Soubory otázek pro způsobilost
'S80'

č. 492 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPlují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout. nebezpečí srážky, musí malá plavidla různých druhů dodržet následující pravidla:

Správná odpověď a)malá plavidla bez vlastního pohonu, nepohybující se pomocí plachet musí uvolnit dráhu malým plavidlům plujícím pomocí plachet.
Odpověď b)malá plavidla plující pomocí plachet musí uvolnit dráhu malým plavidlům plujícím za pomoci vlastního pohonu.
Odpověď c)rychlejší plavidlo musí uvolnit dráhu pomalejšímu plavidlu.
 
č. 493 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaMalá plavidla plující pomocí plachet, která plují křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky a mají vítr z různých směrů, musí vzájemně dodržovat následující pravidlo:

Správná odpověď a)plavidlo s větrem z levého boku musí uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku.
Odpověď b)plavidlo s větrem z pravého boku musí uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z levého boku.
Odpověď c)plavidlo s menší plochou plachet musí uvolnit dráhu plavidlu s větší plochou plachet.
 
č. 494 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaMalá plavidla plující pomocí plachet, která plují křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky a mají vítr ze stejného směru, musí vzájemně dodržovat následující pravidlo:

Správná odpověď a)plavidlo v návětří musí uvolnit dráhu plavidlu v závětří.
Odpověď b)plavidlo plující rychleji musí uvolnit dráhu plavidlu plujícímu pomaleji.
Odpověď c)plavidlo v závětří musí uvolnit dráhu plavidlu v návětří.
 
č. 495 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaMalá plavidla plující pomocí plachet, která plují křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky, musí dodržet následující pravidlo:

Správná odpověď a)má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z něho přesně určit, zda má jiné plavidlo na návětrné strané vítr z pravého nebo levého boku, musí mu uvolnit dráhu.
Odpověď b)plavidlo o menší délce musí uvolnit dráhu plavidlu s větší délkou.
Odpověď c)plavidlo s menší plochou plachet musí uvolnit dráhu plavidlu s větší plochou plachet.
 
č. 496 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz plachetnice označuje:

Správná odpověď a)loď speciálně konstruovanou pro plavbu pomocí plachet.
Odpověď b)jakékoli plavidlo hnané větrem.
Odpověď c)plavidlo, využívající plochy lodního tělesa ke zvýšení rychlosti plavby nebo k nouzovému pohonu.
 
č. 497 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaKýlová plachetnice (jachta) je:

Správná odpověď a)plachetnice opatřená kýlem se zátěží.
Odpověď b)plachetnice s výměrou plachet nad 30 m2 a samovylévacím kokpitem.
Odpověď c)plachetnice nejméně s dvoustěžňovou takeláží a výtlakem minimálně 5 tun.
 
č. 498 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPloutvokýlová plachetnice (jachta) je:

Správná odpověď a)plachetnice, jejíž trup je protažen do nízkého středního kýlu opatřeného zátěží, kterým prochází spouštěcí ploutev.
Odpověď b)plachetnice s pevnou kýlovou ploutví se zátěží (tzv. flundrou) a se samovylévacím kokpitem.
Odpověď c)plachetnice opatřenou bočními kýly se zátěží s výměrou plachet do 30 m2.
 
č. 499 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPloutvová plachetnice je:

Správná odpověď a)plachetnice (převážně menších rozměrů), jejíž trup je opatřen spouštěcí ploutví nebo dvěma bočními otočnými ploutvemi bez zátěže.
Odpověď b)malá sportovní plachetnice s výměrou plachet do 15 m2 a pevně přišroubovanou dřevěnou ploutví bez zátěže.
Odpověď c)závodní třídová plachetnici do maximální hmotnosti 500 g s ponorným kormidlem a pevnou ploutví.
 
č. 500 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaJola je člun:

Správná odpověď a)s oblými žebry, oblým outorem a zrcadlem.
Odpověď b)s lomenými žebry a ostrým outorem.
Odpověď c)s rovnými žebry a plochým dnem.
 
č. 501 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaŠarpie je člun:

Správná odpověď a)s lomenými žebry, ostrým outorem, úkosovým dnem a zrcadlem.
Odpověď b)se širokými boky a plochým dnem.
Odpověď c)s oblými žebry protaženými do kýlů, oblým outorem a bez zrcadla.
 
č. 502 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVyvážené kormidlo je kormidlo:

Správná odpověď a)kde část plochy ploutve leží před osou otáčení, takže je ulehčeno ovládání kormidla vyvážením momentů hydrodynamických sil.
Odpověď b)s nástavcem, označované také jako kormidlo dunajské nebo suezské.
Odpověď c)jehož ploutev má proudnicový tvar.
 
č. 503 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPřední vaz (klounovec) je:

Správná odpověď a)hlavní výztužná část přídě, tvořící pokračování kýlu vzhůru a svazující přední část kostry plavidla.
Odpověď b)přední vodotěsný kolizní prostor.
Odpověď c)přední ležatý stěžeň u starších typů plachetnic.
 
č. 504 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPloutvová skříň je:

Správná odpověď a)pouzdro pevně a vodotěsně připevněné k trupu plavidla, do kterého se zatahuje ploutev.
Odpověď b)skříň na kotevní řetěz.
Odpověď c)prostor pro uložení potápěčského materiálu (ploutví, brýlí, tlakových nádob atd.).
 
č. 505 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaRolfok:

Správná odpověď a)je součást takeláže umožňující rozvinování a refování kosatky (geny).
Odpověď b)není součástí takeláže.
Odpověď c)je součást takeláže sloužící k refování hlavní plachty.
 
č. 506 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaKokpit je:

Správná odpověď a)prostor pro posádku ovládající plachetnici.
Odpověď b)odklápěcí vodotěsný kryt na přídi.
Odpověď c)kulaté vodotěsné lodní okno se šroubovým závěrem.
 
č. 507 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz stěžeň se používá:

Správná odpověď a)pro označení kulatiny přibližně kolmé na lodní palubu.
Odpověď b)pro označení kování ráhna.
Odpověď c)pro označení kulatiny vystupující z přídě.
 
č. 508 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro:

Správná odpověď a)označení vertikálního hydrostatického vztlaku vody, který je přímo úměrný objemu ponořené části plavidla.
Odpověď b)označení objemu ponořené části plavidla.
Odpověď c)sumu všech vztlakových sil působících na plavidlo (závisí na tvaru a objemu lodi a na rychlosti pohybu plavidla vůči vodě).
 
č. 509 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

Správná odpověď a)označení vztlaku vyvozeného hydrodynamickými silami, které vznikají při obtékání ponořených částí plavidla za pohybu.
Odpověď b)označení tlaku větru na návětrnou stranu plachty.
Odpověď c)hydrodynamickou sílu působící proti směru jízdy.
 
č. 510 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaLaterál je:

Správná odpověď a)průmět celkové boční plochy ponořené části plavidla (trupu, kýlu či ploutve, kormidla).
Odpověď b)spouštěcí list kormidla.
Odpověď c)celková plocha plachet.
 
č. 511 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýrazem výtlak váhový se označuje:

Správná odpověď a)váha vody, vytlačené plavidlem.
Odpověď b)váha prázdného plavidla.
Odpověď c)maximální hodnota váhy nákladu.
 
č. 512 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýrazem těžiště váhy (neboli váhové těžiště) se označuje:

Správná odpověď a)teoretický bod, v kterém působí celková váha plavidla směrem svisle dolů.
Odpověď b)lodní nákladový prostor.
Odpověď c)olověná zátěž na kýlu.
 
č. 513 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje:

Správná odpověď a)teoretický bod, ve kterém působí kolmo vzhůru vztlak (nebo v kterém je nadlehčováno plavidlo vztlakem, rovnajícím se váze vody plavidlem vytlačené).
Odpověď b)plocha dna lodního tělesa, která je pod ponorem.
Odpověď c)nejnižší bod ponořené části plavidla.
 
č. 514 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz trim se používá pro označení:

Správná odpověď a)správného ustavení plachetnice.
Odpověď b)bočního splouvání plachetnice (dryft).
Odpověď c)stáčení plachetnice proti větru.
 
č. 515 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz trimování plachet se používá:

Správná odpověď a)pro správné nastavení a seřízení plachet.
Odpověď b)pro zmenšování plochy plachet při silném větru.
Odpověď c)pro impregnaci plachet proti hnilobě.
 
č. 516 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaZávětrnost lodě je:

Správná odpověď a)vlastnost plachetnice stáčet se po větru.
Odpověď b)plavba plachetnice se skasanými plachtami.
Odpověď c)postavení plachetnice proti větru.
 
č. 517 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaTakeláž je:

Správná odpověď a)celá plachetní výstroj plachetnice.
Odpověď b)kýl se zátěží u kýlové plachetnice.
Odpověď c)ochranná plachta, která slouží k zakrytí lodi při kotvení.
 
č. 518 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPersenink je:

Správná odpověď a)ochranná plachta, chránící loď před vlivy počasí při stání.
Odpověď b)bouřková kosatka ze silné plachtoviny.
Odpověď c)pomocná plachta (tzv. lekážní), používaná k nouzovému utěsnění proraženého trupu.
 
č. 519 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaLodní kulatiny jsou:

Správná odpověď a)stěžně a ráhna, které nesou soustavu plachet.
Odpověď b)lodní bidla s háčky.
Odpověď c)vyvazovací zařízení, např. pacholata, průvlaky, rohatinky.
 
č. 520 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaČelen je:

Správná odpověď a)kulatina vyčnívající z přídě směrem dopředu.
Odpověď b)svinovací ráhno kosatky (tzv. rolfok).
Odpověď c)stěžňový nástavec (čnělka).
 
č. 521 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýrazem pevné lanoví se označují:

Správná odpověď a)veškerá lana, která slouží k vyztužení a upevnění stěžňů.
Odpověď b)kovová lana do průměru 30 mm.
Odpověď c)kovová lana o průměru nad 30 mm.
 
č. 522 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýrazem pohyblivé lanoví se označují:

Správná odpověď a)veškerá lana, která slouží k obsluze plachet (spouště, otěže).
Odpověď b)pletená lana z konopí nebo bavlny kromě lan z umělých hmot.
Odpověď c)pružná a měkká ocelová lana do průměru 10 mm.
 
č. 523 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaSaling (můstek) je:

Správná odpověď a)příčná, stěžeň zpevňující výztuha.
Odpověď b)stěžňová čnělka.
Odpověď c)pomocná lávka pro usnadnění vystupování na břeh.
 
č. 524 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Správná odpověď a)druh oplachtění, kde přední stěh dosahuje vrcholu stěžně.
Odpověď b)druh oplachtění, které používá hlavní a pomocný stěžeň, tzv. jeden a půl stěžňové oplachtění.
Odpověď c)druh tzv. kutrového oplachtění, které používá vrcholovou plachtu.
 
č. 525 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaStěh je:

Správná odpověď a)zpravidla ocelové lano, které fixuje stěžeň v podélné ose lodi (přední a zadní stěh).
Odpověď b)zadní lem hlavní plachty.
Odpověď c)lano sloužící k zajištění polohy ráhna při spuštěné plachtě.
 
č. 526 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaUpínačka (úpona) je:

Správná odpověď a)lano převážně ocelové, které vyztužuje stěžeň z boku.
Odpověď b)kování pro uchycení sklápěcího stěžně.
Odpověď c)zařízení k bočnímu vlečení lodě.
 
č. 527 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaTopenanta je:

Správná odpověď a)lano jako závěs ráhna, sloužící zejména k zajištění polohy ráhna při skasané hlavní plachtě.
Odpověď b)lano sloužící k refování kosatky na rolfoku.
Odpověď c)vzpěra mezi stěžněm a kýlem.
 
č. 528 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaNapínák je:

Správná odpověď a)kovový díl s pravým a levým závitem, skládající se ze tří částí, který slouží k napínání stěhů, úpon, eventuálně jiných lan.
Odpověď b)přední stěh sloužící k zachycení kosatky.
Odpověď c)malý naviják (ráčna) s vertikální hřídelí, sloužící k dotažení otěží kosatky u větších lodí.
 
č. 529 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaTěžiště plachet je:

Správná odpověď a)teoretický bod, v němž působí výsledná aerodynamická síla nesených plachet.
Odpověď b)místo, kde jsou ráhna připevněna ke stěžňům.
Odpověď c)místo, kde jsou na ráhně připevněny otěže plachet.
 
č. 530 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaRáhno (vratipeň) je:

Správná odpověď a)vodorovná kulatina kloubově spojená se stěžněm sloužící k nesení plachet.
Odpověď b)zařízení k vytahování spinakru.
Odpověď c)příčná výztuha stěžně.
 
č. 531 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaRefování plachty je:

Správná odpověď a)zmenšování plochy plachty (za silného větru).
Odpověď b)zajíždění nových plachet.
Odpověď c)vyprání a impregnace plachet.
 
č. 532 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaRefovací aparát je:

Správná odpověď a)zařízení sloužící ke zmenšování plachet za plavby.
Odpověď b)lanko s kladkou pro měnění délky zadního líku plachty.
Odpověď c)naviják pro kotevní lano.
 
č. 533 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýraz šekl označuje:

Správná odpověď a)dvoudílný prvek tvaru podkovy, užívaný k spojování lan, event. připojování řetězů, stěhů, kladek apod.
Odpověď b)dvojitá kladka.
Odpověď c)zařízení na zajištění otěží.
 
č. 534 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaVýrazem otěž označujeme:

Správná odpověď a)lana sloužící k nastavení plachet.
Odpověď b)lano sloužící k vytahování plachet.
Odpověď c)napínák předního stěhu.
 
č. 535 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaSpoušť nebo výtah je:

Správná odpověď a)lano sloužící k vytahování a spouštění plachet, popřípadě ráhen.
Odpověď b)lanko sloužící k zajištění listu kormidla.
Odpověď c)zařízení pro odpalování signálních raket.
 
č. 536 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaKiking je:

Správná odpověď a)zařízení (lanko s kladkami), které zamezuje zdvihání ráhna při jeho vyložení do boku.
Odpověď b)otevřený prostor pro posádku.
Odpověď c)posuvné vedení otěží v příčném směru.
 
č. 537 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaBlok (slang. výraz) je:

Správná odpověď a)dvojitá, trojitá eventuálně vícenásobná kladka (dvojblok, trojblok) sloužící ke zmenšení ovládacích sil.
Odpověď b)ploutvová skříň.
Odpověď c)kování na vrcholu stěžně.
 
č. 538 Zkratka souboru otázek: P1
OtázkaPříďový trojúhelník je:

Správná odpověď a)prostor na plachetnici, ohraničený stěžněm, palubou a předním stěhem.
Odpověď b)přední, vyztužený roh (krk) kosatky.
Odpověď c)plocha paluby před stěžněm, u vícestěžňových lodí před předním stěžněm.
 
č. 539 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKýlovou plachetnici charakterizuje:

Správná odpověď a)pevný kýl se zátěží, malá počáteční a velká konečná stabilita.
Odpověď b)plocha plachet nejméně 30m2.
Odpověď c)malý kokpit.
 
č. 540 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaPloutvokýlová plachetnice má vůči kýlové tyto výhody:

Správná odpověď a)možnost zmenšit ponor zatažením ploutve, umožnění změny polohy těžiště laterálu.
Odpověď b)možnost využití ploutve jako opěry pro vnitřní zařízení kajuty.
Odpověď c)snazší a levnější způsob stavby.
 
č. 541 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaTypickým znakem ploutvových plachetnic je:

Správná odpověď a)plochý trup s malým ponorem, spouštěcí ploutev (převážně bez zátěže).
Odpověď b)dělená, vyjímatelná olověná zátěž, uložená na kýlu.
Odpověď c)použití vysokostěžňové šalupové takeláže.
 
č. 542 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaVýhodou ocelové konstrukce trupu plachetnice je především:

Správná odpověď a)vysoká pevnost.
Odpověď b)nízké náklady na údržbu.
Odpověď c)vysoká rychlost plavby.
 
č. 543 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaStěžňová podpěra slouží:

Správná odpověď a)k vyztužení paluby nebo nástavby pod patou stěžně.
Odpověď b)k zajištění průhybu stěžně.
Odpověď c)k vylepšení interiéru plachetnice.
 
č. 544 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKonstrukční rychlost plachetnice je přímo úměrná

Správná odpověď a)štíhlostnímu poměru (poměru délky a šířky trupu na vodorysce).
Odpověď b)ploše laterálu.
Odpověď c)jejímu výtlaku.
 
č. 545 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaSamovylévací kokpit mají:

Správná odpověď a)plachetnice určené k plavbě na moři a většina ostatních kajutových plachetnic.
Odpověď b)pouze závodní plachetnice.
Odpověď c)jen plachetnice typu katamarán a trimarán.
 
č. 546 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaLodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Správná odpověď a)především z hlediska rychlosti a pevnosti.
Odpověď b)především z hlediska pevnosti.
Odpověď c)s ohledem na dostatečné zajištění plovatelnosti.
 
č. 547 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaNevýhodou gaflového oplachtění je:

Správná odpověď a)obtížná manipulace při vytahování a spouštění plachty.
Odpověď b)veliká plocha plachty.
Odpověď c)veliký výkon plachty.
 
č. 548 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaVýhodou celospírové plachty je:

Správná odpověď a)větší plocha plachty a lepší tvar po celé délce profilu.
Odpověď b)snadné vytahování na stěžeň.
Odpověď c)snadnější obsluha.
 
č. 549 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaVlastností výtahových lan je především:

Správná odpověď a)vysoká pevnost a malá průtažnost.
Odpověď b)vysoká pružnost.
Odpověď c)veliký průměr lana.
 
č. 550 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKiking zajišťuje:

Správná odpověď a)možnost přitažení ráhna směrem k palubě za účelem ovlivnění zploštění plachty.
Odpověď b)polohu kosatky.
Odpověď c)zajištění polohy otěže hlavní plachty.
 
č. 551 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKontraotěž slouží k:

Správná odpověď a)zajištění polohy hlavní plachty při plavbě na zadní vítr.
Odpověď b)zajištění kosatky při silném větru.
Odpověď c)zajištění skasané hlavní plachty.
 
č. 552 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaAutomatická kosatka je:

Správná odpověď a)kosatka, která při obratu sama přejde bez obsluhy z jednoho boku na druhý.
Odpověď b)plachta, která automaticky zmenšuje svoji plochu.
Odpověď c)plachta, která se sama rozvine po vytažení hlavní plachty.
 
č. 553 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaHlavní požadovanou vlastností ráhna je:

Správná odpověď a)vysoká pevnost a malý průhyb, nízká hmotnost.
Odpověď b)vysoká pružnost.
Odpověď c)nízká cena, protože se ráhna často lámou.
 
č. 554 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaPožadovanou vlastností pevného lanoví je hlavně:

Správná odpověď a)malá průtažnost a vysoká pevnost.
Odpověď b)vysoká pružnost.
Odpověď c)vysoká průtažnost a vysoká pevnost.
 
č. 555 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaPožadovanou vlastností materiálu na výrobu spinakru je:

Správná odpověď a)vysoká pevnost a nízká hmotnost.
Odpověď b)nízká hmotnost, na pevnosti nezáleží.
Odpověď c)velká pružnost.
 
č. 556 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaOtěžový vozík slouží:

Správná odpověď a)ke správnému nastavení úhlu tahu otěží hlavní plachty a k přesnému nastavení polohy hlavní plachty.
Odpověď b)ke snadnějšímu vytažení lodě na vlek.
Odpověď c)k pohodlnému sezení kormidelníka.
 
č. 557 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaTrysail je plachta sloužící při plavbě:

Správná odpověď a)za velmi silného větru.
Odpověď b)za středního větru.
Odpověď c)ve slabém větru.
 
č. 558 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaBouřková kosatka se vyznačuje:

Správná odpověď a)malou plochou a velkou pevností.
Odpověď b)velkou plochou a velkou pevností.
Odpověď c)očnicemi obšitými kůží.
 
č. 559 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaBouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Správná odpověď a)oranžovou.
Odpověď b)černou.
Odpověď c)bílou.
 
č. 560 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKosatka (slang. fok) je:

Správná odpověď a)trojúhelníková plachta umístěná před stěžněm.
Odpověď b)zadní trojúhelníková plachta s vratipněm.
Odpověď c)trojúhelníková plachta vyplňující prostor mezi ráhnem a stěžněm.
 
č. 561 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaHlavní požadovanou vlastností stěžně je:

Správná odpověď a)vysoká pevnost a pružnost, nízká hmotnost.
Odpověď b)vysoká hmotnost.
Odpověď c)hlavně malá pružnost.
 
č. 562 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaGenua je druh:

Správná odpověď a)kosatky o velké ploše, jejíž zadní lem značně přesahuje za stěžeň, slouží k plavbě za slabého a středního větru.
Odpověď b)spinakru ze zvlášť lehké plachtoviny s odlehčovacími otvory.
Odpověď c)bouřkové kosatky o malé ploše ze silné plachtoviny.
 
č. 563 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaSpinakr je:

Správná odpověď a)druh příďové přídavné plachty, která má tvar sférické vyduté plochy.
Odpověď b)zadní trojúhelníková plachta s vratipněm, tzv. bezanová.
Odpověď c)druh nouzové trojúhelníkové plachty tzv. trysail, která je zhotovena ze silné plachtoviny.
 
č. 564 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaBezanová plachta se používá:

Správná odpověď a)na zadních stěžních některých vícestěžňových lodí a slouží spíše pro vyvážení soustavy plachet než jako plachta hnací.
Odpověď b)k zakrytí lodě při kotvení na ochranu před povětrnostními vlivy.
Odpověď c)k vyplnění prostoru mezi stěžněm a vratiráhnem u ráhnové takeláže.
 
č. 565 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaPlachty řídíme lany, která nazýváme:

Správná odpověď a)otěžemi.
Odpověď b)upínačkami.
Odpověď c)stěhy.
 
č. 566 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaPlachty vytahujeme a spouštíme:

Správná odpověď a)spouštěmi.
Odpověď b)otěžemi.
Odpověď c)úponami.
 
č. 567 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

Správná odpověď a)vysokou pevnost a malé tření.
Odpověď b)velké tření.
Odpověď c)vysokou pevnost a velké tření.
 
č. 568 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaKasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Správná odpověď a)refovacího zařízení.
Odpověď b)kikingu.
Odpověď c)kokpitu.
 
č. 569 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaVějička někdy také korouhvička (slang. frklík) je:

Správná odpověď a)ukazatel směru větru na vrcholu stěžně.
Odpověď b)přístroj k zjišťování rychlosti větru.
Odpověď c)přístroj k zjišťování bočního skluzu neboli dryftu lodě.
 
č. 570 Zkratka souboru otázek: P2
OtázkaVýhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Správná odpověď a)odolnost proti vodě, vlhkosti a vlivům povětrnosti, nesaje vodu, téměř se nevytahuje.
Odpověď b)vysoká pružnost a ohebnost.
Odpověď c)daleko menší cena a snadnější zpracování než u bavlněné plachtoviny.
 
č. 571 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaNa povrchu kapaliny může plavat těleso:

Správná odpověď a)jehož hmotnost je menší než vztlak, který odpovídá hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené.
Odpověď b)jehož hmotnost se rovná vztlaku, který odpovídá hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené.
Odpověď c)jehož hmotnost je větší než vztlak, který odpovídá hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené.
 
č. 572 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlocha laterálu je ovlivňována:

Správná odpověď a)náklonem plavidla.
Odpověď b)druhem povrchové úpravy ponořené části plavidla.
Odpověď c)změnou polohy otočného kormidla.
 
č. 573 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVáhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Správná odpověď a)nemění.
Odpověď b)mění.
Odpověď c)mění jen částečně.
 
č. 574 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaRovnovážná poloha lodi je dána:

Správná odpověď a)skutečností, že těžiště váhy a výtlaku leží na společné svislé ose, v rovině symetrie lodi.
Odpověď b)umístěním stěžně do středu podélné osy lodě.
Odpověď c)plochou plachet, která musí úměrně odpovídat ploše laterálu.
 
č. 575 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPonořená část kormidelního listu:

Správná odpověď a)ovlivňuje velikost plochy laterálu.
Odpověď b)nemá vliv na plochu laterálu.
Odpověď c)ovlivňuje velikost plochy laterálu jen v tom případě, je-li kormidlo umístěno pod lodním trupem.
 
č. 576 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSíla větru na plachty působí vůči lodnímu tělesu:

Správná odpověď a)ve společném těžišti všech plachet.
Odpověď b)v těžišti hlavní plachty, a to i u víceplachtových lodí.
Odpověď c)ve dvou těžištích, a to ve společném těžišti plachet umístěných před stěžněm a ve společném těžišti plachet umístěným za stěžněm.
 
č. 577 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaLoď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Správná odpověď a)větší než loď s malým výtlakem.
Odpověď b)menší než loď s malým výtlakem.
Odpověď c)stejnou jako loď s malým výtlakem.
 
č. 578 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaStabilita pohybující se plachetnice je:

Správná odpověď a)větší než stabilita plachetnice, která stojí.
Odpověď b)stejná jako stabilita plachetnice, která stojí.
Odpověď c)menší než stabilita plachetnice, která stojí.
 
č. 579 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaStabilita plachetnice je závislá na:

Správná odpověď a)tvaru a velikosti lodního trupu, rozložení váhy trupu a takeláže a na velikosti a umístění zátěže.
Odpověď b)poměru plochy plachet v ose laterálu.
Odpověď c)velikosti a tvaru palubních nástaveb.
 
č. 580 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlachetnice s jolovým tvarem trupu a pevným kýlem:

Správná odpověď a)má počáteční stabilitu malou.
Odpověď b)má počáteční stabilitu velkou.
Odpověď c)nemá počáteční stabilitu žádnou.
 
č. 581 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlachetnice se šarpiovým tvarem trupu a s lehkou ploutví:

Správná odpověď a)má počáteční stabilitu velkou.
Odpověď b)nemá počáteční stabilitu žádnou.
Odpověď c)má počáteční stabilitu malou.
 
č. 582 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVýhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Správná odpověď a)snazší a plynulejší plavba ve vlnách.
Odpověď b)menší náklady na údržbu.
Odpověď c)vždy menší ponor jolové plachetnice.
 
č. 583 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlachetnice se šarpiovým tvarem trupu oproti plachetnici s jolovým tvarem trupu:

Správná odpověď a)má výhodu ve větší počáteční stabilitě, možnosti použití ploutve místo pevného kýlu a tím snazšímu přistávání na písečné pláži při klidné vodní hladině.
Odpověď b)nemá žádné plavebně provozní výhody.
Odpověď c)umožňuje lepší a plynulejší plavbu ve vlnách.
 
č. 584 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVlastnost lodi snažit se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu nazýváme:

Správná odpověď a)stabilitou počáteční.
Odpověď b)stabilitou dynamickou.
Odpověď c)stabilitou statickou.
 
č. 585 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSchopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Správná odpověď a)stabilitou konečnou, čili stabilitou při velkých úhlech náklonu.
Odpověď b)stabilitou počáteční.
Odpověď c)stabilitou metacentrickou.
 
č. 586 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaZávětrnost plachetnice způsobuje:

Správná odpověď a)poloha těžiště plachet před těžištěm laterálu.
Odpověď b)poloha těžiště laterálu před těžištěm plachet.
Odpověď c)poloha těžiště výtlaku mimo osu symetrie plavidla.
 
č. 587 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaNávětrnost plachetnice je dána:

Správná odpověď a)polohou těžiště plachet za těžištěm laterálu.
Odpověď b)polohou těžiště plachet před těžištěm laterálu.
Odpověď c)vzájemným plošným poměrem plachet a laterálu.
 
č. 588 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVětší vadou plachetnice je:

Správná odpověď a)závětrnost, protože může způsobit převržení lodě, závětrná loď má snahu stáčet se sama stále více po větru (odpadat).
Odpověď b)návětrnost, protože silně namáhá upevnění stěžně.
Odpověď c)podvětrnost, protože ohrožuje plachty a vzniká možnost jejich poškození.
 
č. 589 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaZávětrnost i návětrnost plachetnice lze kromě jiného ovlivnit:

Správná odpověď a)změnou velikosti a tvaru plachet, změnou polohy a sklonu stěžně, změnou plochy laterálu nebo polohy jeho těžiště i náklonem lodi.
Odpověď b)velikostí úhlu, pod kterým vítr působí na plachty.
Odpověď c)zvětšením zátěže.
 
č. 590 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaBoční plocha laterálu má přímý vliv na:

Správná odpověď a)stranový posuv (snos, dryf) plachetnice a na schopnost plachetnice stoupat proti větru.
Odpověď b)na druh plachet, které může plachetnice nést.
Odpověď c)rychlost plachetnice.
 
č. 591 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Správná odpověď a)plocha laterálu.
Odpověď b)váha zátěže.
Odpověď c)vhodný materiál a tvar plachty.
 
č. 592 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaJízdu plachetnice ovlivňují tyto hlavní síly:

Správná odpověď a)aerodynamické a hydrodynamické.
Odpověď b)goniometrické.
Odpověď c)logaritmické.
 
č. 593 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Správná odpověď a)prouděním vzduchu mezi místy s rozdílnými atmosférickými tlaky a rozdílnými teplotami, čím větší jsou rozdíly, tím silnější vítr vzniká.
Odpověď b)působením polární záře na atmosférické vrstvy.
Odpověď c)jako druhotný následek otáčení zeměkoule.
 
č. 594 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPro nastavení plachet je rozhodující vítr:

Správná odpověď a)zdánlivý.
Odpověď b)pulzující.
Odpověď c)skutečný.
 
č. 595 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaZdánlivý vítr je:

Správná odpověď a)výsledný vítr, složený ze skutečného větru a vlastního větru (jako důsledku pohybu plachetnice vpřed).
Odpověď b)protivítr, vznikající v přestávkách silných větrných poryvů.
Odpověď c)vítr, jehož skutečný směr je vychýlen nakloněným lodním trupem.
 
č. 596 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVějička (korouhvička, frklík) na vrcholu stěžně ukazuje za plavby směr:

Správná odpověď a)zdánlivého větru.
Odpověď b)skutečného větru.
Odpověď c)větru, vznikajícího pohybem plachetnice dopředu.
 
č. 597 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaZdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Správná odpověď a)větší rychlosti plachetnice.
Odpověď b)menší rychlosti plachetnice.
Odpověď c)větším náklonu plachetnice.
 
č. 598 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVýsledná síla na plachtě vzniká:

Správná odpověď a)rozdílem rychlosti vzduchového proudění na vnější a vnitřní straně plachty.
Odpověď b)náklonem plachetnice.
Odpověď c)vlivem rychlosti lodě.
 
č. 599 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPři plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Správná odpověď a)pohyb lodě dopředu, náklon lodě a boční snos.
Odpověď b)stlačení lodní přídě do vody.
Odpověď c)nežádoucí deformaci profilu plachty.
 
č. 600 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaBoční sílu na plachtě zachycuje:

Správná odpověď a)boční průmět laterálu, avšak skutečný směr plavby není shodný s podélnou osou plavidla, ale je odkloněn o určitý úhel do závětří.
Odpověď b)kormidlo.
Odpověď c)podpěra stěžně.
 
č. 601 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPodélná osa plachetnice svírá za plavby se zdánlivým větrem:

Správná odpověď a)menší úhel než se skutečným větrem.
Odpověď b)větší úhel než se skutečným větrem.
Odpověď c)stejný úhel jako se skutečným větrem (uvažováno na vodní ploše bez pohybu - bez proudu).
 
č. 602 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPři správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Správná odpověď a)podélná osa plavidla a směr zdánlivého větru.
Odpověď b)podélná a příčná osa plavidla.
Odpověď c)podélná osa plavidla a směr skutečného větru.
 
č. 603 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVztlak laterálu je síla:

Správná odpověď a)působící proti boční síle plachty.
Odpověď b)rovnoběžná se směrem plavby a nesnižuje vliv boční síly plachty.
Odpověď c)zvětšující náklon plachetnice.
 
č. 604 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaAktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

Správná odpověď a)menší než nenakloněné plachetnice.
Odpověď b)je stejná jako nenakloněné plachetnice.
Odpověď c)větší než nenakloněné plachetnice.
 
č. 605 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaStěžeň s příliš velkou hmotností má za následek:

Správná odpověď a)zhoršení stability plachetnice.
Odpověď b)zlepšení stability plachetnice.
Odpověď c)zlepšení stability plachetnice pouze za silného větru.
 
č. 606 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPro obtékání plachet větrem platí zákony:

Správná odpověď a)v podstatě shodné jako pro křídla letadel nebo ptáků, protože jejich tvar a profil jsou podobné.
Odpověď b)stejné jako pro obtékání rovinné desky, protože plachty jsou ploché.
Odpověď c)empirické a proto je nutné vycházet pouze ze zkušeností vzhledem k tomu, že plachty jsou velmi pružný a tvarově značně proměnlivý element.
 
č. 607 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlachta je v základě:

Správná odpověď a)vydutá plocha, jejíž řezy vodorovnými rovinami jsou aerodynamické profily.
Odpověď b)kuželová plocha, jejíž svislé řezy určují její profil.
Odpověď c)část válcové plochy, jejíž profil je odvislý od poloměru šířky.
 
č. 608 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlachta, resp. její jednotlivé aerodynamické profily při plavbě proti větru a při bočních větrech:

Správná odpověď a)jsou obtékány proudem vzduchu pod různým úhlem náběhu.
Odpověď b)stáčejí proud vzduchu šikmo dolů k hladině.
Odpověď c)jsou deformovány vzduchovými víry, jejichž intenzita je závislá na síle větru.
 
č. 609 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaÚčinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

Správná odpověď a)když proudění kolem něho je plynulé a bez víření, tzv. laminární proudění.
Odpověď b)při úhlu náběhu přes 20°.
Odpověď c)využívá-li se odrazu větru od vodní hladiny.
 
č. 610 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaLaminární proudění vzduchu je závislé:

Správná odpověď a)na aerodynamickém profilu plachty a tvaru zadního lemu.
Odpověď b)na sklonu švů jednotlivých dílů a pružnosti použité plachtoviny.
Odpověď c)na tvaru trupu lodě.
 
č. 611 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVýhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

Správná odpověď a)na zadním větru.
Odpověď b)ostře proti větru.
Odpověď c)při bočním větru.
 
č. 612 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPři plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

Správná odpověď a)plošší s menším vydutím.
Odpověď b)s větším vydutím.
Odpověď c)se středním vydutím.
 
č. 613 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPři jízdě na zadním větru je výhodnější plachta:

Správná odpověď a)s velkým vydutím, protože obtékání plachty je turbulentní a pohyb lodi vpřed způsobuje přetlak v plachtě a nikoliv sání.
Odpověď b)plochá, protože laminární proudění je účinnější.
Odpověď c)se středním vydutím, protože má výhodnější průběh sání.
 
č. 614 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVliv kosatky na hlavní plachtu:

Správná odpověď a)se projevuje v příznivém usměrňování vzduchového proudění kolem hlavní plachty, zejména na její závětrné straně, a tím zvyšuje její účinnost.
Odpověď b)je zanedbatelný, zvětšuje pouze celkovou plochu plachet.
Odpověď c)je zřetelný pouze při plavbě po větru.
 
č. 615 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaUpravit přetočení plachty, eventuálně zamezit zdvihání vratipně při jízdě na zadní nebo zadoboční vítr lze:

Správná odpověď a)bočně posuvným vedením otěží nebo kikingem.
Odpověď b)refovacím aparátem, nebo-li kasounem.
Odpověď c)ráčnou na otěžovém kladkostroji.
 
č. 616 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaNáklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

Správná odpověď a)působí nepříznivě na účinnost plachet.
Odpověď b)neovlivňuje účinnost plachet.
Odpověď c)působí příznivě při jízdě na boční vítr, neboť se využívá odrazu větru.
 
č. 617 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSpinaker se používá:

Správná odpověď a)hlavně při jízdě po větru nebo na zadobočním větru, méně na boční vítr.
Odpověď b)při kasání plachet.
Odpověď c)jako samočinná klema pro fixování otěží v požadované poloze.
 
č. 618 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPři plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Správná odpověď a)příď lodě.
Odpověď b)záď lodě.
Odpověď c)kýlová ploutev.
 
č. 619 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaNa ponořenou část lodního trupu působí síly:

Správná odpověď a)hydrostatické a hydrodynamické.
Odpověď b)aerodynamické.
Odpověď c)balistické.
 
č. 620 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaHydrodynamické síly vznikají:

Správná odpověď a)při proudění vody kolem tělesa a jsou podobné proudění vzduchu; vzniká proudění laminární nebo turbulentní a platí obdobné zákony o proudnicích, vztlaku a odporu jako u aerodynamických sil.
Odpověď b)při stání tělesa na hladině a jde o síly, které způsobí, že těleso plave.
Odpověď c)působením vlivu přitažlivosti měsíce a slunce např. příliv a odliv.
 
č. 621 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlavbu plachetnice proti větru nebo na bočním větru umožňuje:

Správná odpověď a)odpor (vztlak) ploutve nebo kýlu, bez nějž by mohla plout plachetnice jen po větru.
Odpověď b)správně zvolené plachtoví.
Odpověď c)dostatečná plocha a správný tvar listu kormidla.
 
č. 622 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaMalá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

Správná odpověď a)veliký náklon plachetnice za silného větru.
Odpověď b)malý náklon plachetnice za silného větru.
Odpověď c)vytvoření velkého vlnového odporu trupu.
 
č. 623 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSprávně nastavená plachta při plavbě na boční vítr má:

Správná odpověď a)menší stranovou a větší dopřednou sílu než plachta při plavbě ostře proti větru.
Odpověď b)stejnou stranovou sílu než plachta při plavbě ostře proti větru.
Odpověď c)menší stranovou a menší dopřednou sílu než plachta při plavbě ostře proti větru.
 
č. 624 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSkluz lodě je umožněn:

Správná odpověď a)tvarem trupu.
Odpověď b)pouze profilem stěžně.
Odpověď c)vhodným materiálem na otěže plachet.
 
č. 625 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPři malé ploše laterálu plachetnice:

Správná odpověď a)špatně stoupá proti větru a má velký snos.
Odpověď b)dobře stoupá proti větru, ale pluje ve značném náklonu.
Odpověď c)dobře stoupá proti větru.
 
č. 626 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaHydrodynamický odpor trupu je závislý hlavně:

Správná odpověď a)na jeho tvaru, jakosti povrchu trupu a velikosti laterálu.
Odpověď b)na ploše plachet.
Odpověď c)na teplotě vody.
 
č. 627 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaPlachetnice ve velkém náklonu:

Správná odpověď a)špatně stoupá proti větru a pluje pomaleji než plachetnice v malém náklonu.
Odpověď b)pluje rychleji než plachetnice v malém náklonu.
Odpověď c)pluje ostřeji proti větru než plachetnice v malém náklonu.
 
č. 628 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaRychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje:

Správná odpověď a)správné nastavení plachet.
Odpověď b)stáří plachet.
Odpověď c)barevné provedení plachet.
 
č. 629 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaNávětrnost plachetnice je ovlivněna:

Správná odpověď a)náklonem plachetnice a tvarem trupu.
Odpověď b)velikostí lodního šroubu.
Odpověď c)vhodným podponorovým nátěrem.
 
č. 630 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaKormidlo je část lodi, která:

Správná odpověď a)umožňuje řídit směr plavby.
Odpověď b)prodlužuje kýl lodi.
Odpověď c)má tvořit nejvíce ponořenou část lodi a proto musí mít dostatečnou axiální vůli.
 
č. 631 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSíla na kormidelní páce má být za plavby:

Správná odpověď a)co nejmenší.
Odpověď b)co největší.
Odpověď c)asi 30 N.
 
č. 632 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaNejmenší čelní odpor má kormidlo:

Správná odpověď a)s tenkým symetrickým profilem(tzv. NASA).
Odpověď b)provedené jako rovná deska (tzv. list).
Odpověď c)s hrubým povrchem.
 
č. 633 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaSílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Správná odpověď a)správným nastavením plachet.
Odpověď b)novým podponorovým nátěrem.
Odpověď c)prodloužením stěžně.
 
č. 634 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaKormidlo ztrácí účinnost:

Správná odpověď a)při náhlém velkém vychýlení, protože vznikají víry a odpor, které snižují i rychlost lodě.
Odpověď b)je-li úplně vytažena ploutev.
Odpověď c)pluje-li se pouze s kosatkou.
 
č. 635 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaJízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

Správná odpověď a)vhodný tvar trupu a dostatečná rychlost.
Odpověď b)především značně zvětšená plocha plachet, tvar lodního tělesa není rozhodující.
Odpověď c)příďotížnost a závětrnost lodě.
 
č. 636 Zkratka souboru otázek: P3
OtázkaVírový odpor trupu za zádí plavidla:

Správná odpověď a)zpomaluje plavbu.
Odpověď b)neovlivňuje rychlost plavby.
Odpověď c)zrychluje plavbu.
 
č. 637 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaNávětrná strana lodi je:

Správná odpověď a)strana, která je vystavena větru, čili z které vítr na loď přichází.
Odpověď b)strana, která není vystavena větru, čili z které vítr z lodi odchází.
Odpověď c)pravá strana lodi.
 
č. 638 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaZávětrná strana lodi je:

Správná odpověď a)strana, z které vítr z lodi odchází, tzv. která je za větrem.
Odpověď b)strana, z které vítr na loď přichází, tzv. která je na větru.
Odpověď c)levá strana lodi.
 
č. 639 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPlavba ostře proti větru je plavba:

Správná odpověď a)při které loď pluje v úhlu co nejmenším ke směru větru (cca až 40°) a využívá největší možné stoupavosti proti větru.
Odpověď b)proti větru, který přichází v podélné ose lodě.
Odpověď c)kdy vítr přichází v úhlu do 10° od příčné osy lodi na obě strany.
 
č. 640 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPlavba na předoboční vítr je plavba, při které:

Správná odpověď a)loď pluje proti směru větru v úhlu zřetelně menším než je pravý úhel (cca 60° - 75°) a nevyužívá maximálně svých schopností stoupání.
Odpověď b)loď pluje co možno nejvíce proti větru.
Odpověď c)loď pluje na poryvový vítr, který přichází střídavě z předu a z boku.
 
č. 641 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři silném poryvu větru se zabrání velkému náklonu plachetnice:

Správná odpověď a)vyostřením, případně povolením otěže hlavní plachty.
Odpověď b)odpadnutím po větru.
Odpověď c)přitažením otěže hlavní plachty.
 
č. 642 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaSchopnost křižovat co nejostřeji proti větru je podmíněna:

Správná odpověď a)tvarem lodního trupu, plochou laterálu a takeláží.
Odpověď b)použitím spinakru.
Odpověď c)použitím kvalitních otěží.
 
č. 643 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři správné technice vyostřování, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Správná odpověď a)hlavní plachta se plynule přitahuje blíž k ose lodi.
Odpověď b)změna směru se provádí nastavením ploutve.
Odpověď c)využije se náklonu lodi do návětří.
 
č. 644 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři správné technice odpadání, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Správná odpověď a)hlavní plachta se plynule povoluje.
Odpověď b)loď se naklání do závětří při udržování dosavadního nastavení plachty.
Odpověď c)změna směru se provede povytažením ploutve.
 
č. 645 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaSprávné nastavení kosatky a hlavní plachty při křižování proti větru se při přeostření nad správný úhel náběhu větru projeví tak, že:

Správná odpověď a)obě plachty se začnou současně prolamovat (flatrovat) od předního lemu.
Odpověď b)kosatka se začne prolamovat dřív než hlavní plachta.
Odpověď c)hlavní plachta se začne prolamovat dřív než kosatka.
 
č. 646 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři obratu proti větru nesmíme dopustit, aby:

Správná odpověď a)se loď zastavila v pozici přímo proti větru.
Odpověď b)se spinaker zasekl pod kosatkou.
Odpověď c)loď plula příliš velkou rychlostí.
 
č. 647 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři křižování za silného větru a na vlnách:

Správná odpověď a)je třeba vést loď méně ostře proti větru (s povolenější plachtou) než na hladké vodě.
Odpověď b)je nutné povytáhnout ploutev a nadzvednout list kormidla.
Odpověď c)je nutné naklánět loď do návětří.
 
č. 648 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaMá-li loď při jízdě proti větru dosáhnout většího stoupání, je třeba:

Správná odpověď a)přitáhnout jezdec na otěžovém vozíku do návětří a přitáhnout kosatku.
Odpověď b)vypustit jezdec na otěžovém vozíku k boku.
Odpověď c)více vychýlit kormidlo.
 
č. 649 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři poryvech za plavby na předním nebo bočním větru je třeba:

Správná odpověď a)vysednout na bok lodě a vést kormidlo i plachtu tak, abychom zabránili velkému náklonu lodě do závětří.
Odpověď b)nechat loď naklonit do návětří, a pak ji energickým zasednutím vyvážit.
Odpověď c)vytáhnout ploutev, aby se zmenšil vztlak, který na ni působí.
 
č. 650 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři plavbě na bočním větru je výhodnější:

Správná odpověď a)více povolit hlavní plachtu než při plavbě proti větru, zvýší se tím dopředná síla a zmenší se náklon plachetnice.
Odpověď b)více přitáhnout hlavní plachtu vůči větru, protože se zvýší rychlost i přes větší náklon lodě.
Odpověď c)mít plachty přitažené co nejvíce i za cenu jejich skasání, protože účinek sání je tak největší.
 
č. 651 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaJestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Správná odpověď a)posunout ploutev více dozadu, popř. zmenšit záklon stěžně (je-li to za plavby možné).
Odpověď b)posunout ploutev víc dopředu.
Odpověď c)sklonit stěžen více dozadu.
 
č. 652 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPlavba po větru (na zadním větru) je plavba:

Správná odpověď a)když vítr vane zezadu, a to až do cca 30° na obě strany od podélné osy plachetnice.
Odpověď b)pouze když vítr vane přímo zezadu.
Odpověď c)pouze s větrem, jehož směr se uchyluje od směru plavby lodě max. 10° na obě strany.
 
č. 653 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

Správná odpověď a)zatěžovat příď lodě, protože by se mohla zabořit do vody a dojít tak k převržení lodě.
Odpověď b)napnout kosatku na stěžeň.
Odpověď c)zatěžovat záď lodě.
 
č. 654 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Správná odpověď a)převést loď na mírně zadoboční kurz plavby.
Odpověď b)povolit maximálně hlavní plachtu.
Odpověď c)zasednout loď víc vpředu.
 
č. 655 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaObrat proti větru (tzv. re) je obrat:

Správná odpověď a)při kterém loď vyostřuje tak, aby se setrvačností dostala přes postavení přímo proti větru a přešla do postavení ostře proti větru na druhém boku.
Odpověď b)při kterém se stáčí loď zádí proti větru a v okamžiku zádí přímo proti větru se rychlým přehozením spinakru docílí přetočení lodě na druhý bok.
Odpověď c)provedený energickým odpadnutím při současném spuštění kosatky a jejím opětném vytažení po dokončeném obratu.
 
č. 656 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPlavba na bočním kurzu je:

Správná odpověď a)rychlejší než plavba proti větru.
Odpověď b)pomalejší než plavba proti větru.
Odpověď c)stejně rychlá jako plavba proti větru.
 
č. 657 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaZa silného větru a ve vlnách se stoupavost plachetnice:

Správná odpověď a)zmenšuje.
Odpověď b)nemění.
Odpověď c)zvětšuje.
 
č. 658 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaObrat po větru (tzv. halsa) je manévr:

Správná odpověď a)prováděný tak, že příď lodě se stáčí po větru a v okamžiku, kdy loď stojí zádí proti větru, se přehodí ráhno na druhý bok a obrat se dokončí.
Odpověď b)prováděný při skasané hlavní plachtě využitím kosatky k obratu.
Odpověď c)prováděný pouze pomocí hlavní plachty při spuštěné kosatce.
 
č. 659 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři plavbě na silný zadní vítr musíme zabránit:

Správná odpověď a)prudkému přehození ráhna z jednoho boku na druhý použitím kontraotěže.
Odpověď b)zvýšení rychlosti.
Odpověď c)nadměrnému tahu na otěže.
 
č. 660 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři plavbě na zadní vítr se snažíme zamezit:

Správná odpověď a)příčnému kolébání lodě.
Odpověď b)zvýšení rychlosti.
Odpověď c)skluzu.
 
č. 661 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPřehození ráhna se nejlépe provádí za silného větru:

Správná odpověď a)v jízdě plnou rychlostí a s vyváženou lodí.
Odpověď b)při zpomalení plavby (např. najetím na vlnu) a náklonu do závětří.
Odpověď c)po odpadnutí a naklonění lodi do návětří.
 
č. 662 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPříčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Správná odpověď a)nebezpečné a pro posádku nepříjemné.
Odpověď b)nežádoucí, ale není nebezpečné.
Odpověď c)žádoucí.
 
č. 663 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaKontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

Správná odpověď a)vějičky a stuh (špionků).
Odpověď b)polohy kormidelní páky.
Odpověď c)úhloměru umístěného na lodi.
 
č. 664 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři zvrhnutí lodě má posádka:

Správná odpověď a)zůstat u lodě, aby ji mohly záchranné čluny najít.
Odpověď b)snažit se doplavat k nejbližšímu břehu, i když je dosti vzdálen.
Odpověď c)vždy plavat vstříc záchrannému člunu nebo jiné lodi v dohledu.
 
č. 665 Zkratka souboru otázek: P4
OtázkaPři vleku havarované lodi motorovým člunem je třeba:

Správná odpověď a)spustit plachty.
Odpověď b)vytáhnout spinaker.
Odpověď c)odpojit stěžeň od lodě.