Soubory otázek pro způsobilost
'Parní kotle'

č. 1 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaZákladní parametry tlakové nádoby jsou:

Správná odpověď a)pracovní tlak a pracovní teplota.
Odpověď b)objem tlakové nádoby.
Odpověď c)rozměry, tj. průměr, délka a síla stěny.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKontrolní tlakoměr musí mít přesnost:

Správná odpověď a)o jeden stupeň vyšší než pracovní tlakoměr.
Odpověď b)1,6.
Odpověď c)podle rozsahu stupnice.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVyrábět a opravovat tlakové nádoby smí:

Správná odpověď a)organizace odborně způsobilé, pokud se jedná o vyhrazená technická zařízení a nejedná se zároveň o stanovené výrobky podle zákona 22/1997 Sb.
Odpověď b)výrobní podnik mající pracovníky potřebných profesí.
Odpověď c)pracovník vyučený v oboru se svářečským průkazem - úřední zkouškou.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNejvyšší pracovní přetlak je:

Správná odpověď a)nejvyšší hodnota přetlaku pracovní látky v nádobě za provozu.
Odpověď b)přetlak uvažovaný při pevnostním výpočtu tlakové nádoby.
Odpověď c)přetlak udržovaný v tlakové nádobě za provozu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKaždá tlaková nádoba musí mít:

Správná odpověď a)pojistné zařízení.
Odpověď b)pojistný a přepouštěcí ventil.
Odpověď c)pojistný ventil nebo průtržnou membránu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNa výrobu pláště a dna tlakové nádoby stabilní dle ČSN 69 0010 je možno při určitých parametrech použít materiál jakostní třídy:

Správná odpověď a)17
Odpověď b)10
Odpověď c)12
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPo opravě nebo rekonstrukci může být tlaková nádoba uvedena do provozu:

Správná odpověď a)po provedené stavební a tlakové zkoušce.
Odpověď b)po provedené revizi.
Odpověď c)po vnitřní prohlídce.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPodélné svarové spoje ležatých tlakových nádob stabilních se dle ČSN 69 0010 nemají umisťovat ve spodní části pláště ve středovém úhlu:

Správná odpověď a)140°
Odpověď b)100°
Odpověď c)120°
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlaková nádoba stabilní o parametrech - nejvyšší pracovní přetlak 4,5 MPa, pracovní teplota stěny 150 °C je dle ČSN 69 0010 nádoba kategorie:

Správná odpověď a)3
Odpověď b)4
Odpověď c)2
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPod pojmem kontrolní prohlídky a zkoušky rozumíme:

Správná odpověď a)prohlídky a zkoušky prováděné orgánem dozoru nebo za jeho přítomnosti.
Odpověď b)všechny činnosti spojené s ověřováním funkce tlakové nádoby.
Odpověď c)prohlídky a zkoušky prováděné provozovatelem za účelem kontroly technického stavu nádoby v rámci údržby.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPod pojmem rekonstrukce tlakové nádoby rozumíme:

Správná odpověď a)zásah do tlakového celku nádoby za účelem změny pracovních parametrů, určení nebo konstrukce.
Odpověď b)výměnu bezpečnostních a jiných prvků za nové
Odpověď c)výměnu opotřebených částí tlakové nádoby.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPod pojmem oprava tlakové nádoby rozumíme:

Správná odpověď a)zásah do tlakového celku nádobu za účelem odstranění závad vzniklých provozem nebo dopravou a kdy nedochází ke změně parametrů nebo určení nádoby.
Odpověď b)výměnu tlakoměrů a pojistných ventilů po uplynutí zákonné lhůty.
Odpověď c)přetěsnění vadných spojů tlakové nádoby.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýstrojí tlakové nádoby rozumíme:

Správná odpověď a)armaturu a přístroje nutné k ovládání, řízení a kontrole bezpečného a spolehlivého provozu.
Odpověď b)zařízení, bez něhož tlaková nádoba není funkční.
Odpověď c)nezbytné zařízení tlakové nádoby podle dokumentace.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakovou zkouškou se prokazuje:

Správná odpověď a)pevnost a těsnost nádoby při zkušebním přetlaku.
Odpověď b)těsnost nádoby při provozním tlaku.
Odpověď c)ověření funkce pojistných zařízení při zvýšení tlaku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaMateriály použité k výrobě tlakové nádoby musí:

Správná odpověď a)být doloženy materiálovými listy výrobce a být identifikovatelné.
Odpověď b)mít zaručenou tavnou svařitelnost.
Odpověď c)být vhodného chemického složení podle jejich použití.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýstroj nádob musí být:

Správná odpověď a)za provozu přístupné.
Odpověď b)voleny podle velikosti nádoby.
Odpověď c)zhotoveny z nekorodujícího materiálu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaU tlakové nádoby musí být zabezpečena možnost:

Správná odpověď a)odvzdušnění, čištění a vyprazdňování.
Odpověď b)jejich nepřetržité kontroly.
Odpověď c)oprav vnitřních částí.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNádoby mající snímatelná víka, dna nebo hrdla umožňující prohlídku a čištění:

Správná odpověď a)nemusí mít zvláštní průlezy nebo pracovní otvory.
Odpověď b)mohou se kontrolovat v násobku stanoveného termínu.
Odpověď c)musí být ustaveny hrdlem dolů.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaJakékoliv práce v nádobách, tj. čištění, údržbu a opravy smějí provádět:

Správná odpověď a)pracovníci řádně poučení, zapracovaní, jmenovitě určení a znalí předpisů.
Odpověď b)pracovníci mající výuční list v daném oboru.
Odpověď c)revizní technik tlakových nádob.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaAlespoň jedním průlezem musí být dle ČSN 69 0010 opatřeny tlakové nádoby stabilní s vnitřním průměrem větším než:

Správná odpověď a)800 mm
Odpověď b)900 mm
Odpověď c)1000 mm
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPřírubové spoje a uzávěry u nádob s přetlakem nad 1 MPa se v případě netěsnosti podle ČSN 69 0012 smějí dotahovat za provozu po snížení pracovního přetlaku na hodnotu:

Správná odpověď a)maximálně 0,5 MPa.
Odpověď b)maximálně 1 MPa.
Odpověď c)maximálně 1 MPa u nádob s nejvyšším pracovním přetlakem 2 MPa.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaLodními listinami jsou mimo jiné:

Správná odpověď a)revizní knihy tlakových nádob
Odpověď b)provozní deníky tlakových nádob
Odpověď c)návody k obsluze tlakových nádob
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaRovná nevyztužená dna u tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0010

Správná odpověď a)lze použít pouze podle typu a kategorie nádoby
Odpověď b)lze použít bez omezení
Odpověď c)použít nelze
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýrobní štítek tlakové nádoby stabilní musí mimo jiné obsahovat údaj:

Správná odpověď a)nejvyšší pracovní přetlak
Odpověď b)zkušební přetlak
Odpověď c)minimální pracovní přetlak
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýrobní štítek na tlakovou nádobu stabilní se připevňuje dle ČSN 69 0010 na nádobu:

Správná odpověď a)u výrobce před zkouškami
Odpověď b)po zkouškách před provedením povrchové ochrany
Odpověď c)před expedicí z výrobního závodu
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPoblíž štítku se na tělese tlakové nádoby stabilní uvádějí následující údaje:

Správná odpověď a)označení výrobce, výrobní číslo, rok výroby, značka kontrolního orgánu výrobce
Odpověď b)objem nádoby, výrobní číslo, rok výroby
Odpověď c)označení výrobce, výrobní číslo, rok výroby, zkušební přetlak
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýrobní štítek musí být v souladu s ČSN 69 0010 na tlakovou nádobu stabilní připevněn:

Správná odpověď a)přivařen, přinýtován nebo přišroubován
Odpověď b)přivařen nebo přinýtován
Odpověď c)zásadně přinýtován, přičemž 2 nýty musí mít plochou hlavu o průměru alespoň 10 mm
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlaková nádoba stabilní musí být dle ČSN 69 0010 opatřena:

Správná odpověď a)uzavírací a vypouštěcí armaturou, tlakoměrem, pojistným zařízením, odvětracím uzávěrem
Odpověď b)uzavírací a vypouštěcí armaturou, zpětným ventilem, odvětracím uzávěrem
Odpověď c)uzavírací armaturou, tlakoměrem, pojistným zařízením, odvodňovací armaturou
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNádoba musí být podle ČSN 69 0012 ihned odstavena z provozu:

Správná odpověď a)při vzniku deformací na stěnách tlakového celku.
Odpověď b)stane-li se netěsnou v rozebíratelných spojích.
Odpověď c)při překročení nejvyšší hladiny.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaObsluhovat tlakové nádoby podle ČSN 69 0012 může pouze pracovník, který:

Správná odpověď a)byl s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu nádob řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze nádob a přezkoušen.
Odpověď b)je starší 15 let.
Odpověď c)byl z obsluhy nádob proškolen revizním technikem.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaMezi povinnosti obsluhy tlakových nádob podle ČSN 69 0012 patří:

Správná odpověď a)provádět provozní záznamy podle provozních pokynůy.
Odpověď b)zajišťovat provedení předepsaných revizí a zkoušeku.
Odpověď c)hlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby orgánu dozoru.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPojistné ventily dle ČSN 69 0010 smějí být nastaveny tak, aby se otevíraly při dosažení:

Správná odpověď a)nejvyššího pracovního přetlaku v nádobě nebo v pracovním prostoru.
Odpověď b)1,1 násobku nejvyššího pracovního přetlaku.
Odpověď c)zkušebního přetlaku.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVybavení tlakoměrem a pojistným zařízením tlakové nádoby stabilní dle ČSN 69 0010:

Správná odpověď a)není třeba, je-li nejvyšší pracovní přetlak nádoby vyšší než dosažitelný přetlak zdroje tlaku a je-li vyloučeno zvýšení přetlaku v nádobě.
Odpověď b)musí být na každé nádobě.
Odpověď c)musí být na každé nádobě s nejvyšším pracovním přetlakem nad 1,0 MPa.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaS každým pojistným ventilem se musí dle ČSN 69 0010 dodat:

Správná odpověď a)osvědčení o pojistném ventilu, protokol o zkouškách pojistného ventilu.
Odpověď b)protokol o zkouškách pojistného ventilu, technický a funkční popis.
Odpověď c)osvědčení o pojistném ventilu, technický a funkční popis.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři otevírání přímočinného pojistného ventilu je dle ČSN 69 0010 dovoleno krátkodobé překročení nejvyššího pracovního přetlaku o:

Správná odpověď a)10 %
Odpověď b)6 %
Odpověď c)15 %
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPoloha kuželky pojistného ventilu

Správná odpověď a)musí být vždy svislá, pro jinou polohu musí být ventil speciálně konstruován.
Odpověď b)může být svislá i vodorovná - záleží na přístupnosti.
Odpověď c)může být jakákoliv.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlaková nádoba stabilní s nejvyšším pracovním přetlakem 2,5 MPa je v souladu s ČSN 69 0010 vybavena provozním manometrem s třídou přesnosti:

Správná odpověď a)2,5.
Odpověď b)1,6.
Odpověď c)1,0.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakoměr musí být vybaven:

Správná odpověď a)armaturou umožňující kontrolu tlakoměru za provozu.
Odpověď b)kondenzační smyčkou.
Odpověď c)signalizací mezních stavů.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaNa stupnici tlakoměru tlakové nádoby stabilní musí být dle ČSN 69 0010 červenou značkou vyznačen:

Správná odpověď a)pracovní přetlak, který je nejvýše přípustný z hlediska bezpečnosti provozu a nádoby.
Odpověď b)maximální dovolený přetlak zdroje stlačeného vzduchu, ke kterému je nádoba připojena.
Odpověď c)zkušební přetlak nádoby tj. nejvyšší přetlak, který může při provozování nádoby nastat.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaRozsah stupnice provozního tlakoměru se volí:

Správná odpověď a)tak aby se hodnota maximálního pracovního přetlaku nacházela ve dvou třetinách rozsahu.
Odpověď b)podle hodnoty zkušebního přetlaku.
Odpověď c)jako dvojnásobek hodnoty maximálního pracovního přetlaku.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaAlespoň jedním hladinoměrem musí být dle ČSN 69 0010 vybavena každá tlaková nádoba:

Správná odpověď a)která je ohřívaná spalinami, u níž by snížení hladiny kapaliny pod stanovenou mez mohlo způsobit přehřátí stěn.
Odpověď b)která pracuje s přehřátými parami nebo s kapalinami o teplotě vyšší než 50 °C.
Odpověď c)která pracuje se zkapalněnými plyny.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTeploměr jako součást bezpečnostní výstroje tlakových nádob:

Správná odpověď a)musí mít nádoby pracující s přehřátými parami nebo kapalinami o teplotě vyšší než 50°C.
Odpověď b)musí být na každé nádobě, která je umístěna ve venkovním prostředí.
Odpověď c)určuje výrobce nádoby s ohledem na předpokládané použití nádoby.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVýchozí revize tlakových nádob stabilních se dle ČSN 69 0012 provádí mimo jiné:

Správná odpověď a)u nichž došlo ke změně použití nebo po přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných.
Odpověď b)po odstavení z provozu na dobu delší než 2 roky.
Odpověď c)po mimořádné události s vlivem na nádobu.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPrvní provozní revize se podle ČSN 69 0012 provádí

Správná odpověď a)do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby.
Odpověď b)bezprostředně po zahájení provozu nádoby.
Odpověď c)do jednoho měsíce po zahájení provozu nádoby.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaVnitřní revize tlakové nádoby podle ČSN 69 0012 se provádí:

Správná odpověď a)ve lhůtě ne delší 5 let.
Odpověď b)byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 1 rok.
Odpověď c)ve lhůtě ne delší tří let.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaÚčelem vnitřní revize tlakové nádoby je:

Správná odpověď a)posouzení stavu vnější i vnitřní strany nádoby včetně hrdel a výstroje.
Odpověď b)zjištění správné funkce tlakové nádoby.
Odpověď c)odstranění usazenin v nádobě.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaZkouška těsnosti tlakové nádoby dle ČSN 69 0012 se provádí:

Správná odpověď a)po každé vnitřní revizi.
Odpověď b)každé 3 roky.
Odpověď c)po každé tlakové zkoušce.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři tlakové zkoušce vodou dle ČSN 69 0010 musí být na nádobu připojeny:

Správná odpověď a)dva tlakoměry, z nichž jeden je kontrolní.
Odpověď b)dva tlakoměry, z nichž jeden má třídu přesnosti 1,0.
Odpověď c)dva tlakoměry, které jsou umístěny na různých odbočkách nádoby.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKlesne-li průměrná denní teplota pod +5°C, je podle ČSN 69 0012 dovoleno provést tlakovou zkoušku mimo vytápěné prostory:

Správná odpověď a)za použití přísad snižujících bod tuhnutí vody.
Odpověď b)za použití místního ohřevu, např. plamenem.
Odpověď c)za použití jako tlakového média vody max. 100°C teplé.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaDoba výdrže zkušebního přetlaku při tlakové hydraulické zkoušce dle ČSN 69 0010 závisí:

Správná odpověď a)na tloušťce stěny nádoby.
Odpověď b)na hodnotě zkušebního přetlaku.
Odpověď c)na velikosti a složitosti nádoby.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři tlakové zkoušce vodou dle ČSN 69 0010 může její teplota dosáhnout max.:

Správná odpověď a)50 °C.
Odpověď b)30 °C.
Odpověď c)60 °C.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakovou zkoušku lze podle ČSN 69 0012 nahradit zkouškou těsnosti:

Správná odpověď a)u neprůlezných a neprohlížitelných expanzních nádob s membránou nebo vakem.
Odpověď b)se souhlasem orgánu dozoru.
Odpověď c)u jednoduchých netopených tlakových nádob do bezpečnostního součinu 10.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPrůchodnost pojistných ventilů s pracovním přetlakem do 4 MPa se podle ČSN 69 0012 zkouší:

Správná odpověď a)nejméně jedenkrát za měsíc.
Odpověď b)nejméně jedenkrát za čtyři měsíce.
Odpověď c)nejméně jedenkrát za tři měsíce.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPrůchodnost pojistných ventilů se podle ČSN 69 0012 zkouší nejméně jedenkrát za rok

Správná odpověď a)u pojistných ventilů, jejichž konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky.
Odpověď b)u nádob obsahující nejedovaté, nežíravé nebo jinak nebezpečné tekutiny s pracovním přetlakem nad 4 MPa.
Odpověď c)u nádob s pracovním přetlakem 4 MPa.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKontrola správné činnosti tlakoměrů umístěných přímo na nádobě se provádí kontrolou na nulové hodnoty stupnice tlakoměrů podle ČSN 69 0012:

Správná odpověď a)nejméně jedenkrát za tři měsíce.
Odpověď b)nejméně jedenkrát za měsíc.
Odpověď c)nejméně jedenkrát za rok.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaKontrolní tlakoměr musí být podle ČSN 69 0012 přezkoušen:

Správná odpověď a)nejméně jednou za dva roky.
Odpověď b)nejméně jednou ročně.
Odpověď c)nejméně jednou za tři roky.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaÚdaje provozních teploměrů se podle ČSN 69 0012 musí přezkoušet porovnáním s údaji kontrolních teploměrů nejméně

Správná odpověď a)jedenkrát za dva roky.
Odpověď b)jedenkrát za rok.
Odpověď c)jedenkrát za 3 roky.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaPři uvádění nádob do provozu podle ČSN 69 0012 nesmí přetlak v nádobě stoupat rychleji než:

Správná odpověď a)0,5 MPa za minutu.
Odpověď b)0,1 MPa za minutu.
Odpověď c)1 MPa za minutu.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaTlakové nádoby samočinných vodáren vyrobené podle již neplatné ČSN 11 1605 musí být vyřazeny z provozu nejpozději za:

Správná odpověď a)20 let od data prodeje.
Odpověď b)15 let od data výroby.
Odpověď c)jednou za 6 měsíců.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: UTZ1
OtázkaOdkalování tlakových nádob podle ČSN 69 0012 se provádí:

Správná odpověď a)při pracovním přetlaku s výjimkou nádob s odkalovací zátkou.
Odpověď b)v beztlakovém stavu.
Odpověď c)při nejvyšším pracovním přetlaku s výjimkou nádob s odkalovací zátkou.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaTeplota syté páry je oproti teplotě vody, z níž se uvolňuje:

Správná odpověď a)stejná.
Odpověď b)nižší.
Odpověď c)vyšší.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaMěrné teplo vody je teplo potřebné k:

Správná odpověď a)ohřátí 1 kg vody o 1° Celsia.
Odpověď b)ohřátí 1 kg vody z 0° Celsia na bod varu.
Odpověď c)odpaření 1 l vody.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaJe možný přenos tepla ve vakuu?

Správná odpověď a)ano - sáláním.
Odpověď b)ano - prouděním.
Odpověď c)ne.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaVedení, proudění a sálání jsou:

Správná odpověď a)způsoby šíření tepla .
Odpověď b)způsoby pohybu spalin.
Odpověď c)vlastnosti vody nezbytné pro vznik páry.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaMnožství tepla, které projde krychlí s jednotkovou délkou hrany za jednotku času při tepelném spádu 1 stupně Celsia je definicí pro:

Správná odpověď a)tepelnou vodivost.
Odpověď b)teplotní odolnost.
Odpověď c)tepelný výkon.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaOxid uhelnatý (CO) vzniká při spalování:

Správná odpověď a)nedokonalém.
Odpověď b)dokonalém.
Odpověď c)vždy.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaVýhřevnost paliva je:

Správná odpověď a)teplo uvolněné dokonalým spálením jednotkového množství paliva při ochlazení vzniklých spalin na výchozí teplotu.
Odpověď b)teplo uvolněné dokonalým spálením jednotkového množství paliva při ochlazení vzniklých spalin na výchozí teplotu a včetně tepla, uvolněného při zkondenzování vzniklé páry.
Odpověď c)teplo uvolněné dokonalým spálením jednotkového množství paliva.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPři přetlaku 0,05 MPa je bod varu vody:

Správná odpověď a)110° C.
Odpověď b)95° C.
Odpověď c)100° C.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaTeplota, při které začíná kondenzace par kyseliny sírové vznikající z vodní páry a kysličníků síry obsažených ve spalinách se nazývá

Správná odpověď a)rosný bod spalin.
Odpověď b)rosný bod vodní páry.
Odpověď c)nízkoteplotní koroze.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaVodorys je:

Správná odpověď a)nejnižší přípustná hladina vody v kotli.
Odpověď b)nejvýše přípustná hladina vody v kotli.
Odpověď c)střední hladina vody v kotli.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaNejnižší přípustná hladina vody v kotli musí dle ČSN 07 0620 ležet nejméně

Správná odpověď a)100 mm nad nejvyšším místem výparníku omývaném spalinami o teplotě vyšší než 400°C.
Odpověď b)200 mm nad vodorysem.
Odpověď c)100 mm nad vodorysem.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaTečení materiálu je:

Správná odpověď a)vznik deformací (případně i lomu) při dlouhodobém namáhání materiálu za vyšších teplot (deformace vznikají při nižším napětí než při krátkodobém namáhání).
Odpověď b)jedno z kritérií pro stanovení doby odlévání kokily.
Odpověď c)schopnost materiálu zaplnit za stanovenou dobu přesně určený tvar pískové formy s přesně stanovenou vtokovou vrstvou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaSvarové spoje tlakových částí kotlů:

Správná odpověď a)musejí být při výrobě označeny značkou svářeče, který svarový spoj provedl.
Odpověď b)musejí být při výrobě označeny značkou přídavného materiálu.
Odpověď c)se zvlášť neoznačují.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaEkonomizérem nazýváme:

Správná odpověď a)ohřívák napájecí vody.
Odpověď b)ohřívák spalovacího vzduchu.
Odpověď c)druh změkčovacího filtru.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaParní kotel musí být vybaven:

Správná odpověď a)takovým počtem napájecích zařízení, aby při vyřazení jakéhokoliv z nich byla zbývající schopna dodat potřebné množství vody, odpovídající maximálnímu výkonu kotle.
Odpověď b)dvěma na sobě nezávislými napájecími zařízeními.
Odpověď c)minimálně jedním napájecím zařízením.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaParní kotel musí být vybaven nejméně:

Správná odpověď a)dvěma přímými vodoznaky, přičemž jeden z nich může být nahrazen dvěma nepřímými vodoznaky.
Odpověď b)jedním přímým a jedním nepřímým vodoznakem.
Odpověď c)dvěma přímými a jedním nepřímým vodoznakem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaJe přípustné, aby všechny napáječky parního kotle byly s elektrickým pohonem?

Správná odpověď a)Ano, jestliže jsou k dispozici dva nebo více na sobě nezávislých zdrojů energie.
Odpověď b)Ne, není přípustné.
Odpověď c)Ano bez omezení.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaU parních a horkovodních kotlů mohou být dle ČSN 07 0620 použity

Správná odpověď a)dálkové vodoznaky.
Odpověď b)vodoznaky snížené s magnetickým přenosem výšky hladiny.
Odpověď c)diferenciální s mechanickým přenosem.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaNa každém vodoznaku musí být mimo jiné vyznačen:

Správná odpověď a)název nebo značka výrobce.
Odpověď b)druh materiálu.
Odpověď c)typ výrobku .
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaParní kotel, který vyrábí sytou páru

Správná odpověď a)nemusí být vybaven teploměrem páry.
Odpověď b)nemusí být vybaven pojistným ventilem.
Odpověď c)nemusí být vybaven tlakoměrem páry.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPrůhledová část přímého i nepřímého vodoznaku musí mít takovou délku,

Správná odpověď a)aby její nejvyšší a nejnižší přípustná hladina byla vzdálena od okrajů nejméně 25 mm.
Odpověď b)aby nejnižší přípustná hladina byla alespoň 30 mm nad jejím spodním okrajem.
Odpověď c)aby její nejvyšší přípustná vodní hladina byla alespoň 20 mm pod jejím horním okrajem.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaKaždý vodoznak, přímý i nepřímý, musí být opatřen

Správná odpověď a)ukazatelem s nápisem "Nejnižší hladina" a "Nejvyšší hladina".
Odpověď b)nesmytelným nápisem "Minimální hladina" a "Maximální hladina".
Odpověď c)zřetelným a zvýrazněným nápisem "Nejnižší hladina vody" a "Nejvyšší hladina vody".
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaZa jakých podmínek se připouští použití vodoznaků se skleněnou průhledovou trubkou?

Správná odpověď a)Když nemohou být použity vodoznaky s plochými průhledovými deskami.
Odpověď b)Kdykoliv.
Odpověď c)Pouze do přetlaku 1,22 MPa.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaTlakový systém parního kotle musí mít alespoň

Správná odpověď a)2 pojistné ventily.
Odpověď b)2 kontrolní manometry.
Odpověď c)2 registrační teploměry.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaRozsah tlakoměru kotle musí být podle ČSN 07 0620 takový, aby výpočtový přetlak se nalézal:

Správná odpověď a)přibližně ve dvou třetinách rozsahu stupnice.
Odpověď b)těsně před koncem stupnice.
Odpověď c)přibližně v polovině stupnice.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPoužití kohoutů jako uzávěrů se připouští pouze u kotlů s pracovním přetlakem do

Správná odpověď a)1,22 MPa jen u odkalovací armatury.
Odpověď b)0,55 MPa jen u odkalovací a vypouštěcí armatury.
Odpověď c)2,5 MPa jen u vypouštěcí armatury.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaNa každém vodoznaku musí být zřetelně vyznačena:

Správná odpověď a)značka výrobce a přípustný tlak.
Odpověď b)rok výroby a přípustný tlak.
Odpověď c)název výrobku a značka výrobce.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaKonstrukce vodoznaků musí být taková:

Správná odpověď a)aby umožňovala výměnu průhledové části během provozu.
Odpověď b)aby plocha průřezu armatury byla menší než průtočný průřez vrtání.
Odpověď c)aby nemohlo dojít k zadření kuželky nebo vřetene.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaKaždý tlakový systém přihříváku páry:

Správná odpověď a)musí mít alespoň 1 tlakoměr.
Odpověď b)musí mít alespoň 2 tlakoměry.
Odpověď c)nemusí mít tlakoměr.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaProvozní revize parního kotle se podle ČSN 07 0710 provádí:

Správná odpověď a)za provozu kotle.
Odpověď b)před každým uvedením kotle do provozu.
Odpověď c)při odstavení kotle do teplé zálohy.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaProvozní revize kotle musí být provedena nejpozději po:

Správná odpověď a)třech měsících provozu.
Odpověď b)čtyřech měsících provozu.
Odpověď c)jednom měsíci provozu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaNáplní vnitřní revize parního kotle je mimo jiné:

Správná odpověď a)zjištění stavu dostupných stěn tlakového celku kotle, a to jejich vnitřního i vnějšího povrchu.
Odpověď b)ověření těsnosti a pevnosti tlakového celku včetně výstroje.
Odpověď c)ověření celkového stavu kotle včetně výstroje, pomocných zařízení a příslušenství.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaProhlídka stěn tlakového celku parního kotle při vnitřní revizi se provádí:

Správná odpověď a)před i po jejich vyčištění.
Odpověď b)před jejich vyčištěním.
Odpověď c)až po jejich vyčištění.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaZkouška těsnosti musí být provedena vždy:

Správná odpověď a)po každé vnitřní revizi kotle.
Odpověď b)po výměně napájecího zařízení.
Odpověď c)po překročení dovolených provozních parametrů kotle.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPři zkoušce těsnosti parního kotle se tlakový celek ponechá pod tlakem po dobu:

Správná odpověď a)nejméně 15 minut a během této doby nesmí tlak poklesnout o více než 15%.
Odpověď b)nutnou k prohlídce kotle a zjištění případných netěsností.
Odpověď c)nejméně 30 minut a během této doby nesmí tlak klesnout o více než 20%.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaTlaková zkouška parního kotle se provádí tlakem:

Správná odpověď a)zkušebním.
Odpověď b)jmenovitým.
Odpověď c)konstrukčním.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaByl-li parní kotel odstaven z provozu déle než jeden rok, musí být podroben minimálně:

Správná odpověď a)vnitřní revizi a zkoušce těsnosti.
Odpověď b)provozní revizi.
Odpověď c)vnitřní revizi a tlakové zkoušce.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaKontrola průchodnosti - profukování vodoznaků a jejich přípojek a armatur se během provozu parních kotlů s konstrukčním přetlakem do 1.55 MPa podle ČSN 07 0710 provádí:

Správná odpověď a)jednou za směnu.
Odpověď b)jednou za 24 hod.
Odpověď c)jednou týdně.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPohotovostní napájecí zařízení parních kotlů s přirozeným oběhem musí být uváděna do chodu (zkoušena):

Správná odpověď a)jednou týdně.
Odpověď b)jednou za směnu.
Odpověď c)jednou za 24 hodin.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPojistné ventily parních kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa se funkčně přezkoušejí :

Správná odpověď a)jednou za týden.
Odpověď b)jednou za 24 hodin.
Odpověď c)jednou za měsíc.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaNulování manometru parního kotle se musí provádět nejméně:

Správná odpověď a)jednou měsíčně.
Odpověď b)jednou týdně.
Odpověď c)jednou za tři měsíce.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPři plnění parního kotle vodou se vyzkoušejí:

Správná odpověď a)napájecí čerpadla s výjimkou parních čerpadel.
Odpověď b)doplňovací čerpadla.
Odpověď c)všechna čerpadla.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaParní kotel musí být odstaven z provozu mimo jiné případy při:

Správná odpověď a)výskytu neobvyklých jevů, jejichž příčiny nelze zjistit a odstranit.
Odpověď b)výpadku elektrického proudu v kotelně.
Odpověď c)vzniku jakékoliv netěsnosti tlakového celku.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPři selhání jednoho ze dvou přímých vodoznaků u kotle s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa, který není vybaven dálkovými vodoznaky

Správná odpověď a)je možné kotel dále provozovat dovoluje-li konstrukce vodoznaku přezkoušet výši vodní hladiny stejně jako zkušební kohouty.
Odpověď b)je nutno kotel ihned odstavit z provozu.
Odpověď c)je možné kotel dále provozovat po dobu nejdéle 24 hodin.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaDojde-li k selhání obou přímých vodoznaků parního kotle, je:

Správná odpověď a)nutno ihned odstavit kotel z provozu.
Odpověď b)možné ještě provozovat kotel nejdéle 24 hod.
Odpověď c)možné provozovat kotel v případě, dovoluje-li konstrukce nefunkčního vodoznaku kontrolu výšky vodní hladiny stejně jako zkušebními kohouty.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaMístní provozní předpisy musí vypracovat:

Správná odpověď a)provozovatel kotle.
Odpověď b)výrobce nebo dodavatel kotle.
Odpověď c)revizní technik kotlů.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaTzv. tvrdost vody je způsobena obsahem:

Správná odpověď a)solí vápníku a hořčíku.
Odpověď b)organických mikročástic.
Odpověď c)rozpuštěných plynů a vzduchu.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaKyslík a oxid uhličitý způsobují ve vodě:

Správná odpověď a)korozi tlakového celku.
Odpověď b)rozpouštění kotelního kamene.
Odpověď c)změkčení vody.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaNejmenší korozivní účinky na stěny kotlů má voda:

Správná odpověď a)zásaditá - alkalická.
Odpověď b)neutrální.
Odpověď c)kyselá.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: UTZ5
OtázkaPředepsaný přebytek fosfátu nebo chelatačního činidla v kotelní vodě zabraňuje vzniku:

Správná odpověď a)kotelních usazenin na místech vysoce tepelně exponovaných.
Odpověď b)kyslíkové korozi.
Odpověď c)znečištění páry kyslíkovými solemi.