Soubory otázek pro způsobilost
'Tankery C ADN 2018'

č. 1 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-01 Hoření butanu je

Správná odpověď a)chemický proces.
Odpověď b)fyzikální proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-02 U fyzikálních procesů se stav látky

Správná odpověď a)může změnit, ale látka samotná se nezmění.
Odpověď b)může změnit a látka samotná se může změnit.
Odpověď c)nemůže změnit, ale látka se může změnit.
Odpověď d)nemůže změnit a látka samotná se také nemůže změnit.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-03 Který z následně uvedených procesů je chemický proces?

Správná odpověď a)Rezivění železa.
Odpověď b)Rozpouštění cukru ve vodě.
Odpověď c)Rozpouštění vosku svíčky.
Odpověď d)Vypařování benzínu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-04 Který z následně uvedených procesů je fyzikální proces?

Správná odpověď a)Ztuhnutí benzenu.
Odpověď b)Rozklad vody na vodík a kyslík.
Odpověď c)Oxidování hliníku.
Odpověď d)Spalování nafty.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-05 Který z následně uvedených procesů je fyzikální proces?

Správná odpověď a)Rozpínání nafty.
Odpověď b)Rozklad oxidu rtuťnatého na rtuť a kyslík.
Odpověď c)Polymerace styrenu.
Odpověď d)Spalování topného oleje.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-06 Odpařování látky UN 1846, TETRACHLORMETHAN, je

Správná odpověď a)fyzikální proces.
Odpověď b)chemický proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-07 Polymerace látky UN 2055, STYREN je

Správná odpověď a)chemický proces.
Odpověď b)fyzikální proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC1 2018
Otázka331 01.0-08 Hoření látky UN 2247, n-DEKAN je

Správná odpověď a)chemický proces.
Odpověď b)fyzikální proces.
Odpověď c)biologický proces.
Odpověď d)geologický proces.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-01 0,5 barů odpovídá tlaku?

Správná odpověď a)50,0 kPa.
Odpověď b)5,0 kPa.
Odpověď c)0,5 kPa.
Odpověď d)500,0 kPa.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-02 V uzavřené nádobě je při teplotě 27 °C tlak 180 kPa. Jak se změní tlak při 77 °C, jestliže je známo, že objem nádoby se nezmění?

Správná odpověď a)210,0 kPa.
Odpověď b)154,3 kPa.
Odpověď c)230,0 kPa.
Odpověď d)513,3 kPa.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-03 Nákladní tank je z 95 % naplněn látkou UN 1547, ANILÍN. Nákladní tank se uzavře. Odpařování anilínu ustane

Správná odpověď a)až bude tlak anilínové páry stejně vysoký jako tlak nasycené páry.
Odpověď b)až se anilín zcela odpaří.
Odpověď c)až se dosáhne kritické teploty.
Odpověď d)až tlak anilínové páry bude stejně vysoký jako tlak vnějšího vzduchu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-04 Jestliže se tlak nad kapalinou zvyšuje, pak bod varu této kapaliny bude

Správná odpověď a)stoupat.
Odpověď b)klesat.
Odpověď c)zůstane stejný.
Odpověď d)nejprve stoupat a pak klesne.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-05 Pokud je uzavřená plynová lahev zahřívána sluncem, bude

Správná odpověď a)stoupat tlak i teplota.
Odpověď b)pouze stoupat teplota.
Odpověď c)pouze stoupat tlak.
Odpověď d)klesat tlak a stoupat teplota.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-06 Ve zcela uzavřeném, prázdném nákladním tanku o objemu 240 m³ je přetlak 10 kPa. Pak je nákladní tank naplněn 80 m³ kapaliny. Jak velký nyní bude přetlak v nákladním tanku, jestliže teplota zůstane konstantní?

Správná odpověď a)15 kPa.
Odpověď b)7,5 kPa.
Odpověď c)5 kPa.
Odpověď d)30 kPa.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-07 Kapalina při nezměněné teplotě,

Správná odpověď a)nemá žádnou určitou formu, ale má určitý objem.
Odpověď b)má určitou formu a určitý objem.
Odpověď c)má určitou formu ale nemá určitý objem.
Odpověď d)nemá žádnou určitou formu a žádný určitý objem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-08 Kritická teplota je

Správná odpověď a)teplota, nad kterou nelze zkapalnit plyn.
Odpověď b)nejnižší možná teplota, a sice 0 K.
Odpověď c)teplota, nad kterou lze zkapalnit plyn.
Odpověď d)teplota, při které je dosažena nejspodnější hranice výbušnosti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-09 Teplota 353 K odpovídá teplotě?

Správná odpověď a)80 °C.
Odpověď b)253 °C.
Odpověď c)353 °C.
Odpověď d)626 °C.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-10 Při teplotě 21 °C činí objem uzavřeného plynu/páry 98 litrů. Když tlak zůstane konstantní, činí objem při teplotě 30 °C

Správná odpověď a)101 litrů.
Odpověď b)98 litrů.
Odpověď c)95 litrů.
Odpověď d)140 litrů.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-11 Jaká je nejnižší možná teplota?

Správná odpověď a)0 K.
Odpověď b)0 °C.
Odpověď c)-273 K.
Odpověď d)273 K.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-12 Nízkovroucí kapaliny jsou kapaliny s bodem varu

Správná odpověď a)nižším než 100 °C.
Odpověď b)nižším než 0 °C.
Odpověď c)mezi 100 °C a 150 °C.
Odpověď d)vyšším než 150 °C.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-13 Během tání čisté látky teplota této látky

Správná odpověď a)zůstane stejná.
Odpověď b)bude klesat.
Odpověď c)se bude zvyšovat.
Odpověď d)bude v závislosti na látce stoupat nebo klesat.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-14 Bod varu látky UN 1897, TETRACHLORETHYLEN je 121 °C. Tetrachlorethylen je

Správná odpověď a)středněvroucí kapalina.
Odpověď b)nízkovroucí kapalina.
Odpověď c)vysokovroucí kapalina.
Odpověď d)plyn.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-15 Teplota 30 °C odpovídá

Správná odpověď a)303 K.
Odpověď b)243 K.
Odpověď c)30 K.
Odpověď d)- 243 K.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-16 Vysokovroucí kapaliny jsou kapaliny s bodem varu

Správná odpověď a)vyšším než 150 °C.
Odpověď b)nižším než 100 °C.
Odpověď c)mezi 100 °C a 150 °C.
Odpověď d)nižším než 50 °C.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-17 Podle Gay-Lussacova zákona musí být teplota vždy vyjadřována v?

Správná odpověď a)K
Odpověď b)°C
Odpověď c)Pa
Odpověď d)°F
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-18 Bod varu látky UN 1155, DIETHYLETER je 35 °C. Diethyleter je

Správná odpověď a)nízkovroucí kapalina.
Odpověď b)středněvroucí kapalina.
Odpověď c)vysokovroucí kapalina.
Odpověď d)velmi vysokovroucí kapalina.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-19 Jednotka tlaku je

Správná odpověď a)pascal.
Odpověď b)litr.
Odpověď c)newton.
Odpověď d)kelvin.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-20 100 % obj. odpovídá hodnotě

Správná odpověď a)1 000 000 ppm.
Odpověď b)100 ppm.
Odpověď c)1 000 ppm.
Odpověď d)1 ppm.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-21 V uzavřené nádobě je při teplotě 7 °C tlak 200 kPa. Tlak stoupne na 400 kPa. Objem se nezmění. Jak vysoká je nová teplota?

Správná odpověď a)287 °C.
Odpověď b)14 °C.
Odpověď c)560 °C.
Odpověď d)-133 °C.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-22 V uzavřené místnosti absolutní teplota klesne na polovinu. Jak se změní přetlak? Přetlak v této místnosti

Správná odpověď a)bude poloviční.
Odpověď b)zůstane stejný.
Odpověď c)bude dvojnásobně vysoký.
Odpověď d)bude čtyřikrát menší.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CC2 2018
Otázka331 02.0-23 Pod bodem varu kapaliny rozumíme

Správná odpověď a)teplotu, při které se kapalina při tlaku 100 kPa (1 bar) přemění v páru.
Odpověď b)množství kapaliny, které dosáhlo bodu varu.
Odpověď c)tlak kapaliny při teplotě 100 °C.
Odpověď d)objem kapaliny při teplotě 100 °C a tlaku 100 kPa (1 bar).
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-01 Přechod z pevného skupenství do plynného nazýváme

Správná odpověď a)sublimace.
Odpověď b)kondenzace.
Odpověď c)tuhnutí.
Odpověď d)vypařování.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-02 Přechod plynného skupenství do kapalného nazýváme

Správná odpověď a)kondenzace.
Odpověď b)tuhnutí.
Odpověď c)zrání.
Odpověď d)sublimace.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-03 Kondenzace je příkladem

Správná odpověď a)přechodu látky z plynného do kapalného skupenství.
Odpověď b)přechodu látky z plynného do pevného skupenství.
Odpověď c)přechodu látky z kapalného do plynného skupenství.
Odpověď d)vypařování.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-04 Příklad sublimace je

Správná odpověď a)vypařování suchého ledu.
Odpověď b)tvorba kondenzátu na chladném okně.
Odpověď c)ztuhnutí roztaveného železa.
Odpověď d)odpařování kapalného hexanu ze sojového šrotu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-05 Ztuhnutí je přechod z

Správná odpověď a)kapalného skupenství do pevného skupenství.
Odpověď b)kapalného skupenství do plynného skupenství.
Odpověď c)plynného skupenství do kapalného skupenství.
Odpověď d)pevného skupenství do kapalného skupenství
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-07 Přechod z pevného stavu do plynného stavu označujeme jako

Správná odpověď a)sublimace.
Odpověď b)tuhnutí.
Odpověď c)tání.
Odpověď d)vypařování.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-08 Jestliže je při normálním tlaku teplota látky vyšší než bod varu této látky, pak je tato látka

Správná odpověď a)plyn.
Odpověď b)kapalina.
Odpověď c)pevná látka.
Odpověď d)kapalina nebo pevná látka.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-09 Jaké je skupenství látky UN 1605 ETHYLENDIBROMID při teplotě 5 °C?

Správná odpověď a)pevné.
Odpověď b)plynné.
Odpověď c)kapalné.
Odpověď d)v přechodném mezistavu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-10 Jak se nazývá proces, při kterém pevná látka přechází do plynného stavu?

Správná odpověď a)Sublimace.
Odpověď b)Kondenzace.
Odpověď c)Vypařování.
Odpověď d)Rekombinace.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC3 2018
Otázka331 03.0-11 Po reakci vznikla nová látka. K jaké reakci došlo?

Správná odpověď a)chemické reakci.
Odpověď b)fyzikální reakci.
Odpověď c)meteorologické reakci.
Odpověď d)logické reakci.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-01 Oblast výbušnosti látky UN 1547, ANILÍN je 1,2 - 11 % obj. Směs 0,1 % obj. anilínu a 99,9 % obj. vzduchu

Správná odpověď a)není ani hořlavá ani výbušná.
Odpověď b)je hořlavá, ale není výbušná.
Odpověď c)je jak hořlavá, tak i výbušná.
Odpověď d)není hořlavá, ale je výbušná.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-02 Teplota samovznícení látky UN 1779, KYSELINA MRAVENČÍ je 480 °C. Která z tvrzení platí v případě, že teplota kyseliny mravenčí ve směsi se vzduchem je nižší než 480°C?

Správná odpověď a)Látka se nemůže spontánně (sama od sebe) vznítit.
Odpověď b)Látka nemůže být zapálena.
Odpověď c)Látka se může spontánně (sama od sebe) vznítit
Odpověď d)Látka se může spontánně (sama od sebe) vznítit, ale nemůže vybuchnout.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-03 Katalyzátor je látka, která

Správná odpověď a)má ovlivnit rychlost reakce, aniž by se reakcí sama změnila.
Odpověď b)má zabránit statické elektřině, aniž by znečistila látku.
Odpověď c)má zabránit polymeraci, aniž by znečistila látku.
Odpověď d)se přidává jako barvivo, aniž by znečistila látku.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-04 "Detonace" je určitý druh

Správná odpověď a)výbuchu.
Odpověď b)čisticího prostředku.
Odpověď c)zkumavky.
Odpověď d)zpomalovače
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-05 Bod vzplanutí látky UN 1282, PYRIDIN činí 20 °C. To znamená, že pyridin při teplotě 25 °C

Správná odpověď a)vyprodukuje dostatek páry, aby mohlo dojít ke vznícení.
Odpověď b)nevyprodukuje dostatek páry, aby mohlo dojít ke vznícení.
Odpověď c)se může spontánně vznítit.
Odpověď d)vyprodukuje příliš mnoho páry, než aby mohlo dojít ke vznícení.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-06 Jaký proces vyžaduje největší rychlost hoření?

Správná odpověď a)Detonace.
Odpověď b)Vznícení.
Odpověď c)Exploze.
Odpověď d)Imploze.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-07 Termickému výbuchu látky lze zabránit, jestliže

Správná odpověď a)látku chladíme.
Odpověď b)zvýšíme tlak na látku.
Odpověď c)látku zahříváme.
Odpověď d)látku stlačíme.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC4 2018
Otázka331 04.0-08 Oblast výbuchu látky UN 1114, BENZEN je 1,2 - 8,6 % obj. Směs 5 % obj. benzenu a 95 % obj. vzduchu

Správná odpověď a)je jak hořlavá, tak i výbušná.
Odpověď b)není hořlavá, ale výbušná.
Odpověď c)není ani hořlavá ani výbušná.
Odpověď d)je sice hořlavá, ale není výbušná
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-01 Jak velký je objem 550 t látky UN 2874, FURFURYLALKOHOL, jestliže hustota furfurylalkoholu činí 1,1?

Správná odpověď a)500 m³
Odpověď b)5 m³
Odpověď c)605 m³
Odpověď d)2 000 m³
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-02 Jaká je hmotnost 500 m3 látky UN 1991, CHLOROPREN, jestliže hustota chloroprenu činí 0,96?

Správná odpověď a)480,0 t
Odpověď b)192,0 t
Odpověď c)0,48 t
Odpověď d)521,0 t
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-03 Náklad 600 m³ látky UN 1218, ISOPREN má hmotnost 420 t. Jaká je relativní hustota isoprenu?

Správná odpověď a)0,7.
Odpověď b)2,0
Odpověď c)1,43
Odpověď d)2,52
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-04 Aby bylo možné vypočítat hustotu látky, musí se

Správná odpověď a)hmotnost vydělit objemem.
Odpověď b)objem vydělit hmotností.
Odpověď c)objem vynásobit hmotností.
Odpověď d)hmotnost přičíst k objemu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-05 Pokud teplota určitého množství látky UN 1547, ANILÍN stoupá, pak hustota anilínu

Správná odpověď a)klesá.
Odpověď b)zůstane stejná.
Odpověď c)se zvětší.
Odpověď d)se někdy zvětší, někdy zmenší.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-06 Hustota látky je udávána jako 2,15 kg/dm³. To odpovídá?

Správná odpověď a)2,15 t/m³
Odpověď b)0,00215 t/m³
Odpověď c)21,5 t/m³
Odpověď d)215 t/m³
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-07 Relativní hustota kapalné látky je 0,95. Jaká je hmotnost 1900 m³ této látky?

Správná odpověď a)1805 t
Odpověď b)1805 kg
Odpověď c)200 kg
Odpověď d)200 t
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-08 Hmotnost 180 litrů látky UN 1092, AKROLEIN, STABILIZOVANÝ činí 144 kg. Hustota této látky je?

Správná odpověď a)0,8
Odpověď b)1,25
Odpověď c)2,59
Odpověď d)3,6
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-09 Relativní hustota látky činí 1,15. Jak velký je objem, jestliže hmotnost látky je 2 300 tun?

Správná odpověď a)2000 m³.
Odpověď b)500 m³.
Odpověď c)250 m³.
Odpověď d)2645 m³.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-10 Jestliže objem určitého množství plynu se snižuje, hustota

Správná odpověď a)bude větší.
Odpověď b)bude menší.
Odpověď c)zůstane stejná.
Odpověď d)bude někdy větší někdy menší.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-11 Jestliže má být vypočtena hmotnost látky, musíme

Správná odpověď a)hustotu vynásobit objemem.
Odpověď b)hustotu vydělit objemem.
Odpověď c)objem vydělit hustotou.
Odpověď d)objem vydělit tlakem.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-12 Jestliže má být vypočten objem látky, musí se

Správná odpověď a)hmotnost vydělit hustotou.
Odpověď b)hustota vydělit hmotností.
Odpověď c)hustota vynásobit hmotností.
Odpověď d)hmotnost vydělit tlakem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-13 Jestliže teplota látky UN 2789, KYSELINA OCTOVÁ se snižuje, pak hustota kyseliny octové

Správná odpověď a)se zvyšuje.
Odpověď b)se snižuje
Odpověď c)zůstane stejná.
Odpověď d)bude někdy větší, někdy menší.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-14 Jednotka hustoty je (podle mezinárodní jednotkové soustavy SI)

Správná odpověď a)kg/ m³.
Odpověď b)kg.
Odpověď c)m³.
Odpověď d)l.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-15 Hustota plynu je závislá

Správná odpověď a)jak na tlaku, tak i na teplotě.
Odpověď b)výlučně na tlaku.
Odpověď c)výlučně na teplotě.
Odpověď d)výlučně na objemu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC5 2018
Otázka331 05.0-16 Hustota páry kapalin je v poměru k hustotě okolního vzduchu většinou

Správná odpověď a)vyšší.
Odpověď b)stejná.
Odpověď c)nižší.
Odpověď d)žádná se shora uvedených odpovědí není správná.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-01 Kov reaguje s kyslíkem. Přitom dojde ke vzniku černé, práškové látky. Tato látka je

Správná odpověď a)sloučenina.
Odpověď b)prvek.
Odpověď c)slitina.
Odpověď d)směs.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-02 Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Směs je fyzikální pojem.
Odpověď b)Směs vzniká z chemické reakce.
Odpověď c)Při vzniku směsi vždy dojde k uvolnění tepla.
Odpověď d)Směs sestává vždy ze tří látek v určitém poměru.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-03 Čistá voda (H2O) je příkladem

Správná odpověď a)sloučeniny.
Odpověď b)prvku.
Odpověď c)slitiny.
Odpověď d)směsi.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-04 Organická sloučenina obsahuje vždy

Správná odpověď a)atomy uhlíku.
Odpověď b)atomy kyslíku.
Odpověď c)atomy vodíku.
Odpověď d)atomy dusíku.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-05 Rozpouštěním cukru vzniká

Správná odpověď a)směs.
Odpověď b)sloučenina.
Odpověď c)slitina.
Odpověď d)prvek.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-06 Co se stane, jestliže se ze sloučeniny uvolní vodík?

Správná odpověď a)Je lehčí než vzduch a bude stoupat.
Odpověď b)Je lehčí než vzduch a bude se shromažďovat na podlaze.
Odpověď c)Okamžitě se sloučí s dusíkem ve vzduchu.
Odpověď d)Katalytickou reakcí vznikne voda.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-07 Které prvky se nachází ve sloučenině - kyselina dusičná (HNO3)?

Správná odpověď a)Vodík, dusík a kyslík.
Odpověď b)Uhlík, vodík a dusík.
Odpověď c)Helium, sodík a kyslík.
Odpověď d)Síra, dusík a kyslík.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC6 2018
Otázka331 06.0-08 Mohou se kapaliny smíchávat?

Správná odpověď a)Ano, ale ne všechny kapaliny jsou vždy vzájemně mísitelné.
Odpověď b)Ano, jsou vždy mísitelné.
Odpověď c)Ne, nejsou nikdy mísitelné.
Odpověď d)Jsou mísitelné ve všech poměrech.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-01 NaNO3 je

Správná odpověď a)anorganická sloučenina.
Odpověď b)organická sloučenina.
Odpověď c)směs.
Odpověď d)slitina.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-02 C3H8 je

Správná odpověď a)organická sloučenina.
Odpověď b)směs.
Odpověď c)anorganická sloučenina.
Odpověď d)slitina.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-03 Značka prvku kyslík je

Správná odpověď a)O
Odpověď b)H
Odpověď c)N
Odpověď d)S
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-04 Značka prvku dusík je

Správná odpověď a)N
Odpověď b)S
Odpověď c)O
Odpověď d)H
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-05 Které z následujících tvrzení je chybné?

Správná odpověď a)Sloučenina vždy sestává z jediného druhu atomů.
Odpověď b)Čistá látka sestává z jediného druhu molekul.
Odpověď c)Molekuly jsou složené z atomů.
Odpověď d)Prvek sestává z jediného druhu atomů.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-06 Značka prvku vodík je

Správná odpověď a)H
Odpověď b)O
Odpověď c)W
Odpověď d)N
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-07 Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Molekula je elektricky neutrální částice skládající se ze dvou nebo více atomů.
Odpověď b)Molekula je nejmenší jednotka látky, která má polovinu vlastností této látky.
Odpověď c)Prvky se skládají z molekul, které obsahují více druhů atomů.
Odpověď d)Existuje zhruba 11 milionů druhů atomů.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-08 Prvek vždy sestává z

Správná odpověď a)atomů.
Odpověď b)směsí.
Odpověď c)sloučenin.
Odpověď d)molekul.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-09 Jak se nazývá elektricky neutrální částice složená ze dvou nebo více atomů?

Správná odpověď a)molekula.
Odpověď b)neutron.
Odpověď c)ion.
Odpověď d)proton.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-10 Správný chemický vzorec pro tři molekuly vody je?

Správná odpověď a)3 H2O
Odpověď b)(H2O)3
Odpověď c)H6O3
Odpověď d)H2O
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-11 Jaké je latinské označení kyslíku?

Správná odpověď a)Oxygenium.
Odpověď b)Hydrogenium.
Odpověď c)Nitrogenium.
Odpověď d)Ferrum.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-12 Písmeno N je v chemických vzorcích symbol pro

Správná odpověď a)dusík.
Odpověď b)uhlík.
Odpověď c)vodík.
Odpověď d)kyslík.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-13 Značka prvku uhlík je?

Správná odpověď a)C
Odpověď b)H
Odpověď c)K
Odpověď d)O
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-14 Jaká je molekulová hmotnost látky UN 1294, TOLUEN (C6H5CH3 ), když je C = 12, H = 1?

Správná odpověď a)92
Odpověď b)78
Odpověď c)104
Odpověď d)106
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC7 2018
Otázka331 07.0-15 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0 (nula)? Při

Správná odpověď a)-273 °C.
Odpověď b)212 °K.
Odpověď c)273 °K.
Odpověď d)-100 °C.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-01 Inhibitor je látka, která

Správná odpověď a)zamezí polymeraci.
Odpověď b)urychluje reakci.
Odpověď c)napadá nervový systém.
Odpověď d)zabrání statickému výboji.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-02 Která látka zabrání polymeraci?

Správná odpověď a)Inhibitor
Odpověď b)Kondenzátor
Odpověď c)Katalyzátor
Odpověď d)Indikátor
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-03 Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Inhibitor musí být dobře mísitelný s produktem.
Odpověď b)Inhibitor může reagovat s produktem.
Odpověď c)Inhibitor se může lehce z produktu odpařit.
Odpověď d)Inhibitor musí mít nízký bod vzplanutí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-04 Co je polymerace?

Správná odpověď a)Proces, při kterém jedna nebo více sloučenin navzájem reagují do velmi velké molekuly.
Odpověď b)Proces spalování, při kterém se uvolňuje hodně tepla.
Odpověď c)Proces, při kterém se působením tepla rozkládá sloučenina.
Odpověď d)Proces, při kterém se látka rozkládá elektrickým proudem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-05 Nákladní tank obsahuje produkt, který může lehce polymerovat. Aby se polymeraci zabránilo, byl přidán inhibitor. Během přepravy se malá část produktu odpaří a krátce nato na horní straně nákladního tanku kondenzuje. Tento kondenzát

Správná odpověď a)může polymerovat, protože neobsahuje žádný inhibitor.
Odpověď b)nemůže polymerovat, protože se nejdříve odpaří.
Odpověď c)nemůže polymerovat, protože obsahuje inhibitor.
Odpověď d)může polymerovat, ačkoliv stále ještě obsahuje inhibitor.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-06 Během jízdy s nákladem styrénu musí být provedena preventivní opatření, aby se zajistilo, že náklad je dostatečně stabilizovaný. Jaký údaj/jaké údaje nemusí být uveden/uvedeny v přepravním dokladu?

Správná odpověď a)Tlak, který je nad stabilizovanou kapalinou.
Odpověď b)Označení a množství stabilizátoru, který je třeba přidat.
Odpověď c)Datum, kdy byl stabilizátor přimísen a očekávaná doba účinnosti za normálních podmínek.
Odpověď d)Teplotní hranice, které stabilizátor ovlivňují.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-07 Slovo "poly" ve výrazu polymerovat znamená?

Správná odpověď a)mnoho
Odpověď b)dlouhý
Odpověď c)atom
Odpověď d)velký
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-08 Pro polymeraci je vždy charakteristické

Správná odpověď a)zvýšení teploty.
Odpověď b)snížení teploty.
Odpověď c)změna barvy.
Odpověď d)změna hmotnosti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-09 Inhibitor je

Správná odpověď a)stabilizátor.
Odpověď b)čisticí prostředek.
Odpověď c)druh klihu.
Odpověď d)prostředek pro snížení bodu mrazu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-10 Určitá látka je při 20 °C kapalná a při teplotách nad 35 °C se lehce rozkládá. Tato látka je

Správná odpověď a)nestabilní kapalina.
Odpověď b)nestabilní plyn.
Odpověď c)stabilní kapalina.
Odpověď d)stabilní plyn.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-11 Pozitivní katalyzátor je látka, která

Správná odpověď a)urychlí reakci.
Odpověď b)zabrání statickému výboji.
Odpověď c)zabrání polymeraci.
Odpověď d)zabrání vzniku tepla.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-12 Negativní katalyzátor je látka, která

Správná odpověď a)zpomalí chemickou reakci.
Odpověď b)podporuje polymeraci.
Odpověď c)zabrání statickému výboji.
Odpověď d)zabrání odpařování kapaliny.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-13 Jaký je rozdíl mezi chemicky stabilní a chemicky nestabilní látkou?

Správná odpověď a)Chemicky nestabilní látka se lehce rozkládá a chemicky stabilní látka ne.
Odpověď b)Chemicky stabilní látka se rozkládá snadněji než chemicky nestabilní látka.
Odpověď c)Chemicky nestabilní látka se odpaří rychleji než chemicky stabilní látka.
Odpověď d)Chemicky nestabilní látka má vyšší bod tání než chemicky stabilní látka.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-14 Jestliže se při chemické reakci vzájemně sloučí monomery, pak toto nazýváme?

Správná odpověď a)Polymerace
Odpověď b)Vypařování
Odpověď c)Rozklad
Odpověď d)Kondenzace
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-15 Který produkt se musí přepravovat stabilizovaný?

Správná odpověď a)UN 1301, VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1114, BENZEN.
Odpověď c)UN 1863PALIVO PRO TRYSKOVÉ MOTORY.
Odpověď d)UN 2312, FENOL, ROZTAVENÝ.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-16 Proč do určitých produktů přidáváme stabilizátor (inhibitor)? Aby se zamezilo

Správná odpověď a)polymeraci.
Odpověď b)vypařování.
Odpověď c)výbuchu.
Odpověď d)zmrznutí.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CC8 2018
Otázka331 08.0-17 Čím se často zahájí polymerační reakce?

Správná odpověď a)Vzestupem teploty.
Odpověď b)Nadbytkem dusíku.
Odpověď c)Inhibitorem.
Odpověď d)Náhlým poklesem teploty.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-01 Jak se také nazývají roztoky s hodnotou pH větší než 7?

Správná odpověď a)Louhy (zásady, báze).
Odpověď b)Kyseliny.
Odpověď c)Mýdla.
Odpověď d)Suspenze.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-02 Látka UN 1824, HYDROXID SODNÝ, ROZTOK je příklad

Správná odpověď a)silné báze.
Odpověď b)slabé kyseliny.
Odpověď c)silné kyseliny.
Odpověď d)slabé báze.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-03 Látka UN 1830, KYSELINA SÍROVÁ s obsahem více než 51% kyseliny je příklad

Správná odpověď a)silné kyseliny.
Odpověď b)slabé kyseliny.
Odpověď c)silné báze.
Odpověď d)slabé báze.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-04 Hodnota pH báze vždy

Správná odpověď a)je větší než 7.
Odpověď b)je menší než 7.
Odpověď c)se rovná 7.
Odpověď d)je větší než 14.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-05 Zásaditý roztok můžeme neutralizovat, jestliže opatrně

Správná odpověď a)přidáme kyselý roztok.
Odpověď b)přidáme vodu.
Odpověď c)přidáme mýdlo.
Odpověď d)přidáme hydroxid sodný.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-06 Tři vlastnosti kyseliny jsou

Správná odpověď a)žíravina, napadá kovy, hodnota pH je menší než 7.
Odpověď b)žíravina, napadá kovy, hodnota pH je větší než 7.
Odpověď c)žíravina, napadá kovy, mýdlový zápach.
Odpověď d)žíravina, lakmusový papírek obarví červeně, mýdlový zápach.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-07 V čem se liší roztok s hodnotou pH 1 od roztoku s hodnotou pH 3. Roztok s hodnotou pH 1 je

Správná odpověď a)roztok s pH 1 je silnější kyselina.
Odpověď b)roztok s pH 1 je neutrální.
Odpověď c)roztok s pH 1 je víc zředěný.
Odpověď d)roztok s pH 1 je silnější zásada.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-08 V čem se liší roztok s hodnotou pH 11 od roztoku s hodnotou pH 8. Roztok s hodnotou pH 11 je

Správná odpověď a)zásaditější.
Odpověď b)kyselejší.
Odpověď c)slabší.
Odpověď d)silnější.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-09 Hodnota pH neutrálního roztoku je

Správná odpověď a)7
Odpověď b)1
Odpověď c)0
Odpověď d)14
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-10 Největším nebezpečím kyselin a bází je

Správná odpověď a)žíravost.
Odpověď b)hořlavost.
Odpověď c)výbušnost.
Odpověď d)toxicita.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-11 Hydroxidy obsahují vždy

Správná odpověď a)OH -
Odpověď b)H +
Odpověď c)H3O +
Odpověď d)CO -
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-12 Látka UN 2790, KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obalová skupina III, je příkladem

Správná odpověď a)slabé kyseliny.
Odpověď b)silné kyseliny.
Odpověď c)silné báze.
Odpověď d)slabé báze.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-13 Jaká látka vznikne, když kyselina reaguje s kovem?

Správná odpověď a)vodík.
Odpověď b)kyslík.
Odpověď c)dusík.
Odpověď d)voda.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-14 Jak se také nazývají báze?

Správná odpověď a)alkalické látky.
Odpověď b)anorganické látky.
Odpověď c)alkanové kyseliny.
Odpověď d)organické látky.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-15 Který z následovně uvedených produktů je louh (zásada)?

Správná odpověď a)Látka UN 1814, HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK.
Odpověď b)Látka UN 1685, ARSENIČNAN SODNÝ.
Odpověď c)Látka UN 1230, METHANOL.
Odpověď d)Látka UN 1573, ARSENIČNAN VÁPENATÝ.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC9 2018
Otázka331 09.0-16 Jakou hodnotu pH může mít silná kyselina?

Správná odpověď a)0 - 3
Odpověď b)7
Odpověď c)10.VIII
Odpověď d)12.X
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-01 Příkladem pomalé oxidace je

Správná odpověď a)rezivění železa.
Odpověď b)výbuch zkapalněného plynu.
Odpověď c)spalování zemního plynu.
Odpověď d)vypařování benzínu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-02 Redukční činidla jsou látky, které

Správná odpověď a)ochotně přejímají kyslík od jiných látek.
Odpověď b)ochotně předávají kyslík jiným látkám.
Odpověď c)jsou vysoce hořlavé.
Odpověď d)nikdy nereagují s jinými látkami.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-03 Co rozumíme pod pojmem oxidace? Spojení látky s

Správná odpověď a)kyslíkem.
Odpověď b)vodíkem.
Odpověď c)uhlíkem.
Odpověď d)dusíkem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-04 Oxidační činidla jsou látky, které

Správná odpověď a)ochotně předávají kyslík jiným látkám.
Odpověď b)ochotně přejímají kyslík od jiných látek.
Odpověď c)jsou vysoce hořlavé.
Odpověď d)nikdy nereagují s jinými látkami.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-05 Hořlavé látky

Správná odpověď a)se slučují s kyslíkem.
Odpověď b)uvolňují kyslík.
Odpověď c)nereagují s kyslíkem.
Odpověď d)vytvářejí kyslík.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-06 Látky, které jsou snadno hořlavé,

Správná odpověď a)se snadno slučují s kyslíkem.
Odpověď b)se jen těžko slučují s kyslíkem.
Odpověď c)se nikdy neslučují s kyslíkem.
Odpověď d)uvolňují kyslík.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC10 2018
Otázka331 10.0-07 Co je oxidace?

Správná odpověď a)Reakce látky s kyslíkem.
Odpověď b)Reakce látky s dusíkem.
Odpověď c)Adice kyslíku.
Odpověď d)Adice dusíku.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-01 C4H10 je příkladem

Správná odpověď a)alkanu.
Odpověď b)alkenu.
Odpověď c)aromatické sloučeniny.
Odpověď d)cykloalkanu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-02 Dvě důležité skupiny uhlovodíků jsou

Správná odpověď a)alkany a alkeny.
Odpověď b)kyseliny a báze.
Odpověď c)oxidační a redukční činidla.
Odpověď d)louhy a hydroxidy.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-03 Polymer je

Správná odpověď a)řetězec velmi velkých molekul se sestávající z opakujících se molekulárních jednotek.
Odpověď b)látka, která má zabránit polymeraci určité látky.
Odpověď c)látka, která urychlí reakci, aniž by se samotná reakcí změnila.
Odpověď d)snadno hořlavá látka, která může spustit chemickou reakci.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-04 Organické sloučeniny dusíku nazýváme

Správná odpověď a)nitrily.
Odpověď b)aromatické sloučeniny.
Odpověď c)étery.
Odpověď d)estery.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-05 Uhlovodíky, u kterých je jeden nebo více atomů vodíků nahrazen hydroxylovou skupinou (skupina OH), nazýváme

Správná odpověď a)alkoholy.
Odpověď b)étery.
Odpověď c)estery.
Odpověď d)ketony.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-06 Skupinu látek, které mají ve svých molekulách nadměrně velké množství kyslíku, nazýváme

Správná odpověď a)peroxidy.
Odpověď b)ketony.
Odpověď c)alkeny.
Odpověď d)nitrily.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-07 Co je příklad ketonu?

Správná odpověď a)Látka UN 1090, ACETON.
Odpověď b)Látka UN 1203, BENZÍN.
Odpověď c)Látka UN 2055, STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ.
Odpověď d)Látka UN 1170, ETHANOL, ROZTOK.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-08 Důležitou skupinou esterů jsou

Správná odpověď a)tuky a oleje.
Odpověď b)peroxidy.
Odpověď c)báze.
Odpověď d)alkoholy.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-09 Atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost kyslíku je 16 a atomová hmotnost síry je 32. Jaká je atomová hmotnost kyseliny sírové (H2SO4)?

Správná odpověď a)98
Odpověď b)49
Odpověď c)129
Odpověď d)146
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-10 Atomová hmotnost uhlíku je 12 a atomová hmotnost kyslíku je 16. Jaká je molekulová hmotnost oxidu uhličitého (CO2)?

Správná odpověď a)44
Odpověď b)40
Odpověď c)38
Odpověď d)76
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-11 Atomová hmotnost vápníku je 40, atomová hmotnost kyslíku je 16 a atomová hmotnost vodíku je 1. Jaká je molekulová hmotnost hašeného vápna (Ca(OH)2)?

Správná odpověď a)74
Odpověď b)58
Odpověď c)96
Odpověď d)114
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-12 Aromatické sloučeniny se takto nazývají pro svoji

Správná odpověď a)vůni.
Odpověď b)barvu.
Odpověď c)toxicitu.
Odpověď d)rozpustnost.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-13 Jaký je příklad nitrosloučeniny?

Správná odpověď a)Látka UN 1664, NITROTOLUENY, KAPALNÉ.
Odpověď b)Látka UN 1090, ACETON.
Odpověď c)Látka UN 1203, BENZÍN.
Odpověď d)Látka UN 2312, FENOL, ROZTAVENÝ.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-14 Látka UN 1230, METHANOL je příkladem

Správná odpověď a)alkoholu.
Odpověď b)esteru.
Odpověď c)nitrilu.
Odpověď d)éteru.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-15 Příkladem alkynu je

Správná odpověď a)látka UN 1001, ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ.
Odpověď b)látka UN 1077, PROPEN.
Odpověď c)látka UN 1170, ETHANOL.
Odpověď d)látka UN 1011, BUTAN.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-16 Která z následujících látek je nasycená?

Správná odpověď a)Látka UN 1265, PENTANY, kapalné.
Odpověď b)Látka UN 1077, PROPEN.
Odpověď c)Látka UN 1962, ETHYLEN.
Odpověď d)Látka UN 1055, ISOBUTEN.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-17 Skupiny látek, které jsou všeobecně velmi toxické a rakovinotvorné, jsou

Správná odpověď a)aromatické sloučeniny.
Odpověď b)alkoholy.
Odpověď c)alkanové kyseliny
Odpověď d)alkany.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-18 "PVC" je

Správná odpověď a)polymer.
Odpověď b)alkanová kyselina.
Odpověď c)monomer.
Odpověď d)aromatická sloučenina.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CC11 2018
Otázka331 11.0-19 Uhlovodíky s dvojitou vazbou nazýváme

Správná odpověď a)alkeny.
Odpověď b)alkany.
Odpověď c)alkiny.
Odpověď d)alkyony.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-01 Musíte zabránit tomu, aby se do koncentrované KYSELINY SÍROVÉ s více než 51% kyseliny (UN 1830), dostala voda, protože

Správná odpověď a)se uvolní hodně tepla, čímž se voda odpaří, a proto se zvětší objem; začne stříkat.
Odpověď b)po přidání vody vznikne hořlavý plyn vodík.
Odpověď c)kyselina sírová tím bude polymerovat.
Odpověď d)kyselina sírová s vodou reaguje za vzniku velmi jedovatých par.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-02 Která z následujících reakcí je příkladem samourychlující reakce?

Správná odpověď a)polymerace styrénu.
Odpověď b)rozklad vody na vodík a kyslík.
Odpověď c)reakce dusíku s vodou.
Odpověď d)oxidace železa.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-03 Jestliže nakládáte polymerující výrobek, musíte dbát na to, jaký produkt obsahuje vedlejší nákladní tank, protože tento výrobek

Správná odpověď a)nesmí být moc teplý.
Odpověď b)nesmí obsahovat žádnou vodu.
Odpověď c)nesmí být snadno hořlavý.
Odpověď d)nesmí obsahovat žádný inhibitor.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-04 K samočinné reakci by mohlo dojít

Správná odpověď a)zahříváním.
Odpověď b)přidáním stabilizátoru.
Odpověď c)zabráněním kontaminace jiným nákladem.
Odpověď d)přidáním inertního plynu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-05 Reakci nákladu se vzduchem lze zabránit, jestliže náklad

Správná odpověď a)zakryjeme inertním plynem.
Odpověď b)chladíme.
Odpověď c)zahříváme.
Odpověď d)bude neustále cirkulovat.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-06 Dva druhy látek s korozivními vlastnostmi jsou

Správná odpověď a)kyseliny a báze.
Odpověď b)alkoholy a báze.
Odpověď c)ušlechtilé kovy a báze.
Odpověď d)alkoholy a kyseliny.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-07 Jestliže reaguje kov s kyselinou, uvolní se plyn. Tímto plynem je

Správná odpověď a)vodík.
Odpověď b)kyslík.
Odpověď c)metan.
Odpověď d)chlór.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-08 Při dokonalém spalování propanu vzniká

Správná odpověď a)oxid uhličitý a voda.
Odpověď b)oxid uhelnatý a voda.
Odpověď c)kyslík a vodík.
Odpověď d)uhlík a vodík.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-09 Při nedokonalém spalování propanu vzniká

Správná odpověď a)oxid uhelnatý a voda.
Odpověď b)kyslík a vodík.
Odpověď c)oxid uhličitý a voda.
Odpověď d)uhlík a vodík.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-10 Samočinné reakci nákladu lze zabránit, jestliže

Správná odpověď a)náklad zakryjeme inertním plynem.
Odpověď b)se postaráme o dodatečné znečištění.
Odpověď c)náklad zahříváme.
Odpověď d)náklad neustále přečerpáváme.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-11 Inhibitior zabrání

Správná odpověď a)polymeraci.
Odpověď b)varu.
Odpověď c)snížení tlaku.
Odpověď d)kondenzaci.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-12 Při dokonalém spalování pentanu vzniká

Správná odpověď a)oxid uhličitý a voda.
Odpověď b)kyslík a vodík.
Odpověď c)uhlík a voda.
Odpověď d)pentanoxid a voda.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-13 Při nedokonalém spalování hexanu vzniká

Správná odpověď a)oxid uhelnatý a voda.
Odpověď b)oxid uhličitý a voda.
Odpověď c)kyslík a voda.
Odpověď d)hexanol a voda.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-14 Jestliže se při chemické reakci uvolňuje teplo, nazýváme tuto reakci

Správná odpověď a)exotermickou.
Odpověď b)endotermickou.
Odpověď c)heterogenní.
Odpověď d)homogenní.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-15 Po reakci vznikla nová látka. Reakce, ke které v tomto případě došlo, je reakce

Správná odpověď a)chemická.
Odpověď b)fyzikální.
Odpověď c)meteorologická.
Odpověď d)logická.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CC12 2018
Otázka331 12.0-16 Autooxidace je chemická reakce, při které látka samotná dodává složku potřebnou pro reakci. Touto složkou je?

Správná odpověď a)kyslík.
Odpověď b)kyselina uhličitá.
Odpověď c)dusík.
Odpověď d)oxid uhličitý.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-01 Co musíte udělat jako první, jestliže se Vám do očí dostala chemická látka?

Správná odpověď a)oči dlouho a hodně vyplachovat vodou, poté vyhledat lékaře.
Odpověď b)okamžitě vyhledat lékaře.
Odpověď c)oči krátce vypláchnout.
Odpověď d)třít oči rukama a pak vyhledat lékaře.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-02 Aby bylo možné co nejlépe poskytnout první pomoc, musíte

Správná odpověď a)být absolventem kurzu první pomoci.
Odpověď b)mít osvědčení ADN.
Odpověď c)mít osvědčení ADN-C.
Odpověď d)být absolventem kurzu hašení požárů.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-03 Někdo po spolknutí toxické látky upadne do bezvědomí. Smíte postiženému dát napít?

Správná odpověď a)Ne, postiženému v bezvědomí nesmíme nikdy dát napít.
Odpověď b)Ano, ale velmi pomalu.
Odpověď c)Ano, ale musíte postiženého nechat sedět.
Odpověď d)Ano, pak se totiž vyčistí ústa a případně se látka v žaludku zředí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-04 Po spálení se lepí oděv na kůži postiženého. Smíte oděv přilepený na kůži strhnout?

Správná odpověď a)Ne, otevřením puchýřů po spálení se zvyšuje nebezpečí infekce.
Odpověď b)Ano, oděv může být znečištěný.
Odpověď c)Ano, ale musíte současně chladit.
Odpověď d)Ano, pak můžete kůži lépe chladit.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-05 Proč se často doporučuje po požití toxické látky pít vodu?

Správná odpověď a)Aby se zředil obsah žaludku.
Odpověď b)Aby postižený zůstal při vědomí.
Odpověď c)Aby se vyvolalo zvracení.
Odpověď d)Aby se vypláchla ústa.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-06 Proč se u určitých nebezpečných látek uvádí, že se nesmí vyvolat zvracení, jestliže pacient tuto látku spolkl?

Správná odpověď a)Protože se látka vrátí do jícnu a tím se způsobí další poranění.
Odpověď b)Protože látka v žaludku nezpůsobí žádnou škodu.
Odpověď c)Protože látka se žaludeční kyselinou rozředí a proto je zvracení zbytečné.
Odpověď d)Protože během zvracení se obsah žaludku může dostat do dýchacích cest pacienta.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CM1 2018
Otázka333 01.0-07 Člen posádky je působením nějaké látky v bezvědomí. Nikdy nesmíme

Správná odpověď a)zkoušet pacientovi podávat vodu.
Odpověď b)s pacientem hýbat.
Odpověď c)si na pacienta lehnout.
Odpověď d)se pokoušet studenou vodou pacienta zase přivést k vědomí.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM2 2018
Otázka333 02.0-01 Kde najdete předpisy pro použití signálu "nepřibližuj se"?

Správná odpověď a)v CEVNI.
Odpověď b)v ADN, část 1.
Odpověď c)v ADN, část 2.
Odpověď d)v technických předpisech o konstrukci
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM2 2018
Otázka333 02.0-02 Trhlinou se uvolní toxický plyn. Čím můžete stanovit koncentraci tohoto plynu, abyste zjistili, zda není překročena nejvyššíí přípustná koncentrace?

Správná odpověď a)detektorem toxických plynů.
Odpověď b)detektorem hořlavých plynů.
Odpověď c)měřicím přístrojem kyslíku.
Odpověď d)Geigerovým počítačem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM2 2018
Otázka333 02.0-03 Předpokládejme, že se během nakládky zjistí trhlina v jedné z nakládacích hadic. Co byste měli udělat nejdříve?

Správná odpověď a)okamžitě přerušit nakládku.
Odpověď b)informovat příslušný úřad
Odpověď c)změřit koncentraci plynu a toxicity.
Odpověď d)nepovolané osoby držet v bezpečné vzdálenosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM2 2018
Otázka333 02.0-04 Jestliže plavidlo utrpí větší poškození v důsledku havárie, informujete nejdříve

Správná odpověď a)místně příslušný úřad.
Odpověď b)zákazníka, pro kterého je náklad určen.
Odpověď c)odesilatele nákladu.
Odpověď d)výrobce naložené látky.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM2 2018
Otázka333 02.0-05 Dojde k nehodě s nebezpečnou látkou, kterou přepravujete. Chtěli byste doplňkové informace o této látce. Na koho se musíte obrátit?

Správná odpověď a)Na odesilatele látky.
Odpověď b)Na hasiče.
Odpověď c)Na místně příslušný úřad.
Odpověď d)Na přepravce.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CM2 2018
Otázka333 02.0-06 Do nákladního tanku vstoupí osoba s předepsaným ochranným oděvem. Vidíte tuto osobu ležet nehybně v nákladním tanku. Co uděláte?

Správná odpověď a)Přivoláte na palubu nejprve dvě další osoby, přesvědčíte se o tom, že máte odpovídající ochranný oděv a ochranné pomůcky a pak sejdete dolů, abyste osobu zachránil.
Odpověď b)Přesvědčíte se o tom, že máte odpovídající ochranný oděv a ochranné pomůcky a půjdete pak co nejrychleji dolů, abyste osobu zachránil.
Odpověď c)Připravíte vyprošťovací zařízení, přesvědčíte se o tom, že máte odpovídající ochranný oděv a pak sejdete dolů, abyste osobu zachránil.
Odpověď d)Co nejrychleji sejdete dolů, abyste osobu zachránil.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM3 2018
Otázka333 03.0-01 Pokud trhlinou uniká plyn, pak je chování oblaku plynu závislé kromě jiného na

Správná odpověď a)relativní hustotě plynu.
Odpověď b)vodivosti plynu.
Odpověď c)bodu varu plynu.
Odpověď d)hodnotě maximální přípustné koncentrace plynu
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM3 2018
Otázka333 03.0-02 Trhlinou uniká kapalina. Rychlost odpařování kapaliny je nezávislá

Správná odpověď a)na maximální přípustné koncentraci kapaliny.
Odpověď b)na teplotě kapaliny.
Odpověď c)na rychlosti, kterou vítr páru odvádí.
Odpověď d)na objemu kapaliny.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM3 2018
Otázka333 03.0-03 Co uděláte, jestliže během napojování vyteče z nakládací hadice na palubu žíravá kapalina?

Správná odpověď a)Pokusíte se kapalinu zahradit a následně ji zachytit do prostředků, které jsou k tomu určené.
Odpověď b)Spláchnete kapalinu velkým množstvím vody a provedete hlášení příslušnému úřadu, aby bylo možné provést další opatření.
Odpověď c)Spláchnete kapalinu velkým množstvím vody.
Odpověď d)Spláchnete kapalinu a vyčistíte palubu mýdlem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM3 2018
Otázka333 03.0-04 Kde se musí vyprázdnit sudy obsahující odpadní vody?

Správná odpověď a)U organizace, která je místně příslušným úřadem k tomu určena.
Odpověď b)U tankovací stanice.
Odpověď c)U vhodného místa nakládky.
Odpověď d)Na komoře do nádrže, která je k tomuto účelu určena.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM3 2018
Otázka333 03.0-05 Kam musí být uložena měřicí tyčinka po měření toxicity?

Správná odpověď a)Do kontejneru pro chemický odpad.
Odpověď b)Do popelnice.
Odpověď c)Vrácena zpět dodavateli tyčinky.
Odpověď d)Musí být uschována, aby bylo možné kontrolním orgánům ukázat, že bylo provedeno měření.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CM4 2018
Otázka333 04.0-01 Kdy musí být vypracován bezpečnostní a poplachový plán?

Správná odpověď a)Je smysluplné mít vždy bezpečnostní a poplachový plán, aby všichni byli na havárie připraveni.
Odpověď b)V tom okamžiku, kdy dojde k nějaké havárii, takže se pak okamžitě ví, jak se v takové situaci musí postupovat.
Odpověď c)Bezprostředně před havárií, takže pak jsou všichni na situaci dobře připraveni.
Odpověď d)Je rozumné vypracovat jej bezprostředně po nějaké havárii.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CM4 2018
Otázka333 04.0-02 Co normálně v bezpečnostním a poplachovém plánu není uvedeno?

Správná odpověď a)Látka, která je přepravována.
Odpověď b)Že je třeba informovat příslušný úřad.
Odpověď c)Že případně musí být použit signál "nepřibližuj se".
Odpověď d)Že je třeba držet vpovzdálí neoprávněné osoby.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CM4 2018
Otázka333 04.0-03 Co normálně v bezpečnostním a poplachovém plánu není uvedeno?

Správná odpověď a)Název přepravovaného produktu.
Odpověď b)Že musí být připraveny k použití prostředky pro hašení požárů.
Odpověď c)Že musí být osobní ochranná výstroj připravena k použití.
Odpověď d)Že musí být informován příslušný úřad.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CM4 2018
Otázka333 04.0-04 Co již nemusíte dělat, jestliže plavidlo mělo vážnou kolizi?

Správná odpověď a)Vypracovat bezpečnostní a poplachový plán.
Odpověď b)V případě nutnosti použít signál "nepřibližuj se".
Odpověď c)V případě nutnosti uzavřít všechny otvory.
Odpověď d)Informovat místně příslušný úřad.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CM4 2018
Otázka333 04.0-05 Co musíte udělat nejdříve, jestliže došlo ke kolizi, která má za následek únik nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Použít signál "nepřibližuj se".
Odpověď b)Vysílačkou varovat plavidla, které se nachází v blízkosti.
Odpověď c)Informovat příslušný úřad.
Odpověď d)Plavidlo ukotvit, aby se odhadly škody.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CM4 2018
Otázka333 04.0-06 Co musíte udělat nejdříve, jestliže se domníváte, že ve dvojitém boku je trhlina a vy toto chcete zkontrolovat? Zastavíte plavidlo a

Správná odpověď a)provedete měření, provedete správná opatření a na základě těchto opatření vstoupíte do dvojitého boku, abyste jej zkontroloval.
Odpověď b)vstoupíte do dvojitého boku, abyste jej zkontroloval.
Odpověď c)informujete příslušný úřad a vyčkáte.
Odpověď d)informujete příslušný úřad, provedete měření, přijmete správná opatření a na základě těchto opatření vstoupíte do dvojitého boku, abyste jej zkontroloval
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-01 Co je nejvyšší přípustná koncentrace?

Správná odpověď a)nejvyšší přípustná koncentrace je zákonný předpis.
Odpověď b)nejvyšší přípustná koncentrace je doporučení výrobce nebezpečné věci.
Odpověď c)nejvyšší přípustná koncentrace je doporučení UNECE.
Odpověď d)nejvyšší přípustná koncentrace je doporučení "odborníka pro plyny".
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-02 U nejvyšší přípustné koncentrace je uvedeno písmeno „H” (v případě českých dokumentů písmeno „D“). Písmeno „H” („D“) uvádí

Správná odpověď a)že jed může být vstřebáván pokožkou.
Odpověď b)zkratku země, ve které nejvyšší přípustná koncentrace platí.
Odpověď c)že tato hodnota je povolena.
Odpověď d)že tato látka může vyvolávat kožní nemoci.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-03 Na plynové průkazníkové trubičce je uvedeno n = 10. Co to znamená?

Správná odpověď a)Aby bylo možné provést měření, musí být s detektorem toxických plynů provedeno deset zdvihů čerpadla.
Odpověď b)Aby bylo možné získat přesnou hodnotu měření, musí jich být provedeno deset.
Odpověď c)Odchylka měřicí hodnoty této trubičky činí 10%.
Odpověď d)Naměřená hodnota se musí vynásobit deseti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-04 Kolik procent kyslíku obsahuje za normálních okolností vzduch?

Správná odpověď a)21%.
Odpověď b)19%.
Odpověď c)17%.
Odpověď d)22%.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-05 Chtěli byste vědět, zda se v nákladním tanku nachází výbušné plyny. Je nyní důležité také množství kyslíku?

Správná odpověď a)Ano. Měření se zakládá na procesu spalování. Množství kyslíku má vliv na výsledek měření.
Odpověď b)Ne. Jestliže se v místnosti, která má být měřena, nachází méně než 21% kyslíku, nemohou vznikat žádné výbušné směsi.
Odpověď c)Ne. Fungování přístroje pro detekci plynů není závislé na obsahu kyslíku.
Odpověď d)Ne. Měření se musí provádět mimo nákladní tank, který má být změřen. Proto obsah kyslíku není důležitý.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-06 Chceme změřit, zda směs plynů v nákladním tanku je výbušná. Mezní hodnota pro rozhodování je o 20 % nižší, než je spodní hranice výbušnosti. Proč?

Správná odpověď a)Aby se zajistilo, že koncentrace plynu je v celé nádrži opravdu pod spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Protože hranice výbušnosti je silně závislá na teplotě v nákladním tanku a na stupni vlhkosti.
Odpověď c)Aby i při příliš malém napětí (skoro prázdná baterie) bylo možné provést spolehlivé měření.
Odpověď d)Protože při změně obsahu kyslíku není směs plynu okamžitě výbušná.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-07 Musíte zkontrolovat, zda jsou v nákladním tanku toxické plyny. Kde budete měřit nejvyšší koncentraci toxických plynů?

Správná odpověď a)To závisí na relativní hustotě plynu. Na základě toho víme, zda se nejvyšší koncentrace normálně nachází v nákladním tanku nahoře nebo dole.
Odpověď b)Koncentrace je vždy všude v nákladním tanku stejná. Tudíž neexistuje žádná nejvyšší koncentrace.
Odpověď c)Nahoře v nákladním tanku, toxický plyn je vždy lehčí než vzduch.
Odpověď d)Dole v nákladním tanku, toxický plyn je vždy těžší než vzduch.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-08 Za nejvyšší přípustnou koncentrací je uvedeno písmeno “C”. Písmeno “C” je zkratka pro

Správná odpověď a)“Ceiling”, tzn., že tato nejvyšší přípustná koncentrace nesmí být v žádném případě překročena.
Odpověď b)“Country”, země, ve které tato nejvyšší přípustná koncentrace platí.
Odpověď c)“Uhlík” a jedná se zde o nejvyšší přípustnou koncentraci uhlovodíků.
Odpověď d)Carcinogen, tzn., že tato látka je rakovinotvorná.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-09 Jestliže je u nejvyšší přípustné koncentrace uvedena hodnota TGG-15, pak to znamená, že

Správná odpověď a)nejvyšší přípustná koncentrace nesmí být překračována déle než 15 minut.
Odpověď b)váhový časový průměr může být brán v úvahu teprve po 15 minutách.
Odpověď c)nejvyšší přípustná koncentrace musí mít minimálně 15 minut stejnou hodnotu.
Odpověď d)nejvyšší přípustná koncentrace vstupuje v platnost teprve tehdy, jestliže musíme s touto látkou pracovat déle než 15 minut.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-10 Hodnoticí seznam nejvyšší přípustné koncentrace je

Správná odpověď a)seznam stanovený na národní úrovni.
Odpověď b)seznam stanovený na evropské úrovni.
Odpověď c)seznam stanovený na mezinárodní úrovni.
Odpověď d)nezávazný hodnoticí seznam.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-11 Jestliže chcete pomocí přístroje pro měření plynů zkontrolovat, zda jsou v nákladním tanku přítomny výbušné směsi par a plynů, musíte

Správná odpověď a)zohlednit obsah kyslíku, protože jinak neobdržíte žádný spolehlivý výsledek měření.
Odpověď b)jednoduše provést měření, protože obsah kyslíku není důležitý.
Odpověď c)změřit toxicitu, protože jinak neobdržíte žádný spolehlivý výsledek měření.
Odpověď d)nejprve změřit obsah kyslíku a toxicitu, jinak neobdržíte žádný spolehlivý výsledek měření.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-12 Jestliže je na měřicí trubičce uvedeno "n=10", znamená to, že

Správná odpověď a)pro spolehlivý výsledek měření je zapotřebí deset zdvihů čerpadla.
Odpověď b)musíme nechat páru působit 10 minut, než můžeme přečíst údaje na trubičce.
Odpověď c)výsledky měření musíme přečíst během deseti minut.
Odpověď d)trubičku můžeme po 10 minutách znovu použít.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-13 Na jaké časové období během 24 hodin je propočtena nejvyšší přípustná koncentrace? Na

Správná odpověď a)8 hodin
Odpověď b)6 hodin.
Odpověď c)4 hodiny.
Odpověď d)12 hodin.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CP1 2018
Otázka332 01.0-14 1 ppm znamená

Správná odpověď a)1 díl na 1 milion dílů.
Odpověď b)1 díl na 1 hmotnost
Odpověď c)1 díl na 1 metrickou tunu.
Odpověď d)1 díl na 1 miligram.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-01 Jaký je správný popis zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu?

Správná odpověď a)Zařízení pro odběr vzorků, které je vedeno stěnou nákladního tanku a je uzpůsobeno tak, že během odběru vzorku se do vzduchu uvolní jen nepatrné množství plynného nebo kapalného nákladu.
Odpověď b)Zařízení pro odběr vzorků, které je vedeno stěnou nákladního tanku, avšak je částí uzavřeného systému a uspořádáno tak, že během odběru vzorků nemohou z nákladního tanku uniknout žádné plyny nebo kapaliny.
Odpověď c)Zařízení pro odběr vzorků, které sestává z otvoru o průměru nejvýše 0,30 m a je vybaveno samouzavírací síťkou proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď d)Zařízení pro odběr vzorků, u kterého je produkt pod tlakem přes expanzní šachtu přiveden do zkumavky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-02 Kde se stanoví, jakým vzorkovacím zařízením musí být proveden odběr vzorku nákladu?

Správná odpověď a)ADN, část 3.
Odpověď b)ADN, část 1.
Odpověď c)Ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď d)V písemných pokynech.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-03 Proč se při odběru vzorku, který se provádí přes otevřené zařízení pro odběr vzorku, z bezpečnostních důvodů nikdy nesmí použít nylonová šňůra?

Správná odpověď a)Při použití nylonové šňůry může dojít ke vzniku elektrostatického náboje.
Odpověď b)Láhev se vzorkem může při použití nylonové šňůry vyklouznout.
Odpověď c)Působením produktu se šňůra může přetrhnout.
Odpověď d)Použití nylonové šňůry je zakázáno bezpečnostními pokyny.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-04 Po nakládce látky UN 2486, ISOBUTYLISOKYANÁT musí být odebrán vzorek. Jaké zařízení pro odběr vzorků musí být alespoň použito?

Správná odpověď a)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků s expanzní šachtou.
Odpověď d)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-05 Po nakládce látky UN 1203, BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, musí být odebrán vzorek. Jaké zařízení pro odběr vzorků musí být alespoň použito?

Správná odpověď a)Otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků s expanzní šachtou.
Odpověď d)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-06 Jakou osobní ochrannou výstroj musí mít na sobě osoba při odběru vzorků pomocí zavřeného zařízení pro odběr vzorků?

Správná odpověď a)V závislosti na nákladu, stejné, jako u ostatních prací při nakládce a vykládce.
Odpověď b)Žádnou, protože se používá zavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Pouze dýchací přístroj.
Odpověď d)To není známo, protože nebyla provedena žádná měření.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-07 Odebíráte vzorek pomocí částečně zavřeného zařízení pro odběr vzorků. Vzduch a pára z e zkumavky pro odběr vzorků jsou částečně odváděny

Správná odpověď a)odvzdušňovacím potrubím do okolního vzduchu.
Odpověď b)do nákladního tanku.
Odpověď c)nakládacím potrubím.
Odpověď d)přes sběrné plynové potrubí plavidla.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-08 Jaké zařízení pro odběr vzorků nesmí být používáno u látek, které musí být přepravovány minimálně tankovými plavidly typu C?

Správná odpověď a)Otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď d)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků s expanzní šachtou.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-09 Kdy musíte před odběrem vzorku čekat 10 minut?

Správná odpověď a)V případě otevřeného zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Vždy.
Odpověď c)V případě částečně uzavřeného zařízení pro odběr.
Odpověď d)Pouze při vzorkování hořlavých kapalin.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-10 Uzavřené zařízení pro odběr vzorků musí být použito pouze u plavidel pro látky, u kterých

Správná odpověď a)je v tabulce C výše uvedené zařízení předepsáno.
Odpověď b)je předepsáno označení dvěma modrými kužely/modrými světly.
Odpověď c)není předepsáno žádné označení modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď d)je zapotřebí označení modrým kuželem/modrým světlem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-11 ADN stanovuje, že otevřené zařízení pro odběr vzorků smí být otevřeno nejdříve deset minut po nakládce. Důvodem je, že

Správná odpověď a)možnost statického náboje se sníží teprve po deseti minutách.
Odpověď b)kapalina v nákladním tanku teprve po deseti minutách dosáhne přijatelné teploty.
Odpověď c)tlak se sníží teprve po deseti minutách.
Odpověď d)teprve po deseti minutách lze provést bezpečnostní opatření.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP2 2018
Otázka332 02.0-12 Účelem uzavřeného zařízení pro odběr vzorků je, že

Správná odpověď a)zabraňuje úniku plynu do okolního prostředí.
Odpověď b)celkovému nákladu se odebere co nejméně kapaliny.
Odpověď c)zamezuje vypařování, protože to by znamenalo ztrátu nákladu.
Odpověď d)obdržíme čistý vzorek.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-01 Po vykládce tankového plavidla typu C musí být vyčištěny nákladní tanky. K tomu obdržíte čisticí prostředek s následujícími fyzikálními vlastnostmi: Bod varu 161 °C, bod tání < -40 °C, bod vzplanutí 36 °C. Smíte tento čisticí prostředek použít?

Správná odpověď a)Ano. Dle ADN smí být v oblasti nákladu používán čisticí prostředek s bodem vzplanutí < 55 °C.
Odpověď b)Ne. Prostředek s uvedenými fyzikálními vlastnostmi nemá schopnost rozpouštět mastnoty a tudíž je jako čisticí prostředek nevhodný.
Odpověď c)Ne. Dle ADN nesmějí být pro čištění nákladních tanků tankových plavidel typu C používány žádné čisticí prostředky.
Odpověď d)Ne. Dle ADN musí mít čisticí prostředek bod vzplanutí > 60°C .
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-02 Co se rozumí pod skupinou čisticích prostředku "zmýdelňovače"?

Správná odpověď a)Prostředek, který chemickou reakcí vytvoří z olejového produktu mýdlovou emulzi.
Odpověď b)Kyselina, která je používána jako čisticí prostředek při čištění nákladních tanků.
Odpověď c)Syntetický mycí prostředek.
Odpověď d)Prostředek, který z mýdel v pevné formě po přidání vody udělá tekuté mýdlo.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-03 Jaký druh čisticího prostředku je hydroxid sodný?

Správná odpověď a)Zmýdelňovací čisticí prostředek.
Odpověď b)Emulze.
Odpověď c)Detergenční prostředek.
Odpověď d)Kyselý čisticí prostředek.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-04 Pod jakým názvem jsou známá běžně používaná zařízení pro mytí tanků ve vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)Zařízení s označením "Butterwash".
Odpověď b)Odstředivé postřikovače.
Odpověď c)Rozprašovače mlhy.
Odpověď d)Zařízení s postřikovači C.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-05 Kde se smí provádět čisticí práce tekutými látkami s bodem vzplanutím nižším než 55 °C?

Správná odpověď a)Výlučně v oblasti nákladu.
Odpověď b)Ve strojovně.
Odpověď c)Výlučně v nákladních tancích.
Odpověď d)Výlučně na palubě, jak v oblasti nákladu, tak i mimo oblast nákladu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-06 Jakému nebezpečí je nutno se vyvarovat ve výbušném prostředí při čištění nákladního tanku párou?

Správná odpověď a)Elektrostatickému náboji.
Odpověď b)Oxidaci.
Odpověď c)Zvyšující se koncentraci plynu.
Odpověď d)Zahřátí nákladního tanku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-07 Co je "detergent"?

Správná odpověď a)Směs čisticích prostředků.
Odpověď b)Emulgační činidlo.
Odpověď c)Syntetické mýdlo.
Odpověď d)Rozpouštědlo.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-09 Na co musíme dbát při mytí nákladního tanku, který je naložen látkami nerozpustnými ve vodě?

Správná odpověď a)Aby proud vody zasáhl všechny části nákladního tanku..
Odpověď b)Aby byl během mytí nákladní tank hermeticky uzavřený, aby nepříznivý vliv na životní prostředí byl co možná nejmenší
Odpověď c)Na teplotu palubní části nákladních tanků. Jestliže je paluba příliš teplá, může to mít vliv na obložení stěn nákladního tanku.
Odpověď d)Aby se během mytí používala mimo palubní voda, aby nepříznivý vliv na životní prostředí byl co možná nejmenší
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-11 Mytí nákladního tanku smí být prováděno pouze

Správná odpověď a)speciální hadicí k mytí nákladních tanků, aby se odváděl statický náboj.
Odpověď b)ohnivzdornou hadicí z důvodu vysokých teplot.
Odpověď c)vyztuženou hadicí, která je odolná proti tlaku.
Odpověď d)hadicí z umělé hmoty, aby se zamezilo korozi.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-12 Po mytí nákladních tanků se zjistí, že již není žádná nebezpečná koncentrace plynu. Po šesti hodinách se nákladní tank znovu změří, nyní je zjištěna nebezpečná koncentrace. Čím může být způsobeno toto zvýšení koncentrace?

Správná odpověď a)Velmi nízkým tlakem par látky.
Odpověď b)Velmi nízkým bodem tání látky.
Odpověď c)Velmi nízkou hustotou par látky.
Odpověď d)Velmi nízkým bodem varu látky.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-13 Proč je sběrné plynové potrubí vybaveno topením?

Správná odpověď a)Aby u určitých produktů nedocházelo ke krystalizaci.
Odpověď b)Protože bylo testováno pro produkty, pro které se používá.
Odpověď c)Protože to ulehčuje mytí nákladních tanků.
Odpověď d)Aby se automaticky vyčistilo.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-14 Pro mytí nákladního tanku by se mělo spotřebovat co nejméně vody. To se dělá proto,

Správná odpověď a)aby se chránilo životní prostředí.
Odpověď b)že je to lepší pro stěny nákladních tanků.
Odpověď c)že některé produkty reagují s vodou.
Odpověď d)aby se získala co nejvyšší koncentrace mýdla.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-15 Proč musí být přívodové potrubí zařízení pro mytí tanků před napojením vždy nejdříve dobře vypláchnuto vodou?

Správná odpověď a)Aby se z potrubí do zařízení pro mytí tanků nedostaly nečistoty.
Odpověď b)Aby mělo potrubí správnou teplotu.
Odpověď c)Aby se zjistilo, zda potrubí není ucpané.
Odpověď d)Aby se zjistilo, zda v potrubí není trhlina.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-16 Na čem je závislá metoda mytí a doba trvání mytí?

Správná odpověď a)Na produktu a na materiálu a provedení nákladního tanku.
Odpověď b)Na povolení místně příslušného úřadu.
Odpověď c)Na povolení úklidové společnosti.
Odpověď d)Na viskozitě čisticího prostředku, kterým se mytí provádí.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-18 Na co musíte zvláště dbát, jestliže musíte nákladní prostory vyčistit po látce, která rychle krystalizuje?

Správná odpověď a)Jestliže sběrné plynové potrubí a příslušné armatury nejsou izolovány nebo vytápěny, mohou se zanést nečistotou.
Odpověď b)Zařízení na mytí tanku může být vznikem malých krystalů poškozeno.
Odpověď c)Krystaly se v zimě rychle odpaří, a tudíž může vzniknout výbušná směs.
Odpověď d)Krystaly jsou pevné části, které se nesmějí dostat do skladové nádrže úklidové společnosti.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-19 Dle ADN se smí za účelem čisticích prací vstoupit do nákladního tanku, jestliže koncentrace plynu není vyšší než

Správná odpověď a)50% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)40% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)20% spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)10% spodní hranice výbušnosti.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-20 Kromě nebezpečí statického náboje se musí při čištění nákladního tanku párou dbát na to, aby

Správná odpověď a)v nákladním tanku nevznikal žádný přetlak.
Odpověď b)v tanku nevznikala žádná kavitace.
Odpověď c)se do nákladního tanku nedostala žádná studená voda.
Odpověď d)se do páry nedostal žádný čisticí prostředek.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-21 Aby se nákladní tank mohl dobře vyčistit, je doba čištění párou závislá na

Správná odpověď a)čisticích prostředcích a stavu nákladního tanku.
Odpověď b)čisticích prostředcích a tvrdosti vody.
Odpověď c)tvrdosti vody a tlaku páry.
Odpověď d)výrobku, který se má následně nakládat.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-22Je potřebný záchranný vrátek v případě vstupu osoby do nákladního tanku za účelem čistících prací?

Správná odpověď a)Ano, záchranný vrátek je potřebný, pokud jsou na plavidle pouze tři osoby.
Odpověď b)Ano, záchranný vrátek je potřebný vždy.
Odpověď c)Ano, záchranný vrátek je potřebný, pokud jsou na plavidel pouze dně osoby.
Odpověď d)Ne, záchranný vrátek není potřebný nikdy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka322 03.0-23 Jestliže po odplynování a mytí tanků chceme z nákladního tanku odstranit odpadní vody, které nelze vypumpovat, musí se dbát na to,

Správná odpověď a)že také z odpadních vod mohou unikat plyny.
Odpověď b)aby bylo k dispozici dostatek kbelíků.
Odpověď c)aby bylo odstraněno zařízení na mytí tanků.
Odpověď d)že odpadní vody mohou být plněny do zbytkového tanku.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-24 Odstranění odpadních vod látky třídy 3, které nelze vypumpovat z nákladního tanku smí být provedeno

Správná odpověď a)zařízením, které nemůže vyvolat jiskření.
Odpověď b)zařízením, které bylo pro tento účel speciálně vyrobeno a je schváleno EU.
Odpověď c)jakýmkoliv zařízením.
Odpověď d)zařízením, které bylo pro tento účel vyrobeno a schváleno UNECE.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-25 Co bystě měli udělat, jestliže během mytí tanku vznikne výbušná směs?

Správná odpověď a)Mytí okamžitě ukončit a tank odplynovat.
Odpověď b)Snížit tlak mycího proudu, aby se vytvářelo méně plynů.
Odpověď c)Zvýšit tlak mycího proudu, aby páry z nákladního tanku mohly rychleji vyprchat.
Odpověď d)Otevřít víko tanku, aby bylo možné lépe odvádět plyny.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-26 Z nákladních tanků byla vyložena látka třídy 3. Během jízdy nákladní tanky čistíte. Na plavidle se nachází dvě osoby. Chtěli byste odpadní vody, které nelze vypumpovat, odstranit z nákladního tanku, který není zcela odplynován. Přistavíte vyprošťovací zařízení. Smíte vstoupit do nákladního tanku?

Správná odpověď a)Ne, musí se v blízkosti nacházet alespoň jedna osoba, která může okamžitě poskytnout pomoc.
Odpověď b)Ne, během plavby nesmí nikdo vstupovat do nákladního tanku.
Odpověď c)Ano, jestliže byla provedena příslušná ochranná opatření.
Odpověď d)Ne, protože se v blízkosti musí nacházet ještě alespoň dvě osoby, které mohou okamžitě poskytnout pomoc.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: CP3 2018
Otázka332 03.0-27 Mytí nákladní tanků

Správná odpověď a)není místně vázáno.
Odpověď b)je povoleno jen na řece.
Odpověď c)je povoleno jen v přístavech.
Odpověď d)je povoleno jen během jízdy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-01 Dle ADN musí být každý nákladní tank nebo každá skupina nákladních tanků vybavena systémem pro bezpečný únik plynu k bezpečnému vrácení plynů, které se při nakládce uvolňují zpět do zařízení na břehu. Musí být zbytkový tank také napojený na systém pro bezpečný únik plynu?

Správná odpověď a)Ne, kromě doby, která je potřebná pro naplnění zbytkového tanku.
Odpověď b)Ano, vždy.
Odpověď c)Ano, ale jen, jestliže se ve zbytkovém tanku skutečně nachází náklad.
Odpověď d)Ano ale jen tehdy, jestliže zbytkový tank nemá žádný zaměřovací otvor, zabezpečený proti prošlehnutí plamenů.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-02 Proč je rozumné mít glykoly a alkoholy odděleně od ostatních látek při jejich skladování ve zbytkovém tanku?

Správná odpověď a)Glykoly a alkoholy se dobře rozpouštějí ve vodě. Jsou tudíž větším znečišťujícím faktorem pro životní prostředí.
Odpověď b)Glykoly a alkoholy jsou příliš mastné. Nelze je od ostatních látek již oddělit.
Odpověď c)Glykoly a alkoholy reagují s vodou. Tyto reakce nejsou nebezpečné.
Odpověď d)Glykoly a alkoholy se nerozpouští ve vodě. Jsou tudíž větším znečišťujícím faktorem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-03 Než dva produkty společně přečerpáte do zbytkového tanku, musíte se ujistit, že tyto produkty

Správná odpověď a)vzájemně nereagují, jinak nesmějí společně do zbytkového tanku.
Odpověď b)musí mít stejný název látky, jinak nesmějí společně do zbytkového tanku.
Odpověď c)se vzájemně neutralizují, jinak nesmějí společně do zbytkového tanku.
Odpověď d)mají stejné identifikační číslo látky, jinak nesmějí společně do zbytkového tanku.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-04 Jaký je nejvyšší přípustný obsah zbytkového tanku?

Správná odpověď a)30 m³.
Odpověď b)20 m³.
Odpověď c)10 m³.
Odpověď d)50 m³.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-05 Musí být nádrže na odpadní vody uzavíratelné víkem?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, ale musí být snadno ovladatelné a označené.
Odpověď c)Ano, ale ne tehdy, jestliže je obsah vyšší než 2 m³.
Odpověď d)Ne, ale musí být ohnivzdorné.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-06 Namísto pevně zabudovaného zbytkového tanku smějí být také používány velkoobjemové obaly (IBC) nebo nádržkové kontejnery. Jaký je nejvyšší možný objem velkoobjemového obalu nebo nádržkového kontejneru?

Správná odpověď a)2,00 m³.
Odpověď b)1,00 m³.
Odpověď c)0,20 m³.
Odpověď d)30,00 m³.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-08 Kde můžete odvádět mycí vodu nebo odpadní vody?

Správná odpověď a)Pouze na místech, která jsou k tomu příslušnými úřady stanovena.
Odpověď b)Na všech místech nakládky.
Odpověď c)Na všech místech vykládky.
Odpověď d)U všech čerpacích stanic.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-09 Vůdce plavidla rozhodne, že modrý kužel může být odstraněn. Musí být také zbytkový tank bez plynu?

Správná odpověď a)Ne, protože dle ADN musí být plyny pod 20% spodní hranice výbušnosti jen v nákladních tancích.
Odpověď b)Ano, protože zbytkový tank, který není bez plynu, představuje zdroj nebezpečí.
Odpověď c)Ne, protože ze zbytkového tanku nemůže unikat žádný plyn.
Odpověď d)Ano, protože i zbytkový tank patří k nákladním tankům a tyto musí být bez plynu (méně než 10% spodní hranice výbušnosti).
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP4 2018
Otázka332 04.0-10 Kde se musí nacházet nádoby na zbytky a nádoby na kaly na tankovém plavidle typu C?

Správná odpověď a)V oblasti nákladu v odstupu alespoň jedné čtvrtiny šířky plavidla k obšívce.
Odpověď b)Vždy pod palubou v oblasti nákladu v odstupu alespoň jedné čtvrtiny šířky plavidla k obšívce.
Odpověď c)Vždy na palubě v oblasti nákladu.
Odpověď d)O tom v ADN nejsou žádné předpisy
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-01 Chtěli byste vyložené nákladní tanky, které obsahovaly látky třídy 6.1, odplynovat. Kde je toto dovolené?

Správná odpověď a)Pouze na místech, která byla označena příslušným úřadem nebo byla k tomuto účelu schválena.
Odpověď b)Vždy během jízdy, ale kryty tanků musí zůstat zavřené.
Odpověď c)Vždy během jízdy, ale ne v blízkosti komor včetně jejich příjezdových prostor.
Odpověď d)Vždy během jízdy, ale odplynování musí být provedeno přes větrací zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-02 Nákladní tank obsahoval látku UN 2054 Morfolin. Jak vysoká smí být během odplynování koncentrace plynu ve vyfukované směsi na místě výstupu?

Správná odpověď a)Méně než 10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Méně než 1 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Ne více než 20 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Méně než 50 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-03 Odplynování prázdného nákladního tanku musí být přerušeno, jestliže v je obytných oblastech dosažena koncentrace plynů vyšší než

Správná odpověď a)20 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)1 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)50 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-04 Smí se v příjezdovém prostoru před komorou odplynovávat?

Správná odpověď a)Ne, zde je odplynování vždy zakázáno.
Odpověď b)Ano, ale jen tehdy, jestliže příjezdový prostor před komorou neleží v hustě osídlené oblasti.
Odpověď c)Ano, ale jen tehdy, jestliže neexistuje nebezpečí pro posádku.
Odpověď d)Ano, ale musí být dodrženy všechny podmínky pro odplynování.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-05 Na místě označeném místně příslušným úřadem nebo k tomuto účelu stanoveném, není možné provést odplynování. Jak vysoká smí být během odplynování za jízdy za normálních podmínek koncentrace plynu ve vyfukované směsi v místě výstupu, jestliže nákladní tank obsahoval produkt třídy 6.1, s vedlejším nebezpečím hořlavostí?

Správná odpověď a)Ne více než 10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Ne více než 1 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Ne více než 20 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Ne více než 50 % spodní hranice výbušnosti.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-06 Smějí být v provozních místnostech mimo oblast nákladu prováděny opravářské práce, při kterých je zapotřebí použití otevřeného ohně, během odplynování bez souhlasu místně příslušného úřadu?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, toto je v provozních místnostech mimo oblast nákladu vždy dovoleno.
Odpověď c)Ano, mimo oblast nákladu není zapotřebí žádný souhlas místně příslušného úřadu.
Odpověď d)Ano, ale jen tehdy, jestliže dveře a otvory těchto provozních místností jsou zavřené.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-07 Kdo je příslušný pro označení míst k odplynování?

Správná odpověď a)Místně příslušný úřad.
Odpověď b)Orgán inspekce plavidel.
Odpověď c)Zdravotnické zařízení.
Odpověď d)Policie.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-08 Kdy se na plavidle musí nacházet potvrzení o nepřítomnosti plynu?

Správná odpověď a)Pokud má být v loděnici provedena opravu trupu lodi.
Odpověď b)Pokud po vykládce chceme naložit jiný produkt.
Odpověď c)Pokud po vykládce chceme odstranit modré kužely/modrá světla.
Odpověď d)Pokud se má vstoupit do nákladního tanku.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-09 Na místě označeném místně příslušným úřadem nebo k tomuto účelu stanoveném, není možné provést odplynování. Provádíte během jízdy odplynování nákladních tanků, které obsahovaly látku UN 1093, AKRYLNITRIL, STABILIZOVANÝ. Musíte přerušit proces odplynování, jestliže projíždíte pod mostem?

Správná odpověď a)Ano, protože se u této látky nesmí odplynovávat pod mostem.
Odpověď b)Ano, protože pod mostem nikdy nesmíte odplynovávat, nezávisle na produktu.
Odpověď c)Ne, u tohoto produktu smíte v odplynování pokračovat.
Odpověď d)Ne, protože nákladní tanky, které tuto látku obsahovaly, nesmějí být během přepravy nikdy odplynovány.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-10 Během jízdy odplynováváte nákladní tanky, které obsahovaly látku UN 1106, AMYLAMIN. Musíte postup odplynování přerušit, jestliže projíždíte pod mostem?

Správná odpověď a)Ne, u tohoto produktu smíte v odplynování pokračovat.
Odpověď b)Ano, protože pod mostem je vždy zakázáno odplynovávat, nezávisle na produktu.
Odpověď c)Ano, protože se u této látky nesmí odplynovávat pod mostem.
Odpověď d)Ne, protože nákladní tanky, které tuto látku obsahovaly, nesmějí být během přepravy nikdy odplynovány.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-11 Vůdce plavidla po měření sám rozhodl, že lze odstranit modrý kužel/y nebo modré světlo/a. Co musí dále udělat?

Správná odpověď a)Musí výsledky měření zapsat do knihy kontrol.
Odpověď b)Musí výsledky měření sdělit nejbližšímu příslušnému úřadu.
Odpověď c)Nemusí dál nic dělat.
Odpověď d)Musí své rozhodnutí sdělit říční policii (Wasserschutzpolizei).
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP5 2018
Otázka332 05.0-12 Které části plavidel musí být bez přítomnosti plynu, aby směl vůdce plavidla odstranit modrý kužel/modré kužely?

Správná odpověď a)Všechny nákladní tanky.
Odpověď b)Všechny nákladní tanky, nakládací a vykládací potrubí, zbytkové tanky a vykládací čerpadla.
Odpověď c)Všechny nákladní tanky a nakládací a vykládací potrubí.
Odpověď d)Všechny nákladní tanky a zbytkové tanky.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-01 Nákladní tanky na tankovém plavidle typu C musí být opatřeny vnitřní značkou pro stupeň plnění na

Správná odpověď a)95%.
Odpověď b)90%.
Odpověď c)97,5%.
Odpověď d)98%.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-02 Každý nákladní tank u tankového plavidla typu C musí být vybaven snímačem mezních hodnot pro spuštění pojistky proti přetečení. Při jakém stupni plnění musí nejpozději reagovat?

Správná odpověď a)97,5%
Odpověď b)95%
Odpověď c)90%
Odpověď d)98%
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-03 Každý nákladní tank u tankového plavidla typu C musí být vybaven výstražným úrovňovým přístrojem. Při jakém stupni plnění musí nejpozději reagovat? Při

Správná odpověď a)90%.
Odpověď b)95%.
Odpověď c)97,5%.
Odpověď d)98%.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-04 Jakou úlohu má vysokorychlostní ventil?

Správná odpověď a)Je určen k tomu, aby v nákladních tancích zabránil vzniku nepřípustných přetlaků.
Odpověď b)Je určen k tomu, aby byl nákladní tank chráněn před případným výbuchem ve sběrném plynovém potrubí.
Odpověď c)Při naplnění ve výši 97,5% spustí poplach a slouží tak jako pojistka proti přetečení.
Odpověď d)Je určen k tomu, aby bylo možné z nákladního tanku rychle odebrat vzorky nákladu, aniž by musel být nákladní tank otevřen.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-05 K čemu slouží pojistka proti prošlehnutí plamene?

Správná odpověď a)Chrání nákladní tank před případným výbuchem, ke kterému může dojít ve sběrném plynovém potrubí.
Odpověď b)Během nakládky odvádí páry a reguluje tak proměnlivý tlak v nákladních tancích.
Odpověď c)Kontroluje během nakládky, vykládky, čištění a přepravy tlak ve sběrném plynovém potrubí.
Odpověď d)Je pojistkou proti přetečení, která reaguje při plnění ve výši 97,5%.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-06 Jaká je hodnota otvíracího tlaku vysokorychlostního pojistného ventilu, jestliže přepravujete látku UN 1098, ALLYLALKOHOL?

Správná odpověď a)40 kPa.
Odpověď b)20 kPa.
Odpověď c)10 kPa.
Odpověď d)50 kPa.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-07 Výhodou drenážního systému je, že

Správná odpověď a)v nákladních tancích, nakládacím a vykládacím potrubí zůstane jen malý zbytek nákladu.
Odpověď b)mezi nakládkou a vykládkou různých produktů nemusí být prováděno čištění.
Odpověď c)v nákladních tancích zůstane velké množství zbytků nákladu.
Odpověď d)nakládací a vykládací potrubí nemusí být vyprazdňováno.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-08 Smí se nakládací a vykládací potrubí nacházet pod palubou?

Správná odpověď a)Ne, s výjimkou vnitřku nákladních tanků a prostoru s čerpadly.
Odpověď b)Ano, pokud se nachází v odstupu jedné čtvrtiny šířky plavidla k obšívce.
Odpověď c)Ano, pokud je dobře označené.
Odpověď d)Ne, to není nikdy dovoleno.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-10 Jaký je maximální stupeň plnění u látky UN 2218, KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ?

Správná odpověď a)95%
Odpověď b)91%
Odpověď c)97%
Odpověď d)98%
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-11 Jaký je maximální stupeň plnění u látky UN 2491, ETHANOLAMIN?

Správná odpověď a)97%
Odpověď b)95%
Odpověď c)91%
Odpověď d)98%
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-12 Jak musí být minimálně nastaven otevírací tlak vysokorychlostního pojistného ventilu, jestliže přepravujete látku UN 1208 HEXANY?

Správná odpověď a)50 kPa.
Odpověď b)35 kPa.
Odpověď c)25 kPa.
Odpověď d)10 kPa.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-13 Jaký druh zařízení pro odběr vzorků potřebujete minimálně při odběru vzorku látky UN 2023, EPICHLORHYDRIN?

Správná odpověď a)Částečně uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď b)Uzavřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď c)Otevřené zařízení pro odběr vzorků.
Odpověď d)Pro tento produkt není předepsané žádné zařízení pro odběr vzorků.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-14 Smí být čidlo mezních hodnot pojistky proti přeplnění napojeno na přístroj, který upozorňuje na úroveň hladiny?

Správná odpověď a)Ne, ale smí být spojeno s přístrojem, který ukazuje úroveň hladiny
Odpověď b)Ano, a smí být také spojeno s úrovňovým ukazatelem.
Odpověď c)Ano, smí být závislé na úrovňovém výstražném přístroji.
Odpověď d)Ano, musí být závislé na úrovňovém výstražném přístroji.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-15 Proč je plovák některých úrovňových výstražných přístrojů vybaven doprovodným magnetem?

Správná odpověď a)Aby se náklad a měřák navzájem oddělily bez nebezpečí výbuchu.
Odpověď b)Aby se zajistilo, že plovák se vždy nachází na nákladu nahoře.
Odpověď c)Aby bylo možné současně provádět dvě měření.
Odpověď d)Aby plovák během vykládky zase klesl.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-16 Jaká je funkce plynového kompenzačního potrubí nebo plynového zpětného potrubí?

Správná odpověď a)Toto potrubí odvádí během nakládky vznikající plyny/páry z nákladu zpět do zařízení na břehu.
Odpověď b)Toto potrubí zachycuje plyn, který se tvoří během přepravy.
Odpověď c)Toto potrubí odvádí plyny/výpary během nakládky do nákladního tanku, který se nakládá.
Odpověď d)Toto potrubí existuje pouze na tankových plavidlech typu G a je určeno pro přepravu různých plynů.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-17 Nákladní tank je naplněn 20 000 litry látky, s teplotou nákladu 8 °C. Vypočítejte nový objem při teplotě nákladu 50 °C, jestliže koeficient roztažnosti látky činí 0,001 K-1.

Správná odpověď a)20 840 litrů.
Odpověď b)19 160 litrů.
Odpověď c)21 000 litrů.
Odpověď d)22 520 litrů.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-18 3 000 litrů anilinu má teplotu 2 °C. Jak veliký je objem anilinu při 20 °C, jestliže je známo, že koeficient roztažnosti anilínu činí 0,00084 na 1 °C?

Správná odpověď a)3 045 litrů.
Odpověď b)2 955 litrů.
Odpověď c)3 136 litrů.
Odpověď d)3 733 litrů.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-20 Smí tankové plavidlo během vykládky současně plnit palivové tanky?

Správná odpověď a)Ne, vyjma případů, kdy k tomu daly svolení příslušné úřady.
Odpověď b)Ano, protože vykládka nákladních prostor a čerpání pohonných hmot spolu nesouvisí.
Odpověď c)Ne, protože během nakládky a vykládky nesmí být nakládáno nic jiného.
Odpověď d)To je povoleno jen tehdy, jestliže zásobovací plavidlo má schvalovací osvědčení.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-21 Smí se do tankové lodi nakládat různé nebezpečné věci, jestliže plavidlo je technicky odpovídajícím způsobem vybaveno?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ano, pouze se svolením příslušného úřadu.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)Ano, ale ne více než dvě různé nebezpečné věci.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-22 Na čem závisí maximální přípustný stupeň plnění nákladního tanku?

Správná odpověď a)Na relativní hustotě nakládané látky a nejvyšší přípustné hustotě uvedené ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď b)Na typu tankového plavidla a nejvyšší přípustné relativní hustotě uvedené ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď c)Na otevíracím tlaku vysokorychlostního ventilu a na relativní hustotě látky.
Odpověď d)Na typu tankového plavidla a otevíracím tlaku vysokorychlostního ventilu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-23 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1167, DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ. Musí být z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve inertním plynem odstraněn vzduch?

Správná odpověď a)Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C.
Odpověď b)Ne, toto je látka třídy 3, proto tento postup není zapotřebí.
Odpověď c)Ano, protože je to látka obalové skupiny I.
Odpověď d)Ne, to u této látky není zapotřebí.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-24 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1218, ISOPREN, STABILIZOVANÝ. Musí být z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve inertním plynem odstraněn vzduch?

Správná odpověď a)Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C.
Odpověď b)Ne, toto je zapotřebí jen u látek třídy 6.1.
Odpověď c)Ano, protože je to látka obalové skupiny I.
Odpověď d)Ne, toto u této látky není zapotřebí.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-25 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1307, XYLENY. Musí být z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve inertním plynem odstraněn vzduch?

Správná odpověď a)Ne, toto u této látky není zapotřebí.
Odpověď b)Ne, toto je zapotřebí jen u látek třídy 6.1.
Odpověď c)Ne, protože toto je předepsáno pouze pro látky obalové skupiny I.
Odpověď d)Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-26 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1593, DICHLORMETHAN. Ve schvalovacím osvědčení je povolená relativní hustota stanovena 1,1. Jak vysoký je maximální přípustný stupeň plnění?

Správná odpověď a)82,7 %
Odpověď b)95%
Odpověď c)97%
Odpověď d)97,5 %
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-27 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1708, TOLUIDINY, KAPALNÉ. Ve schvalovacím osvědčení je povolená relativní hustota stanovena 1,1. Jak vysoký je maximální přípustný stupeň plnění?

Správná odpověď a)95%
Odpověď b)91%
Odpověď c)90,9 %
Odpověď d)97%
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-28 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1848, KYSELINA PROPIONOVÁ. Ve schvalovacím osvědčení je povolená relativní hustota stanovena 1,0. Jak vysoký je maximální přípustný stupeň plnění?

Správná odpověď a)97%
Odpověď b)95%
Odpověď c)96%
Odpověď d)99%
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-29 Chystáte se započít nakládku. Doposud byl kontrolní list podepsán pouze velitelem plavidla. Odpovědná osoba překladiště vás ujišťuje, že ho podepíše po nakládce. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne, to není dovoleno.
Odpověď b)Ne, pouze pokud nový náklad není stejný jako předchozí náklad.
Odpověď c)Ano, protože kontrolní list byl již podepsán vůdcem plavidla.
Odpověď d)Ano, protože vůdce plavidla ví, co nakládá.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-31 Smějí být dvojité boky a dvojitá dna na tankovém plavidle typu C používána k pojmutí balastu?

Správná odpověď a)Ano, pokud je to uvažováno už při výpočtu stability a není zakázáno v tabulce C.
Odpověď b)Ne, pojmutí balastu se nesmí provádět ani při prázdných jízdách.
Odpověď c)Ne, dvojité boky a dvojitá dna musí stejně být udržovány suché a nesmějí tedy sloužit k pojmutí balastu.
Odpověď d)Ano, bez omezení, při přepravě látek, u kterých není předepsán typ C,.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-32 Potrubí pro čerpání balastní vody do nákladního tanku u tankového plavidla typu C musí být u spojení s nakládacím/vykládacím potrubím opatřeno

Správná odpověď a)zpětným ventilem.
Odpověď b)samouzavíracím ventilem.
Odpověď c)pojistkou proti prošlehnutí plamenů.
Odpověď d)vysokorychlostním ventilem.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-33 Která z následujících látek krystalizuje při teplotách okolo 4 °C?

Správná odpověď a)UN 1114, BENZEN.
Odpověď b)UN 1090, ACETON.
Odpověď c)UN 1125, n-BUTYLAMIN.
Odpověď d)UN 1282, PYRIDIN.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-34 Která z následně uvedených látek smí být při teplotě nižší než 4 °C přepravována v tankovém plavidle bez možnosti vytápění?

Správná odpověď a)UN 2055, STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1145, CYKLOHEXAN.
Odpověď c)UN 1307, XYLENY (p-xylen).
Odpověď d)UN 1114, BENZEN.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: CP6 2018
Otázka332 06.0-35 Při přepravě nebezpečných věcí se někdy nad nákladem rozprostře dusík. To se provádí z důvodu, aby se

Správná odpověď a)náklad uzavřel před vnějším vzduchem.
Odpověď b)náklad chladil.
Odpověď c)zamezilo pohybu nákladu.
Odpověď d)teplota nákladu udržela konstantní.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-01 Je vhodné látku UN 2348, n-BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ, během přepravy vytápět?

Správná odpověď a)Ne, existuje možnost, že toto povede k polymeraci.
Odpověď b)Ano, v nákladu ale nesmí dojít ke vzniku plynu.
Odpověď c)Ano, protože produkt je stabilizovaný.
Odpověď d)Ano, neboť to umožňuje, že produkt lze lehčeji přečerpat.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-02 Kdy je smysluplné vytápět produkty? Když

Správná odpověď a)mají velmi vysokou viskozitu.
Odpověď b)lehce polymerizují.
Odpověď c)samy reagují.
Odpověď d)se lehce rozkládají.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-03 Kdy je smysluplné vytápět produkty? Když

Správná odpověď a)mohou během nakládky ztuhnout.
Odpověď b)vyvíjí velké množství plynů.
Odpověď c)jsou termicky nestabilní.
Odpověď d)se lehce rozkládají.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-04 Je vhodné látku UN 1999, DEHTY, KAPALNÉ vytápět?

Správná odpověď a)Ano, protože tento produkt nesmí ztuhnout. Přepravní teplota musí být udržována nad bodem tání.
Odpověď b)Ne, protože tento produkt má velmi nízký bod tuhnutí.
Odpověď c)Ne, protože tento produkt by tím mohl polymerizovat.
Odpověď d)Ne, protože tento produkt je značně výbušný.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-05 Nákladní tank je naložen látkou UN 1831, KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ. Smějí topné hady v tomto nákladním tanku obsahovat vodu?

Správná odpověď a)Ne, to je během přepravy kyseliny sírové dýmavé zakázáno.
Odpověď b)Ano, topné hady smějí vždy obsahovat vodu.
Odpověď c)Ne, během přepravy, při které se nevytápí, nesmějí topné hady nikdy obsahovat vodu.
Odpověď d)Ano, kyselina sírová dýmavá nereaguje s vodou.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-06 Jak vysoká je maximální přípustná teplota nákladu látky UN 2448, SÍRA, ROZTAVENÁ během přepravy?

Správná odpověď a)+ 150 °C.
Odpověď b)+ 120 °C.
Odpověď c)+ 100 °C.
Odpověď d)+ 250 °C.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-07 Kde můžete v ADN najít údaje o relativní hustotě produktu?

Správná odpověď a)v kapitole 3.2.3.2, tabulka C.
Odpověď b)v kapitole 3.2.3.2, tabulka B.
Odpověď c)v kapitole 3.2.3.2, tabulka A.
Odpověď d)v ADN nikdy nemůžete najít údaje o hustotě produktu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-08 Pomocí teplotního korekčního činitele můžeme přepočítat objem v m³ na naložené tuny. Od koho získáte tento korekční činitel?

Správná odpověď a)Od překladiště.
Odpověď b)Tento opravný faktor je uveden v písemných pokynech.
Odpověď c)Od úřadu, který má dozor nad dopravou.
Odpověď d)Tento opravný faktor je uveden ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-09 Jestliže je nakládán náklad s vysokou teplotou, např. 75 °C, a tento náklad během přepravy musí tuto teplotu zachovat, smí být překročen maximální přípustný stupeň plnění?

Správná odpověď a)Ne, protože v nákladním tanku je zapotřebí prostor pro případ, že teplota se přeci jen ještě zvýší.
Odpověď b)Ano, protože maximální přípustný stupeň plnění se stanovuje při 15 °C.
Odpověď c)Ano, protože teplota se bude spíše snižovat než zvyšovat.
Odpověď d)Ne, vyjma případu, kdy relativní hustota produktu je nižší než ta, která je uvedena ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-10 Smí být látka UN 1764 KYSELINA DICHLOROCTOVÁ při venkovní teplotě 12°C přepravována v plavidle, které je vybaveno pouze jednou možností ohřevu nákladu?

Správná odpověď a)Ano, to je povoleno.
Odpověď b)Ne, plavidlo musí mít na palubě zařízení k vytápění nákladu.
Odpověď c)Ne, pod touto venkovní teplotou nesmí být tento produkt vůbec přepravován.
Odpověď d)Ne, to není povoleno, protože teplota produktu musí být udržována přesně na 14°C a toto bez zařízení k vytápění nákladu nejde.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-11 Nákladní tank je naložen látkou UN 2796, ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY, ALKALICKÝ. Smějí být topné hady naplněny vodou?

Správná odpověď a)Ne, to je během přepravy této látky zakázáno.
Odpověď b)Ano, topné hady musí být vždy naplněny vodou.
Odpověď c)Ano, jestliže topné hady jsou dobře uzavřené.
Odpověď d)Ne, topné hady během přepravy bez vytápění nesmějí nikdy obsahovat vodu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CP7 2018
Otázka332 07.0-12 Nákladní tank je naložen látkou UN 2683, SULFID AMONNÝ, ROZTOK. Smějí být topné hady naplněny vodou?

Správná odpověď a)Ano, jestliže topné hady jsou dobře uzavřené.
Odpověď b)Ano, neboť náklad musí být možné vytápět.
Odpověď c)Ne, to je během přepravy této látky zakázáno.
Odpověď d)Ne, topné hady během přepravy bez vytápění nesmějí nikdy obsahovat vodu.