Soubory otázek pro způsobilost
'Suchý náklad'

č. 788 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-01 Jaká je zkratka pro Dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)ADN.
Odpověď b)ÜIBG
Odpověď c)ADR.
Odpověď d)RID.
 
č. 789 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-02 Kterou oblast upravuje ADN?

Správná odpověď a)Předpoklady, za kterých smí být přepravovány nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.
Odpověď b)Přepravu zboží všeho druhu v plavidlech.
Odpověď c)Přepravu takových nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava je zakázána po železnici nebo po silnici.
Odpověď d)Přepravu nebezpečných věcí pouze tankovými plavidly ve vnitrozemské plavbě.
 
č. 790 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-03 Kde se v ADN nachází seznam tříd nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V bodu 2.1.1.1.
Odpověď b)V bodu 4.1.
Odpověď c)V bodu 3.1.1.
Odpověď d)V bodu 1.1.1.1.
 
č. 791 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-04 Kde se můžete dočíst, které látky smějí být přepravovány tankovými plavidly?

Správná odpověď a)V bodu 3.2, tabulka A a C.
Odpověď b)V knize nákladů.
Odpověď c)V bodu 3.2.2, tabulka B.
Odpověď d)V definici pojmů v bodu 1.2.1.
 
č. 792 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-05 Který z následně uvedených dokumentů se podle ADN musí při přepravě nebezpečného nákladu nacházet na plavidle?

Správná odpověď a)ADN.
Odpověď b)Pouze Část 7 ADN a písemné pokyny.
Odpověď c)Pouze Část 8 ADN.
Odpověď d)ADN a pokud je náklad přejímán z nákladního automobilu, též ADR.
 
č. 793 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-06 Kde jsou v ADN uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravě nebezpečných věcí v plavidlech pro přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď b)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
Odpověď c)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
Odpověď d)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
 
č. 794 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-07 Pod kterými čísly ADN jsou uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravách nebezpečných věcí v tankových plavidlech?

Správná odpověď a)V pododdílech 7.2.3.1 - 7.2.3.99.
Odpověď b)V oddílech 2.1.1 - 2.1.4.
Odpověď c)V pododdílech 7.1.3.1 - 7.1.3.99.
Odpověď d)V pododdílech 2.2.43.1 - 2.2.43.3.
 
č. 795 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-09 Co je "odborník" ve smyslu ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která má zvláštní znalosti ADN a toto může prokázat platným osvědčením od příslušného úřadu.
Odpověď b)Poradce pro nebezpečné věci odesilatele. Protože ten zná výrobek nejlépe, je odborníkem ve smyslu ADN.
Odpověď c)Příslušníci říční policie jsou na základě svých úkolů odborníky ve smyslu ADN.
Odpověď d)Každý držitel průkazu vůdce plavidla je na základě svého vzdělání a všeobecných znalostí odbornou osobou ve smyslu ADN.
 
č. 796 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-10 Kde v ADN naleznete vzory "Schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí" a "Prozatímního schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V Části 8.
Odpověď b)V Části 1.
Odpověď c)V Části 2.
Odpověď d)V Části 9.
 
č. 797 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-11 Kdo je odborníkem pro ADN ve smyslu 8.2.1.2?

Správná odpověď a)Člen posádky nebo jiná osoba, která své znalosti může doložit osvědčením, vystaveným příslušným úřadem
Odpověď b)Vůdce plavidla
Odpověď c)Držitel průkazu vůdce plavidla
Odpověď d)Pověřenec překladního místa
 
č. 798 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-12 Jakou platnost má osvědčení o zvláštních znalostech ADN?

Správná odpověď a)5 let.
Odpověď b)1 rok.
Odpověď c)10 let.
Odpověď d)Neomezenou.
 
č. 799 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-13 K čemu slouží předpisy ADN?

Správná odpověď a)ADN stanovuje podmínky, za kterých smějí být na vnitrozemských vodních cestách přepravovány nebezpečné věci.
Odpověď b)ADN obsahuje pravidla k ochraně vody před znečištěním.
Odpověď c)ADN má pouze zajistit zvláštní bezpečnost při přepravách tankovými plavidly.
Odpověď d)Pomocí ADN má být docílena zvláštní bezpečnost pro přepravy nebezpečných věcí po silnici, železnici a letecky.
 
č. 800 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-14 Kde naleznete předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N?

Správná odpověď a)V Části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď b)V Části 9, kapitole 9.1.
Odpověď c)V Části 9, kapitole 9.2.
Odpověď d)V Části 9, oddíle 9.1.3.
 
č. 801 Zkratka souboru otázek: AA1
Otázka110 01.0-15 Kde najdete předpisy pro stavbu plavidel přepravující volně ložený náklad?

Správná odpověď a)V části 9, kapitole 9.1
Odpověď b)V části 9, kapitole 9.2
Odpověď c)V části 9, oddíle 9.3.3.
Odpověď d)V části 9, oddíle 9.1.3
 
č. 801 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-01 Plavidlo je naloženo nákladem nebezpečných věcí. Jaký je bod vzplanutí pohonných hmot, kterými smějí být poháněny motory plavidla?

Správná odpověď a)> nebo rovno 55 °C.
Odpověď b)< 23 °C.
Odpověď c)< 55 °C.
Odpověď d)> 23 °C.
 
č. 802 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-02 Pokud je v kapitole 3.2, tabulce A předepsán detektor toxických plynů, musí se nacházet též na tlačných člunech bez obytných prostor?

Správná odpověď a)Ne, stačí, jestliže takovým přístrojem je vybaven tlačný remorkér nebo plavidlo, které spřaženou sestavu pohání.
Odpověď b)Ano, neexistují výjimky.
Odpověď c)Ano, pokud se na tlačném člunu nachází strojovna.
Odpověď d)Ne, stačí, jestliže vlastník plavidla označí odpovědnou osobu, která tento přístroj má a v případě potřeby jmůže být rychle povolána.
 
č. 803 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-03 Jaké palivo je zakázáno používat do spalovacích motorů na palubě plavidel přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)bod vzplanutí pohonných hmot < 55 °C.
Odpověď b)bod vzplanutí pohonných hmot < 65 °C.
Odpověď c)bod vzplanutí pohonných hmot < 75 °C.
Odpověď d)bod vzplanutí pohonných hmot< 100 °C.
 
č. 804 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-04 Jak daleko od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu musí být vzdáleny sací otvory motorů?

Správná odpověď a)Minimálně 2,00 m.
Odpověď b)Minimálně 3,00 m.
Odpověď c)Musí se nacházet v chráněné oblasti.
Odpověď d)Minimálně 2,50 m.
 
č. 806 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-06 Které z následovně uvedených zařízení se musí nacházet ve výfukovém potrubí plavidel, podléhajících ADN?

Správná odpověď a)Lapač jisker.
Odpověď b)Hlásič požárů.
Odpověď c)Zpětná klapka.
Odpověď d)Odskok dešťového svodu.
 
č. 807 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-07 Jak daleko musí minimálně být vzdálené výstupní otvory výfuků od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)3,00 m.
Odpověď c)4,00 m.
Odpověď d)5,00 m.
 
č. 808 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-08 Pokud je topný kotel ve strojovně poháněn kapalnými pohonnými hmotami, musí tyto pohonné hmoty mít bod vzplanutí

Správná odpověď a)palivo s bodem vzplanutí ? 55 °C
Odpověď b)palivo s bodem vzplanutí ? 50 °C
Odpověď c)palivo s bodem vzplanutí < 5 °C
Odpověď d)palivo s bodem vzplanutí < 55 °C
 
č. 809 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-09 Minimálně jak daleko musí být výfukové potrubí spalovacích motorů od otvorů nákladních prostor resp. od oblasti nákladu?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)2,50 m.
Odpověď c)3,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 810 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-10 Jaká je minimální hloubka dvojitého dna nákladního prostoru nebo úložného prostoru uzpůsobených jako tank pro pohonné hmoty?

Správná odpověď a)0,60 m.
Odpověď b)0,80 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)0,50 m.
 
č. 811 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-11 Která plavidla musí dle ADN být stavěna pod dohledem uznávané klasifikační společnosti a být zařazena do své nejvyšší třídy?

Správná odpověď a)Určitá plavidla s dvojitou obšívkou pro suché náklady a všechna tanková plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)Všechna plavidla, která přepravují nebezpečné věci, kromě námořních plavidel dle bodu 9.2.
Odpověď d)Pouze plavidla, která jsou určena pro přepravu chemikálií.
 
č. 812 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-12 Na plavidle se musí nacházet návody k použití od přístrojů a zařízení, které jsou předepsány podle ADN. V jakém jazyce/v jakých jazycích tyto návody musí být?

Správná odpověď a)V němčině, francouzštině nebo angličtině a pokud je to zapotřebí, v jazyce, který je na plavidle obvykle používán.
Odpověď b)Alespoň v anglickém jazyce.
Odpověď c)V holandštině, angličtině, němčině a francouzštině.
Odpověď d)V jazycích zemí, kterými plavidla během cesty proplouvají.
 
č. 813 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-13 Kdo musí provést kontrolu zvláštního vybavení a přístroje pro detekci plynů předepsané v ADN?

Správná odpověď a)Osoba, která je k tomuto oprávněna příslušným úřadem.
Odpověď b)Výrobce, protože ten jako jediný ví, jak je třeba přístroj zkontrolovat.
Odpověď c)Podnik, který byl schválen příslušným úřadem nebo schválenou osobou.
Odpověď d)Nezávislý podnik, schválený výrobcem.
 
č. 814 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-14 Kde se podle ADN musí nacházet předepsané zvláštní vybavení u tlačných sestav a spřažených plavidel?

Správná odpověď a)Na tlačném remorkéru nebo na plavidle, které obstarává pohon.
Odpověď b)Na palubě toho plavidla nebo tlačného člunu, které/který má naložen nebezpečný náklad.
Odpověď c)Na palubě každé jednotky, která se v sestavě plavidel nachází.
Odpověď d)Na plavidle jednotky s ubytovací možností, která se v sestavě plavidel nachází.
 
č. 815 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-19 Na plavidle se musí nacházet návody k použití přístrojů a zařízení, které jsou předepsány dle ADN. V jakém jazyce/jakých jazycích musí být?

Správná odpověď a)V jazyce německém, francouzském nebo anglickém a v případě potřeby navíc v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.
Odpověď b)V jazyce nizozemském, německém, francouzském nebo anglickém.
Odpověď c)V jazyce nizozemském, německém, francouzském a španělském.
Odpověď d)V jazyce nizozemském a německém.
 
č. 816 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-16 Smějí být instalovány akumulátory v chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu?

Správná odpověď a)Ne, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Ano, ale jen pokud se nachází ve speciálně pro to postavených bednách.
Odpověď d)Ano, ale jen tehdy, jestliže speciálně pro to postavené bedny mají z hlediska výbušnosti bezpečné odvětrání.
 
č. 817 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-17 Pod pojmem "záchranný vrátek" podle ADN se rozumí

Správná odpověď a)zařízení pro vyzdvihování osob z prostorů, jako jsou nákladní tanky.
Odpověď b)přenosné drenážní čerpadlo, aby bylo možné v případě trhliny z plavidla vypumpovat vodu.
Odpověď c)nosítka, aby bylo možné účastníka nehody přenést z plavidla na břeh.
Odpověď d)druhé pevně instalované dočerpávací čerpadlo ve strojovně, které vlastní silou v případě trhliny může z plavidla vypumpovat vodu.
 
č. 818 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-18 Jaké typy plavidel mají podle ADN chráněnou oblast?

Správná odpověď a)Pouze plavidla pro přepravu suchých nákladů.
Odpověď b)Plavidla pro přepravu suchých nákladů a tanková plavidla.
Odpověď c)Pouze tanková plavidla.
Odpověď d)Tlačné remorkéry, které mají schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 820 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-20 Jaké typy plavidel mají zóny klasifikované dle ADN jako „srovnatelná zóna 0"?

Správná odpověď a)Tanková plavidla.
Odpověď b)Plavidla pro suché náklady.
Odpověď c)Plavidla pro suché náklady i tanková plavidla
Odpověď d)Tlačné remorkéry, které jsou vhodné k tlačení tankových tlačných člunů
 
č. 821 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-21 Co se podle ADN rozumí pod pojmem "vhodný únikový prostředek" ?

Správná odpověď a)Dýchací ochranný prostředek zkonstruovaný k zakrytí uživatelových úst, nosu a očí, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti.
Odpověď b)Maska, která chrání dýchací orgány uživatele.
Odpověď c)Maska, která chrání zrak a sluch uživatele.
Odpověď d)Loďka, kterou v případě nehody je možné uniknout.
 
č. 822 Zkratka souboru otázek: AA2
Otázka110 02.0-22 Kde se podle ADN smí nacházet akumulátory?

Správná odpověď a)Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady mimo oblasti nákladu resp. chráněnou oblast, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6.
Odpověď b)Na tankových plavidlech mimo oblast nákladu a na plavidlech pro suché náklady mohou být v chráněné oblasti
Odpověď c)Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady v oblasti nákladu resp. v chráněné oblasti, pokud se nachází ve speciální bedně
Odpověď d)Jak na tankových plavidlech, tak i na plavidlech pro suché náklady jen ve speciální bedně, která stojí těsně za kormidelnou na střeše obytných prostor
 
č. 821 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-01 Co musí být na plavidle spolu s přístroji pro detekci plynů a detektory toxických plynů?

Správná odpověď a)Návod k použití.
Odpověď b)Osvědčení o původu.
Odpověď c)Doklad o přezkoušení dle normy.
Odpověď d)Kopie faktury.
 
č. 822 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-02 Jak na plavidle zjistíme, zda se uvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci, pocházející z nákladu?

Správná odpověď a)Detektorem toxických plynů.
Odpověď b)Jakýmkoli přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď c)Přístrojem měřícím kyslík.
Odpověď d)Denními kontrolami.
 
č. 823 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-03 Kdo musí kontrolovat přístroje pro detekci plynů (explozimetry)?

Správná odpověď a)Osoby, které k tomuto byly oprávněnypříslušným úřadem.
Odpověď b)Odborník ADN.
Odpověď c)Přístroje nemusí být kontrolovány, musí však být nahrazeny po každém použití.
Odpověď d)Posádka v intervalu jednou za rok.
 
č. 824 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-04 Jak se stanoví oblast výbušnosti určité látky?

Správná odpověď a)Mezi spodní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)Mezi horní hranicí výbušnosti a 100 objemovými procenty.
Odpověď c)Mezi spodní hranicí výbušnosti a 10 objemovými procenty.
Odpověď d)Mezi nulovými objemovými procenty a horní hranicí výbušnosti.
 
č. 825 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-05 Oblast výbuchu hořlavých plynů se nachází:

Správná odpověď a)mezi spodní a horní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)nad horní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)pod spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď d)na spodní hranicí výbušnosti.
 
č. 826 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-06 Kdy a kým musí být kontrolovány měřicí přístroje podle pododdílu 8.1.5.1?

Správná odpověď a)Podle údajů výrobce osobou k tomuto pověřenou příslušným úřadem.
Odpověď b)Jednou ročně výrobcem.
Odpověď c)Jednou v průběhu dvou let bezpečnostním poradcem.
Odpověď d)Před začátkem každé jízdy absolventem školícího kurzu ADN.
 
č. 829 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-09 1 ppm znamená

Správná odpověď a)1 díl na 1 milión dílů.
Odpověď b)1 díl na 1 množství.
Odpověď c)1 díl na 1 metrickou tunu.
Odpověď d)1 díl na 1 miligram.
 
č. 830 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-10 Pokud je zažehnuta koncentrace plynu mezi spodní a horní hranicí výbušnosti

Správná odpověď a)vznikne výbuch.
Odpověď b)nestane se vůbec nic.
Odpověď c)nevznikne žádný výbuch, protože směs je příliš mastná.
Odpověď d)nevznikne žádný výbuch, protože směs je příliš chudá.
 
č. 831 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-11 Porušením potrubí přívodu kyslíku činí obsah kyslíku v místnosti 30 obj. %. Jak je třeba situaci posoudit?

Správná odpověď a)Hrozí vysoké riziko požáru.
Odpověď b)Situace je bez jakéhokoliv nebezpečí.
Odpověď c)Situaci lze považovat jako zcela normální.
Odpověď d)Situace je velmi toxická.
 
č. 832 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-12 Co rozumíme pod "chudou" směsí, pokud hovoříme o nebezpečí výbuchu? Máme tím na mysli, že existuje příliš málo

Správná odpověď a)hořlavé látky.
Odpověď b)okolního vzduchu.
Odpověď c)dusíku.
Odpověď d)kyslíku.
 
č. 833 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-13 Pokud je zapotřebí vstoupit do místnosti, která byla delší dobu uzavřena, je největší nebezpečí pro vstupující osobu

Správná odpověď a)příliš málo kyslíku.
Odpověď b)příliš mnoho vzácných plynů.
Odpověď c)příliš málo dusíku.
Odpověď d)příliš mnoho kyslíku.
 
č. 834 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-14 Jak vysoký je běžný podíl kyslíku v okolním vzduchu?

Správná odpověď a)21 objemových procent.
Odpověď b)19 objemových procent.
Odpověď c)17 objemových procent.
Odpověď d)15 objemových procent.
 
č. 835 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-15 Vstup do nákladních prostor, nákladních tanků nebo dvojitých boků, je možný bezpečným způsobem bez použití ochranného dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu, jestliže nejsou přítomny žádné škodlivé látky v nebezpečných koncentracích a naměřený obsah kyslíku je minimálně

Správná odpověď a)21%.
Odpověď b)15%.
Odpověď c)16%.
Odpověď d)17%.
 
č. 836 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-16 Jaký přístroj potřebujete, abyste změřili přítomnost toxických látek?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů.
Odpověď b)Přístroj pro detekci plynů.
Odpověď c)Ohmmetr.
Odpověď d)Měřící přístroj kyslíku.
 
č. 837 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-17 Jakým přístrojem lze zjistit, zda existuje nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)Přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď b)Měřícím přístrojem dusíku.
Odpověď c)Detektorem toxických plynů.
Odpověď d)Měřícím přístrojem kyslíku.
 
č. 838 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-18 Co označuje zkratka ppm?

Správná odpověď a)parts per million (částice na jeden milion).
Odpověď b)měřeno na osobu.
Odpověď c)měření propan propen.
Odpověď d)polypropylenmethyl.
 
č. 839 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-19 Určité trubičky přístrojů pro detekci plynů mají předtrubičku. K čemu může sloužit?

Správná odpověď a)Aby se zachytila vlhkost a nečistoty.
Odpověď b)Aby bylo možné přečíst hodnotu maximální přípustné koncentrace.
Odpověď c)Aby bylo možné přečíst hodnotu ppm.
Odpověď d)Aby se mohla kontrolovat spolehlivost (měření).
 
č. 840 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-20 Jak si ověříte, že trubička přístroje pro detekci plynů je ještě použitelná?

Správná odpověď a)Kontrolou, zda bylo překročeno datum trvanlivosti.
Odpověď b)Zjištěním, zda došlo k zabarvení.
Odpověď c)Zjištěním, zda trubička přístroje pro detekci plynů je uvnitř vlhká.
Odpověď d)Testem trubičky přístroje pro detekci plynů.
 
č. 841 Zkratka souboru otázek: AA4
Otázka110 04.0-21 V jakých jednotkách se měří nebezpečí výbuchu?

Správná odpověď a)v objemových procentech.
Odpověď b)v ppm.
Odpověď c)v mikrogramech.
Odpověď d)v hodnotách MAK.
 
č. 838 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-01 Které nebezpečné látky zahrnuje třída 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 839 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-02 Do které třídy patří plyny?

Správná odpověď a)Třída 2.
Odpověď b)Třída 1.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 3.
 
č. 840 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-03 Do které třídy patří hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 6.1.
Odpověď c)Třída 2.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 841 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-04 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Organické peroxidy.
Odpověď d)Výbušné látky a předměty.
 
č. 842 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-05 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Tlak.
Odpověď c)Hořlavost.
Odpověď d)Toxicita.
 
č. 843 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-06 Do jaké třídy patří organické peroxidy?

Správná odpověď a)Třída 5.2.
Odpověď b)Třída 4.2.
Odpověď c)Třída 5.1.
Odpověď d)Třída 6.2.
 
č. 844 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-07 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 845 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-08 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Samozápalné látky.
Odpověď d)Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny.
 
č. 846 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-09 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavost.
Odpověď b)Tlak.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 847 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-10 Které je hlavní nebezpečí hořlavé kapaliny třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxicita.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Žíravost.
Odpověď d)Radioaktivita.
 
č. 848 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-11 Může mít nebezpečná látka podle ADN více druhů nebezpečí?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ne, v ADN nejsou uvedeny žádné látky s více druhy nebezpečí.
Odpověď d)Ne, v ADN je vždy uvedeno jen hlavní nebezpečí.
 
č. 849 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-12 Co je teplota samovznícení?

Správná odpověď a)Nejnižší teplota horkého povrchu stanovená v souladu s předepsanými zkušebními podmínkami, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch.
Odpověď b)Teplota kapaliny, při které směs plynů nad kapalinou může být poprvé zapálena plamenem.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 850 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-13 Co je bod vzplanutí?

Správná odpověď a)Nejnižší teplota kapalné látky, při které její páry smíchané se vzduchem vytváří hořlavou směs.
Odpověď b)Teplota, při které se látka sama vznítí.
Odpověď c)Teplota, při které látka vybuchne.
Odpověď d)Nejnižší teplota, při které se látka při zvýšeném přísunu kyslíku sama vznítí.
 
č. 851 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-14 Máte příkaz převzít náklad starých poškozených autobaterií. Jedná se přitom o nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, poškozené baterie jsou nebezpečné věci.
Odpověď b)Ne, autbaterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď c)Ne, poškozené baterie nejsou nebezpečné věci.
Odpověď d)Ne, pokud jsou poškozené baterie zabalené ve speciálních kontejnerech, pak nejsou nebezpečnými věcmi.
 
č. 852 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-15 Proč jsou zvláště nebezpečné hořlavé prachy?

Správná odpověď a)Protože při rozvíření může dojít k prašným výbuchům.
Odpověď b)Zejména z důvodu toxicity.
Odpověď c)Vyřazují z provozu klimatizace.
Odpověď d)Chovají se stejně jako každá jiná hořlavá látka.
 
č. 853 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-16 Co se uvádí jako "jedovatost"?

Správná odpověď a)Toxicita látky.
Odpověď b)Zapálení látky.
Odpověď c)Shoření látky.
Odpověď d)Množství látky, které smí být za hodinu maximálně vdechnuto.
 
č. 854 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-17 Jak se chová látka UN 1203 BENZÍN při zahřátí?

Správná odpověď a)Rozpíná se.
Odpověď b)Ztuhne.
Odpověď c)Zahřátím nedojde k žádné změně objemu kapaliny.
Odpověď d)Smrští se.
 
č. 855 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-18 Jaký význam mají u třídy 2 písmena TF uvedená v následujícím označení - UN 1053, SIROVODÍK, třída 2, 2 TF?

Správná odpověď a)Toxický, hořlavý.
Odpověď b)Chemicky nestabilní, toxický.
Odpověď c)Nehořlavý, toxický.
Odpověď d)Žádný zvláštní význam.
 
č. 856 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-19 Jak je nebezpečná látka třídy 6.1, obalová skupina II?

Správná odpověď a)Toxická.
Odpověď b)Poškozuje zdraví.
Odpověď c)Velmi toxická.
Odpověď d)Žíravá.
 
č. 857 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-20 Jaký význam mají obalové skupiny I, II nebo III u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Udávají stupeň nebezpečnosti.
Odpověď b)Poukazují na smísitelnost s vodou.
Odpověď c)Poskytují informaci o tom, jaké je vyžadováno bezpečnostní značení.
Odpověď d)Informují o vhodných hasicích prostředcích.
 
č. 858 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-21 Jaký význam má obalová skupina I u látek třídy 3?

Správná odpověď a)Látka s vysokým nebezpečím.
Odpověď b)Látka bez dalšího nebezpečí.
Odpověď c)Látka s nepatrným nebezpečím.
Odpověď d)Látka se středním nebezpečím.
 
č. 859 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-22 Jaký význam má obalová skupina III u látek třídy 8?

Správná odpověď a)Slabě žíravá látka.
Odpověď b)Látka bez dalšího nebezpečí.
Odpověď c)Žíravá látka.
Odpověď d)Silně žíravá látka.
 
č. 860 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-23 Jaké nebezpečí vznikne vytečením hluboce zchlazených, zkapalněných plynů helium, dusík, oxid uhličitý?

Správná odpověď a)Nebezpečí udušení pro osoby a zvířata.
Odpověď b)Tvorba plynných směsí s nebezpečím samovznícení.
Odpověď c)Zvýšené nebezpečí požáru.
Odpověď d)Tvorba hořlavých plynů v důsledku působení chladu.
 
č. 861 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-24 Který z následujících plynů je hořlavý?

Správná odpověď a)UN 1978, PROPAN, Třída 2, 2F.
Odpověď b)UN 1066, DUSÍK, Třída 2, 1A.
Odpověď c)UN 1006, ARGON, Třída 2, 1A.
Odpověď d)UN 2451, FLUORID DUSITÝ, Třída 2, 2O.
 
č. 862 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-25 Jaké je hlavní nebezpečí u nebezpečné látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látka podporující hoření.
Odpověď b)Nebezpečí ozáření.
Odpověď c)Nebezpečí samovznícení.
Odpověď d)Nebezpečí otravy.
 
č. 863 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-26 Kterou podstatnou vlastnost mají látky PROPAN, ARGON a OXID UHLIČITÝ?

Správná odpověď a)Těžší než vzduch.
Odpověď b)Toxické.
Odpověď c)Těžší než voda.
Odpověď d)Snadno hořlavé.
 
č. 864 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-27 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravost.
Odpověď b)Hořlavost.
Odpověď c)Toxicita.
Odpověď d)Nebezpečí výbuchu.
 
č. 865 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-028 Do které třídy ADN jsou zařazeny látky, které jMAJÍ ako hlavní nebezpečí "toxicitu"?

Správná odpověď a)Třída 6.1.
Odpověď b)Třída 4.2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 5.1.
 
č. 866 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-29 Do které třídy jsou zařazeny látky, které mají jako hlavní nebezpečí "podporu hoření"?

Správná odpověď a)Třída 5.1.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 4.2.
 
č. 867 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-30 Které nebezpečné látky patří do třídy 9?

Správná odpověď a)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Plyny.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 868 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-31 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?

Správná odpověď a)Žíravé látky.
Odpověď b)Toxické látky.
Odpověď c)Látky podporující hoření.
Odpověď d)Radioaktivní látky.
 
č. 869 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-32 Které nebezpečné látky patří do třídy 7?

Správná odpověď a)Radioaktivní látky.
Odpověď b)Organické peroxidy.
Odpověď c)Výbušniny.
Odpověď d)Infekční látky.
 
č. 870 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-33 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?

Správná odpověď a)Infekční látky.
Odpověď b)Hořlavé kapaliny.
Odpověď c)Toxické látky.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 871 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-34 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.1?

Správná odpověď a)Toxické látky.
Odpověď b)Plyny.
Odpověď c)Hořlavé kapaliny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 872 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-35 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.2 ?

Správná odpověď a)Organické peroxidy.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Plyny.
Odpověď d)Žíravé látky.
 
č. 873 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-36 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 874 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-37 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.3?

Správná odpověď a)Látky, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny.
Odpověď b)Organické peroxidy.
Odpověď c)Žíravé látky.
Odpověď d)Plyny.
 
č. 875 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-38 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.2?

Správná odpověď a)Samozápalné látky.
Odpověď b)Radioaktivní látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Hořlavé kapaliny.
 
č. 876 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-39 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.1?

Správná odpověď a)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé kapaliny.
Odpověď d)Látky podporující hoření.
 
č. 877 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-40 Které nebezpečné látky patří do třídy 2?

Správná odpověď a)Plyny.
Odpověď b)Jiné nebezpečné látky a předměty.
Odpověď c)Radioaktivní látky.
Odpověď d)Organické peroxidy.
 
č. 878 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-41 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?

Správná odpověď a)Hořlavé kapaliny.
Odpověď b)Samozápalné látky.
Odpověď c)Hořlavé tuhé látky.
Odpověď d)Látky podporující hoření.
 
č. 879 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-42 Do které třídy se zahrnují hořlavé kapaliny?

Správná odpověď a)Třída 3.
Odpověď b)Třída 4.1.
Odpověď c)Třída 6.1.
Odpověď d)Třída 8.
 
č. 880 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-43 Do které třídy se zařazují radioaktivní látky?

Správná odpověď a)Třída 7.
Odpověď b)Třída 6.1.
Odpověď c)Třída 8.
Odpověď d)Třída 9.
 
č. 881 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-44 Do které třídy se zařazují zásady a kyseliny?

Správná odpověď a)Třída 8.
Odpověď b)Třída 9.
Odpověď c)Třída 5.2.
Odpověď d)Třída 4.3.
 
č. 882 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-45 Látka UN 1134, CHLORBENZEN je nebezpečná látka třídy

Správná odpověď a)3
Odpověď b)6.1.
Odpověď c)7
Odpověď d)8
 
č. 883 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-46 Hustota výparů z kapalin je v poměru k hustotě vnějšího vzduchu většinou

Správná odpověď a)vyšší.
Odpověď b)stejná.
Odpověď c)nižší.
Odpověď d)žádná ze shora uvedených odpovědí není správná.
 
č. 884 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-47 Jaké je latinské označení pro kyslík?

Správná odpověď a)Oxygenium
Odpověď b)Ferrum
Odpověď c)Hydrogenium
Odpověď d)Nitrogenium
 
č. 885 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-48 Co v chemických vzorcích označuje písmeno „N“?

Správná odpověď a)Dusík
Odpověď b)Uhlík
Odpověď c)Vodík
Odpověď d)Kyslík
 
č. 886 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-49 Jaký symbol označuje uhlík?

Správná odpověď a)C
Odpověď b)H
Odpověď c)K
Odpověď d)O
 
č. 887 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-50 Co se rozumí pod pojmem bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které za normálního atmosférického tlaku přechází látka z kapalného stavu do plynného stavu.
Odpověď b)Tlak kapaliny při teplotě 100°C.
Odpověď c)Množství kapaliny, které dosáhlo bodu varu.
Odpověď d)Teplota kapaliny, při které se na jejím povrchu může vytvářet zápalná směs.
 
č. 888 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-51 Na čem závisí skupenství látky?

Správná odpověď a)Na tlaku a teplotě
Odpověď b)Na hustotě
Odpověď c)Na složení
Odpověď d)Na viskozitě
 
č. 889 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-52 Co se rozumí pod pojmem (normální) bod varu kapaliny?

Správná odpověď a)Teplota, při které za normálního atmosférického tlaku přechází látka z kapalného stavu do plynného stavu
Odpověď b)Tlak kapaliny při teplotě 100°C
Odpověď c)Množství kapaliny, které dosáhlo bodu varu
Odpověď d)Objem kapaliny při teplotě 100 °C a tlaku 100 kPa (1 bar)
 
č. 890 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-53 Jak se nazývá přechod kapaliny v páru?

Správná odpověď a)Vypařování
Odpověď b)Kondenzace
Odpověď c)Tavení
Odpověď d)Sublimace
 
č. 891 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-54 Co znamená oxidace?

Správná odpověď a)Reakce látky s kyslíkem.
Odpověď b)Reakce látky s dusíkem.
Odpověď c)Přidání kyslíku.
Odpověď d)Reakce látky s vodíkem.
 
č. 892 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-55 Čím je zpravidla zahájena reakce polymerizace?

Správná odpověď a)Zvýšením teploty
Odpověď b)Inhibitorem
Odpověď c)Nadbytkem dusíku
Odpověď d)Snížením teploty
 
č. 893 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-56 Jestliže se pára nad kapalinou s touto kapalinou v tanku nachází v rovnováze, je tato pára nasycená. Co se stane, když klesne teplota?

Správná odpověď a)Část páry zkondenzuje
Odpověď b)Část páry ztuhne
Odpověď c)Část páry zmrzne
Odpověď d)Část páry se odpaří
 
č. 894 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-57 Hořlavé kapaliny se kromě jiného člení podle jejich bodu vzplanutí. V jaké oblasti bodu vzplanutí je látka nejsnáze hořlavá?

Správná odpověď a)Pod 23°C
Odpověď b)Od 23 °C do 60 °C
Odpověď c)Od 60 °C do 100 °
Odpověď d)Nad 100 °C
 
č. 895 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-58 V jakých jednotkách se uvádí bod vzplanutí?

Správná odpověď a)V °C
Odpověď b)V g
Odpověď c)V m3
Odpověď d)V %
 
č. 896 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-59 Jaký význam má součinitel teplotní roztažnosti kapaliny?

Správná odpověď a)Hodnota roztažnosti objemu kapaliny na °C
Odpověď b)Hodnota zvýšení hmotnosti kapaliny
Odpověď c)Zvýšení tlaku páry u kapaliny
Odpověď d)Množství páry nad kapalinou
 
č. 897 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-60 Kde dochází k odpařování kapaliny?

Správná odpověď a)Přímo na povrchu povrchu kapaliny
Odpověď b)20 cm nad povrchem kapaliny
Odpověď c)30 cm nad povrchem kapaliny
Odpověď d)40 cm nad povrchem kapaliny
 
č. 898 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-61 Co u kapalin znamená pojem „viskozita“?

Správná odpověď a)Vnitřní tření
Odpověď b)Hustota
Odpověď c)Barva
Odpověď d)Mísitelnost
 
č. 899 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-62 Jak se nazývá vnitřní tření kapaliny?

Správná odpověď a)Viskozita
Odpověď b)Hustota
Odpověď c)Elasticita
Odpověď d)Homogenita
 
č. 900 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-63 Co se obecně stane při zvýšení teploty látky?

Správná odpověď a)Rychlost molekul se zvýší
Odpověď b)Rychlost molekul se sníží
Odpověď c)Rychlost molekul zůstane stejná
Odpověď d)Rychlost molekul se neustále mění z rychle na pomalu
 
č. 901 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-64 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0?

Správná odpověď a)-273 °C
Odpověď b)212° K
Odpověď c)273 °K
Odpověď d)-100 °C
 
č. 902 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-65 Aby se zamezilo polymerizaci, přidává se do určitých výrobků určitá jistá látka. O jakou látku se jedná?

Správná odpověď a)O inhibitor
Odpověď b)O zásadu
Odpověď c)O katalyzátor
Odpověď d)O peroxid
 
č. 903 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-66 Jak velká je hmotnost 1 m3 čisté vody při 4°C?

Správná odpověď a)1000 kg
Odpověď b)900 kg
Odpověď c)110 kg
Odpověď d)1200 kg
 
č. 904 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-67 Při jaké teplotě má 1m3 čisté vody hmotnost 1000 kg?

Správná odpověď a)4°C
Odpověď b)0°C
Odpověď c)15°C
Odpověď d)20°C
 
č. 905 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-68 Proč je dusík zákeřný plyn?

Správná odpověď a)Protože je bez zápachu
Odpověď b)Protože je lehký
Odpověď c)Protože je žíravý
Odpověď d)Protože je hořlavý
 
č. 906 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-69 Proč se v první řadě musíme vyhnout plynovým oblakům?

Správná odpověď a)Protože ve většině případů snižují obsah kyslíku
Odpověď b)Protože vždy obsahují výbušnou směs
Odpověď c)Protože jsou vždy hořlavé
Odpověď d)Protože jsou vždy toxické
 
č. 907 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-70 Která z níže uvedených látek může být vstřebávána pokožkou do těla, čímž může dojít k poškození zdraví?

Správná odpověď a)Benzen
Odpověď b)Butan
Odpověď c)Ricínový olej
Odpověď d)Voda
 
č. 908 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-71 Jestliže se pokožka dostane do styku s jednou z níže uvedených látek, vzniknou těžká poranění. O jakou látku se jedná?

Správná odpověď a)Kyselina sírová
Odpověď b)Nafta
Odpověď c)Benzín
Odpověď d)Toluen
 
č. 909 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-72 Která z níže uvedených látek je inertní plyn?

Správná odpověď a)Dusík
Odpověď b)Ozón
Odpověď c)Vzduch
Odpověď d)Kyslík
 
č. 910 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-73 Aby se zamezilo polymerizaci, musí se přidat? D Teplo a světlo

Správná odpověď a)Inhibitor
Odpověď b)Katalyzátor
Odpověď c)Peroxid
Odpověď d)Teplo a světlo
 
č. 911 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-74 Jakou hodnotu pH mají silné kyseliny?

Správná odpověď a)0 až 3
Odpověď b)7
Odpověď c)8 až 10
Odpověď d)4 až 6
 
č. 912 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-75 Co jsou látky třídy 5.1?

Správná odpověď a)Látky podporující hoření
Odpověď b)Radioaktivní látky
Odpověď c)Žíravé látky
Odpověď d)Infekční látky
 
č. 913 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-76 Co je polymerizace?

Správná odpověď a)Chemická reakce
Odpověď b)Druh polyesteru
Odpověď c)Fyzikální reakce
Odpověď d)Katalyzátor
 
č. 914 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-77 Látka UN 1230 METHANOL je hořlavá, má ale ještě vedlejší nebezpečí. Do jaké třídy patří toto vedlejší nebezpečí?

Správná odpověď a)Třída 6.1
Odpověď b)Třída 5.2
Odpověď c)Třída 6.2
Odpověď d)Třída 8
 
č. 915 Zkratka souboru otázek: AA5
Otázka110 05.0-78 Do jaké třídy patří výbušné látky a předměty?

Správná odpověď a)Třída 1
Odpověď b)Třída 4.1
Odpověď c)Třída 5.2
Odpověď d)Třída 6.1
 
č. 883 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-01 Vaše tanky na pohonné hmoty obsahují celkem 42 000 l motorové nafty. Je toto množství nebezpečnou věcí ve smyslu ADN?

Správná odpověď a)Ne, motorová nafta, která se nachází v plavidle a slouží k jeho pohonu, není považována za nebezpečné věci ve smyslu ADN.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Pohonné hmoty ve shora uvedeném objemu podléhají stejným ustanovením ADN jako látky třídy 3, balené v zásilkových kusech.
Odpověď d)Bez ohledu na účel použití podléhají všechny kapalné pohonné látky v plném rozsahu ADN.
 
č. 884 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-03 Smějí na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci, cestovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí a nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne, v žádném případě.
Odpověď b)Ano, až dvě osoby.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že mimo obytné prostory nekouří.
Odpověď d)Ano, ale jen na plavidlech, která musí mít schvalovací osvědčení.
 
č. 885 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-04 Musí vůdce plavidla při nakládce a vykládce kromě ustanovení ADN ještě dbát na jiné předpisy?

Správná odpověď a)Ano, na předpisy místně příslušného úřadu, jako např. Přístavní řád.
Odpověď b)Ne, všechno je upraveno v ADN.
Odpověď c)Ano, na lokální předpisy, pouze pokud na to poukazuje říční nebo přístavní policie.
Odpověď d)Ano, na ustanovení přístavních řádů, pokud tato ustanovení jsou na vstupu do přístavu zřetelně a pro posádky přijíždějících plavidel viditelně umístěna.
 
č. 886 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-05 Smí být nebezpečný náklad překládán z jednoho plavidla do druhého?

Správná odpověď a)Ano, se svolením místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze pokud plavidlo, do kterého má náklad být přeložen, nemá naloženy již jiné nebezpečné věci.
Odpověď d)Ano, pokud jak odesilatel tak i příjemce nebezpečného nákladu k tomu dali svůj výslovný souhlas.
 
č. 887 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-06 Které kusy zásilek s nebezpečnými věcmi se nesmí podle předpisů ADN přepravovat?

Správná odpověď a)Kusy, které neodpovídají mezinárodním předpisům pro nebezpečné věci.
Odpověď b)Kusy, pro jejichž přepravu neexistuje žádné povolení příslušné policie.
Odpověď c)Kusy, které nemají obal o síle minimálně 2 cm.
Odpověď d)Pyrotechnika.
 
č. 888 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-07 Smíte při přepravě infekčních látek třídy 6.2 vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano za předpokladu, že nebezpečné látky se nachází pod palubou a kryty jsou zavřené.
Odpověď c)Ano, na základě ustanovení zvláštních předpisů, platných pro třídu 6.2. V tomto případě plavidlo nepodléhá ustanovením bodu 8.3.1.1.
Odpověď d)Ano, pokud existuje zvláštní povolení ze strany příslušného úřadu.
 
č. 890 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-08 Kdo je na plavidle zodpovědný za označení plavidla modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Odesilatel.
Odpověď c)Překládající firma.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 891 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-09 Plavidlo je označeno modrým kuželem/modrým světlem. Kdo je zodpovědný za odstranění tohoto označení?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Příjemce.
Odpověď c)Znalec, který vystavil potvrzení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Rejdařství.
 
č. 893 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-12 Ve kterých předpisech jsou uvedena ustanovení o označení plavidla, které přepravuje nebezpečné věci?

Správná odpověď a)V CEVNI a ADN.
Odpověď b)V CEVNI a ADR.
Odpověď c)Plavidlo samotné nemusí být označeno, naproti tomu musí kusy být označeny bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí podle části 5 ADN.
Odpověď d)V jednom z „Mezinárodních předpisů“ podle 1.2.1 ADN.
 
č. 894 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-14 Kdo je zodpovědný za to, že jsou při přepravě nebezpečných věcí dodržovány předpisy ADN?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Příjemce nákladu.
Odpověď d)Státní plavební správa.
 
č. 895 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-15 Jak můžete zjistit, zda musíte Vaše plavidlo označit modrým kuželem/modrým světlem? Na základě

Správná odpověď a)tabulky A a 7.1.5.0 nebo tabulky C a 7.2.5.0.
Odpověď b)diagramu v bodu 9.3.1.15.2.
Odpověď c)kontrolního listu dle bodu 8.6.3.
Odpověď d)osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 896 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-16 Kdy se smí překládat náklad mimo schválené překladní místo?

Správná odpověď a)Pokud toto místní příslušný úřad povolil.
Odpověď b)Neexistují žádné zvláštní požadavky.
Odpověď c)Při překládaní na rejdě.
Odpověď d)Mimo zastavěná území.
 
č. 897 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-17 Tank s 50 000 litry benzínu (teplotní součinitel roztažnosti benzínu činí 0,001 na 1 °C) má teplotu 10 °C. Teplota se zvýší na 20 °C. Kolik litrů benzínu se nyní v tanku nachází?

Správná odpověď a)50 500.
Odpověď b)50 005.
Odpověď c)50 050.
Odpověď d)50 000.
 
č. 898 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-18 Plavidlo naložené nebezpečnými věcmi nemůže pokračovat v plavbě. Náklad musí být přeložen na jiné plavidlo mimo manipulační zařízení. Jaké jsou v tomto případě požadavky ADN?

Správná odpověď a)Překládka smí být provedena pouze se svolením místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Náklad smí být na místě přeložen.
Odpověď c)Překládka je absolutně zakázána.
Odpověď d)Překládka smí být provedena pouze v přístavním bazénu.
 
č. 899 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-19 Co je podle CEVNI signál „nepřibližuj se“?

Správná odpověď a)Kombinovaný zvukový a optický signál.
Odpověď b)Pouze optický signál.
Odpověď c)Pouze zvukový signál.
Odpověď d)Mávání červeným praporkem (nouzový signál).
 
č. 900 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-20 Kotvící plavidla, která jsou označena podle kapitoly 3.2, tabulky A nebo C, musí vždy (nejsou-li osvobozena příslušným orgánem)

Správná odpověď a)mít na palubě odborníka dle bodu 8.2.1.
Odpověď b)mít po straně uvázanou loďku.
Odpověď c)být ze břehu střežena.
Odpověď d)mít spojení s nejbližším dopravním inspektorátem.
 
č. 901 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-21 Vaše plavidlo je označeno jedním modrým kuželem. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)150 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 902 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-22 Vaše plavidlo je označeno dvěma modrými kužely. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty?

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)150 m.
Odpověď d)200 m.
 
č. 903 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-23 Co musí mít kotvící plavidlo přepravující nebezpečné věci na palubě, není-li osvobozeno příslušným orgánem?

Správná odpověď a)Odborníka podle 8.2.1.
Odpověď b)Výhled na pobřeží.
Odpověď c)Kontakt s nejbližší stanicí pro sledování dopravy.
Odpověď d)Evakuační čluny v vesly na bocích.
 
č. 904 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-24 Jaký je účel prostředků pro evakuaci uvedených v ADN v nakládacích a vykládacích stanicích pro nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Mají umožnit osobám na palubě dostat se do bezpečí
Odpověď b)Mají umožnit policii, aby se dostala na palubu plavidla
Odpověď c)Mají umožnit snížení úniku nákladu
Odpověď d)Mají umožnit pracovníkům manipulačního zařízení přesunout se v případě nehody do bezpečí
 
č. 905 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-25 Proč musí být v nakládacích a vykládacích stanicích pro nebezpečné věci k dispozici prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Mají umožnit opuštění plavidla v případě nouze
Odpověď b)Mají umožnit říční policii, aby se dostala na palubu plavidla
Odpověď c)Mají umožnit rychlejší vykládku plavidla v případě nehody
Odpověď d)Mají umožnit, aby se včas uhasily malé/počáteční požáry
 
č. 906 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-26 Kdo je zodpovědný za to, že jsou na stanici pro nakládku nebezpečných věcí k dispozici předepsané prostředky pro evakuaci?

Správná odpověď a)Nakládce nebo plnič spolu s dopravcem
Odpověď b)Vlastník přístavního zařízení
Odpověď c)Říční policie
Odpověď d)Odesílatel nebo příjemce
 
č. 907 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-27 Kdo je zodpovědný za poskytování prostředků pro evakuaci na stanici pro nakládku nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Především plnič, spolu s dopravcem
Odpověď b)Správa navigace
Odpověď c)Vlastník přístavního zařízení
Odpověď d)Plnič nebo vykládce
 
č. 908 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-28 Kdy musí dopravce poskytnout druhý prostředek pro evakuaci v případě vykládky látky UN 1203?

Správná odpověď a)Pokud vykládce poskytne pouze jeden prostředek pro evakuaci
Odpověď b)Vždy
Odpověď c)Nikdy
Odpověď d)Se záchranným člunem je vždy k dispozici druhý prostředek pro evakuaci
 
č. 909 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-29 Chcete vyložit náklad nebezpečné látky UN 1208 v cisternových kontejnerech ve vykládacím zařízení, které nemá žádné prostředky pro evakuaci. Co musíte před vykládkou udělat?

Správná odpověď a)Požádat příslušný orgán o povolení
Odpověď b)Nic. Vykládáte podle plánu. Záchranný člun stačí
Odpověď c)Během plavby zakoupíte záchranné vesty pro každého člena posádky
Odpověď d)Informujete hasiče odpovědné za postup vykládky
 
č. 910 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-30 Vykládací stanice pro ropné produkty nemá žádné prostředky pro evakuaci. Kdy můžete začít vykládat tankové plavidlo?

Správná odpověď a)V žádném případě
Odpověď b)Jakmile obdržíte souhlas příjemce
Odpověď c)Jakmile spustíte záchranný člun
Odpověď d)Jakmile obdržíte povolení od osoby odpovědné za pobřežní zařízení
 
č. 911 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-31 Co tvoří bezpečnou zónu na palubě plavidla?

Správná odpověď a)Postřikové zařízení
Odpověď b)Zábradlí
Odpověď c)Pohyblivé přepážky
Odpověď d)Bezpečné útočiště
 
č. 912 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-32 Jak dlouho musí bezpečná zóna na palubě poskytovat ochranu před riziky spojenými s nákladem?

Správná odpověď a)Hodinu
Odpověď b)15 minut
Odpověď c)Půl hodiny
Odpověď d)Dokud není náklad spotřebován
 
č. 913 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-33 Kdy je záchranný člun postačující jako jediný prostředek pro evakuaci během nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Nikdy
Odpověď b)Vždy
Odpověď c)Pouze pro nebezpečné látky třídy 2
Odpověď d)Je-li vyroben z materiálu odolnému proti ohni
 
č. 914 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-34 Tankové plavidlo musí na nakládací stanici naložit nebezpečnou látku UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ obsahující více než 51% kyseliny. Úniková cesta je k dispozici mimo oblast nákladu. Je nutný další způsob evakuace?

Správná odpověď a)Ne
Odpověď b)Ano
Odpověď c)Ano, v závislosti na povětrnostních podmínkách
Odpověď d)Ne, v závislosti na počtu osob na palubě
 
č. 915 Zkratka souboru otázek: AA6
Otázka110 06.0-35 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 1365 BAVLNA, VLHKÁ. Které prostředky pro evakuaci nejsou schváleny?

Správná odpověď a)Jeden nebo více pomocných člunů
Odpověď b)Úniková cesta mimo chráněnou oblast a bezpečné útočiště na opačném konci plavidla
Odpověď c)Úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a bezpečné útočiště na plavidle v opačném směru
Odpověď d)Záchranný člun a pomocný člun
 
č. 898 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-01 Pro každou nebezpečnou věc, přepravovanou podle ADN, musí být na plavidle odesilatelem vystavený a řádně vyplněný doklad, který obsahuje všechny záznamy, které jsou vyžadovány podle Části 5, jako např. oficiální pojmenování látky, UN číslo/identifikační číslo látky, třída a pokud je přidělena, obalová skupina. Jak tento dokument nazýváme?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Speciální konosament.
Odpověď c)Písemné pokyny.
Odpověď d)Manifest pro nebezpečné věci.
 
č. 899 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-03 K čemu slouží přepravní doklad podle ADN?

Správná odpověď a)K identifikaci přepravovaných nebezpečných věcí dle ADN.
Odpověď b)Jako doklad o doručení.
Odpověď c)Jako důkaz ohledně schválení plavidla pro přepravu nebezpečných věcí dle ADN.
Odpověď d)Jako podklad pro výpočet příplatků dovozného za nebezpečné věci.
 
č. 900 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-04 Které údaje musí obsahovat přepravní doklady o naložených nebezpečných věcech?

Správná odpověď a)Záznamy, předepsané v bodu 5.4.1.
Odpověď b)Pokyny uvedené v CEVNI nebo národních předpisech založených na CEVNI.
Odpověď c)Výlučně údaje o chování v případě požáru.
Odpověď d)Výrobcem nebezpečné věci předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech látky.
 
č. 901 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-05 Který z následujících údajů musí být uveden v přepravním dokladu dle ADN?

Správná odpověď a)Jméno a adresa odesílatele/odesílatelů.
Odpověď b)Adresa výrobce látky.
Odpověď c)Úřední číslo plavidla.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 902 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-06 Které z následujících údajů musí být uvedeny v přepravním dokladu dle ADN?

Správná odpověď a)Oficiální pojmenování látky, UN číslo, čísla vzorů bezpečnostních značek a kde je stanovena obalová skupina
Odpověď b)Adresa výrobce látky jakož jím předané údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech této látky.
Odpověď c)Úřední číslo plavidla, číslo schvalovacího osvědčení a číslo osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Datum ukončení platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 903 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-07 Musí vůdce plavidla informovat osoby, které se nachází na plavidle, o písemných pokynech?

Správná odpověď a)Ano, v opačném případě by osoby na plavidle v případě nehody nebyly schopné, písemné pokyny správně použít.
Odpověď b)Ne, každý člen posádky se musí sám před nakládkou informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď c)Ne, orientace o nebezpečích, která mohou vznikat, musí být provedena před nakládkou zástupcem zařízení na břehu.
Odpověď d)Ano, ale pouze když písemné pokyny po nakládce zase musí být vráceny zástupci zařízení na břehu.
 
č. 904 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-08 Během přepravy nebezpečných věcí se musí na plavidle nacházet určité dokumenty. Který z následujících dokumentů se dle ADN musí kromě jiných nacházet na plavidle?

Správná odpověď a)Přepravní doklad.
Odpověď b)Všeobecné technické předpisy.
Odpověď c)Vyhláška o patentech.
Odpověď d)Mapa s trasou jízdy (nejnovější vydání).
 
č. 905 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-09 Kdo má vůdci plavidla při přepravě nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách předat písemné pokyny, které se musí na plavidle během jízdy nacházet?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Celní úřad.
Odpověď c)Odesílatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 906 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-10 Kdo vystavuje schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Příslušný úřad jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
Odpověď b)Příslušný policejní orgán.
Odpověď c)Klasifikační společnost, uznaná všemi smluvními stranami Dohody ADN.
Odpověď d)Přístavní úřad, příslušný pro nakládku plavidla.
 
č. 907 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-11 Jaká je bez prodloužení nejdelší doba platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Pět let.
Odpověď b)Dva roky.
Odpověď c)Tři roky.
Odpověď d)Deset let.
 
č. 908 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-12 Pro chování při nehodách nebo událostech, které se mohou stát během přepravy nebezpečných věcí, musí dopravce před započetím nakládky předat vůdci plavidla dokument. Vůdce plavidla musí zajistit, aby osoby na plavidle rozuměly obsahu tohoto dokumentu a byly podle něj schopny správně jednat. Vůdcel plavidla se musí postarat také o to, že se dokument během přepravy nachází na snadno identifikovatelném místě v kormidelně. Jak se tento dokument nazývá?

Správná odpověď a)Písemné pokyny.
Odpověď b)Manifest ADN.
Odpověď c)Schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Přepravní doklad.
 
č. 909 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-13 V jakém dokumentu jsou popsaná opatření, která musí být provedena v případě nehody nebo mimořádné události?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)V CEVNI nebo njárodních předpisech založených na CEVNI.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 910 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-14 Kdo musí vůdci plavidla poskytnout písemné pokyny?

Správná odpověď a)Dopravce.
Odpověď b)Přístavní úřad, příslušný pro nakládku.
Odpověď c)Odesílatel.
Odpověď d)Výrobce nákladu.
 
č. 911 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-15 K čemu slouží písemné pokyny podle 5.4.3 ADN?

Správná odpověď a)Jako instrukce pro chování při nehodách nebo mimořádných událostech.
Odpověď b)Jako náhrada za přepravní doklady, předepsané podle bodu 5.4.1.
Odpověď c)Jako pokyny pro opatření, která musí být dodržena při ukládání nebezpečných věcí.
Odpověď d)Jako pokyny úředníkům nebo zmocněncům, kteří kontrolují plavidlo resp. náklad během přepravy nebezpečných věcí (policie, celní orgány).
 
č. 912 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-17 Došlo k nehodě s nebezpečnými věcmi. V jakém dokumentu jsou popsána opatření, která je třeba bezprostředně přijmout?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných látek.
Odpověď c)V Části 1 ADN.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 913 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-18 Kde se můžete dočíst, jaké nebezpečí vás může ohrožovat při přepravě nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V přepravních dokladu.
Odpověď c)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)V části 2 ADN.
 
č. 914 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-019 V jakých jazycích jsou písemné pokyny vyhotoveny?

Správná odpověď a)V jazyce nebo v jazycích, které umí číst a rozumí jim vůdce plavidla a odborník.
Odpověď b)V německém a francouzském jazyce.
Odpověď c)V anglickém, německém, holandském a francouzském jazyce.
Odpověď d)Minimálně v jednom z úředních jazyků jedné ze smluvních stran Dohody ADN.
 
č. 915 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-20 Kde a jak musíte mít na palubě příslušné písemné pokyny, jestliže na Vašem plavidle přepravujete nebezpečnou věc?

Správná odpověď a)V kormidelně na snadno dostupném místě.
Odpověď b)V mých obytných místnostech, společně s průkazem způsobilosti.
Odpověď c)Jako nálepku na nákladním prostoru nebo nákladním tanku.
Odpověď d)Ve zvlášť označené obálce v kormidelně.
 
č. 916 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-21 Kdo musí zajistit, že posádka rozumí písemným pokynům a je schopná, správně pokyny vykonávat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Odborník.
Odpověď c)Místo nakládky příslušné nebezpečné věci.
Odpověď d)Odesilatel.
 
č. 917 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-22 U koho musí vůdce plavidla dbát na to, že rozumí písemným pokynům a budou správně použity?

Správná odpověď a)U příslušných členů posádky.
Odpověď b)Personálu místa vykládky.
Odpověď c)Příjemce nebezpečné věci.
Odpověď d)U říční policie při vstupu na plavidlo.
 
č. 918 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-23 Jako vůdce plavidla přejímáte nebezpečný náklad. Jaké máte povinnosti?

Správná odpověď a)Jako vůdce plavidla musíte zajistit, aby příslušní členové posádky rozuměli písemným pokynům a byli schopni tyto pokyny správně používat.
Odpověď b)V souvislosti s přejímkou nebezpečného nákladu vůdci plavidla nejsou podle ADN stanoveny žádné zvláštní povinnosti.
Odpověď c)Jako vůdce plavidla nemáte žádné povinnosti, protože členové posádky se musí sami informovat o obsahu písemných pokynů.
Odpověď d)Povinnost vůdce plavidla informovat svou posádku není dána tehdy, jestliže plavidlo je pro přepravovaný nebezpečný náklad zvláštně vybaveno.
 
č. 919 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-25 Kdy se musíte seznámit s obsahem písemných pokynů?

Správná odpověď a)Před začátkem nakládky.
Odpověď b)Při první příležitosti po odplutí plavidla z místa nakládky.
Odpověď c)Okamžitě po nehodě nebo události.
Odpověď d)Bezprostředně před vykládkou příslušného nebezpečného nákladu.
 
č. 920 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-26 Ve kterém doprovodném dokladu jsou popsána nebezpečí, která vychází z přepravovaných nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď c)V osvědčení ADN.
Odpověď d)Ve schvalovacím osvědčení.
 
č. 921 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-27 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vystaven odesilatelem vydaný přepravní doklad, jestliže jsou přepravovány nebezpečné věci z Nizozemska do Rakouska?

Správná odpověď a)Holandsky a dále v němčině, francouzštině nebo angličtině.
Odpověď b)Holandsky.
Odpověď c)Německy a holandsky.
Odpověď d)Německy a francouzsky.
 
č. 922 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-28 Co se musí udělat s písemnými pokyny?

Správná odpověď a)Musí se během přepravy nacházet v kormidelně.
Odpověď b)Musí být odevzdány po vykládce.
Odpověď c)Musí po obeznámení se s nimi být odevzdány v místě překládky.
Odpověď d)Musí být pokud možno rychle zaslány příjemci nákladu.
 
č. 923 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-29 Kde se musí nacházet písemné pokyny?

Správná odpověď a)V kormidelně.
Odpověď b)V bytě.
Odpověď c)V kormidelně a v bytě.
Odpověď d)V oblasti nákladu a v kormidelně.
 
č. 924 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-30 V jakém dokumentu je popsáno, jak se musí postupovat při nehodách nebo mimořádných událostech?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V plánu uložení nákladu.
Odpověď c)V přepravních dokladech.
Odpověď d)V kontrolním listu ADN.
 
č. 925 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-31 Členové posádky se musí informovat o opatřeních v případě nehody s nebezpečnými věcmi. Ve kterém dokumentu jsou tato opatření uvedena?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V kontrolním listu ADN.
Odpověď c)V přepravním dokladu.
Odpověď d)V konosamentu.
 
č. 926 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-34 Kde se může posádka dočíst, jaká další opatření musí být provedena v případě havárie?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V přepravním dokladu.
Odpověď c)V knize nákladů.
Odpověď d)V kontrolním listu.
 
č. 927 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-35 Plavidlo mělo havárii. Který úřad je oprávněn odejmout schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Úřad, který osvědčení vystavil.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Přístavní úřad.
Odpověď d)Místní hasiči.
 
č. 928 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-36 Plavidlo po havárii již neodpovídá předpisům části 9 ADN a je mu vystaveno prozatímní schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Jak dlouho je platné?

Správná odpověď a)Pro jednorázovou jízdu a pro určitý náklad.
Odpověď b)Jeden rok.
Odpověď c)Půl roku.
Odpověď d)Tři měsíce.
 
č. 929 Zkratka souboru otázek: AA7
Otázka110 07.0-37 Ve kterém dokladu musí být uvedeno, že přepravovaná látka představuje riziko nebezpečí pro životní prostředí?

Správná odpověď a)V přepravním dokladu
Odpověď b)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí
Odpověď c)V osvědčení třídy
Odpověď d)V písemných pokynech
 
č. 928 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-01 Během přepravy nebezpečných věcí jsou ochranné pomůcky podle 8.1.5.1 ADN nedostačující. Jak se vůdce plavidla dozví, jaké dodatečné ochranné pomůcky musí na plavidle mít?

Správná odpověď a)Z dodatečných informací poskytnutých odesilatelem (například z bezpečnostního listu).
Odpověď b)Dotazem u kolegů.
Odpověď c)Správné složení ochranných pomůcek stanoví vůdce plavidla na základě údajů, uvedených v přepravním dokladu a dle svých znalostí.
Odpověď d)To je uvedeno v schvalovacím osvědčení v rubrice „různé“.
 
č. 929 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-02 Vaši paži zasáhla žíravá látka. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Paži důkladně opláchnu vodou, oděv svléknu.
Odpověď b)Zavolám lékaře.
Odpověď c)Budu pozorovat, zda kůže zčervená a pak rozhodnu co dále.
Odpověď d)Paži ošetřím chladivými obklady.
 
č. 930 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-03 Při odpojování plnicího potrubí se Vám na ruce dostala nafta. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oděv odstraním, ruce umyji vodou a mýdlem.
Odpověď b)Nechám je uschnout na vzduchu.
Odpověď c)Nic, nafta není nebezpečná.
Odpověď d)Zavolám lékaře.
 
č. 931 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-04 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Při nehodě na palubě došlo k zasažení osob. Co musíte udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Zachovat klid, posoudit celou situaci, poskytnout první pomoc při zohlednění vlastní ochrany.
Odpověď b)Uvědomit rejdařství.
Odpověď c)Uzavřít místo nehody.
Odpověď d)Informovat policii.
 
č. 932 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-05 Plavidlo přepravuje toxické látky. Po nehodě, ke které dojde na palubě plavidla, došlo k zasažení osob. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Obléknu ochrannou výstroj a odvedu raněné z místa ohrožení.
Odpověď b)Případnou trhlinu utěsním.
Odpověď c)Spustím signál "nepřibližuj se".
Odpověď d)Přečtu si písemné pokyny.
 
č. 933 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-07 Hrozí nebezpečí, jestliže při havárii pronikne do vody větší množství snadno hořlavých kapalných látek?

Správná odpověď a)Ano, nad vodní hladinou mohou vznikat směsi plyn/vzduch, které se mohou popřípadě vznítit na velmi vzdálených místech a vést k výbuchu.
Odpověď b)Ne, protože unikající kapalina se okamžitě odpaří, nevzniká jejím únikem do vody vůbec žádné nebezpečí.
Odpověď c)Ne, nebezpečná látka se smísí s vodou, čímž je nebezpečí eliminováno.
Odpověď d)Ne, voda je sice nejprve znečištěna, zase se ale vyčistí, když se snadno hořlavá kapalina odpařením z vody uvolní.
 
č. 934 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-08 Jak je třeba nakládat s ručním hasicím přístrojem, u kterého byla pouze jednou krátce stisknuta spouštěcí páčka?

Správná odpověď a)Ruční hasicí přístroj musí být neprodleně zkontrolován osobou pověřenou příslušným orgánem.
Odpověď b)Opatření není nutné, protože hasící kapacita zůstane po krátkém použití zachována.
Odpověď c)Tlak CO2 lahve s pohonným plynem zůstane zachovaný, i když spouštěcí páčka byla jednou stisknuta.
Odpověď d)Na ruční hasicí přístroj je připevněna nálepka "Lze použít již jen pro malé požáry ".
 
č. 935 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-09 Co musí vůdce plavidla po nehodě provést nejdříve?

Správná odpověď a)Provést opatření uvedená v písemných pokynech.
Odpověď b)Uvědomit příjemce nebo odesílatele.
Odpověď c)Uvědomit tisk.
Odpověď d)Učinit záznam do servisní knihy.
 
č. 936 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-10 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Kolika dalšími přídavnými ručními hasicími přístroji, které obsahují vhodný hasicí prostředek pro hašení požárů, musí být alespoň vybaveno plavidlo, přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Minimálně dvěma přídavnými ručními hasicími přístroji.
Odpověď b)Jedním až osmi přídavnými ručními hasicími přístroji, podle druhu nebezpečí přepravovaných nebezpečných věcí. Počet je uveden v písemných pokynech.
Odpověď c)Jedním přídavným ručním hasicím přístrojem, který se musí nacházet na nápadném místě snadno přístupném z kormidelny.
Odpověď d)Třemi přídavnými ručními hasicími přístroji, které musí být rovnoměrně rozmístěny v oblasti nákladu resp. chráněné oblasti plavidla.
 
č. 937 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-11 Jaký okruh osob, které vstupují do nákladních prostor nebo u tankových plavidel do určitých prostor pod palubou, je oprávněn nosit ochranné dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, které jsou zásobovány stlačeným vzduchem?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout.
Odpověď b)Všichni členové posádky.
Odpověď c)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN.
Odpověď d)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC.
 
č. 938 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-12 Smí se na plavidlech, přepravujících nebezpečné látky, kouřit?

Správná odpověď a)Na plavidlech je kouření zakázáno. Tento zákaz neplatí v obytných prostorech a v kormidelně, pokud jsou uzavřená okna, dveře, světlíky a kryty.
Odpověď b)Pouze na kontejnerových a tankových plavidlech typu N-otevřená.
Odpověď c)Pouze na prázdných plavidlech.
Odpověď d)V oblasti překladišť je kouření zakázáno, při jízdě je však povoleno.
 
č. 939 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-13 Jakým způsobem je zákaz kouření na plavidle oznámen?

Správná odpověď a)Informačními tabulemi na vhodných místech na plavidle.
Odpověď b)Ústním pokynem vůdce plavidla všem osobám na plavidle.
Odpověď c)Žádným, protože je to upraveno v ADN.
Odpověď d)Nařízením místně příslušného úřadu.
 
č. 940 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-14 Zjistíte, že poslední kontrola Vašich hasicích přístrojů byla před dvěma lety. Které z následujících opatření musíte provést?

Správná odpověď a)Neprodleně nechám hasicí přístroje zkontrolovat nebo nahradit takovými, jejichž osvědčení o kontrole je ještě platné.
Odpověď b)Překročení data platnosti až do ukončení cesty je bezproblémové.
Odpověď c)Počkám až mi lodní společnost poskytne nové hasicí přístroje.
Odpověď d)Termín platnosti může být překročen až o půl roku. V této době mohu své hasicí přístroje nechat nahradit nebo zkontrolovat.
 
č. 941 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-15 Jak často musí být kontrolovány hasící přístroje na Vašich plavidlech?

Správná odpověď a)Minimálně každé dva roky.
Odpověď b)Minimálně jednou do roku.
Odpověď c)Minimálně každé tři roky.
Odpověď d)Při každém prodloužení schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 942 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-16 Jak lze poznat, zda ruční hasicí přístroj byl zkontrolován?

Správná odpověď a)Z údajů o provedení inspekce na hasicím přístroji a neporušenou pojistkou s plombou na rukojeti.
Odpověď b)Na manometru.
Odpověď c)Z údajů na vnitřní patroně stlačeného plynu.
Odpověď d)Z barvy kontrolní plakety.
 
č. 943 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-17 Kde byste měl pokud možno stát s hasicím přístrojem, pokud hasíte požár?

Správná odpověď a)Po směru větru.
Odpověď b)Proti směru větru.
Odpověď c)V odstupu minimálně sedmi metrů od ohně.
Odpověď d)Na straně ohně, aby bylo možné pozorovat jeho rozšíření.
 
č. 944 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-18 V chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu je zakázáno používat pohyblivé elektrické vedení. Musíte se proto zříci osvětlení lávky na břeh?

Správná odpověď a)Zákaz neplatí pro elektrické kabely k zapojení signálních světel a světel lávky na břeh, pokud místo zapojení (např. zásuvka) je pevně namontováno na plavidle v bezprostřední blízkosti signálního stožáru nebo lávky.
Odpověď b)Zákaz nepřipouští žádné výjimky.
Odpověď c)Zákaz platí jen pro kabely, které jsou kratší než 5,0 m.
Odpověď d)Zákaz platí pouze pro vyšší napětí než 24 V.
 
č. 945 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-19 Jaký účel plní připojení uzemňovacího kabelu k nádobě při plnění?

Správná odpověď a)Odvod elektrostatického náboje.
Odpověď b)Přívod hmoty k pojistce proti přeplnění.
Odpověď c)Doplnění uzemnění baterie.
Odpověď d)Snížení tření mezi stěnou tanku a kapalinou.
 
č. 946 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-20 V jaké lhůtě musí být kontrolovány hasicí přístroje?

Správná odpověď a)Každé dva roky.
Odpověď b)Pouze po každém použití.
Odpověď c)Ročně.
Odpověď d)S obnovením schvalovacího osvědčení.
 
č. 947 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-21 Plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Vedle hasicích přístrojů předepsaných ve všeobecných technických požadavcích, musí být plavidlo v souladu s ADN vybaveno alespoň dvěma dalšími ručními hasicími přístroji. Hasicí přípravek obsažený v těchto hasicích přístrojích musí být vhodný pro hašení požárů spojených s přepravovaným nebezpečným nákladem. Kde lze v ADN nalézt tento požadavek?

Správná odpověď a)V oddílu 8.1.4.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 5.1.4.
Odpověď d)V pododdílu 9.2.0.40.
 
č. 948 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-22 Plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Kde je v ADN uveden požadavek na umístění tabulky se zákazem kouření?

Správná odpověď a)V oddílu 8.3.4.
Odpověď b)V oddílu 1.2.1.
Odpověď c)V oddílu 5.1.4.
Odpověď d)V kapitole 3.2, tabulka A.
 
č. 949 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-23 Musíte okamžitě vstoupit do uzavřeného prostoru, ve kterém je nedostatek kyslíku. Co mimo jiné uděláte?

Správná odpověď a)Použiji ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Použiji únikový prostředek.
Odpověď c)Uvedu do provozu čerpadla.
Odpověď d)Na 1 minutu otevřu kryty nákladních prostorů.
 
č. 950 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-24 Mechanické jiskry vzniknou

Správná odpověď a)úderem kov na kov.
Odpověď b)statickou elektřinou.
Odpověď c)zkratem.
Odpověď d)vzestupem teploty.
 
č. 951 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-25 Čím se nezvýší nebezpečí statického náboje?

Správná odpověď a)Zahřátím kapaliny.
Odpověď b)Vzduchovými bublinami v kapalině.
Odpověď c)Volně padající kapalinou.
Odpověď d)Oběhem kapaliny.
 
č. 952 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-26 Kde se musí nacházet popelníky?

Správná odpověď a)V blízkosti každého východu z obytných prostor a kormidelny.
Odpověď b)Pouze v obytných místnostech.
Odpověď c)Pouze v ložnicích.
Odpověď d)Není žádná povinnost poskytnout popelníky.
 
č. 953 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-27 K předepsaným ručním hasicím přístrojům podle jiných předpisů musí být plavidla, která přepravují nebezpečné věci dle ADN, vybavena dalšími ručními hasicími přístroji vhodnýmié pro nebezpečné věci.. O jaký minimální počet se zde jedná?

Správná odpověď a)2
Odpověď b)1
Odpověď c)3
Odpověď d)4
 
č. 954 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-28 Který hasicí prostředek se také nazývá "suchý led"?

Správná odpověď a)CO2
Odpověď b)AFFF.
Odpověď c)Halon 1301.
Odpověď d)Postřiková pěna.
 
č. 955 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-29 Z jakých důvodů nesmějí být tzv. masky s filtrem nikdy používány v uzavřených místnostech? Protože masky s filtrem

Správná odpověď a)jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu.
Odpověď b)neposkytují ucelenou ochranu obličeje.
Odpověď c)neposkytují ochranu před toxickými plyny.
Odpověď d)poskytují ochranu jen před výbušnými plyny.
 
č. 956 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-30 V čem spočívá účinek práškového hasicího prostředku? Práškový hasicí prostředek převážně

Správná odpověď a)je antikatalytický.
Odpověď b)vytlačuje kyslík.
Odpověď c)chladí.
Odpověď d)uzavírá kyslík.
 
č. 957 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-31 Musíte vstoupit do místnosti, ve které vzniká kouř. Jakou osobní ochrannou výstroj zvolíte?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí.
Odpověď b)Mokré šátky.
Odpověď c)Dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.
Odpověď d)Prachovou masku.
 
č. 958 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-32 Jakou ochranu rozumíme pod pojmem „vhodná ochrana zraku“?

Správná odpověď a)Ochranné brýle.
Odpověď b)Obyčejné brýle.
Odpověď c)Poloviční maska.
Odpověď d)Prachová maska.
 
č. 959 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-33 Kam se musí co nejrychleji uchýlit posádka, která se nachází na palubě při úniku plynového mraku?

Správná odpověď a)Na nějaké místo proti směru větru.
Odpověď b)Na nějaké místo ve směru větru.
Odpověď c)Do strojovny.
Odpověď d)Do bytu.
 
č. 960 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-34 Masky s filtrem smějí být používány pro

Správná odpověď a)práce na palubě.
Odpověď b)práce v nákladním tanku, jestliže koncentrace plynu je méně než 50 obj. %.
Odpověď c)vstup do balastních tanků.
Odpověď d)práce v uzavřených místnostech.
 
č. 961 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-35 U kterých prací se smějí používat masky s filtrem bez předchozí kontroly obsahu kyslíku v ovzduší?

Správná odpověď a)Při pracích na palubě.
Odpověď b)Při pracích v nákladních tancích, jestliže koncentrace plynu je nižší než 50% spodní hranice výbušnosti a v nákladním tanku se nachází dostatek kyslíku.
Odpověď c)Při pracích v hradících prostorech.
Odpověď d)Při pracích v dvojitých bocích.
 
č. 962 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-36 Kde nebo jak se v žádném případě nesmějí používat masky s filtrem s absorpčním materiálem

Správná odpověď a)v uzavřených prostorech.
Odpověď b)na palubě.
Odpověď c)jako záchranné prostředky.
Odpověď d)jako úniková maska.
 
č. 963 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-37 Do místností s obsahem kyslíku méně než 21% se smí vstupovat jen

Správná odpověď a)s ochranným dýchacím přístrojem, nezávislým na okolním vzduchu.
Odpověď b)s maskou s filtrem.
Odpověď c)s filtrem P3.
Odpověď d)s poloviční maskou s bočním filtrem.
 
č. 964 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-38 Požár benzínu nejlépe uhasíme

Správná odpověď a)práškovým hasicím přístrojem.
Odpověď b)přikrývkou.
Odpověď c)pískem.
Odpověď d)vodním hasicím přístrojem.
 
č. 965 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-39 Na ručním hasicím přístroji je pro třídu požáru uvedeno písmeno "C". Tento hasicí přístroj je vhodný pro hašení požárů

Správná odpověď a)plynu.
Odpověď b)lehkých kovů.
Odpověď c)pevných látek, doutnajících.
Odpověď d)kapalin.
 
č. 966 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-40 Na požáry elektrických instalací, které jsou pod napětím, nejlépe použijete

Správná odpověď a)CO2
Odpověď b)pěnu.
Odpověď c)přikrývku.
Odpověď d)vodní proud.
 
č. 967 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-41 Které tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Kyslík podporuje hoření.
Odpověď b)Kyslík je hořlavý.
Odpověď c)Kyslík je výbušný.
Odpověď d)Kyslík je toxický.
 
č. 968 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-42 Aby mohl vzniknout požár, musí se setkat tři faktory. Který z následujících faktorů k nim nepatří?

Správná odpověď a)Dusík.
Odpověď b)Palivo.
Odpověď c)Iniciační zdroj
Odpověď d)Kyslík.
 
č. 969 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-43 Práškový hasicí prostředek ABC není vhodný k hašení

Správná odpověď a)požárů kovů.
Odpověď b)požárů benzínu a plynů.
Odpověď c)požárů elektrických zařízení.
Odpověď d)požárů pevných látek.
 
č. 970 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-44 Proč se při hašení ohně používá rozstřikovací proud?

Správná odpověď a)Protože oheň lze lépe uhasit díky chladivému účinku.
Odpověď b)Protože ten, kdo hasí, musí zůstat mokrý.
Odpověď c)Protože je vhodný pro všechny požáry.
Odpověď d)Protože lze hasit s lepším zacílením.
 
č. 971 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-45 Vaše plavidlo je naloženo toxickými látkami. Po havárii z plavidla uniká náklad. Co musí vůdce plavidla udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Zapojit signál "nepřibližuj se".
Odpověď b)Vypnout modrá světla/odstranit modré kužele.
Odpověď c)Přečíst si písemné pokyny.
Odpověď d)Informovat příjemce.
 
č. 972 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-46 Proč se při hašení požáru, pokud je to možné, používá tryskající vodní proud? Protože

Správná odpověď a)tryskající vodní proud má dobrý chladící účinek.
Odpověď b)tryskající vodní proud má velký mechanický účinek.
Odpověď c)je zapotřebí málo vody.
Odpověď d)lze hasit cíleně.
 
č. 973 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-47 Který z následně uvedených hasicích prostředků je nejvhodnější pro hašení požáru elektrické rozvodny?

Správná odpověď a)CO2.
Odpověď b)Vodní mlha.
Odpověď c)Pěna.
Odpověď d)Voda.
 
č. 974 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-48 Jak lze nejlépe zkontrolovat, zda je v uzavřené místnosti požár?

Správná odpověď a)Opatrným ohmatáním stěn nebo dveří.
Odpověď b)Otevřením dveří.
Odpověď c)Instalováním teploměru.
Odpověď d)Vyčkáním.
 
č. 975 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-49 Stala se nehoda s ublížením na zdraví. Na co musí dbát osoba, poskytující první pomoc?

Správná odpověď a)Na svoje vlastní bezpečí.
Odpověď b)Zda byla informována policie.
Odpověď c)Zda postižený leží na suchu.
Odpověď d)Zda postižený může být přepravován.
 
č. 976 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-50 U někoho během práce s určitou látkou nastanou dýchací potíže. Nejdříve

Správná odpověď a)postiženého odvedete na čerstvý vzduch.
Odpověď b)uložíte postiženého do klidného prostředí.
Odpověď c)zavoláte lékaře.
Odpověď d)podáte postiženému kyslík.
 
č. 977 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-51 Co pokaždé dáte s sebou, jestliže někdo na palubě z důvodu zasažení nebezpečnou látkou musí být odvezen do nemocnice?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu k dané nebezpečné látce.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Cestovní pas.
Odpověď d)Osobní výstroj.
 
č. 978 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-52 Jak se do lidského těla mohou dostat toxické látky?

Správná odpověď a)Nadýcháním, požitím a kůží.
Odpověď b)Pouze přes dýchací cesty.
Odpověď c)Pouze nadýcháním a požitím.
Odpověď d)Pouze požitím.
 
č. 979 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-53 Jak budete nejdříve postupovat, jestliže někdo ztratil vědomí?

Správná odpověď a)Uvolním veškerý těsný oděv postiženého.
Odpověď b)Začnu dýcháním z úst do úst.
Odpověď c)Postiženého zakryji dekou.
Odpověď d)Ústa postiženého vyčistím.
 
č. 980 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-54 Pokud někdo utrpěl popáleniny, nesmíme mu svléci oděv

Správná odpověď a)aby se zamezilo zvětšení rány.
Odpověď b)protože by se poškozený mohl nachladit.
Odpověď c)protože oděv poškozeného by se mohl ztratit.
Odpověď d)protože bychom tím poškozenému přivodili bolesti.
 
č. 981 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-55 Pokud se části těla dostaly do styku s nebezpečnými látkami, co je potřeba obecně udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Opláchnout velkým množstvím vody.
Odpověď b)Provést ošetření mastí na popáleniny.
Odpověď c)Odebrat se na pohotovost.
Odpověď d)Postižené části těla uchovávat v teple.
 
č. 982 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-57 Co je třeba udělat postiženému, pokud se mu dostala do očí kyselina?

Správná odpověď a)Vypláchnout velkým množstvím vody.
Odpověď b)Oči zakrýt suchou vatou.
Odpověď c)Oči zakrýt mokrou vatou.
Odpověď d)Použít oční mast.
 
č. 983 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-58 Pokud se někomu ústy dostane do žaludku žíravá látka, nesmíme nikdy

Správná odpověď a)vyvolat zvracení.
Odpověď b)dát vypít sklenici vody.
Odpověď c)dát vypít sklenici mléka.
Odpověď d)postiženému dát vypít sklenici vody, ve které jsou rozpuštěné dvě lžíce soli.
 
č. 984 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-59 Při popáleninách spočívá první pomoc

Správná odpověď a)v polévání velkým množstvím studené vody.
Odpověď b)v namazání mastí proti popáleninám.
Odpověď c)v namaštění kůže.
Odpověď d)ve svléknutí oděvu.
 
č. 985 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-61 Chlazení popálenin se provádí výlučně

Správná odpověď a)velkým množstvím tekoucí studené (vlažné) vody.
Odpověď b)desinfekčním prostředkem.
Odpověď c)těžkou vodou.
Odpověď d)mýdlovým roztokem.
 
č. 986 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-62 Hovoříte o bezvědomí, jestliže

Správná odpověď a)postižený nereaguje vůbec nebo skoro vůbec.
Odpověď b)postižený je modrý.
Odpověď c)puls a dýchání vysadily.
Odpověď d)postižený již nedýchá.
 
č. 987 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-63 Oči, které přišly do styku s nebezpečnými látkami, ošetříte

Správná odpověď a)vypláchnutím velkým množstvím vody.
Odpověď b)vysušením.
Odpověď c)podáním mléka k vypití.
Odpověď d)vypláchnutím fyziologickým roztokem.
 
č. 988 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-64 Někdo spolkl toxickou látku. Jak ho ošetříte?

Správná odpověď a)Dáte mu vypít hodně vody.
Odpověď b)Provedete výplach žaludku.
Odpověď c)Podáte mu prášky na žaludek.
Odpověď d)V případě kyseliny mu necháte vypít louh a opačně.
 
č. 989 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-65 První pomoc při bezvědomí je

Správná odpověď a)postiženého uložit do stabilizované polohy, aby se zamezilo zadušení a zkontrolovat, zda postižený dýchá.
Odpověď b)uklidnit postiženého a ovívat jej chladným vzduchem.
Odpověď c)zjistit příčinu a provést opatření, aby se v budoucnu bezvědomí zamezilo.
Odpověď d)umělé dýchání nebo přivádět kyslík.
 
č. 990 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-66 Jaké opatření by mělo být přijato, pokud osoby po požití žíravé látky ztratí vědomí?

Správná odpověď a)V žádném případě nevyvolávat zvracení.
Odpověď b)V určitých případech vyvolat zvracení.
Odpověď c)V každém případě vyvolat zvracení.
Odpověď d)Podat kyselinu.
 
č. 991 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-67 Co uděláte při úrazech elektrickým proudem?

Správná odpověď a)Pokusím se bezpečně vypnout proud.
Odpověď b)Počkám na odborníka.
Odpověď c)Budu myslet jen na vlastní bezpečnost.
Odpověď d)Pokusím se snížit napětí.
 
č. 992 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-68 Jaká jsou základní pravidla při poskytování první pomoci?

Správná odpověď a)Zhodnotit nebezpečí, zjistit, co oběti schází, pokud možno hned na místě nehody poskytnout pomoc, oběť uklidnit.
Odpověď b)Zhodnotit nebezpečí, přehlédnout materiální škody, pokud možno hned na místě nehody uklidnit oběti.
Odpověď c)Poskytnout správnou první pomoc, v žádném případě nepředávat informace policii, zjistit, co oběti schází, zhodnotit nebezpečí.
Odpověď d)Poskytnout první pomoc, policii a záchrannému personálu nabídnout pomoc, varovat další plavidla.
 
č. 993 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-69 Domníváte se, že postižený utrpěl šok. Co uděláte?

Správná odpověď a)Nenecháte ho prochladnout a nenecháte ho pít.
Odpověď b)Necháte mu velkým množstvím vody chladit hlavu.
Odpověď c)Položíte ho podélně a pod šíji mu položíte studený obklad.
Odpověď d)Necháte ho rychle běhat, aby zůstal zahřátý.
 
č. 994 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-70 První pomoc má za účel

Správná odpověď a)zabránit těžkým poraněním.
Odpověď b)zabránit invaliditě.
Odpověď c)naučené použít v praxi.
Odpověď d)sám sebe realizovat.
 
č. 995 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-71 Jak nejdříve ošetříte popáleninu?

Správná odpověď a)Ochladím vodou.
Odpověď b)Ovinu šátkem.
Odpověď c)Zasypu pudrem.
Odpověď d)Zakryji tukem.
 
č. 996 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-72 Někdo utrpěl poranění nebezpečnou látkou. Které doklady byste měl v každém případě předat lékaři?

Správná odpověď a)Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.
Odpověď b)Plaveckou služební knížku.
Odpověď c)Pas.
Odpověď d)Schvalovací osvědčení.
 
č. 997 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-73 Tlačný remorkér tlačí čtyři tlačné čluny. Dva čluny jsou naložené žíravými látkami třídy 8. Kde se musí nacházet osobní ochranná výstroj?

Správná odpověď a)Pouze na tlačném remorkéru.
Odpověď b)Na všech čtyřech tlačných člunech.
Odpověď c)Na obou člunech, které jsou naloženy nebezpečným nákladem a na tlačném remorkéru.
Odpověď d)Minimálně na jednom tlačném člunu.
 
č. 998 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-74 Pro koho musí být na plavidle vhodné únikové prostředky?

Správná odpověď a)Pro každou osobu, která se nachází na plavidle.
Odpověď b)Pouze pro posádku.
Odpověď c)Pro každého člena posádky a pro úředníky s kontrolní funkcí.
Odpověď d)Pro osoby, které se nachází na plavidle, které nejsou držiteli osvědčení ADN.
 
č. 999 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110-08.0-75 Používání ohně nebo otevřeného světla je na většině míst na plavidle zakázána. Kde smíte používat oheň nebo otevřené světlo?

Správná odpověď a)V obytných prostorech a v kormidelně.
Odpověď b)Ve strojovnách a provozních prostorách.
Odpověď c)V obytných prostorách a strojovnách.
Odpověď d)Ve strojovnách a v kormidelně.
 
č. 1000 Zkratka souboru otázek: AA8
Otázka110 08.0-76 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Přístup do nákladních prostor pod palubu je dovolen pouze osobám s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu. Které osoby jsou oprávněny toto dýchací zařízení použít?

Správná odpověď a)Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout
Odpověď b)Všichni členové posádky
Odpověď c)Každý člen posádky, který absolvoval školení ABC
Odpověď d)Pouze držitel osvědčení o zvláštních znalostech ADN
 
č. 1512 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-01 Suchá plavidla přepravují nebezpečné věci v kusech. Je povoleno mimo chráněnou oblast používání drenážních čerpadel, která jsou poháněna kapalnými pohonnými hmotami?

Správná odpověď a)Ano, pokud bod vzplanutí pohonné látky je 55 °C nebo více.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, pokud jsou uzavřené kryty nákladních prostor.
Odpověď d)Ano, pokud kusy zásilek neobsahují žádné látky třídy 1.
 
č. 1513 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-02 Nákladní prostory u plavidel pro přepravu suchých nákladů, přepravující nebezpečné věci, musí být vpředu a vzadu ohraničené:

Správná odpověď a)vodotěsnou kovovou přepážkou.
Odpověď b)hradicí přepážkou.
Odpověď c)pseudo-hradicí překážkou.
Odpověď d)dřevěnou překážkou.
 
č. 1514 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-03 V jaké minimální vzdálenosti od otvorů nákladního prostoru musí být umístěno výfukové potrubí spalovacích motorů?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)2,50 m.
Odpověď c)3,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 1515 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-04 Každý nákladní prostor musí být vpředu a vzadu ohraničen přepážkou. Jak musí být tato přepážka provedena?

Správná odpověď a)Jako vodotěsná.
Odpověď b)Jako plynotěsná.
Odpověď c)Jako těsná vůči stříkající vodě.
Odpověď d)Jako prachuvzdorná.
 
č. 1516 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-05 Smějí být na plavidlech, přepravujících nebezpečné věci, používány k zakrytí dotčených nákladních prostor plachty?

Správná odpověď a)Pouze tehdy, když jsou plachty těžko zápalné.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Pouze tehdy, jestliže nebezpečné látky jsou přepravovány v kusech.
Odpověď d)Pouze tehdy, jestliže v nákladním prostoru je zabudován další ventilátor, aby se zamezilo srážení vody.
 
č. 1517 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-06 U plavidel pro přepravu suchých nákladů, přepravujících nebezpečné věci, musí v mnoha případech být možné mechanicky větrat nákladní prostory. Jak velká musí být kapacita ventilátorů?

Správná odpověď a)Musí dohromady být schopné obnovit objem prázdného nákladního prostoru alespoň pětkrát za hodinu.
Odpověď b)Musí být schopné obnovit dohromady objem prázdného nákladního prostoru minimálně desetkrát za hodinu.
Odpověď c)Ohledně kapacity větrání nejsou stanoveny žádné požadavky.
Odpověď d)To je závislé na tom, zda ventilátor nákladní prostor odsává nebo zda do nákladního prostoru je dmýchán vzduch.
 
č. 1518 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-07 Smí být dvojité dno v oblasti nákladního prostoru zřízeno jako palivové tanky?

Správná odpověď a)Ano, pokud výška činí minimálně 0,60 m a nákladními prostory neprochází žádné palivové potrubí nebo otvory.
Odpověď b)Ne, pokud příslušný úřad k tomu nedal zvláštní svolení.
Odpověď c)Ne, to je zakázané.
Odpověď d)Ano, pokud výška činí minimálně 0,50 m a nákladními prostory neprochází žádné palivové potrubí nebo otvory.
 
č. 1519 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-08 Na tlačných člunech bez vlastního pohonu, které přepravují nebezpečné věci

Správná odpověď a)se musí nacházet alespoň jedno hasicí nebo balastní vodní čerpadlo.
Odpověď b)se musí nacházet minimálně dvě pevně instalovaná hasicí čerpadla.
Odpověď c)se nemusí nacházet žádné hasicí čerpadlo.
Odpověď d)se v chráněné oblasti musí nacházet alespoň jedno elektricky poháněné hasicí nebo balastní vodní čerpadlo.
 
č. 1520 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-09 Když musí být strojovny vybaveny pevně nainstalovaným hasicím zařízením, musí hasící zařízení

Správná odpověď a)být možné uvést do provozu z vhodného místa mimo prostory, které mají být chráněny.
Odpověď b)být možné uvést do provozu z kormidelny.
Odpověď c)být možné uvést do provozu na vstupu do strojovny.
Odpověď d)být možné uvést do provozu z obytných místností.
 
č. 1521 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-10 Aby se zajistilo, že přes zařízení k hašení požárů se nemohou dostat do obytných prostor nebo služebních místností mimo chráněnou oblast plyny, musí potrubí být vybaveno

Správná odpověď a)pružinovým nevratným ventilem.
Odpověď b)krytem.
Odpověď c)ventilem.
Odpověď d)otočným ventilem.
 
č. 1522 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-11 Jako varné přístroje smějí být na palubě plavidel pro přepravu nebezpečných věcí používány pouze přístroje, které

Správná odpověď a)jsou poháněné elektricky.
Odpověď b)jsou poháněné plynem.
Odpověď c)jsou poháněné kapalnými pohonnými hmotami.
Odpověď d)jsou poháněné kapalným nebo pevným palivem.
 
č. 1523 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-12 Jaká minimální vzdálenost musí být udržována mezi nebezpečnými látkami nebo předměty třídy 1 a anténami elektronických zařízení na palubě plavidel pro přepravu suchých nákladů?

Správná odpověď a)2,00 m.
Odpověď b)3,00 m.
Odpověď c)4,00 m.
Odpověď d)1,00 m.
 
č. 1524 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-13 V blízkosti každého východu z kormidelny na plavidle pro přepravu suchých nákladů se musí nacházet následující:

Správná odpověď a)popelník.
Odpověď b)tabule s upozorněním: "Dveře prosíme okamžitě zavřít".
Odpověď c)tabule s upozorněním: "Otevření bez svolení vůdce plavidla povoleno. Po otevření dveří okamžitě zase zavřít".
Odpověď d)tabule s upozorněním: "Otevření povoleno pouze se svolením vůdce plavidla.".
 
č. 1525 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-14 U plavidel pro přepravu suchých nákladů s dvojitou obšívkou, která odpovídají dodatečným předpisům ADN, musí odstup mezi boční stěnou plavidla a boční stěnou nákladního prostoru, pokud neexistuje žádné další zesílení vzhledem k předpisům o dimenzování dle stavebního předpisu nějaké uznávané klasifikační společnosti, činit minimálně:

Správná odpověď a)0.80 m.
Odpověď b)0,90 m.
Odpověď c)1,00 m.
Odpověď d)1,10 m.
 
č. 1528 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-17 U plavidla s dvojitou obšívkou, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN, musí výška dvojitého dna

Správná odpověď a)činit minimálně 0,50 m.
Odpověď b)odpovídat šířce dvojitých boků.
Odpověď c)nesmí přesáhnout 0,50 m.
Odpověď d)činit minimálně 0,60 m.
 
č. 1529 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-18 Chráněná oblast plavidla s dvojitou obšívkou, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN pro plavidla s dvojitou obšívkou, musí

Správná odpověď a)být provedena minimálně s dvojitými boky a dvojitým dnem.
Odpověď b)být provedena minimálně s dvojitými boky.
Odpověď c)být provedena ve strojovně s dvojitými boky a dvojitým dnem.
Odpověď d)být provedena minimálně s dvojitými boky, dvojitým dnem a ve strojovně s dvojitými boky.
 
č. 1530 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-19 U plavidel s dvojitou obšívkou, která odpovídají dodatečným stavebním předpisům ADN pro plavidla s dvojitou obšívkou, a jsou vybavena drenážním tankem v dvojitém dně, přičemž obsah drenážního tanku je 0,04 m3, musí odstup mezi lodním dnem a drenážním tankem činit minimálně:

Správná odpověď a)0,50 m.
Odpověď b)0,40 m.
Odpověď c)0,30 m.
Odpověď d)0,60 m.
 
č. 1535 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-24 Kde se na námořních plavidlech, které odpovídají předpisům SOLAS, kapitola II-2, pravidlo 54, podle ADN musí nacházet výstupní otvory výfukového potrubí?

Správná odpověď a)Musí být vzdáleny minimálně 2,00 m od otvorů do nákladních prostor
Odpověď b)Musí být vzdáleny minimálně 1,00 m od otvorů do nákladních prostor
Odpověď c)Musí se vždy nacházet za kormidelnou
Odpověď d)Musí být vzdáleny minimálně 3,00 m od otvorů do nákladních prostor
 
č. 1536 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-25 Podle ADN varné a chladicí přístroje v kormidelně u plavidel pro přepravu suchých nákladů

Správná odpověď a)jsou povoleny jen tedy, pokud je spodní část kormidelny z kovu.
Odpověď b)nejsou vůbec povoleny.
Odpověď c)jsou povoleny jen tedy, jestliže odstup kormidelny od nákladních prostor činí minimálně 4,00 m.
Odpověď d)jsou povoleny jen tehdy, jestliže odstup kormidelny od nákladních prostor činí minimálně 3,00 m.
 
č. 1537 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-026 Dveře od obytných prostor nasměrované k nákladním prostorům na palubě pro plavidla suchých nákladů

Správná odpověď a)musí být možné plynotěsně uzavřít.
Odpověď b)musí být opatřeny pružinovým zatížením, takže po otevření se hned zase mohou zavřít.
Odpověď c)nesmí mít žádné okno.
Odpověď d)musí být možné vodotěsně uzavřít.
 
č. 1538 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-27 Jaké předpisy platí pro přepravu látek třídy 7, s výjimkou látek UN 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333?

Správná odpověď a)smějí být přepravovány pouze v plavidlech s dvojitou obšívkou, která odpovídají dodatečným stavebním předpisům ADN.
Odpověď b)smějí být přepravovány pouze v plavidlech, jejichž nákladní prostory mají kryty z oceli.
Odpověď c)smějí podle ADN být přepravovány v plavidlech jak s jednoduchou, tak i s dvojitou obšívkou.
Odpověď d)smějí být přepravovány jen v plavidlech, jejichž nákladní prostory jsou vybaveny kryty z hliníku.
 
č. 1539 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-28 Mají se přepravovat nebezpečné věci, pro jejichž přepravu jsou předepsány dodatečné ventilátory. Kde musí být umístěny odsávací šachty?

Správná odpověď a)Musí být umístěny 50 mm od podlahy nákladního prostoru a nacházet se na jeho nejkrajnějších koncích.
Odpověď b)Musí končit minimálně 1,00 m nad dnem nákladního prostoru.
Odpověď c)Musí vést až do odstupu 50 mm ke dnu nákladního prostoru a nacházet se vpředu v nákladním prostoru.
Odpověď d)Musí vést až do odstupu 50 mm ke dnu nákladního prostoru a nacházet se v zadní části nákladního prostoru.
 
č. 1540 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-29 Mohou být dvojité boky u plavidla pro přepravu suchých nákladů s dvojitými boky a dvojitým dnem zařízeny pro příjem balastní vody?

Správná odpověď a)Ano, dvojité boky smí být postavené pro příjem balastní vody.
Odpověď b)Ne, protože když se dvojité boky naplní vodou, je ohrožena stabilita plavidla.
Odpověď c)Ano, pokud dvojité boky mohou být vyprázdněné během 30 minut.
Odpověď d)Ne, dvojité boky slouží jako bezpečnostní zóna a musí tudíž vždy zůstat prázdné.
 
č. 1541 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-030 Podle oddílu 8.1.4 ADN musí být na palubě plavidla pro přepravu nebezpečných věcí dva přídavné ruční hasicí přístroje. Kde musí být tyto přídavné hasicí přístroje umístěny?

Správná odpověď a)V chráněné oblasti, resp. v bezprostřední blízkosti chráněné oblasti.
Odpověď b)Mimo chráněnou oblasti.
Odpověď c)Na vnější straně kormidelny. Tak je možné je v případě potřeby rychle uvidět a použít.
Odpověď d)Na vhodném místě, které je určeno znalcem.
 
č. 1542 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-31 Musí mít, podle ADN, otvory komínů u plavidel přepravujících suché náklady nějaké zařízení?

Správná odpověď a)Ano, zařízení, které zamezí úniku jisker a zabrání vniknutí vody.
Odpověď b)Ano, zařízení, které zabrání vniknutí vody.
Odpověď c)Ano, zařízení, které zamezí úniku jisker.
Odpověď d)Ne. O tom v ADN nic uvedeno není.
 
č. 1543 Zkratka souboru otázek: GS2
Otázka120 02.0-32 Jaké předpisy platí podle ADN pro elektrická zařízení, která se nacházejí na palubě v chráněné oblasti nákladního plavidla a nelze je odpojit od napětí centrálním vypínačem?

Správná odpověď a)Musí odpovídat typu „omezené nebezpečí výbuchu.“
Odpověď b)Musí být požárně bezpečné podle IEC 60079-1A.
Odpověď c)Musí být vodotěsné, aby se zamezilo zkratům.
Odpověď d)Musí odpovídat typu „ověřená bezpečnost".
 
č. 1542 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-01 Plavidlo přepravuje volně loženou látku UN 1435 POPEL ZINKOVÝ. Co je třeba zajistit během plavby? Musíte

Správná odpověď a)větrat prostory, které hraničí s nákladním prostorem který tuto látku obsahuje.
Odpověď b)během jízdy mít otevřená okna a dveře.
Odpověď c)nákladní prostory utěsnit tak, aby z nich neunikl žádný plyn.
Odpověď d)nákladní prostory odplynovat každou půlhodinu.
 
č. 1543 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-02 Plavidlo typu RO/RO je nakládáno silničními motorovými vozidly. Kolikrát za hodinu musí být v nákladním prostoru obnoven vzduch?

Správná odpověď a)pětkrát.
Odpověď b)třicetkrát.
Odpověď c)dvacetkrát.
Odpověď d)desetkrát.
 
č. 1544 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-03 Plavidlo přepravuje látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ, balené. Kdy musí být větrány nákladní prostory?

Správná odpověď a)Pokud při měření je naměřena koncentrace plynu nad 10 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Vždy, když zboží je naloženo do nákladního prostoru.
Odpověď c)Za jízdy, každou hodinu 15 minut.
Odpověď d)Pokud při měření je naměřena koncentrace plynu pod 10% spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1545 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-04 Plavidlo přepravuje látku UN 1408, FERROSILICIUM, volně loženou. Při měření je zjištěna koncentrace plynu nad 10 % spodní hranice výbušnosti. Jak musí být větrány nákladní prostory?

Správná odpověď a)Plným výkonem ventilátorů.
Odpověď b)Ventilátory musí být uvedeny do pozice "stand by".
Odpověď c)15 minut v hodině.
Odpověď d)Jednou za 8 hodin.
 
č. 1546 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-005 Plavidlo pro suché náklady se čtyřmi nákladními prostory přepravuje 300 tun látky UN 1408 FERROSILICIUM ve volně loženém stavu ve 2. nákladním prostou. Které nákladní prostory nebo prostory musí být během plavby větrány?

Správná odpověď a)Nákladní prostor 2 a všechny nákladní prostory a prostory, které hraničí s nákladním prostorem 2.
Odpověď b)Nákladní prostor 2.
Odpověď c)Všechny nákladní prostory, tedy prostory 1, 2, 3 a 4.
Odpověď d)Tento náklad při přepravě formou volně ložený nemusí být větrán.
 
č. 1547 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-06 Pokud plavidlo přepravuje látku UN 1398, SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ, volně ložený a při měření je zjištěna koncentrace plynu nad 10 % spodní hranice výbušnosti, pak nákladní prostory, ve kterých se látka nachází:

Správná odpověď a)musí být větrány plným výkonem ventilátorů.
Odpověď b)musí být předpisově utěsněny.
Odpověď c)musí být větrány přirozeným prouděním vzduchu.
Odpověď d)nemusí být větrány.
 
č. 1548 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-07 Musíme vyložit látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je přepravován ve volně loženém stavu. Která z následujících opatření musí být přijata před zahájením vykládky?

Správná odpověď a)Příjemce musí změřit koncentraci plynu v odpovídajících nákladních prostorech.
Odpověď b)Okna a dveře obytných místností musí být hermeticky uzavřené z důvodu úniku toxických látek.
Odpověď c)Vůdce plavidla musí změřit koncentraci plynů v odpovídajících nákladních prostorech.
Odpověď d)Příjemce musí změřit toxicitu v odpovídajících nákladních prostorech.
 
č. 1549 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-08 Musíme vyložit látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je přepravován ve volně loženém stavu. Pod jakou hodnotou se musí minimálně nacházet koncentrace plynů, než lze skutečně začít s vykládkou? Minimálně

Správná odpověď a)50 procent pod spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď b)10 procent pod spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)20 procent pod spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď d)40 procent pod spodní hranicí výbušnosti.
 
č. 1550 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-09 Musíme naložit látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je přepravován ve volně loženém stavu. Kdy musí být změřena koncentrace plynů?

Správná odpověď a)Bezprostředně po nakládce a po jedné hodině.
Odpověď b)Každých osm hodin po nakládce.
Odpověď c)Během nakládky až hodinu po nakládce a pak hodinu před vykládkou.
Odpověď d)Během přepravy se měření nemusí provádět.
 
č. 1551 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-10 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje látku UN 2211 KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad se přepravuje ve volně loženém stavu. Během plavby musí být měřena koncentrace plynů v těch nákladních prostorech, kde jsou polymerní kuličky umístěny. Jaká opatření musí být přijata, pokud je koncentrace plynu o 20% vyšší než hranice výbušnosti?

Správná odpověď a)Musí být větrány nákladní prostory.
Odpověď b)Musí být informován příslušný úřad.
Odpověď c)Musí být informováni příjemce nákladu nebo zasilatel.
Odpověď d)Není třeba provést žádná další opatření, mezní hranice se nachází u 50% spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1552 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-11 Látka UN 1408 FERROSILICIUM je přepravována ve volně loženém stavu. Kdy se za normálních provozních podmínek musí provést měření koncentrace plynů v nákladním prostoru?

Správná odpověď a)Bezprostředně po nakládce a pak po jedné hodině.
Odpověď b)Bezprostředně po nakládce, po jedné hodině a pak každých osm hodin.
Odpověď c)Bezprostředně po nakládce, pak po jedné hodině a po každé hodině.
Odpověď d)Nikdy.
 
č. 1553 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-12 Za kterých podmínek není potřeba čistit nákladní prostor?

Správná odpověď a)Pokud nový náklad sestává ze stejné látky jako předchozí (platí pro volně ložené látky).
Odpověď b)Pokud předchozí náklad byl náklad třídy 4.2.
Odpověď c)Pokud předchozí náklad byl náklad třídy 4.3.
Odpověď d)Pokud předchozí náklad byl náklad třídy 4.1.
 
č. 1554 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-13 UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ, je přepravován v plavidle pro přepravu suchých nákladů. Musí být, s přihlédnutím k povaze tohoto nákladu, větrány obytné prostory?

Správná odpověď a)Ne, to není nutné.
Odpověď b)Ano, to je u tohoto nákladu předepsané.
Odpověď c)Ne, pokud náklad není volně ložený.
Odpověď d)Ano, pokud došlo k úniku nákladu.
 
č. 1555 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-14 Pokud látky třídy 9 znečistily nákladní prostor, musí tento nákladní prostor

Správná odpověď a)být řádně vyčištěn, ledaže nový náklad sestává z téže nebezpečné látky jako předcházející náklad.
Odpověď b)být vyčištěn speciálně k tomu určeným čistícím prostředkem, než se převezme nový náklad.
Odpověď c)být důkladně vyčištěn, pokud nový náklad nesestává z látky třídy 8.
Odpověď d)být vždy, než se smí naložit nový náklad, dekontaminován firmou, specializovanou na tyto práce.
 
č. 1556 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-15 Látka UN č. 2506 HYDROGENSÍRAN AMONNÝ je přepravována ve volně loženém stavu. Jaká opatření se musí provést v nákladních prostorech?

Správná odpověď a)Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být vyložené nebo ošetřené tak, že je vyloučena koroze působením nákladu.
Odpověď b)Před začátkem nakládky musí být nákladní prostory speciálně vysušeny.
Odpověď c)Před začátkem nakládky musí nákladní prostory být dodatečně větrány minimálně hodinu.
Odpověď d)Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být vyložené nebo ošetřené tak, že je vyloučené prosáknutí nákladu.
 
č. 1557 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-16 Látka UN 1334 NAFTALEN, SUROVÝ je přepravována ve volně loženém stavu. Jaká opatření se musí provést v nákladních prostorech?

Správná odpověď a)Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být obložené nebo ošetřené tak, že nejsou snadno hořlavé a nehrozí nebezpečí je vyloučené prosáknutí nákladu.
Odpověď b)Před začátkem nakládky musí být nákladní prostory profouknuty inertním plynem, aby během nakládky nemohlo dojít k situaci ohrožení ohněm.
Odpověď c)Vnitřní plochy nákladních prostor musí být obložené nebo ošetřené tak, že je vyloučena koroze působením nákladu.
Odpověď d)Před začátkem nakládky musí nákladní prostory být vytřené do sucha, aby se v nich nenacházela žádná voda.
 
č. 1558 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-17 Při přepravě výbušných látek a předmětů na plavidle přepravujícím suché náklady musí všechna elektrická zařízení

Správná odpověď a)v nákladních prostorech být bez napětí a chráněna proti neúmyslnému zapnutí.
Odpověď b)být odstraněna z chráněné oblasti.
Odpověď c)která se normálně nachází v nákladních prostorech, být odstraněna.
Odpověď d)v nákladních prostorech během nakládky a vykládky bez napětí.
 
č. 1559 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-18 V plavidle pro přepravu suchých nákladů se přepravuje několik kontejnerů obsahujících látky třídy 5.2. Kdy musí být otevřené nákladní prostory větrané?

Správná odpověď a)Nákladní prostory musí být větrány, jestliže existuje podezření na poškození kontejneru, nebo únik obsahu látky.
Odpověď b)Na kontejnerovém plavidle s otevřenými nákladními prostory se tyto nákladní prostory nemusí nikdy větrat.
Odpověď c)U tohoto nákladu musí nákladní prostory být vždy větrány.
Odpověď d)Nákladní prostory musí u tohoto náklady být větrány jen během nakládky a vykládky.
 
č. 1560 Zkratka souboru otázek: GS3
Otázka120 03.0-19 Vaším plavidlem pro přepravu suchých nákladů přepravujete několik kontejnerů s látkami třídy 3. Domníváte se, že jeden z kontejnerů je netěsný. Jaká opatření musíte na plavidle provést?

Správná odpověď a)Nákladní prostor musí být větrán.
Odpověď b)Kontejner musí být zakryt plachtou.
Odpověď c)Kontejner musí být namáčen, aby se chladil
Odpověď d)Otvory strojovny jakož dveře a okna obytných místností musí být okamžitě uzavřena.
 
č. 1560 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-01 Zde uvedená značka s označením druhu nebezpečí znamená, že příslušná nebezpečná látka je:

Správná odpověď a)radioaktivní.
Odpověď b)nebezpečná ohněm (kapalné látky).
Odpověď c)nebezpečná ohněm (pevné látky).
Odpověď d)žíravá.
 
č. 1561 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-02 Podléhají olejnatá semena, rozemletá semena a kalové koláče obsahující rostlinný olej, která jsou ošetřeny rozpouštědly a nejsou samozápalné, ADN?

Správná odpověď a)Ne, pokud byly připraveny nebo ošetřeny tak, že během přepravy se nemohou uvolňovat žádné nebezpečné plyny v nebezpečných množstvích (žádné nebezpečí výbuchu) a je-li toto uvedeno v přepravním dokladu.
Odpověď b)Rostlinné produkty nejsou nebezpečná věc, protože nejsou uváděné v ADN.
Odpověď c)Ano, v každém případě, i když byly připraveny nebo ošetřeny tak, že během přepravy se nemohou uvolňovat žádné nebezpečné plyny v nebezpečných množstvích.
Odpověď d)Ano, pokud před nakládkou alespoň tři dny nebyly skladovány na suchém vzduchu.
 
č. 1562 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-03 Na kusech mohou být umístěny bezpečnostní značky podle RID, ADR nebo IMDG Code. Kde lze nalézt význam těchto bezpečnostních značek?

Správná odpověď a)V části 5 ADN.
Odpověď b)V Příloze 3 CEVNI.
Odpověď c)V písemných pokynech podle bodu 5.4.3.
Odpověď d)V osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 1563 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-04 Jakou bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí je označen kus, který obsahuje hořlavé kapaliny třídy 3?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1564 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-05 Která bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí platí pro nebezpečné látky třídy 4.3?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1565 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-06 Jaký význam má zde uvedená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí?

Správná odpověď a)Organický peroxid.
Odpověď b)Látka nebezpečná výbuchem.
Odpověď c)Hořlavá tuhá látka.
Odpověď d)Samozápalná látka.
 
č. 1566 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-07 Jaké je největší množství látky UN 1428, SODÍK, třída 4.3 v ocelových sudech, obalová skupina I, které smí být přepravováno jedním plavidlem, aniž by musela být aplikována všechna ustanovení ADN?

Správná odpověď a)300 kg.
Odpověď b)Pro tuto látku neplatí žádné podlimitní množství.
Odpověď c)3 000 kg.
Odpověď d)30 000 kg.
 
č. 1567 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-08 Jaké největší množství látky UN 3102, PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, TUHÝ, třída 5.2 v ocelových sudech, smí být přepravováno jedním plavidlem, aniž by musela být aplikována všechna ustanovení ADN?

Správná odpověď a)Pro tuto látku neplatí žádné vynětí z platnosti pro množství přepravované na plavidle.
Odpověď b)300 kg.
Odpověď c)3 000 kg.
Odpověď d)Pro třídu 5.2 neplatí žádné omezení množství.
 
č. 1568 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-09 Jaké největší množství žíravých látek třídy 8 v plastových kanystrech, obalová skupina III, smí být přepravováno jedním plavidlem, aniž by musela být aplikována všechna ustanovení dohody ADN?

Správná odpověď a)3 000 kg.
Odpověď b)300 kg.
Odpověď c)30 000 kg.
Odpověď d)Pro třídu 8 neplatí žádné podlimitní množství.
 
č. 1569 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-10 Vedle 1000 t pásové oceli sestává náklad ve Vašem plavidle ještě z 30 t látky UN 1830, KYSELINA SÍROVÁ, v ocelových sudech (třída 8). Smíte s tímto naloženým zbožím na plavidle přepravovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo se na plavidle nenacházejí ze služebních důvodů?

Správná odpověď a)Přeprava takových osob je zakázána.
Odpověď b)V daném případě ano, protože pro přepravu kyseliny sírové stejně nepotřebuji žádné osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí a kyselina není ani hořlavá, ani nebezpečná výbuchem.
Odpověď c)Ano, ale pouze se svolením vlastníka plavidla.
Odpověď d)Ano, se zvláštním povolením příslušného úřadu.
 
č. 1570 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-11 Plavidlo má tři modré kužely. Jaký odstup musí být minimálně udržován od obytných sídel a tankových skladů, pokud plavidlo kotví mimo místa kotvení zvláště uvedených místně příslušným orgánem?

Správná odpověď a)500 m
Odpověď b)50 m
Odpověď c)100 m
Odpověď d)1000 m
 
č. 1571 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-12 Smějí být látky třídy 6.1 a 8 v IBC ukládány společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano za předpokladu, že jsou odděleny v horizontálním odstupu minimálně 3,00 m a nejsou uloženy na sobě.
Odpověď b)Ano, smějí být společně naloženy bez jakékoliv podmínky.
Odpověď c)Ne, látky těchto dvou tříd musí být odděleny minimálně jednou vodotěsnou přepážkou nákladního prostoru.
Odpověď d)Ne, látky třídy 6.1 nesmějí být nikdy uloženy do stejného nákladního prostoru s látkami ostatních tříd.
 
č. 1572 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-13 Smějí být látky třídy 1 různých skupin snášenlivosti ukládány společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano, pokud toto vyplývá z tabulky, uvedené v bodě 7.1.4.3.4 (podle skupin snášenlivosti).
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Není žádný zákaz společné nakládky, ale musí být dodrženy předpisy pro uložení.
Odpověď d)Pouze se souhlasem odborníka pro trhaviny.
 
č. 1573 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-14 Plavidlo přepravuje v dřevěných krabicích věci třídy 1, pro které je v tabulce A oddílu 3.2.1 předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Smějí být do stejného nákladního prostoru uloženy látky třídy 6.2?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou od sebe oddělené v odstupu minimálně 12,00 m.
Odpověď b)Ne, látky těchto dvou tříd nesmějí být přepravovány ve stejném plavidle.
Odpověď c)Ano, pokud to připouštějí skupiny snášenlivosti.
Odpověď d)Ne, pouze se souhlasem odborníka.
 
č. 1574 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-15 Smějí být ocelové sudy s látkou UN 1614, KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ a plastové kanystry s látkou UN 2309, OKTADIEN uloženy společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ne, bez ohledu na množství, nebezpečné látky, pro které je ve sloupci (12) tabulky A oddílu 3.2.1 předepsáno označení dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly, nesmějí být uloženy ve stejném nákladním prostoru s hořlavými látkami, pro které je ve sloupci (12) tabulky A oddílu 3.2.1 předepsáno označení jedním modrým kuželem nebo jedním modrým světlem.
Odpověď b)Ne, látky těchto dvou tříd nesmějí být přepravovány ve stejném plavidle.
Odpověď c)Ano, pokud je dodržen horizontální odstup minimálně 3 m.
Odpověď d)Ano, pro tyto dvě látky vůbec žádný zákaz společné nakládky neexistuje.
 
č. 1575 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-16 Kde v ADN můžete najít předpisy, platné pro přepravu nebezpečných látek všech tříd, týkající se zákazu společné nakládky?

Správná odpověď a)V pododílech 7.1.4.3 až 7.1.4.5.
Odpověď b)V oddíle 3.2.1, tabulka A.
Odpověď c)V oddíle 3.2.1, tabulka C.
Odpověď d)V pododílech 1.1.3.1 až 1.1.3.6.
 
č. 1576 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-17 Smějí být kusy, které obsahují různé nebezpečné látky, ukládány vedle sebe?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze při dodržení zákazů společné nakládky.
Odpověď b)Ne, zásadně ne.
Odpověď c)Ano, pouze platí zákaz ukládání na sobě.
Odpověď d)Ano, jen musí být viditelné bezpečnostní značky s označením druhu nebezpečí.
 
č. 1577 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-18 Jednoplášťové plavidlo má schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Obdržíte příkaz převzít následující látky a předměty třídy 1, shodné s ADN - 20 t UN 0340, NITROCELULOSA (klasifikační kód 1.1D) - 5 t UN 0131, ZAŽEHOVAČE ZÁPALNIC (klasifikační kód 1.4S) - 10 t UN 0238, RAKETY, TAHAČE LAN (klasifikační kód 1.2G) Smí se tento náklad přepravit při dodržení omezení přepravovaného množství?

Správná odpověď a)Ne, jedna ze 3 partií překračuje přípustnou netto hmotnost.
Odpověď b)Ano, podle tabulky vymezující množství pro třídu 1 nejsou překročeny největší hmotnosti.
Odpověď c)Ano, pokud nitrocelulóza bude uložena v předním a zápalné šňůry v zadním nákladním prostoru.
Odpověď d)Ano, pro tyto látky neexistuje žádné omezení přepravovaného množství.
 
č. 1578 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-19 Plavidlo je naloženo výbušnými látkami a předměty, u nichž je v tabulce 3.2, sloupci (12) předepsáno značení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Jaký minimální odstup k jiným plavidlům musí pokud možno udržovat plavidlo během jízdy?

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)100 m.
Odpověď c)10 m.
Odpověď d)20 m.
 
č. 1579 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-20 Do nákladního motorového plavidla se nakládá kromě jiného partie 25 t látky UN 1223, PETROLEJ v ocelových sudech. Musí se plavidlo z důvodu tohoto nebezpečného nákladu označit modrým světlem/modrým kuželem?

Správná odpověď a)Ne, protože pro látku UN 1223, PETROLEJ není předepsáno označení modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď b)Ano, protože je překročena brutto hmotnost 3 000 kg.
Odpověď c)Ne, protože partie nepřekračuje váhu brutto hmotnost 25 t.
Odpověď d)Ano, všechna plavidla, která přepravují látky třídy 3, musí být označena modrým světlem/modrým kuželem.
 
č. 1580 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-21 Motorovým plavidlem se přepravuje kromě jiného partie 30 t látky UN 1263 BARVA, obalová skupina I v ocelových sudech. Musí se plavidlo z důvodu tohoto nebezpečného nákladu označit modrým světlem/modrým kuželem?

Správná odpověď a)Ano, protože brutto hmotnost nákladu překračuje 300 kg.
Odpověď b)Ano, všechna plavidla, která přepravují látky třídy 3, musí být označena modrým světlem/modrým kuželem.
Odpověď c)Ne, kvůli tomuto druhu přepravy plavidlo nemusí být zvláštně označeno.
Odpověď d)Ne, označení modrým světlem/modrým kuželem musí být provedeno pouze u tankových plavidel.
 
č. 1581 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-22 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů s jednoduchou obšívkou, které má schvalovací osvědčení, přepravuje v kusech pouze látku UN 3101 PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ. Jaké je největší povolené množství této látky?

Správná odpověď a)15 000 kg.
Odpověď b)300 000 kg.
Odpověď c)100 000 kg.
Odpověď d)50 000 kg.
 
č. 1582 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-23 Co je hlavním účelem značení kusů bezpečnostními značkami?

Správná odpověď a)Ze symbolů lze kromě jiného zjistit, jaká nebezpečí z nebezpečného nákladu vychází.
Odpověď b)Příjemce má vědět, který kus zásilky je určen pro něj.
Odpověď c)Vůdce plavidla má být upozorněn na to, že všechny kusy zásilek, označené bezpečnostními značkami, smí naložit pouze na palubu.
Odpověď d)Označení kusů zásilek bezpečnostními značkami s označením druhu nebezpečí má ulehčit celní odbavení v mezinárodní přepravě.
 
č. 1583 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-24 Která z vyobrazených bezpečnostních značek s označením druhu nebezpečí poukazuje na nebezpečné žíravé vlastnosti kusové zásilky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1584 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-25 Která z vyobrazených bezpečnostních značek s označením druhu nebezpečí upozorňuje na nebezpečné toxické vlastnosti kusové zásilky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1585 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-26 Kde v ADN najdete vzory bezpečnostních značek s označením druhu nebezpečí, které jsou předepsány mezinárodními předpisy? V

Správná odpověď a)kapitole 5.2.a 5.3.
Odpověď b)oddíle 1.2.1.
Odpověď c)oddíle 3.2.2, tabulka B.
Odpověď d)pododdíle 7.1.5.0.2.
 
č. 1586 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-27 Jaký má význam, když na jednom ocelovém sudu jsou přilepené dvě různé značky s označením druhu nebezpečí?

Správná odpověď a)Z tohoto kusu vychází více druhů nebezpečí.
Odpověď b)Kus smí být přepravován pouze v rámci přístavu, nikoliv na otevřené vodní cestě.
Odpověď c)Vždy existuje zákaz společné nakládky s jinými nebezpečnými látkami.
Odpověď d)O této přepravě nebezpečných věcí musí být informována policie.
 
č. 1587 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-28 U některých látek třídy 3 kromě nebezpečí požáru ještě existuje jiné nebezpečí. Jak je u kusů na toto další nebezpečí upozorněno?

Správná odpověď a)Označením kusů zásilek odpovídajícím doplňujícími bezpečnostními značkami s označením druhu nebezpečí.
Odpověď b)Záznamem v přepravním dokladu.
Odpověď c)K bezpečnostní značce s označením druhu nebezpečí pro hořlavé kapaliny se připíše minimálně 3 cm velkým písmem, UN číslo nebezpečné látky.
Odpověď d)Zvýrazněním (červeným podtržením) dodatečného nebezpečí v písemných pokynech.
 
č. 1588 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-29 Smějí být látky třídy 6.1 a 8, naložené v různých kontejnerech s uzavřenými kovovými stěnami, uloženy ve stejném nákladním prostoru (případně za jakých podmínek)?

Správná odpověď a)Kdykoliv, bez dalších podmínek.
Odpověď b)V žádném případě nesmí být uloženy do stejného nákladního prostoru.
Odpověď c)Látky různých tříd musí být oddělené horizontálním odstupem minimálně 3,00 m.
Odpověď d)Smějí být ukládány ve stejném nákladním prostoru pouze pokud nejsou ukládány na sebe.
 
č. 1589 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-30 Nakládáme látku UN 1716 ACETYLBROMID v kusech. Které z následujících tvrzení je nepravdivé?

Správná odpověď a)Kusy zásilek s ACETYLBROMIDEM musí být uloženy odděleně od jiných kusů zásilek, které neobsahují žádné nebezpečné látky.
Odpověď b)Ocelové sudy s ACETYLBROMIDEM musí být uloženy minimálně 1,00 m od obytných prostor, strojoven, kormidelny a zdrojů tepla.
Odpověď c)Kusy zásilek musí být vzdáleny nejméně 12 m od ostatních nebezpečných věcí, pro které je předepsáno značení třemi modrými kužely/světly
Odpověď d)Kusy zásilek musí být chráněny proti povětrnostním vlivům.
 
č. 1590 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-31 Plavidlo přepravuje látku UN 1428, SODÍK v kusech. Jaké množství této látky může být na plavidle přepravováno v kusech, aniž by se musela dodržet všechna ustanovení dohody ADN?

Správná odpověď a)do 300 kg.
Odpověď b)do 50 kg.
Odpověď c)třída 4.3 nezná žádné podlimitní množství.
Odpověď d)do 5 000 kg.
 
č. 1591 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-32 Určitý typ nebezpečné látky třídy 2 označený bezpečnostní značkou č. 2.3 musí být přepravován ve volně loženém stavu. Jaká je maximální povolená brutto hmotnost, pokud se ve smyslu ADN nejedná o plavidlo s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)120 000 kg.
Odpověď b)50 000 kg.
Odpověď c)300 000 kg.
Odpověď d)není omezeno.
 
č. 1592 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-33 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka:

Správná odpověď a)je hořlavá tuhá látka.
Odpověď b)je hořlavá kapalina.
Odpověď c)stykem s vodou vyvíjí hořlavé plyny.
Odpověď d)je výbušná.
 
č. 1593 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-34 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka je:

Správná odpověď a)nehořlavý, netoxický plyn.
Odpověď b)organický peroxid.
Odpověď c)žíravá látka.
Odpověď d)toxická látka.
 
č. 1594 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-35 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka je:

Správná odpověď a)žíravá látka.
Odpověď b)nehořlavý plyn.
Odpověď c)organický peroxid.
Odpověď d)toxická látka.
 
č. 1595 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-36 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka:

Správná odpověď a)je infekční.
Odpověď b)při styku s vodou vyvíjí hořlavé plyny.
Odpověď c)je toxická.
Odpověď d)nesmí být nakládána s jinými látkami do stejného plavidla.
 
č. 1596 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-37 Která bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí uvádí, že kus obsahuje samozápalné látky?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1597 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-38 Kus, který obsahuje žíravé látky, musí být označen:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1598 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-39 Látky podporující hoření, které jsou přepravovány v kusech, musí být označeny následující bezpečnostní značkou:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1599 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-40 Kusy, které obsahují hořlavé tuhé látky, musí být označené:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1600 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-41 Jakou bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí se označují kusy, které obsahují hořlavé plyny?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1601 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-42 Kusy, které obsahují výbušné látky, musí být označeny:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1602 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-43 Plavidlo přepravuje kusy obsahující látky třídy 6.1 a kusy obsahující látky třídy 5.2, pro které je v tabulce A oddílu 3.2.1 předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Smějí být tyto kusy ukládány do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou tyto kusy zásilek od sebe oddělené v odstupu minimálně 12,00 m.
Odpověď b)Ne, to je zakázané, protože pro kusy zásilek s látkami třídy 6.1 je předepsáno označení minimálně dvěma modrým kužely nebo dvěma modrými světly.
Odpověď c)Ano, pokud jsou kusy zabalené v kontejneru s uzavřenými kovovými stěnami
Odpověď d)Ne, látky tříd 6.1 a 5.2 na jednom plavidle nejsou povolené.
 
č. 1603 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-44 Smějí být kusy s látkami tříd 6.1 a 6.2 v IBC naloženy společně do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou od sebe oddělené v horizontálním odstupu minimálně 3,00 m.
Odpověď b)Ano, pokud jsou uložené na sebe.
Odpověď c)Ne, to není dovoleno.
Odpověď d)Ano, ale ne do stejného nákladového prostoru.
 
č. 1604 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-45 Smějí být kusy s látkami tříd 3 a 6.1 v IBC naloženy společně do stejného nákladního prostoru, pokud není v oddílu 3.2.1 tabulky A předepsáno žádné označení modrými kužely?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou od sebe oddělené v horizontálním odstupu minimálně 3,00 m.
Odpověď b)Ano, pokud jsou uložené na sebe.
Odpověď c)Ano, ale ne do stejného nákladového prostoru.
Odpověď d)Ne, to není dovoleno.
 
č. 1605 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-46 Jaký význam má, jestliže na kusu jsou nalepené dvě různé bezpečnostní značky s označením druhu nebezpečí?

Správná odpověď a)Látka obsažená v kusu vykazuje více druhů nebezpečí.
Odpověď b)Kus se smí přepravovat pouze uvnitř přístavu, nikoliv na otevřené vodní cestě.
Odpověď c)Existuje vždy zákaz společné nakládky s jinými nebezpečnými náklady.
Odpověď d)O této přepravě nebezpečného nákladu musí být informována policie.
 
č. 1606 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-47 Na přepravu některých nebezpečných věcí se vztahují maximální přípustné brutto hmotnosti (omezení přepravovaného množství). Kde se v ADN nachází příslušná ustanovení?

Správná odpověď a)V oddíle 7.1.4.1.
Odpověď b)V pododdíle1.2.2.2.2.
Odpověď c)V kapitole 3.2.
Odpověď d)V pododdíle 9.3.2.23.
 
č. 1607 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-48 V jaké kapitole ADN jsou uvedeny předpisy pro nakládku, vykládku a ostatní manipulaci s nákladem, které je nutné dodržovat při přepravě nebezpečných věcí všech tříd v plavidlech pro přepravu suchého nákladu?

Správná odpověď a)7.1.
Odpověď b)1.1.
Odpověď c)7.2.
Odpověď d)8.2.
 
č. 1608 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-49 Co je v ADN uvedeno o vytápění nákladních prostor? Vytápění nákladních prostor

Správná odpověď a)je zakázáno.
Odpověď b)je kdykoliv povoleno.
Odpověď c)je předepsáno v určitých případech.
Odpověď d)je povoleno pouze se souhlasem nakládce.
 
č. 1609 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-50 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí udává, že příslušná látka

Správná odpověď a)je výbušná.
Odpověď b)je nebezpečná ohněm (kapalná látka).
Odpověď c)při styku s vodou může vyvíjet hořlavé plyny.
Odpověď d)je nebezpečná ohněm (pevná látka).
 
č. 1610 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-51 Na kterých místech smějí být nakládány nebo vykládány nebezpečné věci v kusech, pro které je vyžadováno označení jedním modrým kuželem/modrým světlem?

Správná odpověď a)na místech k tomu určených nebo schválených místně příslušným úřadem.
Odpověď b)na všech místech, které se nachází mimo zastavěná území.
Odpověď c)v petrolejových přístavech.
Odpověď d)na všech místech, která vůdce plavidla považuje za vhodná.
 
č. 1611 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-52 U které třídy musí být k dodržení zákazu společné nakládky u nákladů v kusech zohledněna skupina snášenlivosti?

Správná odpověď a)Třída 1.
Odpověď b)Třída 2.
Odpověď c)Třída 3.
Odpověď d)Třída 6.1.
 
č. 1612 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-53 Smějíbýt kusy s látkami třídy 6.1, pro které je v oddíle 3.2.1, tabulka A předepsáno označení dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly, uloženy ve stejném nákladním prostoru s jiným nákladem?

Správná odpověď a)Ano, smějí být ukládány do stejného nákladního prostoru se všemi ostatními látkami při dodržení předepsané vzdálenosti, kromě hořlavých látek, pro které v kapitole 3.2.1., tabulka A je předepsáno označení jedním modrým kuželem nebo jedním modrým světlem.
Odpověď b)Ne, smějí být ukládány do stejného nákladního prostoru pouze s látkami třídy 6.1.
Odpověď c)Ano, smějí být ukládány do stejného nákladního prostoru se všemi ostatními náklady kromě potravin, poživatin a krmiv.
Odpověď d)Ne, nesmějí být ukládány do stejného nákladního prostoru se žádnými jinými náklady.
 
č. 1613 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-54 Musíme naložit kontejnery s uzavřenými kovovými stěnami obsahující látky tříd 6.1 a 8. Jaký minimální odstup na stranách musí být dle ADN dodržen?

Správná odpověď a)Minimální odstupy nejsou předepsané.
Odpověď b)3.00 m.
Odpověď c)2.00 m.
Odpověď d)2.50 m.
 
č. 1614 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-55 Látky tříd 6.1 a 6.2 musí být přepravovány na paletách. V jakém odstupu musí na stranách být oddělené?

Správná odpověď a)3,00 m.
Odpověď b)2,40 m.
Odpověď c)2,60 m.
Odpověď d)2,80 m.
 
č. 1615 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-56 Mohou být kusy s látkami třídy 1, pro které je předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, nakládány společně do jednoho nákladního prostoru s látkami třídy 6.1?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou oddělené horizontálně alespoň 12,00 m.
Odpověď b)Ano, pokud jsou oddělené horizontálně alespoň 3,00 m.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)Ano, pokud jsou ukládány na sobě.
 
č. 1616 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-57 Musíme přepravitlátky tříd 6.1 a 8, pro které není v oddíle 3.2.1, tabulce A vyžadováno žádné označení. Smí být tyto látky naloženy do stejného nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, musí být uloženy na palubě.
Odpověď c)Ne, nesmějí být přepravovány v jednom plavidle.
Odpověď d)Ne, musí být uloženy v oddělených nákladních prostorech.
 
č. 1617 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-58 Kdy se smí překládat náklad mimo povolené překladiště?

Správná odpověď a)Pokud to místně příslušný úřad povolil.
Odpověď b)Neexistují žádné zvláštní předpisy.
Odpověď c)Při překládce na rejdách.
Odpověď d)Pokud je nejbližší schválené manipulační zařízení vzdáleno více než 2 kilometry.
 
č. 1618 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-59 Dva kontejnery s uzavřenými kovovými stěnami jsou položeny na sebe. Jeden z nich je naložen toxickými látkami třídy 6.1, druhý žíravými látkami třídy 8. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze když jsou uložené na palubě.
Odpověď d)Ano, ale pouze když jsou uložené pod palubou.
 
č. 1619 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-60 Máte přepravit následující kontejnery: konterner s plachtou (žádná uzavřená kovová střecha), naložený látkami třídy 3; konterner s plachtou (žádná uzavřená kovová střecha), naložený látkami třídy 5.1. Jaký je minimální odstup, který musí být mezi oběma kontejnery dodržen?

Správná odpověď a)2,40 m.
Odpověď b)5,00 m.
Odpověď c)4,80 m.
Odpověď d)10,00 m.
 
č. 1620 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-61 Kromě věcí, pro které není předepsáno označení modrým kuželem, jsou přepravovány dvě nádoby s látkou UN 1397 FOSFID HLINITÝ o celkové hmotnosti 50 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)2 modré kužely / modrá světla.
Odpověď b)Žádné označení.
Odpověď c)1 modrý kužel / modré světlo.
Odpověď d)3 modré kužely / modrá světla.
 
č. 1621 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-62 Na palubě plavidla je přepravován kontejner s 5200 kg látky UN 1950 AEROSOLY, hořlavé, třída 2, klasifikační kód 5F. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)Žádné označení.
Odpověď b)1 modrý kužel / modré světlo.
Odpověď c)2 modré kužely / modrá světla.
Odpověď d)3 modré kužely / modrá světla.
 
č. 1622 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-63 Kde v ADN najdeme dovolené brutto hmotnosti (omezeni přepravovaného množství) pro přepravu určitých nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)V pododdílu 7.1.4.1.3
Odpověď b)V oddílu 3.2.1
Odpověď c)V pododdílu 1.1.3.6.1
Odpověď d)V pododdílu 7.1.5.0.2
 
č. 1623 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-64 Nebezpečný náklad obsahující 2500 kg látky UN 1159 DIISOPROPYLETHER musí být přepraven samostatně ve schváleném obalu na plavidle pro přepravu suchých nákladů. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)Plavidlo z důvodu přepravy této nebezpečné věci nemusí být označeno.
Odpověď b)Jedním modrým kuželem, jedním modrým světlem.
Odpověď c)Dvěma modrými kužely, dvěma modrými světly.
Odpověď d)Oranžovou tabulí podle RID/ADR.
 
č. 1624 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-65 Na palubě plavidla musí být přepraveny následující nebezpečné věci v uzavřených kontejnerech: - 50 ocelových sudů, v každém 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, celkové množství 11 000 kg; a - 100 plastových kanystrů, v každém 20 l látky UN 2256 CYKLOHEXEN, třída 3, obalová skupina II, celkové množství 1 850 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)žádné označení.
Odpověď b)1 modrým kuželem / 1 modrým světlem.
Odpověď c)to stanoví příkazce.
Odpověď d)2 modrými kužely / 2 modrými světly.
 
č. 1625 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-66 Na palubě plavidla musí být přepraveny následující nebezpečné věci v uzavřených kontejnerech: - 500 ocelových sudů, v každém 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, celkové množství 110 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)2 modrými kužely / 2 modrými světly.
Odpověď b)1 modrým kuželem / 1 modrým světlem.
Odpověď c)to stanoví příkazce.
Odpověď d)žádné označení.
 
č. 1626 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-67 Na palubě plavidla musí být přepraveno 10 tankových kontejnerů, z nichž každý obsahuje 24 tun látky UN 1203 BENZIN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, třída 3, obalová skupina II. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)1 modrým kuželem / 1 modrým světlem.
Odpověď b)2 modrými kužely / 2 modrými světly.
Odpověď c)to stanoví příkazce.
Odpověď d)žádné označení.
 
č. 1627 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-68 Na palubě plavidla musí být přepraveny následující nebezpečné věci v uzavřených kontejnerech: - 500 ocelových sudů, v každém 200 l látky UN 1230 METHANOL, třída 3, obalová skupina II, celkové množství 85 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno?

Správná odpověď a)žádné označení
Odpověď b)1 modrým kuželem / 1 modrým světlem
Odpověď c)to stanoví příkazce
Odpověď d)2 modrými kužely / 2 modrými světly
 
č. 1628 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-69 Vnitrozemské plavidlo musí kromě kusů přepravit i kontejner s uzavřenými kovovými stěnami obsahující: - 10 sudů, v každém 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, a další kontejner s uzavřenými kovovými stěnami se - 100 plastovými kanystry, v každém 20 l látky UN 2256 CYKLOHEXEN, třída 3, obalová skupina II. Smějí tyto dva kontejnery být uloženy ve stejném prostoru vedle sebe?

Správná odpověď a)Ano, protože obě látky se nachází v kontejnerech s uzavřenými kovovými stěnami.
Odpověď b)Ne, protože látky, pro které je předepsán jeden modrý kužel, nesmí být uloženy ve stejném nákladním prostoru s látkou, pro kterou jsou předepsány dva modré kužely.
Odpověď c)Ne, protože nebezpečné látky různých tříd nesmějí nikdy být uloženy do stejného nákladního prostoru.
Odpověď d)Ano, kontejnery smějí být uloženy ve stejném nákladním prostoru, ale jen při dodržení minimálního odstupu 3 m.
 
č. 1629 Zkratka souboru otázek: GS6
Otázka120 06.0-70 Která značka platí pro látky ohrožující životní prostředí

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1621 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-01 Přepravujete ve Vašem plavidle kromě jiného 20 t UN 2448, SÍRA, ROZTAVENÁ, 30 t UN 1498, DUSIČNAN SODNÝ a 10 t UN 2031, KYSELINA DUSIČNÁ. Potřebujete pro tento nebezpečný náklad schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí podle 8.1.8.1 ADN?

Správná odpověď a)Ano, v každém případě.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, pokud je toto předepsáno v jednom ze tří přepravních dokladů.
Odpověď d)Ano, pokud toto je předepsáno v písemných pokynech.
 
č. 1622 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-02 Vůdce plavidla pro přepravu suchých nákladů musí při přepravě nebezpečných věcí před nástupem jízdy vystavit více dokumentů. Který z následovně uvedených dokumentů to kromě jiného je?

Správná odpověď a)Plán uložení nákladu, ze kterého je zřejmé, jaké nebezpečné věci (označení dle přepravního dokladu) jsou uloženy v jednotlivých nákladních prostorách nebo na palubě.
Odpověď b)Potvrzení, ve kterém se vůdce plavidla zaručuje, že nebezpečná věc byla naložena a uložena dle předpisů ADN.
Odpověď c)Seznam, ve kterém je zřetelné místo nakládky, označení místa nakládky jakož datum a čas nakládky každé nebezpečné věci.
Odpověď d)Pro každou nebezpečnou věc písemné pokyny.
 
č. 1623 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-03 Kdo musí vystavit pro plavidlo přepravující suchý náklad plán uložení nákladu, pokud plavidlo má naložené nebezpečné věci různých tříd?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla.
Odpověď b)Nakládce.
Odpověď c)Odborník.
Odpověď d)Disponent rejdařství.
 
č. 1624 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-04 Na plavidle pro suchý náklad máte naloženo 10 lahví plynu s látkou UN 1978, PROPAN. Hmotnost brutto každé lahve činí 35 kg. Potřebujete pro přepravu tohoto nákladu zkapalněného plynu schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Ano, plavidlo v daném případě musí mít schvalovací osvědčení, protože brutto hmotnost celého nákladu je větší než 300 kg.
Odpověď b)Ano, látky třídy 2 smějí být přepravovány pouze na plavidlech se schvalovacím osvědčením.
Odpověď c)Ano, pro přepravu nebezpečných věcí je vždy zapotřebí schvalovací osvědčení.
Odpověď d)Ne, podlimitní množství pro třídu 2 činí v daném případě 3 000 kg hmotnosti brutto.
 
č. 1625 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-05 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů, které má i schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí, má naložený náklad pšenice. Vůdce plavidla obdrží příkaz, ve spřažené sestavě převézt tlačný člun bez schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Smí to udělat?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou obě plavidla podle osvědčení pro plavbu v sestavě vhodné.
Odpověď b)Ano, schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí předepsáno. pouze pokud jedno z plavidel vyžaduje označení modrým kuželem.
Odpověď c)Ne, naložená plavidla pro přepravu suchých nákladů se nesmějí pohybovat se spřaženými tlačnými čluny na boku.
Odpověď d)Ne, pokud v sestavě jedoucí plavidlo má schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí, musí toto schvalovací osvědčení mít i ostatní plavidla této sestavy.
 
č. 1626 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-06 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů a přepravujete pšenici. Smíte vzít s sebou podélně spřažený prázdný, neodplynovaný tankový tlačný člun, který předtím přepravoval nebezpečné věci?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze pokud plavidlo pro přepravu suchých nákladů má platné schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď b)Ano, ale pouze když obě plavidla jsou správně označena kužely.
Odpověď c)Ano, plavidlo pro přepravu suchých nákladů v tomto případě nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí.
Odpověď d)Ne, to je zakázané.
 
č. 1627 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-07 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů, spřažené s tlačným člunem, přepravuje v sestavě nebezpečné věci. Tlačný člun přepravuje štěrk. Které plavidlo/která plavidla musí být vybaveno/vybavena schvalovacím osvědčením pro přepravu nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Obě plavidla.
Odpověď b)Pouze plavidlo pro přepravu suchých nákladů.
Odpověď c)Pouze tlačný člun.
Odpověď d)Žádné z obou plavidel.
 
č. 1628 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-08 Kontejnerové plavidlo s nizozemskou posádkou přepravuje nebezpečné věci z Nizozemí do Bulharska. V jakém jazyce musí být dopravcem předané písemné pokyny?

Správná odpověď a)V nizozemském jazyce. V nizozemském a německém jazyce
Odpověď b)V anglickém, německém a francouzském jazyce.
Odpověď c)V nizozemském a německém jazyce.
Odpověď d)V nizozemském nebo německém jazyce.
 
č. 1629 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-09 Pro nakládku výbušných látek, pro které v oddíle 3.2.1, tabulce A je předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, je zapotřebí písemné povolení. Kdo toto povolení vystavuje?

Správná odpověď a)příslušný úřad.
Odpověď b)místní hasiči.
Odpověď c)říční policie.
Odpověď d)klasifikační společnost
 
č. 1630 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-10 Přepravujete výbušné látky, pro které je v oddíle 3.2.1, tabulce A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Pro vykládku je potřebné písemné povolení. Kdo toto povolení vystavuje?

Správná odpověď a)Příslušný úřad.
Odpověď b)Říční policie.
Odpověď c)Klasifikační společnost.
Odpověď d)Místní hasiči.
 
č. 1631 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-11 Pro překládku výbušných látek, pro které je v oddíle 3.2.1, tabulce A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, je potřebné povolení. Kdo toto povolení vystavuje?

Správná odpověď a)Příslušný úřad.
Odpověď b)Klasifikační společnost.
Odpověď c)Místní hasiči.
Odpověď d)Říční policie.
 
č. 1632 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-12 V souladu s ADN musí být vypracován plán uložení nákladu pro plavidla přepravující suchý náklad. Co je třeba uvést v plánu uložení nákladu pro přepravu nebezpečné věci uvést?

Správná odpověď a)podle přepravního dokladu.
Odpověď b)jedno jak, ale orámovat červenou barvou.
Odpověď c)obchodním názvem.
Odpověď d)s uvedením pouze příslušné třídy.
 
č. 1633 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-13 Jedete s nákladním plavidlem pro přepravu suchých nákladů, které je naloženo nebezpečnými věcmi, je překročeno podlimitní množství. Které z následujících dokumentů musí být na plavidle?

Správná odpověď a)Schvalovací osvědčení a písemné pokyny.
Odpověď b)Schvalovací osvědčení a kontrolní list.
Odpověď c)Písemné pokyny a kontrolní list.
Odpověď d)Schvalovací osvědčení a osvědčení o nepřítomnosti plynu.
 
č. 1634 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-14 Během jízdy z obalu unikne velmi nepatrné množství nákladu. Kde najdete opatření, která máte provést?

Správná odpověď a)V písemných pokynech.
Odpověď b)V plánu uložení nákladu.
Odpověď c)V bezpečnostním plánu.
Odpověď d)V přepravním dokladu.
 
č. 1635 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-15 Co musí zapsat do plánu uložení nákladu vůdce kontejnerového plavidla?

Správná odpověď a)Číslo kontejneru.
Odpověď b)Oficiální pojmenování látky jakož úřední číslo plavidla.
Odpověď c)Číslo kontejneru a pokud existuje, číslo látky, délku a šířku kontejneru.
Odpověď d)Oficiální pojmenování látky, množství a třídu.
 
č. 1636 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-16 Přepravujete látku třídy 1, která je v přepravním dokladu popsána následovně:„UN 0392 HEXANITROSTILBEN 1.1 D“ Jaký význam má v této souvislosti písmeno „D“?

Správná odpověď a)Je to tzv. písmeno skupiny snášenlivosti a na základě tohoto písmene lze stanovit, zda společná přeprava s určitými jinými výbušnými látkami ve stejném nákladním prostoru je zakázána nebo povolena.
Odpověď b)Poukazuje na to, kolik této výbušné látky můžeme na plavidle přepravovat
Odpověď c)Je to tzv. písmeno skupiny snášenlivosti a na základě tohoto písmene lze stanovit, zda je výbušná látka znecitlivěná.
Odpověď d)Na základě tohoto písmena lze stanovit, zda společná přeprava s látkami třídy 3 ve stejném nákladním prostoru je zakázána nebo povolena.
 
č. 1637 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-17 Které doklady se musí vždy nacházet na plavidle, i když plavidlo přepravuje nebezpečné věci, které podle 1.1.3.6.1 ADN spadají do podlimitního množství?

Správná odpověď a)Přepravní doklad a plán uložení nákladu.
Odpověď b)Přepravní doklad a písemné pokyny.
Odpověď c)Schvalovací osvědčení a písemné pokyny.
Odpověď d)Plán uložení nákladu a schvalovací osvědčení.
 
č. 1638 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-18 Plavidlo musí přepravit nebezpečné věci z Antverp do Rotterdamu. Vůdce plavidla a odborník ovládají jen francouzský jazyk. V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být písemné pokyny?

Správná odpověď a)Ve francouzském jazyce.
Odpověď b)Alespoň v nizozemském jazyce.
Odpověď c)Pouze v nizozemském jazyce.
Odpověď d)V nizozemském, německém, anglickém a francouzském jazyce.
 
č. 1639 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-19 Musíte do plavidla pro přepravu suchých nákladů naložit nebezpečné látky třídy 3, obalová skupina III v ocelových sudech o celkové hmotnosti 1 500 kg. Musí Vám dopravce předat písemné pokyny?

Správná odpověď a)Ne, při tomto množství nemusí být předány žádné písemné pokyny.
Odpověď b)Ano, smí být předány po nakládce, avšak před opuštěním místa nakládky.
Odpověď c)Protože se jedná o hořlavou kapalinu, není toto zapotřebí, protože plavidlo pro přepravu suchých nákladů tuto látku nesmí přepravovat.
Odpověď d)Ano, musí být předány před nakládkou.
 
č. 1640 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-20 K čemu slouží na plavidle pro přepravu suchých nákladů kniha kontrol?

Správná odpověď a)Do knihy kontrol se musí zapisovat všechny výsledky měření toxicity, koncentrace plynů a měření kyslíku.
Odpověď b)Do knihy kontrol se zapisují všechny výsledky měření koncentrace hořlavých plynů a kyslíku, ale ne výsledky měření toxicity.
Odpověď c)Do knihy kontrol je zapsáno, které produkty plavidlo pro přepravu suchého nákladu smí přepravovat.
Odpověď d)Kniha kontrol u plavidel s dvojitou obšívkou uvádí výsledky kontroly stability.
 
č. 1641 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-21 Které doklady musí být vůdci plavidla předány před začátkem nakládky pro přepravy nebezpečných věcí?

Správná odpověď a)Přepravní doklad a písemné pokyny.
Odpověď b)Přepravní doklad.
Odpověď c)Žádné, protože u plavidel pro přepravu suchých nákladů mohou být doklady vůdcii plavidla předány také po nakládce ale před odjezdem.
Odpověď d)Písemné pokyny.
 
č. 1642 Zkratka souboru otázek: GS7
Otázka120 07.0-22 Co stvrzuje schvalovací osvědčení plavidla pro suchý náklad?

Správná odpověď a)Plavidlo je v souladu s platnými požadavky ADN.
Odpověď b)Plavidlo odpovídá platným požadavkům ADN a proto smí přepravovat nebezpečné věci v nákladních tancích.
Odpověď c)Plavidlo odpovídá všeobecným technickým požadavkům.
Odpověď d)Plavidlo je vybaveno v souladu s požadavky ADN.
 
č. 1640 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-01 Z cisternového kontejneru uniká plyn třídy 2. Koho je za všech okolností třeba informovat nejdříve?

Správná odpověď a)Centrálu revíru.
Odpověď b)Lodní policii.
Odpověď c)Klasifikační společnost.
Odpověď d)Tisk.
 
č. 1641 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-02 Z krytů nákladních prostor na plavidle pro přepravu suchých nákladů, naložené nebezpečným nákladem, se musí seškrábat barva. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne, při těchto pracích na krytech nákladních prostor by mohly vznikat jiskry.
Odpověď b)Ano, na ochozu mimo nákladní prostor smějí být prováděny práce, i když při tom mohou vznikat jiskry.
Odpověď c)Ne, všude na plavidle pro přepravu suchých nákladů, naloženém nebezpečným nákladem, je zakázáno provádět práce, při kterých by mohly vznikat jiskry.
Odpověď d)Ano, při škrábání barvy nemohou vznikat žádné jiskry.
 
č. 1642 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-03 Během přepravy kusů, které všechny pochází od stejného odesilatele, vznikl nepříjemný zápach, jehož příčina Vám není známa. Je zapotřebí provést opatření? Pokud ano, jaká?

Správná odpověď a)Provedu opatření, uvedená v písemných pokynech.
Odpověď b)Není třeba přijmout žádná zvláštní opatření. Je možné pokračovat v cestě za sledování situace.
Odpověď c)Pro bezpečnost to oznámím hasičům.
Odpověď d)Musí být aktivován signál "Nepřibližujte se" a situace musí být i nadále sledována.
 
č. 1643 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-04 Plavidlo je nakládáno výbušnými látkami. Blíží se bouřka. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Nakládku během bouřky přeruším.
Odpověď b)S plavidlem se okamžitě vzdálím od překladiště.
Odpověď c)Budu pracovat dál, pokud zařízení na břehu má hromosvod.
Odpověď d)Budu pokračovat v práci, až přístavní úřad, příslušný pro překladiště, další nakládku zakáže.
 
č. 1644 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-05 Přepravujete 800 t kmenů a 10 t látky UN 1812 FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ. Smí se na palubě plavidla kouřit?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, pouze se svolením vůdce plavidla.
Odpověď c)Ano, za předpokladu, že náklad je uložený v plavidle a kryty nákladních prostorů jsou zavřené.
Odpověď d)Ano, jedná se zde o látku třídy 6.1 a tato ohledně zákazu kouření nepodléhá předpisům ADN.
 
č. 1645 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-06 Náklad sestává z kusů s látkami třídy 3, obalová skupina III s brutto hmotností 9 000 kg. Je na palubě zakázáno kouření, a pokud ano, v jakém ustanovení je to uvedeno?

Správná odpověď a)Ano, v oddíle 8.3.4.
Odpověď b)Ne, tato přeprava nepodléhá předpisům ADN.
Odpověď c)Ano, v pododdíle 7.1.3.74.
Odpověď d)Ne. Při přepravě látek obalové skupiny III toto není zakázáno.
 
č. 1646 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-07 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje nebezpečný náklad. Je povoleno provádět na palubě mimo chráněnou oblast svařovací práce?

Správná odpověď a)Ano, ale pouze jestliže při těchto pracích je dodržován odstup 3 metry od chráněné oblasti.
Odpověď b)Ne, v každém případě musí být k dispozici povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď c)Ano, ale pouze pokud jsou k dispozici připravené další dva hasicí přístroje.
Odpověď d)Ne, tyto práce musí být prováděny k tomu oprávněným odborníkem.
 
č. 1647 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-08 Smí se na plavidlech pro přepravu suchých nákladů provádět čistící práce kapalinami s bodem vzplanutí méně než 55 °C?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, ale jen ve strojovně.
Odpověď c)Ano, ale jen mimo chráněnou oblast.
Odpověď d)Ano, ale jen pokud je v blízkosti hasicí přístroj.
 
č. 1648 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-09 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje 2000 kg látky UN 1986 ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N., obalová skupina III. Musí být na palubě detektor toxických plynů, jakož i pokyny pro jeho použití?

Správná odpověď a)Ne, celková hmotnost je menší než 3 000 kg.
Odpověď b)Ne, protože se také nevyžaduje označení modrými kužely nebo modrými světly.
Odpověď c)Ano, toto se vyžaduje v tabulce A, sloupec 9.
Odpověď d)Ano, při přepravě toxických látek se musí na plavidle vždy nacházet detektor toxických plynů.
 
č. 1649 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-10 Musíme přepravit látku UN 2067 HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ. Je na palubě vyžadován únikový prostředek?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ne, pokud je nakládka prachotěsně zakryta.
Odpověď c)Ano, pro celou posádku.
Odpověď d)Ano, pro všechny osoby na plavidle.
 
č. 1650 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-11 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje 60 t látky s označením UN 2224 BENZONITRIL a tudíž je v souladu s oddílem 3.2.1, tabulkou A označena dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly. Musí se na plavidle nacházet detektor toxických plynů a návod k použití?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ano, ale jen pokud toto vyžaduje příjemce.
Odpověď c)Ne.
Odpověď d)ADN toto nespecifikuje.
 
č. 1651 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-12 Přepravujete 10 t výbušných látek třídy 1, UN 0012. Musíte mít na plavidle přístroj pro detekci plynů a detektor toxických plynů?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Pouze přístroj pro detekci plynů.
Odpověď d)Pouze detektor toxických plynů.
 
č. 1652 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-13 Přepravujete látku s označením UN 3170 PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU ve volně loženém stavu. Které z následně uvedených předmětů nejsou podle ADN předepsané?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů s návodem k použití.
Odpověď b)Vhodný dýchací přístroj.
Odpověď c)Přístroj pro detekci plynů s návodem k použití.
Odpověď d)Ochranná obuv a ochranné rukavice.
 
č. 1653 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-14 Nákladní plavidlo přepravuje látku UN 1398, SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ, volně loženou. Musí být provedeno měření koncentrace plynu. Jakou minimální ochrannou výstroj musí mít podle ADN osoba, která měření provádí?

Správná odpověď a)Vhodný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Ochranné rukavice a ochranný oděv.
Odpověď c)Ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.
Odpověď d)Plnou masku s vhodným dechovým filtrem.
 
č. 1654 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-15 Přepravujete v plavidle pro přepravu suchých nákladů nebezpečnou látku třídy 8. Z obalu unikne malé množství látky. Jaká minimální opatření musí být provedena, než se smí vstoupit do nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Musí být provedeno měření koncentrace hořlevých plynů a měření kyslíku.
Odpověď b)Nemusí být provedeno měření koncentrace plynu a kyslíku, protože pro tuto třídu nejsou předepsané žádné měřicí přístroje.
Odpověď c)Musí se pouze změřit, zda je dostatek kyslíku.
Odpověď d)Musí být pouze provedeno měření toxických látek.
 
č. 1655 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-16 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje několik cisternových kontejnerů. Z jednoho z kontejnerů začne unikat látka třídy 3. Které z následujících opatření musí vůdce plavidla provést?

Správná odpověď a)Uvědomit příslušné úřady a informovat odesilatele nebo příjemce.
Odpověď b)Uvědomit příslušné úřady a mávat červenou vlajkou.
Odpověď c)Zapnout signál „nepřibližuj se“ a uvědomit příslušné úřady.
Odpověď d)Zapnout signál „nepřibližuj se“ a informovat příjemce.
 
č. 1656 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-17 Vaším plavidlem pro přepravu suchých nákladů přepravujete 120 t látky s označením UN 1363 KOPRA. Jsou při tomto množství nákladu na plavidle předepsány únikové prostředky, a pokud ano, z jakého důvodu?

Správná odpověď a)Ne, nejsou předepsány.
Odpověď b)Ano, u třídy 4.2 jsou vždy předepsány na plavidlech únikové prostředky.
Odpověď c)Ano, protože jsem naložil více než 100 t.
Odpověď d)Ne, únikové prostředky musí být na plavidle teprve v případě 300 t nákladu.
 
č. 1657 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-18 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje 120 tun látky UN 1363 KOPRA. Musí být pro toto množství nákladu na palubě únikové prostředky?

Správná odpověď a)Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí.
Odpověď b)Dýchací přístroj závislý na okolním prostředí, jak je v ADN předepsáno.
Odpověď c)Masku s filtrem P3.
Odpověď d)Nemusí být používána žádná ochrana dýchacího ústrojí, protože plyn je lehčí než vzduch a tím nemohou v nákladním prostoru zůstat žádné škodlivé látky.
 
č. 1658 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-19 Nákladní prostor obsahuje kusy látky UN 2903 PESTICID, KAPALNÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N., klasifikační kód TF2, obalová skupina II, o celkové hmotnosti 4000 kg. Do nákladního prostoru se musí vstoupit za účelem provedení kontrolních prací. Jaké přístroje (nebo jejich kombinace) jsou nezbytné pro provedení požadovaných měření, pokud existuje podezření na poškození?

Správná odpověď a)Přístroj pro detekci plynů, detektor toxických plynů a měřící přístroj kyslíku.
Odpověď b)Detektor toxických plynů a měřící přístroj kyslíku.
Odpověď c)Přístroj pro detekci plynů a měřící přístroj kyslíku.
Odpověď d)Detektor toxických plynů a přístroj pro detekci plynů.
 
č. 1659 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-20 V nákladním prostoru jsou kusy obsahující látku UN 1604 ETHYLENDIAMIN, klasifikační kód CF1, obalová skupina II. Zdá se, že jeden kus je netěsný a do nákladního prostoru se musí vstoupit za účelem provedení kontroly. Jaké vybavení potřebujete k provedení požadovaných měření, aby bylo možné vstoupit bezpečně do nákladního prostoru?

Správná odpověď a)Přístroj pro detekci plynů a měřicí přístroj kyslíku.
Odpověď b)Detektor toxických plynů, měřicí přístroj kyslíku a teploměr.
Odpověď c)Přístroj pro detekci plynů, detektor toxických plynů a teploměr.
Odpověď d)Měření nemusí být prováděno, protože ADN pro tuto látku nepředepisuje žádné měřící přístroje.
 
č. 1660 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-21 Nákladní plavidlo přepravuje 80 kg látky třídy 4.1, klasifikační kód TF2, obalová skupina II, bezpečnostní značky 4.1 a 6.1. Musí být při přepravě této látky na plavidle únikové prostředky?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, při přepravě látek ADN je toto vždy zapotřebí.
Odpověď c)Ano vyjma případu, že odesilatel od této povinnosti plavidlo osvobodí.
Odpověď d)Ano, pokud to je stanoveno v písemných pokynech.
 
č. 1661 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-22 Nákladní plavidlo přepravuje látku UN 2929 LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N. Jaký druh dýchacího přístroje je v tomto případě požadován?

Správná odpověď a)Ochranný dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu.
Odpověď b)Ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Odpověď c)Maska se stlačeným vzduchem.
Odpověď d)Hadicový přístroj s filtrem.
 
č. 1662 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-23 Přepravujeme látku třídy 4.3 UN 1408 FERROSILICIUM. Jsou pro posádku na palubě vyžadovány podle ADN ochranné brýle?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ano, ale pouze když látka je balená.
Odpověď d)Ne, to je zapotřebí jen tehdy, jestliže látka není balená nebo je přepravována jako volně ložený náklad.
 
č. 1663 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-24 Je pro přepravu látky UN 0257 ZAPALOVAČE, DETONAČNÍ podle ADN na palubě zapotřebí výbava pro osobní ochranu? Pokud ano, jaká?

Správná odpověď a)Ano, ochranné brýle, pár ochranných rukavic, ochranný oděv a jeden pár vhodné ochranné obuvi.
Odpověď b)Ne, při přepravě látek třídy 1 není předepsána žádná výbava pro osobní ochranu.
Odpověď c)Ano, pouze ochranné brýle a jeden pár ochranných rukavic.
Odpověď d)Ano, pouze dýchací přístroj.
 
č. 1664 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-25 Musí se při přepravě látky s označením UN 3106 PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, TUHÝ, třídy 5.2 dle ADN na plavidlech nacházet dýchací přístroje?

Správná odpověď a)Ano.
Odpověď b)Ne, to u látek třídy 5.2 není nikdy zapotřebí.
Odpověď c)Ne, to u pevných látek není nikdy zapotřebí.
Odpověď d)Ne, to je zapotřebí jen tehdy, jestliže pro látku třídy 5.2 musí být plavidlo označeno dvěma modrými kužely/dvěma modrými světly.
 
č. 1665 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-26 Jaké zvláštní vybavení se musí dle ADN nacházet na plavidle, jestliže nákladní plavidlo přepravuje látku třídy 7 UN 2977 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ?

Správná odpověď a)Osobní ochranné pomůcky, ale nikoliv zvláštní ochranný oděv chránící před ozářením.
Odpověď b)Pouze ochranný oděv chránící před ozářením.
Odpověď c)Zvláštní dýchací přístroje.
Odpověď d)Zvláštní masky, chránící před ozářením.
 
č. 1666 Zkratka souboru otázek: GS8
Otázka120 08.0-27 Co říká ADN o hasicích přístrojích, jestliže nákladní plavidlo přepravuje nebezpečné věci ve větším množství než je podlimitní?

Správná odpověď a)Že plavidlo musí navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, být vybaveno minimálně dalšími dvěma ručními hasicími přístroji.
Odpověď b)Že stačí, jestliže plavidlo je vybaveno podle všeobecných technických předpisů předepsanými hasicími přístroji.
Odpověď c)Že plavidlo musí navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, být vybaveno čtyřmi dalšími ručními hasicími přístroji.
Odpověď d)Že plavidlo musí navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, být vybaveno třemi dalšími ručními hasicími přístroji.
 
č. 1001 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-01 Na základě čeho musí být určeny základní hodnoty pro výpočet stability?

Správná odpověď a)Buď na základě nakláněcího pokusu, nebo detailním výpočtem hmotnosti
Odpověď b)Pouze na základě nakláněcího pokusu kdy je plavidlo plně naloženo
Odpověď c)Pouze na základě nakláněcího pokusu před tím, než je plavidlo plně vybaveno
Odpověď d)Pouze na základě vypočítaného nakláněcího pokusu
 
č. 1002 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-02 Co je účelem výpočtu stability plavidla v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pro všechna stádia nakládky.
Odpověď b)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pouze pro stádium nakládky.
Odpověď c)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo kontejnery.
Odpověď d)Poskytnout důkaz dostatečné stability plavidla pouze pro případ, kdy je plavidlo naloženo do 50 % maximálního ponoru.
 
č. 1003 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-03 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla v poškozeném stavu v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)12°
Odpověď b)10°
Odpověď c)
Odpověď d)
 
č. 1004 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-04 Jaký je nejvyšší přípustný úhel náklonu plavidla, které odpovídá dodatečným stavebním úpravám, v rovnovážné poloze (konečném stádiu zaplavení) v případě plavidla s nezajištěným nákladem kontejnerů?

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)12°
Odpověď d)
 
č. 1005 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-05 Nejvyšší přípustný stupeň plnění je podle 3.2.3.2, tabulky C 95 %, relativní hustota nákladu je 2. Maximální přípustná relativní hustota je podle schvalovacího osvědčení 1. Látka se nachází na seznamu povolených látek pro plavidlo. Tankové plavidlo má 4 nákladní tanky. Jaké je v tomto případě nejvyšší přípustné plnění?

Správná odpověď a)všechny 4 nákladní tanky 50 %
Odpověď b)nákladní tanky 1 a 3 95 % a nákladní tanky 2 a 4 prázdné
Odpověď c)všechny 4 nákladní tanky 95 %
Odpověď d)všechny nákladní tanky prázdné, protože přeprava této látky není povolena
 
č. 1006 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-06 Při průjezdu zatáčkou způsobuje odstředivá síla značný náklon plavidla. Jakým spolehlivým způsobem může být tento náklon omezen?

Správná odpověď a)Omezením rychlosti
Odpověď b)Kormidlováním na druhou stranu
Odpověď c)Zvýšením rychlosti
Odpověď d)Zmenšením poloměru zatáčky
 
č. 1007 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-07 Vůdce sestavy plavidel je jediným odborníkem na palubě. Motorové tankové plavidlo je vyloženo, ale neodplynováno. Tlačný člun musí být vyložen v servisním zařízení. Je motorové plavidlo oprávněno odplout?

Správná odpověď a)Ano, jestliže je k dispozici na tlačném člunu odborník z pobřeží, který odpovídá za nakládku a vykládku, stejně jako za balastování tlačného člunu.
Odpověď b)Ano, pokud vůdce sestavy plavidel zůstane na palubě tlačného člunu jako odborník a jeden z dalších vůdců plavidel převezme vedení nad motorovým plavidlem.
Odpověď c)Ne, na palubě každého plavidla musí být vůdce plavidlal, který je současně odborníkem.
Odpověď d)Ano, je pouze vyžadováno, aby jeden člen posádky odpovědný za situaci zůstal s tlačným člunem.
 
č. 1008 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-08 Tankové plavidlo, jehož tanky nemají středové podélné prostory, musí vzít balastní vodu do dvojitých boků, aby mohl plout po kanále. Je to povoleno?

Správná odpověď a)Ano, pokud byla zohledněna v bezpečnostním plánu pro zajištění stability a je to pro danou látku povoleno
Odpověď b)Ano, pokud jsou balastní tanky naplněny před nakládkou.
Odpověď c)Ne, balastování tankových plavidel, které nemají středové podélné prostory, je přísně zakázáno.
Odpověď d)Ano, jestliže se v balastních tancích nepřepravuje žádný náklad.
 
č. 1009 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-09 Jaký vliv má na plavidlo jeho značně velká nebo naopak velmi malá délka?

Správná odpověď a)negativní
Odpověď b)pozitivní
Odpověď c)žádný
Odpověď d)pasivní
 
č. 1010 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-10 Jakým výpočtem se zjistí společné těžiště několika subjektů?

Správná odpověď a)Výpočtem momentu
Odpověď b)Výpočtem procent
Odpověď c)Výpočtem vztlaku
Odpověď d)Experimentálním výpočtem
 
č. 1011 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-11 Co rozumíme pod pojmem „stabilita plavidla“?

Správná odpověď a)Schopnost plavidla narovnat se v případě, že dojde k jeho náklonu
Odpověď b)Schopnost ocelového pláště plavidla ohnout se a vrátit zpět do původního stavu
Odpověď c)Pevnost ocelového pláště plavidla ve vztahu k pevnosti materiálu, opotřebování a roztržení materiálu
Odpověď d)Pevnost příčných a podélných výztuh ve vztahu k namáhání pláště plavidla
 
č. 1012 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-12 Co představuje hrozbu pro stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Volné plochy kapaliny v plavidle
Odpověď b)Nízká rychlost v zatáčce
Odpověď c)Nízko položené těžiště
Odpověď d)Velký volný bok lodi
 
č. 1013 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-13 Co zvyšuje stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Nízko položené těžiště
Odpověď b)Malá vzdálenost nad čarou ponoru
Odpověď c)Vysoko položené těžiště
Odpověď d)Malý volný bok lodi
 
č. 1014 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-14 Kdy musí být zkontrolována stabilita plavidla s dvojitou obšívkou?

Správná odpověď a)Před každou změnou hmotnosti nákladu
Odpověď b)Každou hodinu, v závislosti na spotřebě paliva
Odpověď c)Při každé změně posádky
Odpověď d)Pouze na plánovaných zastávkách v loděnici
 
č. 1015 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-15 Co obsahuje bezpečnostní plán v případě havárie?

Správná odpověď a)Všechna uzavírací zařízení, která musí být během plavby uzavřena
Odpověď b)Rozmístění hasicích přístrojů a ostatní ochranná opatření
Odpověď c)Veškeré elektrické zařízení, které musí být v případě úniku látky vypnuto
Odpověď d)Počet postupů prováděných k zastavení úniku látky
 
č. 1016 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-16 Kde je uvedena hmotnost nenaloženého plavidla?

Správná odpověď a)V dokumentech vztahujících se ke stabilitě
Odpověď b)V megatestu
Odpověď c)Ve schvalovacím osvědčení
Odpověď d)V inspekčním osvědčení
 
č. 1017 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-17 Co rozumíme pod pojmem „zbytková bezpečná vzdálenost“?

Správná odpověď a)Při náklonu plavidla udává svislou vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižším bodem ponořené části, nad který již nemůže být plavidlo považováno za vodotěsné.
Odpověď b)Schopnost plavidla udržet nad vodou část objemu, který vytlačuje vodu.
Odpověď c)Udává sílu zbytkového náklonu plavidla.
Odpověď d)Udává vzdálenost mezi příčnými a podélnými výztuhami ve vztahu k namáhání, kterému je vystaven plášť plavidla.
 
č. 1018 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-18 Jaké druhy stability charakterizují stabilitu v nepoškozeném stavu?

Správná odpověď a)Stabilita tvaru a stabilita hmotnosti
Odpověď b)Stabilita lodního kýlu
Odpověď c)Ohyb plavidla
Odpověď d)Stabilita kurzu
 
č. 1019 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-19 Jaké síly jsou určující pro stabilitu náklonu plavidla?

Správná odpověď a)Gravitační síla Fp a vztlaková síla Fp
Odpověď b)Úhel náklonu plavidla
Odpověď c)Vyrovnávací síla centrální části plavidla
Odpověď d)Úhel sklonu plavidla
 
č. 1020 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-20 Jaký faktor je rozhodující pro stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Metacentrum plavidla
Odpověď b)Vztlak
Odpověď c)Těžiště
Odpověď d)Hmotnost
 
č. 1021 Zkratka souboru otázek: AA9
Otázka110 09.0-21 Jaký obecný účinek mají volné hladiny kapaliny na stabilitu plavidla?

Správná odpověď a)Negativní
Odpověď b)Žádný
Odpověď c)Pozitivní
Odpověď d)Sotva pozorovatelný