Soubory otázek pro způsobilost
'Strojmistr - bagry'

č. 1 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem.
Odpověď b)plavidlo poháněné strojním pohonem, plachtami, pádly nebo vesly.
Odpověď c)plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí stroje " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopná plavby vybavená mechanickým zařízením a určená pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, určená k záchraně poškozených plavidel a vyprošťování nasedlých nebo uvázlých plavidel v plavební dráze.
Odpověď c)konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, vybavené dílenskou technikou, určené pro opravy a údržbu plavidel v provozu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí zařízení" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopná plavby, s výjimkou plovoucích strojů, která nejsou určená k přepravě osob a nákladu a zpravidla ani k opakovanému přemísťování.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, vybavená mechanickým zařízením a určená pro práce na vodních cestách nebo v přístavech.
Odpověď c)zařízení schopná plavby, určená a speciálně vybavená zařízením, umožňujícím jim vlečení nebo tlačení plavidel.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "sestava plavidel" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
Odpověď b)dvě a více plavidel spojených nebo nespojených, plujících za sebou nebo vedle sebe.
Odpověď c)skupina zakotvených nebo vyvázaných plavidel, zajištěná společnou hlídkou.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "vlečná sestava" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
Odpověď b)dvě a více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, přičemž alespoň jedno z nich je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem " tlačná sestava " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, z nichž alespoň jedno je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)jedno nebo více spojených plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "stojící plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)plavidlo, které stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)plavidlo uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "zastavení" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí stav, při kterém plující plavidlo stojí:

Správná odpověď a)ve vztahu ke břehu.
Odpověď b)ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu nebo plovoucímu tělesu.
Odpověď c)ve vztahu k vodnímu proudu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaV návěstních svítilnách plavidel se ve smyslu pravidel plavebního provozu použije jen světlo bílé, červené, zelené, žluté nebo:

Správná odpověď a)modré.
Odpověď b)fialové.
Odpověď c)oranžové.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "krátký zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)zvuk trvající 1 sekundu.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající 4 sekundy.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "dlouhý zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)zvuk trvající 4 sekundy.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající 1 sekundu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "řada velmi krátkých zvuků" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)série nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá 1/4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/4 sekundy.
Odpověď b)série čtyř zvuků, z nichž každý trvá 1 sekundu, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1 sekunda.
Odpověď c)série nejvýše pěti zvuků, z nichž každý trvá 1/2 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/2 sekundy.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "blikavé světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí přerušované světlo:

Správná odpověď a)s počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
Odpověď b)s minimálním počtem 90 záblesků za minutu.
Odpověď c)s jedním, dvěma nebo třemi záblesky za minutu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "noc" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi západem a východem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny po západu slunce a končí půl hodiny před východem slunce.
Odpověď c)od 20,00 h do 4,30 h v létě a od 17,00 h do 7,00 h v zimě.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "den" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi východem a západem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny před východem slunce a končí půl hodiny po západu slunce.
Odpověď c)od 4,30 h do 20,00 h v létě a od 7,00 h do 17,00 h v zimě.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaSníženou viditelností se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje zejména mlha, hustý déšť, sněhová vánice nebo dým.
Odpověď b)mlha, hustý déšť nebo doba mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)situace, při níž již není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu, zejména pro nadrozměrný náklad nebo atypickou sestavu plavidel.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "plavební dráha" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
Odpověď b)vymezená část vodní cesty se zaručenou šířkou nejméně 20 m a zaručenou hloubkou nejméně 1,80 m.
Odpověď c)část vodní cesty vymezená největšími hloubkami.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "nasedlé plavidlo " se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
Odpověď b)naložení plavidla na ponor, který přesně odpovídá úředně stanovenému ponoru pro den, kdy bylo plavidlo nakládáno.
Odpověď c)ukončení nástupu cestujících na osobní loď nebo naložení plavidla na nejvyšší povolený ponor.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)prostor nebo nástavba na palubě odkud se řídí plavidlo.
Odpověď b)zastřešený prostor na palubě plavidla vybavený kormidelním kolem.
Odpověď c)místo na palubě, které slouží vůdci plavidla pro plnění všech funkcí.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaVůdcem plavidla smí být osoba:

Správná odpověď a)která je k tomu způsobilá.
Odpověď b)která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby.
Odpověď c)starší 18 let a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni:

Správná odpověď a)řídit se pokyny vůdce plavidla vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)plnit příkazy, které jim vydal vůdce plavidla.
Odpověď c)zachovávat mlčenlivost o pokynech nebo příkazech, které jim vůdce plavidla vydal v průběhu plavby.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověď a)používat signální znaky k vyvazování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo v jejich blízkosti umísťovat předměty, zaměnitelné s plavebním značením.
Odpověď b)plout za bóje, vyznačující strany plavební dráhy.
Odpověď c)řídit se signálními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo ve směru plavby plavidla.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen učinit neodkladná opatření k nápravě, uniknou-li z plavidla do vody:

Správná odpověď a)látky, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu.
Odpověď b)chemické látky, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)neředěné ropné produkty nebo odpady, anebo chemické látky, pokud vytvářejí na hladině vody pěnu.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem "stálé světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku:

Správná odpověď a)360°.
Odpověď b)225°.
Odpověď c)380°.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá dlaň v popředí a kresba volající osoby v pozadí.
Odpověď b)červená bíle olemovaná čtvercová tabule s černým nápisem VSTUP ZAKÁZÁN.
Odpověď c)černá obdélníková tabule se šikmými žlutými pruhy situovaná na výšku, v jejímž středu je vyobrazen červený vykřičník.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPro zákaz kouření na plavidle se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejíž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř.
Odpověď b)bílá červeně olemovaná čtvercová tabule, s červeným pruhem vedeným po úhlopříčce zleva doprava a je na ní vyobrazena černá pochodeň, z níž vychází červený a žlutý plamen.
Odpověď c)modrá tabule trojúhelníkového tvaru, na niž je vyobrazeno bílé písmeno F.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
Odpověď b)dvojitým žlutým kuželem umístěným tak, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)vyvěšením modrého kuželu vrcholem dolů.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením světlem.
Odpověď b)vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na levém nebo pravém boku plavidla podle toho, na které straně je plavební dráha volná.
Odpověď c)opakovaným zvukovým signálem tři krátké zvuky, tři dlouhé zvuky a tři krátké zvuky (SOS podle Morseovy abecedy).
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)střídá řadu úderů na zvon s řadou krátkých zvukových signálů, než se dostaví pomoc.
Odpověď c)dává zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" tak dlouho, jak to situace vyžaduje.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaŘada úderů na zvon trvá:

Správná odpověď a)4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)8 až 12 sekund, nesmí být nahrazena jiným způsobem.
Odpověď c)12 sekund, může být nahrazena blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran, stejné časové délky.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTermínem"směr proti proudu" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od pramene toku.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak, aby:

Správná odpověď a)nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu, vyznačeném na příslušném signálním znaku.
Odpověď c)jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaStromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla se nepoužívají:

Správná odpověď a)pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď b)pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel, pokud se neučiní vhodná opatření obalením, obložením nebo vyztužením proti jejich poškození.
Odpověď c)pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaPoužívat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla:

Správná odpověď a)je zakázáno pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď b)je zakázáno pro uvolňování nasedlých plavidel, zákaz vyvazování se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)je zakázáno pro vyvazování plavidel, ale lze je výjimečně použít pro uvolnění nasedlého plavidla.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaHlídku na stojícím plavidle stanoví:

Správná odpověď a)jeho vůdce, nemá-li plavidlo vůdce, stanoví ji provozovatel plavidla nebo jeho vlastník.
Odpověď b)provozovatel přístavu, překladiště nebo přístaviště.
Odpověď c)plavební úřad.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaDohled na stojící plavidla bez posádky stanoví:

Správná odpověď a)jejich provozovatel nebo vlastník.
Odpověď b)vůdce plavidla, který opustil stojící plavidla jako poslední.
Odpověď c)správce vodní cesty, na které plavidla stojí.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je od mostu, přístaviště, překladiště, vjezdu do přístavu a ústí přítoku, který je rovněž sledovanou vodní cestou, koupání zakázáno do vzdálenosti:

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)150 m.
Odpověď c)200 m.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaKoupající se osoby nesmí:

Správná odpověď a)křížit dráhu přibližujícího se plavidla.
Odpověď b)plavat do plavební dráhy.
Odpověď c)plavat v plavební dráze a v její bezprostřední blízkosti.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od plavidel, která nejsou malými dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)10 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaModrým blikavým světlem signalizuje plavidlo:

Správná odpověď a)složek integrovaného záchranného systému.
Odpověď b)přepravující nebezpečné věci.
Odpověď c)které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaČerveným plamencem signalizuje plavidlo:

Správná odpověď a)které má přednost při proplouvání místy s určeným pořadím proplouvání.
Odpověď b)které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď c)požární ochrany.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám ukončit plavbu.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď c)pozor.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz zachovat zvláštní pozornost.
Odpověď c)omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz dát zvukový signál "1 krátký zvuk" nebo "2 krátké zvuky".
Odpověď c)doporučené proplavování v jenom směru nebo v obou směrech.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolení proplutí (obecný signální znak).
Odpověď b)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo odběru pitné vody.
Odpověď b)sběrné místo pro odevzdávání ropných odpadů z plavidel.
Odpověď c)zařízení pro připojení normalizované příruby hasičské hadice (hydrant).
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)telefonní stanice.
Odpověď b)celnice.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
Odpověď b)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď c)místo vyhrazené k rybolovu pomocí malých plavidel.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovák) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: S1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaZáchranný člun (loďka) musí být vybaven:

Správná odpověď a)dvěma vesly, bidlem a hákem, vylévací nádobou.
Odpověď b)dvěma vesly, záchranným kruhem, vyvazovacím lankem.
Odpověď c)alespoň jedním veslem, označením názvu mateřského plavidla, plovacími vestami pro stanovený počet osob.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaLekážní plachta je určena k:

Správná odpověď a)zamezení vnikání vody do plavidla.
Odpověď b)překrytí přepravovaného nákladu.
Odpověď c)zamezení přístupu vzduchu k hořícímu nákladu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaMezi individuální záchranné prostředky patří záchranné:

Správná odpověď a)vesty.
Odpověď b)čluny.
Odpověď c)vory.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak, aby:

Správná odpověď a)nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu vyznačeném na příslušném plavebním znaku.
Odpověď c)jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaSochory slouží při vyvázání plavidla k:

Správná odpověď a)zajištění stálé vzdálenosti plavidla od břehu.
Odpověď b)zajištění nákladu plavidla proti posunutí.
Odpověď c)omezení náklonu plavidla při nakládce těžkých kusů.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaOko na laně vytvořené lanovou sponou může být použito na:

Správná odpověď a)kotvících lanech plovoucích strojů a na vyvázání přístavních můstků osobní lodní dopravy.
Odpověď b)vyvazování plavidel s vlastním pohonem v plavebních komorách.
Odpověď c)vlečení plavidel na vodních cestách účelových, do celkové hmotnosti plavidla 300 t.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaNapínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén je:

Správná odpověď a)dovoleno jen v případech nouze.
Odpověď b)dovoleno se souhlasem plavební správy.
Odpověď c)zakázáno.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaPo ukončení zvedání kotvy se kliky:

Správná odpověď a)nebo pohon vypojí ze záběru.
Odpověď b)ponechají v záběru.
Odpověď c)sejmou z navijáku a pohon se ponechá v záběru.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaZvednuté kotvy nesmějí přesahovat:

Správná odpověď a)pod úrovní dna nebo kýlu plavidla.
Odpověď b)přes půdorysný obrys plavidla.
Odpověď c)nad úroveň paluby.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaPlavidla s kotevním zařízením musí mít za plavby kotvy:

Správná odpověď a)těsně zataženy do kotevních skříní a připravené ke kotvení.
Odpověď b)zajištěné proti shození nebo vytažení na palubu.
Odpověď c)popuštěné z kotevních skříní nebo popuštěné přes okraj paluby.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaKotvu se sklopnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď b)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď c)za pomoci vyprošťovací loďky.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaKotvu s pevnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď b)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď c)za pomoci vyprošťovací loďky.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaVznikne-li na plavidle v přístavu požár, je třeba:

Správná odpověď a)okamžitě požár hasit, v případě ohrožení okolí přemístit plavidlo na jiné místo.
Odpověď b)opustit plavidlo a povolat hasiče.
Odpověď c)opustit s plavidlem přístav a mimo něj požár hasit.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody:

Správná odpověď a)ropné odpady jakéhokoli druhu, jakož i jejich směsi s vodou.
Odpověď b)ropné odpady jakéhokoli druhu, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším
Odpověď c)pouze neředěné ropné odpady.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaPřecházet z plavidla na plavidlo překročením je:

Správná odpověď a)dovoleno jen tehdy, pokud to vzdálenost nebo převýšení mezi nimi umožňuje.
Odpověď b)dovoleno jen tehdy, pokud je mezi plavidly instalována lávka nebo žebřík.
Odpověď c)zakázáno.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaDuše ocelového lana je:

Správná odpověď a)konopná nebo drátěná.
Odpověď b)ocelová.
Odpověď c)zinková.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaZvětšení nosnosti ale zmenšení ohebnosti ocelového lana jsou vlastnostmi lana, které má duši:

Správná odpověď a)drátěnou.
Odpověď b)konopnou.
Odpověď c)umělou.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaUspořádání drátů do pramenů a struktura pramenů lana tvoří jeho:

Správná odpověď a)konstrukci.
Odpověď b)duši.
Odpověď c)záplet.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaPro posuzování opotřebení ocelového lana je rozhodující:

Správná odpověď a)viditelný počet přetržených drátů.
Odpověď b)posudek zkušebního úřadu.
Odpověď c)počet roků používání lana.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaNa volném konci všech používaných lan musí být:

Správná odpověď a)oko vytvořené zápletem nebo lanovými svorkami.
Odpověď b)izolační kabel.
Odpověď c)zápich.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaOtevření lana pomocí zaplétací jehly a provlečení jednoho pramene lana do otvoru se nazývá:

Správná odpověď a)zápich.
Odpověď b)záplet.
Odpověď c)úvaz.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaNosnost řetězů se snižuje na polovinu při teplotách:

Správná odpověď a)minus 10°C a nižších.
Odpověď b)0°C a nižších.
Odpověď c)minus 20°C a nižších.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaŠířka přechodové lávky pro posádky musí být nejméně:

Správná odpověď a)40 cm.
Odpověď b)60 cm.
Odpověď c)80 cm.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaAnemometr je přístroj k měření:

Správná odpověď a)rychlosti větru.
Odpověď b)tlaku v kapalinách a plynech.
Odpověď c)teploty hydraulické kapaliny.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: S2
OtázkaZátěžové (balastní) nádrže slouží:

Správná odpověď a)ke zvýšení ponoru plavidla.
Odpověď b)ke snížení ponoru plavidla.
Odpověď c)jako lodní nádrže pro znehodnocené olejové produkty.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaZákladním znakem lodě je:

Správná odpověď a)její určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.
Odpověď b)evidenční a cejchovní označení plavidla.
Odpověď c)délka, druh pohonu, maximální rychlost plavidla.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaSoustava základních konstrukčních prvků lodi je:

Správná odpověď a)lodní kostra.
Odpověď b)lodní trup.
Odpověď c)soustava zajišťující stabilitu lodě.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaPříčná výztuha kostry trupu v boku, u malých plavidel i ve dně je:

Správná odpověď a)žebro.
Odpověď b)stringer.
Odpověď c)podvlak.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaLodní nástavba je:

Správná odpověď a)část lodního tělesa nad palubou.
Odpověď b)nákladní prostor.
Odpověď c)lodní sklad.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaPáteř je:

Správná odpověď a)podélná výztužná část na dně plavidla.
Odpověď b)součást obšívky.
Odpověď c)výztuha paluby.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaLodní obšívka na plavidle je součástí:

Správná odpověď a)trupu.
Odpověď b)paluby.
Odpověď c)nástavby.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaLodní obšívka se skládá z dnové obšívky a:

Správná odpověď a)boční obšívky a outorů.
Odpověď b)boční obšívky.
Odpověď c)outorů.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaObrtlík, který je umístěn mezi kotvou a kotevním řetězem:

Správná odpověď a)zabraňuje tomu, aby docházelo k přetáčení kotevního řetězu.
Odpověď b)je bezpečnostní pojistkou proti utržení kotvy.
Odpověď c)zajišťuje pevné spojení kotvy s kotevním řetězem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaSklopná kotva je ke kotevnímu řetězu připojena:

Správná odpověď a)obrtlíkem.
Odpověď b)příčkovým článkem.
Odpověď c)lekážním článkem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaMazání kotevních vrátků:

Správná odpověď a)se provádí mazacím tukem.
Odpověď b)se provádí olejem v trvalé lázni.
Odpověď c)není nutné, protože všechny pohyblivé části kotevního vrátku mají samomazná pouzdra.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaMezi pohyblivou vyvazovací výstroj patří:

Správná odpověď a)lana.
Odpověď b)pacholata.
Odpověď c)rohatinky.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaOko na vázacím laně na plavidle:

Správná odpověď a)musí být vytvořeno pouze zápletem.
Odpověď b)může být lisováno.
Odpověď c)musí být pojištěno lanovými šroubovacími sponami proti povolení zápletu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění vyvazovacího lana proti sesmeknutí a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: S3
OtázkaČlunové zařízení slouží:

Správná odpověď a)ke spouštění, vytahování a ukládání záchranných člunů.
Odpověď b)k bezpečnému připoutání vlečného člunu k remorkéru.
Odpověď c)k vyvázání, kotvení a tažení vlečného člunu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaDůlními vodami jsou všechny:

Správná odpověď a)podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů.
Odpověď b)podzemní vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů pouze gravitací z podloží.
Odpověď c)srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů pouze prostým vtékáním srážkové vody.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZávažné události a nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo zákonem chráněný obecný zájem je organizace povinna bezodkladně ohlásit:

Správná odpověď a)obvodnímu báňskému úřadu.
Odpověď b)státní plavební správě.
Odpověď c)Českému báňskému úřadu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaObsluha těžebního zařízení musí být vyučena v oboru strojním nebo elektrotechnickém, pokud je výkon těžebního zařízení vyšší než:

Správná odpověď a)100 m3/h.
Odpověď b)5 m3/h.
Odpověď c)10 m3/h.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaV provozu mohou být používána jen elektrická a strojní zařízení a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu a:

Správná odpověď a)nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty.
Odpověď b)předpisům o ochraně před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Odpověď c)hospodářském zákoníku.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaNávod pro obsluhu a údržbu elektrického nebo strojního zařízení vydaný výrobcem zařízení, který splňuje uvedené požadavky:

Správná odpověď a)může organizace prohlásit za pokyny.
Odpověď b)nesmí organizace prohlásit za pokyny.
Odpověď c)je organizace povinna prohlásit za pokyny.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPro všechny části elektrického nebo strojního zařízení, které se mají přepravovat, musí být v dokumentaci také:

Správná odpověď a)udána jejich hmotnost.
Odpověď b)udán jejich užitkový objem.
Odpověď c)udán způsob jejich povrchové úpravy.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaMožnost uvedení elektrického nebo strojního zařízení do chodu a jeho spuštění z více míst současně:

Správná odpověď a)musí být vyloučena.
Odpověď b)je povolena.
Odpověď c)je povolena, ale pouze při splnění bezpečnostních podmínek.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaAutomaticky ovládané elektrické nebo strojní zařízení:

Správná odpověď a)musí mít i ruční ovládání.
Odpověď b)nemusí mít ruční ovládání.
Odpověď c)nesmí mít ruční ovládání.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaOvládač elektrických nebo strojních zařízení musí být chráněn nebo umístěn tak, aby nemohlo dojít k:

Správná odpověď a)nežádoucímu ovládání zařízení pádem horniny nebo předmětů.
Odpověď b)nežádoucí demontáži zařízení.
Odpověď c)nežádoucímu transportu zařízení.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPokud je u strojních nebo elektrických zařízení zavěšeno více potrubí:

Správná odpověď a)musí být každé z nich zavěšeno samostatně a na ostatních nezávisle.
Odpověď b)nemusí být každé z nich zavěšeno samostatně.
Odpověď c)mohou být zavěšeny dohromady, nejvýše však tři.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPlošiny pro obsluhu a údržbu elektrických nebo strojních zařízení musí

Správná odpověď a)po schodech nebo žebřících.
Odpověď b)pouze po schodech.
Odpověď c)i po šikmo nakloněné plošině s protiskluzovou úpravou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaV provozovně a na stanovišti obsluhy elektrického nebo strojního zařízení:

Správná odpověď a)musí být provozní dokumentace.
Odpověď b)provozní dokumentace být nemusí.
Odpověď c)nesmí být z bezpečnostních důvodů provozní dokumentace.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZjistí-li obsluha elektrického nebo strojního zařízení během provozu závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce nebo provozu:

Správná odpověď a)musí zařízení ihned zastavit a zajistit proti nežádoucímu uvedení do chodu.
Odpověď b)nesmí z bezpečnostních důvodů zařízení ihned zastavit.
Odpověď c)musí zařízení v souladu s dokumentací ještě před zastavením nechat 1 minutu v chodu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaElektrické nebo strojní zařízení může být uvedeno do provozu:

Správná odpověď a)jen po provedení předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí.
Odpověď b)ve výjimečných případech i před provedením předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí.
Odpověď c)pouze se souhlasem provozní organizace.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPokud provozní dokumentace neurčí jinak, pohonné hmoty:

Správná odpověď a)nesmí být doplňovány za chodu motoru.
Odpověď b)mohou být doplňovány za chodu motoru.
Odpověď c)mohou být doplňovány za chodu motoru pouze pokud jde o naftu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaRozvod elektrické energie u elektrických zařízení musí být zakreslen do:

Správná odpověď a)přehledného schématu a do mapy povrchové situace.
Odpověď b)specielní elektrotechnické mapy.
Odpověď c)mapy rozvodů elektrické energie.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaUložené, avšak nepoužívané kabely elektrických zařízení musí být:

Správná odpověď a)zkratovány.
Odpověď b)odizolovány.
Odpověď c)propojeny.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaNa vlečené části vlečného kabelu elektrických zařízení:

Správná odpověď a)nesmí být použita rychlospojka ani jiná spojovací armatura.
Odpověď b)může být použita spojovací armatura i rychlospojka.
Odpověď c)smí být ze spojovacích armatur použita pouze rychlospojka VRS 2405.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPřívodní kabel elektrických zařízení uložený ve vodě nebo nad vodou:

Správná odpověď a)nesmí být spojován spojovacími armaturami.
Odpověď b)může být spojován spojovacími armaturami.
Odpověď c)může být spojován spojovacími armaturami pouze za předpokladu, že jsou z nerezové oceli.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaTabulka "VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO" musí být u elektrické stanice se zařízením nad:

Správná odpověď a)1 kV.
Odpověď b)10 kV.
Odpověď c)100 kV.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaV uzavřené elektrické stanici musí také být dielektrické:

Správná odpověď a)rukavice v pouzdře.
Odpověď b)boty v krabici.
Odpověď c)kalhoty a bunda v igelitovém obalu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaObsluha plovoucího stroje s plovoucím zařízením je povinna zastavit těžební zařízení při rychlosti větru nad:

Správná odpověď a)17 m/s.
Odpověď b)7 m/s.
Odpověď c)27 m/s.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPodle způsobu těžby rozdělujeme plovoucí bagry na:

Správná odpověď a)sací, drapákové, korečkové a lžícové.
Odpověď b)mechanické a svahové.
Odpověď c)pískové, štěrkopískové a jílové.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaRozrušená původní nerostná hmota, která tvoří zemskou kůru se nazývá:

Správná odpověď a)zemina.
Odpověď b)hornina.
Odpověď c)nerostná surovina.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaMechanizovaný bagrovací proces, při němž se vodou rozrušuje a také dopravuje zemina na místo technologického určení, se nazývá:

Správná odpověď a)hydromechanizace.
Odpověď b)hydrologie.
Odpověď c)hydrogeologie.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaHydromonitor je zařízení, které:

Správná odpověď a)narušuje od větší vzdálenosti těžební stěnu tryskajícím paprskem vodního proudu.
Odpověď b)monitoruje a zároveň na monitorovací pohyblivý váleček graficky zobrazuje povrch dna.
Odpověď c)dopravuje směs vody s rozplavenou zeminou pomocí výtlačného potrubí od těžebního bagru k plovoucímu dopravníkovému pásu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaKotvení drapákového bagru je na větší vodní ploše výhodné:

Správná odpověď a)dvou až čtyřramennou kotvou do dna.
Odpověď b)do břehu.
Odpověď c)pilotami.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaVějířový způsob bagrování plovoucími sacími bagry se používá hlavně:

Správná odpověď a)v úzkých kanálech.
Odpověď b)na uzavřených štěrkovištích.
Odpověď c)na dostatečně široké vodní ploše.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaVýkon bagrovacího čerpadla u sacího bagru je hlavně určován:

Správná odpověď a)zrnitostí zeminy.
Odpověď b)původem zeminy.
Odpověď c)hloubkou, z které se zemina bagruje.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaHydropneumatická těžba je založena na hydropneumatickém principu, tzn., že:

Správná odpověď a)vynáší materiál smíchaný se vzduchem a vodou nad vodní hladinu.
Odpověď b)k rozrušení materiálu a jeho dopravě nad vodní hladinu je využita energie pohonu lodi.
Odpověď c)do těženého materiálu se vmísí roztok polyakrylamidu, jehož částice se shlukují v polymerové řetězce v podobě vláken, která vyplouvají nad hladinu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPlovoucí drapákový bagr je vhodný pro těžbu štěrkopísku z:

Správná odpověď a)větších hloubek.
Odpověď b)menších hloubek.
Odpověď c)hloubky maximálně 2 m, protože ve větších hloubkách se jeho účinnost snižuje až o 50%.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU plovoucího drapákového bagru, po dosednutí drapákové lžíce na dno a po uzavření lžíce:

Správná odpověď a)musí následovat okamžité zvedání nad hladinu.
Odpověď b)nesmí z důvodu dokonalého uzavření lžíce následovat okamžité zvedání nad hladinu.
Odpověď c)nesmí z důvodu velkého tření následovat okamžité zvedání nad hladinu.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaK zasypání drapákové lžíce u plovoucích drapákových bagrů může dojít v případě, kdy bagrovací hloubka narůstá:

Správná odpověď a)rychle.
Odpověď b)pomalu.
Odpověď c)pomalu, ale ve větších hloubkách od 10 m, k zasypání drapákové lžíce nedochází.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU plovoucího drapákového bagru se drapáková lžíce při zavalení uvolňuje:

Správná odpověď a)tahem zvedacích lan.
Odpověď b)trhem zvedacích lan.
Odpověď c)co nejrychlejším trhnutím vyprošťovacích lan.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPři zavalení drapákové lžíce u plovoucího drapákového bagru musí být všechna kotevní lana:

Správná odpověď a)povolena.
Odpověď b)utažena.
Odpověď c)utažena a zároveň postupně zdvojena.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaBezpečnostní vzdálenost drapákového bagru od břehu je zhruba:

Správná odpověď a)dvojnásobkem celkové hloubky drapákové lžíce od vodní hladiny.
Odpověď b)čtyřnásobkem celkové hloubky drapákové lžíce od vodní hladiny.
Odpověď c)stejná jako celková hloubka drapákové lžíce od vodní hladiny.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaDrapákové zvedací navijáky mají dvoučelisťové brzdy, které mají menší účinnost při:

Správná odpověď a)zahájení těžby, protože jsou studené.
Odpověď b)dlouhodobé těžbě, protože jsou teplé.
Odpověď c)vyšších teplotách.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaLžícové bagry se hlavně kotví:

Správná odpověď a)piloty a lany.
Odpověď b)dvouramennými kotvami.
Odpověď c)kotevními bójemi.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaLžícový bagr lze na malé vzdálenosti přesouvat pomocí:

Správná odpověď a)lžíce opřené o dno.
Odpověď b)lžíce opřené o manipulační člun.
Odpověď c)otočné plošiny.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaDelší přesuny lžícového bagru se provádějí:

Správná odpověď a)kotevními lanovými navijáky.
Odpověď b)pomocí lžíce opřené o dno.
Odpověď c)pomocí otočné plošiny.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaRozpojování zeminy, tzn. nabírání a přemísťování materiálu nad hladinu, je u plovoucího lžícového bagru pracovní proces:

Správná odpověď a)přerušovaný.
Odpověď b)nepřerušovaný.
Odpověď c)kombinovaný.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU korečkového bagru poznáme zasypání korečkového řetězu materiálem podle toho, že:

Správná odpověď a)se při navíjení lafetového lana začínají potápět přední plováky.
Odpověď b)z vypouštěcích zátek zadních nádrží začíná vytékat voda.
Odpověď c)se při navíjení zadního kotevního lana začíná napínat korečkový řetěz.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZačátek těžby plovoucím korečkovým bagrem můžeme charakterizovat následujícím postupem:

Správná odpověď a)zvedneme lafetu nad bagrovanou zeminu, mírně napneme přední kotevní lano, dáme zvukový signál, spustíme dopravníkový pás a potom motor horního turasu.
Odpověď b)dáme zvukový signál, položíme lafetu na bagrovanou zeminu, povolíme přední kotevní lano, zapneme motor dolního turasu a spustíme dopravníkový pás.
Odpověď c)dáme zvukový signál, vyzvedneme lafetu nad hladinu, spustíme dopravníkový pás, napneme zadní a povolíme přední kotevní lano, zapneme motor dolního turasu a pomalu položíme lafetu na bagrovanou zeminu.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaDélka záběru před turasem při těžbě korečkovým bagrem se zvětšuje:

Správná odpověď a)zmenšováním hloubky bagrování a zvětšováním délky (prověšením) korečkového řetězu.
Odpověď b)zvětšováním hloubky bagrování a zmenšováním délky (prověšením) korečkového řetězu.
Odpověď c)zmenšováním délky (prověšením) korečkového řetězu.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPlovoucí korečkový bagr je záběrem korečkového řetězu v zemině:

Správná odpověď a)odtlačován z těžební stěny.
Odpověď b)přitlačován k těžební stěně.
Odpověď c)otáčen v horizontální rovině až o 20o.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaJednou z možností kotvení plovoucích korečkových bagrů je pevně zabudovaná kotva, což je v podstatě:

Správná odpověď a)trám s ocelovým lanem vloženým do jámy vykopané na břehu.
Odpověď b)klasická ocelová čtyřramenná kotva pevně zabudovaná na překotvovacím člunu.
Odpověď c)kotevní bóje.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZ uvedených konstrukčních prvků patří mezi konstrukční prvky sacího bagru:

Správná odpověď a)výtlačné potrubí.
Odpověď b)drapáková lžíce.
Odpověď c)korečkový řetěz.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaEjektor u sacího bagru je:

Správná odpověď a)proudové čerpadlo zabudované do sacího potrubí.
Odpověď b)mechanický rozrušovač horniny.
Odpověď c)kontrolní přístroj k měření úkosů u příkopového bagrování.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaVelká energetická spotřeba čerpadla je nevýhodou u ejektoru s:

Správná odpověď a)tryskami na obvodu.
Odpověď b)obvodovou spárou.
Odpověď c)centrální tryskou.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaMezi konstrukční prvky drapákového bagru patří:

Správná odpověď a)elektricky poháněný kladkostroj - "pojízdná kočka".
Odpověď b)závěsná konstrukce tvaru "A".
Odpověď c)horní a spodní turas.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaHorní hranice výkonu našich plovoucích drapákových bagrů je:

Správná odpověď a)350 m3/h.
Odpověď b)35 m3/h.
Odpověď c)3 500 m3/h.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaVýkon drapákového bagru za hodinu v m3 je stanoven:

Správná odpověď a)součinem obsahu drapákové lžíce v m3, počtu cyklů za hodinu a koeficientem naplnění drapákové lžíce.
Odpověď b)rozdílem obsahu drapákové lžíce v m3 od počtu cyklů za hodinu, vynásobeného koeficientem naplnění drapákové lžíce.
Odpověď c)podílem obsahu drapákové lžíce v m3 k počtu cyklů za hodinu, vynásobeného koeficientem naplnění drapákové lžíce.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaKoeficient naplnění drapákové lžíce u plovoucího drapákového bagru se určuje podle:

Správná odpověď a)druhu zeminy.
Odpověď b)počtu cyklů za hodinu.
Odpověď c)obsahu drapákové lžíce v m3.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaNejnižší koeficient naplnění drapákové lžíce u drapákového bagru z uvedených zemin má:

Správná odpověď a)kamenitý materiál.
Odpověď b)písek.
Odpověď c)štěrk.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaKontrola a údržba konstrukčních a pracovních prvků plovoucích drapákových bagrů je povinností posádky bagru. U sklopného výložníku (ramene) se především kontroluje:

Správná odpověď a)zda se nezadírají kladky na hřídeli pro vedení lan.
Odpověď b)odjílovací rošt.
Odpověď c)tlakové oběhové čerpadlo.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaKontrola a údržba konstrukčních a pracovních prvků plovoucích drapákových bagrů je povinností posádky bagru. U pojízdné konstrukce elektricky poháněného kladkostroje - "kočky" se především kontroluje:

Správná odpověď a)zda se nezadírají kladky a kola.
Odpověď b)dehydrační zařízení.
Odpověď c)třídící zařízení.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaMezi konstrukční prvky plovoucího lžícového bagru patří:

Správná odpověď a)závěsná konstrukce tvaru "A".
Odpověď b)korečkový řetěz.
Odpověď c)bagrovací čerpadlo.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPlovoucí lžícové bagry se podle konstrukčního provedení výložníku (kyvného ramene) a lžíce rozdělují na bagry s lžící:

Správná odpověď a)výškovou a vlečnou (korečkem).
Odpověď b)sedimentární a rozrušovací.
Odpověď c)otočnou a výklopnou.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaMezi konstrukční prvky plovoucího korečkového bagru patří:

Správná odpověď a)horní a spodní turas.
Odpověď b)výtlačné potrubí.
Odpověď c)elektricky poháněný kladkostroj - "pojízdná kočka".
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPlovákové těleso korečkového bagru je většinou tvořeno:

Správná odpověď a)dvěma plováky.
Odpověď b)jedním plovákem.
Odpověď c)čtyřmi plováky.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaLafetu u plovoucího korečkového bagru nese:

Správná odpověď a)přední portál (věž).
Odpověď b)korečkový plovák.
Odpověď c)lafetový plovák.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZákladním příčným vyztužením všech typů korečkových bagrů:

Správná odpověď a)jsou přední a střední portály (věže).
Odpověď b)je příčná korečková výztuha.
Odpověď c)je přední a zadní turasová výztuha.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPotopení plovákové lafety do maximální hloubky u plovoucího korečkového bagru je umožněno:

Správná odpověď a)podélnou rourou, která prochází osou lafety a nasává vodu do komor.
Odpověď b)pohyblivým závažím umístěným na spodní straně lafety.
Odpověď c)klínovou řemenicí.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaKaždá lafeta u plovoucího korečkového bagru je otočná kolem:

Správná odpověď a)dvou horizontálních čepů v ložiskách konstrukce střední věže pod horním turasem.
Odpověď b)jednoho vertikálního čepu v ložisku konstrukce přední věže nad dolním turasem.
Odpověď c)čtyř čepů, dvou horizontálních a dvou vertikálních.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaNejdokonalejší kontrola hloubky ponoření lafety a tím i trvalá kontrola dotěžování u plovoucího korečkového bagru se provádí:

Správná odpověď a)echografem.
Odpověď b)anemometrem.
Odpověď c)hydrografem.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU plovoucího korečkového bagru se úzké a hluboké korečky používají při těžbě:

Správná odpověď a)sypkého materiálu.
Odpověď b)přilnavého materiálu.
Odpověď c)jílu.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU plovoucího korečkového bagru se při těžbě přilnavého materiálu používají korečky:

Správná odpověď a)široké a mělké.
Odpověď b)úzké a hluboké.
Odpověď c)poloúzké a polohluboké.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaHřídel horního turasu korečkového bagru je uložen v:

Správná odpověď a)ložiskách.
Odpověď b)pouzdru.
Odpověď c)ocelovém zajišťovacím kolíku.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaHlavní poháněnou jednotkou korečkových bagrů je turas:

Správná odpověď a)horní.
Odpověď b)dolní.
Odpověď c)střední.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPrověšení korečkového řetězu u plovoucího korečkového bagru způsobuje:

Správná odpověď a)opotřebování čepů a pouzder v korečcích a ve spojovacích článcích.
Odpověď b)opotřebení pryžového dopravníku.
Odpověď c)uvolnění kotevního lana.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZatížení horního turasu u plovoucího korečkového bagru ukazuje:

Správná odpověď a)ampérmetr.
Odpověď b)voltmetr.
Odpověď c)echograf.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaKorečky u korečkových bagrů se na korečkovém řetězu otáčejí na:

Správná odpověď a)dosedacích plochách turasů.
Odpověď b)ocelových příložkách lafety.
Odpověď c)gumových zajišťovacích příložkách lafety.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaOcelové příložky na korečkovém řetězu korečkového bagru:

Správná odpověď a)zabraňují vyjetí čepů z korečků.
Odpověď b)zabraňují protáčení korečkového řetězu na spodním turasu.
Odpověď c)usnadňují otáčení čepu v pouzdru spojovacího článku.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaUzemnění plovoucího bagru, které zabezpečuje ochranu osob před elektrickým proudem, zajišťuje zemní ochranný vodič:

Správná odpověď a)v přívodním elektrickém kabelu.
Odpověď b)který je umístěn v kotevním řetězu.
Odpověď c)umístěný v kotevním uzemňovacím vodiči.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaTěžbu štěrkopísku z vodní skládky nebo vykládání štěrkopísku z nákladních člunů zabezpečují plovoucí korečkové:

Správná odpověď a)elevátory.
Odpověď b)bagry.
Odpověď c)sací bagry.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPokles teploty pod 0oC z uvedených konstrukčních prvků korečkového bagru nepříznivě působí především na:

Správná odpověď a)dopravníkové odkládací pásy.
Odpověď b)těžební zařízení.
Odpověď c)lafetu.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaZ uvedených prvků má u drapákového bagru pokles teploty nepříznivý vliv především na:

Správná odpověď a)hydraulický pohonný výkon.
Odpověď b)nosnou konstrukci drapákové lžíce.
Odpověď c)plovákové těleso.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaDynama jsou generátory na výrobu:

Správná odpověď a)stejnosměrného proudu.
Odpověď b)střídavého proudu.
Odpověď c)střídavého i stejnosměrného proudu.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaAlternátory jsou generátory na výrobu:

Správná odpověď a)střídavého proudu.
Odpověď b)stejnosměrného proudu.
Odpověď c)střídavého i stejnosměrného proudu.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaAkumulátory jsou zdroje:

Správná odpověď a)stejnosměrného proudu, které využívají ke vzniku elektrické energie chemický proces.
Odpověď b)střídavého proudu, které využívají ke vzniku elektrické energie chemický proces.
Odpověď c)střídavého proudu, které využívají ke vzniku elektrické energie mechanický proces.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU olověného akumulátoru je provozní napětí jednoho článku:

Správná odpověď a)2 V.
Odpověď b)4 V.
Odpověď c)6 V.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaU alkalického akumulátoru je provozní napětí jednoho článku:

Správná odpověď a)1,25 V.
Odpověď b)6 V.
Odpověď c)12 V.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPři paralelním spojení článků baterie je výsledná elektromotorická síla baterie:

Správná odpověď a)stejná jako u jednoho článku baterie.
Odpověď b)rovna součtu elektromotorických sil jednotlivých článků baterie.
Odpověď c)rovna rozdílu elektromotorických sil mezi prvním a posledním článkem baterie.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: S4
OtázkaPři sériovém spojení článků baterie je výsledná elektromotorická síla baterie:

Správná odpověď a)rovna součtu elektromotorických sil jednotlivých článků baterie.
Odpověď b)stejná jako u jednoho článku baterie.
Odpověď c)rovna součinu všech elektromotorických sil jednotlivých článků baterie.