Soubory otázek pro způsobilost
'Plynová zařízení'

č. 61 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaNa plavidle je možno provozovat:

Správná odpověď a)více plynových tlakových stanic.
Odpověď b)jednu plynovou tlakovou stanici.
Odpověď c)více plynových tlakových stanic pouze na základě zvláštního povolení.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaZásobníky topného plynu na plavidle mohou mít obsah:

Správná odpověď a)od 5 kg do 35 kg.
Odpověď b)do 70 kg.
Odpověď c)na obsahu nezáleží.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaCelková hmotnost náplně lahví na plavidle nesmí převýšit:

Správná odpověď a)70 kg.
Odpověď b)35 kg.
Odpověď c)hodnotu stanovenou orgánem dozoru.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaPřed spotřebičem musí být tlak plynu:

Správná odpověď a)0,005 Mpa.
Odpověď b)0,02 Mpa.
Odpověď c)0,2 Mpa.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaRozvodné potrubí pro plyn na plavidle musí být zhotoveno:

Správná odpověď a)z ocelové nebo měděné bezešvé trubky o min. průměru 6 mm.
Odpověď b)z ocelové trubky o průměru 6 mm a více.
Odpověď c)z měděné nebo mosazné trubky.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaPalubní neutěsněné otvory:

Správná odpověď a)do vzdálenosti 3 m od rozváděcího stanoviště musejí být opatřeny sily o výšce min. 150 mm.
Odpověď b)nesmějí být ve vzdálenosti menší než 3 m od rozváděcího stanoviště.
Odpověď c)nesmějí být na palubě, na které je umístěno rozváděcí stanoviště.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaOhebnou hadici v rozvodu plynu:

Správná odpověď a)možno použít u spotřebiče a vysokotlakou hadici u zásobníku plynu.
Odpověď b)nelze použít.
Odpověď c)možno použít na základě zvláštního povolení.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaPlynové spotřebiče na plavidle samostatný kouřovod:

Správná odpověď a)mají, pokud to předpokládá jejich konstrukce.
Odpověď b)nemusí mít.
Odpověď c)musí mít všechny se stálým provozem.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaNa plynové tlakové stanice na plavidlech stanovuje požadavky:

Správná odpověď a)norma ČSN 32 5700.
Odpověď b)norma ČSN 38 6460.
Odpověď c)žádná norma neexistuje.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaPlynové tlakové stanice být:

Správná odpověď a)nemohou na lodích s benzinovým motorem, určené pro přepravu cestujících a na tankových lodích přepravujících hořlaviny I. a II. třídy.
Odpověď b)mohou na všech plavidlech.
Odpověď c)mohou při spotřebě plynu do 1,5 kg/hod.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaLahve na zkapalněný topný plyn:

Správná odpověď a)musí být ustaveny ve svislé poloze.
Odpověď b)mohou být ustaveny ve svislé nebo šikmé poloze, maximálně však do úhlu 45 stupňů od svislice.
Odpověď c)musí být ustaveny podle pokynů dozorčího orgánu.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaLhůty dozorčí činnosti státního odborného dozoru na plynová zařízení na plavidlech jsou:

Správná odpověď a)tříleté.
Odpověď b)čtyřleté.
Odpověď c)pětileté.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaRegulátor tlaku plynu je určen:

Správná odpověď a)pro snižování a udržování tlaku plynu z tlakové lahve pro spotřebič.
Odpověď b)pro vyrovnávání tlaku plynu v přívodním potrubí při různých denních teplotách.
Odpověď c)k zamezení úniku plynu v kapalném stavu.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaVýhřevnost plynu je:

Správná odpověď a)spalné teplo zmenšené o výparné teplo vody vzniklé při spalování.
Odpověď b)množství tepla uvolněného dokonalým spálením plynu.
Odpověď c)poměr získaného tepla k objemu spáleného plynu.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaKonstrukce kobky rozváděcího stanoviště musí:

Správná odpověď a)být plynotěsná směrem do prostorů lodi, zhotovená z nehořlavého materiálu.
Odpověď b)oddělovat plnou stěnu kobky od jiných prostorů lodi.
Odpověď c)umožnit snadnou výměnu lahví.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaKritická teplota je teplota, při které:

Správná odpověď a)nemůže být plyn zkapalněn zvyšováním tlaku, tj. nejvyšší teplota, při níž může být plyn zkapalněn.
Odpověď b)dojde k samovznícení plynu.
Odpověď c)dojde ke zdvojnásobení rychlosti odpařování.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaNa plavidlech lze používat plynové spotřebiče:

Správná odpověď a)typu schváleného orgánem technického dozoru, opatřené zařízením na přerušení přívodu plynu při zhasnutí hořáku.
Odpověď b)libovolné konstrukce, dostupného v obchodní síti.
Odpověď c)na základě zvláštního povolení dozorčího orgánu.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaV případě nutnosti osvětlení rozváděcího stanoviště lze použít:

Správná odpověď a)elektrické osvětlení, tělesa schváleného typu v nevýbušném provedení s vypínačem umístěným vně rozváděcího stanoviště.
Odpověď b)libovolné osvětlení s výjimkou otevřeného ohně.
Odpověď c)kapesní svítilnu.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaPři instalaci ohřívače vody musí být v dolní části prostoru neuzavíratelný větrací otvor o ploše nejméně:

Správná odpověď a)200 cm2.
Odpověď b)350 cm2.
Odpověď c)600 cm2.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaV prostorech se spotřebiči opatřenými kouřovodem nesmí být:

Správná odpověď a)ventilace vytvářející podtlak.
Odpověď b)uskladněny žádné hořlaviny.
Odpověď c)provedeno ubytování posádky.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaU zařízení s několika spotřebiči musí být na každé větvi od společného potrubí:

Správná odpověď a)instalována uzavírací armatura.
Odpověď b)dilatace.
Odpověď c)příchytka pro upevnění trubky.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaVšechny nezapojené lahve na plavidle:

Správná odpověď a)musí být uzavřeny a to i v případě, že jsou považovány za prázdné.
Odpověď b)musí být umístěny v rozváděcím stanovišti.
Odpověď c)musí být umístěny v jednom místě.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaMinimální objem prostoru, ve kterém jsou spotřebiče na propan-butan je:

Správná odpověď a)minimálně 4m3 na jeden hořák, případně 3 m3 na jeden hořák, pokud je nad sporákem digestoř.
Odpověď b)minimálně 3m3 na jeden hořák, případně 3,5 m3 na jeden hořák, pokud je nad sporákem digestoř.
Odpověď c)minimálně 4m3 na jeden hořák, případně 5 m3 na jeden hořák, pokud je v daném prostoru pečicí trouba nebo chladnička.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: UTZ2
OtázkaU vstupu do prostoru se spotřebičem na propan-butan musí být umístěn hasicí přístroj:

Správná odpověď a)sněhový.
Odpověď b)práškový.
Odpověď c)nezáleží na náplni.