Soubory otázek pro způsobilost
'Suchý náklad ADN 2023'

č. 1 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-01 Jaká je zkratka Dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)ADN
Odpověď b)ÜIBG
Odpověď c)ADR
Odpověď d)RID
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-02 Co upravuje ADN?

Správná odpověď a)Podmínky, za kterých mohou být přepravovány nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)Přepravu takových nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava po železnici nebo po silnici je zakázána.
Odpověď c)Přepravu nebezpečných věcí pouze tankovými plavidly ve vnitrozemské plavbě.
Odpověď d)Přepravu zboží všeho druhu v plavidlech.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-03 Kde se v ADN nachází seznam tříd nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V pododdílu 2.1.1.1
Odpověď b)V oddílu 3.1.1
Odpověď c)V pododdílu 1.1.1.1
Odpověď d)V pododdílu 5.2.2.2
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-04 Kde se můžete dočíst, které látky se mohou přepravovat tankovými plavidly?

Správná odpověď a)V tabulkách A a C kapitoly 3.2.
Odpověď b)V kapitole 7.2, Tanková plavidla.
Odpověď c)V tabulce B oddílu 3.2.2.
Odpověď d)V definici pojmů uvedených v oddílu 1.2.1.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-05 Který z následně uvedených dokumentů se podle ADN musí nacházet na plavidle při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Poslední platné znění ADN a odpovídající mnohostranné dohody.
Odpověď b)Pouze část 7 ADN a písemné pokyny.
Odpověď c)Pouze část 7 ADN.
Odpověď d)Dohoda ADN a jestliže se náklad přepravuje na nákladním vozidle, tak i dohoda ADR.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-06 Kde jsou v ADN uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných věcí v plavidlech na přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď b)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
Odpověď c)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
Odpověď d)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-07 Kde jsou v ADN uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných věcí v tankových plavidlech?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
Odpověď b)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď c)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
Odpověď d)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka100 01.0-08 Kde je možné vyhledat v dohodě ADN technické normy, které se týkají ochrany proti výbuchu určitých stavebních částí?

Správná odpověď a)V oddílu 1.2.1 dohody ADN.
Odpověď b)V písemných pokynech.
Odpověď c)V lodní dokumentaci.
Odpověď d)V části 5 dohody ADN.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-09 Kdo je „odborník“ ve smyslu ADN?

Správná odpověď a)Osoba se zvláštními znalostmi ADN a toto může prokázat platným osvědčením vydaným příslušným orgánem.
Odpověď b)Příslušníci říční policie jsou na základě úloh, které vykonávají, odborníky ve smyslu ADN.
Odpověď c)Bezpečnostní poradce odesilatele.
Odpověď d)Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla pro vnitrozemskou plavbu je na základě svého vzdělání a všeobecných znalostí odborníkem ve smyslu ADN.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-10 Ve které části ADN jsou uvedeny vzory „Schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí“ a „Prozatímního schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V Části 8.
Odpověď b)V Části 2.
Odpověď c)V Části 1.
Odpověď d)V Části 9.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-11 Kdo je odborníkem ADN podle pododdílu 8.2.1.2 ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která se může prokázat osvědčením o zvláštních znalostech ADN vydaným příslušným orgánem.
Odpověď b)Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla pro vnitrozemskou plavbu.
Odpověď c)Každý vůdce plavidla.
Odpověď d)Osoba zodpovědná za překladiště.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-12 Jaká je platnost osvědčení o zvláštních znalostech ADN?

Správná odpověď a)5 let.
Odpověď b)1 rok.
Odpověď c)10 let.
Odpověď d)Neomezená.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-13 K čemu slouží předpisy ADN?

Správná odpověď a)ADN stanovuje podmínky, za kterých se smí přepravovat nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)ADN má zjednodušit přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)ADN slouží výlučně k ochraně vod před znečištěním.
Odpověď d)ADN má zabránit vícenásobným kontrolám při mezinárodních přepravách.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-14 Kde se nachází v ADN předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)V Části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď b)V Části 9, kapitole 9.1.
Odpověď c)V Části 9, kapitole 9.2.
Odpověď d)V Části 9, oddíle 9.1.3.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-15 Kde se nachází v ADN předpisy pro stavbu plavidel přepravujících suchý náklad?

Správná odpověď a)V Části 9, kapitole 9.1.
Odpověď b)V Části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď c)V Části 9, kapitole 9.2.
Odpověď d)V Části 9, oddíle 9.1.3.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-16 Čeho se týká dohoda ADN?

Správná odpověď a)Podmínek přepravy nebezpečných věcí plavidly po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)Přepravy veškerého nákladu plavidly.
Odpověď c)Přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava po železnici nebo silnici je zakázaná.
Odpověď d)Podmínek přepravy nebezpečných věcí, které lze přepravovat pouze tankovými plavidly po vnitrozemských vodních cestách.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-17 Která právní norma upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)ADN.
Odpověď b)IMDG-Code.
Odpověď c)ADR.
Odpověď d)CDNI.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-18 Do kdy podléhá plavidlo požadavkům ADN?

Správná odpověď a)Do té doby, pokud z nákladních tanků, nákladních prostor a nádob na palubě nejsou odstraněny nebezpečné věci nebo plyny
Odpověď b)Dokud není plavidlo vyloženo.
Odpověď c)Dokud je plavidlo vyvázané k překladišti.
Odpověď d)Dokud nevyprší platnost schvalovacího osvědčení.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-19 Plavidlo přepravuje 2 750 kg nebezpečných věcí třídy 8 v kusech, obalová skupina II. Vztahují se na tuto přepravu všechny požadavky ADN?

Správná odpověď a)Ne. V tomto případě se uplatňují ustanovení ADN, které se týkají osvobození na základě přepravovaného množství na plavidle.
Odpověď b)Ano. Musí být dodrženy všechny požadavky ADN.
Odpověď c)Ne. ADN se vztahuje jen náklady těžší než 3 000 kg.
Odpověď d)Ano, protože přepravované množství přesahuje 300 kg.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-20 Jaké požadavky ADN se vztahují na přepravu přenosného počítače, který obsahuje lithiovou baterii, a nachází se v kormidelně plavidla?

Správná odpověď a)Žádné. Na zařízení pro akumulaci elektrické energie se vztahuje výjimka.
Odpověď b)Žádné. Baterie není nebezpečnou věcí.
Odpověď c)Musí být dodrženy všechny požadavky související s přepravou předmětů obsahujících nebezpečné věci.
Odpověď d)Lithiová baterie musí být pouze uvedena v přepravním dokladu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-21 Podle ADN, každý člen posádky plavidla, které přepravuje nebezpečné věci, musí:

Správná odpověď a)být seznámen s používáním zvláštního vybavení.
Odpověď b)složit zkoušku odborné způsobilosti.
Odpověď c)absolvovat zvláštní odborné vzdělání.
Odpověď d)nastudovat dohodu ADN.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-22 Podléhají barvy, laky a mazací oleje používané na údržbu plavidla předpisům ADN?

Správná odpověď a)Ne, na nebezpečné věci používané na údržbu plavidla se vztahuje výjimka.
Odpověď b)Ne, až když jejich množství překročí 10 nádob nebo 450 litrů.
Odpověď c)Ano, pokud nejsou uloženy za přední kolizní přepážkou.
Odpověď d)Ano, pokud jsou látky hořlavé nebo toxické.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-23 Ve sloupci (6) tabulky A dohody ADN se mohou nacházet číselné kódy zvláštních ustanovení. Jaký je význam těchto zvláštních ustanovení?

Správná odpověď a)Zvláštní ustanovení se mohu týkat zákazů přepravy nebo výjimek.
Odpověď b)Zvláštní ustanovení se nevztahují na silniční a železniční dopravu.
Odpověď c)Zvláštní ustanovení se nevztahují na dopravce.
Odpověď d)Zvláštní ustanovení upravují pouze klasifikaci nákladu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-24 Kdo musí zajistit v rámci svých povinností týkajících se bezpečnosti, aby loď nebyla přetížena?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Plnič.
Odpověď c)Nakládce.
Odpověď d)Odesílatel.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-25 Co musí udělat zodpovědný vůdce plavidla, jestliže zjistí, že bezpečnostní značky na cisternovém kontejneru, který je předáván k přepravě, nesouhlasí s přepravním dokladem?

Správná odpověď a)Odmítnout přepravu cisternového kontejneru, dokud nebude označen správným způsobem.
Odpověď b)Vyměnit bezpečnostní značky podle identifikačního čísla UN uvedeného v přepravním dokladu.
Odpověď c)Uvést poznámku do přepravního dokladu.
Odpověď d)Přepravit cisternový kontejner, jak je požadováno, ale informovat říční policii.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-26 Do jaké celkové hmotnosti jsou nebezpečné věci třídy 3, obalová skupina I, osvobozené od požadavků ADN?

Správná odpověď a)Do 300 kg, ale pouze v kusech.
Odpověď b)Do 3000 kg v kusech nebo tancích.
Odpověď c)Pro obalovou skupinu I není žádné osvobození.
Odpověď d)Do 300 kg.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-27 Do jaké míry musí být osoby pracující na palubě, s výjimkou odborníků ADN, seznámené s předpisy na přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Zodpovídající jejich úlohám a odpovědnosti.
Odpověď b)Musí být obeznámeny pouze s Částí 7 ADN.
Odpověď c)Nikdo další nemusí mít vědomost o předpisech, které se týkají nebezpečných věcí.
Odpověď d)Musí být obeznámeny pouze s Částí 2, Tabulkou C a Částí 7 ADN.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-28 Za jakých podmínek po změně dohody ADN nemusí plavidlo vždy hned odpovídat novým stavebním předpisům?

Správná odpověď a)Jestliže pro tento stavební předpis bylo vydané přechodné ustanovení.
Odpověď b)Jestliže plavidlo není starší více jak 10 let.
Odpověď c)Jestliže je to uvedeno v novém stavebním předpise.
Odpověď d)Jestliže je to potvrzeno v osvědčení o třídě plavidla.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-29 Pro jaký účel slouží multilaterální dohody v souvislosti s požadavky ADN?

Správná odpověď a)Určité přepravní operace jsou povoleny s dočasnými odchylkami od ADN.
Odpověď b)ADN na určité nebezpečné věci nelze použít.
Odpověď c)Umožňují, aby byly do působnosti ADN dodatečně zahrnuty i další látky.
Odpověď d)Umožňují uplatňování ADN i v zemích, které nejsou smluvními stranami ADN.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-30 Co jsou podle ADN „vysoce rizikové nebezpečné věci“?

Správná odpověď a)Věci, které mohou být zneužity pro teroristické účely.
Odpověď b)Věci, které mohou poškodit materiál, z něhož je postaveno plavidlo.
Odpověď c)Věci, které jsou obzvlášť škodlivé pro životní prostředí.
Odpověď d)Věci, které uvolňují plyny nebo výpary.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA1 2023
Otázka110 01.0-31 Kdo musí podle předpisů ověřit správnou funkčnost zvláštního vybavení?

Správná odpověď a)Výrobcem pověřená osoba.
Odpověď b)Zodpovědný vůdce plavidla.
Odpověď c)Vlastník plavidla.
Odpověď d)Klasifikační společnost při pravidelných prohlídkách.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-01 Jaký bod vzplanutí musí mít palivo (jiné než LNG), kterým smějí být poháněny motory plavidla, které přepravuje nebezpečné věci?

Správná odpověď a)> 55 °C.
Odpověď b)< 55 °C.
Odpověď c)< 23 °C.
Odpověď d)> 23 °C.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-02 Pokud je v tabulce A kapitoly 3.2 předepsaný detektor toxických plynů, musí se nacházet také na tlačných člunech bez obytných prostorů?

Správná odpověď a)Ne, stačí, jestliže tímto přístrojem je vybaven tlačný remorkér nebo plavidlo, které zabezpečuje pohyb sestavy.
Odpověď b)Ano, neexistují výjimky.
Odpověď c)Ano, pokud se na tlačném člunu nachází strojovna.
Odpověď d)Ne, stačí, jestliže vlastník plavidla označí odpovědnou osobu, která tento přístroj má a v případě potřeby může být rychle povolána.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-03 Jaké kapalné palivo (jiné než LNG) je zakázáno používat pro pohon spalovacích motorů plavidel přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Palivo s bodem vzplanutí < 55 °C.
Odpověď b)Palivo s bodem vzplanutí < 65 °C.
Odpověď c)Palivo s bodem vzplanutí < 75 °C.
Odpověď d)Palivo s bodem vzplanutí < 100 °C.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-04 Jak daleko od chráněné oblasti, resp. oblasti nákladu, musí být vzdáleny sací otvory motorů?

Správná odpověď a)Minimálně 2,00 m.
Odpověď b)Musí se nacházet v chráněné oblasti.
Odpověď c)Minimálně 2,50 m.
Odpověď d)Minimálně 3,00 m.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-06 Které z následovně uvedených zařízení se musí nacházet ve výfukovém potrubí plavidel, přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Lapač jisker.
Odpověď b)Zpětná klapka.
Odpověď c)Hlásič požárů.
Odpověď d)Odtok dešťového svodu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-07 V jaké minimální vzdálenosti od chráněné oblasti, resp. od oblasti nákladu, se musí nacházet výstupní otvory výfuků?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)3,00 m.
Odpověď c)4,00 m.
Odpověď d)5,00 m.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-08 Jaké kapalné palivo je povoleno používat pro topný kotel ve strojovně?

Správná odpověď a)Pouze palivo s bodem vzplanutí > 55 °C.
Odpověď b)Pouze palivo s bodem vzplanutí < 5 °C.
Odpověď c)Pouze palivo s bodem vzplanutí < 55 °C.
Odpověď d)Pouze palivo s bodem vzplanutí = 50 °C.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-09 V jaké minimální vzdálenosti od otvorů nákladních prostorů, resp. od oblasti nákladu, musí být umístěno výfukové potrubí spalovacích motorů?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)2,50 m.
Odpověď c)3,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-10 Jaká je minimální výška dvojitého dna nákladního prostoru nebo prostoru pod palubou, které slouží jako palivový tank?

Správná odpověď a)0,60 m.
Odpověď b)0,80 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)0,50 m.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-11 Která plavidla musí být podle ADN postavena pod dozorem uznané klasifikační společnosti a být zařazena do své nejvyšší třídy?

Správná odpověď a)Určitá plavidla na přepravu suchého nákladu s dvojitou obšívkou a všechna tanková plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci, kromě námořních plavidel dle kapitoly 9.2.
Odpověď d)Pouze plavidla, která jsou určená na přepravu chemikálií.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-12 Na plavidle se musí nacházet návody k použití přístrojů a zařízení, které jsou předepsány podle ADN. V jakém jazyce nebo jazycích musí být tyto návody?

Správná odpověď a)V němčině nebo francouzštině nebo angličtině, a pokud je to nevyhnutné, i v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.
Odpověď b)V holandštině, angličtině, němčině a francouzštině.
Odpověď c)V jazycích zemí, kterými plavidlo během cesty proplouvá.
Odpověď d)Alespoň v anglickém jazyce.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-13 Kdo musí provést kontrolu a zkoušku zvláštního vybavení předepsaného v ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která je k tomuto oprávněna výrobcem.
Odpověď b)Vůdce plavidla.
Odpověď c)Podnik, který byl schválen příslušným úřadem.
Odpověď d)Nezávislá společnost.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-14 Kde se podle ADN musí nacházet předepsané zvláštní vybavení u tlačných sestav nebo bočně svázaných sestav plavidel?

Správná odpověď a)Na tlačném remorkéru nebo na plavidle, které zabezpečuje pohyb sestavy.
Odpověď b)Na palubě lodi nebo tlačného člunu, který má naložené nebezpečné věci.
Odpověď c)Na palubě každé jednotky, která se v sestavě plavidel nachází.
Odpověď d)Na palubě tlačného člunu s obytnými prostory, který je v sestavě plavidel.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-16 Smějí být akumulátory určené pro provoz plavidla instalovány v chráněné oblasti, resp. v oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Ne, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6 pro tanková plavidla typu N otevřená.
Odpověď b)Ano, ale jen pokud se nacházejí ve speciálně k tomuto účelu postavených bednách.
Odpověď c)Ano, ale jen tehdy, jestliže speciálně k tomuto účelu postavené bedny mají z hlediska výbušnosti bezpečné odvětrání.
Odpověď d)Ano.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-17 Pod pojmem „záchranný vrátek“ se podle ADN rozumí:

Správná odpověď a)Zařízení pro vyzdvihování osob z uzavřených prostorů, jako jsou například nákladní tanky.
Odpověď b)Přenosné drenážní čerpadlo, kterým je možné v případě trhliny vyčerpat vodu z plavidla.
Odpověď c)Nosítka, kterými je možné přenést účastníka nehody z plavidla na břeh.
Odpověď d)Druhé pevně instalované dočerpávací čerpadlo ve strojovně, které vlastní silou v případě trhliny může z plavidla vyčerpat vodu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-18 Který typ plavidel má podle ADN chráněnou oblast?

Správná odpověď a)Plavidla na přepravu suchých nákladů.
Odpověď b)Plavidla na přepravu suchých nákladů a tanková plavidla.
Odpověď c)Tlačné remorkéry se schvalovacím osvědčením pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Pouze tanková plavidla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-19 V jakých jazycích musí být vyhotoveny návody na používání přístrojů a zařízení na palubě, které jsou předepsané podle ADN?

Správná odpověď a)V německém nebo francouzském nebo anglickém jazyce a v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.
Odpověď b)V nizozemském, německém, francouzském a španělském jazyce.
Odpověď c)V nizozemském a německém jazyce.
Odpověď d)V nizozemském, německém, anglickém a francouzském jazyce.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-20 Které typy plavidel mají zóny, které jsou podle ADN klasifikované jako „zóna 0“?

Správná odpověď a)Tanková plavidla.
Odpověď b)Plavidla na suché náklady i tanková plavidla.
Odpověď c)Tlačné remorkéry, které jsou vhodné k tlačení tankových tlačných člunů.
Odpověď d)Plavidla na suché náklady.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-21 Co se podle ADN rozumí pod pojmem vhodný únikový prostředek?

Správná odpověď a)Dýchací ochranný prostředek, který chrání ústa, nos a oči, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti.
Odpověď b)Maska, která chrání oči a uši uživatele a je určena pro únik z místa nebezpečí.
Odpověď c)Maska, která chrání dýchací orgány uživatele a je určena pro únik z místa nebezpečí.
Odpověď d)Veslový člun, pro případ úniku z místa nebezpečí.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-22 Kde se podle ADN mohou nacházet akumulátory používané pro provoz plavidla?

Správná odpověď a)Na tankových plavidlech a plavidlech na suché náklady mimo oblast nákladu, resp. chráněnou oblast, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6 pro tanková plavidla typu N otevřená.
Odpověď b)Na tankových plavidlech mimo oblast nákladu a na plavidlech pro suché náklady v chráněné oblasti.
Odpověď c)Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady v oblasti nákladu resp. v chráněné oblasti, pokud se nachází ve speciální bedně.
Odpověď d)Jak na tankových plavidlech, tak i na plavidlech pro suché náklady jen ve speciální bedně, která stojí těsně za kormidelnou na střeše obytných prostor.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-23 Smí podle ADN plavidla vnitrozemské plavby používat LNG jako palivo pro své motory během přepravy nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Ano, jestliže hlavní a pomocné motory splňují požadavky ES-TRIN.
Odpověď b)Ano, v ADN nejsou uvedeny žádné požadavky týkající se motorů poháněných LNG.
Odpověď c)Ne, používání plynu jako paliva je v ADN zakázáno.
Odpověď d)Ne, LNG lze přepravovat pouze jako náklad.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA2 2023
Otázka110 02.0-24 Může se LNG (bod vzplanutí -188 °C) používat jako palivo pro plavidla vnitrozemské plavby, která přepravují nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, jestliže hlavní a pomocné motory splňují požadavky ES-TRIN.
Odpověď b)Ano, protože LNG se může používat jako palivo i na námořních lodích.
Odpověď c)Ne, je povoleno používat pouze paliva s bodem vzplanutí nad 55 °C.
Odpověď d)Ne, LNG lze přepravovat pouze jako náklad.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-01 Jaký dokument se musí nacházet na palubě plavidla spolu s detektorem hořlavých plynů a detektorem toxických plynů?

Správná odpověď a)Návod k použití.
Odpověď b)Prohlášení o shodě.
Odpověď c)Osvědčení o původu.
Odpověď d)Kopie faktury.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-02 Jak lze na plavidle zjistit, zda se z nákladu neuvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci?

Správná odpověď a)Detektorem toxických plynů.
Odpověď b)Jakýmkoli přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď c)Přístrojem pro měření obsahu kyslíku.
Odpověď d)Denními kontrolami.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-03 Kdo musí kontrolovat systém na detekci plynů?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou k tomu oprávněny výrobcem.
Odpověď b)Přístroje nemusí být kontrolovány, musí však být nahrazeny po každém použití.
Odpověď c)Bezpečnostní poradce.
Odpověď d)Posádka v intervalu jednou za rok.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-04 Jak se stanoví oblast výbušnosti určité látky?

Správná odpověď a)Mezi dolní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Mezi dolní hranicí výbušnosti a 10 objemovými procenty.
Odpověď c)Mezi horní hranicí výbušnosti a 100 objemovými procenty.
Odpověď d)Mezi nulovými objemovými procenty a horní hranicí výbušnosti.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-05 Oblast výbuchu hořlavých plynů se nachází?

Správná odpověď a)Mezi dolní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Nad horní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)Pod dolní hranicí výbušnosti.
Odpověď d)Na dolní hranici výbušnosti.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-06 Kdy a kým musí být kontrolovány měřicí přístroje podle pododdílu 8.1.6.3?

Správná odpověď a)Ve lhůtách stanovených výrobcem a osobou k tomu pověřenou výrobcem.
Odpověď b)Jednou ročně výrobcem.
Odpověď c)Jednou v průběhu dvou let bezpečnostním poradcem.
Odpověď d)Před začátkem každé jízdy absolventem školicího kurzu ADN.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-09 1 ppm znamená?

Správná odpověď a)1 díl na 1 milión dílů.
Odpověď b)1 díl na 1 množství.
Odpověď c)1 díl na 1 metrickou tunu.
Odpověď d)1 díl na 1 miligram.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-10 Co nastane, pokud se zapálí plyn, kterého koncentrace se nachází mezi dolní a horní hranicí výbušnosti?

Správná odpověď a)Výbuch.
Odpověď b)Vůbec nic.
Odpověď c)Žádný výbuch, protože směs je příliš mastná.
Odpověď d)Žádný výbuch, protože směs je příliš chudá.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-11 Jak by měla být posouzena situace, jestliže obsah kyslíku v prostoru činí 30 obj. %?

Správná odpověď a)Hrozí vysoké riziko požáru.
Odpověď b)Situace je bez jakéhokoliv nebezpečí.
Odpověď c)Situaci lze považovat jako zcela normální.
Odpověď d)Situace je velmi toxická.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-12 Co se rozumí pod „chudou“ směsí, pokud hovoříme o nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)Existuje příliš málo hořlavé látky.
Odpověď b)Existuje příliš málo dusíku.
Odpověď c)Existuje příliš málo okolního vzduchu.
Odpověď d)Existuje příliš málo kyslíku.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-13 Co představuje největší nebezpečí pro osobu při vstupu do prostoru, který byl delší dobu uzavřen?

Správná odpověď a)Příliš málo kyslíku.
Odpověď b)Příliš málo dusíku.
Odpověď c)Příliš mnoho kyslíku.
Odpověď d)Příliš mnoho vzácných plynů.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-14 Jak vysoký je běžný podíl kyslíku v okolním vzduchu?

Správná odpověď a)Přibližně 21 objemových procent.
Odpověď b)Přibližně 19 objemových procent.
Odpověď c)Přibližně 17 objemových procent.
Odpověď d)Přibližně 15 objemových procent.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-15 Bezpečný vstup do nákladních prostor, nákladních tanků nebo dvojitých boků je povolený bez dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu, jestliže nejsou přítomny žádné nebezpečné látky. Jak vysoká musí být naměřená koncentrace kyslíku v tomto případě?

Správná odpověď a)mezi 20 % a 23,5 %.
Odpověď b)aspoň 16 %.
Odpověď c)nejvíce 24 %.
Odpověď d)mezi 15,5 % a 20,5 %.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-16 Jaký přístroj potřebujete, abyste změřili přítomnost toxických plynů a výparů?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů.
Odpověď b)Detektor hořlavých plynů.
Odpověď c)Ohmmetr.
Odpověď d)Přístroj na měření obsahu kyslíku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-17 Jakým přístrojem lze zjistit, zda existuje nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)Detektorem hořlavých plynů.
Odpověď b)Přístrojem na měření obsahu dusíku.
Odpověď c)Detektorem toxických plynů.
Odpověď d)Přístrojem na měření obsahu kyslíku.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-18 Co označuje zkratka ppm?

Správná odpověď a)Parts per million (částice na jeden milion).
Odpověď b)Měření propan propen.
Odpověď c)Měřeno na osobu.
Odpověď d)Polypropylenmethyl.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-19 K čemu slouží filtr detekčních trubiček u některých přístrojů pro měření plynů?

Správná odpověď a)K zachycení vlhkosti a nečistot.
Odpověď b)K přečtení hodnoty pH.
Odpověď c)K zjištění hodnoty maximální přípustné koncentrace.
Odpověď d)Ke kontrole spolehlivosti (měření).
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-20 Jak si ověříte, že detekční trubička přístroje pro detekci plynů je ještě použitelná?

Správná odpověď a)Kontrolou, zda nebylo překročeno datum trvanlivosti.
Odpověď b)Zjištěním, zda trubička přístroje pro detekci plynů je uvnitř vlhká.
Odpověď c)Testem trubičky přístroje pro detekci plynů.
Odpověď d)Zjištěním, zda došlo k jejímu zabarvení.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA4 2023
Otázka110 04.0-21 V jakých jednotkách se měří výbušná atmosféra?

Správná odpověď a)V objemových procentech.
Odpověď b)V decilitrech.
Odpověď c)V mikrogramech.
Odpověď d)V hodnotách MAK.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-01 Které nebezpečné látky zahrnuje třída 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-02 Do které třídy patří plyny?

Správná odpověď a)Třída 2.
Odpověď b)Třída 5.2.
Odpověď c)Třída 1.
Odpověď d)Třída 3.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-03 Do které třídy patří hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 6.1.
Odpověď c)Třída 2.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-04 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-05 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Tlak.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-06 Do jaké třídy patří organické peroxidy?

Správná odpověď a)Třída 5.2.
Odpověď b)Třída 5.1.
Odpověď c)Třída 4.2.
Odpověď d)Třída 6.2.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-07 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-08 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-09 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavost.
Odpověď b)Tlak.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-10 Které je hlavní nebezpečí hořlavé kapaliny třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxicita.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Žíravost.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-11 Může mít nebezpečná látka podle ADN více druhů nebezpečí?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ne, v ADN nejsou uvedeny žádné látky s více druhy nebezpečí.
Odpověď d)Ne, v ADN je vždy uvedeno jen hlavní nebezpečí.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-12 Co je to teplota samovznícení?

Správná odpověď a)Experimentálně určená nejnižší teplota horkého povrchu, stanovená v souladu s předepsanými zkušebními podmínkami, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch.
Odpověď b)Teplota kapaliny, při které směs plynů nad kapalinou může být poprvé zapálena plamenem.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-13 Co je to bod vzplanutí?

Správná odpověď a)Nejnižší teplota kapalné látky, při které její páry smíchané se vzduchem vytvářejí hořlavou směs.
Odpověď b)Teplota, při které se látka sama vznítí.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-14 Je náklad starých poškozených autobaterií považovaný za nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, poškozené baterie jsou nebezpečné věci.
Odpověď b)Ne, autobaterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď c)Ne, poškozené baterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď d)Ne, pokud jsou poškozené baterie zabalené ve speciálních kontejnerech, pak nejsou nebezpečnými věcmi.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-15 Proč jsou hořlavé prachy zvláště nebezpečné?

Správná odpověď a)Protože při jejich rozvíření může dojít k prašným výbuchům.
Odpověď b)Zejména z důvodu toxicity.
Odpověď c)Vyřazují z provozu klimatizace.
Odpověď d)Chovají se stejně jako každá jiná hořlavá látka.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-17 Jak se chová látka UN 1203 BENZÍN při zahřátí?

Správná odpověď a)Rozpíná se.
Odpověď b)Zahřátím nedojde k žádné změně objemu kapaliny.
Odpověď c)Ztuhne.
Odpověď d)Smrští se.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-18 Jaký význam mají písmena TF uvedená v následujícím zápisu: UN 1053, SIROVODÍK, třída 2, 2 TF?

Správná odpověď a)Toxický, hořlavý.
Odpověď b)Nehořlavý, toxický.
Odpověď c)Chemicky nestabilní, toxický.
Odpověď d)Žádný zvláštní význam.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-19 Jak je nebezpečná látka třídy 6.1, obalová skupina II?

Správná odpověď a)Toxická.
Odpověď b)Poškozuje zdraví.
Odpověď c)Velmi toxická.
Odpověď d)Žíravá.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-20 Jaký význam mají obalové skupiny I, II nebo III u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Udávají stupeň nebezpečnosti.
Odpověď b)Poskytují informaci o tom, jaké je vyžadováno bezpečnostní značení.
Odpověď c)Poukazují na mísitelnost s vodou.
Odpověď d)Informují o vhodných hasicích prostředcích.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-21 Jaký význam má obalová skupina I u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Látka s vysokým nebezpečím.
Odpověď b)Látka s nepatrným nebezpečím.
Odpověď c)Látka se středním nebezpečím.
Odpověď d)Látka bez dalšího nebezpečí.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-22 Jaký význam má obalová skupina III u látek třídy 8?

Správná odpověď a)Slabě žíravá látka.
Odpověď b)Látka bez dalšího nebezpečí.
Odpověď c)Žíravá látka.
Odpověď d)Silně žíravá látka.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-23 Jaké nebezpečí vznikne při úniku hluboce zchlazených, zkapalněných plynů helium, dusík, oxid uhličitý?

Správná odpověď a)Nebezpečí udušení pro osoby a zvířata.
Odpověď b)Tvorba plynných směsí s nebezpečím samovznícení.
Odpověď c)Zvýšené nebezpečí požáru.
Odpověď d)Tvorba hořlavých plynů v důsledku působení chladu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-24 Který z následujících plynů je hořlavý?

Správná odpověď a)UN 1978, PROPAN, Třída 2, 2F.
Odpověď b)UN 1006, ARGON, Třída 2, 1A.
Odpověď c)UN 1066, DUSÍK, Třída 2, 1A.
Odpověď d)UN 2451, FLUORID DUSITÝ, Třída 2, 2O.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-25 Jaké je hlavní nebezpečí látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látka podporující hoření.
Odpověď b)Nebezpečí samovznícení.
Odpověď c)Nebezpečí otravy.
Odpověď d)Nebezpečí ozáření.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-26 Kterou podstatnou vlastnost mají látky PROPAN, ARGON a OXID UHLIČITÝ?

Správná odpověď a)Těžší než vzduch.
Odpověď b)Toxické.
Odpověď c)Těžší než voda.
Odpověď d)Snadno hořlavé.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-27 Jaké je hlavní nebezpečí kapalin třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Nebezpečí výbuchu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-28 Do které třídy ADN jsou zařazeny látky, jejichž hlavní nebezpečí spočívá v „toxicitě“?

Správná odpověď a)Třída 6.1.
Odpověď b)Třída 2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 5.1.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-29 Do které třídy jsou zařazeny látky, jejichž hlavní nebezpečí spočívá v „okysličování“?

Správná odpověď a)Třída 5.1.
Odpověď b)Třída 2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 4.2.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-30 Které nebezpečné látky patří do třídy 9?

Správná odpověď a)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Radioaktivní látky.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-31 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Toxické látky.
Odpověď c)Látky podporující hoření.
Odpověď d)Radioaktivní látky.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-32 Které nebezpečné látky patří do třídy 7?

Správná odpověď a)Radioaktivní látky.
Odpověď b)Organické peroxidy.
Odpověď c)Výbušniny.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-33 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Toxické látky.
Odpověď c)Hořlavé kapaliny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-34 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxické látky.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Žíravé látky.
Odpověď d)Plyny.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-35 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.2?

Správná odpověď a)Organické peroxidy.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Plyny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-36 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-37 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.3?

Správná odpověď a)Látky, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny.
Odpověď b)Žíravé látky.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Plyny.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-38 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.2?

Správná odpověď a)Samozápalné látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-39 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.1?

Správná odpověď a)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Látky podporující hoření.
Odpověď d)Samozápalné látky.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-40 Které nebezpečné látky patří do třídy 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Radioaktivní látky.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-41 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Látky podporující hoření.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-42 Do které třídy se zařazují hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 6.1.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-43 Do které třídy se zařazují radioaktivní látky?

Správná odpověď a)Třída 7.
Odpověď b)Třída 8.
Odpověď c)Třída 6.1.
Odpověď d)Třída 9.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-44 Do které třídy se zařazují žíravé látky (zásady a kyseliny)?

Správná odpověď a)Třída 8.
Odpověď b)Třída 9.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 4.3.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-45 Látka UN 1134, CHLORBENZEN je nebezpečná látka třídy:

Správná odpověď a)3.
Odpověď b)6.1.
Odpověď c)7.
Odpověď d)8.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-46 Hustota výparů z kapalin je v poměru k hustotě vnějšího vzduchu většinou:

Správná odpověď a)vyšší.
Odpověď b)stejná.
Odpověď c)nižší.
Odpověď d)žádná ze shora uvedených odpovědí není správná.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-47 Jaké je latinské označení pro kyslík?

Správná odpověď a)Oxygenium.
Odpověď b)Hydrogenium.
Odpověď c)Nitrogenium.
Odpověď d)Ferrum.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-48 Co v chemických vzorcích označuje písmeno „N“?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Uhlík.
Odpověď c)Vodík.
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-49 Jaký je symbol chemického prvku uhlík?

Správná odpověď a)C.
Odpověď b)H.
Odpověď c)K.
Odpověď d)O.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-50 Co je to bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které se látka přemění z kapalného stavu do plynného stavu při atmosférickém tlaku.
Odpověď b)Množství kapaliny, které dosáhlo teploty, při které kapalina vře.
Odpověď c)Tlak kapaliny při teplotě 100 °C.
Odpověď d)Teplota kapaliny, při které se na jejím povrchu může vytvářet zápalná směs.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-51 Na čem závisí skupenství látky?

Správná odpověď a)Na tlaku a teplotě.
Odpověď b)Na složení.
Odpověď c)Na hustotě.
Odpověď d)Na viskozitě.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-52 Co je to bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které za normálního atmosférického tlaku přechází látka z kapalného stavu do plynného stavu.
Odpověď b)Množství kapaliny, které dosáhlo teploty, při které kapalina vře.
Odpověď c)Tlak kapaliny při teplotě 100 °C.
Odpověď d)Objem kapaliny při teplotě 100 °C a tlaku 100 kPa (normální tlak).
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-53 Jak se nazývá přechod kapaliny v páru?

Správná odpověď a)Vypařování.
Odpověď b)Tavení.
Odpověď c)Sublimace.
Odpověď d)Kondenzace.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-54 Co znamená oxidace?

Správná odpověď a)Reakce látky s kyslíkem.
Odpověď b)Štěpení kyslíku.
Odpověď c)Reakce látky s vodíkem.
Odpověď d)Reakce látky s dusíkem.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-55 Čím se zpravidla spustí polymerizační reakce?

Správná odpověď a)Zvýšením teploty.
Odpověď b)Nadbytkem dusíku.
Odpověď c)Inhibitorem.
Odpověď d)Snížením teploty.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-56 Jestliže se pára nad kapalinou v tanku nachází v rovnováze s touto kapalinou, je tato pára nasycená. Co se stane, když klesne teplota?

Správná odpověď a)Část páry zkondenzuje.
Odpověď b)Část páry ztuhne.
Odpověď c)Část páry zmrzne.
Odpověď d)Část páry se odpaří.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-57 Hořlavé kapaliny se kromě jiného rozdělují podle jejich bodu vzplanutí. V jakém rozsahu bodu vzplanutí je látka nejsnáze hořlavá?

Správná odpověď a)Pod 23 °C.
Odpověď b)Od 23 °C do 60 °C.
Odpověď c)Od 60 °C do 100 °C.
Odpověď d)Nad 100 °C.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-58 V jakých jednotkách se uvádí bod vzplanutí?

Správná odpověď a)V °C.
Odpověď b)V g.
Odpověď c)V m³.
Odpověď d)V %.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-59 Co je to koeficient teplotní objemové roztažnosti kapaliny?

Správná odpověď a)Hodnota roztažnosti objemu kapaliny na °C.
Odpověď b)Hodnota zvýšení hmotnosti kapaliny.
Odpověď c)Zvýšení tlaku páry u kapaliny.
Odpověď d)Množství páry nad kapalinou.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-60 Kde dochází k odpařování kapaliny?

Správná odpověď a)Přímo na povrchu kapaliny.
Odpověď b)20 cm nad povrchem kapaliny.
Odpověď c)30 cm nad povrchem kapaliny.
Odpověď d)40 cm nad povrchem kapaliny.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-61 Co u kapalin znamená pojem „viskozita“?

Správná odpověď a)Vnitřní tření.
Odpověď b)Barva.
Odpověď c)Mísitelnost.
Odpověď d)Hustota.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-62 Jak se nazývá vnitřní tření kapaliny?

Správná odpověď a)Viskozita.
Odpověď b)Elasticita.
Odpověď c)Homogenita.
Odpověď d)Hustota.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-63 Co se obecně stane při zvýšení teploty látky?

Správná odpověď a)Rychlost molekul se zvýší.
Odpověď b)Rychlost molekul zůstane stejná.
Odpověď c)Rychlost molekul se sníží.
Odpověď d)Rychlost molekul se neustále mění z rychle na pomalu.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-64 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0?

Správná odpověď a)- 273 °C.
Odpověď b)212 K.
Odpověď c)273 K.
Odpověď d)- 100 °C.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-65 Aby se zamezilo polymerizaci, přidává se do určitých produktů jistá látka. O jakou látku se jedná?

Správná odpověď a)O inhibitor.
Odpověď b)O zásadu.
Odpověď c)O katalyzátor.
Odpověď d)O peroxid.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-66 Jak velká je hmotnost 1 m³ čisté vody při teplotě 4 °C?

Správná odpověď a)1000 kg.
Odpověď b)900 kg.
Odpověď c)1100 kg.
Odpověď d)1200 kg.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-67 Při jaké teplotě má 1 m³ čisté vody hmotnost 1000 kg?

Správná odpověď a)4 °C.
Odpověď b)0 °C.
Odpověď c)15 °C.
Odpověď d)20 °C.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-68 Proč je dusík zákeřný plyn?

Správná odpověď a)Protože je bez zápachu.
Odpověď b)Protože je těžší než vzduch.
Odpověď c)Protože je hořlavý.
Odpověď d)Protože je žíravý.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-69 Proč se v první řadě musíme vyhnout plynovým oblakům?

Správná odpověď a)Protože ve většině případů snižují obsah kyslíku.
Odpověď b)Protože vždy obsahují výbušnou směs.
Odpověď c)Protože jsou vždy hořlavé.
Odpověď d)Protože jsou vždy toxické.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-70 Která z níže uvedených látek může být vstřebávána přes pokožku do těla, čímž může dojít k poškození zdraví?

Správná odpověď a)Benzen.
Odpověď b)Butan.
Odpověď c)Ricínový olej.
Odpověď d)Voda.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-71 Jestliže se pokožka dostane do styku s jednou z níže uvedených látek, dojde k těžkému poranění. Která je to látka?

Správná odpověď a)Kyselina sírová.
Odpověď b)Benzín.
Odpověď c)Toluen.
Odpověď d)Nafta.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-72 Která z níže uvedených látek je inertní plyn?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Vzduch.
Odpověď c)Ozón.
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-73 Aby se zamezilo polymerizaci, musí se přidat?

Správná odpověď a)Inhibitor.
Odpověď b)Katalyzátor.
Odpověď c)Peroxid.
Odpověď d)Teplo a světlo.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-74 Jakou hodnotu pH mají silné kyseliny?

Správná odpověď a)0 až 3.
Odpověď b)7.
Odpověď c)8 až 10.
Odpověď d)4 až 6.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-75 Co jsou látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Žíravé látky.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-76 Co je polymerizace?

Správná odpověď a)Chemická reakce.
Odpověď b)Fyzikální reakce.
Odpověď c)Druh polyesteru.
Odpověď d)Katalyzátor.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-77 Látka UN 1230 METHANOL je hořlavá, ale má ještě vedlejší nebezpečí. Do jaké třídy patří toto vedlejší nebezpečí?

Správná odpověď a)Třída 6.1.
Odpověď b)Třída 5.2.
Odpověď c)Třída 6.2.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: AA5 2023
Otázka110 05.0-78 Do jaké třídy patří výbušné látky a předměty?

Správná odpověď a)Třída 1.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 6.1.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-01 Palivové tanky obsahují 42 000 l motorové nafty. Týká se tohoto množství dohoda ADN?

Správná odpověď a)Ne, motorová nafta, která se nachází v palivových tancích plavidla a slouží k jeho pohonu, není považována za nebezpečné věci ve smyslu ADN.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Pohonné hmoty ve shora uvedeném objemu podléhají stejným ustanovením ADN jako látky třídy 3, balené v kusech.
Odpověď d)Bez ohledu na účel použití podléhají všechny kapalné pohonné látky v plném rozsahu ADN.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-03 Smějí se na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci, nacházet osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí a nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne, v žádném případě.
Odpověď b)Ano, až dvě osoby.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že mimo obytné prostory nekouří.
Odpověď d)Ano, ale jen na plavidlech, která musí mít schvalovací osvědčení.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-04 Je potřebné kromě ustanovení ADN dbát ještě na jiné předpisy během nakládky a vykládky?

Správná odpověď a)Ano, např. na přístavní řád.
Odpověď b)Ne, všechno je upraveno v ADN.
Odpověď c)Ano, na lokální předpisy, pouze pokud na to poukazuje říční nebo přístavní policie.
Odpověď d)Ano, na ustanovení přístavních řádů, pokud tato ustanovení jsou na vstupu do přístavu zřetelně a pro posádky přijíždějících plavidel viditelně umístěna.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-05 Je povolena překládka nákladu z jednoho plavidla do druhého jinde, než na místech k tomu určených?

Správná odpověď a)Ano, na základě povolení místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze pokud plavidlo, do kterého má náklad být přeložen, nemá naloženy již jiné nebezpečné věci.
Odpověď d)Ano, pokud jak odesilatel, tak i příjemce nebezpečného nákladu k tomu dali svůj výslovný souhlas.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-06 Které kusy zásilek s nebezpečnými věcmi se nesmí podle předpisů ADN přepravovat?

Správná odpověď a)Kusy, které neodpovídají mezinárodním předpisům na přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď b)Kusy, pro jejichž přepravu neexistuje žádné povolení příslušné policie.
Odpověď c)Kusy, které nemají obal o síle minimálně 2 cm.
Odpověď d)Pyrotechnika.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-08 Kdo je na palubě plavidla zodpovědný za označení plavidla modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla/dopravce.
Odpověď b)Odesilatel.
Odpověď c)Překládající firma.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-09 Kdo je zodpovědný za odstranění označení plavidla modrým kuželem / modrým světlem?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla/dopravce.
Odpověď b)Příjemce.
Odpověď c)Expert, který vystavil potvrzení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-12 Ve kterých předpisech jsou uvedena ustanovení o označování plavidel, která přepravují nebezpečné věci?

Správná odpověď a)V CEVNI a ADN.
Odpověď b)V CEVNI a ADR.
Odpověď c)Plavidlo samotné nemusí být označeno, naproti tomu musí kusy být označeny bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí podle části 5 ADN.
Odpověď d)V jednom z „Mezinárodních předpisů“ podle 1.2.1 ADN.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-14 Kdo je během přepravy nebezpečných věcí zodpovědný za dodržování předpisů ADN?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla/dopravce.
Odpověď b)Příjemce nákladu.
Odpověď c)Státní plavební správa.
Odpověď d)Říční policie.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-15 Jak zjistíte, zda se musí plavidlo označit modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Podle tabulky A a bodu 7.1.5.0.2 nebo podle tabulky C a pododdílu 7.2.5.0.
Odpověď b)Podle diagramu v bodu 9.3.1.15.2.
Odpověď c)Podle kontrolního listu dle bodu 8.6.3.
Odpověď d)Podle schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-16 V jakém případě je povolená překládka nákladu z jednoho plavidla na druhé plavidlo mimo schválené překladiště?

Správná odpověď a)Pokud to povolil místně příslušný úřad.
Odpověď b)Neexistují žádné zvláštní požadavky.
Odpověď c)Při překládaní na rejdě.
Odpověď d)Mimo zastavěná území.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-17 Tank obsahuje 50 000 litrů benzínu. Teplota benzínu je 10 °C, koeficient objemové roztažnosti benzínu je 0,001 na 1 °C. Teplota se zvýší na 20 °C. Kolik litrů benzínu se nyní v tanku nachází?

Správná odpověď a)50 500.
Odpověď b)50 050.
Odpověď c)50 005.
Odpověď d)50 000.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-18 Plavidlo naložené nebezpečnými věcmi nemůže pokračovat v plavbě. Náklad musí být přeložen na jiné plavidlo mimo překládkové zařízení. Jaké jsou v tomto případě požadavky ADN?

Správná odpověď a)Překládka smí být provedena pouze na základě povolení místně příslušného orgánu.
Odpověď b)Náklad smí být na místě přeložena.
Odpověď c)Překládka je absolutně zakázána.
Odpověď d)Překládka smí být provedena pouze v přístavním bazénu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-19 Co je podle CEVNI signál „nepřibližuj se“?

Správná odpověď a)Kombinovaný zvukový a optický signál.
Odpověď b)Pouze optický signál.
Odpověď c)Pouze zvukový signál.
Odpověď d)Mávání červeným praporkem (nouzový signál).
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-20 Jaké opatření se vztahuje na kotvící plavidla, která jsou označena podle sloupce (12) tabulky A kap. 3.2 (pokud nejsou osvobozena příslušným orgánem)?

Správná odpověď a)Na palubě plavidla se musí nacházet odborník podle pododdílu 8.2.1.2.
Odpověď b)Je nutné mít na boku uvázanou loďku.
Odpověď c)Je nutné mít stráž na břehu.
Odpověď d)Je nutné mít spojení s nejbližším dopravním inspektorátem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-21 Plavidlo je označeno jedním modrým kuželem. Jaký minimální odstup musí být dodržen během čekání před plavební komorou nebo mostem?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)150 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-22 Plavidlo je označeno dvěma modrými kužely. Jaký minimální odstup musí být dodržen během čekání před plavební komorou nebo mostem?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)150 m.
Odpověď c)50 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-23 Co musí mít vždy kotvící plavidlo s nebezpečnými věcmi na palubě, není-li osvobozeno příslušným orgánem?

Správná odpověď a)Na palubě plavidla se musí nacházet odborník podle oddílu 8.1.2.
Odpověď b)Kontakt na nejbližší stanici pro sledování dopravy.
Odpověď c)Veslici na boku.
Odpověď d)Zabezpečený dozor ze břehu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-24 Jaký je účel prostředků pro evakuaci uvedených v ADN v zařízeních pro nakládku a vykládku nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Mají umožnit osobám na palubě dostat se do bezpečí.
Odpověď b)Mají umožnit policii, aby se dostala na palubu plavidla.
Odpověď c)Mají umožnit snížení úniku nákladu.
Odpověď d)Mají umožnit pracovníkům manipulačního zařízení přesunout se v případě nehody do bezpečí.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-25 Proč musí být na místech nakládky a vykládky nebezpečných věcí k dispozici prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Mají umožnit opuštění plavidla v případě nouze.
Odpověď b)Mají umožnit říční policii, aby se dostala na palubu plavidla.
Odpověď c)Mají umožnit rychlejší vykládku plavidla v případě nehody.
Odpověď d)Mají umožnit, aby se včas uhasily malé/počáteční požáry.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-26 Kdo je zodpovědný za to, že jsou na místě nakládky nebezpečných věcí k dispozici předepsané prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Nakládce nebo plnič spolu s dopravcem.
Odpověď b)Vlastník přístavního zařízení.
Odpověď c)Říční policie.
Odpověď d)Odesílatel nebo příjemce.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-27 Kdo je zodpovědný za poskytnutí prostředků pro evakuaci v místě nakládky nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Především plnič nebo nakládce, spolu s dopravcem.
Odpověď b)Vlastník přístavního zařízení.
Odpověď c)Plnič nebo vykládce.
Odpověď d)Správa navigace.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-28 Kdy musí dopravce poskytnout druhý prostředek pro evakuaci v případě vykládky látky UN 1203?

Správná odpověď a)Jestliže vykládce poskytne pouze jeden prostředek pro evakuaci.
Odpověď b)Nikdy.
Odpověď c)Se záchranným člunem je vždy k dispozici druhý prostředek pro evakuaci.
Odpověď d)Vždy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-29 Cisternové kontejnery, které obsahují nebezpečnou látku UN 1208, mají být vyloženy na místě, kde nejsou žádné prostředky pro evakuaci. Co je potřeba před vykládkou udělat?

Správná odpověď a)Před vykládkou je potřeba požádat příslušný orgán o povolení.
Odpověď b)Není zapotřebí nic udělat.
Odpověď c)Pro každého člena posádky se musí zabezpečit záchranná vesta.
Odpověď d)Je potřeba informovat příslušný hasičský sbor o procesu vykládky.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-30 V místě vykládky ropných produktů chybí prostředky pro evakuaci. V jakém případě můžete začít vykládat tankové plavidlo bez povolení příslušného orgánu?

Správná odpověď a)V žádném případě.
Odpověď b)Jakmile obdržíte souhlas příjemce.
Odpověď c)Jakmile spustíte záchranný člun.
Odpověď d)Jakmile obdržíte povolení od osoby odpovědné za pobřežní zařízení.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-31 Co tvoří bezpečnou zónu na palubě plavidla?

Správná odpověď a)Postřikové zařízení.
Odpověď b)Zábradlí.
Odpověď c)Pohyblivé přepážky.
Odpověď d)Bezpečné útočiště.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-32 Jak dlouho musí bezpečná zóna na palubě poskytovat ochranu před riziky spojenými s nákladem?

Správná odpověď a)Hodinu.
Odpověď b)Půl hodiny.
Odpověď c)15 minut.
Odpověď d)Dokud není náklad spotřebován.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-33 Kdy je záchranný člun postačující jako jediný evakuační prostředek během nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Nikdy.
Odpověď b)Vždy.
Odpověď c)Pouze pro nebezpečné látky třídy 2.
Odpověď d)Je-li vyroben z materiálu odolného proti ohni.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-34 Tankové plavidlo musí na překladišti naložit nebezpečnou látku UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ obsahující více než 51 % kyseliny. Úniková cesta je k dispozici mimo oblast nákladu. Je nutný další způsob evakuace?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Odpověď c)Ano.
Odpověď d)Ne, v závislosti na počtu osob na palubě.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-35 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 1365 BAVLNA, VLHKÁ. Které prostředky pro evakuaci nejsou schváleny?

Správná odpověď a)Jeden nebo více evakuačních člunů.
Odpověď b)Úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a bezpečné útočiště na plavidle v opačném směru.
Odpověď c)Úniková cesta mimo chráněnou oblast a bezpečné útočiště na opačném konci plavidla.
Odpověď d)Záchranný člun a evakuační člun.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-36 Plavidlo má 4 nákladní tanky. Relativní hustota produktu, který se má nakládat, je 2. Maximální přípustná relativní hustota uvedená ve schvalovacím osvědčení je 1. Zároveň je tento produkt uvedený v seznamu látek povolených na přepravu. Jaký může být maximální stupeň naplnění?

Správná odpověď a)U všech nákladních tanků - 50%
Odpověď b)U všech nákladních tanků - 95%
Odpověď c)U nákladních tanků 1 a 3 - 95%, nákladní tanky 2 a 4 – prázdné
Odpověď d)Všechny nákladní tanky prázdné, produkt se nesmí přepravit
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA6 2023
Otázka110 06.0-37 Zodpovědný vůdce sestavy je jediným odborníkem na palubě. Samohybná tanková loď je už vyložena, ale není zbavena plynů. Na překladišti je k vykládce připravený tankový člun. Je povolený odjezd samohybné tankové lodi?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze v případě, že pro tankový člun bude ze strany břehu poskytnutý druhý odborník, který ponese zodpovědnost za nakládku a vykládku a taktéž za balastování tankového člunu.
Odpověď b)Ano, jestliže na tankovém člunu zůstane poučený člen posádky.
Odpověď c)Ano, jestliže zodpovědný vůdce plavidla, který je jediným odborníkem, zůstane na tankovém člunu a jiný vůdce na palubě plavidla převezme zodpovědnost za samohybnou tankovou loď.
Odpověď d)Ne, na obou plavidlech se musí nacházet vůdce, který je zároveň odborníkem.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-01 Podle ADN se na palubě plavidla musí nacházet pro každou nebezpečnou věc doklad vystavený odesílatelem, ve kterém je uvedeno například oficiální pojmenování látky a UN číslo nebo identifikační číslo. Jak se nazývá tento doklad?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Nákladní list.
Odpověď c)Písemné pokyny.
Odpověď d)Manifest pro nebezpečné věci.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-03 K čemu slouží přepravní doklad podle ADN?

Správná odpověď a)K identifikaci přepravovaných nebezpečných věcí podle ADN.
Odpověď b)Jako doklad o doručení.
Odpověď c)Jako důkaz ohledně schválení plavidla na přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Jako podklad pro výpočet příplatků dovozného za nebezpečné věci.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-04 Které údaje musí obsahovat přepravní doklady o naložených nebezpečných věcech?

Správná odpověď a)Údaje předepsané v oddíle 5.4.1.
Odpověď b)Pokyny uvedené v CEVNI nebo národních přepisech založených na CEVNI.
Odpověď c)Výlučně údaje o chování v případě požáru.
Odpověď d)Výrobcem nebezpečné věci předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech látky.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-05 Který z následujících údajů musí být uveden v přepravním dokladu podle ADN?

Správná odpověď a)Jméno a adresa odesílatele/odesílatelů.
Odpověď b)Úřední číslo plavidla.
Odpověď c)Adresa výrobce látky.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-06 Které z následujících údajů musí být uvedeny v přepravním dokladu podle ADN?

Správná odpověď a)Oficiální pojmenování látky, UN číslo/identifikační číslo a případně obalová skupina.
Odpověď b)Úřední číslo plavidla, číslo schvalovacího osvědčení a číslo osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)Adresa výrobce látky a jím předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech této látky.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-07 Musí vůdce plavidla zabezpečit, aby každý člen posádky plavidla byl seznámen s písemnými pokyny?

Správná odpověď a)Ano, v opačném případě by osoby na plavidle v případě nehody nebyly schopné písemné pokyny správně použít.
Odpověď b)Ne, orientace o nebezpečích, která mohou vznikat, musí být provedena před nakládkou zástupcem zařízení na břehu.
Odpověď c)Ne, každý člen posádky se musí sám před nakládkou informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď d)Ano, ale pouze když písemné pokyny po nakládce musí být zase vráceny zástupci zařízení na břehu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-08 Během přepravy nebezpečných věcí se musí na plavidle nacházet určité dokumenty. Který z následujících dokumentů se podle ADN musí kromě jiných nacházet na plavidle?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Všeobecné technické předpisy.
Odpověď c)Vyhláška o patentech.
Odpověď d)Mapa s trasou jízdy (nejnovější vydání).
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-09 Kdo je povinen odevzdat vůdci plavidla písemné pokyny, které se musí nacházet na plavidle během přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Celní úřad.
Odpověď c)Odesilatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-10 Kdo vydává schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Příslušný organ jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
Odpověď b)Klasifikační společnost, uznaná všemi smluvními stranami Dohody ADN.
Odpověď c)Příslušný policejní organ.
Odpověď d)Přístavní úřad, příslušný pro nakládku plavidla.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-11 Jaká je nejdelší možná doba platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí bez prodloužení?

Správná odpověď a)Pět let.
Odpověď b)Tři roky.
Odpověď c)Dva roky.
Odpověď d)Deset let.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-12 Jak se nazývá dokument, který obsahuje informace týkající se opatření, které musí být přijaty v případě nehody nebo mimořádné události spojené s přepravou nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Písemné pokyny.
Odpověď b)Schvalovací osvědčení.
Odpověď c)Přepravní doklad.
Odpověď d)Manifest ADN.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-13 Ve kterém dokumentu jsou popsaná opatření, která musí být přijata v případě nehody nebo mimořádné události?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V CEVNI nebo národních předpisech založených na CEVNI.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-14 Kdo musí vůdci plavidla poskytnout písemné pokyny?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Přístavní úřad příslušný pro nakládku.
Odpověď c)Odesilatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-15 K čemu slouží písemné pokyny podle 5.4.3.1 ADN?

Správná odpověď a)Jako instrukce pro chování při nehodách nebo mimořádných událostech.
Odpověď b)Jako náhrada za přepravní doklady předepsané podle 5.4.1.
Odpověď c)Jako pokyny pro opatření, která musí být dodržena při ukládání nebezpečných věcí.
Odpověď d)Jako pokyny úředníkům nebo zmocněncům, kteří kontrolují plavidlo resp. náklad během přepravy nebezpečných věcí (policie, celní orgány).
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-17 Ve kterém dokumentu jsou popsána opatření, která se musí bezprostředně přijmout za předpokladu, že mohou být bezpečně a prakticky vykonána?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných látek.
Odpověď c)V části 1 ADN.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-18 Ve kterém dokumentu jsou popsána nebezpečí, která mohou vzniknout při nehodě během přepravy určitých nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V přepravním dokladu.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)V části 2 ADN.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-19 V jakých jazycích musí být vyhotoveny písemné pokyny?

Správná odpověď a)V jazyce nebo v jazycích, v nichž vůdce plavidla a odborník umí číst a kterým rozumí.
Odpověď b)V anglickém, německém, holandském a francouzském jazyce.
Odpověď c)V německém a francouzském jazyce.
Odpověď d)Minimálně v jednom z úředních jazyků jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-20 Kde a jak musí být uloženy na plavidle písemné pokyny při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V kormidelně na snadno přístupném místě.
Odpověď b)V obytných místnostech společně s ADN.
Odpověď c)Jako nálepka na nákladním prostoru nebo nákladním tanku.
Odpověď d)Ve zvlášť označené obálce ve strojovně.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-21 Kdo musí zajistit, že posádka rozumí písemným pokynům a je schopna správně pokyny vykonávat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Místo nakládky příslušné nebezpečné věci.
Odpověď c)Odborník.
Odpověď d)Odesilatel.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-22 U koho musí vůdce plavidla dbát na to, že rozumí písemným pokynům a že budou správně použity?

Správná odpověď a)U všech osob, které se nachází na palubě plavidla.
Odpověď b)U příjemce nebezpečné věci.
Odpověď c)U personálu místa vykládky.
Odpověď d)U personálu místa nakládky.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-23 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Co je povinen zabezpečit vůdce plavidla?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla musí zabezpečit, aby všechny osoby, které se nachází na palubě plavidla, rozuměly písemným pokynům a byli schopni tyto pokyny správně používat.
Odpověď b)V souvislosti s přejímkou nebezpečného nákladu nejsou vůdci plavidla podle ADN stanoveny žádné zvláštní povinnosti.
Odpověď c)Vůdce plavidla nemá žádné povinnosti, protože členové posádky se musí sami informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď d)Povinnost vůdce plavidla informovat svou posádku není dána tehdy, jestliže plavidlo je pro přepravovaný nebezpečný náklad speciálně vybaveno.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-25 Kdy je potřebné seznámit se s obsahem písemných pokynů?

Správná odpověď a)Před začátkem nakládky.
Odpověď b)Při první vhodné příležitosti po odplutí plavidla z místa nakládky.
Odpověď c)Okamžitě po nehodě nebo události.
Odpověď d)Bezprostředně před vykládkou příslušného nebezpečného nákladu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-26 Ve kterém doprovodném dokladu jsou popsána nebezpečí, která mohou vycházet z přepravovaných nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení ADN.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-27 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vystavený odesilatelem přepravní doklad, jestliže se přepravují nebezpečné věci z Nizozemska do Rakouska?

Správná odpověď a)Holandsky a kromě toho i v němčině nebo francouzštině nebo angličtině.
Odpověď b)Německy, rusky a holandsky.
Odpověď c)Holandsky.
Odpověď d)Německy a francouzsky.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-28 Jak se musí zacházet s písemnými pokyny?

Správná odpověď a)Musí se během přepravy nacházet v kormidelně.
Odpověď b)Musí být odevzdány po vykládce nebezpečných věcí.
Odpověď c)Musí se po obeznámení se s nimi odevzdat v místě překládky.
Odpověď d)Musí být pokud možno rychle zaslány příjemci nákladu.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-29 Kde se musí nacházet písemné pokyny?

Správná odpověď a)V kormidelně.
Odpověď b)V obytných prostorech.
Odpověď c)V kormidelně a v obytných prostorech.
Odpověď d)V oblasti nákladu a v kormidelně.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-30 Ve kterém dokumentu je popsáno, jak se musí postupovat při nehodách nebo mimořádných událostech?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V plánu uložení nákladu.
Odpověď c)V přepravních dokladech.
Odpověď d)V kontrolním listu ADN.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-31 Ve kterém dokumentu jsou uvedena opatření, které se musí přijat v případě nehody, která souvisí s přepravou nebezpečných věcí.

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V kontrolním listu ADN.
Odpověď c)V přepravním dokladu.
Odpověď d)V konosamentu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-34 Kde se mohou členové posádky dočíst, jaká další opatření musí být provedena v případě nehody anebo mimořádné události?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V knize nákladů.
Odpověď c)V kontrolním listu.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-35 Který příslušný orgán je oprávněn nezvratně odejmout schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Příslušný orgán, který osvědčení vydal.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Přístavní úřad.
Odpověď d)Místní hasiči.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-36 Plavidlo po havárii již neodpovídá předpisům části 9 ADN a je mu vystaveno prozatímní schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Jak dlouho je platné?

Správná odpověď a)Na jednu plavbu a pro určený náklad.
Odpověď b)Půl roku.
Odpověď c)Tři měsíce.
Odpověď d)Jeden rok.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA7 2023
Otázka110 07.0-37 Ve kterém dokladu musí být uvedeno, že přepravovaná látka představuje riziko nebezpečí pro životní prostředí?

Správná odpověď a)V přepravním dokladu.
Odpověď b)V osvědčení třídy.
Odpověď c)V písemných pokynech.
Odpověď d)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-01 Během přepravy nebezpečných věcí je zvláštní vybavení podle 8.1.5.1 ADN nedostačující. Jak se vůdce plavidla dozví, jaké dodatečné vybavení musí mít na plavidle?

Správná odpověď a)Z dodatečných informací poskytnutých odesílatelem (například z bezpečnostního listu).
Odpověď b)Dotazem u kolegů.
Odpověď c)Správné složení ochranných pomůcek stanoví vůdce plavidla na základě údajů, uvedených v přepravním dokladu a dle svých znalostí.
Odpověď d)To je uvedeno v schvalovacím osvědčení v rubrice „různé“.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-02 Vaši ruku zasáhla žíravá látka. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Ruku důkladně opláchnu vodou, oděv svléknu.
Odpověď b)Zavolám lékaře.
Odpověď c)Budu pozorovat, zda paže zčervená, pak se rozhodnu co dále.
Odpověď d)Paži ošetřím chladivými obklady.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-03 Při odpojování plnicího potrubí se Vám na ruce dostala nafta. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oděv odstraním, ruce umyji vodou a mýdlem.
Odpověď b)Nechám je uschnout na vzduchu.
Odpověď c)Nic, nafta není nebezpečná.
Odpověď d)Zavolám lékaře.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-04 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Následkem nehody došlo na palubě ke zranění osob. Co musíte udělat?

Správná odpověď a)Zachovat klid, posoudit celou situaci, poskytnout první pomoc při zohlednění vlastní ochrany.
Odpověď b)Uzavřít místo nehody.
Odpověď c)Uvědomit rejdařství.
Odpověď d)Informovat policii.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-05 Plavidlo přepravuje toxické látky. Následkem nehody s těmito látkami došlo k zasažení osob. Co se musí udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Obléci si ochrannou výstroj a odvést zasažené osoby z místa ohrožení.
Odpověď b)Případnou trhlinu utěsnit.
Odpověď c)Spustit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď d)Přečíst si písemné pokyny.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-06 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Je povoleno na palubě plavidla mimo prostor kormidelny a obytných prostor používat elektronické cigarety?

Správná odpověď a)Ne, zákaz kouření se vztahuje také na používání elektronických cigaret.
Odpověď b)Ano, elektronické cigarety nehoří.
Odpověď c)Pouze na palubě kontejnerových lodí a otevřených tankových plavidel typu N.
Odpověď d)Během nakládky a vykládky je to zakázané, během plavby však povolené.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-07 Hrozí nebezpečí, jestliže při havárii pronikne do vody větší množství snadno hořlavých kapalných látek?

Správná odpověď a)Ano, nad vodní hladinou mohou vznikat směsi plynu se vzduchem, které se mohou popřípadě vznítit na velmi vzdálených místech a vést k výbuchu.
Odpověď b)Ne, protože unikající kapalina se okamžitě odpaří, nevzniká jejím únikem do vody vůbec žádné nebezpečí.
Odpověď c)Ne, nebezpečná látka se smísí s vodou, čímž je nebezpečí eliminováno.
Odpověď d)Ne, voda je sice nejprve znečištěna, zase se ale vyčistí, když se snadno hořlavá kapalina odpařením z vody uvolní.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-08 Co se musí udělat s ručním hasicím přístrojem, u kterého byla pouze jednou krátce stisknuta spouštěcí páčka?

Správná odpověď a)Ruční hasicí přístroj musí být neprodleně zkontrolován osobou pověřenou příslušným orgánem.
Odpověď b)Tlak CO2 lahve s pohonným plynem zůstane zachovaný, i když spouštěcí páčka byla jednou stisknuta.
Odpověď c)Na ruční hasicí přístroj je připevněna nálepka „Lze použít již jen pro malé požáry“.
Odpověď d)Opatření není nutné, protože hasicí kapacita zůstane po krátkém použití zachována.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-09 Co musí udělat vůdce plavidla bezprostředně po nehodě anebo mimořádné události?

Správná odpověď a)Provést opatření uvedená v písemných pokynech.
Odpověď b)Uvědomit příjemce nebo odesilatele.
Odpověď c)Uvědomit tisk.
Odpověď d)Učinit záznam do servisní knihy.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-10 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Kolika dalšími přídavnými ručními hasicími přístroji, které obsahují vhodný hasicí prostředek pro hašení požárů, musí být alespoň vybaveno plavidlo, přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Minimálně dvěma přídavnými ručními hasicími přístroji.
Odpověď b)Jedním až osmi přídavnými ručními hasicími přístroji, podle druhu nebezpečí přepravovaných nebezpečných věcí. Počet je uveden v písemných pokynech.
Odpověď c)Jedním přídavným ručním hasicím přístrojem, který se musí nacházet na viditelném místě snadno přístupném z kormidelny.
Odpověď d)Třemi přídavnými ručními hasicími přístroji, které musí být rovnoměrně rozmístěny v oblasti nákladu resp. chráněné oblasti plavidla.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-11 Kdo může používat dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu, jestliže je nutné vstoupit do nákladních prostorů pod palubou nebo do prostoru nákladních tanků?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji, jsou zdravotně schopné a zvládnou zvýšenou námahu.
Odpověď b)Všichni členové posádky.
Odpověď c)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-12 Je povoleno na plavidlech přepravujících nebezpečné věci kouřit?

Správná odpověď a)V obytných prostorech a v kormidelně je kouření povoleno za podmínky, že okna, dveře, světlíky a otvory jsou uzavřené anebo větrací systém je nastavený na zaručený přetlak 0,1 kPa.
Odpověď b)Pouze na prázdných plavidlech.
Odpověď c)Pouze na kontejnerových a tankových plavidlech typu N otevřená.
Odpověď d)Pouze během plavby.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-13 Jakým způsobem je na plavidle oznámený zákaz kouření?

Správná odpověď a)Informačními tabulemi na vhodných místech na plavidle.
Odpověď b)Žádným, protože je to upraveno v ADN.
Odpověď c)Nařízením místně příslušného úřadu.
Odpověď d)Ústním pokynem vůdce plavidla všem osobám na plavidle.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-14 Zjistili jste, že poslední kontrola Vašich hasicích přístrojů proběhla před dvěma lety. Které z následujících opatření musíte provést?

Správná odpověď a)Neprodleně zabezpečit kontrolu hasicích přístrojů nebo jejich výměnu za hasicí přístroje, u kterých je osvědčení o kontrole platné.
Odpověď b)Překročení data platnosti až do ukončení cesty je bezproblémové.
Odpověď c)Počkat, až lodní společnost poskytne nové hasicí přístroje.
Odpověď d)Termín platnosti může být překročen až o půl roku. V této době mohu své hasicí přístroje nechat nahradit nebo zkontrolovat.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka100 08.0-15 Jak často musí být provedena kontrola hasicích přístrojů na plavidle?

Správná odpověď a)Minimálně každé dva roky.
Odpověď b)Minimálně každé tři roky.
Odpověď c)Minimálně jednou do roka.
Odpověď d)Při každém prodloužení schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-16 Jak zjistíte, že hasicí přístroj byl zkontrolován?

Správná odpověď a)Podle data, které je vyznačeno na štítku hasicího přístroje a podle neporušené plomby na rukojeti.
Odpověď b)Z údajů na vnitřní patroně stlačeného plynu.
Odpověď c)Z barvy kontrolní plakety.
Odpověď d)Na manometru.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-17 Kde byste měl stát s hasicím přístrojem během hašení požáru?

Správná odpověď a)Po směru větru.
Odpověď b)Proti směru větru.
Odpověď c)V odstupu minimálně sedmi metrů od ohně.
Odpověď d)Na straně ohně, aby bylo možné pozorovat jeho rozšíření.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-18 V chráněné oblasti, resp. v oblasti nákladu, je zakázáno používat přenosné elektrické kabely. Týká se tento zákaz i osvětlení lávky na břeh?

Správná odpověď a)Zákaz neplatí pro elektrické kabely, které slouží k zapojení signálních světel a světel lávky na břeh, pokud místo zapojení (např. zásuvka) je pevně nainstalováno na plavidle v bezprostřední blízkosti signálního stožáru nebo lávky.
Odpověď b)Zákaz nepřipouští žádné výjimky.
Odpověď c)Zákaz platí jen pro kabely, které jsou kratší než 5,0 m.
Odpověď d)Zákaz platí pouze pro vyšší napětí než 24 V.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-19 Za jakým účelem se při plnění připojuje uzemňovací kabel k nádobě pod přírubami?

Správná odpověď a)Odvod elektrostatického náboje.
Odpověď b)Doplnění uzemnění baterie.
Odpověď c)Přívod hmoty k pojistce proti přeplnění.
Odpověď d)Snížení tření mezi stěnou tanku a kapalinou.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-20 Jak často musí být kontrolovány hasicí přístroje?

Správná odpověď a)Každé dva roky.
Odpověď b)Ročně
Odpověď c)Pouze po každém použití.
Odpověď d)S obnovením schvalovacího osvědčení.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-21 Kde je v ADN uveden požadavek na dodatečně předepsané dva ruční hasicí přístroje?

Správná odpověď a)V oddílu 8.1.4.
Odpověď b)V oddílu 5.1.4.
Odpověď c)V pododdílu 9.2.0.40.
Odpověď d)V oddílu 1.2.1.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-22 Kde je v ADN uveden požadavek na umístění tabulky se zákazem kouření?

Správná odpověď a)V oddílu 8.3.4.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 5.1.4.
Odpověď d)V kapitole 3.2, tabulka A.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-23 Co se musí udělat, jestliže je zapotřebí okamžitě vstoupit do uzavřeného prostoru s nízkým obsahem kyslíku?

Správná odpověď a)Použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Uvést do provozu ventilátory.
Odpověď c)Na 1 minutu otevřít kryty daného prostoru.
Odpověď d)Použít vhodný únikový prostředek.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-24 Mechanické jiskry vzniknou?

Správná odpověď a)Úderem kovu na kov.
Odpověď b)Zkratem.
Odpověď c)Statickou elektřinou.
Odpověď d)Vzestupem teploty.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-25 Co nezvyšuje nebezpečí statického náboje?

Správná odpověď a)Zahřátí kapaliny.
Odpověď b)Volně tekoucí kapalina.
Odpověď c)Vzduchové bubliny v kapalině.
Odpověď d)Oběh kapaliny.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-26 Kde se musí nacházet popelníky?

Správná odpověď a)V blízkosti každého východu z obytných prostor a kormidelny.
Odpověď b)Pouze v ložnicích.
Odpověď c)Pouze v obytných místnostech.
Odpověď d)Není žádná povinnost poskytnout popelníky.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-27 Kromě všeobecných technických předpisů, kolika dodatečnými hasicími přístroji musí být vybavena plavidla podléhající ADN?

Správná odpověď a)2.
Odpověď b)1.
Odpověď c)3.
Odpověď d)4.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-28 Který hasicí prostředek se také nazývá „suchý led“?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)AFFF.
Odpověď c)Halon 1301.
Odpověď d)Postřiková pěna.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-29 Z jakých důvodů se nemohou nikdy používat masky s filtrem v uzavřených prostorách?

Správná odpověď a)Jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu.
Odpověď b)Neposkytují ochranu před toxickými plyny.
Odpověď c)Poskytují ochranu jen před výbušnými plyny.
Odpověď d)Neposkytují ucelenou ochranu obličeje.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-30 V čem spočívá účinek práškového hasicího prostředku?

Správná odpověď a)Je antikatalytický.
Odpověď b)Vytlačuje kyslík.
Odpověď c)Chladí.
Odpověď d)Odpuzuje kyslík.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-31 Jaké ochranné vybavení musí být použito při vstupu do zadýmeného prostoru?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu.
Odpověď c)Mokrý šátek.
Odpověď d)Prachová maska.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-32 Co je ochranný prostředek uvedený pod pojmem „vhodná ochrana zraku“?

Správná odpověď a)Ochranné brýle.
Odpověď b)Obyčejné brýle.
Odpověď c)Poloviční maska.
Odpověď d)Prachová maska.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-33 Kam se musí co nejrychleji uchýlit posádka, která se nachází na palubě při úniku plynového mraku?

Správná odpověď a)Na jakékoliv místo proti směru větru.
Odpověď b)Na jakékoliv místo ve směru větru.
Odpověď c)Do strojovny.
Odpověď d)Do obytných prostor.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-34 Masky s filtrem smějí být používány pro:

Správná odpověď a)práce na palubě.
Odpověď b)práce v nákladním tanku, jestliže koncentrace plynu je méně než 50 obj. %.
Odpověď c)vstup do balastních tanků.
Odpověď d)práce v uzavřených prostorech.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-35 U kterých prací se smějí používat masky s filtrem bez předchozí kontroly obsahu kyslíku v ovzduší?

Správná odpověď a)Při pracích na palubě.
Odpověď b)Při pracích v nákladních tancích, jestliže koncentrace plynu je nižší než 50% dolní hranice výbušnosti a v nákladním tanku se nachází dostatek kyslíku.
Odpověď c)Při pracích v kofrdamech.
Odpověď d)Při pracích v dvojitých bocích.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-36 V jakém případě se nikdy nesmějí používat masky s filtrem s absorpčním materiálem?

Správná odpověď a)V uzavřených prostorech.
Odpověď b)Jako záchranné prostředky.
Odpověď c)Na palubě.
Odpověď d)Jako úniková maska.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-37 Do prostoru s obsahem kyslíku méně než 20% se smí vstupovat pouze:

Správná odpověď a)s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu.
Odpověď b)s maskou s filtrem (ABEK).
Odpověď c)s filtrem P3.
Odpověď d)s polomaskou s bočním filtrem.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-38 Požár benzínu je nejlépe uhasit:

Správná odpověď a)práškovým hasicím přístrojem.
Odpověď b)pískem.
Odpověď c)přikrývkou.
Odpověď d)vodním hasicím přístrojem.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-39 Na ručním hasicím přístroji je pro třídu požáru uvedeno písmeno „C“. K hašení požáru jakých látek je tento hasicí přístroj určený?

Správná odpověď a)Plynů.
Odpověď b)Lehkých kovů.
Odpověď c)Pevných látek, doutnajících.
Odpověď d)Kapalin.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-40 Jaký hasicí prostředek je nejvhodnější na hašení požáru elektrických zařízení pod napětím?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)Pěna.
Odpověď c)Požární deka.
Odpověď d)Vodní proud.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-41 Které tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Kyslík podporuje hoření.
Odpověď b)Kyslík je výbušný.
Odpověď c)Kyslík je toxický.
Odpověď d)Kyslík je hořlavý.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-42 Pro vznik požáru jsou potřebné tři faktory. Který z následujících faktorů k nim nepatří?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Zápalný zdroj.
Odpověď c)Hořlavá látka.
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-43 K hašení čeho není vhodný práškový hasicí přístroj typu ABC?

Správná odpověď a)Požárů kovů.
Odpověď b)Požárů elektrických zařízení.
Odpověď c)Požárů pevných látek.
Odpověď d)Požárů benzínu a plynů.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-44 Proč se při hašení ohně používá vodní proud?

Správná odpověď a)Protože oheň lze lépe uhasit díky chladivému účinku.
Odpověď b)Protože ten, kdo hasí, musí zůstat mokrý.
Odpověď c)Protože je vhodný pro všechny požáry.
Odpověď d)Protože lze hasit s lepším zacílením.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-45 Z plavidla, které je naloženo toxickými látkami, uniká přes trhlinu v trupu náklad. Co se musí udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Spustit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď b)Přečíst si písemné pokyny.
Odpověď c)Informovat příjemce.
Odpověď d)Vypnout modrá světla/odstranit modré kužele.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-46 Proč se při hašení požáru, pokud je to možné, používá vodní proud?

Správná odpověď a)Protože vodní proud má dobrý chladící účinek.
Odpověď b)Protože vodní proud má silný mechanický účinek.
Odpověď c)Protože je zapotřebí málo vody.
Odpověď d)Protože lze hasit cíleně.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-47 Který z následně uvedených hasicích prostředků je nejvhodnější pro hašení požáru elektrické rozvodny?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)Vodní mlha.
Odpověď c)Pěna.
Odpověď d)Voda.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-48 Jak lze nejlépe zkontrolovat, zda v uzavřeném prostoru hoří?

Správná odpověď a)Opatrným ohmatáním stěn nebo dveří.
Odpověď b)Instalováním teploměru.
Odpověď c)Otevřením dveří.
Odpověď d)Vyčkáním.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-49 Došlo k úrazu s ublížením na zdraví. Na co musí v první řadě dbát osoba poskytující první pomoc?

Správná odpověď a)Na svoje vlastní bezpečí.
Odpověď b)Zda byla informována policie.
Odpověď c)Zda postižený leží na suchu.
Odpověď d)Zda může být postižený přepravován.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-50 U někoho nastanou během práce s určitou látkou dýchací potíže. Co se musí udělat jako první?

Správná odpověď a)Postiženého vyvést na čerstvý vzduch.
Odpověď b)Uložit postiženého do klidného prostředí.
Odpověď c)Zavolat lékaře.
Odpověď d)Poskytnout postiženému kyslík.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-51 Jestliže se někdo na palubě nadýchal nebezpečné látky a musí být odvezen do nemocnice, co mu dáte vždy sebou?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Cestovní pas.
Odpověď d)Osobní výstroj.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-52 Jak se do lidského těla mohou dostat toxické látky?

Správná odpověď a)Nadýcháním, požitím a vstřebáním přes pokožku.
Odpověď b)Pouze nadýcháním a požitím.
Odpověď c)Pouze přes dýchací cesty.
Odpověď d)Pouze požitím.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-53 Co uděláte v první řadě, jestliže někdo ztratil vědomí?

Správná odpověď a)Uvolním veškerý těsný oděv postiženého.
Odpověď b)Začnu dýcháním z úst do úst.
Odpověď c)Postiženého zakryji dekou.
Odpověď d)Ústa postiženého vyčistím.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-54 Proč nesmíte svlékat oděv z osoby, která utrpěla popáleniny?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo zvětšení rány.
Odpověď b)Protože oděv poškozeného by se mohl ztratit.
Odpověď c)Protože bychom tím poškozenému přivodili bolesti.
Odpověď d)Protože by se poškozený mohl nachladit.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-55 Co se musí udělat v první řadě, jestliže se jakákoliv část těla dostala do styku s nebezpečnými látkami?

Správná odpověď a)Opláchnout velkým množstvím vody.
Odpověď b)Odebrat se na pohotovost.
Odpověď c)Postižené části těla uchovávat v teple.
Odpověď d)Provést ošetření mastí na popáleniny.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-56- K výbuchu jsou nutné tři složky. Která z následujících složek mezi ně nepatří?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Výbušná atmosféra.
Odpověď c)Kyslík.
Odpověď d)Zdroj zapálení.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-57 Co je třeba udělat, pokud se někomu dostala do očí kyselina?

Správná odpověď a)Vypláchnout oči velkým množstvím vody.
Odpověď b)Oči zakrýt mokrou vatou.
Odpověď c)Použít oční mast.
Odpověď d)Oči zakrýt suchou vatou.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-58 Co nesmíte nikdy udělat, pokud osoba požila žíravou látku?

Správná odpověď a)Vyvolat zvracení.
Odpověď b)Dát vypít sklenici mléka.
Odpověď c)Dát vypít sklenici slané vody.
Odpověď d)Dát vypít sklenici vody.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-59 V čem spočívá první pomoc při popáleninách?

Správná odpověď a)V polévání velkým množstvím studené vody.
Odpověď b)V namaštění kůže.
Odpověď c)Ve svléknutí oděvu.
Odpověď d)V namazání mastí proti popáleninám.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-61 Jak ochladíte popáleniny?

Správná odpověď a)Velkým množstvím tekoucí studené (vlažné) vody.
Odpověď b)Těžkou vodou.
Odpověď c)Desinfekčním prostředkem.
Odpověď d)Mýdlovým roztokem.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-62 V jakém případě hovoříme o bezvědomí?

Správná odpověď a)Postižený nereaguje vůbec nebo skoro vůbec.
Odpověď b)Postižený je modrý.
Odpověď c)Puls a dýchání postiženého vysadily.
Odpověď d)Postižený již nedýchá.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-63 Jak ošetříte oči, které přišly do styku s nebezpečnými látkami?

Správná odpověď a)Vypláchnutím velkým množstvím vody.
Odpověď b)Podáním mléka k vypití.
Odpověď c)Vypláchnutím očí fyziologickým roztokem.
Odpověď d)Vysušením očí.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-65 V čem spočívá první pomoc při ztrátě vědomí?

Správná odpověď a)Postiženého uložit do stabilizované polohy, aby se zamezilo zadušení a zkontrolovat, zda postižený dýchá.
Odpověď b)Zjistit příčinu a provést opatření, aby se v budoucnu bezvědomí zamezilo.
Odpověď c)Uklidnit postiženého a ovívat jej chladným vzduchem.
Odpověď d)Umělé dýchání a/nebo přivádět kyslík.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-66 Jaké opatření by mělo být přijato, pokud osoby po požití žíravé látky ztratí vědomí?

Správná odpověď a)V žádném případě nevyvolávat zvracení.
Odpověď b)V určitých případech vyvolat zvracení.
Odpověď c)V každém případě vyvolat zvracení.
Odpověď d)Podat kyselinu.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-67 Co je potřebné udělat v první řadě, jestliže došlo k úrazu elektrickým proudem?

Správná odpověď a)Pokusit se bezpečně vypnout proud.
Odpověď b)Myslet jen na vlastní bezpečnost.
Odpověď c)Pokusit se snížit napětí.
Odpověď d)Počkat příchod na odborníka.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-68 Jaká jsou základní pravidla při poskytování první pomoci?

Správná odpověď a)Posoudit nebezpečí, zjistit, co oběti schází, pokud možno hned na místě nehody poskytnout pomoc, oběť uklidnit.
Odpověď b)Posoudit nebezpečí, přehlédnout materiální škody, pokud možno hned na místě nehody uklidnit oběti.
Odpověď c)Poskytnout správnou první pomoc, v žádném případě nepředávat informace policii, zjistit, co oběti schází, zhodnotit nebezpečí.
Odpověď d)Poskytnout první pomoc, policii a záchrannému personálu nabídnout pomoc, varovat další plavidla.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-69 Domníváte se, že postižený utrpěl šok. Co uděláte?

Správná odpověď a)Nenecháte ho prochladit a nenecháte ho pít.
Odpověď b)Necháte mu velkým množstvím vody chladit hlavu.
Odpověď c)Položíte ho podélně a pod zátylek mu položíte studený obklad.
Odpověď d)Necháte ho rychle běhat, aby zůstal zahřátý.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-71 Jak se v první řadě ošetří popálenina?

Správná odpověď a)Ochlazením vodou.
Odpověď b)Ovinutím šátkem.
Odpověď c)Zasypáním pudrem.
Odpověď d)Zakrytím tukem.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-72 Někdo utrpěl poranění způsobené nebezpečnou látkou. Jaké doklady musí být v každém případě poskytnuty lékaři?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Schvalovací osvědčení.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-73 Tlačný remorkér tlačí čtyři tlačné čluny. Dva čluny jsou naložené žíravými látkami třídy 8. Kde se musí nacházet zvláštní vybavení?

Správná odpověď a)Pouze na tlačném remorkéru.
Odpověď b)Na všech čtyřech tlačných člunech.
Odpověď c)Na obou člunech, které jsou naloženy nebezpečným nákladem a na tlačném remorkéru.
Odpověď d)Minimálně na jednom tlačném člunu.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-74 Pro koho musí být k dispozici na plavidle vhodné únikové prostředky?

Správná odpověď a)Pro každou osobu, která se nachází na plavidle.
Odpověď b)Pouze pro posádku.
Odpověď c)Pro každého člena posádky a pro úředníky s kontrolní funkcí.
Odpověď d)Pro osoby, které se nachází na plavidle, které nejsou držiteli osvědčení ADN.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-75 Kouření je na většině míst na plavidle zakázáno. Kde je kouření za určitých podmínek dovoleno?

Správná odpověď a)V obytných prostorách a v kormidelně.
Odpověď b)Ve strojovnách a provozních prostorách.
Odpověď c)V obytných prostorách a strojovnách.
Odpověď d)Ve strojovnách a v kormidelně.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: AA8 2023
Otázka110 08.0-76 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Vstup do nákladních prostor pod palubu je dovolen pouze osobám s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu. Které osoby jsou oprávněny toto dýchací zařízení používat?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a jsou fyzicky schopné zvládnout zvýšenou námahu.
Odpověď b)Všichni členové posádky.
Odpověď c)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-01 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje nebezpečné věci v kusech. Je povoleno mimo chráněnou oblast používat ponorná čerpadla poháněná kapalným palivem?

Správná odpověď a)Ano, pokud bod vzplanutí paliva je vyšší jak 55 °C.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, pokud jsou uzavřené kryty nákladních prostor
Odpověď d)Ano, pokud kusy zásilek neobsahují žádné látky třídy 1
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-02 Čím musí být vpředu a vzadu ohraničené nákladní prostory plavidel na přepravu suchých nákladů, které přepravují nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Vodotěsnou kovovou přepážkou.
Odpověď b)Kofrdamem.
Odpověď c)Pseudokofrdamem.
Odpověď d)Dřevěnou překážkou.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-03 V jaké minimální vzdálenosti od otvorů nákladního prostoru musí být umístěno výfukové potrubí spalovacích motorů?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)2,50 m.
Odpověď c)3,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-04 Každý nákladní prostor musí být vpředu a vzadu ohraničen přepážkou. Jaká musí být tato přepážka?

Správná odpověď a)Vodotěsná.
Odpověď b)Odolná vůči stříkající vodě.
Odpověď c)Plynotěsná.
Odpověď d)Prachotěsná.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-05 Smějí se na plavidlech na přepravu suchých nákladů, které přepravují nebezpečné věci, používat plachty na zakrytí daných nákladních prostor?

Správná odpověď a)Ano, jestliže jsou plachty vyrobeny z těžko hořlavého materiálu.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, jestliže jsou nebezpečné látky přepravovány v kusech.
Odpověď d)Ano, jestliže je v nákladním prostoru instalovaný další ventilátor, aby zabránil kondenzaci.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-06 Jaký musí být v případě mechanického větrání výkon ventilátorů plavidel na přepravu suchých nákladů, která přepravují nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Všechny ventilátory společně musí být schopné obnovit objem prázdného nákladního prostoru alespoň pětkrát za hodinu.
Odpověď b)Musí být schopné obnovit dohromady objem prázdného nákladního prostoru minimálně desetkrát za hodinu.
Odpověď c)Ohledně kapacity větrání nejsou stanoveny žádné požadavky.
Odpověď d)To je závislé na tom, zda ventilátor nákladní prostor odsává nebo zda je do nákladního prostoru dmýchán vzduch.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-07 Smí být dvojité dno v oblasti nákladního prostoru zřízeno jako palivové tanky?

Správná odpověď a)Ano, pokud jeho výška je minimálně 0,60 m a potrubí a otvory tanků se nenacházejí v nákladním prostoru.
Odpověď b)Ne, pokud příslušný úřad k tomu nedal zvláštní svolení.
Odpověď c)Ne, to je zakázané.
Odpověď d)Ano, pokud výška činí minimálně 0,50 m a nákladními prostory neprochází žádné palivové potrubí nebo otvory.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-08 Musí se nacházet na palubě tlačného člunu, který přepravuje nebezpečné věci, požární čerpadla?

Správná odpověď a)Ano, alespoň jedno požární nebo balastní čerpadlo.
Odpověď b)Ne, požární čerpadlo se nevyžaduje.
Odpověď c)Ano, v chráněné oblasti se musí nacházet alespoň jedno ručně poháněné požární nebo balastní čerpadlo.
Odpověď d)Ano, minimálně dvě pevně instalovaná požární čerpadla.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-09 Z kterého místa se musí dát uvést do provozu napevno instalované hasicí zařízení, které je umístěné ve strojovně?

Správná odpověď a)Z vhodného místa, které se nachází mimo chráněný prostor.
Odpověď b)Z kormidelny.
Odpověď c)Z místa vstupu do strojovny.
Odpověď d)Z obytných prostor.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-10 Čím musí být vybaveno potrubí požárních rozvodů, aby se nedostávaly plyny do obytných nebo provozních prostor mimo chráněnou oblast?

Správná odpověď a)Pružinovým nevratným ventilem.
Odpověď b)Ventilem.
Odpověď c)Jeřábem.
Odpověď d)Krytem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-11 Jaká varná zařízení se mohou používat na palubě plavidla na přepravu suchých nákladů, které přepravuje nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Elektrická zařízení.
Odpověď b)Plynová zařízení.
Odpověď c)Zařízení na kapalné palivo.
Odpověď d)Zařízení na kapalné nebo tuhé palivo.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-12 Jaký minimální odstup musí být dodržen mezi nebezpečnými látkami a předměty třídy 1 a anténami vysílaček na palubě plavidel na přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)3,00 m.
Odpověď c)4,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-13 Co se musí nacházet na plavidle na přepravu suchých nákladů v blízkosti každého východu z obytných prostor nebo kormidelny?

Správná odpověď a)Popelník.
Odpověď b)Informační tabule s textem: „Otevření bez svolení vůdce plavidla povoleno. Po otevření dveří okamžitě zase zavřít“.
Odpověď c)Informační tabule s textem: „Otevření povoleno pouze se svolením vůdce plavidla“.
Odpověď d)Informační tabule s textem: „Dveře prosíme okamžitě zavřít“.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-14 Jak velká musí být minimální vzdálenost mezi boční obšívkou plavidla a boční stěnou nákladního prostoru u plavidel na přepravu suchých nákladů, které vyhovují dodatečným stavebním předpisům ADN?

Správná odpověď a)0,80 m.
Odpověď b)0,90 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)1,10 m.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-17 Jaká musí být výška dvojitého dna u plavidla s dvojitou obšívkou na přepravu suchých nákladů, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN pro plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)Minimálně 0,50 m.
Odpověď b)Nesmí přesáhnout 0,50 m.
Odpověď c)Musí odpovídat šířce dvojitých boků.
Odpověď d)Minimálně 0,60 m.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-18 Jak musí být postaveno plavidlo na přepravu suchých nákladů v prostoru chráněné oblasti, jestliže odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN pro plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)S dvojitými boky a dvojitým dnem.
Odpověď b)Minimálně s dvojitými boky.
Odpověď c)Ve strojovně s dvojitými boky a dvojitým dnem.
Odpověď d)Minimálně s dvojitými boky, dvojitým dnem a ve strojovně s dvojitými boky.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-19 Jaká je minimální vzdálenost mezi dnem drenážní jímky a dnovou obšívkou u plavidel na přepravu suchých nákladů, která odpovídají dodatečným stavebním předpisům ADN pro plavidla s dvojitou obšívkou, jestliže drenážní jímky v dvojitém dně mají obsah 0,04 m³?

Správná odpověď a)0,40 m.
Odpověď b)0,50 m.
Odpověď c)0,30 m.
Odpověď d)0,60 m.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-24 Kde se na námořních plavidlech, která odpovídají předpisům SOLAS, kapitola II-2, pravidlo 54, podle ADN musí nacházet výstupní otvory výfukového potrubí?

Správná odpověď a)Ve vzdálenosti minimálně 2,00 m od otvorů nákladních prostor.
Odpověď b)Ve vzdálenosti minimálně 1,00 m od otvorů nákladních prostor.
Odpověď c)Vždy za kormidelnou.
Odpověď d)Ve vzdálenosti minimálně 3,00 m od otvorů nákladních prostor.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-25 Za jakých podmínek ADN je povoleno umístit varná zařízení v kormidelně plavidla na přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)Pokud je spodní část kormidelny z kovu.
Odpověď b)Umístění těchto zařízení není vůbec povoleno.
Odpověď c)Jestliže kormidelna je vzdálena od nákladních prostor minimálně 4,00 m.
Odpověď d)Jestliže kormidelna je vzdálena od nákladních prostor minimálně 3,00 m.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-26 Jaké ustanovení se vztahuje na dveře obytných prostor, které jsou umístěny směrem k nákladním prostorům na palubě plavidla na přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)Musí být možné je plynotěsně uzavřít.
Odpověď b)Musí být opatřeny pružinovým zatížením, takže po otevření se hned zase mohou zavřít.
Odpověď c)Nesmí mít žádné okno.
Odpověď d)Musí být možné je vodotěsně uzavřít.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-27 Jaké tvrzení platí v souvislosti s přepravou následujících látek třídy 7: UN 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333?

Správná odpověď a)Smějí být přepravovány pouze v plavidlech s dvojitou obšívkou, která odpovídají dodatečným stavebním předpisům ADN.
Odpověď b)Smějí být přepravovány pouze v plavidlech, jejichž nákladní prostory mají kryty z oceli.
Odpověď c)Smějí podle ADN být přepravovány v plavidlech jak s jednoduchou, tak i s dvojitou obšívkou.
Odpověď d)Smějí být přepravovány jen v plavidlech, jejichž nákladní prostory jsou vybaveny kryty z hliníku.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-28 Jak musí být na plavidle umístěny odvětrávací šachty nákladních prostor?

Správná odpověď a)Musí být umístěny 50 mm od podlahy nákladního prostoru a nacházet se na jeho nejkrajnějších koncích.
Odpověď b)Musí končit minimálně 1,00 m nad dnem nákladního prostoru.
Odpověď c)Musí vést až do odstupu 50 mm ke dnu nákladního prostoru a nacházet se vpředu v nákladním prostoru.
Odpověď d)Musí vést až do odstupu 50 mm ke dnu nákladního prostoru a nacházet se v zadní části nákladního prostoru.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-29 Mohou být dvojité boky u plavidla na přepravu suchých nákladů s dvojitými boky a dvojitým dnem přizpůsobeny pro plnění balastní vodou?

Správná odpověď a)Ano, dvojité boky smí být přizpůsobeny pro plnění balastní vodou.
Odpověď b)Ne, protože když se dvojité boky naplní vodou, je ohrožena stabilita plavidla.
Odpověď c)Ano, pokud dvojité boky mohou být vyprázdněné během 30 minut.
Odpověď d)Ne, dvojité boky slouží jako bezpečnostní zóna a musí tudíž vždy zůstat prázdné.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-30 Kde se podle oddílu 8.1.4 ADN musí nacházet na palubě dodatečné dva ruční hasicí přístroje?

Správná odpověď a)V chráněné oblasti, resp. v bezprostřední blízkosti chráněné oblasti.
Odpověď b)Mimo chráněnou oblast.
Odpověď c)Na vnější straně kormidelny. Tak je možné je v případě potřeby rychle uvidět a použít.
Odpověď d)Na vhodném místě, které je určeno odborníkem.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-31 Musí být podle ADN otvory komínů u plavidel na přepravu suchých nákladů vybaveny nějakým zařízením?

Správná odpověď a)Ano, zařízením, které zamezí úniku jisker a zabrání vniknutí vody.
Odpověď b)Ano, zařízením, které zabrání vniknutí vody.
Odpověď c)Ano, zařízením, které zamezí úniku jisker.
Odpověď d)Ne, v ADN nejsou uvedeny žádné požadavky týkající se této otázky.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: GS2 2023
Otázka120 02.0-32 Jaká ustanovení podle ADN platí pro elektrická zařízení, která se nacházejí na palubě v chráněné oblasti plavidla na přepravu suchých nákladů a nelze je vypnout pomocí centrálně umístěných izolačních spínačů?

Správná odpověď a)Musí odpovídat typu „omezené nebezpečí výbuchu“.
Odpověď b)Musí být požárně bezpečné podle IEC 60079-1A.
Odpověď c)Musí být vodotěsné, aby se zamezilo zkratům.
Odpověď d)Musí odpovídat typu „ověřená bezpečnost“.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-01 Plavidlo přepravuje UN 1435 POPEL ZINKOVÝ ve volně loženém stavu. Co se musí dělat během plavby?

Správná odpověď a)Větrat prostory, které hraničí s nákladním prostorem, který tuto látku obsahuje.
Odpověď b)Nákladní prostory utěsnit tak, aby z nich neunikl žádný plyn.
Odpověď c)Během plavby mít otevřená okna a dveře.
Odpověď d)Nákladní prostory odplynovat každou půlhodinu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-02 Na plavidle typu RO/RO jsou naložené dopravní prostředky. Kolikrát za hodinu musí být v nákladním prostoru obnoven vzduch?

Správná odpověď a)Pětkrát.
Odpověď b)Dvacetkrát.
Odpověď c)Desetkrát.
Odpověď d)Třicetkrát.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-03 Plavidlo přepravuje látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ, v kusech. Kdy musí být větrány nákladní prostory?

Správná odpověď a)Pokud byla měřením zjištěna koncentrace plynů nad 10% dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Během plavby, 15 minut každou hodinu.
Odpověď c)Vždy, když je zboží naloženo do nákladního prostoru.
Odpověď d)Pokud byla měřením zjištěna koncentrace plynů pod 10% dolní hranice výbušnosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-04 Plavidlo přepravuje látku UN 1408, FERROSILICIUM, ve volně loženém stavu. Měřením byla zjištěna koncentrace plynu více než 10 % dolní hranice výbušnosti. Jak se musí větrat nákladní prostory?

Správná odpověď a)Plným výkonem ventilátorů.
Odpověď b)Ventilátory musí být uvedeny do pozice „stand by“.
Odpověď c)15 minut každou hodinu.
Odpověď d)Jednou za 8 hodin.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-05 Plavidlo na přepravu suchých nákladů se čtyřmi nákladními prostory přepravuje ve druhém nákladním prostoru 300 tun látky UN 1408 FERROSILICIUM ve volně loženém stavu. Které nákladní prostory nebo přilehlé prostory se musí během plavby větrat?

Správná odpověď a)Nákladní prostor dva a všechny nákladní prostory a přilehlé prostory, které hraničí s tímto nákladním prostorem.
Odpověď b)Nákladní prostor dva.
Odpověď c)Všechny nákladní prostory, tedy prostory 1, 2, 3 a 4.
Odpověď d)Při přepravě této látky ve volně loženém stavu není nutné větrat.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-06 Plavidlo přepravuje látku UN 1398, SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ, ve volně loženém stavu. Měřením byla zjištěna koncentrace plynu více jak 10 % dolní hranice výbušnosti. Co se musí udělat s nákladními prostory?

Správná odpověď a)Větrat na plný výkon ventilátorů.
Odpověď b)Kontrolovat teplotu v nákladních prostorech.
Odpověď c)Větrat se nemusí.
Odpověď d)Větrat jedenkrát za týden.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-07 Jaké z následujících opatření musí být přijato před začátkem vykládky nákladu UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ ve volně loženém stavu?

Správná odpověď a)Vykladač nebo odborník podle 8.2.1.2 musí změřit koncentraci plynu v odpovídajících nákladních prostorech.
Odpověď b)Není zapotřebí přijmout jakékoliv opatření.
Odpověď c)Okna a dveře obytných místností musí být hermeticky uzavřené z důvodu úniku toxických látek.
Odpověď d)Příjemce musí změřit toxicitu v přilehlých nákladních prostorech.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-08 Musíme vyložit látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je naložený ve volně loženém stavu. Pod jakou hodnotu se musí minimálně nacházet koncentrace plynů, aby se mohlo začít s vykládkou?

Správná odpověď a)Pod 50 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Pod 20 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Pod 40 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď d)Pod 10 % dolní hranicí výbušnosti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-09 Musíte naložit látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad bude naložený ve volně loženém stavu. Kdy musí být změřena koncentrace plynů?

Správná odpověď a)Bezprostředně po nakládce a o hodinu později.
Odpověď b)Každých osm hodin po nakládce.
Odpověď c)Během nakládky až hodinu po nakládce a pak hodinu před vykládkou.
Odpověď d)Během přepravy se měření nemusí provádět.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-10 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad se přepravuje ve volně loženém stavu. Během plavby byla v nákladním prostoru naměřena koncentrace plynů vice než 20 % dolní hranice výbušnosti. Jaké opatření musí být přijato?

Správná odpověď a)Nákladní prostory musí být větrány na plný výkon ventilátorů.
Odpověď b)Musí být informován příslušný úřad.
Odpověď c)Musí být informováni příjemce nákladu nebo nakládce.
Odpověď d)Není třeba provést žádná další opatření, mezní hranice se nachází při 50% dolní hranice výbušnosti.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-11 Látka UN 1408 FERROSILICIUM je přepravována ve volně loženém stavu. Kdy se za normálních provozních podmínek musí provést měření koncentrace plynů v nákladním prostoru?

Správná odpověď a)Bezprostředně po nakládce a pak o hodinu později.
Odpověď b)Bezprostředně po nakládce, o hodinu později a pak každých osm hodin.
Odpověď c)Bezprostředně po nakládce, o hodinu později a pak po každé hodině.
Odpověď d)Nikdy.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-12 V jakých případech se podle ADN nemusí čistit nákladní prostory, jestliže se přepravují látky ve volně loženém stavu?

Správná odpověď a)Pokud nový náklad je stejný jako předcházející.
Odpověď b)Pokud předcházející náklad byl náklad třídy 4.2.
Odpověď c)Pokud předcházející náklad byl náklad třídy 4.3.
Odpověď d)Pokud předcházející náklad byl náklad třídy 4.1.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-13 UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ, je přepravován v plavidle na přepravu suchých nákladů. Musí být, s přihlédnutím k povaze tohoto nákladu, větrány obytné prostory?

Správná odpověď a)Ne, není to nutné.
Odpověď b)Ano, u tohoto nákladu je to předepsané.
Odpověď c)Ne, pokud náklad není ve volně loženém stavu.
Odpověď d)Ano, pokud došlo k úniku nákladu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-14 Po vykládce je nákladní prostor znečištěn látkou třídy 9. Co se musí udělat?

Správná odpověď a)Nákladní prostor se musí vyčistit, kromě případu, kdy nový náklad je stejný jako předcházející a přepravuje se ve volně loženém stavu.
Odpověď b)Nákladní prostor se musí vyčistit speciálním čisticím prostředkem dříve, než se převezme nový náklad.
Odpověď c)Nákladní prostor se musí důkladně vyčistit, jestliže nový náklad obsahuje látky třídy 8.
Odpověď d)Nákladní prostor musí být vždy před nakládkou nového nákladu dekontaminován specializovanou čisticí firmou.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-15 Látka UN 2506 HYDROGENSÍRAN AMONNÝ je přepravována ve volně loženém stavu. Jaká opatření se musí provést v nákladních prostorech?

Správná odpověď a)Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být vyložené nebo ošetřené tak, že je vyloučena koroze působením nákladu.
Odpověď b)Před začátkem nakládky musí být nákladní prostory speciálně vysušeny.
Odpověď c)Před začátkem nakládky musí nákladní prostory být dodatečně větrány minimálně hodinu.
Odpověď d)Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být vyložené nebo ošetřené tak, že je vyloučené prosáknutí nákladu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-16 Látka UN 1334 NAFTALEN, SUROVÝ je přepravována ve volně loženém stavu. Jaká opatření se musí provést v nákladních prostorech?

Správná odpověď a)Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být obložené nebo ošetřené tak, že nejsou snadno hořlavé a nehrozí nebezpečí prosáknutí nákladu.
Odpověď b)Před začátkem nakládky musí být nákladní prostory profouknuty inertním plynem, aby během nakládky nemohlo dojít k situaci ohrožení ohněm.
Odpověď c)Vnitřní plochy nákladních prostor musí být obložené nebo ošetřené tak, že je vyloučena koroze působením nákladu.
Odpověď d)Před začátkem nakládky musí nákladní prostory být vytřené do sucha, aby se v nich nenacházela žádná voda.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-17 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje výbušné látky a předměty. Co musí být zajištěno u elektroinstalace a všech elektrických zařízení v nákladních prostorech, která nesplňují požadavky pro Zónu 1?

Správná odpověď a)Musí být bez napětí a chráněna proti neúmyslnému zapnutí.
Odpověď b)Musí být odstraněna z oblasti nákladu.
Odpověď c)Elektroinstalace a elektrická zařízení, která se normálně nachází v nákladních prostorech, musí být odstraněna.
Odpověď d)Musí být během nakládky a vykládky bez napětí.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-18 V plavidle na přepravu suchých nákladů se přepravuje několik kontejnerů obsahujících látky třídy 5.2. Kdy musí být otevřené nákladní prostory větrané?

Správná odpověď a)Nákladní prostory musí být větrány, jestliže existuje podezření na poškození kontejneru, nebo únik látky.
Odpověď b)Na kontejnerovém plavidle s otevřenými nákladními prostory se tyto nákladní prostory nemusí nikdy větrat.
Odpověď c)U tohoto nákladu musí být nákladní prostory vždy větrány.
Odpověď d)Nákladní prostory musí u tohoto náklady být větrány jen během nakládky a vykládky.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GS3 2023
Otázka120 03.0-19 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje několik kontejnerů obsahujících látky třídy 3. Je podezření, že jeden z kontejnerů je poškozen. Jaká opatření musí být na palubě přijata?

Správná odpověď a)Nákladní prostor musí být větrán.
Odpověď b)Kontejner musí být zakryt plachtou.
Odpověď c)Kontejner musí být namáčen, aby se chladil
Odpověď d)Otvory strojovny jakož dveře a okna obytných místností musí být okamžitě uzavřena.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-01 Jaký význam má uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Nebezpečná látka je radioaktivní.
Odpověď b)Nebezpečná látka je hořlavá (pevné látky).
Odpověď c)Nebezpečná látka je žíravá.
Odpověď d)Nebezpečná látka je hořlavá (kapalné látky).
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-02 Na plavidle se přepravují olejnatá semena, rozemletá semena a kalové koláče obsahující rostlinný olej, které jsou ošetřeny rozpouštědly a nejsou samozápalné. Podlého tento náklad ADN?

Správná odpověď a)Ne, pokud během přepravy nemůže dojít k uvolnění žádných nebezpečných plynů v nebezpečných množstvích (žádné nebezpečí výbuchu) a je-li toto je uvedeno v přepravním dokladu.
Odpověď b)Ano, jedná se o nebezpečné věci.
Odpověď c)Rostlinné produkty nejsou nebezpečnou věcí, protože nejsou uvedeny v ADN.
Odpověď d)Ano, pokud před nakládkou nebyly skladovány alespoň tři dny na čerstvém vzduchu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-03 Na kusech mohou být umístěny bezpečnostní značky podle RID, ADR nebo IMDG Code. Kde lze nalézt význam těchto bezpečnostních značek?

Správná odpověď a)V části 5 ADN.
Odpověď b)V písemných pokynech podle bodu 5.4.3.
Odpověď c)V Příloze 3 CEVNI.
Odpověď d)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-04 Jakou bezpečnostní značkou je označen kus, který obsahuje hořlavé kapaliny třídy 3?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-05 Která bezpečnostní značka platí pro nebezpečné látky třídy 4.3?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-06 Jaký význam má uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Organický peroxid.
Odpověď b)Hořlavá tuhá látka.
Odpověď c)Samozápalná látka.
Odpověď d)Látka nebezpečná výbuchem.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-07 Do jaké celkové hmotnosti lze použít ustanovení bodu 1.1.3.6.2 ADN při přepravě kusů s látkou UN 1428, SODÍK, třída 4.3, obalová skupina I?

Správná odpověď a)300 kg.
Odpověď b)Pro tuto látku nelze použít výjimku osvobozeného množství.
Odpověď c)3 000 kg.
Odpověď d)30 000 kg.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-08 Plavidlo přepravuje v kusech látku UN 3102, PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, TUHÝ, třída 5.2. Jaká je největší celková hmotnost těchto kusů, aby mohlo být použito ustanovení bodu 1.1.3.6.2 ADN?

Správná odpověď a)Pro tuto látku nelze použít výjimku osvobozeného množství.
Odpověď b)300 kg.
Odpověď c)3 000 kg.
Odpověď d)Pro třídu 5.2 neplatí žádné omezení největšího celkového množství.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-09 Plavidlo přepravuje kusy s obsahem žíravých látek třídy 8, obalová skupina III. Jaká je největší celková hmotnost těchto kusů, aby mohlo být použito ustanovení bodu 1.1.3.6.2 ADN?

Správná odpověď a)3 000 kg.
Odpověď b)300 kg.
Odpověď c)30 000 kg.
Odpověď d)Pro třídu 8 neplatí žádné omezení největšího celkového množství.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-10 Kromě 1000 t pásové oceli tvoří náklad, který je přepravovaný na plavidle, také 30 t látky UN 1830, KYSELINA SÍROVÁ v kusech (třída 8). Smíte s tímto naloženým zbožím na plavidle přepravovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo se na plavidle nenacházejí ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Přeprava takových osob je zakázána.
Odpověď b)Ano, ale pouze se svolením vlastníka plavidla.
Odpověď c)Ano, se zvláštním povolením příslušného úřadu.
Odpověď d)V daném případě ano, protože pro přepravu kyseliny sírové stejně nepotřebuji žádné osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí a kyselina není ani hořlavá, ani nebezpečná výbuchem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-11 Plavidlo je označeno třemi modrými kužely. Jaký minimální odstup musí být dodržen od obytných sídel a skladovacích nádrží, pokud plavidlo kotví mimo místa schváleného příslušným orgánem?

Správná odpověď a)500 m.
Odpověď b)100 m.
Odpověď c)50 m.
Odpověď d)1000 m.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-12 Mohou být látky třídy 6.1 a 8 v IBC nádobách uloženy společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano za předpokladu, že jsou od sebe odděleny v horizontální vzdálenosti minimálně 3,00 m a nejsou uloženy na sobě.
Odpověď b)Ano, smějí být společně naloženy bez jakékoliv podmínky.
Odpověď c)Ne, látky těchto dvou tříd musí být odděleny minimálně jednou vodotěsnou přepážkou nákladního prostoru.
Odpověď d)Ne, látky třídy 6.1 nesmějí být nikdy uloženy do stejného nákladního prostoru s látkami ostatních tříd.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-13 Mohou být látky třídy 1 různých skupin snášenlivosti ukládány společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano, pokud to vyplývá z tabulky uvedené v bodě 7.1.4.3.4.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Není žádný zákaz společné nakládky, ale musí být dodrženy předpisy pro uložení.
Odpověď d)Pouze se souhlasem odborníka pro trhaviny.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-14 Plavidlo přepravuje v dřevěných bednách věci třídy 1, pro které je v tabulce A oddílu 3.2.1 předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Smějí být do stejného nákladního prostoru uloženy látky třídy 6.2?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou od sebe odděleny ve vzdálenosti minimálně 12,00 m.
Odpověď b)Ano, pokud to připouštějí skupiny snášenlivosti.
Odpověď c)Ne, pouze se souhlasem odborníka.
Odpověď d)Ne, látky těchto dvou tříd nesmějí být přepravovány ve stejném plavidle.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-15 Mohou být obaly, které obsahují UN 1614 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ uloženy společně do stejného nákladního prostoru s obaly, které obsahují UN 2309 OKTADIEN?

Správná odpověď a)Ne, bez ohledu na množství, nebezpečné věci, pro které je ve sloupci (12) tabulky A oddílu 3.2.1 předepsáno označení dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly, nesmějí být uloženy ve stejném nákladním prostoru s hořlavými látkami, pro které je ve sloupci (12) tabulky A oddílu 3.2.1 předepsáno označení jedním modrým kuželem nebo jedním modrým světlem.
Odpověď b)Ano, pokud je dodržen horizontální odstup minimálně 3 m.
Odpověď c)Ne, látky těchto dvou tříd nesmějí být přepravovány ve stejném plavidle.
Odpověď d)Ano, pro tyto dvě látky vůbec žádný zákaz společné nakládky neexistuje.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-16 Na přepravu nebezpečných věcí v kusech se vztahují ustanovení, která se týkají zákazu společné nakládky. Kde v ADN se tato ustanovení nachází?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.1.4.3 až 7.1.4.5.
Odpověď b)V oddíle 3.2.1, tabulka C.
Odpověď c)V oddíle 3.2.1, tabulka A.
Odpověď d)V pododdílech 1.1.3.1 až 1.1.3.6.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-17 Mohou se ukládat vedle sebe kusy, které obsahují různé nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, ale jen když jsou dodržena ustanovení, které se týkají zákazu společné nakládky.
Odpověď b)Ne, zásadně to není možné.
Odpověď c)Ano, platí pouze zákaz ukládání na sobě.
Odpověď d)Ano, jen musí být viditelné bezpečnostní značky s označením druhu nebezpečí.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-18 Jednoplášťové plavidlo, které má schvalovací osvědčení na přepravu nebezpečných věcí, musí v souladu s požadavky ADN převzít na palubu následující látky a předměty třídy 1: - 20 t UN 0340, NITROCELULOSA (klasifikační kód 1.1D), - 5 t UN 0131, ZAŽEHOVAČE ZÁPALNIC (klasifikační kód 1.4S), - 10 t UN 0238, RAKETY, TAHAČE LAN (klasifikační kód 1.2G). Smí se tento náklad přepravit při dodržení omezení přepravovaného množství?

Správná odpověď a)Ne, jedna ze 3 partií překračuje přípustnou hmotnost celkového množství.
Odpověď b)Ano, podle tabulky vymezující množství pro třídu 1 nejsou překročeny největší hmotnosti.
Odpověď c)Ano, pokud nitrocelulóza bude uložena v předním a zápalné šňůry v zadním nákladním prostoru.
Odpověď d)Ano, pro tyto látky neexistuje žádné omezení přepravovaného množství.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-19 Plavidlo je naloženo výbušnými látkami a předměty, pro které je ve sloupci (12) tabulky A kap. 3.2 předepsáno značení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Jaký musí být dodržen minimální odstup od jiných plavidel během plavby, pokud je to možné?

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)100 m.
Odpověď c)10 m.
Odpověď d)20 m.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-20 Plavidlo na přepravu suchých nákladů má naložit na palubu kromě jiného partii nákladu 25 t látky UN 1223 PETROLEJ v ocelových sudech. Musí se plavidlo z důvodu tohoto nebezpečného nákladu označit modrým světlem/modrým kuželem?

Správná odpověď a)Ne, protože pro látku UN 1223 PETROLEJ není předepsáno označení modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď b)Ne, protože partie nepřekračuje váhu brutto hmotnost 25 t.
Odpověď c)Ano, všechna plavidla, která přepravují látky třídy 3, musí být označena modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď d)Ano, protože je překročena brutto hmotnost 3 000 kg.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-21 Plavidlo na přepravu suchých nákladů má naložit na palubu kromě jiného partii nákladu 30 t látky UN 1263 BARVA nebo BARVĚ PŘÍBUZNÝ MATERIÁL, obalová skupina I v ocelových sudech. Musí se plavidlo z důvodu tohoto nebezpečného nákladu označit modrým světlem/modrým kuželem?

Správná odpověď a)Ano, protože brutto hmotnost nákladu překračuje 300 kg.
Odpověď b)Ano, všechna plavidla, která přepravují látky třídy 3, musí být označena modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď c)Ne, kvůli tomuto druhu přepravy plavidlo nemusí být zvláštně označeno.
Odpověď d)Ne, označení modrým světlem/modrým kuželem musí být provedeno pouze u tankových plavidel.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-22 Jednoplášťové plavidlo na přepravu suchých nákladů, které má schvalovací osvědčení, přepravuje v kusech pouze látku UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ. Jaké největší celkové množství této látky je povolené přepravovat?

Správná odpověď a)15 000 kg.
Odpověď b)100 000 kg.
Odpověď c)50 000 kg.
Odpověď d)300 000 kg.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-23 Z jakého důvodu se označují kusy bezpečnostními značkami?

Správná odpověď a)Ze symbolů lze zjistit jaké nebezpečí představuje nebezpečný náklad.
Odpověď b)Příjemce má vědět, který kus zásilky je určen pro něj.
Odpověď c)Vůdce plavidla má být upozorněn na to, že všechny kusy zásilek označené bezpečnostními značkami smí naložit pouze na palubu.
Odpověď d)Označení kusů zásilek bezpečnostními značkami s označením druhu nebezpečí má ulehčit celní odbavení v mezinárodní přepravě.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-24 Která z následujících bezpečnostních značek upozorňuje na nebezpečné žíravé vlastnosti kusu?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-25 Která z následujících bezpečnostních značek upozorňuje na nebezpečné toxické vlastnosti kusu?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-26 Kde najdete v ADN vzory bezpečnostních značek, které jsou předepsány mezinárodními předpisy?

Správná odpověď a)V kapitole 5.2 a 5.3.
Odpověď b)V oddíle 3.2.2, tabulka B.
Odpověď c)V oddíle 1.2.1.
Odpověď d)V pododdíle 7.1.5.0.2.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-27 Na kusu jsou umístěné dvě různé bezpečnostní značky. Co to znamená?

Správná odpověď a)Z tohoto kusu vychází více druhů nebezpečí.
Odpověď b)Kus smí být přepravován pouze v rámci přístavu, nikoliv na otevřené vodní cestě.
Odpověď c)Vždy existuje zákaz společné nakládky s jinými nebezpečnými látkami.
Odpověď d)O této přepravě nebezpečných věcí musí být informována policie.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-28 U některých látek třídy 3 kromě nebezpečí požáru existuje ještě jiné nebezpečí. Jak je u kusů na toto další nebezpečí upozorněno?

Správná odpověď a)Označením kusu odpovídajícími doplňujícími bezpečnostními značkami.
Odpověď b)Záznamem v přepravním dokladu.
Odpověď c)K bezpečnostní značce s označením druhu nebezpečí pro hořlavé kapaliny se připíše minimálně 3 cm velkým písmem UN číslo nebezpečné látky.
Odpověď d)Zvýrazněním (červeným podtržením) dodatečného nebezpečí v písemných pokynech.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-29 Za jakých podmínek mohou být do stejného nákladního prostoru uloženy látky třídy 6.1 a 8, které jsou naložené v různých uzavřených kontejnerech?

Správná odpověď a)Kdykoliv, bez dalších podmínek.
Odpověď b)V žádném případě nesmí být uloženy do stejného nákladního prostoru.
Odpověď c)Látky různých tříd musí být oddělené horizontálním odstupem minimálně 3,00 m.
Odpověď d)Smějí být ukládány ve stejném nákladním prostoru, pouze pokud nejsou ukládány na sobě.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-30 UN 1716 ACETYLBROMID je naložený v kusech. Které z následujících tvrzení je nepravdivé?

Správná odpověď a)Kusy s ACETYLBROMIDEM musí být uloženy odděleně od jiných kusů, které neobsahují žádné nebezpečné látky.
Odpověď b)Kusy musí být vzdáleny nejméně 12 m od ostatních nebezpečných věcí, pro které je předepsáno značení třemi modrými kužely/světly.
Odpověď c)Kusy s ACETYLBROMIDEM musí být uloženy minimálně 1,00 m od obytných prostor, strojoven, kormidelny a zdrojů tepla.
Odpověď d)Kusy musí být chráněny proti povětrnostním vlivům.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-31 Plavidlo přepravuje látku UN 1428, SODÍK v kusech. Jaká je nejvyšší celková hmotnost kusů této látky přepravovaných na plavidle, aniž by se musela dodržet všechna ustanovení dohody ADN?

Správná odpověď a)300 kg.
Odpověď b)Pro třídu 4.3 neplatí žádné omezení největšího celkového množství.
Odpověď c)50 kg.
Odpověď d)5 000 kg.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-32 Je třeba přepravit pouze nebezpečné věci třídy 2, číslo bezpečnostní značky 2.1 v kusech. Jaká je jejich maximální povolená celková hmotnost podle ADN jestliže se nejedná o plavidlo s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)120 000 kg.
Odpověď b)50 000 kg.
Odpověď c)300 000 kg.
Odpověď d)není omezeno.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-33 Co označuje uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Daná nebezpečná věc je hořlavá tuhá látka.
Odpověď b)Daná nebezpečná věc je hořlavá kapalina.
Odpověď c)Daná nebezpečná věc stykem s vodou vyvíjí hořlavé plyny.
Odpověď d)Daná nebezpečná věc je výbušná.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka34. 120 06.0-34 Co označuje uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Daná nebezpečná věc je nehořlavý, netoxický plyn.
Odpověď b)Daná nebezpečná věc je organický peroxid.
Odpověď c)Daná nebezpečná věc je žíravá látka.
Odpověď d)Daná nebezpečná věc je toxická látka.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-35 Co označuje uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Daná nebezpečná věc je žíravá látka.
Odpověď b)Daná nebezpečná věc je nehořlavý plyn.
Odpověď c)Daná nebezpečná věc je organický peroxid.
Odpověď d)Daná nebezpečná věc je toxická látka.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-36 Co označuje uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Daná nebezpečná věc je infekční.
Odpověď b)Daná nebezpečná věc při styku s vodou vyvíjí hořlavé plyny.
Odpověď c)Daná nebezpečná věc je toxická.
Odpověď d)Daná nebezpečná věc nesmí být nakládána s jinými látkami do stejného plavidla.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-37 Která z uvedených bezpečnostních značek poukazuje na to, že kus obsahuje samozápalné látky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-38 Která z uvedených bezpečnostních značek poukazuje na to, že kus obsahuje žíravé látky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka39. 120 06.0-39 Kterou z uvedených bezpečnostních značek musí být označeny kusy, kterými jsou přepravované látky podporující hoření?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-40 Kterou z uvedených bezpečnostních značek musí být označeny kusy, které obsahují hořlavé tuhé látky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-41 Kterou z uvedených bezpečnostních značek musí být označeny kusy, které obsahují hořlavé plyny?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-42 Kterou z uvedených bezpečnostních značek musí být označeny kusy, které obsahují výbušné látky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-43 Plavidlo přepravuje kusy obsahující látky třídy 6.1 a kusy obsahující látky třídy 5.2, pro které je v tabulce A oddílu 3.2.1 předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Smějí být tyto kusy ukládány do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou tyto kusy zásilek od sebe oddělené ve vzdálenosti minimálně 12,00 m.
Odpověď b)Ne, to je zakázané, protože pro kusy zásilek s látkami třídy 6.1 je předepsáno označení minimálně dvěma modrým kužely nebo dvěma modrými světly.
Odpověď c)Ano, pokud jsou kusy zabalené v kontejneru s uzavřenými kovovými stěnami.
Odpověď d)Ne, látky tříd 6.1 a 5.2 na jednom plavidle nejsou povolené.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-44 Smějí být kusy s látkami tříd 6.1 a 6.2 v IBC nádobách naloženy společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou od sebe oddělené v horizontální vzdálenosti minimálně 3,00 m.
Odpověď b)Ano, pokud jsou uložené na sobě.
Odpověď c)Ne, to není dovoleno.
Odpověď d)Ano, ale ne do stejného nákladového prostoru.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-45 Smějí být kusy s látkami tříd 3 a 6.1 v IBC nádobách naloženy společně do stejného nákladního prostoru, pokud není v oddílu 3.2.1 tabulky A předepsáno žádné označení modrými kužely?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou od sebe oddělené v horizontální vzdálenosti minimálně 3,00 m.
Odpověď b)Ano, ale ne do stejného nákladového prostoru.
Odpověď c)Ne, to není dovoleno.
Odpověď d)Ano, pokud jsou uložené na sobě.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-46 Na kusu jsou nalepené dvě různé bezpečnostní značky. Co to znamená?

Správná odpověď a)Látka obsažená v kusu vykazuje více druhů nebezpečí.
Odpověď b)Kus se smí přepravovat pouze uvnitř přístavu, nikoliv na otevřené vodní cestě.
Odpověď c)Existuje vždy zákaz společné nakládky s jinými nebezpečnými náklady.
Odpověď d)O této přepravě nebezpečného nákladu musí být informována policie.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-47 Na přepravu některých nebezpečných věcí se vztahují ustanovení týkající se maximální přípustné celkové hmotnosti (omezení přepravovaného množství). Kde se v ADN nachází tato ustanovení?

Správná odpověď a)V oddíle 7.1.4.1.
Odpověď b)V kapitole 3.2.
Odpověď c)V pododdíle 1.2.2.2.2.
Odpověď d)V pododdíle 9.3.2.23.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-48 Ve které kapitole ADN jsou uvedeny požadavky týkající se nakládky, vykládky a manipulace, které se vztahují na nebezpečné věci všech tříd přepravovaných v plavidlech na suchý náklad.

Správná odpověď a)V kapitole 7.1.
Odpověď b)V kapitole 1.1.
Odpověď c)V kapitole 7.2.
Odpověď d)V kapitole 8.2.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-49 Co je v ADN předepsáno v souvislosti s vytápěním nákladních prostor?

Správná odpověď a)Vytápění nákladních prostor je zakázáno.
Odpověď b)Vytápění nákladních prostor je kdykoliv povoleno.
Odpověď c)Vytápění nákladních prostor je předepsáno v určitých případech.
Odpověď d)Vytápění nákladních prostor je povoleno pouze se souhlasem nakládce.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-50 Co označuje uvedená bezpečnostní značka?

Správná odpověď a)Daná nebezpečná věc je výbušná.
Odpověď b)Daná nebezpečná věc je lehko zápalná (pevná látka).
Odpověď c)Daná nebezpečná věc je lehko zápalná (při styku s vodou může vyvíjet hořlavé plyny).
Odpověď d)Daná nebezpečná věc je lehko zápalná (kapalná látka).
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-51 Kde je povolené nakládat nebo vykládat nebezpečné věci balené v kusech, pro které je vyžadováno označení jedním modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Na místech k tomu určených nebo schválených místně příslušným orgánem.
Odpověď b)Na všech místech, které se nachází mimo zastavěná území.
Odpověď c)V ropných přístavech.
Odpověď d)Na všech místech, která vůdce plavidla považuje za vhodná.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-52 U které třídy je zapotřebí brát do úvahy písmeno skupiny snášenlivosti při dodržování zákazu společné nakládky kusů?

Správná odpověď a)U třídy 1.
Odpověď b)U třídy 2.
Odpověď c)U třídy 3.
Odpověď d)U třídy 6.1.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-53 Mohou být kusy s látkami třídy 6.1, pro které je v tabulce A, oddíl 3.2.1 předepsáno označení dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly, uloženy ve stejném nákladním prostoru s jiným nákladem?

Správná odpověď a)Ano, mohou být ukládány do stejného nákladního prostoru se všemi ostatními látkami při dodržení předepsané vzdálenosti, kromě hořlavých látek, pro které je v tabulce A, oddíl 3.2.1 předepsáno označení jedním modrým kuželem nebo jedním modrým světlem.
Odpověď b)Ano, mohou být ukládány do stejného nákladního prostoru se všemi ostatními náklady kromě potravin, poživatin a krmiv.
Odpověď c)Ne, nesmějí být ukládány do stejného nákladního prostoru se žádnými jinými náklady.
Odpověď d)Ne, mohou být ukládány do stejného nákladního prostoru pouze s látkami třídy 6.1.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-54 Je zapotřebí naložit kontejnery s uzavřenými kovovými stěnami, z nichž jeden obsahuje látky třídy 6.1 a druhý látky třídy 8. Jaká by měla být mezi nimi minimální horizontální vzdálenost podle ADN?

Správná odpověď a)Minimální odstupy nejsou předepsané.
Odpověď b)3,00 m
Odpověď c)2,00 m
Odpověď d)2,50 m
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-55 Látky tříd 6.1 a 6.2 musí být přepravovány na paletách. V jaké horizontální vzdálenosti musí být od sebe oddělené?

Správná odpověď a)3,00 m
Odpověď b)2,60 m
Odpověď c)2,80 m
Odpověď d)2,40 m
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-56 Mohou být kusy s látkami třídy 1, pro které je předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, nakládány společně do jednoho nákladního prostoru s látkami třídy 6.1?

Správná odpověď a)Ano, pokud je mezi nimi horizontální odstup alespoň 12,00 m.
Odpověď b)Ano, pokud je mezi nimi horizontální odstup alespoň 3,00 m.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)Ano, pokud jsou ukládány na sobě.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-57 Musíme přepravit látky tříd 6.1 a 8, pro které není v tabulce A oddílu 3.2.1, tabulce A vyžadováno žádné označení. Mohou být tyto látky naloženy do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, musí být uloženy na palubě.
Odpověď c)Ne, nesmějí být přepravovány v jednom plavidle.
Odpověď d)Ne, musí být uloženy v oddělených nákladních prostorech.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-58 Kdy je povolená překládka nákladu z jednoho plavidla na druhé mimo místa schváleného za tímto účelem?

Správná odpověď a)Pokud vydal místně příslušný orgán povolení.
Odpověď b)Neexistují žádné zvláštní předpisy.
Odpověď c)Při překládce na rejdách.
Odpověď d)Pokud je nejbližší schválené manipulační zařízení vzdáleno více než 2 kilometry.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-59 Dva kontejnery s uzavřenými kovovými stěnami jsou položeny na sebe. Jeden z nich je naložený toxickými látkami třídy 6.1, druhý žíravými látkami třídy 8. Je to povolené?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze když jsou uložené na palubě.
Odpověď d)Ano, ale pouze když jsou uložené pod palubou.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-60 Je zapotřebí přepravit následující kontejnery: - otevřený kontejner s plachtou naložený látkami třídy 3, - otevřený kontejner s plachtou naložený látkami třídy 5.1. V jaké minimální vzdálenosti musí být jejich vzájemný odstup?

Správná odpověď a)2,40 m
Odpověď b)5,00 m
Odpověď c)4,80 m
Odpověď d)10,00 m
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-61 Kromě věcí, pro které není předepsáno označení modrým kuželem, jsou přepravovány ještě dva kontejnery s látkou UN 1397 FOSFID HLINITÝ o celkové hmotnosti 50 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)2 modré kužely/modrá světla.
Odpověď b)1 modrý kužel/modré světlo.
Odpověď c)Žádné označení.
Odpověď d)3 modré kužely/modrá světla.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-62 Na palubě plavidla je přepravován kontejner, který obsahuje 5200 kg látky UN 1950 AEROSOLY, hořlavé, třída 2, klasifikační kód 5F. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)Žádné označení.
Odpověď b)1 modrý kužel/modré světlo.
Odpověď c)2 modré kužely/modrá světla.
Odpověď d)3 modré kužely/modrá světla.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-63 Kde v ADN najdeme povolené nejvyšší celkové hmotnosti (omezeni přepravovaného množství) pro přepravu určitých nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V pododdílu 7.1.4.1.1.
Odpověď b)V oddílu 3.2.1.
Odpověď c)V pododdílu 1.1.3.6.1.
Odpověď d)V pododdílu7.1.5.0.2.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-64 Je zapotřebí přepravit plavidlem na přepravu suchých nákladů 2500 kg látky UN 1159 DIISOPROPYLETHER ve schválených obalech, která je jedinou nebezpečnou věcí na plavidle. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)V případě přepravy této látky není požadované označení plavidla.
Odpověď b)Jedním modrým kuželem/jedním modrým světlem.
Odpověď c)Dvěma modrými kužely/dvěma modrými světly.
Odpověď d)Oranžovou tabulí podle RID/ADR.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-65 Na palubě plavidla musí být v uzavřených kontejnerech přepraveny následující nebezpečné věci: - 50 ocelových sudů po 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, celkové množství 11 000 kg; - 100 plastových kanystrů po 20 l látky UN 2256 CYKLOHEXEN, třída 3, obalová skupina II, celkové množství 1 850 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)Žádné označení.
Odpověď b)1 modrým kuželem/1 modrým světlem.
Odpověď c)To stanoví příkazce.
Odpověď d)2 modrými kužely/2 modrými světly.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-66 Na palubě plavidla musí být přepraven v uzavřených kontejnerech následující nebezpečný náklad: 500 ocelových sudů, z nichž každý obsahuje 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, celkové množství 110 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)2 modrými kužely/2 modrými světly.
Odpověď b)1 modrým kuželem/1 modrým světlem.
Odpověď c)To stanoví příkazce.
Odpověď d)Žádné označení.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-67 Na palubě plavidla musí být přepraveno 10 cisternových kontejnerů, z nichž každý obsahuje 24 tun látky UN 1203 BENZIN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, třída 3, obalová skupina II. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)1 modrým kuželem/1 modrým světlem.
Odpověď b)2 modrými kužely/2 modrými světly.
Odpověď c)To stanoví příkazce.
Odpověď d)Žádné označení.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-68 V kontejnerech se má přepravit 500 ocelových sudů, z nichž každý obsahuje 200 l látky UN 1230 METHANOL, třída 3, obalová skupina II, celkové množství 85 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)Žádné označení.
Odpověď b)1 modrým kuželem/1 modrým světlem.
Odpověď c)To stanoví příkazce.
Odpověď d)2 modrými kužely/2 modrými světly.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-69 Plavidlo vnitrozemské plavby musí kromě jiných kusů přepravit: - kontejner s uzavřenými kovovými stěnami, ve kterém je uloženo 10 sudů, z nichž každý obsahuje 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, - a další kontejner s uzavřenými kovovými stěnami, ve kterém je uloženo 100 plastových kanystrů, z nichž každý obsahuje 20 l látky UN 2256 CYKLOHEXEN, třída 3, obalová skupina II. Mohou být tyto dva kontejnery uloženy do stejného nákladního prostoru vedle sebe?

Správná odpověď a)Ano, protože obě látky se nachází v kontejnerech s uzavřenými kovovými stěnami.
Odpověď b)Ne, protože látky, pro které je předepsán jeden modrý kužel, nesmí být uloženy ve stejném nákladním prostoru s látkou, pro kterou jsou předepsány dva modré kužely.
Odpověď c)Ne, protože nebezpečné látky různých tříd nesmějí nikdy být uloženy do stejného nákladního prostoru.
Odpověď d)Ano, kontejnery smějí být uloženy ve stejném nákladním prostoru, ale jen při dodržení minimálního odstupu 3 m.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka70. 120 06.0-70 Která značka platí pro látky ohrožující životní prostředí?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-71 Která značka se vztahuje ke kusům, které jsou balené ve vyňatém množství?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-72 Která značka se vztahuje ke kusům, které jsou balené v omezeném množství?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-73 Co znamená znázorněná značka?

Správná odpověď a)Kus obsahuje nebezpečné věci balené v omezeném množství
Odpověď b)Kus byl zaplynován
Odpověď c)Kus obsahuje věci třídy 9
Odpověď d)Kus obsahuje nebezpečné věci balené ve vyňatém množství
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-74 Co znamená znázorněná značka podle technických požadavků ICAO pro leteckou přepravu?

Správná odpověď a)Kus obsahuje nebezpečné věci balené v omezeném množství
Odpověď b)Kus obsahuje nebezpečné věci balené ve vyňatém množství
Odpověď c)Kus byl zaplynován
Odpověď d)Kus je chlazen / kondiciován
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-75 Co znamená znázorněná značka?

Správná odpověď a)Kus obsahuje nebezpečné věci balené ve vyňatém množství
Odpověď b)Kus byl zaplynován
Odpověď c)Kus je chlazen / kondiciován
Odpověď d)Kus obsahuje nebezpečné věci balené v omezeném množství
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-76 Co znamená znázorněná značka?

Správná odpověď a)Kus obsahuje lithiové baterie
Odpověď b)Kus obsahuje zahřátou látku
Odpověď c)Kus je chlazen / kondiciován
Odpověď d)Kus obsahuje poškozené lithiové baterie
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka77. 120 06.0-77 Co znamená znázorněná značka?

Správná odpověď a)Přepravuje se látka v zahřátém stavu
Odpověď b)Vnější teplota je vysoká
Odpověď c)Pokud je vnější teplota vysoká, měla by být přijata zvláštní opatření
Odpověď d)Přeprava látek zahřátých není dovolena
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-78 Co označuje následující oranžová tabulka?

Správná odpověď a)Přepravu pevné toxické látky, UN 3048, která v případě kontaktu s vodou uvolňuje hořlavé plyny
Odpověď b)Přepravu 3 048 kg pevné toxické látky, která při kontaktu s vodou uvolňuje hořlavé plyny
Odpověď c)Přepravu toxické kapaliny UN 3048, která v případě požáru uvolňuje plyny
Odpověď d)Přepravu 642 kg látky UN 3048
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka120 06.0-79 Co označuje následující oranžová tabulka?

Správná odpověď a)Přepravu kapalné toxické látky UN 3491, která při kontaktu s vodou uvolňuje hořlavé plyny
Odpověď b)Přepravu 3 491 kg toxického výbušného plynu
Odpověď c)Přepravu toxického výbušného plynu UN 3491
Odpověď d)Přepravu 623 kg látky UN 3491
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: GS6 2023
Otázka80. 120 06.0-80 Co znamená znázorněná značka?

Správná odpověď a)Jedná se o vozidlo/železniční vůz/kontejner, který byl chlazený nebo kondiciován a před vstupem je třeba jej vyvětrat
Odpověď b)Jedná se o dopravní jednotku, která byla zaplynovaná
Odpověď c)Jedná se o vozidlo/železniční vůz/kontejner, který se používá pro přepravu věcí třídy 6.1
Odpověď d)Jedná se o budovu/vůz/kontejner, který obsahuje věci, jež způsobují zvracení.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-01 Plavidlo přepravuje kromě jiného 20 t UN 2448, SÍRA, ROZTAVENÁ, 30 t UN 1498, DUSIČNAN SODNÝ a 10 t UN 2031, KYSELINA DUSIČNÁ. Musí mít v tomto případě plavidlo schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí podle 1.16.1.1.1 ADN?

Správná odpověď a)Ano, v každém případě.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, pokud je toto předepsáno v jednom ze tří přepravních dokladů.
Odpověď d)Ano, pokud toto je předepsáno v písemných pokynech.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-02 Vůdce plavidla na přepravu suchých nákladů musí při přepravě nebezpečných věcí před začátkem plavby vystavit více dokumentů. Který z následovně uvedených dokumentů to kromě jiného je?

Správná odpověď a)Plán uložení nákladu, ze kterého je zřejmé, jaké nebezpečné věci (pojmenované podle přepravního dokladu) jsou uloženy v jednotlivých nákladních prostorách nebo na palubě.
Odpověď b)Potvrzení, ve kterém se vůdce plavidla zaručuje, že nebezpečná věc byla naložena a uložena dle předpisů ADN.
Odpověď c)Seznam, ve kterém je zřetelné místo nakládky, označení místa nakládky jakož datum a čas nakládky každé nebezpečné věci.
Odpověď d)Pro každou nebezpečnou věc písemné pokyny.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-03 Na plavidle na přepravu suchých nákladů se nachází nebezpečné věci různých tříd. Kdo musí vystavit plán uložení nákladu?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Nakládce.
Odpověď c)Odborník.
Odpověď d)Disponent rejdařství.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-04 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje 10 lahví plynu s látkou UN 1978 PROPAN. Celková hmotnost každé lahve je 35 kg. Potřebuje plavidlo k této přepravě schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Ano, plavidlo v daném případě musí mít schvalovací osvědčení, protože celková hmotnost nákladu je větší než 300 kg.
Odpověď b)Ano, látky třídy 2 smějí být přepravovány pouze na plavidlech se schvalovacím osvědčením.
Odpověď c)Ano, pro přepravu nebezpečných věcí je vždy zapotřebí schvalovací osvědčení.
Odpověď d)Ne, maximální celkové povolené množství pro třídu 2 činí v daném případě 3 000 kg celkové hmotnosti.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-05 Na palubě nákladní lodě na přepravu suchých nákladů, která má schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí, je naložený náklad pšenice. Vůdce plavidla obdrží příkaz bočně se svázat s tlačným člunem bez schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Smí to udělat?

Správná odpověď a)Ano, pokud je pro obě plavidla podle lodního osvědčení plavba v sestavě povolena.
Odpověď b)Ne, naložená plavidla na přepravu suchých nákladů se nesmí bočně spřahovat s tlačnými čluny.
Odpověď c)Ano, schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí je předepsáno, pouze pokud jedno z plavidel vyžaduje označení modrým kuželem.
Odpověď d)Ne, pokud plavidlo zabezpečující pohyb sestavy má schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí, musí toto schvalovací osvědčení mít i ostatní plavidla této sestavy.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-06 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje obilí. Může se bočně svázat s prázdným, neodplynovaným tankovým tlačným člunem, který předtím přepravoval nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze pokud plavidlo na přepravu suchých nákladů má platné schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď b)Ano, ale pouze když jsou obě plavidla správně označena kužely.
Odpověď c)Ano, plavidlo na přepravu suchých nákladů v tomto případě nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Ne, to je zakázané.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-07 Plavidlo na přepravu suchých nákladů, svázané v sestavě s tlačným člunem, přepravuje nebezpečné věci. Tlačný člun přepravuje štěrk. Které plavidlo nebo která plavidla musí být vybaveno/vybavena schvalovacím osvědčením pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Obě plavidla.
Odpověď b)Pouze plavidlo na přepravu suchých nákladů.
Odpověď c)Pouze tlačný člun.
Odpověď d)Žádné z obou plavidel.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-08 Kontejnerové plavidlo s nizozemskou posádkou přepravuje nebezpečné věci z Nizozemí do Bulharska. V jakém jazyce musí být dopravcem předané písemné pokyny?

Správná odpověď a)V nizozemském jazyce.
Odpověď b)V anglickém, německém a francouzském jazyce.
Odpověď c)V nizozemském a německém jazyce.
Odpověď d)V nizozemském nebo německém jazyce.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-09 Pro nakládku výbušných látek, pro které je v tabulce A oddílu 3.2.1 předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, je zapotřebí písemné povolení. Kdo toto povolení vystavuje?

Správná odpověď a)Příslušný orgán.
Odpověď b)Místní hasiči.
Odpověď c)Říční policie.
Odpověď d)Klasifikační společnost.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-10 Přepravujete výbušné látky, pro které je v tabulce A oddílu 3.2.1, předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Pro vykládku je potřebné písemné povolení. Kdo toto povolení vystavuje?

Správná odpověď a)Příslušný orgán.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Klasifikační společnost.
Odpověď d)Místní hasiči.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-11 Pro překládku výbušných látek, pro které je v oddíle 3.2.1, tabulce A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, je potřebné povolení. Kdo toto povolení vystavuje?

Správná odpověď a)Příslušný orgán.
Odpověď b)Klasifikační společnost.
Odpověď c)Místní hasiči.
Odpověď d)Říční policie.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-12 V souladu s ADN musí být vyhotovený plán uložení nákladu pro plavidla přepravující suchý náklad. Jak musí být v tomto plánu uložení nákladu uvedeny nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Podle přepravního dokladu.
Odpověď b)Jedno jak, ale orámovat červenou barvou.
Odpověď c)Obchodním názvem.
Odpověď d)S uvedením pouze příslušné třídy.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-13 Na plavidle na přepravu suchých nákladů se přepravují nebezpečné věci v množství, které je větší než povolené osvobozené množství. Které z následujících dokumentů musí být na plavidle?

Správná odpověď a)Schvalovací osvědčení a písemné pokyny.
Odpověď b)Schvalovací osvědčení a kontrolní list.
Odpověď c)Písemné pokyny a kontrolní list.
Odpověď d)Schvalovací osvědčení a osvědčení o nepřítomnosti plynu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-14 Během plavby dojde k úniku velmi nepatrného množství nákladu. Kde najdete opatření, která máte provést?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V plánu uložení nákladu.
Odpověď c)V bezpečnostním plánu.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-15 Co musí vůdce kontejnerového plavidla uvést do plánu uložení nákladu?

Správná odpověď a)Číslo kontejneru.
Odpověď b)Oficiální pojmenování látky jakož úřední číslo plavidla.
Odpověď c)Číslo kontejneru, délku a šířku kontejneru a, pokud existuje, číslo látky,.
Odpověď d)Oficiální pojmenování látky, množství a třídu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-16 Plavidlo přepravuje látku třídy 1, která je uvedena v přepravním dokladu následovně: „UN 0392 HEXANITROSTILBEN 1.1 D“. Jaký je význam písmene „D“?

Správná odpověď a)Na základě tohoto písmene lze stanovit, zda společná přeprava s určitými jinými výbušnými látkami ve stejném nákladním prostoru je zakázána nebo povolena.
Odpověď b)Udává, jaké množství této výbušné látky je povoleno přepravovat na jednom plavidle.
Odpověď c)Na základě tohoto písmene lze stanovit, zda je výbušná látka znecitlivěná.
Odpověď d)Na základě tohoto písmene lze stanovit, zda společná přeprava s látkami třídy 3 ve stejném nákladním prostoru je zakázána nebo povolena.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-17 Které doklady se musí vždy nacházet na plavidle, jestliže plavidlo přepravuje nebezpečné věci v množství, které nepřevyšuje povolené osvobozené množství podle 1.1.3.6.1 ADN?

Správná odpověď a)Přepravní doklad a plán uložení nákladu.
Odpověď b)Přepravní doklad a písemné pokyny.
Odpověď c)Schvalovací osvědčení a písemné pokyny.
Odpověď d)Plán uložení nákladu a schvalovací osvědčení.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-18 Plavidlo musí přepravit nebezpečné věci z Antverp do Rotterdamu. Vůdce plavidla a odborník ovládají jen francouzský jazyk. V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být písemné pokyny?

Správná odpověď a)Ve francouzském jazyce.
Odpověď b)Alespoň v nizozemském jazyce.
Odpověď c)Pouze v nizozemském jazyce.
Odpověď d)V nizozemském, německém, anglickém a francouzském jazyce.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-19 Plavidlo na přepravu suchého nákladu je naložené 1500 kg nebezpečných věcí třídy 3, obalová skupina III, které jsou v kusech. Musí dopravce poskytnout písemné pokyny?

Správná odpověď a)Ne, při tomto množství nemusí být poskytnuty písemné pokyny.
Odpověď b)Ano, smí být poskytnuty po nakládce, avšak před opuštěním místa nakládky.
Odpověď c)Protože se jedná o hořlavou kapalinu, není toto zapotřebí, protože plavidlo na přepravu suchých nákladů tuto látku nesmí přepravovat.
Odpověď d)Ano, musí být poskytnuty před nakládkou.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-20 K čemu slouží na plavidle na přepravu suchých nákladů kniha kontrol?

Správná odpověď a)Do knihy kontrol se musí zapisovat všechny výsledky měření toxicity, koncentrace hořlavých plynů a měření kyslíku.
Odpověď b)Do knihy kontrol se zapisují všechny výsledky měření koncentrace hořlavých plynů a kyslíku, ale ne výsledky měření toxicity.
Odpověď c)Do knihy kontrol je zapsáno, které produkty smí plavidlo na přepravu suchého nákladu přepravovat.
Odpověď d)Kniha kontrol u plavidel s dvojitou obšívkou uvádí výsledky kontroly stability.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-21 Které doklady musí být vůdci plavidla předány před začátkem nakládky při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Přepravní doklad a písemné pokyny.
Odpověď b)Přepravní doklad.
Odpověď c)Žádné, protože u plavidel na přepravu suchých nákladů mohou být doklady vůdci plavidla předány také po nakládce ale před odjezdem.
Odpověď d)Písemné pokyny.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: GS7 2023
Otázka120 07.0-22 Co potvrzuje schvalovací osvědčení plavidla pro suchý náklad?

Správná odpověď a)Že plavidlo odpovídá platným požadavkům ADN.
Odpověď b)Že plavidlo odpovídá všeobecným technickým požadavkům.
Odpověď c)Že plavidlo odpovídá platným požadavkům ADN a proto smí přepravovat nebezpečné věci v nákladních tancích.
Odpověď d)Že plavidlo je vybaveno v souladu s požadavky ADN.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-01 Z kontejneru uniká plyn třídy 2. Koho je zapotřebí v každém případě nejdříve informovat?

Správná odpověď a)Příslušné orgány, (např. příslušný kapitanát).
Odpověď b)Celní úřad.
Odpověď c)Klasifikační společnost.
Odpověď d)Média.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-02 Z krytů nákladních prostor na plavidle na přepravu suchých nákladů, které je naložené nebezpečným nákladem, je třeba odstranit barvu. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne, při těchto pracích na krytech nákladních prostor by mohly vznikat jiskry.
Odpověď b)Ano, na ochozu mimo nákladní prostor smějí být prováděny práce, i když při tom mohou vznikat jiskry.
Odpověď c)Ne, všude na plavidle na přepravu suchých nákladů, naloženém nebezpečným nákladem, je zakázáno provádět práce, při kterých by mohly vznikat jiskry.
Odpověď d)Ano, při škrábání barvy nemohou vznikat žádné jiskry.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-03 Během přepravy kusů, které všechny pochází od stejného odesilatele, vznikl nepříjemný zápach, jehož příčina není známa. Je zapotřebí provést nějaká opatření? Pokud ano, jaká?

Správná odpověď a)Je třeba přijmout opatření, která jsou uvedena v písemných pokynech.
Odpověď b)Není třeba přijmout žádná zvláštní opatření. Je možné pokračovat v cestě za sledování situace.
Odpověď c)Pro bezpečnost to oznámím hasičům.
Odpověď d)Musí být aktivován signál „Nepřibližujte se“ a situace musí být i nadále sledována.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-04 Plavidlo nakládá výbušné látky. Blíží se bouřka. Co se musí udělat?

Správná odpověď a)Nakládka během bouřky se musí přerušit.
Odpověď b)S plavidlem se okamžitě vzdálit od překladiště.
Odpověď c)Pokračovat v nakládce, pokud zařízení na břehu je vybavené hromosvodem.
Odpověď d)Pokračovat v nakládce, pokud přístavní úřad, příslušný pro překladiště, nezakáže nakládat.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-05 Přepravujete 800 t kmenů stromů a 10 t látky UN 1812 FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ. Smí se na palubě plavidla kouřit?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, pouze se svolením vůdce plavidla.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že náklad je uložený v plavidle a kryty nákladních prostorů jsou zavřené.
Odpověď d)Ano, jedná se zde o látku třídy 6.1 a tato ohledně zákazu kouření nepodléhá předpisům ADN.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-06 Náklad sestává z kusů, které obsahují látky třídy 3, obalová skupina III s celkovou hmotností 9 000 kg. Je na palubě zakázáno kouření? Jestliže ano, kde je to v ADN uvedeno?

Správná odpověď a)Ano, v oddíle 8.3.4.
Odpověď b)Ano, v pododdíle 7.1.3.74.
Odpověď c)Ne. Při přepravě látek obalové skupiny III toto není zakázáno.
Odpověď d)Ne, tato přeprava nepodléhá předpisům ADN.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-07 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje nebezpečné věci. Je povoleno provádět na palubě mimo chráněnou oblast svařovací práce?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze v provozních prostorech mimo chráněnou oblast, jestliže dveře a otvory během prací jsou zavřené a plavidlo se nenakládá, nevykládá nebo neodplynovává.
Odpověď b)Ne, v každém případě musí být k dispozici povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď c)Ano, ale pouze pokud jsou k dispozici připravené další dva hasicí přístroje.
Odpověď d)Ne, tyto práce musí být prováděny k tomu oprávněným odborníkem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-08 Smí se na plavidlech na přepravu suchých nákladů provádět čisticí práce kapalinami, jejichž bod vzplanutí je menší než 55 °C?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, ale jen ve strojovně.
Odpověď c)Ano, ale jen mimo chráněnou oblast.
Odpověď d)Ano, ale jen pokud je v blízkosti hasicí přístroj.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-09 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje 2000 kg látky UN 1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N., obalová skupina III. Musí být na palubě detektor toxických plynů, jakož i pokyny pro jeho použití?

Správná odpověď a)Ne, celková hmotnost je menší než 3 000 kg.
Odpověď b)Ne, protože se také nevyžaduje označení modrými kužely nebo modrými světly.
Odpověď c)Ano, toto se vyžaduje v tabulce A, sloupec 9.
Odpověď d)Ano, při přepravě toxických látek se musí na plavidle vždy nacházet detektor toxických plynů.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-10 Je třeba přepravit látku UN 2067 HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ. Musí být v tomto případě na plavidle vhodný únikový prostředek?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ne, pokud je nakládka prachotěsně zakryta.
Odpověď c)Ano, pro celou posádku.
Odpověď d)Ano, pro všechny osoby na plavidle.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-11 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje 60 t látky UN 2224 BENZONITRIL a tudíž je v souladu s tabulkou A oddílu 3.2.1 označeno dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly. Musí se na plavidle nacházet detektor toxických plynů s návodem na použití?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ano, ale jen pokud toto vyžaduje nakládce.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)ADN toto nespecifikuje.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-12 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje 10 t výbušných látek třídy 1, UN 0012. Musí se na plavidle nacházet detektor hořlavých plynů a detektor toxických plynů?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Pouze detektor hořlavých plynů.
Odpověď d)Pouze detektor toxických plynů.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-13 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 3170 PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU, ve volně loženém stavu. Které z následně uvedených vybavení není podle ADN předepsáno?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů s návodem k použití.
Odpověď b)Vhodný dýchací přístroj.
Odpověď c)Detektor hořlavých plynů s návodem k použití.
Odpověď d)Ochranná obuv a ochranné rukavice.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-14 Plavidlo přepravuje látku UN 1398, SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ, ve volně loženém stavu. Musí být změřena koncentrace plynu. Jakým minimálním ochranným vybavením podle ADN musí být vybavena osoba, která měření provádí?

Správná odpověď a)Vhodným dýchacím přístrojem.
Odpověď b)Ochrannými rukavicemi a ochranným oděvem.
Odpověď c)Ochranným oděvem a dýchacím přístrojem.
Odpověď d)Plnou maskou s vhodným dýchacím filtrem.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-15 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje nebezpečnou látku třídy 8. Z obalu unikne menší množství látky. Jaká minimální opatření musí být provedena, před vstupem do nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Musí být provedeno měření koncentrace hořlavých plynů a měření obsahu kyslíku.
Odpověď b)Nemusí být provedeno měření koncentrace plynu a obsahu kyslíku, protože pro tuto třídu nejsou předepsané žádné měřicí přístroje.
Odpověď c)Musí se pouze změřit, zda je dostatek kyslíku.
Odpověď d)Musí být provedeno pouze měření toxických látek.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-16 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje několik cisternových kontejnerů. Z jednoho z kontejnerů začne unikat látka třídy 3. Které z následujících opatření musí vůdce plavidla provést?

Správná odpověď a)Informovat příslušné úřady a informovat odesilatele nebo příjemce.
Odpověď b)Informovat příslušné úřady a mávat červenou vlajkou.
Odpověď c)Spustit signál „nepřibližuj se“ a uvědomit příslušné úřady.
Odpověď d)Spustit signál „nepřibližuj se“ a informovat příjemce.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-17 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje 120 t látky UN 1363 KOPRA. Musí se při takovém množství nacházet na plavidle únikové prostředky?

Správná odpověď a)Ne, nejsou předepsány.
Odpověď b)Ano, u třídy 4.2 jsou vždy předepsány na plavidlech únikové prostředky.
Odpověď c)Ano, protože jsem naložil více než 100 t.
Odpověď d)Ne, únikové prostředky musí být na plavidle teprve v případě 300 t nákladu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-18 Kontejner, který je naložený látkou třídy 2, není dostatečně těsný. Je třeba vstoupit do nákladního prostoru. Obsah kyslíku v nákladním prostoru je méně než 20 obj. %. Musí se použít ochranný dýchací prostředek? Jestliže ano, tak který?

Správná odpověď a)Ano, dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Ano, dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu, jako je v ADN předepsáno.
Odpověď c)Ano, masku s filtrem P3.
Odpověď d)Nemusí být používána žádná ochrana dýchacích cest, protože plyn je lehčí než vzduch a tím nemohou v nákladním prostoru zůstat žádné škodlivé látky.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-19 V nákladním prostoru se nachází kusy s obsahem látky UN 2903 PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N., klasifikační kód TF2, obalová skupina II, o celkové hmotnosti 4000 kg. Do nákladního prostoru se musí vstoupit za účelem kontroly. Jaké přístroje (nebo jejich kombinace) jsou nezbytné k provedení požadovaných měření, pokud existuje podezření, že kusy jsou poškozeny?

Správná odpověď a)Detektor hořlavých plynů, detektor toxických plynů a přístroj na měření obsahu kyslíku.
Odpověď b)Detektor toxických plynů a přístroj na měření obsahu kyslíku.
Odpověď c)Detektor hořlavých plynů a přístroj na měření obsahu kyslíku.
Odpověď d)Detektor toxických plynů a detektor hořlavých plynů.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-20 V nákladním prostoru se nacházejí kusy, které obsahují látku UN 1604 ETHYLENDIAMIN, klasifikační kód CF1, obalová skupina II. Zdá se, že jeden kus není těsný a musí se vstoupit do nákladního prostoru za účelem kontroly. Jaké přístroje jsou potřebné k provedení požadovaných měření, aby bylo možné vstoupit bezpečně do nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Detektor hořlavých plynů a přístroj na měření obsahu kyslíku.
Odpověď b)Detektor toxických plynů, přístroj na měření obsahu kyslíku a teploměr.
Odpověď c)Detektor hořlavých plynů, detektor toxických plynů a teploměr.
Odpověď d)Měření nemusí být prováděno, protože ADN pro tuto látku nepředepisuje žádné měřicí přístroje.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-21 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje 80 kg látky třídy 4.1, klasifikační kód FT2, obalová skupina II, bezpečnostní značky 4.1 a 6.1. Musí se při přepravě této látky nacházet na plavidle únikové prostředky?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, při přepravě látek ADN je toto vždy zapotřebí.
Odpověď c)Ano vyjma případu, že odesilatel od této povinnosti plavidlo osvobodí.
Odpověď d)Ano, pokud to je stanoveno v písemných pokynech.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-22 Plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 2929 LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N. Jaký druh dýchacího přístroje musíte mít?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď c)Respirátor se zdrojem stlačeného vzduchu.
Odpověď d)Hadicový přístroj s filtrem.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-23 Přepravuje se látka třídy 4.3 UN 1408 FERROSILICIUM. Musí být podle ADN na palubě ochranné brýle pro každého člena posádky?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze když je látka balená.
Odpověď d)Ne, to je zapotřebí jen tehdy, jestliže látka není balená nebo je přepravována jako volně ložený náklad.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-24 Jaké osobní ochranné prostředky se musí podle ADN nacházet na palubě plavidla v případě přepravy nebezpečných věcí UN 0257 ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ?

Správná odpověď a)Ochranné brýle, pár ochranných rukavic, ochranný oděv a jeden pár vhodné ochranné obuvi.
Odpověď b)Při přepravě látek třídy 1 není předepsána žádná výbava pro osobní ochranu.
Odpověď c)Pouze ochranné brýle a jeden pár ochranných rukavic.
Odpověď d)Pouze dýchací přístroj.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-25 Musí se podle ADN nacházet na plavidle dýchací přístroje při přepravě látky UN 3106 PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, TUHÝ, třídy 5.2?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, to u látek třídy 5.2 není nikdy zapotřebí.
Odpověď c)Ne, to u pevných látek není nikdy zapotřebí.
Odpověď d)Ne, to je zapotřebí jen tehdy, jestliže pro látku třídy 5.2 musí být plavidlo označeno dvěma modrými kužely/dvěma modrými světly.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-26 Jaké zvláštní vybavení se musí podle ADN nacházet na plavidle na přepravu suchých nákladů, které přepravuje látku třídy 7 UN 2977 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ?

Správná odpověď a)Osobní ochranné pomůcky, ale žádný speciální ochranný oděv chránící před ozářením.
Odpověď b)Pouze ochranný oděv chránící před ozářením.
Odpověď c)Zvláštní dýchací přístroje.
Odpověď d)Zvláštní masky chránící před ozářením.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: GS8 2023
Otázka120 08.0-27 Kolik hasicích přístrojů je požadovaných podle ADN v případě, že plavidlo na přepravu suchých nákladů přepravuje nebezpečné věci v množství, které převyšuje osvobozené množství?

Správná odpověď a)Plavidlo musí být navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, vybaveno minimálně dalšími dvěma ručními hasicími přístroji.
Odpověď b)Že stačí, jestliže plavidlo je vybaveno podle všeobecných technických předpisů předepsanými hasicími přístroji.
Odpověď c)Že plavidlo musí být navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, vybaveno čtyřmi dalšími ručními hasicími přístroji.
Odpověď d)Že plavidlo musí být navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, vybaveno třemi dalšími ručními hasicími přístroji.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-01 Jak lze získat údaje, které jsou základem pro výpočet stability?

Správná odpověď a)Buď na základě nakláněcího pokusu, nebo detailním výpočtem hmotnosti.
Odpověď b)Pouze na základě nakláněcího pokusu před tím, než je plavidlo plně vybaveno.
Odpověď c)Pouze na základě nakláněcího pokusu kdy je plavidlo plně naloženo.
Odpověď d)Pouze na základě vypočítaného nakláněcího pokusu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-02 Co je účelem výpočtu stability plavidla v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pro každé stádium naložení.
Odpověď b)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pouze pro konečné stádium nakládky.
Odpověď c)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo kontejnery.
Odpověď d)Poskytnutí důkazu dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo do 50 % maximálního ponoru.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-03 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla v poškozeném stavu v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)12°.
Odpověď b)8°.
Odpověď c)10°.
Odpověď d)6°.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-04 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN, v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s nezajištěným nákladem kontejnerů?

Správná odpověď a)5°.
Odpověď b)3°.
Odpověď c)6°.
Odpověď d)12°.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-05 Tankové plavidlo s nákladními tanky bez středové přepážky má naplněné nákladní tanky na 60%. Na co musí dbát vůdce plavidla při takovém stupni naplnění?

Správná odpověď a)Aby stabilita plavidla byla potvrzena zodpovídajícím výpočtem.
Odpověď b)Aby obraty plavidla byly pomalé a plavidlo se nepřevrátilo.
Odpověď c)Aby balastní prostory byly naplněny pouze na 60%.
Odpověď d)Aby při takovém stupni naplnění nákladních tanků byly tanky na zbytky naplněny pouze na 50%.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-06 Při průjezdu obloukem způsobuje odstředivá síla nebezpečný náklon plavidla. Jakým spolehlivým způsobem může být tento náklon omezen?

Správná odpověď a)Omezením rychlosti.
Odpověď b)Kormidlováním na druhou stranu.
Odpověď c)Zvýšením rychlosti.
Odpověď d)Zmenšením poloměru oblouku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-08 Je povolené na tankovém plavidle s nákladními tanky bez podélné přepážky naplnit prostory dvojitých boků balastní vodou, aby bylo možné plout po kanále?

Správná odpověď a)Ano, pokud je to zohledněno ve výpočtech stability plavidla v nepoškozeném i poškozeném stavu a je to pro danou látku povoleno.
Odpověď b)Ano, pokud jsou balastní tanky naplněny před nakládkou.
Odpověď c)Ne, balastování tankových plavidel, které nemají středové podélné prostory, je přísně zakázáno.
Odpověď d)Ano, jestliže se v balastních tancích nepřepravuje žádný náklad.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-09 Jaký vliv má na plavidlo jeho příliš velká nebo naopak velmi malá délka?

Správná odpověď a)Negativní.
Odpověď b)Pozitivní.
Odpověď c)Žádný.
Odpověď d)Pasivní.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-10 Jak lze vypočítat společné těžiště několika subjektů?

Správná odpověď a)Výpočtem momentu.
Odpověď b)Výpočtem procent.
Odpověď c)Výpočtem vztlaku.
Odpověď d)Experimentálním výpočtem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-11 Co rozumíme pod pojmem „stabilita plavidla“?

Správná odpověď a)Schopnost plavidla vrátit se do rovnovážné polohy v případě, že dojde k jeho náklonu.
Odpověď b)Schopnost ocelového pláště plavidla ohnout se a vrátit zpět do původního stavu.
Odpověď c)Pevnost ocelového pláště plavidla ve vztahu k pevnosti materiálu, opotřebování a roztržení materiálu.
Odpověď d)Pevnost příčných a podélných výztuh ve vztahu k namáhání pláště plavidla.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-12 Co může ohrožovat stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Volné povrchy kapalin v plavidle.
Odpověď b)Nízká rychlost v zatáčce.
Odpověď c)Nízko položené těžiště.
Odpověď d)Velký volný bok lodi.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-13 Co zvyšuje stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Nízko položené těžiště.
Odpověď b)Malá vzdálenost nad čarou ponoru.
Odpověď c)Vysoko položené těžiště.
Odpověď d)Malý volný bok lodi.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-14 Kdy se musí ověřit stabilita plavidla s dvojitou obšívkou v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Před každou změnou hmotnosti nákladu.
Odpověď b)Každou hodinu, v závislosti na spotřebě paliva.
Odpověď c)Při každé změně posádky.
Odpověď d)Pouze na plánovaných zastávkách v loděnici.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-15 Co kromě jiného obsahuje bezpečnostní plán pro případ poškození plavidla?

Správná odpověď a)Seznam všech uzavíracích zařízení, která musí být během plavby uzavřena.
Odpověď b)Rozmístění hasicích přístrojů a ostatní ochranná opatření.
Odpověď c)Veškeré elektrické zařízení, které musí být v případě úniku látky vypnuto.
Odpověď d)Počet postupů prováděných k zastavení úniku látky.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-16 Kde je uvedena hmotnost nenaloženého plavidla?

Správná odpověď a)V dokumentech týkajících se stability.
Odpověď b)V megatestu.
Odpověď c)Ve schvalovacím osvědčení.
Odpověď d)V inspekčním osvědčení.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-17 Co se rozumí pod pojmem „zbytková bezpečná vzdálenost“?

Správná odpověď a)Při náklonu plavidla je to svislá vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižším bodem paluby na nakloněné straně, nad kterou již nemůže být plavidlo považováno za vodotěsné.
Odpověď b)Udává sílu zbytkového náklonu plavidla.
Odpověď c)Schopnost plavidla udržet nad vodou část objemu, který vytlačuje vodu.
Odpověď d)Udává vzdálenost mezi příčnými a podélnými výztuhami ve vztahu k namáhání, kterému je vystaven plášť plavidla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-18 Jakými druhy stability se charakterizuje stabilita v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Stabilita tvaru a stabilita hmotnosti.
Odpověď b)Stabilita lodního kýlu.
Odpověď c)Ohyb plavidla.
Odpověď d)Stabilita kurzu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-19 Jaké síly působí na plavidlo v rovnovážné poloze?

Správná odpověď a)Gravitační síla Fg a síla výtlaku Fb.
Odpověď b)Úhel náklonu plavidla.
Odpověď c)Vyrovnávací síla centrální části plavidla.
Odpověď d)Úhel sklonu plavidla.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-20 Který bod je rozhodující pro stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Metacentrum.
Odpověď b)Vztlak.
Odpověď c)Těžiště.
Odpověď d)Hmotnost.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AA9 2023
Otázka110 09.0-21 Jaký účinek ve všeobecnosti mají volné povrchy kapalin na stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Negativní.
Odpověď b)Žádný.
Odpověď c)Pozitivní.
Odpověď d)Sotva pozorovatelný.