Soubory otázek pro způsobilost
'Převozník'

č. 1 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaTermínem "převozní loď" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující přepravu napříč vodní cesty, byla-li pro tento druh přepravy schválena jeho technická způsobilost.
Odpověď b)plovoucí těleso, které je určené pro přepravu nákladu nebo cestujících mezi dvěma přístavy nebo překladišti a které je evidováno u Státní plavební správy.
Odpověď c)plovoucí zařízení, které zajišťuje přepravu napříč nebo ve směru vodní cesty a je vybaveno lodním osvědčením.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaTermínem "zastavit" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí pro plující plavidlo stav:

Správná odpověď a)při kterém plavidlo stojí ve vztahu ke břehu.
Odpověď b)při kterém plavidlo stojí ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu nebo plovoucímu tělesu.
Odpověď c)při kterém plavidlo stojí ve vztahu k vodnímu proudu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaVůdcem plavidla smí být osoba:

Správná odpověď a)která je k tomu způsobilá.
Odpověď b)která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby.
Odpověď c)starší 18 let a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaCestující na plavidle jsou povinni se řídit příkazy, které jim:

Správná odpověď a)dává vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)dávají členové lodní posádky v zájmu obsazení míst na palubě plavidla.
Odpověď c)dává vedoucí cestovní agentury nebo dispečer lodního provozu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaPlavidlo určené k přepravě cestujících nesmí přepravovat více cestujících:

Správná odpověď a)než je na něm povoleno přepravovat.
Odpověď b)než je na osobních lodích obvykle povoleno přepravovat.
Odpověď c)než kolik je na něm míst k sezení.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaSchválení technické způsobilosti se nepožaduje na plavidle:

Správná odpověď a)pokud nepodléhá evidenci.
Odpověď b)pokud je provozováno na území České republiky.
Odpověď c)bez vlastního pohonu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaZa okraje plavidel nesmí vyčnívat:

Správná odpověď a)předměty, které by mohly být nebezpečím pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
Odpověď b)věci, které by se mohly takovým uložením poškodit nebo poztrácet.
Odpověď c)předměty nebo věci, které by mohly při kontaktu s jiným plavidlem nebo stavbou na vodní cestě způsobit vychýlení plavidla z původního směru.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, je jeho vůdce povinen:

Správná odpověď a)použít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
Odpověď b)využít znalostí všech osob na plavidle pro záchranu plavidla, nákladu a zabránění vzniku plavební překážky.
Odpověď c)působit na ně a jednat s nimi tak, aby zabránil jejich nekorigovanému chování a nemohlo dojít k porušení jejich duševní rovnováhy (panice).
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaKaždé plavidlo, s výjimkou malých plavidel, nese poznávací znaky:

Správná odpověď a)na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích.
Odpověď b)na trupu plavidla nebo na snadno snímatelných tabulích.
Odpověď c)na nástavbě plavidla a na plavidle, které vleče, tlačí nebo vede sestavu plavidel i na střeše tohoto plavidla.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaPoznávací znaky plavidel, s výjimkou malých plavidel, musí být provedeny:

Správná odpověď a)čitelně, nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 20 cm.
Odpověď b)svědomitě, snadno odstranitelnými písmeny o výšce nejméně 10 cm.
Odpověď c)vysekáním či vyrytím písmen do tělesa plavidla o velikosti ne vyšší než 20 cm x 15 cm.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaPřevozní lodě nesou zelený balón ve výšce:

Správná odpověď a)minimálně 4 m, tato výška může být snížena na 3 m, nepřesahuje-li délka převozní lodi 20m.
Odpověď b)nejvýše 3 m, nepřesahuje-li délka převozní lodi 15 m, tuto signalizaci nenese.
Odpověď c)nejvýše 2 m, tato výška může být zvýšena v nepřehledném úseku vodní cesty.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaPro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá dlaň v popředí a kresba volající osoby v pozadí.
Odpověď b)červená bíle olemovaná čtvercová tabule s černým nápisem VSTUP ZAKÁZÁN.
Odpověď c)černá obdélníková tabule se šikmými žlutými pruhy situovaná na výšku, v jejímž středu je vyobrazen červený vykřičník.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaDostane-li se plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, hustém dešti, sněhové vánici nebo dýmu a nepluje-li pomocí radiolokátoru:

Správná odpověď a)může při zachování zvláštní pozornosti doplout na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.
Odpověď b)musí bezodkladně zastavit a vyčkat na místě do zlepšení viditelnosti.
Odpověď c)musí použít světla do mlhy nebo zůstat stát na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaStojící plavidla kotví nebo se vyvazují:

Správná odpověď a)tak, aby nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsobem, vyznačeným na příslušném plavebním znaku nebo na zařízení přístaviště.
Odpověď c)tak, aby jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PR1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby nehoda v provozu na vodní cestě:

Správná odpověď a)na které měl účast, byla neprodleně ohlášena Státní plavební správě.
Odpověď b)byla ohlášena Státní plavební správě a Polici České republiky, jen pokud ji zavinil.
Odpověď c)o které se dověděl, byla ohlášena provozovateli plavidla, jehož plavidlo mělo na nehodě účast.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPlavidlem s vlastním pohonem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, vybavené vlastním strojním pohonem.
Odpověď b)plavidlo poháněné plachtami, pádly nebo vesly.
Odpověď c)plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaStojícím plavidlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)plavidlo, které stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)je plavidlo uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě volného pohybu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPlujícím plavidlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které není-li přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé.
Odpověď b)plavidlo, které zasahuje nejméně polovinou šířky do plavební dráhy, přestože je zakotveno nebo vyvázáno.
Odpověď c)plavidlo, které je zakotveno nebo vyvázáno mimo místo stání označené signálními znaky, vyjadřujícími způsob stání.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTermínem "noc" se v pravidlech plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi západem a východem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny po západu slunce a končí půl hodiny před východem slunce.
Odpověď c)od 20,00 h do 4,30 h v létě a od 17,00 h do 7,00 h v zimě.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTermínem "den" se v pravidlech plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi východem a západem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny před východem slunce a končí půl hodiny po západu slunce.
Odpověď c)od 4,30 h do 20,00 h v létě a od 7,00 h do 17,00 h v zimě.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTermínem "snížená viditelnost" se v pravidlech plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje zejména mlha, hustý déšť, sněhová vánice nebo dým.
Odpověď b)doba mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)příčiny, pro které není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu, zejména pro nadrozměrný náklad nebo atypickou sestavu plavidel.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaNáklad a způsob jeho uložení na plavidle:

Správná odpověď a)nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost lodního tělesa.
Odpověď b)musí odpovídat parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď c)stanoví jeho vůdce nejméně dva dny před vyplutím a zajišťuje jej i v průběhu plavby tak, aby plavba byla plynulá.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPřevozní loď musí mít posádku v takovém počtu a odborném složení:

Správná odpověď a)aby byla zajištěna bezpečnost provozu převozní lodě.
Odpověď b)aby byla zajištěna obsluha všech mechanismů, případně i strojního pohonu převozní lodě.
Odpověď c)aby se byla schopna včas vrátit na určené stanoviště i při ztrátě plovatelnosti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaVypadne-li z plavidla jakýkoliv předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)zajistit jeho odstranění z plavební dráhy.
Odpověď b)vyčkat na místě, než mu dá plavební úřad povolení k odplutí.
Odpověď c)učinit o tom záznam v lodním deníku.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaDojde-li k úniku ropných látek do vodní cesty, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)provést neodkladná opatření k nápravě a neprodleně informovat o této události správce vodní cesty a Státní plavební správu.
Odpověď b)zastavit chod motorů a neprodleně o této události informovat nejbližší úřad požární inspekce.
Odpověď c)urychleně opustit plavidlo a následně vyrozumět správce toku a Policii České republiky.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaNasedne-li nebo potopí-li se plavidlo v plavební dráze, je jeho vůdce povinen:

Správná odpověď a)použít signalizaci pro nasedlé nebo potopené plavidlo a v dostatečné vzdálenosti od tohoto místa upozornit přibližující se plavidla, aby mohla včas provést potřebná opatření.
Odpověď b)použít signalizaci pro sníženou možnost manévrování a odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků upozornit přibližující se plavidla, po které straně lze proplout.
Odpověď c)zajistit hlídku na plavidle nebo dohled nad plavidlem, je-li to nezbytné pro bezpečnost plavby, a vést o zajištění hlídky nebo dohledu záznam než se na místo dostaví vyšetřovatel a Státní plavební správa.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTermínem "stálé světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku:

Správná odpověď a)360°.
Odpověď b)225°.
Odpověď c)380°.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaVálce, balóny a kužele:

Správná odpověď a)mohou být nahrazeny také upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď b)nesmějí být nahrazovány jinými upravenými předměty, byť by měly při pohledu z dálky stejný tvar i barvu.
Odpověď c)smějí být nahrazeny předměty, které nemusejí mít při pohledu z dálky stejný tvar, ale musejí být stejné barvy.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPřevozní lodě, které neplují volně, nesou v noci:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)silné vrcholové světlo a 1m pod ním silné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo viditelné ze všech stran a nejméně 1m pod ním obyčejná boční světla.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě nesou v noci:

Správná odpověď a)bílé světlo a 1m nad ním zelené světlo, obě viditelná ze všech stran, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)zelené světlo a 1m nad ním bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
Odpověď c)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPřevozní lodě, které neplují volně, stojící na svém stanovišti, nesou v noci:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)vrcholové světlo a 1m pod ním silné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo viditelné ze všech stran, nejméně 1m pod ním boční světla a záďové světlo.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPřevozní lodě smějí křížit vodní cestu teprve po zjištění, že:

Správná odpověď a)nebudou ohroženy pohybem jiných plavidel a že nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)z pravé strany nepřiplouvají žádná plavidla.
Odpověď c)vůdci ostatních plavidel je vidí a změní směr nebo rychlost plavby, případně zastaví.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPřevozní loď, která je upoutána k vodícímu lanu a není-li v provozu, stojí:

Správná odpověď a)na určeném stanovišti, nebo nebylo-li stanoviště určeno, stojí tak, aby plavební dráha zůstala volná.
Odpověď b)na určeném stanovišti, nebo pokud jí stanoviště nebylo určeno, stojí při pravém břehu.
Odpověď c)na vhodném stanovišti, odkud je přímý nebo nepřímý rozhled na obě strany vodní cesty, pokud tuto podmínku nelze splnit, musí mít na vhodném místě pozorovatele.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaPřevozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze:

Správná odpověď a)déle, než je nezbytné.
Odpověď b)delší dobu, než jí stanovila Státní plavební správa.
Odpověď c)po dobu delší, než je uvedena v jízdním řádu přívozu.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaKoupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména nesmějí:

Správná odpověď a)křížit dráhu přibližujícího se plavidla.
Odpověď b)plavat do plavební dráhy.
Odpověď c)plavat v plavební dráze a její bezprostřední blízkosti.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaKoupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména musí zachovat vzdálenost minimálně:

Správná odpověď a)10 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď b)5 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď c)3 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaKoupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména musí zachovat vzdálenost minimálně:

Správná odpověď a)3 m od boku malého plavidla bez vlastního pohonu.
Odpověď b)2 m od boku malého plavidla bez vlastního pohonu.
Odpověď c)1 m od boku malého plavidla bez vlastního pohonu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď stojící na svém stanovišti, která nepluje volně.
Odpověď b)plavidlo přepravující nebezpečný náklad, stojící při levém břehu.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
Odpověď c)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen být na plavidle:

Správná odpověď a)pokud plavidlo pluje.
Odpověď b)za plavby.
Odpověď c)po dobu provozování plavidla.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: PR2 2015
OtázkaTuto signalizaci nese:

Správná odpověď a)převozní loď neplující volně, stojící na svém stanovišti.
Odpověď b)plavidlo lodivodské služby, stojící na svém stanovišti.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečný náklad, stojící na vyhrazeném stanovišti.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaV návěstních svítilnách plavidel se ve smyslu pravidel plavebního provozu použije jen světlo bílé, červené, zelené, žluté:

Správná odpověď a)a modré.
Odpověď b)a fialové.
Odpověď c)a oranžové.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTermínem "krátký zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí zvuk, trvající asi:

Správná odpověď a)1 sekundu.
Odpověď b)1/4sekundy.
Odpověď c)4 sekundy.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTermínem "dlouhý zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí zvuk, trvající asi:

Správná odpověď a)4 sekundy.
Odpověď b)1/4 sekundy.
Odpověď c)1 sekundu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTermínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo.
Odpověď b)zastřešený prostor na palubě plavidla vybavený kormidelním kolem.
Odpověď c)místo na palubě, které slouží vůdci plavidla pro plnění všech funkcí.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaNa plavidlech je zakázáno používat světla:

Správná odpověď a)která by mohla oslněním ovlivnit bezpečnost plavby.
Odpověď b)neodpovídají-li svou konstrukcí, materiálem a rozměry světlům uvedeným v pravidlech plavebního provozu.
Odpověď c)osobami, které nemají příslušná oprávnění k používání svítidel, světlometů a jiných zdrojů světla na plavidle.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet v noci nese:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo, musí kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
Odpověď c)dvě obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran, umístěná nad sebou.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPlavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, signalizuje v noci:

Správná odpověď a)červeným světlem kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly umístěnými nad sebou.
Odpověď b)silným bílým světlem pohybujícím se ve svislém směru nebo dvěma bílými světly umístěnými vedle sebe.
Odpověď c)žlutým světlem pohybujícím se vratně ve vodorovném směru nebo dvěma žlutými světly umístěnými v přední a zadní části plavidla.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu mohou signalizovat:

Správná odpověď a)obyčejným blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)jasným blikavým červeným světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď c)střídavě silným blikavým světlem červené a modré barvy, viditelnými ze všech stran.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
Odpověď b)třemi silnými nebo jasnými zelenými světly viditelnými ze všech stran, rozmístěnými na předním stěžni do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
Odpověď c)černým kouřem zapálené gumy vhozené na hladinu vody.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)střídá řadu úderů na zvon a řadu krátkých zvukových signálů.
Odpověď c)dává zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" opakující se v intervalech ne delších než 1 minutu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaŘada úderů na zvon trvá:

Správná odpověď a)4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)8 sekund, nesmí být nahrazena jiným způsobem.
Odpověď c)12 sekund, může být nahrazena blikavým bílým světlem viditelným ze všech stran, stejné časové délky.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat:

Správná odpověď a)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
Odpověď b)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, pokud se neučiní vhodná opatření zábaly, obložením nebo vyztužením proti jejich poškození.
Odpověď c)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaKoupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména musí zachovat vzdálenost alespoň:

Správná odpověď a)50 m od boku plavidla, které není malým plavidlem.
Odpověď b)10 m od boku plavidla, které není malým plavidlem.
Odpověď c)3 m od boku plavidla, které není malým plavidlem.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese samostatně plující malé plavidlo:

Správná odpověď a)které nemá vlastní pohon ani plachty.
Odpověď b)s vlastním pohonem do výkonu 5,4 kW nebo s plochou plachet do 10 m2.
Odpověď c)bez vlastního pohonu s plochou plachet do 10 m2.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné věci.
Odpověď c)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám přistávat.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaZvukový signál "čtyři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)nejsem schopen manévrování.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)předjetí není možné.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaZvukový signál "opakovaná řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď c)pozor.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě, které neplují volně.
Odpověď b)přístavní můstky pro osobní lodě.
Odpověď c)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě plující volně.
Odpověď b)přístaviště osobních lodí.
Odpověď c)povolené stání plavidel.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTermínem "plavební dráha" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
Odpověď b)vymezenou část vodní cesty se zaručenou šířkou nejméně 20 m a zaručenou hloubkou nejméně 1,80 m.
Odpověď c)část vodní cesty vymezenou největšími hloubkami.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaKývání červeným světlem (na malém plavidle lze bílým světlem) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo pluje poloviční silou.
Odpověď c)vodící lano převozní lodě přehrazuje plavební dráhu.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTermínem "boční světla" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30´.
Odpověď b)silné zelené světlo na levém boku a silné červené světlo na pravém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30´.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo a obyčejné červené světlo na boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30´.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTermínem "záďové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď b)silné žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)obyčejné nebo jasné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30´.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaRozměry tabulí a vlajek používané na plavidlech, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, jsou-li jejich rozměry minimálně:

Správná odpověď a)1 m x 1 m.
Odpověď b)0,8 m x 0,8 m.
Odpověď c)0,5 m x 0,5 m.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPřestanou-li signální světla fungovat, neprodleně se nahradí světly nouzovými, přičemž může být:

Správná odpověď a)silné světlo nahrazeno světlem jasným a předepsané světlo jasné světlem obyčejným, ale světla s předepsaným výkonem musí být uvedena opět do provozu v co nejkratší době.
Odpověď b)silné nebo jasné světlo nahrazeno světlem obyčejným pro doplutí do nejbližšího přístavu nebo k přístavišti.
Odpověď c)jasné světlo nahrazeno světlem silným a předepsané světlo obyčejné světlem jasným do provedení revize elektroinstalace.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaPřední loďka nebo bóje, na níž je lano kyvadlového přívozu, nese v noci:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)bílé světlo a nad ním zelené světlo, obě viditelná ze všech stran.
Odpověď c)červené světlo a pod ním bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaVolně plující převozní loď v provozu, stojící na svém stanovišti, nese:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)silné zelené světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním silné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné červené světlo a 1m pod ním obyčejné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaOpakované řady úderů na zvon nebo dlouhé zvukové signály dává:

Správná odpověď a)plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
Odpověď b)plavidlo plující v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď c)převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaBlokuje-li vodící lano převozní lodi plavební dráhu:

Správná odpověď a)mohou připlouvající plavidla včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď b)musí připlouvající plavidla zastavit a zůstat stát tak dlouho, dokud plavební dráha nebude volná a převozní loď nedá zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď c)nesmějí připlouvající plavidla používat akustické signalizace, aby si tím vynutila uvolnění plavební dráhy.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)loďka, bóje nebo plovák, nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď b)vyvázané a zakotvené plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo právě zajišťující činnost potápěčů pod vodní hladinou.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaTuto signalizaci nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď v provozu, krátkodobě stojící na svém stanovišti.
Odpověď b)převozní loď neplující volně, která nestojí na svém stanovišti.
Odpověď c)každá převozní loď za plavby na dopravně významné vodní cestě.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: PR3 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaSměr proti proudu vodní cesty se rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od ústí k prameni, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPravý a levý břeh řeky se určuje z hlediska pohledu:

Správná odpověď a)po proudu.
Odpověď b)proti proudu.
Odpověď c)od ústí řeky k prameni.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaMezi vyvazovací výstroj patří:

Správná odpověď a)pacholata, rohatinky, vázací lana, palubní kruhy, průvlačnice.
Odpověď b)pacholata, vázací lana, sochory, přechodová lávka, žebřík.
Odpověď c)vázací lana, vlečná kladka, manipulační člunek.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaNosnost plavidla je dána:

Správná odpověď a)rozdílem výtlaku mezi maximálním a minimálním ponorem.
Odpověď b)minimálním středním ponorem.
Odpověď c)maximálním středním ponorem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak, aby:

Správná odpověď a)nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu vyznačeném na příslušném
Odpověď c)jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPlavidlo stojící u břehu musí být opatřeno:

Správná odpověď a)bezpečným přechodem na břeh.
Odpověď b)kotvou.
Odpověď c)zapnutou světelnou signalizací.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaVznikne-li na plavidle požár, je třeba:

Správná odpověď a)okamžitě požár hasit, v případě ohrožení okolí přemístit plavidlo na jiné místo.
Odpověď b)opustit plavidlo a povolat hasiče.
Odpověď c)opustit s plavidlem přístav a mimo něj požár hasit.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPřecházet z plavidla na plavidlo překročením je:

Správná odpověď a)dovoleno jen tehdy, pokud to vzdálenost nebo převýšení mezi nimi umožňuje.
Odpověď b)dovoleno jen tehdy, pokud je mezi plavidly instalována lávka nebo žebřík.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPři naloďování cestujících je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)zajistit jejich bezpečné nalodění a rozmístění na plavidle.
Odpověď b)zajistit jejich bezpečné nalodění pomocí přechodové lávky široké min. 0,6 m.
Odpověď c)Poučit cestující o používání individuálních záchranných prostředků.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaVůdce převozního plavidla má právo:

Správná odpověď a)nedovolit přístup na palubu osobám zřetelně pod vlivem alkoholu.
Odpověď b)vyloučit z přepravy osobu podezřelou z přechovávání zbraně.
Odpověď c)stanovit minimální počet cestujících pro bezpečnou plavbu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPři vzniku požáru musí posádka ihned:

Správná odpověď a)hasit všemi dostupnými prostředky.
Odpověď b)hlásit vznik požáru Státní plavební správě.
Odpověď c)přivolat nejbližší hasičský sbor.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPrvním úkonem pro záchranu tonoucího po jeho vytažení z vody musí být:

Správná odpověď a)zprůchodnění dýchacích cest.
Odpověď b)umělé dýchání z úst do úst.
Odpověď c)masáž srdce.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaVe stabilizované poloze při odsunu raněného:

Správná odpověď a)postižený leží na boku, spodní dolní končetina je pokrčená, výše uložená dolní končetina je natažená.
Odpověď b)postižený leží na boku, horní končetina blíže k podložce je pokrčena v lokti, druhá leží za zády postiženého.
Odpověď c)postižený leží na zádech, dolní končetiny podloženy asi 30 cm nad podložkou, hlava je zakloněna.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPrvní pomoc postiženému v bezvědomí spočívá v:

Správná odpověď a)položení postiženého na záda, zaklonění hlavy.
Odpověď b)položení postiženého do stabilizované polohy, převoz k lékaři.
Odpověď c)dýchání z úst do úst.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPrvní pomoc postiženému při podchlazení, např. pobytem ve studené vodě, spočívá v:

Správná odpověď a)uložení do vodorovné polohy, zabalení do přikrývek, převlečení do suchého oděvu.
Odpověď b)podávání horkého nápoje s alkoholem.
Odpověď c)uložení do stínu, podávání studeného nápoje.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPrvní pomoc postiženému při popálení spočívá v:

Správná odpověď a)chlazení popálenin proudící vodou a ledem.
Odpověď b)potření popáleného místa mastí na spáleniny.
Odpověď c)odstranění přiškvařené hmoty z popáleného místa.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPři tepenném krvácení je nezbytné:

Správná odpověď a)přiložení tlakového obvazu nebo zaškrcovadla nad ránu.
Odpověď b)přiložení tlakového obvazu nebo zaškrcovadla pod ránu.
Odpověď c)stažení rány zaškrcovadlem až do příchodu lékaře.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaOko na laně vytvořené lanovou sponou může být použito na:

Správná odpověď a)kotvících lanech plovoucích strojů a na vyvázání přístavních můstků.
Odpověď b)vyvazování plavidel s vlastním pohonem v plavebních komorách.
Odpověď c)vlečení plavidel na vodních cestách účelových, do celkové hmotnosti plavidla 300 t.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaZvednuté kotvy nesmějí přesahovat:

Správná odpověď a)pod úrovní dna nebo kýlu plavidla.
Odpověď b)přes podélný obrys plavidla.
Odpověď c)nad úroveň paluby.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaPlavidla vystrojena kotevním zařízením musí za plavby mít kotvy:

Správná odpověď a)zataženy těsně do kotevních skříní a připravené ke kotvení.
Odpověď b)zajištěné proti shození nebo vytažené na palubu.
Odpověď c)popuštěné z kotevních skříní nebo popuštěné přes okraj paluby.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaLekážní plachta je určena k:

Správná odpověď a)zamezení vnikání vody do plavidla.
Odpověď b)překrytí přepravovaného nákladu.
Odpověď c)zamezení přístupu vzduchu k hořícímu nákladu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaSochory slouží při vyvázání plavidla k:

Správná odpověď a)zajištění stálé vzdálenosti plavidla od břehu.
Odpověď b)zajištění nákladu plavidla proti posunutí.
Odpověď c)omezení náklonu plavidla při nakládce těžkých kusů.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: PR5
OtázkaLekážní plachta se posunuje pod proraženým trupem:

Správná odpověď a)po proudu po vnější straně trupu.
Odpověď b)po vnější straně trupu od přídě plavidla.
Odpověď c)po vnitřní straně obšívky.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaMezi plovoucí zařízení patří:

Správná odpověď a)přístavní můstek.
Odpověď b)remorkér.
Odpověď c)plovoucí jeřáb.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaZákladním znakem lodě je:

Správná odpověď a)její určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.
Odpověď b)evidenční a cejchovní označení plavidla.
Odpověď c)délka, druh pohonu, maximální pohon plavidla.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaPonorovým znakem je u převozních lodí:

Správná odpověď a)pás o šířce 5 cm a délce 2m, provedený světlou barvou na bocích plavidla.
Odpověď b)na každém boku jeden pár ponorových stupnic, nejméně s decimetrovým dělením.
Odpověď c)obdélník dlouhý 0,3 m a vysoký 0,04 m, vyznačený bílou barvou na boku plavidla.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaU dřevěných převozních lodí se ponorový znak vyznačí:

Správná odpověď a)dřevěnou latí připevněnou na boku plavidla.
Odpověď b)přivařeným ocelovým pásem nebo nátěrem na vnějším boku plavidla.
Odpověď c)vyrytím nebo vypálením na vnějším nebo vnitřním boku plavidla.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaU kovových převozních lodí se ponorový znak vyznačí:

Správná odpověď a)přivařeným plochým ocelovým pásem anebo nátěrem na vnějším boku plavidla.
Odpověď b)tmavou barvou na světlé tabuli, zavěšené na boku plavidla.
Odpověď c)na vnějším nebo vnitřním boku plavidla nesmazatelnou kontrastní barvou.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaPáteř je:

Správná odpověď a)podélná výztužná část na dně plavidla.
Odpověď b)součást obšívky.
Odpověď c)výztuha paluby převozního plavidla.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaLodní obšívka na plavidle je:

Správná odpověď a)součástí trupu.
Odpověď b)součástí paluby.
Odpověď c)součástí nástavby.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaLodní obšívka se skládá z:

Správná odpověď a)dnové obšívky, boční obšívky a outorů.
Odpověď b)dnové obšívky, boční obšívky a paluby.
Odpověď c)svařených kovových dílů.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaPřevozní plavidlo se vyvazuje pomocí:

Správná odpověď a)lana.
Odpověď b)bidla.
Odpověď c)sochoru.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaOko na vázacím laně na plavidle:

Správná odpověď a)musí být vytvořeno pouze zápletem.
Odpověď b)může být lisováno.
Odpověď c)musí být pojištěno lanovými šroubovacími sponami proti povolení zápletu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění vyvazovacího ovinutého lana proti sesmeknutí a k tomu, aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaPřevozní loď je charakterizována:

Správná odpověď a)určením k dopravě cestujících a nákladu z jednoho břehu na druhý.
Odpověď b)nutností být připoutána na laně.
Odpověď c)povinností přistávat pouze u přístavních můstků.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověď a)Lodní osvědčení nebo Osvědčení plovoucího zařízení.
Odpověď b)klasifikační průkaz plavidla.
Odpověď c)cejchovní průkaz .
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaVolný bok je svislá vzdálenost mezi:

Správná odpověď a)rovinou největšího přípustného ponoru plavidla a rovinou vedenou nejnižším bodem palubní obšívky.
Odpověď b)rovinou nejvyššího ponoru plavidla a nejnižším bodem nad nimž již plavidlo není vodotěsné.
Odpověď c)rovinou nejnižšího ponoru a nejnižším otvorem v obšívce lodního tělesa.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaVolný bok zajišťuje plavidlu:

Správná odpověď a)zásobu plovatelnosti pro havarijní situace.
Odpověď b)dostatečnou pevnost při nakládce.
Odpověď c)dostatečnou stabilitu .
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověď a)plout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
Odpověď b)plout předepsaným způsobem a rychlostí.
Odpověď c)plout v jakékoliv poloze bez potopení.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověď a)vrátit se do původní polohy z niž bylo vychýleno vnějšími silami přestanou-li tyto působit.
Odpověď b)zachovávat požadovaný směr plavby.
Odpověď c)odolávat silám namáhajícím lodní těleso při nakládce.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaHorní vodič upoutaného přívozu musí být vedený nad hladinou účelové vodní cesty ve výši minimálně:

Správná odpověď a)5 m.
Odpověď b)8 m.
Odpověď c)12 m.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaLodní nástavba je:

Správná odpověď a)část lodního tělesa nad palubou.
Odpověď b)nákladní prostor.
Odpověď c)sklad převozní lodě.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PR8
OtázkaKotevní vrátek umožňuje:

Správná odpověď a)spuštění kotvy z libovolné polohy volným pádem.
Odpověď b)spuštění a vytažení kotvy volným pádem.
Odpověď c)vytažení kotvy z libovolné polohy volným pádem.