpověď a)H
Odpověď b)O
Odpověď c)W
Odpověď d)N
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-07 Co jsou molekuly?

Správná odpověď a)Molekuly jsou elektricky neutrální částice, které se skládají se ze dvou nebo více atomů.
Odpověď b)Molekuly jsou nejmenší částicí látky, které mají polovinu vlastností této látky.
Odpověď c)Molekuly jsou atomy, které vznikají při teplotě 20 °C.
Odpověď d)Molekuly jsou složkami atomů.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-08 Prvek se skládá vždy z:

Správná odpověď a)atomů.
Odpověď b)směsí.
Odpověď c)sloučenin.
Odpověď d)molekul.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-09 Jak se nazývá elektricky neutrální částice složená ze dvou nebo více atomů?

Správná odpověď a)Molekula.
Odpověď b)Neutron.
Odpověď c)Ion.
Odpověď d)Proton.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-10 Správný chemický vzorec pro tři molekuly vody je?

Správná odpověď a)3 H2O
Odpověď b)(H2O)3
Odpověď c)H6O3
Odpověď d)H2O
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-11 Jaké je latinské označení kyslíku?

Správná odpověď a)Oxygenium.
Odpověď b)Hydrogenium.
Odpověď c)Nitrogenium.
Odpověď d)Ferrum.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-12 Písmeno N je v chemických vzorcích symbol pro:

Správná odpověď a)dusík.
Odpověď b)uhlík.
Odpověď c)vodík.
Odpověď d)kyslík.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
OtázkaZnačka prvku uhlík je?

Správná odpověď a)C
Odpověď b)H
Odpověď c)K
Odpověď d)O
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-14 Jaká je molekulová hmotnost látky UN 1294, TOLUEN (C6H5CH3 ), když je C = 12, H = 1?

Správná odpověď a)92
Odpověď b)78
Odpověď c)104
Odpověď d)106
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC7 2023
Otázka331 07.0-15 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0 (nula)? Při:

Správná odpověď a)-273 °C.
Odpověď b)212 K.
Odpověď c)273 °K.
Odpověď d)-100 °C.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-01 Inhibitor je látka, která:

Správná odpověď a)zamezí polymeraci.
Odpověď b)urychluje reakci.
Odpověď c)napadá nervový systém.
Odpověď d)zabrání statickému výboji.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-02 Která látka zabrání polymeraci?

Správná odpověď a)Inhibitor.
Odpověď b)Kondenzátor.
Odpověď c)Katalyzátor.
Odpověď d)Indikátor.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-03 Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Inhibitor musí být dobře smísitelný s produktem.
Odpověď b)Inhibitor může reagovat s produktem.
Odpověď c)Inhibitor se může lehce z produktu odpařit.
Odpověď d)Inhibitor musí mít nízký bod vzplanutí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-04 Co je polymerace?

Správná odpověď a)Proces, při kterém jedna nebo více sloučenin navzájem reagují a vytváří velmi velké molekuly.
Odpověď b)Proces spalování, při kterém se uvolňuje hodně tepla.
Odpověď c)Proces, při kterém se působením tepla rozkládá sloučenina.
Odpověď d)Proces, při kterém se látka rozkládá elektrickým proudem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-05 Nákladní tank obsahuje produkt, který může lehce polymerizovat. Aby se zabránilo polymerizaci, byl přidán inhibitor. Během přepravy se malá část produktu odpaří a krátce nato na horní straně nákladního tanku kondenzuje. Tento kondenzát:

Správná odpověď a)může polymerizovat, protože neobsahuje žádný inhibitor.
Odpověď b)nemůže polymerizovat, protože se nejdříve odpaří.
Odpověď c)nemůže polymerizovat, protože obsahuje inhibitor.
Odpověď d)může polymerizovat, ačkoliv stále ještě obsahuje inhibitor.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-06 Během plavby s nákladem UN 2055 STYRÉN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ musí být provedena preventivní opatření, aby byl náklad dostatečně stabilizovaný. Jaký údaj se nemusí uvádět v přepravním dokladu?

Správná odpověď a)Tlak, který se udržuje nad stabilizovanou kapalinou.
Odpověď b)Označení a množství stabilizátoru, který je třeba přidat.
Odpověď c)Datum, kdy byl stabilizátor přimísen a očekávaná doba účinnosti za normálních podmínek.
Odpověď d)Teplotní hranice, které stabilizátor ovlivňují.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-07 Co znamená slabika „poly“ ve slově „polymerizace“?

Správná odpověď a)„mnoho”.
Odpověď b)„dlouhý”.
Odpověď c)„atom”.
Odpověď d)„velký”.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-08 Pro polymerizaci je vždy charakteristické:

Správná odpověď a)zvýšení teploty.
Odpověď b)snížení teploty.
Odpověď c)změna barvy.
Odpověď d)změna hmotnosti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-09 Inhibitor je:

Správná odpověď a)stabilizátor.
Odpověď b)čisticí prostředek.
Odpověď c)druh klihu.
Odpověď d)prostředek pro snížení bodu mrazu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-10 Určitá látka je při 20 °C kapalná a při teplotách nad 35 °C se lehce rozkládá. Tato látka je:

Správná odpověď a)nestabilní kapalina.
Odpověď b)nestabilní plyn.
Odpověď c)stabilní kapalina.
Odpověď d)stabilní plyn.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-11 Pozitivní katalyzátor je látka, která

Správná odpověď a)urychlí reakci.
Odpověď b)zabrání statickému výboji.
Odpověď c)zabrání polymerizaci.
Odpověď d)zabrání vzniku tepla.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-12 Negativní katalyzátor je látka, která:

Správná odpověď a)zpomalí chemickou reakci.
Odpověď b)podporuje polymerizaci.
Odpověď c)zabrání statickému výboji.
Odpověď d)zabrání odpařování kapaliny.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-13 Jaký je rozdíl mezi chemicky stabilní a chemicky nestabilní látkou?

Správná odpověď a)Chemicky nestabilní látka se lehce rozkládá a chemicky stabilní látka ne.
Odpověď b)Chemicky stabilní látka se rozkládá snadněji než chemicky nestabilní látka.
Odpověď c)Chemicky nestabilní látka se odpaří rychleji než chemicky stabilní látka.
Odpověď d)Chemicky nestabilní látka má vyšší bod tání než chemicky stabilní látka.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-14 Jestliže se při chemické reakci vzájemně sloučí monomery, pak toto nazýváme?

Správná odpověď a)Polymerizace.
Odpověď b)Vypařování.
Odpověď c)Rozklad.
Odpověď d)Kondenzace.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-15 Který produkt se musí přepravovat stabilizovaný?

Správná odpověď a)UN 1301 VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1114 BENZEN.
Odpověď c)UN 1863 PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY.
Odpověď d)UN 2312 FENOL, ROZTAVENÝ.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-16 Proč se do určitých produktů přidává stabilizátor (inhibitor)? Aby se zamezilo:

Správná odpověď a)polymerizaci.
Odpověď b)vypařování.
Odpověď c)výbuchu.
Odpověď d)zmrznutí.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CC8 2023
Otázka331 08.0-17 Čím se často zahájí polymerizační reakce?

Správná odpověď a)Nárůstem teploty.
Odpověď b)Nadbytkem dusíku.
Odpověď c)Inhibitorem.
Odpověď d)Náhlým poklesem teploty.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-01 Jak se také nazývají roztoky s hodnotou pH větší než 7?

Správná odpověď a)Zásady.
Odpověď b)Kyseliny.
Odpověď c)Mýdla.
Odpověď d)Suspenze.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-02 Látka UN 1824 HYDROXID SODNÝ, ROZTOK je příklad:

Správná odpověď a)silné zásady.
Odpověď b)slabé kyseliny.
Odpověď c)silné kyseliny.
Odpověď d)slabé zásady.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-03 Látka UN 1830, KYSELINA SÍROVÁ s obsahem více než 51% kyseliny je příklad:

Správná odpověď a)silné kyseliny.
Odpověď b)slabé kyseliny.
Odpověď c)silné zásady.
Odpověď d)slabé zásady.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-04 Hodnota pH zásady je vždy:

Správná odpověď a)větší než 7.
Odpověď b)menší než 7.
Odpověď c)rovná 7.
Odpověď d)větší než 14.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-05 Zásaditý roztok můžeme neutralizovat, jestliže opatrně:

Správná odpověď a)přidáme kyselý roztok.
Odpověď b)přidáme vodu.
Odpověď c)přidáme mýdlo.
Odpověď d)přidáme hydroxid sodný.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-06 Které tři vlastnosti charakterizují kyselinu?

Správná odpověď a)Žíravina, napadá kovy, hodnota pH je menší než 7.
Odpověď b)Žíravina, napadá kovy, hodnota pH je větší než 7.
Odpověď c)Žíravina, napadá kovy, mýdlový zápach.
Odpověď d)Žíravina, lakmusový papírek obarví červeně, mýdlový zápach.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-07 Čím se liší roztok s hodnotou pH 1 od roztoku s hodnotou pH 3?

Správná odpověď a)Roztok s pH 1 je silnější kyselina.
Odpověď b)Roztok s pH 1 je neutrální.
Odpověď c)Roztok s pH 1 je víc zředěný.
Odpověď d)Roztok s pH 1 je silnější zásada.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-08 Čím se liší roztok s hodnotou pH 11 od roztoku s hodnotou pH 8. Roztok s hodnotou pH 11 je:

Správná odpověď a)zásaditější.
Odpověď b)kyselejší.
Odpověď c)slabší.
Odpověď d)silnější.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-09 Hodnota pH neutrálního roztoku je:

Správná odpověď a)7.
Odpověď b)1.
Odpověď c)0.
Odpověď d)14.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-10 Největším nebezpečím kyselin a zásad je:

Správná odpověď a)žíravost.
Odpověď b)hořlavost.
Odpověď c)výbušnost.
Odpověď d)toxicita.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-11 Hydroxidy obsahují vždy

Správná odpověď a)OH -.
Odpověď b)H +.
Odpověď c)H3O +.
Odpověď d)CO -.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-12 Látka UN 2790 KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obalová skupina III, je příkladem:

Správná odpověď a)slabé kyseliny.
Odpověď b)silné kyseliny.
Odpověď c)silné báze.
Odpověď d)slabé báze.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-13 Jaká látka vznikne, když kyselina reaguje s kovem?

Správná odpověď a)Vodík.
Odpověď b)Kyslík.
Odpověď c)Dusík.
Odpověď d)Voda.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-14 Jak se také nazývají zásady?

Správná odpověď a)Alkalické látky.
Odpověď b)Anorganické látky.
Odpověď c)Alkanové kyseliny.
Odpověď d)Organické látky.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-15 Který z následovně uvedených látek je zásada?

Správná odpověď a)Látka UN 1814, HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK.
Odpověď b)Látka UN 1685, ARSENIČNAN SODNÝ.
Odpověď c)Látka UN 1230, METHANOL.
Odpověď d)Látka UN 1573, ARSENIČNAN VÁPENATÝ.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC9 2023
Otázka331 09.0-16 Jakou hodnotu pH může mít silná kyselina?

Správná odpověď a)0 – 3.
Odpověď b)7.
Odpověď c)8 – 10.
Odpověď d)10 – 12.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-01 Příkladem pomalé oxidace je:

Správná odpověď a)rezivění železa.
Odpověď b)výbuch zkapalněného plynu.
Odpověď c)spalování zemního plynu.
Odpověď d)vypařování benzínu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-02 Redukční činidla jsou látky, které:

Správná odpověď a)ochotně přijímají kyslík od jiných látek.
Odpověď b)ochotně předávají kyslík jiným látkám.
Odpověď c)jsou vysoce hořlavé.
Odpověď d)nikdy nereagují s jinými látkami.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-03 Co rozumíme pod pojmem oxidace? Spojení látky s:

Správná odpověď a)kyslíkem.
Odpověď b)vodíkem.
Odpověď c)uhlíkem.
Odpověď d)dusíkem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-04 Oxidační činidla jsou látky, které:

Správná odpověď a)ochotně předávají kyslík jiným látkám.
Odpověď b)ochotně přijímají kyslík od jiných látek.
Odpověď c)jsou vysoce hořlavé.
Odpověď d)nikdy nereagují s jinými látkami.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-05 Hořlavé látky:

Správná odpověď a)se slučují s kyslíkem.
Odpověď b)uvolňují kyslík.
Odpověď c)nereagují s kyslíkem.
Odpověď d)vytvářejí kyslík.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-06 Látky, které jsou snadno hořlavé:

Správná odpověď a)se snadno slučují s kyslíkem.
Odpověď b)se jen těžko slučují s kyslíkem.
Odpověď c)se nikdy neslučují s kyslíkem.
Odpověď d)uvolňují kyslík.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC10 2023
Otázka331 10.0-07 Co je oxidace?

Správná odpověď a)Reakce látky s kyslíkem.
Odpověď b)Reakce látky s dusíkem.
Odpověď c)Adice kyslíku.
Odpověď d)Adice dusíku.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-01 C4H10 je příkladem:

Správná odpověď a)alkánu.
Odpověď b)alkénu.
Odpověď c)aromatické sloučeniny.
Odpověď d)cykloalkánu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-02 Dvě důležité skupiny uhlovodíků jsou:

Správná odpověď a)alkány a alkény.
Odpověď b)kyseliny a zásady.
Odpověď c)oxidační a redukční činidla.
Odpověď d)louhy a hydroxidy.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-03 Polymer je:

Správná odpověď a)řetězec velmi velkých molekul se sestávající z opakujících se molekulárních skupin.
Odpověď b)látka, která má zabránit polymerizaci určité látky.
Odpověď c)látka, která urychlí reakci, aniž by se samotná reakcí změnila.
Odpověď d)snadno hořlavá látka, která může spustit chemickou reakci.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-04 Organické sloučeniny s obsahem dusíku nazýváme:

Správná odpověď a)nitrily.
Odpověď b)aromatické sloučeniny.
Odpověď c)étery.
Odpověď d)estery.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-05 Uhlovodíky, u kterých je jeden nebo více atomů vodíků nahrazen hydroxylovou skupinou (skupina OH), nazýváme:

Správná odpověď a)alkoholy.
Odpověď b)étery.
Odpověď c)estery.
Odpověď d)ketony.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-06 Skupinu látek, kterých molekuly obsahují velké množství kyslíku, nazýváme:

Správná odpověď a)peroxidy.
Odpověď b)ketony.
Odpověď c)alkeny.
Odpověď d)nitrily.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-07 Co je příklad ketonu?

Správná odpověď a)Látka UN 1090, ACETON.
Odpověď b)Látka UN 1203, BENZÍN.
Odpověď c)Látka UN 2055, STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ.
Odpověď d)Látka UN 1170, ETHANOL, ROZTOK.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-08 Důležitou skupinou esterů jsou:

Správná odpověď a)tuky a oleje.
Odpověď b)peroxidy.
Odpověď c)báze.
Odpověď d)alkoholy.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-09 Atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost kyslíku je 16 a atomová hmotnost síry je 32. Jaká je molekulová hmotnost kyseliny sírové (H2SO4)?

Správná odpověď a)98.
Odpověď b)49.
Odpověď c)129.
Odpověď d)146.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-10 Atomová hmotnost uhlíku je 12 a atomová hmotnost kyslíku je 16. Jaká je molekulová hmotnost oxidu uhličitého (CO2)?

Správná odpověď a)44.
Odpověď b)40.
Odpověď c)38.
Odpověď d)76.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-11 Atomová hmotnost vápníku je 40, atomová hmotnost kyslíku je 16 a atomová hmotnost vodíku je 1. Jaká je molekulová hmotnost hašeného vápna (Ca(OH)2)?

Správná odpověď a)74.
Odpověď b)58.
Odpověď c)96.
Odpověď d)114.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-12 Proč se aromatické sloučeniny nazývají aromáty?

Správná odpověď a)Pro jejich zápach.
Odpověď b)Pro jejich barvu.
Odpověď c)Pro jejich toxicitu.
Odpověď d)Pro jejich rozpustnost.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-13 Jaký je příklad nitrosloučeniny?

Správná odpověď a)Látka UN 1664, NITROTOLUENY, KAPALNÉ.
Odpověď b)Látka UN 1090, ACETON.
Odpověď c)Látka UN 1203, BENZÍN.
Odpověď d)Látka UN 2312, FENOL, ROZTAVENÝ.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-14 Látka UN 1230, METHANOL je příkladem:

Správná odpověď a)alkoholu.
Odpověď b)esteru.
Odpověď c)nitrilu.
Odpověď d)éteru.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-15 Příkladem alkynu je:

Správná odpověď a)látka UN 1001, ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ.
Odpověď b)látka UN 1077, PROPEN.
Odpověď c)látka UN 1170, ETHANOL.
Odpověď d)látka UN 1011, BUTAN.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-16 Která z následujících látek je nasycená?

Správná odpověď a)Látka UN 1265, PENTANY, kapalné.
Odpověď b)Látka UN 1077, PROPEN.
Odpověď c)Látka UN 1962, ETHYLEN.
Odpověď d)Látka UN 1055, ISOBUTEN.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-17 Skupiny látek, které jsou všeobecně velmi toxické a rakovinotvorné, jsou:

Správná odpověď a)aromatické sloučeniny.
Odpověď b)alkoholy.
Odpověď c)alkanové kyseliny
Odpověď d)alkany.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-18 „PVC” je:

Správná odpověď a)polymer.
Odpověď b)alkanová kyselina.
Odpověď c)monomer.
Odpověď d)aromatická sloučenina.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CC11 2023
Otázka331 11.0-19 Uhlovodíky s dvojitou vazbou nazýváme:

Správná odpověď a)alkeny.
Odpověď b)alkany.
Odpověď c)alkyny.
Odpověď d)alkyony.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-01 Musí se zabránit tomu, aby se do koncentrované KYSELINY SÍROVÉ s více než 51% kyseliny (UN 1830), dostala voda, protože:

Správná odpověď a)se uvolní hodně tepla, čímž se voda odpaří, a začne stříkat.
Odpověď b)po přidání vody vznikne hořlavý plyn vodík.
Odpověď c)kyselina sírová tím bude polymerovat.
Odpověď d)kyselina sírová s vodou reaguje za vzniku velmi jedovatých par.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-02 Která z následujících reakcí je příkladem samourychlující reakce?

Správná odpověď a)polymerizace styrenu.
Odpověď b)rozklad vody na vodík a kyslík.
Odpověď c)reakce dusíku s vodou.
Odpověď d)oxidace železa.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-03 Nakládá se produkt, který může polymerizovat. Vedlejší nákladní tank obsahuje jiný produkt. Na co musíte dbát s ohledem na produkt, který se nachází ve vedlejším nákladním tanku?

Správná odpověď a)Nesmí být moc teplý.
Odpověď b)Nesmí obsahovat žádnou vodu.
Odpověď c)Nesmí být snadno hořlavý.
Odpověď d)Nesmí obsahovat žádný inhibitor.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-04 Co může způsobit samovolnou reakci látky?

Správná odpověď a)Zahřívání.
Odpověď b)Přidání stabilizátoru.
Odpověď c)Zabránění kontaminace jiným nákladem.
Odpověď d)Přidání inertního plynu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-05 Reakci nákladu se vzduchem lze zabránit, jestliže náklad:

Správná odpověď a)zakryjeme inertním plynem.
Odpověď b)chladíme.
Odpověď c)zahříváme.
Odpověď d)bude neustále cirkulovat.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-06 Dva druhy látek s žíravými vlastnostmi jsou:

Správná odpověď a)kyseliny a zásady.
Odpověď b)alkoholy a zásady.
Odpověď c)ušlechtilé kovy a zásady.
Odpověď d)alkoholy a kyseliny.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-07 Jaký plyn se uvolňuje, když reaguje kov s kyselinou?

Správná odpověď a)Vodík.
Odpověď b)Kyslík.
Odpověď c)Metan.
Odpověď d)Chlór.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-08 Při dokonalém spalování propanu vzniká:

Správná odpověď a)oxid uhličitý a voda.
Odpověď b)oxid uhelnatý a voda.
Odpověď c)kyslík a vodík.
Odpověď d)uhlík a vodík.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-09 Při nedokonalém spalování propanu vzniká:

Správná odpověď a)oxid uhelnatý a voda.
Odpověď b)kyslík a vodík.
Odpověď c)oxid uhličitý a voda.
Odpověď d)uhlík a vodík.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-10 Samovolné reakci nákladu s kyslíkem lze zabránit, jestliže:

Správná odpověď a)náklad zakryjeme inertním plynem.
Odpověď b)se postaráme o dodatečné znečištění.
Odpověď c)náklad zahříváme.
Odpověď d)náklad neustále přečerpáváme.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-11 Inhibitor zabrání:

Správná odpověď a)polymerizaci.
Odpověď b)varu.
Odpověď c)snížení tlaku.
Odpověď d)kondenzaci.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-12 Při dokonalém spalování pentanu vzniká:

Správná odpověď a)oxid uhličitý a voda.
Odpověď b)kyslík a vodík.
Odpověď c)uhlík a voda.
Odpověď d)pentanoxid a voda.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-13 Při nedokonalém spalování hexanu vzniká:

Správná odpověď a)oxid uhelnatý a voda.
Odpověď b)oxid uhličitý a voda.
Odpověď c)kyslík a voda.
Odpověď d)hexanol a voda.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-14 Jestliže se při chemické reakci uvolňuje teplo, nazýváme tuto reakci:

Správná odpověď a)exotermickou.
Odpověď b)endotermickou.
Odpověď c)heterogenní.
Odpověď d)homogenní.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-15 Jak se nazývá reakce, výsledkem které je vznik nové látky?

Správná odpověď a)Chemická reakce.
Odpověď b)Fyzikální reakce.
Odpověď c)Meteorologická reakce.
Odpověď d)Logická reakce.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC12 2023
Otázka331 12.0-16 Samooxidace je chemická reakce, při které látka samotná dodává složku potřebnou pro reakci. Touto složkou je?

Správná odpověď a)Kyslík.
Odpověď b)kyselina uhličitá.
Odpověď c)Dusík.
Odpověď d)Oxid uhličitý.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-01 Co je nutné udělat jako první, jestliže se Vám do očí dostala chemická látka?

Správná odpověď a)Oči dlouho a hodně vyplachovat vodou, poté vyhledat lékaře.
Odpověď b)Okamžitě vyhledat lékaře.
Odpověď c)Oči krátce vypláchnout.
Odpověď d)Třít oči rukama a pak vyhledat lékaře.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-02 Aby bylo možné co nejlépe poskytnout první pomoc, musíte:

Správná odpověď a)být absolventem kurzu první pomoci.
Odpověď b)mít osvědčení ADN.
Odpověď c)mít osvědčení ADN-C.
Odpověď d)být absolventem kurzu hašení požárů.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-03 V důsledku požití toxické látky, upadla osoba do bezvědomí. Smí se postiženému dát napít?

Správná odpověď a)Ne, postiženému v bezvědomí nesmíme nikdy dát napít.
Odpověď b)Ano, ale velmi pomalu.
Odpověď c)Ano, ale musíte postiženého nechat sedět.
Odpověď d)Ano, pak se totiž vyčistí ústa a případně se látka v žaludku zředí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-04 Popálením přilnul oděv na kůži postiženého. Smí se strhnout oděv přilnutý na kůži?

Správná odpověď a)Ne, otevřením puchýřů po popálení se zvyšuje nebezpečí infekce.
Odpověď b)Ano, oděv může být znečištěný.
Odpověď c)Ano, ale musíte současně chladit.
Odpověď d)Ano, pak můžete kůži lépe chladit.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-05 Proč se doporučuje po požití toxické látky pít vodu?

Správná odpověď a)Aby se zředil obsah žaludku.
Odpověď b)Aby postižený zůstal při vědomí.
Odpověď c)Aby se vyvolalo zvracení.
Odpověď d)Aby se vypláchla ústa.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-06 Proč se při určitých nebezpečných látkách nesmí vyvolat zvracení u postihnutého, který tuto látku požil?

Správná odpověď a)Protože se látka vrátí do jícnu a tím se způsobí další poranění.
Odpověď b)Protože látka v žaludku nezpůsobí žádnou škodu.
Odpověď c)Protože látka se žaludeční kyselinou rozředí a proto je zvracení zbytečné.
Odpověď d)Protože během zvracení se obsah žaludku může dostat do dýchacích cest pacienta.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CM1 2023
Otázka333 01.0-07 Co se nesmí nikdy udělat, jestliže jeden z členů posádky ztratil vědomí potom, jak se dostal do kontaktu s nějakou látkou?

Správná odpověď a)Pokoušet se postiženému dát napít vody.
Odpověď b)Hýbat s postiženým.
Odpověď c)Lehnout si na postiženého.
Odpověď d)Pokoušet se postihnutého zase přivést k vědomí studenou vodou.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM2 2023
Otázka333 02.0-01 Kde se dají najít předpisy pro použití signálu „nepřibližuj se“?

Správná odpověď a)V CEVNI.
Odpověď b)V ADN, část 1.
Odpověď c)V ADN, část 2.
Odpověď d)V technických předpisech o konstrukci.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM2 2023
Otázka333 02.0-02 V důsledku nehody došlo k uvolnění toxického plynu. Pomocí jakého zařízení je možné určit koncentraci tohoto plynu, aby se zjistilo, zda není překročena nejvyšší přípustná koncentrace uvedená v ppm?

Správná odpověď a)Detektorem toxických plynů.
Odpověď b)Detektorem hořlavých plynů.
Odpověď c)Přístrojem na měření obsahu kyslíku.
Odpověď d)Geigerovým počítačem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM2 2023
Otázka333 02.0-03 Co se musí v první řadě udělat, jestliže se během nakládky zjistí, že z nakládací hadice uniká produkt?

Správná odpověď a)Okamžitě přerušit nakládku.
Odpověď b)Informovat příslušný úřad.
Odpověď c)Změřit koncentraci plynu a toxicity.
Odpověď d)Nepovolané osoby držet v bezpečné vzdálenosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM2 2023
Otázka333 02.0-04 Kdo musí být informovaný jako první, jestliže v důsledku nehody došlo ke značnému poškození plavidla?

Správná odpověď a)Příslušný úřad.
Odpověď b)Zákazník, kterému je náklad určen.
Odpověď c)Odesilatel nákladu.
Odpověď d)Výrobce naloženého nákladu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM2 2023
Otázka333 02.0-05 Došlo k úrazu v souvislosti s přepravovanou nebezpečnou látkou. Kdo poskytne doplňující informace o této látce?

Správná odpověď a)Odesílatel této látky.
Odpověď b)Hasiči.
Odpověď c)Místně příslušný úřad.
Odpověď d)Přepravce.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CM2 2023
Otázka333 02.0-06 Do nákladního tanku s obsahem kyslíku méně než 20 obj.% vstoupila osoba v předepsaném ochranném oděvu a s předepsaným vybavením. Tuto osobu vidíte ležet nehybně v nákladním tanku. Co se musí udělat?

Správná odpověď a)Nejdříve přivolat dvě další osoby na palubu, přesvědčit se, že mám odpovídající ochranný oděv a vybavení a potom se spustit dolů a osobu zachránit.
Odpověď b)Přesvědčit se, že mám odpovídající ochranný oděv a vybavení a potom se spustit co nejrychleji dolů a osobu zachránit.
Odpověď c)Připravit záchranný vrátek, přesvědčit se, že mám odpovídající ochranný oděv a potom se spustit dolů a osobu zachránit.
Odpověď d)Co nejrychleji se spustit dolů a osobu zachránit.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM3 2023
Otázka333 03.0-01 Pokud trhlinou uniká plyn, pak je chování oblaku plynu závislé kromě jiného na:

Správná odpověď a)relativní hustotě plynu.
Odpověď b)vodivosti plynu.
Odpověď c)bodu varu plynu.
Odpověď d)hodnotě maximální přípustné koncentrace plynu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM3 2023
Otázka333 03.0-02 Na čem není závislá rychlost odpařování unikající kapaliny?

Správná odpověď a)Od nejvyšší přípustné koncentrace plynu na pracovišti.
Odpověď b)Od teploty kapaliny.
Odpověď c)Od rychlosti, kterou vítr páru odvádí.
Odpověď d)Od objemu kapaliny.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM3 2023
Otázka333 03.0-03 Během připojování nakládací hadice vyteče z hadice na palubu žíravá kapalina. Co je potřeba udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Pokusit se kapalinu zahradit a následně ji zachytit do prostředků, které jsou k tomu určené.
Odpověď b)Spláchnout kapalinu velkým množstvím vody a informovat příslušný úřad, aby se mohly přijat další opatření.
Odpověď c)Spláchnout kapalinu velkým množstvím vody.
Odpověď d)Spláchnout kapalinu a vyčistíte palubu mýdlem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM3 2023
Otázka333 03.0-04 Kde se musí vyprázdnit sudy obsahující odpadní vody?

Správná odpověď a)U organizace, která je místně příslušným úřadem k tomu určena.
Odpověď b)V místě pro zásobování plavidel palivem.
Odpověď c)V příslušném místě nakládky.
Odpověď d)V plavební komoře do nádrže, která je k tomuto účelu určena.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM3 2023
Otázka333 03.0-05 Jak je třeba zlikvidovat použité detekční trubičky?

Správná odpověď a)Vhodit do kontejneru pro chemický odpad.
Odpověď b)Vhodit do popelnice.
Odpověď c)Zaslat nazpět dodavateli detekčních trubiček.
Odpověď d)Musí být uschovány, aby bylo možné kontrolním orgánům ukázat, že bylo provedeno potřebné měření.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM4 2023
Otázka333 04.0-01 Kdy je zapotřebí vypracovat bezpečnostní a poplachový plán?

Správná odpověď a)Je rozumné mít vypracovaný vždy bezpečnostní a poplachový plán, aby všichni byli připraveni na nehodu.
Odpověď b)V tom okamžiku, kdy dojde k nějaké nehodě, takže se pak okamžitě ví, jak se v takové situaci musí postupovat.
Odpověď c)Bezprostředně před nehodou, takže pak jsou všichni na situaci dobře připraveni.
Odpověď d)Je rozumné jej vypracovat bezprostředně po nějaké nehodě.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM4 2023
Otázka333 04.0-02 Co není obvykle uvedeno v bezpečnostním a poplachovém plánu?

Správná odpověď a)Název látky, která je přepravována.
Odpověď b)Že je třeba informovat příslušný úřad.
Odpověď c)V jakých případech musí být použit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď d)Že je třeba držet vpovzdálí neoprávněné osoby.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM4 2023
Otázka333 04.0-03 Co není obvykle uvedeno v bezpečnostním a poplachovém plánu?

Správná odpověď a)Název přepravované látky.
Odpověď b)Že musí být připraveny k použití prostředky pro hašení požárů.
Odpověď c)Že musí být osobní ochranná výstroj připravena k použití.
Odpověď d)Že musí být informován příslušný úřad.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM4 2023
Otázka333 04.0-04 Co se už nemusí udělat, jestliže plavidlo mělo vážnou kolizi?

Správná odpověď a)Vypracovat bezpečnostní a poplachový plán.
Odpověď b)V případě nutnosti použít signál „nepřibližuj se“.
Odpověď c)V případě nutnosti uzavřít všechny otvory.
Odpověď d)Informovat místně příslušný úřad.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM4 2023
Otázka333 04.0-05 Co se musí udělat nejdříve, jestliže došlo ke kolizi, která má za následek únik nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Spustit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď b)Varovat vysílačkou plavidla, které se nachází v blízkosti.
Odpověď c)Informovat příslušný úřad.
Odpověď d)Zakotvit plavidlo, aby se odhadly škody.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CM4 2023
Otázka333 04.0-06 Co se musí udělat nejdříve, jestliže existuje podezření, že ve dvojitém boku je trhlina a vy toto chcete zkontrolovat?

Správná odpověď a)Zastavit plavidlo a provést měření, na základě kterých se přijmou správná opatření, a vstoupit do dvojitého boku za účelem kontroly.
Odpověď b)Zastavit plavidlo a vstoupit do dvojitého boku za účelem kontroly.
Odpověď c)Zastavit plavidlo a informovat příslušný úřad a vyčkat.
Odpověď d)Zastavit plavidlo, informovat příslušný úřad a provést měření, na základě kterých se přijmou správná opatření a vstoupit do dvojitého boku za účelem kontroly.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-01 Co je nejvyšší přípustná koncentrace?

Správná odpověď a)Nejvyšší přípustná koncentrace je expoziční limit daný zákonným předpisem.
Odpověď b)Nejvyšší přípustná koncentrace je expoziční limit doporučený výrobcem nebezpečné látky.
Odpověď c)Nejvyšší přípustná koncentrace je expoziční limit doporučený EHK OSN.
Odpověď d)Nejvyšší přípustná koncentrace je expoziční limit doporučený „odborníkem pro plyny“.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-02 Jaký význam má písmeno „S“ jestliže je uvedeno u hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace? („S“ z anglického slova SKIN)

Správná odpověď a)Jedovatá látka, která se může vstřebat přes pokožku.
Odpověď b)Zkratka země, ve které platí daná nejvyšší přípustná koncentrace.
Odpověď c)Povolená hodnota.
Odpověď d)Látka může vyvolávat kožní nemoci.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-03 Na detekční trubičce je uvedeno „n = 10“. Co to znamená?

Správná odpověď a)Aby výsledek měření byl přesný, musí být provedeno deset zdvihů sací pumpy detektoru toxických plynů.
Odpověď b)Aby bylo možné získat přesnou hodnotu měření, musí jich být provedeno deset.
Odpověď c)Odchylka měřicí hodnoty této trubičky činí 10%.
Odpověď d)Naměřená hodnota se musí vynásobit deseti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-04 Kolik procent kyslíku obsahuje vzduch za normálních okolností?

Správná odpověď a)21 %.
Odpověď b)19 %.
Odpověď c)17 %.
Odpověď d)22 %.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-05 Chcete pomocí detektoru plynů zjistit, zda se v nákladním tanku nachází výbušná směs. Je v tomto případě důležité také množství kyslíku?

Správná odpověď a)Ano. Měření se zakládá na procesu hoření a množství kyslíku má vliv na výsledek měření.
Odpověď b)Ne. Jestliže se v místnosti, která má být měřena, nachází méně než 21% kyslíku, nemohou vznikat žádné výbušné směsi.
Odpověď c)Ne. Fungování přístroje pro detekci plynů není závislé na obsahu kyslíku.
Odpověď d)Ne. Měření se musí provádět mimo nákladní tank, který má být změřen. Proto obsah kyslíku není důležitý.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-06 Chcete zjistit, zda směs plynů v nákladním tanku je výbušná. Mezní hodnota pro rozhodování je 20 % pod dolní hranicí výbušnosti. Proč?

Správná odpověď a)Aby se potvrdilo, že koncentrace plynů v celém tanku je určitě pod dolní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Protože hranice výbušnosti je silně závislá na teplotě v nákladním tanku a na stupni vlhkosti.
Odpověď c)Aby i při příliš malém napětí (skoro prázdná baterie) bylo možné provést spolehlivé měření.
Odpověď d)Protože při změně obsahu kyslíku není směs plynu okamžitě výbušná.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-07 Kde lze očekávat v nákladním tanku nejvyšší koncentrace toxických plynů?

Správná odpověď a)Závisí to od hustoty plynu, buď v horní nebo spodní části nákladního tanku.
Odpověď b)Koncentrace je všude v nákladním tanku stejná.
Odpověď c)V horní části nákladního tanku, protože toxický plyn je vždy lehčí než vzduch.
Odpověď d)V dolní části nákladního tanku, protože toxický plyn je vždy těžší než vzduch.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-09 Jestliže u nejvyšší přípustné koncentrace je uvedena hodnota NPEL-15 pak to znamená, že:

Správná odpověď a)nejvyšší přípustná koncentrace smí být překročena nejdéle o 15 minut.
Odpověď b)váhový časový průměr může být brán v úvahu teprve po 15 minutách.
Odpověď c)nejvyšší přípustná koncentrace musí mít minimálně 15 minut stejnou hodnotu.
Odpověď d)nejvyšší přípustná koncentrace vstupuje v platnost teprve tehdy, jestliže musíme s touto látkou pracovat déle než 15 minut.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-10 Seznam hodnot nejvyšší přípustné koncentrace je:

Správná odpověď a)seznam stanovený na národní úrovni.
Odpověď b)seznam stanovený na evropské úrovni.
Odpověď c)seznam stanovený na mezinárodní úrovni.
Odpověď d)nezávazný hodnoticí seznam.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-11 Co se musí udělat, jestliže se má pomocí detektoru hořlavých plynů zkontrolovat, zda se v nákladním tanku nenachází výbušná směs tvořená výpary a vzduchem?

Správná odpověď a)Musí se zohlednit obsah kyslíku, protože jinak výsledek měření nebude přesný.
Odpověď b)Postačuje pouze vykonat měření hořlavých plynů, protože obsah kyslíku není důležitý.
Odpověď c)Změřit pouze toxicitu, protože jinak výsledek měření nebude přesný.
Odpověď d)Nejdříve změřit obsah kyslíku a toxicitu, jinak výsledek měření nebude přesný.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-12 Jestliže je na detekční trubičce uvedeno „n=10“, znamená to, že:

Správná odpověď a)pro získání spolehlivého výsledku měření je zapotřebí deset zdvihů sací pumpy.
Odpověď b)musíme nechat páru působit 10 minut, než můžeme přečíst údaje na trubičce.
Odpověď c)výsledky měření musíme přečíst během deseti minut.
Odpověď d)trubičku můžeme po 10 minutách znovu použít.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP1 2023
Otázka332 01.0-13 Na jakou dobu během 24 hodin je propočtena nejvyšší přípustná koncentrace?

Správná odpověď a)8 hodin.
Odpověď b)6 hodin.
Odpověď c)4 hodiny.
Odpověď d)12 hodin.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-01 Jaký je správný popis zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu?

Správná odpověď a)Zařízení pro odběr vzorků, které prochází stěnou nákladního tanku nebo potrubím pro nakládku a vykládku a je zkonstruované tak, aby během odběru vzorků uniklo jen malé množství plynného nebo kapalného nákladu do ovzduší.
Odpověď b)Zařízení pro odběr vzorků, které je vedeno stěnou nákladního tanku, avšak je částí uzavřeného systému a uspořádáno tak, že během odběru vzorků nemohou z nákladního tanku uniknout žádné plyny nebo kapaliny.
Odpověď c)Zařízení pro odběr vzorků, které sestává z otvoru o průměru nejvýše 0,30 m a je vybaveno samouzavírací síťkou proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď d)Zařízení pro odběr vzorků, u kterého je produkt pod tlakem přes expanzní šachtu přiveden do zkumavky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-02 Kde je uvedeno, jakým typem zařízení pro odběr vzorek se musí odebrat vzorky nákladu?

Správná odpověď a)ADN, část 3.
Odpověď b)ADN, část 1.
Odpověď c)Ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď d)V písemných pokynech.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-03 Proč se z bezpečnostních důvodů při odběru vzorku, který se provádí přes otvor na odběr vzorků, nesmí nikdy použít nylonové lanko?

Správná odpověď a)Použití nylonového lanka může způsobit vznik elektrostatického náboje.
Odpověď b)Nádobka se vzorkem může při použití nylonového lanka vyklouznout.
Odpověď c)Působením produktu se lanko může přetrhnout.
Odpověď d)Použití nylonového lanka je zakázáno bezpečnostními pokyny.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-04 Po nakládce látky UN 2486, ISOBUTYLISOKYANÁT musí být odebrán vzorek. Jaký typ zařízení pro odběr vzorků se musí použít?

Správná odpověď a)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků s expanzní šachtou.
Odpověď d)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-05 Minimálně jaký typ zařízení na odběr vzorek lze použít, jestliže po nakládce tankového plavidla typu N látkou UN 1203, BENZÍN musí být odebrány vzorky?

Správná odpověď a)Otvor pro odběr vzorků.
Odpověď b)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků s expanzní šachtou.
Odpověď d)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-06 Jakou osobní ochrannou výstroj musí mít na sobě osoba při odběru vzorků pomocí uzavřeného zařízení pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)V závislosti na nákladu, stejné, jako u ostatních prací při nakládce a vykládce.
Odpověď b)Žádnou, protože se používá zavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Pouze dýchací přístroj.
Odpověď d)To není známo, protože nebyla provedena žádná měření.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-07 Jakým způsobem je odváděný vzduch a výpary, které se nachází v nádobě na odběr vzorek, jestliže se používá částečně uzavřené zařízení na odběr vzorek?

Správná odpověď a)Odvádí se do okolního vzduchu.
Odpověď b)Vrací se zpět do nákladního tanku.
Odpověď c)Přes potrubí pro nakládku.
Odpověď d)Přes odvětrávací potrubí plavidla.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-08 Některé látky se musí přepravovat tankovými plavidly typu C. Jaký typ zařízení pro odběr vzorků se nesmí používat u těchto látek?.

Správná odpověď a)Otvor pro odběr vzorků.
Odpověď b)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď d)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků s expanzní šachtou.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-09 V jakém případě se musí počkat deset minut, než mohou být odebrány vzorky nákladu, pro který je předepsané označení jedním nebo dvěma modrými kužely?

Správná odpověď a)V případě, že se používá otvor pro odběr vzorků.
Odpověď b)Vždy.
Odpověď c)V případě, že se používá částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď d)Pouze v případě, že se jedná o odběr vzorků hořlavých kapalin.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-10 V jakém případě se musí používat uzavřené zařízení pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)V případě, že se přepravují látky, pro které je uvedené zařízení předepsáno v tabulce C.
Odpověď b)V případě, že se přepravují látky, pro které je předepsáno označení dvěma modrými kužely/modrými světly.
Odpověď c)V případě, že se přepravují látky, pro které není předepsáno označení modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď d)V případě, že se přepravují látky, pro které je předepsáno označení jedním modrým kuželem/modrým světlem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-11 ADN stanovuje, že při určitých látkách se otvor pro odběr vzorků může otevřít až 10 minut po přerušení nakládky. Z jakého důvodu?

Správná odpověď a)Možnost vzniku elektrostatického náboje se sníží teprve po deseti minutách.
Odpověď b)Kapalina v nákladním tanku dosáhne přijatelné teploty až po deseti minutách.
Odpověď c)Tlak se sníží až po deseti minutách.
Odpověď d)Bezpečnostní opatření lze provést až po deseti minutách.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP2 2023
Otázka332 02.0-12 Co je účelem uzavřeného zařízení pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)Zabránit úniku plynů nebo kapalin z nákladních tanků do okolního prostředí.
Odpověď b)Odebrat co nejmenší množství kapaliny.
Odpověď c)Zamezit vypařování, protože to by znamenalo ztrátu nákladu.
Odpověď d)Získat čistý vzorek.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-01 Po vykládce tankového plavidla typu C musí být vyčištěny nákladní tanky. Čisticí prostředek má následující fyzikální vlastnosti: bod varu 161 °C, bod tání < - 40 °C, bod vzplanutí 36 °C. Může se tento čisticí prostředek použít?

Správná odpověď a)Ano, podle ADN je povolené v oblasti s nebezpečím výbuchu používat čisticí prostředek s bodem vzplanutí < 55 °C.
Odpověď b)Ne, prostředek s uvedenými fyzikálními vlastnostmi nemá schopnost rozpouštět mastnoty a tudíž je jako čisticí prostředek nevhodný.
Odpověď c)Ne, podle ADN nesmějí být pro čištění nákladních tanků tankových plavidel typu C používány žádné čisticí prostředky.
Odpověď d)Ne, podle ADN se smí používat pouze čisticí prostředky s bodem vzplanutí > 60 °C .
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-02 Co se rozumí pod skupinou čisticích prostředků „zmýdelňovače”?

Správná odpověď a)Prostředek, který chemickou reakcí vytvoří z olejového produktu mýdlovou emulzi.
Odpověď b)Kyselina, která je používána jako čisticí prostředek při čištění nákladních tanků.
Odpověď c)Syntetický mycí prostředek.
Odpověď d)Prostředek, který z mýdel v pevné formě po přidání vody udělá tekuté mýdlo.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-03 Jaký druh čisticího prostředku je hydroxid sodný?

Správná odpověď a)Zmýdelňovací čisticí prostředek.
Odpověď b)Emulze.
Odpověď c)Detergenční prostředek.
Odpověď d)Kyselý čisticí prostředek.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-04 Pod jakým názvem jsou známá běžně používaná zařízení pro mytí tanků ve vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)Zařízení s označením „Butterwash”.
Odpověď b)Odstředivé postřikovače.
Odpověď c)Rozprašovače mlhy.
Odpověď d)Zařízení s postřikovači C.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-05 Na čisticí práce se používají kapalné látky s bodem vzplanutí nižším než 55 °C. Kde se smí používat tyto látky?

Správná odpověď a)Pouze v oblasti s nebezpečím výbuchu.
Odpověď b)Ve strojovně.
Odpověď c)Pouze v nákladních tancích.
Odpověď d)Pouze na palubě, jak v oblasti s nebezpečím výbuchu, tak i mimo ni.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-06 Jaké nebezpečí hrozí během čištění nákladních tanků parou, jestliže se v nákladních tancích nachází výbušná směs?

Správná odpověď a)Vznik elektrostatického náboje.
Odpověď b)Oxidace.
Odpověď c)Zvýšení koncentrace plynu.
Odpověď d)Zahřátí nákladního tanku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-07 Co je „detergent”?

Správná odpověď a)Směs čisticích prostředků.
Odpověď b)Emulgační činidlo.
Odpověď c)Syntetické mýdlo.
Odpověď d)Rozpouštědlo.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-09 Plavidlo bylo naloženo látkami, které nejsou rozpustné ve vodě. Na co se musí dbát při mytí nákladního tanku?

Správná odpověď a)Aby proud vody ze zařízení pro mytí nákladních tanků zasáhl všechny části nákladního tanku.
Odpověď b)Aby byl během mytí nákladní tank hermeticky uzavřený, aby nepříznivý vliv na životní prostředí byl co možná nejmenší.
Odpověď c)Na teplotu palubní části nákladních tanků. Jestliže je paluba příliš teplá, může to mít vliv na obložení stěn nákladního tanku.
Odpověď d)Aby se během mytí používala mimo palubní voda, aby nepříznivý vliv na životní prostředí byl co možná nejmenší.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-11 Mytí nákladního tanku smí být prováděno pouze:

Správná odpověď a)speciální hadicí k mytí nákladních tanků, aby se zabránilo vzniku elektrostatického náboje.
Odpověď b)ohnivzdornou hadicí z důvodu vysokých teplot.
Odpověď c)vyztuženou hadicí, která je odolná proti tlaku.
Odpověď d)hadicí z umělé hmoty, aby se zamezilo korozi.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-12 Po umytí nákladních tanků se kontrolou zjistí, že v tancích není koncentrace plynu nebezpečná. Po šesti hodinách se provede druhé měření, které zjistí nebezpečnou koncentraci. Co může být příčinou zvýšení této koncentrace?

Správná odpověď a)Velmi nízký tlak par látky.
Odpověď b)Velmi nízký bod tání látky.
Odpověď c)Velmi nízká hustota par látky.
Odpověď d)Velmi nízký bod varu látky.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-13 Proč je sběrné plynové potrubí vybaveno zahřívacím zařízením?

Správná odpověď a)Aby u určitých produktů nedocházelo ke krystalizaci.
Odpověď b)Protože bylo testováno pro produkty, pro které se používá.
Odpověď c)Protože to ulehčuje mytí nákladních tanků.
Odpověď d)Aby se automaticky vyčistilo.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-14 Z jakého důvodu by se mělo na mytí nákladních tanků spotřebovat co nejmenší množství vody?

Správná odpověď a)Aby se chránilo životní prostředí.
Odpověď b)Protože je to lepší pro stěny nákladních tanků.
Odpověď c)Protože některé produkty reagují s vodou.
Odpověď d)Aby se dosáhlo co nejvyšší koncentrace mýdla.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-15 Proč se musí přívodní hadice zařízení pro mytí tanků před napojením vždy nejdříve dobře vypláchnout vodou?

Správná odpověď a)Aby se do zařízení pro mytí tanků nedostaly z hadice žádné nečistoty.
Odpověď b)Aby se dosáhlo požadované teploty hadice.
Odpověď c)Aby se hadice odplynovala.
Odpověď d)Aby se zjistilo, zda v potrubí není trhlina.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-16 Na čem závisí způsob mytí a doba trvání mytí?

Správná odpověď a)Od produktu a také od materiálu a konstrukce nákladního tanku.
Odpověď b)Od povolení místně příslušného úřadu.
Odpověď c)Od povolení čistící organizace.
Odpověď d)Od viskozity čisticího prostředku, kterým se mytí provádí.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-18 Na co se musí obzvlášť dbát, jestliže je nutné vyčistit nákladní tanky, které byly naloženy produktem, který rychle krystalizuje?

Správná odpověď a)Jestliže potrubí systémy na odvod par a jejich armatury nejsou izolované nebo vyhřívané, tak se mohou ucpat.
Odpověď b)Zařízení na mytí tanku může být vznikem malých krystalů poškozeno.
Odpověď c)Krystaly se v zimě rychle odpaří, a tudíž může vzniknout výbušná směs.
Odpověď d)Krystaly jsou pevné části, které se nesmějí dostat do nádrže čistící organizace.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-19 Při jaké koncentraci plynů se smí podle ADN vstoupit do nákladního tanku za účelem čisticích prací?

Správná odpověď a)Ne více jak 10% dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Ne více jak 40% dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Ne více jak 20% dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Ne více jak 50% dolní hranice výbušnosti.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-20 Na co je potřeba dbát při čištění nákladních tanků parou, kromě nebezpečí vzniku statického náboje?

Správná odpověď a)Aby v nákladním tanku nevznikal přetlak.
Odpověď b)Aby v tanku nevznikala kavitace.
Odpověď c)Aby se do nákladního tanku nedostala žádná studená voda.
Odpověď d)Aby se do páry nedostal žádný čisticí prostředek.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-21 Aby se nákladní tank mohl dobře vyčistit, je doba čištění párou závislá na:

Správná odpověď a)čisticích prostředcích a stavu nákladního tanku.
Odpověď b)čisticích prostředcích a tvrdosti vody.
Odpověď c)tvrdosti vody a tlaku páry.
Odpověď d)výrobku, který se má následně nakládat.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-22 Je potřebný záchranný vrátek při vstupu do nákladního tanku za účelem čistících prací jestliže v nákladním tanku je nedostatečný obsah kyslíku nebo se v něm nachází nebezpečné koncentrace škodlivých látek?

Správná odpověď a)Ano, záchranný vrátek je potřebný, pokud jsou na plavidle pouze tři osoby.
Odpověď b)Ano, záchranný vrátek je potřebný vždy.
Odpověď c)Ano, záchranný vrátek je potřebný, pokud jsou na plavidel pouze dně osoby.
Odpověď d)Ne, záchranný vrátek není potřebný nikdy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka322 03.0-23 Jestliže se musí po odplynování a mytí nákladního tanku odstranit odpadní vody, které nelze vyčerpat, musí se dbát na to:

Správná odpověď a)že také z odpadních vod mohou unikat plyny.
Odpověď b)aby bylo k dispozici dostatek kbelíků.
Odpověď c)aby bylo odstraněno zařízení na mytí tanků.
Odpověď d)že odpadní vody mohou být plněny do tanku na zbytkové produkty.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-24 Jakým zařízením se mohou odstranit z nákladního tanku zbytky látek třídy 3, které nelze vyčerpat?

Správná odpověď a)Pouze zařízením, které nemůže vyvolat jiskření.
Odpověď b)Pouze zařízením, které bylo pro tento účel speciálně vyrobeno a je schváleno EU.
Odpověď c)Jakýmkoliv zařízením.
Odpověď d)Pouze zařízením, které bylo pro tento účel vyrobeno a schváleno EHK OSN.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-25 Během mytí nákladního tanku se vytvořila výbušná směs z plynu a vzduchu nebo par a vzduchu. Co se musí udělat?

Správná odpověď a)Okamžitě přerušit umývání.
Odpověď b)Snížit tlak mycího proudu, aby se vytvářelo méně plynů.
Odpověď c)Zvýšit tlak mycího proudu, aby páry z nákladního tanku mohly rychleji vyprchat.
Odpověď d)Otevřít kryt nákladního tanku, aby bylo možné lépe odvádět plyny.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-26 Je povolené během plavby vstoupit do vyprázdněných nákladních tanků, které obsahovali látky třídy 3 a nebyly zcela odplynované, za účelem odstranění zbytků, které nebylo možné vyčerpat? Na palubě se nachází dvě osoby. Záchranný vrátek je k dispozici.

Správná odpověď a)Ne, počet osob na palubě je nedostatečný.
Odpověď b)Ne, během plavby nesmí nikdo vstupovat do nákladního tanku.
Odpověď c)Ano, jestliže byla provedena příslušná ochranná opatření.
Odpověď d)Ne, protože v tomto případě se musí nacházet na palubě ještě další dvě osoby ve slyšitelné vzdálenosti, které mohou poskytnout pomoc v případě nouze.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: CP3 2023
Otázka332 03.0-27 Kde je povolené provádět umývání nákladních tanků?

Správná odpověď a)Není místně vázáno.
Odpověď b)Je povoleno jen na řece.
Odpověď c)Je povoleno jen v přístavech.
Odpověď d)Je povoleno jen během jízdy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-01 Musí být tank na zbytky také napojený na systém pro odvod plynu?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, vždy.
Odpověď c)Ano, ale jen, jestliže se v tanku na zbytky skutečně nachází zbytky.
Odpověď d)Ano ale jen tehdy, jestliže tank na zbytky nemá zaměřovací otvor, vybavený lapačem plamenů.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-02 Proč je vhodné glykoly a alkoholy držet odděleně od ostatních látek při jejich plnění do tanku na zbytky?

Správná odpověď a)Glykoly a alkoholy se dobře rozpouštějí ve vodě. Jsou tudíž větším znečišťujícím faktorem pro životní prostředí.
Odpověď b)Glykoly a alkoholy jsou příliš mastné. Nelze je od ostatních látek již oddělit.
Odpověď c)Glykoly a alkoholy reagují s vodou. Tyto reakce nejsou nebezpečné.
Odpověď d)Glykoly a alkoholy se nerozpouští ve vodě. Jsou tudíž větším znečišťujícím faktorem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-03 Společně mají být přečerpané dva produkty do tanku na zbytky. Na co se musí dbát?

Správná odpověď a)Aby vzájemně nereagovaly.
Odpověď b)Aby měly stejný název látky.
Odpověď c)Aby se vzájemně neutralizovaly.
Odpověď d)Aby měly stejné identifikační číslo látky.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-04 Jaký je maximální objem tanku na zbytky?

Správná odpověď a)30 m³.
Odpověď b)20 m³.
Odpověď c)10 m³.
Odpověď d)50 m³.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-05 Musí se dát nádoby na odpadní vody uzavřít víkem?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, ale musí být snadno ovladatelné a označené.
Odpověď c)Ano, ale ne tehdy, jestliže je obsah vyšší než 2 m³.
Odpověď d)Ne, ale musí být ohnivzdorné.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-06 Jaký je přípustný maximální objem všech středně velkých nádob na volně ložené látky (IBC), které se používají na zbytky nákladu nebo na kaly?

Správná odpověď a)12,00 m³.
Odpověď b)10,00 m³.
Odpověď c)20,0 m³.
Odpověď d)30,00 m³.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-08 Kde můžete odevzdat odpadovou vodu z umývání nebo kaly?

Správná odpověď a)Pouze na místech, která jsou k tomu určena příslušným úřadem.
Odpověď b)Na všech místech nakládky.
Odpověď c)Na všech místech vykládky.
Odpověď d)Na všech místech určených pro zásobování palivem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-09 Musí být odplynovaný také tank na zbytky, aby bylo možné odstranit modrý kužel nebo modré světlo?

Správná odpověď a)Ne, protože podle ADN musí být koncentrace plynů pod 20% dolní hranice výbušnosti jen v nákladních tancích.
Odpověď b)Ano, protože tank na zbytky, který není bez plynu, představuje zdroj nebezpečí.
Odpověď c)Ne, protože z tanku na zbytky nemůže unikat žádný plyn.
Odpověď d)Ano, protože tank na zbytky také patří k nákladním tankům a tyto musí být bez plynu (méně než 10% dolní hranice výbušnosti).
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP4 2023
Otázka332 04.0-10 Kde se musí na palubě tankového plavidla typu C nacházet nádoby na zbytky a nádoby na kaly?

Správná odpověď a)V oblasti nákladu ve vzdálenosti alespoň jedné čtvrtiny šířky plavidla od obšívky.
Odpověď b)Vždy pod palubou v oblasti nákladu ve vzdálenosti alespoň jedné čtvrtiny šířky plavidla k obšívce.
Odpověď c)Vždy na palubě v oblasti nákladu.
Odpověď d)O tom v ADN nejsou žádné předpisy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-01 Kde je povoleno odplynovat vyprázdněné nákladní tanky, které obsahovaly látky třídy 6.1?

Správná odpověď a)Na místech, v kterých je to povoleno příslušným orgánem.
Odpověď b)Vždy během jízdy, ale kryty tanků musí zůstat zavřené.
Odpověď c)Vždy během jízdy, ale ne v blízkosti komor včetně jejich příjezdových prostor.
Odpověď d)Vždy během jízdy, ale odplynování musí být provedeno přes větrací zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-02 Nákladní tanky obsahovaly látku UN 2054 MORFOLÍN. Jak vysoká může být během odplynování koncentrace hořlavých plynů nebo výparů ve vyfukované směsi na místě výstupu?

Správná odpověď a)Méně než 10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Méně než 1 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Ne více než 20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Méně než 50 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-03 Odplynování prázdného nákladního tanku musí být přerušeno, jestliže koncentrace hořlavých plynů a par dosáhne v oblasti obytných prostor vice než:

Správná odpověď a)20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)1 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)50 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-04 Smí se odplynovávat v prostorech pro čekání před plavebními komorami?

Správná odpověď a)Ne, zde je odplynování vždy zakázáno.
Odpověď b)Ano, ale jen tehdy, jestliže příjezdový prostor před komorou neleží v hustě osídlené oblasti.
Odpověď c)Ano, ale jen tehdy, jestliže neexistuje nebezpečí pro posádku.
Odpověď d)Ano, ale musí být dodrženy všechny podmínky pro odplynování.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-05 Nákladní tanky obsahovaly látku třídy 6.1 s vedlejším nebezpečím třídy 3. Není možné provést odplynování do atmosféry na místě označeném nebo schváleném příslušným úřadem. Jak vysoká může být za normálních podmínek koncentrace hořlavých plynů a par na místě výstupu vyfukované směsi během odplynování za plavby?

Správná odpověď a)Ne více než 10 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Ne více než 1 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Ne více než 20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Ne více než 50 % dolní hranice výbušnosti.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-06 Je povolené během odplynování provádět v provozních prostorách mimo oblast nákladu opravářské práce, při kterých je zapotřebí použití otevřeného ohně?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, toto je v provozních místnostech mimo oblast nákladu vždy dovoleno.
Odpověď c)Ano, mimo oblast nákladu není zapotřebí žádný souhlas místně příslušného úřadu.
Odpověď d)Ano, ale jen tehdy, jestliže dveře a otvory těchto provozních místností jsou zavřené.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-07 Kdo může schválit místo, kde je povoleno odplynování do atmosféry?

Správná odpověď a)Příslušný orgán.
Odpověď b)Orgán inspekce plavidel.
Odpověď c)Zdravotnické zařízení.
Odpověď d)Policie.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-08 V jakém případě se musí na plavidle nacházet osvědčení, které potvrzuje stav plavidla bez plynu.

Správná odpověď a)Pokud je nutné vykonat práce, které mohou být spojeny s nebezpečím uvedeným v oddílu 8.3.5
Odpověď b)Pokud po vykládce chceme naložit jiný produkt.
Odpověď c)Pokud po vykládce chceme odstranit modré kužely/modrá světla.
Odpověď d)Pokud se má vstoupit do nákladního tanku.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-11 Vůdce plavidla na základě výsledků měření rozhodl, že lze odstranit modrý kužel/y nebo modré světlo/a. Co musí dále udělat?

Správná odpověď a)Musí zapsat výsledky měření do knihy kontrol.
Odpověď b)Musí sdělit výsledky měření nejbližšímu příslušnému úřadu.
Odpověď c)Nemusí dál nic dělat.
Odpověď d)Musí sdělit své rozhodnutí říční policii.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP5 2023
Otázka332 05.0-12 Které části plavidla musí být odplynované, aby směl vůdce plavidla odstranit modrý kužel(y)/modré světlo(a)?

Správná odpověď a)Všechny nákladní tanky.
Odpověď b)Všechny nákladní tanky, nakládací a vykládací potrubí, zbytkové tanky a vykládací čerpadla.
Odpověď c)Všechny nákladní tanky a nakládací a vykládací potrubí.
Odpověď d)Všechny nákladní tanky a zbytkové tanky.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-01 Nákladní tanky tankového plavidla typu C musí být uvnitř opatřeny značkou, která označuje stupeň naplnění:

Správná odpověď a)95 %.
Odpověď b)90 %.
Odpověď c)97,5 %.
Odpověď d)98 %.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-02 Při jakém stupni naplnění musí nejpozději reagovat zařízení proti přeplnění nákladních tanků u tankových plavidel typu C?

Správná odpověď a)Nejpozději při 97,5 %.
Odpověď b)Nejpozději při 95 %.
Odpověď c)Nejpozději při 90 %.
Odpověď d)Nejpozději při 98 %.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-03 Při jakém stupni naplnění musí nejpozději reagovat výstražné zařízení, které upozorňuje na vysokou úroveň hladiny u tankových plavidel typu C?

Správná odpověď a)Nejpozději při 90 %.
Odpověď b)Nejpozději při 95 %.
Odpověď c)Nejpozději při 97,5 %.
Odpověď d)Nejpozději při 98 %.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-04 Na co slouží vysokorychlostní vypouštěcí ventil?

Správná odpověď a)Je určen k tomu, aby v nákladních tancích zabránil vzniku nepřípustného tlaku a průniku plamene.
Odpověď b)Je určen k tomu, aby byl nákladní tank chráněn před případným výbuchem ve sběrném plynovém potrubí.
Odpověď c)Při naplnění ve výši 97,5% spustí poplach a slouží tak jako pojistka proti přetečení.
Odpověď d)Je určen k tomu, aby bylo možné z nákladního tanku rychle odebrat vzorky nákladu, aniž by musel být nákladní tank otevřen.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-05 K čemu slouží pojistka proti prošlehnutí plamene?

Správná odpověď a)Chrání nákladní tank před případným výbuchem, ke kterému může dojít ve sběrném plynovém potrubí.
Odpověď b)Během nakládky odvádí páry a reguluje tak proměnlivý tlak v nákladních tancích.
Odpověď c)Kontroluje během nakládky, vykládky, čištění a přepravy tlak ve sběrném plynovém potrubí.
Odpověď d)Je pojistkou proti přetečení, která reaguje při plnění ve výši 97,5 %.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-06 Jaká je minimální hodnota otevíracího tlaku vysokorychlostního pojistného ventilu, jestliže přepravujete látku UN 1098, ALLYLALKOHOL?

Správná odpověď a)40 kPa.
Odpověď b)20 kPa.
Odpověď c)10 kPa.
Odpověď d)50 kPa.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-07 Výhodou dočerpávacího systému je, že:

Správná odpověď a)v nákladních tancích, nakládacím a vykládacím potrubí zůstane jen malý zbytek nákladu.
Odpověď b)mezi nakládkou a vykládkou různých produktů nemusí být prováděno čištění.
Odpověď c)v nákladních tancích zůstane velké množství zbytků nákladu.
Odpověď d)nakládací a vykládací potrubí nemusí být vyprazdňováno.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-08 Může se potrubí pro nakládku a vykládku nacházet pod palubou?

Správná odpověď a)Ne, s výjimkou vnitřku nákladních tanků a prostoru s čerpadly.
Odpověď b)Ano, pokud se nachází v odstupu jedné čtvrtiny šířky plavidla k obšívce.
Odpověď c)Ano, pokud je dobře označené.
Odpověď d)Ne, to není nikdy dovoleno.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-10 Jaký je povolený maximální stupeň naplnění jestliže se musí přepravit látka UN 2218, KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ?

Správná odpověď a)95 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)97 %.
Odpověď d)98 %.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-11 Jaký je povolený maximální stupeň naplnění, jestliže se musí přepravit látka UN 2491, ETHANOLAMIN?

Správná odpověď a)97 %.
Odpověď b)95 %.
Odpověď c)91 %.
Odpověď d)98 %.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-13 Je zapotřebí přepravit látku UN 2023, EPICHLORHYDRIN. Jaký typ zařízení pro odběr vzorků musí být minimálně použitý při odběru vzorků?

Správná odpověď a)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Otvor pro odběr vzorků.
Odpověď d)Pro tento produkt není předepsané žádné zařízení pro odběr vzorků.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-14 Může být snímač vysoké hladiny zařízení proti přeplnění napojený na výstražné zařízení, které upozorňuje na vysokou úroveň hladiny?

Správná odpověď a)Ne, ale smí být spojeno s přístrojem, který ukazuje úroveň hladiny.
Odpověď b)Ano, a smí být také spojeno s úrovňovým ukazatelem.
Odpověď c)Ano, smí být závislé na zařízení, které upozorňuje na vysokou úroveň hladiny.
Odpověď d)Ano, musí být závislé na zařízení, které upozorňuje na vysokou úroveň hladiny.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-15 Proč je plovák některých výstražných zařízení, které upozorňují na vysokou úroveň hladiny, vybaven magnetem?

Správná odpověď a)Aby se náklad a výstražné zařízení navzájem oddělily a tím se zamezí nebezpečí výbuchu.
Odpověď b)Aby se zajistilo, že plovák se vždy nachází na nákladu nahoře.
Odpověď c)Aby bylo možné současně provádět dvě měření.
Odpověď d)Aby plovák během vykládky zase klesl.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-16 Jaká je funkce odvětrávacího potrubí nebo plynového zpětného potrubí?

Správná odpověď a)Toto potrubí odvádí během nakládky vznikající plyny/páry z nákladu zpět do zařízení na břehu.
Odpověď b)Toto potrubí zachycuje plyn, který se tvoří během přepravy.
Odpověď c)Toto potrubí odvádí plyny/výpary během nakládky do nákladního tanku, který se nakládá.
Odpověď d)Toto potrubí existuje pouze na tankových plavidlech typu G a je určeno pro přepravu různých plynů.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-17 Nákladní tank obsahuje 20 000 litrů látky o teplotě 8 °C. Teplota nákladu se zvýší na 50 °C. Koeficient objemové roztažnosti látky je 0,001 K-1. Jaký bude v tomto případě nový objem?

Správná odpověď a)20 840 litrů.
Odpověď b)19 160 litrů.
Odpověď c)21 000 litrů.
Odpověď d)22 520 litrů.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-18 3 000 litrů anilinu má teplotu 2 °C. Koeficient objemové roztažnosti anilínu je 0,00084 na 1 °C. Jak veliký bude objem anilinu při teplotě 20 °C?

Správná odpověď a)3 045 litrů.
Odpověď b)2 955 litrů.
Odpověď c)3 136 litrů.
Odpověď d)3 733 litrů.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-20 Smí tankové plavidlo během vykládky současně plnit palivové tanky?

Správná odpověď a)Ne, vyjma případů, kdy je to povolené příslušným orgánem nebo když je plavidlo vybaveno předepsanou ochranou proti výbuchu požadovanou vzhledem k nebezpečným věcem.
Odpověď b)Ano, protože vykládka nákladních prostor a čerpání pohonných hmot spolu nesouvisí.
Odpověď c)Ne, protože během nakládky a vykládky nesmí být nakládáno nic jiného.
Odpověď d)To je povoleno jen tehdy, jestliže zásobovací plavidlo má schvalovací osvědčení.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-21 Smí se na tankové lodi přepravovat současně různé nebezpečné věci, jestliže plavidlo je technicky odpovídajícím způsobem vybaveno?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ano, pouze se svolením příslušného úřadu.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)Ano, ale ne více než dvě různé nebezpečné věci.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-22 Na čem závisí maximální přípustný stupeň naplnění nákladního tanku?

Správná odpověď a)Na relativní hustotě nakládané látky a nejvyšší přípustné hustotě uvedené ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď b)Na typu tankového plavidla a nejvyšší přípustné relativní hustotě uvedené ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď c)Na otevíracím tlaku vysokorychlostního ventilu a na relativní hustotě látky.
Odpověď d)Na typu tankového plavidla a otevíracím tlaku vysokorychlostního ventilu.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-23 Do tankového plavidla se má naložit látka UN 1167, DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ. Musí být z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve inertním plynem odstraněn vzduch?

Správná odpověď a)Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C.
Odpověď b)Ne, toto je látka třídy 3, proto tento postup není zapotřebí.
Odpověď c)Ano, protože je to látka obalové skupiny I.
Odpověď d)Ne, to u této látky není zapotřebí.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-24 Do tankového plavidla se má naložit látka UN 1218, ISOPREN, STABILIZOVANÝ. Musí být z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve inertním plynem odstraněn vzduch?

Správná odpověď a)Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C.
Odpověď b)Ne, toto je zapotřebí jen u látek třídy 6.1.
Odpověď c)Ano, protože je to látka obalové skupiny I.
Odpověď d)Ne, toto u této látky není zapotřebí.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-25 Do tankového plavidla se má naložit látka UN 1307, XYLENY. Musí být z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve inertním plynem odstraněn vzduch?

Správná odpověď a)Ne, toto u této látky není zapotřebí.
Odpověď b)Ne, toto je zapotřebí jen u látek třídy 6.1.
Odpověď c)Ne, protože toto je předepsáno pouze pro látky obalové skupiny I.
Odpověď d)Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-26 Do tankového plavidla se má naložit látka UN 1593, DICHLORMETHAN. Ve schvalovacím osvědčení je uvedena relativní hustota 1,1. Jaký je maximální přípustný stupeň naplnění?

Správná odpověď a)82,7 %.
Odpověď b)95 %.
Odpověď c)97 %.
Odpověď d)97,5 %.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-27 Do tankového plavidla se má naložit látka UN 1708, TOLUIDINY, KAPALNÉ. Ve schvalovacím osvědčení je uvedena relativní hustota 1,1. Jaký je maximální přípustný stupeň naplnění?

Správná odpověď a)95 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)90,9 %.
Odpověď d)97 %.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-28 Do tankového plavidla se má naložit látka UN 1848, KYSELINA PROPIONOVÁ. Ve schvalovacím osvědčení je uvedena relativní hustota 1,0. Jaký je maximální přípustný stupeň naplnění?

Správná odpověď a)97 %.
Odpověď b)95 %.
Odpověď c)96 %.
Odpověď d)99 %.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-29 Je povolené začít s nakládkou, jestliže osoba odpovědná za nakládku ze břehu vám oznámí, že podepíše kontrolní list až po nakládce?

Správná odpověď a)Ne, to není dovoleno.
Odpověď b)Ne, pouze pokud nový náklad není stejný jako předchozí náklad.
Odpověď c)Ano, protože kontrolní list byl již podepsán vůdcem plavidla.
Odpověď d)Ano, protože vůdce plavidla ví, co nakládá.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-31 Smějí se dvojité boky a dvojité dno tankového plavidla typu C plnit balastní vodou?

Správná odpověď a)Ano, pokud je to zohledněno při výpočtu stability a není to zakázáno tabulkou C.
Odpověď b)Ne, balastovat se nesmí ani při plavbě naprázdno.
Odpověď c)Ne, dvojité boky a dvojité dno musí být udržovány suché a nesmějí tedy sloužit k balastování.
Odpověď d)Ano, při přepravě látek pro které není předepsán typ plavidla C se mohou používat bez omezení.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-32 Potrubí pro čerpání balastní vody do nákladního tanku tankového plavidla typu C musí být v místě spojení s potrubím pro nakládku nebo vykládku opatřeno:

Správná odpověď a)zpětným ventilem.
Odpověď b)samouzavíracím ventilem.
Odpověď c)pojistkou proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď d)vysokorychlostním ventilem.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-33 Která z následujících látek krystalizuje při teplotách okolo 6 °C?

Správná odpověď a)UN 1114, BENZEN.
Odpověď b)UN 1090, ACETON.
Odpověď c)UN 1125, n-BUTYLAMIN.
Odpověď d)UN 1282, PYRIDIN.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-34 Která z následně uvedených látek smí být při teplotě nižší než 4 °C přepravována v tankovém plavidle bez možnosti vytápění?

Správná odpověď a)UN 2055, STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1145, CYKLOHEXAN.
Odpověď c)UN 1307, XYLENY (p-xylen).
Odpověď d)UN 1114, BENZEN.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: CP6 2023
Otázka332 06.0-35 Při přepravě nebezpečných věcí se někdy prostor nad nákladem vyplní dusíkem. Z jakého důvodu?

Správná odpověď a)Aby se náklad izoloval od okolního vzduchu.
Odpověď b)Aby se náklad chladil.
Odpověď c)Aby se zamezilo pohybu nákladu.
Odpověď d)Aby se udržela stálá teplota nákladu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-01 Je vhodné během přepravy zahřívat látku UN 2348 n-BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ?

Správná odpověď a)Ne, existuje možnost, že toto povede k polymerizaci.
Odpověď b)Ano, v nákladu ale nesmí dojít ke vzniku plynu.
Odpověď c)Ano, protože produkt je stabilizovaný.
Odpověď d)Ano, neboť to umožňuje, že produkt lze lehčeji přečerpat.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-02 V jakém případě je rozumné vytápět produkty?

Správná odpověď a)Když mají velmi vysokou viskozitu.
Odpověď b)Když lehce polymerizují.
Odpověď c)Když samovolně reagují.
Odpověď d)Když se lehce rozkládají.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-03 V jakém případě je rozumné vytápět produkty?

Správná odpověď a)Když mohou během nakládky ztuhnout.
Odpověď b)Když vyvíjí velké množství plynů.
Odpověď c)Když jsou termicky nestabilní.
Odpověď d)Když se lehce rozkládají.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-04 Je vhodné látku UN 1999, DEHTY, KAPALNÉ vytápět?

Správná odpověď a)Ano, protože tento produkt nesmí ztuhnout. Přepravní teplota musí být udržována nad bodem tání.
Odpověď b)Ne, protože tento produkt má velmi nízký bod tuhnutí.
Odpověď c)Ne, protože tento produkt by tím mohl polymerizovat.
Odpověď d)Ne, protože tento produkt je značně výbušný.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-05 Nákladní tank je naložen látkou UN 1831, KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ. Smějí topné hady v tomto nákladním tanku obsahovat vodu?

Správná odpověď a)Ne, během přepravy kyseliny sírové dýmavé je to zakázáno.
Odpověď b)Ano, topné hady smějí vždy obsahovat vodu.
Odpověď c)Ne, během přepravy, při které se nevytápí, nesmějí topné hady nikdy obsahovat vodu.
Odpověď d)Ano, kyselina sírová dýmavá nereaguje s vodou.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-06 Jaká je maximální přípustná teplota nákladu látky UN 2448, SÍRA, ROZTAVENÁ během přepravy?

Správná odpověď a)+ 150 °C.
Odpověď b)+ 120 °C.
Odpověď c)+ 100 °C.
Odpověď d)+ 250 °C.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-07 Kde lze v ADN najít údaje o relativní hustotě produktu?

Správná odpověď a)v pododdíle 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď b)v oddíle 3.2.1, tabulka B.
Odpověď c)v oddíle 3.2.1, tabulka A.
Odpověď d)v ADN nikdy nemůžete najít údaje o hustotě produktu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-08 Pomocí teplotního objemového koeficientu můžeme přepočítat objem v m³ na naložené tuny. Od koho získáte tento koeficient?

Správná odpověď a)Od překladiště.
Odpověď b)Tento koeficient je uveden v písemných pokynech.
Odpověď c)Od úřadu, který má dozor nad dopravou.
Odpověď d)Tento koeficient je uveden ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-09 Byl naložen náklad s vysokou teplotou, např. 75 °C. Během přepravy si musí tento náklad teplotu udržet. Smí být překročen maximální přípustný stupeň naplnění?

Správná odpověď a)Ne, protože v nákladním tanku je zapotřebí prostor pro případ, že teplota se přeci jen ještě zvýší.
Odpověď b)Ano, protože maximální přípustný stupeň plnění se stanovuje při 15 °C.
Odpověď c)Ano, protože teplota se bude spíše snižovat než zvyšovat.
Odpověď d)Ne, vyjma případu, kdy relativní hustota produktu je nižší než ta, která je uvedena ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-10 Smí být látka UN 1764 KYSELINA DICHLOROCTOVÁ při venkovní teplotě +12 °C přepravována v plavidle, které je vybaveno pouze jednou možností pro zahřívání nákladu?

Správná odpověď a)Ano, to je povoleno.
Odpověď b)Ne, plavidlo musí mít na palubě zařízení k vytápění nákladu.
Odpověď c)Ne, pod touto venkovní teplotou nesmí být tento produkt vůbec přepravován.
Odpověď d)Ne, to není povoleno, protože teplota produktu musí být udržována přesně na 14 °C a toto bez zařízení k vytápění nákladu nejde.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-11 Nákladní tank je naložen látkou UN 2796, ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY, ALKALICKÝ. Smějí být topné hady naplněny vodou?

Správná odpověď a)Ne, během přepravy této látky je to zakázáno.
Odpověď b)Ano, topné hady musí být vždy naplněny vodou.
Odpověď c)Ano, jestliže topné hady jsou dobře uzavřené.
Odpověď d)Ne, topné hady během přepravy bez vytápění nesmějí nikdy obsahovat vodu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP7 2023
Otázka332 07.0-12 Nákladní tank je naložen látkou UN 2683, SULFID AMONNÝ, ROZTOK. Smějí být topné hady naplněny vodou?

Správná odpověď a)Ano, jestliže topné hady jsou dobře uzavřené.
Odpověď b)Ano, neboť náklad musí být možné vytápět.
Odpověď c)Ne, během přepravy této látky je to zakázáno.
Odpověď d)Ne, topné hady během přepravy bez vytápění nesmějí nikdy obsahovat vodu.