Soubory otázek pro způsobilost
'Provoz přívozů'

č. 1 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJaká platí podmínka pro používání povrchových vod k plavbě?

Správná odpověď a)není třeba povolení vodoprávního orgánu
Odpověď b)je třeba souhlas vodohospodářského orgánu
Odpověď c)je třeba souhlas Státní plavební správy
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí plavbou ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)cestěpohyb nebo stání plavidla na vodní cestě.
Odpověď b)pouze pohy plavidla na vodní cestě
Odpověď c)doba, po kterou plavidlo pluje
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré z uvedených objektů patří mezi součásti vodní cesty?

Správná odpověď a)pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavební znaky na hladině, na březích, na mostech a na jiných objektech
Odpověď b)zařízení k vybírání parkovacích poplatků v přístavech
Odpověď c)mosty, které nejsou plavebními
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek lze zřizovat stavby na sledované vodní cestě?

Správná odpověď a)se souhlasem plavebního úřadu a za podmínek jím stanovených.
Odpověď b)se souhlasem územně příslušného stavebního úřadu.
Odpověď c)bez souhlasu, jedná-li se o soukromý pozemek
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo je zapsáno do plavebního rejstříku?

Správná odpověď a)plavidlo podléhající evidenci, jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem, nebo místem podnikání na území České republiky.
Odpověď b)každé plavidlo, plující po vodních cestách České republiky.
Odpověď c)plovoucí zařízení o celkové hmotnosti, včetně povoleného zatížení do 10 000 kg, pokud žádný z rozměrů nepřesahuje 10 m a každé plovoucí těleso.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo má povinnost nést českou státní vlajku na zádi?

Správná odpověď a)zapsané v plavebním rejstříku ČR
Odpověď b)pouze klasifikované plavidlo
Odpověď c)plavidlo, jehož majitel o toto právo požádal
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo musí mít provozovatel pojištěné na odpovědnost za škodu způsobenou v provozu?

Správná odpověď a)každou loď kromě vlečných a tlačných člunů a malé plavidlo, kterým se provozuje koncesovaná doprava, po celou dobu evidence plavidla plavebním rejstříku
Odpověď b)každé plavidlo po dobu, kdy je provozováno
Odpověď c)pouze plavidlo určené pro přepravu nebezpečných věcí
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaMůže plavební úřad omezit, nebo zastavit provoz na dopravně významné vodní cestě?

Správná odpověď a)a) může, v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty z důvodu živelní události, nehody, opravy, modernizace nebo údržby vodní cesty, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.
Odpověď b)b) může, je-li vážně ohrožena bezpečnost a plynulost plavebního provozu.
Odpověď c)nesmí omezit, nebo zastavit provoz, musí vždy zajistit bezpečnost plavebního provozu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKterou z uvedených povinností musí provozovatelé plavidel respektovat?

Správná odpověď a)přizpůsobit provoz plavidla na vodní cestě povaze a stavu vodní cesty
Odpověď b)vést přehled o praxi posádek plavidel ve služebních plaveckých knížkách
Odpověď c)pojistit každé plavidlo proti škodě jím způsobené
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek lze přemísťovat plavební znaky a jiná plavební zařízení umístěná na vodní cestě?

Správná odpověď a)jen se souhlasem plavebního úřadu
Odpověď b)s přiměřenou opatrností a při respektování příkazů v místech, která jsou označena příslušnými plavebními znaky
Odpověď c)plavební znaky a jiná plavební zařízení nelze přemísťovat
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo je povinen neprodleně učinit každý, kdo způsobil překážku provozu na vodní cestě, a tím ohrozil nebo omezil bezpečnost a plynulost tohoto provozu?

Správná odpověď a)a) odstranit předmět, který vytvořil plavební překážku a není-li to možné neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)b) neprodleně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď c)určit místo podle plavební mapy a vyčkat na místě do příjezdu orgánů Státní plavební správy
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo je oprávněn ukládat členům posádky a dalším osobám na plavidle příkazy k zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)vůdce plavidla
Odpověď b)provozovatel plavidla
Odpověď c)pracovník státního dozoru pověřený kontrolou bezpečnosti plavebního provozu
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKomu je povinen provozovatel plavidla neprodleně ohlásit plavební nehodu?

Správná odpověď a)Státní plavební správě, pokud účastníkem nebylo pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem není poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu
Odpověď b)vždy příslušnému vodohospodářskému orgánu a správci vodní cesty
Odpověď c)Policii ČR, pokud došlo k poškození plavidla
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo může provozovat vodní dopravu pro cizí potřeby?

Správná odpověď a)ten, kdo je spolehlivý a má koncesi
Odpověď b)ten, kdo provozoval vodní dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních tří let
Odpověď c)vůdce plavidla, který vykonal zkoušky způsobilosti inspektora UTZ
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaČím prokazuje žadatel odbornou způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby?

Správná odpověď a)osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce a dokladem o vykonání tříileté praxe v oboru vodní dopravy
Odpověď b)vysokoškolským diplomem nebo maturitním vysvědčením
Odpověď c)výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKterý orgán státní správy vydává stanovisko potřebné k vydání koncese pro provádění vodní dopravy pro cizí potřeby?

Správná odpověď a)Ministerstvo dopravy
Odpověď b)Státní plavební správa
Odpověď c)Ministerstvo vnitra
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré úřady vykonávají státní správu ve vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)Ministerstvo dopravy a Státní plavební správa
Odpověď b)odbory plavby městských a obecních úřadů
Odpověď c)plavební správy v každém okresním městě
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJaká sankce hrozí fyzické osobě, která neučiní opatření k odstranění překážky na vodní cestě, kterou způsobila?

Správná odpověď a)Státní plavební správa může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč
Odpověď b)odebrání koncese k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby živnostenským úřadem
Odpověď c)žádné sankce nejsou zákonem stanoveny, odstranit způsobenou překážku je však povinnost každého vůdce plavidla
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJakou osobou musí být vedeno plavidlo při provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)osobou, která je k tomu způsobilá
Odpověď b)osobou, která vlastní koncesi k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby.
Odpověď c)která absolvovala kurz vůdce plavidla
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo stanoví minimální počet členů posádky plavidla a její složení?

Správná odpověď a)Státní plavební správa při vydání osvědčení plavidla
Odpověď b)provozovatel podle úkolu, který bude plavidlo plnit
Odpověď c)vůdce plavidla s ohledem na bezpečnost plavby
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaV jakém případě je plavební úřad oprávněn zadržet průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídit přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla?

Správná odpověď a)jestliže při výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu
Odpověď b)jestliže osoba nevykonávala po dobu delší deseti let funkci vůdce plavidla
Odpověď c)jestliže byl svědkem plavební nehody
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo může být vedeno bez průkazu způsobilosti?

Správná odpověď a)a) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.
Odpověď b)malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu o celkové hmotnosti nad 1000 kg.
Odpověď c)plovoucí stroj do celkové hmotnosti 1000 kg včetně povoleného zatížení
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJaký je stanoven minimální věk pro získání průkazu způsobilosti lodníka?

Správná odpověď a)18 let
Odpověď b)15 let
Odpověď c)není stanoven
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKterá z uvedených povinností náleží vůdci plavidla?

Správná odpověď a)zajistit hlídku na plavidle nebo dohled nad plavidlem, je-li to nezbytné pro bezpečnost plavby.
Odpověď b)alespoň dohled nad plavidlem vyžadují-li to místní podmínky, nebo to nařídila Státní plavební správa.
Odpověď c)zajistit kontrolu plavidla prostřednictvím zvláštní smluvní služby specializované na střežení objektů
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak musí být zajištěna plavidla, která stojí mimo plavební dráhu, vyjma plavidel přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)dohledem osoby, osoby, která je schopna v případě potřeby rychle učinit nezbytná opatření.
Odpověď b)stálou účinnou hlídkou, kterou stanovil jeho vůdce
Odpověď c)dozorem osoby, kterou pro příslušný úsek vodní cesty stanovil správce vodního toku
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek lze uskutečnit akci na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu plavebního provozu?

Správná odpověď a)musí být předem povolena Státní plavební správou
Odpověď b)se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce
Odpověď c)takové akce je zakázáno na vodní cestě pořádat
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdy je plavba zakázána?

Správná odpověď a)při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, který je stanoven prováděcím právním předpisem.
Odpověď b)při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, který je stanoven Státní plavební správou.
Odpověď c)bezprostředně po oznámení Státní plavební správy, že vodní stav v příslušném úseku vodní cesty dosáhl hodnoty, kdy se již zastavuje plavba všem druhům plavidel
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZ jakého důvodu musí být plavidla na přehradních zdržích před zimním obdobím vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo přemístěna na vhodná místa?

Správná odpověď a)protože na přehradních zdržích dochází v tomto období k velkým výkyvům vodní hladiny a plavidla se musí převazovat podle manipulace s vodní hladinou
Odpověď b)protože hladina zdrže v tomto období zamrzá a při následném chodu ledu by mohlo dojít k poškození plavidel ledovou tříští
Odpověď c)protože přístupové cesty do míst, kde v letním období stojí plavidla nejsou udržované a mohlo by na nich v zimním období dojít k ohrožení bezpečnosti obsluhujících osob
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí pojmem "společná havárie" ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)mimořádné opatření nebo výdaje na plavidle nebo věci, o kterých rozhodne vůdce plavidla v zájmu ochrany ohrožených hodnot, je-li plavidlo a přepravované osoby nebo věci ve společném nebezpečí
Odpověď b)havárie nebo kolize více než dvou plavidel téhož provozovatele, přesahuje-li celková škoda na majetku nejméně dvacetinásobek nejnižší měsíční mzdy nebo došlo-li k ublížení na zdraví
Odpověď c)takový rozsah plavební nehody, při níž došlo k poškození plavidla a současně k poškození některého zařízení na vodní cestě (plavební komora, přístavní můstek, dok apod.)
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak se rozvrhují náklady na odstranění následků společné havárie?

Správná odpověď a)mezi plavidlo a věci (náklad), poměrně podle jejich hodnoty
Odpověď b)mezi provozovatele plavidla a posádku plavidla, poměrně podle jejich zodpovědnosti
Odpověď c)mezi vůdce plavidla a ostatní členy posádky, poměrně podle jejich zařazení a funkce, kterou na plavidle vykonávají
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se nehradí ve společné havárii ?

Správná odpověď a)ztráta ani poškození nákladu úmyslně nehlášeného nebo nesprávně hlášeného při podání k přepravě
Odpověď b)ztráta nebo poškození nákladu z nedbalosti nehlášeného nebo nesprávně hlášeného při podání k přepravě
Odpověď c)ztráta ani poškození nákladu
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo rozumíme pod pojmem "dispaš"?

Správná odpověď a)stanovení náhrad a rozvrhu příspěvků ve společné havárii
Odpověď b)posudek ke společné havárii, který je povinen vypracovat dispečer lodního provozu
Odpověď c)označení pro nehlášený nebo nesprávně hlášený náklad
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKde se provede stanovení náhrad a rozvrhu příspěvků ve společné havárii ?

Správná odpověď a)v sídle provozovatele plavidla
Odpověď b)v sídle odesilatele nákladu
Odpověď c)v sídle příjemce nákladu
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo může následovat, odkládá-li provozovatel plavidla učinit opatření potřebná k vypracování dispaše?

Správná odpověď a)kterýkoliv účastník společné havárie je oprávněn vyhotovení dispaše zařídit
Odpověď b)ostatní účastníci společné havárie jsou povinni prodlení strpět
Odpověď c)Státní plavební správa mu může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí nehodou v provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu nebo smrt účastníků plavebního provozu
Odpověď b)situace, kdy v provozu na vodní cestě bezprostředně hrozí poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újma na zdraví nebo smrt účastníků plavebního provozu
Odpověď c)jakákoliv škoda, která vznikla provozovateli vnitrozemské plavby, kterou mu způsobil zaměstnanec porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo má ze zákona povinnost zajistit ohlášení nehody v provozu na vodní cestě plavebnímu úřadu?

Správná odpověď a)vůdce plavidla a provozovatel plavidla
Odpověď b)alespoň vůdce plavidla
Odpověď c)jenom provozovatel plavidla
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKomu přísluší odborné šetření nehody v provozu na vodní cestě České republiky a stanovení její příčin?

Správná odpověď a)Státní plavební správě
Odpověď b)Policii České republiky
Odpověď c)Českému úřadu bezpečnosti práce
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo a komu musí ohlásit nehodu v provozu na vodní cestě, došlo-li ke znečištění vod nebo k ohrožení její kvality?

Správná odpověď a)vůdce plavidla a provozovatel plavidla též příslušnému vodohospodářskému orgánu
Odpověď b)vůdce plavidla též příslušné hygienicko epidemiologické stanici
Odpověď c)provozovatel plavidla povinen též místně příslušné organizaci ochrany přírody
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaNa kterou nehodu v provozu na vodní cestě se nevztahuje ohlašovací povinnost ?

Správná odpověď a)na takovou, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem je poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu
Odpověď b)na takovou, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem není poškození tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu
Odpověď c)na takovou, na níž mělo účast více než jedno plavidlo a jejímž důsledkem je poškození pouze jednoho plavidla nebo jim přepravovaného nákladu
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany?

Správná odpověď a)u právnické osoby statutární orgán a u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce
Odpověď b)u právnické osoby Ministerstvo vnitra a u podnikající fyzické osoby příslušný okresní úřad
Odpověď c)u právnické osoby i fyzické podnikající osoby ve vnitrozemské plavbě Státní plavební správa
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby umožnit orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu?

Správná odpověď a)provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.
Odpověď b)kontrolu vodní cesty, přístavů a překladišť na kterých provozují plavbu, seznámit je s parametry těchto zařízení a doplnit je seznamem a popisem stanic pro čerpání pohonných hmot
Odpověď c)vyhlášení cvičného protipožárního poplachu a poskytovat jim materiální zabezpečení pro bezpečný a plynulý průběh této činnosti
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo provádí podle zákona o požární ochraně státní požární dozor a preventivní požární kontroly nad plavidly?

Správná odpověď a)Hasičský záchranný sbor kraje
Odpověď b)Ministerstvo vnitra
Odpověď c)místně příslušný okresní úřad
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se zakazuje vhazovat, vylévat nebo nechat padat či téci z plavidel do vody?

Správná odpověď a)předměty, nebo tekutiny, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty.
Odpověď b)předměty větší než 30 cm x 30 cm nebo o průměru větším než 30 cm, anebo tekutiny, které jsou lehčí než voda
Odpověď c)předměty anebo tekutiny, které jsou jedovaté nebo jejichž jediná složka má otravný charakter s výjimkou ropných odpadů smíšených s vodou v poměru větším než 1:100
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí poznávacími znaky plavidla, které není malým?

Správná odpověď a)jméno plavidla nebo název provozovatele, název domovského přístavu a poznávací písmena státu, v němž je plavidlo evidováno, úřední identifikační číslo (ENI, rejstříkové číslo), údaj o nosnosti.
Odpověď b)jméno plavidla, ponorové stupnice a značka nejvýše přípustného ponoru
Odpověď c)název výrobce plavidla, typ plavidla a výrobní číslo plavidla
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKde musí mít vyznačeny poznávací znaky plavidlo, které není malým?

Správná odpověď a)na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích
Odpověď b)na nástavbě plavidla nebo na jiném místě viditelném ze všech stran
Odpověď c)v lodním osvědčení a na vlajce provozovatele anebo na snadno snímatelných tabulích
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak musí být provedeny poznávací znaky plavidel, s výjimkou malých plavidel?

Správná odpověď a)čitelně, nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 20 cm
Odpověď b)svědomitě, snadno odstranitelnými písmeny o výšce nejméně 10 cm
Odpověď c)vysekáním či vyrytím do tělesa plavidla o velikosti písmen nejvýše 20 cm x 15 cm
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se označuje pojmem "Nebezpečné věci" v zákoně o vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)předměty a látky, pro jejichž povahu může být ohrožena bezpečnost přepravovaných osob a věcí nebo životní prostředí
Odpověď b)poškozené součásti plavidla nebo jeho výstroje, které mohou být nebezpečné posádce plavidla a přepravovaným osobám
Odpověď c)skryté překážky na vodní cestě, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavebního provozu
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak musí být označena plavidla přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)jedním, dvěma nebo třemi modrými kužely vrcholem dolů, v noci nebo za snížené viditelnosti jedním, dvěma nebo třemi světly modré barvy
Odpověď b)červeným nebo modrým balónem, v noci nebo za snížené viditelnosti světlem červené nebo modré barvy anebo oběma těmito světly
Odpověď c)plamencem bílé barvy, v jehož středu je modrý kosočtverec nebo jedním obyčejným blikavým světlem modré barvy
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKoho je povinen přepravit provozovatel veřejné osobní vodní dopravy?

Správná odpověď a)za sjednanou cenu osobu, která o to požádá
Odpověď b)nejméně 50 osob za den a za cenu, která nesmí být vyšší než stanoví aktualizovaný předpis Ministerstva financí
Odpověď c)osobu, zvíře nebo věc, které svými rozměry nebo vlastnostmi nebrání bezpečnému vedení plavidla
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek je povinen přijmout zásilku provozovatel veřejné vodní dopravy k přepravě ?

Správná odpověď a)za sjednanou cenu, jsou-li splněny smluvní přepravní podmínky a nebrání-li mu v tom provozní podmínky
Odpověď b)za cenu stanovenou zákonem o vnitrozemské plavbě, jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem
Odpověď c)za každou cenu
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo je povinen před zahájením provozu zveřejnit provozovatel veřejné vodní dopravy v Obchodním věstníku?

Správná odpověď a)smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou dopravu provozovat, jízdní řád, tarif a den zahájení provozu
Odpověď b)počet a kapacitu plavidel, druh vodní cesty na níž bude veřejnou dopravu provozovat, číslo koncese, den zahájení a ukončení provozu
Odpověď c)sídlo vlastníka a provozovatele plavidel, jejich poznávací znaky, nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaCo vyjadřuje pojem „svéprávnost

Správná odpověď a)způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
Odpověď b)způsobilost k odpovědnosti za vlastní protiprávní chování (protiprávně jednat).
Odpověď c)způsobilost fyzické nebo právnické osoby nabývat práva a povinnosti
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy se člověk stává plně svéprávným?

Správná odpověď a)zletilostí, nebo přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství
Odpověď b)přiznáním zletilosti v 18 letech
Odpověď c)uzavřením manželství
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy musí mít plná moc písemnou formu?

Správná odpověď a)netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání nebo vyžaduje-li určité právní jednání písemnou formu
Odpověď b)jen je-li to vůle zastoupeného, který o tom informuje smluvního partnera
Odpověď c)vždy
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaký právní předpis v českém právním řádu upravuje závazkové vztahy?

Správná odpověď a)občanský zákoník
Odpověď b)obchodní zákoník
Odpověď c)zákon o obchodních korporacích
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti kupní smlouvy?

Správná odpověď a)určení prodávajícího a kupujícího, věci/zboží a kupní ceny, nebo způsobu jakým se bude cena určí
Odpověď b)za podstatnou náležitost je nutno považovat i určení doby nebo lhůty plnění
Odpověď c)za podstatnou náležitost lze považovat povinnost prodávajícího předat i doklady potřebné k užívání zboží
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné části smlouvy o přepravě věci

Správná odpověď a)určení odesílatele a dopravce, věci/zásilky a místa odeslání a místa určení
Odpověď b)podstatnou částí smlouvy je rovněž úplatnost a lhůta, v níž má být přeprava uskutečněna
Odpověď c)zákonnou úpravu mohou doplňovat a měnit prováděcí předpisy - přepravní řády jednotlivých dopravních odvětví
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaký je základní obsah smlouvy o nájmu dopravního prostředku?

Správná odpověď a)přenechání dopravního prostředku nájemci za úplatu k dočasnému užívání
Odpověď b)podmínky nájmu mohou být sjednány dodatečně
Odpověď c)nájem dopravního prostředku nemusí být sjednáván, stačí fakt poskytnutí dopravního prostředku cizí osobě k užívání
 
č. 216 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti smlouvy o nájmu dopravního prostředku?

Správná odpověď a)určení subjektů - pronajimatel a nájemce, dopravního prostředku a doby nájmu
Odpověď b)dtto, ale rovněž stanovení výše nájemného
Odpověď c)dtto, ale navíc určení doby užívání
 
č. 219 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaká je obecná promlčecí lhůta podle občanského zákoníku?

Správná odpověď a)tříletá
Odpověď b)desetiletá
Odpověď c)pětiletá
 
č. 220 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKterý právní předpis upravuje smlouvy v dopravě?

Správná odpověď a)občanský zákoník
Odpověď b)občanský a obchodní zákoník
Odpověď c)zákon o obchodních korporacích
 
č. 221 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJak vzniká pracovní poměr?

Správná odpověď a)uzavřením pracovní smlouvy nebo jmenováním
Odpověď b)výhradně uzavřením pracovní smlouvy
Odpověď c)uzavřením pracovní smlouvy nebo volbou
 
č. 222 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti pracovní smlouvy?

Správná odpověď a)druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce
Odpověď b)druh práce a výše mzdy
Odpověď c)druh práce, místo výkonu práce a výše mzdy
 
č. 224 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit před vznikem pracovního poměru?

Správná odpověď a)pokud zaměstnanec v den sjednaný v pracovní smlouvě nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce
Odpověď b)kdykoliv bez nutnosti udat důvod
Odpověď c)za podmínek stanovených v pracovní smlouvě
 
č. 225 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJak lze ukončit pracovní poměr?

Správná odpověď a)výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo zrušením ve zkušební době
Odpověď b)jen výpovědí nebo dohodou
Odpověď c)jen dohodou nebo zrušením ve zkušební době
 
č. 226 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď?

Správná odpověď a)jen z důvodu výslovně stanoveného zákoníkem práce
Odpověď b)kdykoli i bez udání důvodu
Odpověď c)na základě rozhodnutí úřadu práce nebo s jeho souhlasem
 
č. 227 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJakým právním předpisem je upravena odpovědnost za škodu z pracovněprávního vztahu?

Správná odpověď a)zákoníkem práce
Odpověď b)obchodním zákoníkem
Odpověď c)občanským zákoníkem
 
č. 228 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJakou výší je limitována náhrada škody, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, je-li škoda způsobena z nedbalosti?

Správná odpověď a)výše náhrady škody nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku
Odpověď b)není limitována a zaměstnanec vždy hradí škodu v plné výši
Odpověď c)výše náhrady je limitována trojnásobkem průměrného měsíčního platu zaměstnance
 
č. 229 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstanci k vyúčtování?

Správná odpověď a)nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 18 let
Odpověď b)nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 15 let
Odpověď c)nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 21 let
 
č. 230 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJe zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek?

Správná odpověď a)zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání a uvést v něm údaje stanovené v zákoníku práce
Odpověď b)zaměstnavatel není povinen takové potvrzení a posudek vydat, je to jeho dobrá vůle
Odpověď c)stačí, když dřívější zaměstnavatel sdělí potřebné údaje a posudek podle zákoníku práce novému zaměstnavateli telefonicky
 
č. 232 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaV jakém právním předpisu jsou obsaženy základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ?

Správná odpověď a)v zákoníku práce
Odpověď b)v příslušné ČN (česká norma)
Odpověď c)v ústavě České republiky
 
č. 234 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaCo patří k základním právům zaměstnanců z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Správná odpověď a)aby zajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména je informoval o rizicích jejich práce a o opatřeních před jejich působením
Odpověď b)aby je zaměstnavatel zastupoval v právních otázkách po vzniku mimořádné události, kterou sami zavinili
Odpověď c)aby jim poskytl radu při vzniku mimořádných událostí a v pracovním procesu s nimi slušně zacházel
 
č. 236 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou povinnosti zaměstnavatele při poskytování osobních ochranných pomůcek?

Správná odpověď a)poskytovat je bezplatně, udržovat je v použitelném stavu a nenahrazovat jejich poskytování finančním plněním
Odpověď b)poskytovat je na vyžádání zaměstnance, jinak mu poskytovat přiměřenou částku na jejich pořízení a udržování
Odpověď c)poskytovat je zaměstnanci za podmínky, že se tento bude přiměřeně podílet na jejich pořízení a udržování
 
č. 239 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaNa koho se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na pracovištích a v pracovní době i mimo pracoviště?

Správná odpověď a)na všechny zaměstnance
Odpověď b)na všechny pracovníky na rizikových pracovištích
Odpověď c)na mladistvé a na osoby zbavené svéprávnosti
 
č. 240 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaká je délka pracovní směny u zaměstnance mladšího 18 let?

Správná odpověď a)délka směny nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně
Odpověď b)nejvýše 6 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně
Odpověď c)stejná jako ostatních pracovníků
 
č. 243 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdo odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem?

Správná odpověď a)zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec zaměstnán v době vzniku pracovního úrazu
Odpověď b)všichni zaměstnavatelé, u nichž byl zaměstnán před vznikem pracovního úrazu
Odpověď c)podle okolností úrazu, zpravidla předposlední a poslední zaměstnavatel
 
č. 248 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdo vykonává státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek?

Správná odpověď a)orgány státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí
Odpověď b)dopravní úřady
Odpověď c)živnostenské úřady
 
č. 252 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaČím se řídí požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit ve vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)nařízením vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Odpověď b)vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
Odpověď c)zákonem o vnitrozemské plavbě
 
č. 401 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je předmětem účetnictví?

Správná odpověď a)účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření
Odpověď b)sledování personálních údajů o zaměstnancích a jejich příjmech
Odpověď c)soustavné sledování statistických údajů o činnosti podniku, jeho vyhodnocování a na tomto základě přijímání podnikatelských rozhodnutí
 
č. 402 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré účetní předpisy upravují vedení podvojného účetnictví podnikatelů?

Správná odpověď a)zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k němu a České účetní standardy pro podnikatele
Odpověď b)zákon o státní statistice a prováděcí předpisy k němu vydávané Státním statistickým úřadem
Odpověď c)pouze pravidla pro vnitropodnikové účetnictví vydaná podnikatelským subjektem podle metodických pokynů Ministerstva financí
 
č. 403 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je podle zákona účetním obdobím?

Správná odpověď a)kalendářní nebo hospodářský rok
Odpověď b)čtvrtletí
Odpověď c)kalendářní měsíc
 
č. 404 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré účetní jednotky účtují v podvojném účetnictví?

Správná odpověď a)povinně právnické osoby, některé fyzické osoby a další účetní jednotky podle zákona o účetnictví
Odpověď b)povinně pouze právnické osoby
Odpověď c)povinně podnikatelé s větším obratem než 20 mil. Kč za rok
 
č. 405 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo se rozumí v účetnictví pod pojmem "směrná účtová osnova"?

Správná odpověď a)uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů
Odpověď b)směrnice pro zpracování finančních rozborů
Odpověď c)návod ke zpracování roční účetní závěrky
 
č. 406 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je to "účtový rozvrh"?

Správná odpověď a)soupis účtů podle směrné účtové osnovy používaných v účetní jednotce
Odpověď b)souhrn účetních a statistických výkazů
Odpověď c)souhrn účetních případů zaúčtovaných v kalendářním měsíci
 
č. 407 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je obsahem daňové evidence?

Správná odpověď a)údaje o příjmech a výdajích, majetku a závazcích
Odpověď b)pouze údaje o příjmech a výdajích
Odpověď c)pouze údaje o majetku a závazcích
 
č. 408 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaV jakém rozsahu jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví?

Správná odpověď a)některé účetní jednotky vymezené zákonem mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Odpověď b)vždy v plném rozsahu
Odpověď c)účetní jednotky si mohou rozsah vedení účetnictví zvolit
 
č. 409 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je povinným obsahem účetní závěrky v podvojném účetnictví?

Správná odpověď a)rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k těmto účetním výkazům
Odpověď b)výkaz o pohledávkách a závazcích
Odpověď c)předepsané statistické výkazy
 
č. 410 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaJsou daňové odpisy majetku daňově uznatelnou nákladovou položkou?

Správná odpověď a)ano, jsou součástí daňově uznatelných nákladů
Odpověď b)nejsou součástí daňově uznatelných nákladů
Odpověď c)zahrnují se do daňově uznatelných nákladů podle volné úvahy podnikatele
 
č. 411 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKterý z účetních výkazů uvádí náklady, výnosy a výsledek hospodaření?

Správná odpověď a)výkaz zisku a ztráty
Odpověď b)rozvaha
Odpověď c)přehled o peněžních tocích
 
č. 412 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré z daní jsou daněmi nepřímými?

Správná odpověď a)daň z přidané hodnoty a spotřební daně
Odpověď b)daň z příjmů právnických a fyzických osob
Odpověď c)daň silniční
 
č. 413 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré z daní jsou nákladem (výdajem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Správná odpověď a)daň silniční, z nemovitostí a daň z nabytí vlastnictví k nemovitostí
Odpověď b)výhradně daně spotřební
Odpověď c)daň z přidané hodnoty
 
č. 414 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaJaká minimální doba odpisování je stanovena pro odpisovou skupinu, ve které jsou zařazeny lodě a plavidla?

Správná odpověď a)10 let
Odpověď b)4 roky
Odpověď c)8 let
 
č. 415 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaJe možno odpisovat lodě pouze rovnoměrně nebo je možno použít i zrychlený odpis?

Správná odpověď a)u lodí zvolí vlastník zrychlený nebo rovnoměrný odpis
Odpověď b)u lodí je možno použít pouze rovnoměrný odpis
Odpověď c)u lodí je nutno použít zrychlený odpis
 
č. 416 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaDo jaké výše se odpisuje hmotný majetek?

Správná odpověď a)do vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny za podmínek stanovených v zákoně
Odpověď b)do jeho vyřazení z provozu s použitím ročních sazeb podle zákona
Odpověď c)podle rozhodnutí provozovatele lodi
 
č. 418 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaV jaké lhůtě je plátce daně z přidané hodnoty povinen vystavit daňový doklad?

Správná odpověď a)nejpozději do l5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty
Odpověď b)do 3 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění
Odpověď c)závazná lhůta není stanovena
 
č. 420 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKdo je povinen předložit správci daně daňové přiznání k dani z přidané hodnoty?

Správná odpověď a)plátce daně
Odpověď b)každá právnická osoba, která podniká
Odpověď c)všichni podnikatelé bez výjimky
 
č. 421 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaPo jakou dobu jsou plátci daně z přidané hodnoty povinni uschovávat daňové doklady?

Správná odpověď a)po dobu nejméně 10 let od konce zdaňovacího období
Odpověď b)po dobu 5 let od konce zdaňovacího období
Odpověď c)po dobu 2 roky od konce zdaňovacího období
 
č. 601 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdo je podnikatel?

Správná odpověď a)ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Odpověď b)každý, kdo to o sobě prohlásí
Odpověď c)každý majitel podniku
 
č. 603 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je provozovna?

Správná odpověď a)prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost
Odpověď b)organizační složka podniku
Odpověď c)každá dílna, která patří podnikateli, bez ohledu na to, zda se zde uskutečňuje podnikatelská činnost či jiná činnost
 
č. 604 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je sídlem podnikatele?

Správná odpověď a)adresa, která je zapsaná ve veřejném rejstříku, nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště
Odpověď b)adresa ředitelství podniku a bytu fyzické osoby
Odpověď c)název města nebo místa, kde je hlavní budova podniku, u fyzické osoby místo, kde přijímá objednávky
 
č. 605 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je obchodní rejstřík?

Správná odpověď a)veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se obchodních společností a družstev, fyzických osob, které jsou podnikateli a požádají o zápis, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zákon
Odpověď b)seznam právnických osob považovaných za podnikatele
Odpověď c)seznam živnostníků, kterým bylo uděleno živnostenské oprávnění
 
č. 607 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je to obchodní majetek fyzické osoby?

Správná odpověď a)část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci
Odpověď b)výhradně movité a nemovité věci, které slouží podnikání
Odpověď c)veškerý majetek podnikatele, pokud není zastaven nebo zatížen hypotékou
 
č. 608 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJsou zápisy v obchodním rejstříku veřejně přístupné?

Správná odpověď a)ano, zákon stanoví, která jeho část je veřejně přístupná
Odpověď b)ne, jde o seznam, který může být zveřejněn jen se souhlasem podnikatele
Odpověď c)ne, jde o neveřejný seznam
 
č. 609 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdo je "odpovědný zástupce" podnikatele podle živnostenského zákona?

Správná odpověď a)fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu
Odpověď b)fyzická osoba, která odpovídá za obchodní vedení podniku
Odpověď c)statutární orgán
 
č. 610 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJaké podmínky musí splnit podnikatel, který žádá o provozování nebo provozuje koncesovanou živnost "vnitrozemská vodní doprava"?

Správná odpověď a)všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem pro provozování živnosti a zvláštní podmínky stanovené zvláštním zákonem nebo přílohou č.3 živnostenského zákona
Odpověď b)pouze všeobecné podmínky stanovené v § 6 živnostenského zákona
Odpověď c)výhradně podmínky stanovené v zákonu o vnitrozemské plavbě
 
č. 612 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo ve vztahu k podnikateli upravuje živnostenský zákon?

Správná odpověď a)podmínky pro provozování jednotlivých živností a vztahy k živnostenskému úřadu
Odpověď b)vztahy podnikatelů k finančním úřadům
Odpověď c)podmínky obchodní soutěže mezi podnikateli
 
č. 613 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je živností?

Správná odpověď a)soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
Odpověď b)každá soustavná činnost motivovaná cílem dosažení zisku v jakékoliv oblasti podnikání, pokud je její provozovatel ochoten nést podnikatelské riziko
Odpověď c)soustavná činnost využívající výsledků duševní tvůrčí činnosti nebo poznatků ve výrobě a službách, která je provozována pro cizí potřeby s cílem dosažení zisku
 
č. 614 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdo může provozovat živnost?

Správná odpověď a)fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem
Odpověď b)český občan nebo právnická osoba sídlící na území České republiky, pokud splní podmínky stanovené živnostenským zákonem
Odpověď c)fyzická nebo právnická osoba, která prokáže, že plní podmínky živnostenského zákona a má v České republice sídlo nebo trvalý pobyt nejméně 10 let před podáním žádosti o živnostenské podnikání
 
č. 615 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJaká podmínka je kladena na věk žadatele o živnostenské oprávnění?

Správná odpověď a)žadatel musí dosáhnout věku 18 let
Odpověď b)žadatel musí dosáhnout věku 15 let
Odpověď c)žadatel musí dosáhnout věku 21 let
 
č. 616 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaK jakému druhu živností náleží živnost "vnitrostátní vodní doprava"?

Správná odpověď a)je to živnost koncesovaná
Odpověď b)je to živnost ohlašovací vázaná
Odpověď c)není to živnost, je provozována výhradně na základě zákona o vnitrozemské plavbě
 
č. 620 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJaké činnosti související s provozováním koncesované živnosti "vnitrozemská vodní doprava" může vykonávat oprávněný při přepravě osob?

Správná odpověď a)činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, úschovu a poskytování pohostinství na lodích
Odpověď b)služby cestovní kanceláře, úschovu zavazadel a pohostinství na lodích, v přístavech a v jejich bezprostředním okolí
Odpověď c)jakékoliv činnosti, které je možno považovat za činnosti přímo nebo nepřímo související s přepravou osob
 
č. 621 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdy může žadatel o koncesi "vnitrozemská vodní doprava" zahájit její provozování?

Správná odpověď a)dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese
Odpověď b)dnem podání žádosti živnostenskému úřadu
Odpověď c)3 dny po doručení žadateli pravomocného rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese
 
č. 624 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJe projednání žádosti o udělení koncese "vnitrozemská vodní doprava" nějak časově omezeno?

Správná odpověď a)ano, orgán státní správy, který má zaujmout stanovisko, je povinen tak učinit do 30 dnů od doručení žádosti, pokud nezjistí vady v žádosti
Odpověď b)ne, projednání žádosti není časově limitováno
Odpověď c)ano, živnostenský úřad je povinen o žádosti rozhodnout do data, které si podnikatel určil k zahájení činnosti, avšak toto datum nesmí poskytovat dobu kratší než 15 dní na projednání žádosti
 
č. 625 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJe stanoven termín pro zápis do živnostenského rejstříku?

Správná odpověď a)ano, živnostenský úřad provede zápis do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
Odpověď b)ano, živnostenský úřad ji vydá do 90 dnů od podání žádosti o koncesi
Odpověď c)ne, vydání není časově omezeno
 
č. 626 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaV jakém případě zruší živnostenský úřad živnostenské oprávnění?

Správná odpověď a)podnikatel přestal plnit všeobecné podmínky zákona, nastaly překážky provozování živnosti podle zákona, podnikatel o zrušení požádal nebo podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor
Odpověď b)dostane-li větší počet stížností zákazníků na způsob provozování živnosti nebo podnikatel o to sám požádá
Odpověď c)podnikatel se dostal do konkursu nebo o zrušení sám požádal
 
č. 627 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaMůže fyzická osoba provozovat živnost na základě jednoho živnostenského oprávnění na více místech?

Správná odpověď a)ano, ale podnikatel musí mít k provozovnám užívací nebo vlastnické právo
Odpověď b)ne, živnostenské oprávnění je vázáno na provozování živnosti fyzickou osobou na jedné adrese
Odpověď c)ano, je to její podnikatelské rozhodnutí a živnostenskému úřadu nepřísluší žádné oprávnění s takovým rozhodnutím spojené
 
č. 628 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJe podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně, kterou neuvedl v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi?

Správná odpověď a)ano, a to písemně před zahájením činnosti
Odpověď b)ne, je to jeho podnikatelské rozhodnutí
Odpověď c)ano, pokud je provozovna umístěna v územním obvodu jiného živnostenského úřadu
 
č. 701 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaK dopravě kolika osob je určená osobní loď?

Správná odpověď a)více než 12 cestujících
Odpověď b)více než 4 cestujících
Odpověď c)jakékoliv osoby mimo posádky
 
č. 702 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJak musí být označeno malé plavidlo, je-li používané jako záchranné?

Správná odpověď a)musí mít na viditelném místě vyznačen nejvyšší přípustný počet osob, které smějí být na plavidle
Odpověď b)musí mít na viditelném místě vyznačenu svoji hmotnost včetně povoleného zatížení
Odpověď c)musí být opatřeno bílým nátěrem s červeným pruhem
 
č. 703 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaPlavidlo podléhající evidenci, jehož technická způsobilost byla schválena k námořní plavbě

Správná odpověď a)může být provozováno na vnitrozemských vodních cestách
Odpověď b)může být provozováno na vnitrozemských vodních cestách, pouze je-li evidováno u námořního úřadu ČR
Odpověď c)nemůže být provozováno na vnitrozemských vodních cestách
 
č. 704 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plovoucí zařízení podléhají ověřování technické způsobilosti odbornou komisí?

Správná odpověď a)plovoucí doky a plovoucí zařízení, která svými rozměry nebo obsaditelností přesahují rozměry nebo obsaditelnost malého plavidla
Odpověď b)přístavní můstky určené pro přistávání plavidel záchranné služby
Odpověď c)plovací garáže určené pro plavidla Policie ČR a Státní plavební správy
 
č. 706 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plavidla podléhají cejchování?

Správná odpověď a)jejichž největší přípustný výtlak přesahuje 100 m3
Odpověď b)jejichž největší hmotnost přesahuje 500 t
Odpověď c)jejichž délka přesahuje 20 m
 
č. 707 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaMalým plavidlem není:

Správná odpověď a)převozní loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m
Odpověď b)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m
Odpověď c)707.c) malé plavidlo určené k vlečení nebo tlačení malých plavidel
 
č. 708 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo se rozumí cejchováním plavidla?

Správná odpověď a)určení nosnosti plavidla v závislosti na ponoru, vyznačení cejchovních stupnic a nejvýše přípustného ponoru
Odpověď b)označení plavidla poznávacími znaky na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích
Odpověď c)uvedení cejchovního znaku, délky a šířky plavidla v metrech a jeho nosnosti v tunách na obou bocích plavidla
 
č. 709 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo provádí cejchování plavidel v provozu?

Správná odpověď a)Plavební úřadeí správa na žádost vlastníka plavidla nebo výrobce
Odpověď b)Český lodní a průmyslový registr na žádost provozovatele plavidla
Odpověď c)uznaná klasifikační organizace na žádost vůdce plavidla
 
č. 710 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo je dokladem o provedeném cejchování?

Správná odpověď a)cejchovní průkaz
Odpověď b)klasifikační průkaz
Odpověď c)osvědčení plavidla
 
č. 711 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaPožádá-li provozovatel plavidla o vydání nového osvědčení plavidla z důvodu ztráty nebo odcizení, musí obdržet od plavebního úřadu toto nové osvědčení do:

Správná odpověď a)20 dnů od podání žádosti
Odpověď b)30 dnů od podání žádosti
Odpověď c)ihned po ukončení vyšetřování nebo správního řízení
 
č. 712 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plavidla musí být vybavena osvědčením plovoucího zařízení?

Správná odpověď a)plovoucí zařízení podléhající evidenci
Odpověď b)všechna plovoucí zařízení s výjimkou přístavních můstků
Odpověď c)pouze botely a obdobná plavidla pro ubytování nebo stravování ne více než 12 osob
 
č. 713 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKomu musí být neprodleně oznámena ztráta nebo znehodnocení lodní listiny?

Správná odpověď a)orgánu, který listinu vydal
Odpověď b)uznané klasifikační organizaci
Odpověď c)příslušnému živnostenskému úřadu
 
č. 714 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKde najde provozovatel dobu platnosti osvědčeníi plavidla?

Správná odpověď a)v lodním osvědčení
Odpověď b)je stanovana na dobu nejvýše 5 let
Odpověď c)v registru plavidel na Státní plavební správě
 
č. 715 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJakou hodnotu vyjadřuje ponor plavidla?

Správná odpověď a)svislou vzdálenost nejnižšího bodu plavidla a hladiny vody při plavbě
Odpověď b)svislou vzdálenost nejvyššího bodu plavidla a hladiny vody při plavbě
Odpověď c)maximální hmotnost nákladu, který je možné na plavidlo naložit
 
č. 716 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaVlastník plavidla je povinnen oznámit plavebnímu úřadu změny údajů zapisovaných do plavebního rejstříku:

Správná odpověď a)do 10 dnů od vzniku změny
Odpověď b)do 30 dnů od vzniku změny
Odpověď c)do 30 dnů od okamžiku, kdy se o změněn dozvěděl.
 
č. 718 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo rozumíme pojmem kormidelna?

Správná odpověď a)prostor, odkud se řídí a ovládá plavidlo
Odpověď b)zařízení ke změnu směru plavidla pomocí hydrauliky
Odpověď c)součást kormidelního zařízení, kterým kormidelník ovládá plavidlo
 
č. 722 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaÚdaje z rejstříku malých plavidel plavební úřad:

Správná odpověď a)poskytne vlastníku plavidla a tomu, kdo prokáže právní zájem
Odpověď b)poskytne policii v plném rozsahu
Odpověď c)zásadně neposkytuje
 
č. 723 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaČím musí být vybavena kormidelna z hlediska požární bezpečnosti?

Správná odpověď a)minimálně jedním přenosným hasícím přístrojem
Odpověď b)automatickým protipožárním zařízením
Odpověď c)minimálně dvěma přenosnými hasícími přístroji umístěnými u východu z kormidelny
 
č. 726 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaČím musí být zajištěno nahodilé vysazení nebo porucha kormidelního zařízení se strojním pohonem?

Správná odpověď a)musí být v kormidelně zjistitelné vizuálním a zvukovým signálem
Odpověď b)musí být eliminováno okamžitým samočinným přechodem na ruční pohon
Odpověď c)musí být oznámeno signálem obsluze strojovny plavidla
 
č. 728 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plavidla musí mít jasně viditelné nákladové značky udávající rovinu největšího přípustného ponoru?

Správná odpověď a)všechna plavidlal s výjimkou malých plavidel
Odpověď b)plavidla sloužící k přepravě nákladů s výjimkou plavidel, jejichž největší přípustný výtlak nepřesahuje 100 m3
Odpověď c)plavidlo sloužící k přepravě nákladů a osob, jejichž povolení zatížení přesahuje 10 t
 
č. 729 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré plavidlo musí mít alespoň jeden pár ponorových stupnic symetricky vyznačených na obou bocích?

Správná odpověď a)jehož ponor může dosáhnout 1 m
Odpověď b)jehož celková délka přesahuje 20 m
Odpověď c)jehož největší přípustný výtlak přesahuje 100 m3
 
č. 736 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJak musí být na plavidle skladováno tekuté palivo?

Správná odpověď a)v nádržích nebo v tancích, připevněných k trupu
Odpověď b)v dostatečném množství v přepravních kanystrech
Odpověď c)nesmí být skladováno, kromě tankových lodí
 
č. 739 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaPři jakém maximálním napětí může být vynecháno uzemnění elektrického zařízení?

Správná odpověď a)50 voltů
Odpověď b)24 voltů
Odpověď c)110 voltů
 
č. 741 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo musí zajistit nouzový zdroj elektrické energie na plavidle?

Správná odpověď a)funkci signálních světel, zvukových signálů, nouzového osvětlení a poplašného zařízení
Odpověď b)minimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi po dobu nejméně 6 hod
Odpověď c)osvětlení hlavního rozvaděče, kompasu, schodišť, strojovny a paluby po dobu nejméně 1 hodiny
 
č. 745 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré plavidlo musí být vybaveno alespoň jedním lodním člunem?

Správná odpověď a)remorkér a tlačný remorkér s výtlakem nad 150 m3
Odpověď b)každé plavidlo s výjimkou malých plavidel
Odpověď c)plavidlo určené k tlačení nebo vlečení člunů
 
č. 748 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo jsou určená technická zařízení zdvihací na plavidlech?

Správná odpověď a)jeřáby a zdvihadla ruční nebo mající nejméně jeden motorický pohon
Odpověď b)těžební zařízení na plovoucích strojích
Odpověď c)palubní navijáky včetně navijáku kotevního a navijáku zvedání výložníku plovoucího stroje
 
č. 749 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo jsou určená technická zařízení silnoproudá na plavidlech?

Správná odpověď a)elektrická zařízení včetně přípojného kabelu ze břehu, jejichž napětí přesahuje 50 V
Odpověď b)elektrická zařízení kromě přípojného kabelu ze břehu, jejichž napětí přesahuje 220 V
Odpověď c)elektrická zařízení, jejichž napětí přesahuje 24 V
 
č. 750 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaČím musí být opatřeny zásobníky zkapalněného topného plynu?

Správná odpověď a)úředním razítkem potvrzujícím, že byly převzaty po potřebných zkouškách
Odpověď b)štítkem výrobce a ochranným obalem
Odpověď c)barevným nátěrem, který udává druh plynu v zásobníku
 
č. 758 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré schodiště musí být vybaveno madly?

Správná odpověď a)s více než třemi stupni
Odpověď b)vedoucí z hlavní paluby do podpalubí
Odpověď c)vedoucí z hlavní paluby do kormidelny
 
č. 760 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdy musí být na plavidle pro obsluhu k dispozici individuální ochranné protihlukové prostředky?

Správná odpověď a)je-li na pracovišti překročena úroveň hluku 85 dB (A)
Odpověď b)je-li na pracovišti překročena úroveň hluku 70 dB (A)
Odpověď c)pokud pracoviště není odhlučněno tak, aby byly dodrženy všechny příslušné hygienické normy platící pro dané pracoviště
 
č. 761 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKde musejí být u osobních lodí umístěny piktogramy "Nepovolaným vstup zakázán"?

Správná odpověď a)u vchodů do částí plavidel, které nejsou určeny pro cestující
Odpověď b)u vchodů do podpalubí, lodní kuchyně a na záď plavidla
Odpověď c)u vchodů na příď plavidla, do prostoru kotevního zařízení a na záď plavidla
 
č. 763 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo rozumíme pojmem kolektivní záchranné prostředky?

Správná odpověď a)lodní čluny a záchranné vory
Odpověď b)záchranné kruhy a vesty v takovém počtu, aby byly schopny poskytnout ochranu proti utonutí 100% přepravovaných osob
Odpověď c)záchranné balóny
 
č. 766 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKde musí být umístěny u malých plavidel palivové nádrže zážehových motorů?

Správná odpověď a)mimo prostor motorů a od obytných prostorů musí být odděleny přepážkou
Odpověď b)přibližně v polovině délky a v ose plavidla mimo prostor motoru
Odpověď c)v libovolném místě plavidla tak, aby pří jejich naplnění nedošlo ke ztrátě příčné stability plavidla
 
č. 767 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJak musí být vybaveno malé plavidlo, jehož celková hmotnost včetně povoleného zatížení je vyšší než 1000 kg?

Správná odpověď a)nejméně jednou kotvou hlavní a jednou kotvou pomocnou
Odpověď b)nejméně dvěma kotvami o stejné hmotnosti
Odpověď c)jednou kotvou o hmotnosti 15 kg a jednou o hmotnosti 20 kg
 
č. 768 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKolika hasicími přístroji musí být minimálně vybaveno malé kajutové plavidlo s délkou 6 - 9 m?

Správná odpověď a)2
Odpověď b)1
Odpověď c)3
 
č. 783 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaDo rejstříku malých plavidel se zapisuje malé plavidlo:

Správná odpověď a)jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky.převozní lodí.
Odpověď b)pokud nesplňuje podmínky pro zápis do plavebního rejstříku plavidel jiných než malých.
Odpověď c)c) pokud je zapsáno v plavebním rejstříku některého státu EU
 
č. 784 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku podléhá plavidlo:

Správná odpověď a)o celkové hmotnosti větší než 1000 kg, včetně povoleného zatížení
Odpověď b)každé plavidlo, plující po vodních cestách České republiky
Odpověď c)plovoucí zařízení o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 10 000 kg, pokud žádný z rozměrů nepřesahuje 10 m a každé plovoucí těleso
 
č. 785 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo rozhoduje o způsobilosti plavidla, podléhajícího evidenci, k provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)Plavební úřad
Odpověď b)výrobce u sériově vyrobeného plavidla ve shodě se schváleným typem plavidla
Odpověď c)Český lodní a průmyslový registr
 
č. 786 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo schvaluje přestavbu nebo opravu zasahující do konstrukce plavidla, jejímž důsledkem je odchylka od schválené způsobilosti typu plavidla?

Správná odpověď a)Plavební úřad
Odpověď b)výrobce plavidla na základě žádosti vůdce plavidla
Odpověď c)Český lodní a průmyslový registr
 
č. 787 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaMůže stát pověřit právnickou osobu k provádění technických prohlídek plavidel?

Správná odpověď a)Může, na základě její písemné žádosti a při splnění zákonných podmínek
Odpověď b)Nemůže, technické prohlídky může provádět pouze Státní plavební správa
Odpověď c)Může, pokud je taková osoba přímo propojena s výrobcem plavidel a má proto potřebné vybavení potřebné k provádění technických prohlídek
 
č. 788 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaMůže být technická prohlídka plavidla nahrazena posudkem uznané klasifikační organizace EU?

Správná odpověď a)Ano, zčásti nebo úplně, pokud z tohoto posudku vyplývá, že plavidlo splňuje alespoň zčásti technické požadavky na bezpečnost
Odpověď b)Ne, technická prohlídka musí být provedena orgány Státní plavební správy
Odpověď c)Ano, pouze zčásti posudkem Českého lodního a průmyslového registru
 
č. 790 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo je povinen zajistit, aby plavidlo bylo při provozu vybaveno poznávacími znaky a ponorovými stupnicemi?

Správná odpověď a)Provozovatel plavidla, pokud plavidlo podléhá evidenci
Odpověď b)vůdce plavidla ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti
Odpověď c)Státní plavební správa, která přiděluje poznávací znaky a stanovuje rozsah lodních listin
 
č. 791 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo se rozumí poznávacími znaky plavidla, které není malým?

Správná odpověď a)rejstříkové číslo, místo evidence (domovský přístav) a písmenný kód státu, v němž je plavidlo evidováno
Odpověď b)jméno plavidla, ponorové stupnice a značka nejvýše přípustného ponoru
Odpověď c)název výrobce plavidla, typ plavidla a výrobní číslo plavidla
 
č. 796 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo je plavební rejstřík?

Správná odpověď a)veřejný seznam, do něhož se zapisují údaje o plavidle
Odpověď b)mezinárodně uznaná klasifikační organizace
Odpověď c)poznávací znak na boku plavidla
 
č. 797 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré z uvedených údajů o plavidle se zapisují do plavebního rejstříku?

Správná odpověď a)vlastník, provozovatel, poznávací znaky, jméno lodě, druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno, nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje, zástavní právo k plavidlu, datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku
Odpověď b)údaje, které jsou zapsány v plavebním rejstříku cizího státu
Odpověď c)údaje o nezpůsobilosti plavidla
 
č. 799 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterý předpis ukládá provozovateli povinnost vybavit plavidlo rádiovou stanicí?

Správná odpověď a)zákon o vnitrozemské plavbě
Odpověď b)zákon o telekomunikacích
Odpověď c)vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
 
č. 802 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaK jakému účelu může být využíváno radiotelefonního spojení v kmitočtovém pásmu pro vnitrozemskou plavbu?

Správná odpověď a)pouze pro spojení mezi plavidly navzájem, mezi plavidlem a pobřežní stanicí a v rámci pobřežní služby pro zajištění bezpečnosti plavebního provozu
Odpověď b)pouze pro spojení mezi rádiovými stanicemi provozovatelů plavby, pro spojení s hasičskými záchrannými sbory a policejními orgány
Odpověď c)jenom v případě, kdy jiný druh spojení není v úseku vodní cesty, kterým plavidlo proplouvá, účinný
 
č. 803 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo provádí schvalování rádiových stanic k provozu na vnitrozemských vodních cestách včetně přidělování kmitočtů a volacích znaků?

Správná odpověď a)Český telekomunikační úřad
Odpověď b)Státní plavební správa
Odpověď c)Český lodní a průmyslový registr
 
č. 804 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo provádí ověřování způsobilosti osob pro obsluhu rádiových stanic na plavidle?

Správná odpověď a)Český telekomunikační úřad
Odpověď b)Státní plavební správa
Odpověď c)odbor školských zařízení při okresním (obvodním) úřadu.