Soubory otázek pro způsobilost
'Odborná způsobilost bez omezení'

č. 1 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJaká platí podmínka pro používání povrchových vod k plavbě?

Správná odpověď a)není třeba povolení vodoprávního orgánu
Odpověď b)je třeba souhlas vodohospodářského orgánu
Odpověď c)je třeba souhlas Státní plavební správy
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí plavbou ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)cestěpohyb nebo stání plavidla na vodní cestě.
Odpověď b)pouze pohy plavidla na vodní cestě
Odpověď c)doba, po kterou plavidlo pluje
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré z uvedených objektů patří mezi součásti vodní cesty?

Správná odpověď a)pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavební znaky na hladině, na březích, na mostech a na jiných objektech
Odpověď b)zařízení k vybírání parkovacích poplatků v přístavech
Odpověď c)mosty, které nejsou plavebními
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek lze zřizovat stavby na sledované vodní cestě?

Správná odpověď a)se souhlasem plavebního úřadu a za podmínek jím stanovených.
Odpověď b)se souhlasem územně příslušného stavebního úřadu.
Odpověď c)bez souhlasu, jedná-li se o soukromý pozemek
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo je zapsáno do plavebního rejstříku?

Správná odpověď a)plavidlo podléhající evidenci, jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem, nebo místem podnikání na území České republiky.
Odpověď b)každé plavidlo, plující po vodních cestách České republiky.
Odpověď c)plovoucí zařízení o celkové hmotnosti, včetně povoleného zatížení do 10 000 kg, pokud žádný z rozměrů nepřesahuje 10 m a každé plovoucí těleso.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo má povinnost nést českou státní vlajku na zádi?

Správná odpověď a)zapsané v plavebním rejstříku ČR
Odpověď b)pouze klasifikované plavidlo
Odpověď c)plavidlo, jehož majitel o toto právo požádal
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo musí mít provozovatel pojištěné na odpovědnost za škodu způsobenou v provozu?

Správná odpověď a)každou loď kromě vlečných a tlačných člunů a malé plavidlo, kterým se provozuje koncesovaná doprava, po celou dobu evidence plavidla plavebním rejstříku
Odpověď b)každé plavidlo po dobu, kdy je provozováno
Odpověď c)pouze plavidlo určené pro přepravu nebezpečných věcí
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaMůže plavební úřad omezit, nebo zastavit provoz na dopravně významné vodní cestě?

Správná odpověď a)a) může, v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty z důvodu živelní události, nehody, opravy, modernizace nebo údržby vodní cesty, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.
Odpověď b)b) může, je-li vážně ohrožena bezpečnost a plynulost plavebního provozu.
Odpověď c)nesmí omezit, nebo zastavit provoz, musí vždy zajistit bezpečnost plavebního provozu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKterou z uvedených povinností musí provozovatelé plavidel respektovat?

Správná odpověď a)přizpůsobit provoz plavidla na vodní cestě povaze a stavu vodní cesty
Odpověď b)vést přehled o praxi posádek plavidel ve služebních plaveckých knížkách
Odpověď c)pojistit každé plavidlo proti škodě jím způsobené
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek lze přemísťovat plavební znaky a jiná plavební zařízení umístěná na vodní cestě?

Správná odpověď a)jen se souhlasem plavebního úřadu
Odpověď b)s přiměřenou opatrností a při respektování příkazů v místech, která jsou označena příslušnými plavebními znaky
Odpověď c)plavební znaky a jiná plavební zařízení nelze přemísťovat
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo je povinen neprodleně učinit každý, kdo způsobil překážku provozu na vodní cestě, a tím ohrozil nebo omezil bezpečnost a plynulost tohoto provozu?

Správná odpověď a)a) odstranit předmět, který vytvořil plavební překážku a není-li to možné neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)b) neprodleně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď c)určit místo podle plavební mapy a vyčkat na místě do příjezdu orgánů Státní plavební správy
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo je oprávněn ukládat členům posádky a dalším osobám na plavidle příkazy k zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)vůdce plavidla
Odpověď b)provozovatel plavidla
Odpověď c)pracovník státního dozoru pověřený kontrolou bezpečnosti plavebního provozu
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKomu je povinen provozovatel plavidla neprodleně ohlásit plavební nehodu?

Správná odpověď a)Státní plavební správě, pokud účastníkem nebylo pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem není poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu
Odpověď b)vždy příslušnému vodohospodářskému orgánu a správci vodní cesty
Odpověď c)Policii ČR, pokud došlo k poškození plavidla
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo může provozovat vodní dopravu pro cizí potřeby?

Správná odpověď a)ten, kdo je spolehlivý a má koncesi
Odpověď b)ten, kdo provozoval vodní dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních tří let
Odpověď c)vůdce plavidla, který vykonal zkoušky způsobilosti inspektora UTZ
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaČím prokazuje žadatel odbornou způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby?

Správná odpověď a)osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce a dokladem o vykonání tříileté praxe v oboru vodní dopravy
Odpověď b)vysokoškolským diplomem nebo maturitním vysvědčením
Odpověď c)výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKterý orgán státní správy vydává stanovisko potřebné k vydání koncese pro provádění vodní dopravy pro cizí potřeby?

Správná odpověď a)Ministerstvo dopravy
Odpověď b)Státní plavební správa
Odpověď c)Ministerstvo vnitra
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré úřady vykonávají státní správu ve vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)Ministerstvo dopravy a Státní plavební správa
Odpověď b)odbory plavby městských a obecních úřadů
Odpověď c)plavební správy v každém okresním městě
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJaká sankce hrozí fyzické osobě, která neučiní opatření k odstranění překážky na vodní cestě, kterou způsobila?

Správná odpověď a)Státní plavební správa může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč
Odpověď b)odebrání koncese k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby živnostenským úřadem
Odpověď c)žádné sankce nejsou zákonem stanoveny, odstranit způsobenou překážku je však povinnost každého vůdce plavidla
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJakou osobou musí být vedeno plavidlo při provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)osobou, která je k tomu způsobilá
Odpověď b)osobou, která vlastní koncesi k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby.
Odpověď c)která absolvovala kurz vůdce plavidla
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo stanoví minimální počet členů posádky plavidla a její složení?

Správná odpověď a)Státní plavební správa při vydání osvědčení plavidla
Odpověď b)provozovatel podle úkolu, který bude plavidlo plnit
Odpověď c)vůdce plavidla s ohledem na bezpečnost plavby
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaV jakém případě je plavební úřad oprávněn zadržet průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídit přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla?

Správná odpověď a)jestliže při výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu
Odpověď b)jestliže osoba nevykonávala po dobu delší deseti let funkci vůdce plavidla
Odpověď c)jestliže byl svědkem plavební nehody
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKteré plavidlo může být vedeno bez průkazu způsobilosti?

Správná odpověď a)a) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.
Odpověď b)malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu o celkové hmotnosti nad 1000 kg.
Odpověď c)plovoucí stroj do celkové hmotnosti 1000 kg včetně povoleného zatížení
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJaký je stanoven minimální věk pro získání průkazu způsobilosti lodníka?

Správná odpověď a)18 let
Odpověď b)15 let
Odpověď c)není stanoven
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKterá z uvedených povinností náleží vůdci plavidla?

Správná odpověď a)zajistit hlídku na plavidle nebo dohled nad plavidlem, je-li to nezbytné pro bezpečnost plavby.
Odpověď b)alespoň dohled nad plavidlem vyžadují-li to místní podmínky, nebo to nařídila Státní plavební správa.
Odpověď c)zajistit kontrolu plavidla prostřednictvím zvláštní smluvní služby specializované na střežení objektů
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak musí být zajištěna plavidla, která stojí mimo plavební dráhu, vyjma plavidel přepravujících nebezpečné věci?

Správná odpověď a)dohledem osoby, osoby, která je schopna v případě potřeby rychle učinit nezbytná opatření.
Odpověď b)stálou účinnou hlídkou, kterou stanovil jeho vůdce
Odpověď c)dozorem osoby, kterou pro příslušný úsek vodní cesty stanovil správce vodního toku
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek lze uskutečnit akci na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu plavebního provozu?

Správná odpověď a)musí být předem povolena Státní plavební správou
Odpověď b)se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce
Odpověď c)takové akce je zakázáno na vodní cestě pořádat
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdy je plavba zakázána?

Správná odpověď a)při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, který je stanoven prováděcím právním předpisem.
Odpověď b)při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, který je stanoven Státní plavební správou.
Odpověď c)bezprostředně po oznámení Státní plavební správy, že vodní stav v příslušném úseku vodní cesty dosáhl hodnoty, kdy se již zastavuje plavba všem druhům plavidel
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZ jakého důvodu musí být plavidla na přehradních zdržích před zimním obdobím vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo přemístěna na vhodná místa?

Správná odpověď a)protože na přehradních zdržích dochází v tomto období k velkým výkyvům vodní hladiny a plavidla se musí převazovat podle manipulace s vodní hladinou
Odpověď b)protože hladina zdrže v tomto období zamrzá a při následném chodu ledu by mohlo dojít k poškození plavidel ledovou tříští
Odpověď c)protože přístupové cesty do míst, kde v letním období stojí plavidla nejsou udržované a mohlo by na nich v zimním období dojít k ohrožení bezpečnosti obsluhujících osob
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí pojmem "společná havárie" ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)mimořádné opatření nebo výdaje na plavidle nebo věci, o kterých rozhodne vůdce plavidla v zájmu ochrany ohrožených hodnot, je-li plavidlo a přepravované osoby nebo věci ve společném nebezpečí
Odpověď b)havárie nebo kolize více než dvou plavidel téhož provozovatele, přesahuje-li celková škoda na majetku nejméně dvacetinásobek nejnižší měsíční mzdy nebo došlo-li k ublížení na zdraví
Odpověď c)takový rozsah plavební nehody, při níž došlo k poškození plavidla a současně k poškození některého zařízení na vodní cestě (plavební komora, přístavní můstek, dok apod.)
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak se rozvrhují náklady na odstranění následků společné havárie?

Správná odpověď a)mezi plavidlo a věci (náklad), poměrně podle jejich hodnoty
Odpověď b)mezi provozovatele plavidla a posádku plavidla, poměrně podle jejich zodpovědnosti
Odpověď c)mezi vůdce plavidla a ostatní členy posádky, poměrně podle jejich zařazení a funkce, kterou na plavidle vykonávají
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se nehradí ve společné havárii ?

Správná odpověď a)ztráta ani poškození nákladu úmyslně nehlášeného nebo nesprávně hlášeného při podání k přepravě
Odpověď b)ztráta nebo poškození nákladu z nedbalosti nehlášeného nebo nesprávně hlášeného při podání k přepravě
Odpověď c)ztráta ani poškození nákladu
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo rozumíme pod pojmem "dispaš"?

Správná odpověď a)stanovení náhrad a rozvrhu příspěvků ve společné havárii
Odpověď b)posudek ke společné havárii, který je povinen vypracovat dispečer lodního provozu
Odpověď c)označení pro nehlášený nebo nesprávně hlášený náklad
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKde se provede stanovení náhrad a rozvrhu příspěvků ve společné havárii ?

Správná odpověď a)v sídle provozovatele plavidla
Odpověď b)v sídle odesilatele nákladu
Odpověď c)v sídle příjemce nákladu
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo může následovat, odkládá-li provozovatel plavidla učinit opatření potřebná k vypracování dispaše?

Správná odpověď a)kterýkoliv účastník společné havárie je oprávněn vyhotovení dispaše zařídit
Odpověď b)ostatní účastníci společné havárie jsou povinni prodlení strpět
Odpověď c)Státní plavební správa mu může uložit pokutu až do 1 000 000 Kč
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí nehodou v provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu nebo smrt účastníků plavebního provozu
Odpověď b)situace, kdy v provozu na vodní cestě bezprostředně hrozí poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení nákladu, poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újma na zdraví nebo smrt účastníků plavebního provozu
Odpověď c)jakákoliv škoda, která vznikla provozovateli vnitrozemské plavby, kterou mu způsobil zaměstnanec porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo má ze zákona povinnost zajistit ohlášení nehody v provozu na vodní cestě plavebnímu úřadu?

Správná odpověď a)vůdce plavidla a provozovatel plavidla
Odpověď b)alespoň vůdce plavidla
Odpověď c)jenom provozovatel plavidla
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKomu přísluší odborné šetření nehody v provozu na vodní cestě České republiky a stanovení její příčin?

Správná odpověď a)Státní plavební správě
Odpověď b)Policii České republiky
Odpověď c)Českému úřadu bezpečnosti práce
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo a komu musí ohlásit nehodu v provozu na vodní cestě, došlo-li ke znečištění vod nebo k ohrožení její kvality?

Správná odpověď a)vůdce plavidla a provozovatel plavidla též příslušnému vodohospodářskému orgánu
Odpověď b)vůdce plavidla též příslušné hygienicko epidemiologické stanici
Odpověď c)provozovatel plavidla povinen též místně příslušné organizaci ochrany přírody
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaNa kterou nehodu v provozu na vodní cestě se nevztahuje ohlašovací povinnost ?

Správná odpověď a)na takovou, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem je poškození pouze tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu
Odpověď b)na takovou, jejímž účastníkem je pouze jedno plavidlo a jejímž důsledkem není poškození tohoto plavidla nebo jím přepravovaného nákladu
Odpověď c)na takovou, na níž mělo účast více než jedno plavidlo a jejímž důsledkem je poškození pouze jednoho plavidla nebo jim přepravovaného nákladu
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany?

Správná odpověď a)u právnické osoby statutární orgán a u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce
Odpověď b)u právnické osoby Ministerstvo vnitra a u podnikající fyzické osoby příslušný okresní úřad
Odpověď c)u právnické osoby i fyzické podnikající osoby ve vnitrozemské plavbě Státní plavební správa
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby umožnit orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu?

Správná odpověď a)provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.
Odpověď b)kontrolu vodní cesty, přístavů a překladišť na kterých provozují plavbu, seznámit je s parametry těchto zařízení a doplnit je seznamem a popisem stanic pro čerpání pohonných hmot
Odpověď c)vyhlášení cvičného protipožárního poplachu a poskytovat jim materiální zabezpečení pro bezpečný a plynulý průběh této činnosti
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKdo provádí podle zákona o požární ochraně státní požární dozor a preventivní požární kontroly nad plavidly?

Správná odpověď a)Hasičský záchranný sbor kraje
Odpověď b)Ministerstvo vnitra
Odpověď c)místně příslušný okresní úřad
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se zakazuje vhazovat, vylévat nebo nechat padat či téci z plavidel do vody?

Správná odpověď a)předměty, nebo tekutiny, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty.
Odpověď b)předměty větší než 30 cm x 30 cm nebo o průměru větším než 30 cm, anebo tekutiny, které jsou lehčí než voda
Odpověď c)předměty anebo tekutiny, které jsou jedovaté nebo jejichž jediná složka má otravný charakter s výjimkou ropných odpadů smíšených s vodou v poměru větším než 1:100
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se rozumí poznávacími znaky plavidla, které není malým?

Správná odpověď a)jméno plavidla nebo název provozovatele, název domovského přístavu a poznávací písmena státu, v němž je plavidlo evidováno, úřední identifikační číslo (ENI, rejstříkové číslo), údaj o nosnosti.
Odpověď b)jméno plavidla, ponorové stupnice a značka nejvýše přípustného ponoru
Odpověď c)název výrobce plavidla, typ plavidla a výrobní číslo plavidla
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKde musí mít vyznačeny poznávací znaky plavidlo, které není malým?

Správná odpověď a)na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích
Odpověď b)na nástavbě plavidla nebo na jiném místě viditelném ze všech stran
Odpověď c)v lodním osvědčení a na vlajce provozovatele anebo na snadno snímatelných tabulích
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak musí být provedeny poznávací znaky plavidel, s výjimkou malých plavidel?

Správná odpověď a)čitelně, nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 20 cm
Odpověď b)svědomitě, snadno odstranitelnými písmeny o výšce nejméně 10 cm
Odpověď c)vysekáním či vyrytím do tělesa plavidla o velikosti písmen nejvýše 20 cm x 15 cm
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo se označuje pojmem "Nebezpečné věci" v zákoně o vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)předměty a látky, pro jejichž povahu může být ohrožena bezpečnost přepravovaných osob a věcí nebo životní prostředí
Odpověď b)poškozené součásti plavidla nebo jeho výstroje, které mohou být nebezpečné posádce plavidla a přepravovaným osobám
Odpověď c)skryté překážky na vodní cestě, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavebního provozu
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaJak musí být označena plavidla přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)jedním, dvěma nebo třemi modrými kužely vrcholem dolů, v noci nebo za snížené viditelnosti jedním, dvěma nebo třemi světly modré barvy
Odpověď b)červeným nebo modrým balónem, v noci nebo za snížené viditelnosti světlem červené nebo modré barvy anebo oběma těmito světly
Odpověď c)plamencem bílé barvy, v jehož středu je modrý kosočtverec nebo jedním obyčejným blikavým světlem modré barvy
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaKoho je povinen přepravit provozovatel veřejné osobní vodní dopravy?

Správná odpověď a)za sjednanou cenu osobu, která o to požádá
Odpověď b)nejméně 50 osob za den a za cenu, která nesmí být vyšší než stanoví aktualizovaný předpis Ministerstva financí
Odpověď c)osobu, zvíře nebo věc, které svými rozměry nebo vlastnostmi nebrání bezpečnému vedení plavidla
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaZa jakých podmínek je povinen přijmout zásilku provozovatel veřejné vodní dopravy k přepravě ?

Správná odpověď a)za sjednanou cenu, jsou-li splněny smluvní přepravní podmínky a nebrání-li mu v tom provozní podmínky
Odpověď b)za cenu stanovenou zákonem o vnitrozemské plavbě, jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem
Odpověď c)za každou cenu
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: K1
OtázkaCo je povinen před zahájením provozu zveřejnit provozovatel veřejné vodní dopravy v Obchodním věstníku?

Správná odpověď a)smluvní přepravní podmínky, za nichž bude veřejnou dopravu provozovat, jízdní řád, tarif a den zahájení provozu
Odpověď b)počet a kapacitu plavidel, druh vodní cesty na níž bude veřejnou dopravu provozovat, číslo koncese, den zahájení a ukončení provozu
Odpověď c)sídlo vlastníka a provozovatele plavidel, jejich poznávací znaky, nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaJaké jsou druhy přístavů?

Správná odpověď a)veřejné a neveřejné.
Odpověď b)veřejné a soukromé.
Odpověď c)s přístavním bazénem a bez přístavního bazénu.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaCo stanovují podmínky provozování pozemní části přístavu?

Správná odpověď a)podmínky stanovené plavebním úřadem k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí.
Odpověď b)provozní dobu přístavu, přístavní poplatky a velikost plavidel, kterým je vplutí povoleno
Odpověď c)povinnosti pracovníků přístavu při zvláštních událostech, kterými jsou velká voda, požár a potopení plavidla
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaKterá z uvedených povinností patří mezi povinnosti provozovatele pozemní části přístavu?

Správná odpověď a)provozovat pozemní část přístavu po celou dobu platnosti povolení k jeho provozování a udržovat ji ve stavu, který umožňuje bezpečný provoz.
Odpověď b)vyznačit vodní část přístavu, kde lze kotvit jen přes noc
Odpověď c)provozovat i vodní část přístavu po celou dobu platnosti povolení k jeho provozování a udržovat ji ve stavu, který umožňuje bezpečný provoz.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaZa jakých podmínek je každý provozovatel plavidla oprávněn užívat veřejný přístav?

Správná odpověď a)přístav je svým stavebním provedením pro plavidlo určen, není překročena kapacita přístavu a nejde o plavidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé.
Odpověď b)každý provozovatel plavidla jen na základě zvláštního povolení plavebního úřadu a za podmínek v něm stanovených
Odpověď c)jen provozovatel plavidla naloženého nebezpečnými věcmi a malého plavidla
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaZa jakých podmínek může být na vodních cestách České republiky provozováno zahraniční plavidlo?

Správná odpověď a)na základě povolení k provozu, vydaného Státní plavební správou, pokud není stanoveno jinak mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.Za zahraniční se nepovažuje plavidlo, k němuž bylo vydáno lodní osvědčení nebo jiný obdobný doklad jiným členským státem EU.
Odpověď b)na základě povolení klasifikační organizace
Odpověď c)podmínky se zvlášť nestanovují, avšak na mezinárodně uznaných vodních cestách se vyžaduje souhlas Ministerstva zahraničních věcí
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaJak musí být zajištěno plavidlo přepravující nebezpečné věci?

Správná odpověď a)hlídkou, kterou stanovil jeho vůdce
Odpověď b)dohledem osoby, kterou určil provozovatel plavidla a která odpovídá za dodržování pravidel plavebního provozu po celou dobu stání plavidla a je schopna v případě potřeby učinit rychle nezbytná opatření, vyžadují-li to místní podmínky nebo to nařídila Stá
Odpověď c)dozorem místně příslušné složky Armády České republiky, kterou je povinen přizvat provozovatel plavidla
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaKteré hodnoty jsou podkladem pro výpočet náhrad a příspěvků ve společné havárii?

Správná odpověď a)hodnoty platné v době a v místě skončení plavby, při které ke společné havárii došlo
Odpověď b)hodnoty platné v době, kdy byla započata plavba, při které ke společné havárii došlo
Odpověď c)hodnoty platné v průměrné době ze všech míst, kterými probíhala plavba, při které ke společné havárii došlo
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaKdo určuje, u kterých právnických osob a fyzických podnikajících osob se vykonává státní požární dozor ?

Správná odpověď a)hasičský záchranný sbor kraje
Odpověď b)Ministerstvo vnitra, podle územního rozložení provozované činnosti uvedenými osobami
Odpověď c)obec, podle koncepce organizace a rozvoje požární ochrany stanovené Ministerstvem vnitra
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaDo čí působnosti patří zjišťování příčin vzniku požárů na vnitrozemských plavidlech?

Správná odpověď a)Ministerstva vnitra a hasičského záchranného sboru kraje
Odpověď b)Státní plavební správy
Odpověď c)obce a Policie ČR
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaPro koho jsou závazná opatření zdravotního nebo veterinárního dozoru v přístavu?

Správná odpověď a)pro všechny uživatele přístavu a pro všechny osoby zdržující se na přístavním území a na plavidlech
Odpověď b)jen pro posádky plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles a všechny uživatele vodní části přístavu
Odpověď c)pouze pro uživatele pozemní části přístavu a lodní posádky, které vystupují na břeh
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaK čemu slouží systím říčních informačních sluežb?

Správná odpověď a)k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě
Odpověď b)k evidování stavu vodních hladin řek v rámci EU
Odpověď c)k evidování přepravovaného nákladu, nepřekračování povolených ponorů ve smyslu praqvidel plavebního provozu
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaKdo je povinen správci Systému říčních informačních služeb poskytovat informace vztahující se k vodní dopravě? K čemu slouží Systém říčních informačních služeb?

Správná odpověď a)Provozovatel plavidla údaje o poloze plavidla, nákladu na plavidle a mimořádných událostech na vodní cestě
Odpověď b)Správce vodní cesty údaje o plavidlech v přístavu, o poloze plavidla, nákladu na plavidle a mimořádných událostech na vodní cestě
Odpověď c)Provozovatel plavidla údaje o klimatických podmínkách v místě pohybu plavidla, hodnotu nákladu na plavidle a mimořádných událostech na vodní cestě
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaJe povinen provozovatel plavidla oznámit správci Systému říčních informačních služeb změnu evidence plavidla evidovaného v jiném členském státě EU?

Správná odpověď a)ano, do 5 dnů ode dne, kdy nastala změna
Odpověď b)ano, jen pokud jde o změnu evidence mimo evropský prostor
Odpověď c)ne, tuto povinost má Státní plavební správa
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: K2
OtázkaKterý z uvedených provozovatelů se považuje v ČR za zahraničního?

Správná odpověď a)turecký provozovatel
Odpověď b)švýcarský provozovatel
Odpověď c)holandský provozovatel
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaJaký mezinárodní smluvní dokument umožňuje plavbu po německých vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii
Odpověď b)Labská plavební akta
Odpověď c)Mezivládní dohoda s Německou demokratickou republikou o spolupráci ve vnitrozemské vodní dopravě z r.1972
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaJakým mezinárodním smluvním dokumentem se řídí vodní doprava do Hamburku?

Správná odpověď a)Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii
Odpověď b)Labskými plavebními akty
Odpověď c)Mezivládní dohodou s Německou demokratickou republikou o spolupráci ve vnitrozemské vodní dopravě z r.1972
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaJak je určována výše tarifů ve vzájemných přepravách se Spolkovou republikou Německo?

Správná odpověď a)výše tarifů není určena, sjednávají se individuální ceny
Odpověď b)výši tarifů určuje smíšený výbor
Odpověď c)výši tarifů schvaluje stát dopravce
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaJak je upraveno provozování vodní dopravy ve vztahu k Nizozemí?

Správná odpověď a)Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii
Odpověď b)Úmluvou o režimu plavby na Dunaji
Odpověď c)Mannheimskou úmluvou o plavbě na Rýnu
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaJe třeba nějaké povolení ke vstupu českých plavidel na vnitrozemské vodní cesty Nizozemí?

Správná odpověď a)žádné povolení se nevyžaduje
Odpověď b)postačuje celní prohlášení posádek lodí
Odpověď c)je třeba povolení, které vystavuje Ministerstvo dopravy a spojů ČR
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaČím je upraven režim pro česká plavidla na vodních cestách Spolkové republiky Německo a Nizozemí?

Správná odpověď a)právním řádem EU, na Rýně revidovanou úmluvou o plavbě na Rýně, na Mosele úmluvou mezi pobřežními státy
Odpověď b)upravený Úmluvou o režimu plavby na Dunaji
Odpověď c)platí zcela volný režim
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaPodléhá plavba českého plavidla do přístavu Hamburk povolení?

Správná odpověď a)je bez povolení
Odpověď b)je nutno mít povolení příslušného úřadu Spolkové republiky Německo
Odpověď c)je nutno mít povolení příslušných úřadů Polska a Spolkové republiky Německo
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: K3
OtázkaJaký režim platí pro plavbu českých plavidel po evropských vnitrozemských vodních cestách?

Správná odpověď a)je upraven právním řádem EU, na Rýně revidovanou úmluvou o plavbě na Rýně, na Dunaji úmluvou o režimu plavby na Dunaji
Odpověď b)režim je zcela volný
Odpověď c)je upraven pouze vnitrostátními pravidly země, na jejímž území se nachází vodní cesta
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaCo vyjadřuje pojem „svéprávnost

Správná odpověď a)způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
Odpověď b)způsobilost k odpovědnosti za vlastní protiprávní chování (protiprávně jednat).
Odpověď c)způsobilost fyzické nebo právnické osoby nabývat práva a povinnosti
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy se člověk stává plně svéprávným?

Správná odpověď a)zletilostí, nebo přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství
Odpověď b)přiznáním zletilosti v 18 letech
Odpověď c)uzavřením manželství
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy musí mít plná moc písemnou formu?

Správná odpověď a)netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání nebo vyžaduje-li určité právní jednání písemnou formu
Odpověď b)jen je-li to vůle zastoupeného, který o tom informuje smluvního partnera
Odpověď c)vždy
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaký právní předpis v českém právním řádu upravuje závazkové vztahy?

Správná odpověď a)občanský zákoník
Odpověď b)obchodní zákoník
Odpověď c)zákon o obchodních korporacích
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti kupní smlouvy?

Správná odpověď a)určení prodávajícího a kupujícího, věci/zboží a kupní ceny, nebo způsobu jakým se bude cena určí
Odpověď b)za podstatnou náležitost je nutno považovat i určení doby nebo lhůty plnění
Odpověď c)za podstatnou náležitost lze považovat povinnost prodávajícího předat i doklady potřebné k užívání zboží
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné části smlouvy o přepravě věci

Správná odpověď a)určení odesílatele a dopravce, věci/zásilky a místa odeslání a místa určení
Odpověď b)podstatnou částí smlouvy je rovněž úplatnost a lhůta, v níž má být přeprava uskutečněna
Odpověď c)zákonnou úpravu mohou doplňovat a měnit prováděcí předpisy - přepravní řády jednotlivých dopravních odvětví
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaký je základní obsah smlouvy o nájmu dopravního prostředku?

Správná odpověď a)přenechání dopravního prostředku nájemci za úplatu k dočasnému užívání
Odpověď b)podmínky nájmu mohou být sjednány dodatečně
Odpověď c)nájem dopravního prostředku nemusí být sjednáván, stačí fakt poskytnutí dopravního prostředku cizí osobě k užívání
 
č. 216 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti smlouvy o nájmu dopravního prostředku?

Správná odpověď a)určení subjektů - pronajimatel a nájemce, dopravního prostředku a doby nájmu
Odpověď b)dtto, ale rovněž stanovení výše nájemného
Odpověď c)dtto, ale navíc určení doby užívání
 
č. 219 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaká je obecná promlčecí lhůta podle občanského zákoníku?

Správná odpověď a)tříletá
Odpověď b)desetiletá
Odpověď c)pětiletá
 
č. 220 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKterý právní předpis upravuje smlouvy v dopravě?

Správná odpověď a)občanský zákoník
Odpověď b)občanský a obchodní zákoník
Odpověď c)zákon o obchodních korporacích
 
č. 221 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJak vzniká pracovní poměr?

Správná odpověď a)uzavřením pracovní smlouvy nebo jmenováním
Odpověď b)výhradně uzavřením pracovní smlouvy
Odpověď c)uzavřením pracovní smlouvy nebo volbou
 
č. 222 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti pracovní smlouvy?

Správná odpověď a)druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce
Odpověď b)druh práce a výše mzdy
Odpověď c)druh práce, místo výkonu práce a výše mzdy
 
č. 224 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit před vznikem pracovního poměru?

Správná odpověď a)pokud zaměstnanec v den sjednaný v pracovní smlouvě nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce
Odpověď b)kdykoliv bez nutnosti udat důvod
Odpověď c)za podmínek stanovených v pracovní smlouvě
 
č. 225 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJak lze ukončit pracovní poměr?

Správná odpověď a)výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo zrušením ve zkušební době
Odpověď b)jen výpovědí nebo dohodou
Odpověď c)jen dohodou nebo zrušením ve zkušební době
 
č. 226 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď?

Správná odpověď a)jen z důvodu výslovně stanoveného zákoníkem práce
Odpověď b)kdykoli i bez udání důvodu
Odpověď c)na základě rozhodnutí úřadu práce nebo s jeho souhlasem
 
č. 227 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJakým právním předpisem je upravena odpovědnost za škodu z pracovněprávního vztahu?

Správná odpověď a)zákoníkem práce
Odpověď b)obchodním zákoníkem
Odpověď c)občanským zákoníkem
 
č. 228 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJakou výší je limitována náhrada škody, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, je-li škoda způsobena z nedbalosti?

Správná odpověď a)výše náhrady škody nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku
Odpověď b)není limitována a zaměstnanec vždy hradí škodu v plné výši
Odpověď c)výše náhrady je limitována trojnásobkem průměrného měsíčního platu zaměstnance
 
č. 229 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdy může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstanci k vyúčtování?

Správná odpověď a)nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 18 let
Odpověď b)nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 15 let
Odpověď c)nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 21 let
 
č. 230 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJe zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek?

Správná odpověď a)zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání a uvést v něm údaje stanovené v zákoníku práce
Odpověď b)zaměstnavatel není povinen takové potvrzení a posudek vydat, je to jeho dobrá vůle
Odpověď c)stačí, když dřívější zaměstnavatel sdělí potřebné údaje a posudek podle zákoníku práce novému zaměstnavateli telefonicky
 
č. 232 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaV jakém právním předpisu jsou obsaženy základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ?

Správná odpověď a)v zákoníku práce
Odpověď b)v příslušné ČN (česká norma)
Odpověď c)v ústavě České republiky
 
č. 234 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaCo patří k základním právům zaměstnanců z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Správná odpověď a)aby zajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména je informoval o rizicích jejich práce a o opatřeních před jejich působením
Odpověď b)aby je zaměstnavatel zastupoval v právních otázkách po vzniku mimořádné události, kterou sami zavinili
Odpověď c)aby jim poskytl radu při vzniku mimořádných událostí a v pracovním procesu s nimi slušně zacházel
 
č. 236 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaké jsou povinnosti zaměstnavatele při poskytování osobních ochranných pomůcek?

Správná odpověď a)poskytovat je bezplatně, udržovat je v použitelném stavu a nenahrazovat jejich poskytování finančním plněním
Odpověď b)poskytovat je na vyžádání zaměstnance, jinak mu poskytovat přiměřenou částku na jejich pořízení a udržování
Odpověď c)poskytovat je zaměstnanci za podmínky, že se tento bude přiměřeně podílet na jejich pořízení a udržování
 
č. 239 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaNa koho se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na pracovištích a v pracovní době i mimo pracoviště?

Správná odpověď a)na všechny zaměstnance
Odpověď b)na všechny pracovníky na rizikových pracovištích
Odpověď c)na mladistvé a na osoby zbavené svéprávnosti
 
č. 240 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaJaká je délka pracovní směny u zaměstnance mladšího 18 let?

Správná odpověď a)délka směny nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně
Odpověď b)nejvýše 6 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně
Odpověď c)stejná jako ostatních pracovníků
 
č. 243 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdo odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem?

Správná odpověď a)zaměstnavatel, u kterého je zaměstnanec zaměstnán v době vzniku pracovního úrazu
Odpověď b)všichni zaměstnavatelé, u nichž byl zaměstnán před vznikem pracovního úrazu
Odpověď c)podle okolností úrazu, zpravidla předposlední a poslední zaměstnavatel
 
č. 248 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaKdo vykonává státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek?

Správná odpověď a)orgány státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí
Odpověď b)dopravní úřady
Odpověď c)živnostenské úřady
 
č. 252 Zkratka souboru otázek: K4
OtázkaČím se řídí požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit ve vnitrozemské plavbě?

Správná odpověď a)nařízením vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Odpověď b)vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
Odpověď c)zákonem o vnitrozemské plavbě
 
č. 253 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdo je oprávněn jednat za právnickou osobu (činit právní úkony)?

Správná odpověď a)členové orgánů právnické osoby
Odpověď b)výlučně prokurista, pokud mu statutární orgán neomezil plnou moc
Odpověď c)výlučně jednatel, a to samostatně a bez nutnosti prokazovat se plnou mocí
 
č. 255 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaV jakém rozsahu je zmocněnec oprávněn jednat za osobu, která mu udělila plnou moc?

Správná odpověď a)plná moc opravňuje zmocněnce jednat v rozsahu zástupního oprávnění uvedeného v plné moci
Odpověď b)plná moc opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům
Odpověď c)plná moc opravňuje zmocněnce jednat ve všech věcech s výjimkou koupě a prodeje pozemků
 
č. 260 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy se převádí vlastnické právo k movité věci určené jednotlivě, jde-li o převod na základě smlouvy?

Správná odpověď a)samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem
Odpověď b)momentem převzetí věci, pokud ze smlouvy nebo právního předpisu nevyplývá něco jiného
Odpověď c)dnem ověření pravosti podpisů
 
č. 261 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti zapsané ve veřejném seznamu?

Správná odpověď a)zápisem do veřejného seznamu
Odpověď b)dnem podpisu smlouvy
Odpověď c)dnem uvedeným v předávacím protokolu
 
č. 264 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy se u právního jednání vyžaduje písemná forma?

Správná odpověď a)u právního jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci a právního jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší
Odpověď b)u právního jednání, kterým se převádí vlastnictví
Odpověď c)u obchodní smlouvy
 
č. 266 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké jsou základní povinnosti prodávajícího?

Správná odpověď a)povinnost odevzdat věc a doklady, které se k věci vztahují, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou
Odpověď b)povinností prodávajícího není předat kupujícímu doklady určené zákonem, ale vztahující se ke zboží stanovené ve smlouvě
Odpověď c)prodávající má povinnost předat kupujícímu jen doklady, které jsou potřebné k převzetí zboží v místě placení kupní smlouvy, popř.v bydlišti kupujícího
 
č. 267 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy nabývá kupující vlastnické právo při prodeji zboží v obchodě?

Správná odpověď a)převzetím koupené věci.
Odpověď b)účinností smlouvy
Odpověď c)zaplacením kupní ceny
 
č. 272 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké jsou podstatné náležitost ipříkazní smlouvy?

Správná odpověď a)určení příkazce, příkazníka a záležitosti, jež má být zařízena
Odpověď b)zadání úkolů příkazcem příkazníkovi
Odpověď c)určení výše úplaty v náležité písemné formě
 
č. 273 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké jsou základní povinnosti příkazníka?

Správná odpověď a)plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností a použije každého prostředku, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti a který se shoduje s vůlí příkazce
Odpověď b)upozornit příkazce na potřebnou změnu pokynů
Odpověď c)odchýlit se od pokynů příkazce, jestliže je to zakázáno smlouvou, nebo příkazcem
 
č. 282 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaVznikají z právního jednání komisionáře vůči třetí osobě pro komitenta práva, nebo povinnosti?

Správná odpověď a)nevznikají, neboť vznikají komisionáři samotnému
Odpověď b)jen pokud se takto strany dohodly
Odpověď c)nevznikají, jestliže ke splnění závazku použil komisionář jinou osobu, aniž o tom uvědomil komitenta
 
č. 283 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJak je to s výší odměny komisionáře?

Správná odpověď a)nebyla-li sjednána výše odměny, přísluší mu odměna přiměřená vykonané činnosti a dosaženému výsledku
Odpověď b)jen pokud tak bylo dohodnuto ve smlouvě, přísluší mu odměna, bez ohledu na to, zda byl výsledek dosažen
Odpověď c)odměna mu přísluší, jen pokud výsledek jednání komisionáře odpovídá předpokladu a komisionáři vznikly nutné a užitečné náklady
 
č. 284 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaV čem spočívá smlouva o kontrolní činnosti?

Správná odpověď a)v nestranném provedení kontroly kontrolorem o stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a ve vydání kontrolního osvědčení
Odpověď b)nestrannost kontroly musí být ve smlouvě výslovně zdůrazněna
Odpověď c)vykonavatel nestranné kontroly má nárok na úplatu jen po provedení kontroly a vydání kontrolního osvědčení, ale nemá nárok na vynaložené náklady
 
č. 286 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaCo je smlouva zasílatelská?

Správná odpověď a)závazek zasílatele příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravuzásilky z určitého místa do určitého jiného místa za úplatu
Odpověď b)výše úplaty tvoří podstatnou část smlouvy, ale úkon může být proveden bezplatně
Odpověď c)závazek zasílatele může být plněn i jménem příkazce
 
č. 291 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJe ke vzniku smlouvy o přepravě věci nutná písemná forma?

Správná odpověď a)není, ale potvrzení o objednávce přepravy a potvrzení o převzetí zásilky vyžadují písemnou formu
Odpověď b)odesílatel je oprávněn , aby mu dopravce písemně potvrdil převzetí zásilky na listinách, které mu předloží
Odpověď c)dopravce je oprávněn požadovat na odesílateli písemné potvrzení požadované přepravy jen pokud jde o přepravu zboží zvláštní povahy
 
č. 292 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaCo je to náložný list?

Správná odpověď a)cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem tohoto listu, lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele
Odpověď b)potvrzení dopravce o provedené nakládce zboží na dopravní prostředek a jeho závazek dopravit zboží do určené destinace a tam zboží předat jmenovanému příjemci
Odpověď c)osvědčení vydávané v mezinárodní přepravě zboží na moři nebo ve vnitrozemské vodní dopravě pokud to umožňují přepravní předpisy
 
č. 293 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké má povinnosti dopravce k provedení přepravy?

Správná odpověď a)provést přepravu do místa určení s odbornou péčí v ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu
Odpověď b)dopravce není vázán lhůtou k provedení přepravy nebyla-li tato výslovně sjednána
Odpověď c)pro posuzování včasnosti je určující druh zásilky, přepravy a vzdálenost a teprve na jejich podkladě může odesílatel stanovit lhůtu ve smlouvě
 
č. 295 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJakou má odpovědnost dopravce za škodu na zásilce?

Správná odpověď a)odpovídá za škodu v době od převzetí zásilky dopravcem, až do jejího vydání příjemci, ledaže ji nemohl odvrátit s vynaložením odborné péče
Odpověď b)odpovídá za škodu pokud mu odesílatel nebo příjemce dokáže zavinění jen během přepravy
Odpověď c)odpovídá jen v rozsahu stanoveném smlouvou nebo podle podmínek stanovených přepravním řádem
 
č. 297 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJak se určuje náhrada škody při ztrátě nebo zničení zásilky?

Správná odpověď a)dopravce nahradí cenu, kterou měla zásilka v době, kdy ji převzal
Odpověď b)zavinění je třeba dopravci dokázat a teprve potom se určí rozsah škody a rozsah náhrady, kterou je dopravce povinen nahradit odesílateli nebo příjemci
Odpověď c)záleží na podmínkách uzavřené smlouvy
 
č. 298 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdo je odpovědný v nákladní dopravě za správné údaje o obsahu zásilky?

Správná odpověď a)odesílatel
Odpověď b)zasílatel
Odpověď c)dopravce
 
č. 301 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké jsou podstatné náležitosti smlouvy o přepravě osoby?

Správná odpověď a)určení dopravce a cestujícího, místo určení a jízdné
Odpověď b)jízdné a určení dopravce
Odpověď c)cestující a jízdné
 
č. 303 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké jsou podstatné části smlouvy o zprostředkování?

Správná odpověď a)určení zprostředkovatele/zájemce, činnosti zprostředkovatele a smlouvy, jejíž uzavření má být zprostředkováno
Odpověď b)dtto a stanovení výše provize
Odpověď c)dtto a určení třetí osoby na níž je zájemce zainteresován a s níž má zájem o zprostředkování
 
č. 304 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy je splatná provize zprostředkovatele?

Správná odpověď a)dnem uzavření zprostředkované smlouvy, je-li ujednáno, že zprostředkovatel pro zájemce obstará příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem, pak obstaráním příležitosti, pokud nebyl činný také pro druhou stranu
Odpověď b)pouze v případě uzavření zprostředkované smlouvy, pokud nebyl činný také pro druhou stranu
Odpověď c)má nárok na provizi jen když se zprostředkováním skutečně o uzavření smlouvy zasloužil a i když smlouva s třetí osobou byla uzavřena bez jeho součinnosti pokud se strany výslovně nedohodly jinak
 
č. 305 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké jsou podstatné části smlouvy o dílo?

Správná odpověď a)určení objednatele a zhotovitele díla, závazek objednatele zaplatit cenu ledaže strany projeví vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny, určení díla, které spočívá ve zhotovení určité věci, též údržbě, opravě nebo úpravě věci
Odpověď b)podmínkou uzavření smlouvy je zhotovení díla lhostejno zda podstatnou část věcí potřebných ke zhotovení díla dodá objednatel nebo zhotovitel
Odpověď c)ve smlouvě musí být jasně vyznačen očekávaný výsledek odlišující smlouvu o dílo od smlouvy kupní
 
č. 306 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké má povinnosti zhotovitel díla?

Správná odpověď a)provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené k povaze díla, popř. provést dílo před sjednanou dobou, pokud to umožňuje smlouva; provést dílo sám nebo pod svým vedením, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti
Odpověď b)zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu a v takovém případě odpovídá jen za kvalitu výběru této osoby nikoli za zhotovení díla
Odpověď c)zhotovitel díla postupuje samostatně a není vázán pokyny objednatele a podaří-li se mu dílo zhotovit před sjednanou lhůtou je objednatel povinen dílo neprodleně převzít
 
č. 312 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKterý právní předpis upravuje závazkové vztahy uzavírané mezi podnikateli?

Správná odpověď a)výhradně občanský zákoník
Odpověď b)výhradně obchodní zákoník
Odpověď c)zákon o obchodních korporacích
 
č. 314 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy je dle zákona splatné přepravné za přepravu věci?

Správná odpověď a)bez zbytečného odkladu po provedení přepravy do místa určení
Odpověď b)kdykoli
Odpověď c)ihned po uzavření smlouvy
 
č. 315 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdy má věřitel právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého závazku?

Správná odpověď a)není-li kryta úroky z prodlení
Odpověď b)nikdy
Odpověď c)pokud je tak ujednáno ve smlouvě
 
č. 318 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké důsledky má nepožádá-li odesílatel dopravce o převzetí zásilky v ujednané době?

Správná odpověď a)zánik povinností plynoucích ze smlouvy
Odpověď b)žádné
Odpověď c)možnost dopravce odstoupit od smlouvy
 
č. 324 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaCo musí být označeno na plavidlech bezpečnostními značkami?

Správná odpověď a)nebezpečná místa na plavidle, přístupové a únikové cesty; vnitřní strany poklopů
Odpověď b)vstup a výstup na plavidlo
Odpověď c)kormidelna, strojovna a místnosti pro posádku
 
č. 325 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaV jakých případech je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance záchranou vestou?

Správná odpověď a)když plavidlo není vybaveno zábradlím a hrozí nebezpečí pádu zaměstnance; při záchranných pracích nebo havárii plavidla; při použití záchranného člunu pro pracovní nebo záchranné účely; při opouštění plavidla pomocí otočného ramene; opuštění plavidla p
Odpověď b)pouze v případě, kdy tak podle podmínek a charakteru práce určí zaměstnavatel vnitřním předpisem
Odpověď c)pouze v případech, kdy tak určí vůdce plavidla
 
č. 328 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaK provedení jakého právního předpisu přijala vláda nařízení č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky?

Správná odpověď a)zákoníku práce
Odpověď b)zákonu o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Odpověď c)zákonu o státní kontrole
 
č. 329 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaJaké má zaměstnavatel povinnosti vůči zdravotní pojišťovně s ohledem na své zaměstnance?

Správná odpověď a)oznámit u příslušné zdravotní pojišťovny nástup zaměstnance do zaměstnání, resp. jeho ukončení
Odpověď b)žádné
Odpověď c)u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit pouze důchodce, kteří u něj pracují na krátkodobé brigádě
 
č. 330 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdo vykonává státní požární dozor ze zákona o požární ochraně?

Správná odpověď a)ministerstvo vnitra u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů a u staveb, které si vyhradí; hasičský záchranný sbor kraje u právnických osob a podnikajících fyzických osob
Odpověď b)ministerstvo vnitra, okresní úřad a obec podle rozhodnutí Ministerstva vnitra
Odpověď c)okresní úřad a obec v přenesené působnosti
 
č. 332 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdo rozhodne o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo o zastavení provozu, jestliže hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření?

Správná odpověď a)orgán vykonávající státní požární dozor
Odpověď b)orgán vykonávající státní požární dozor nebo v přenesené působnosti obec
Odpověď c)ministerstvo vnitra nebo obec ze svého postavení orgánu vykonávajícího v přenesené působnosti státní správu v požární ochraně
 
č. 334 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdo vydává cizincům povolení k zaměstnání, pokud je pro jejich zaměstnání nutné?

Správná odpověď a)úřad práce
Odpověď b)Ministerstvo vnitra ČR spolu s povolením k pobytu
Odpověď c)Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo zastupitelský úřad ČR spolu s vízovou agendou
 
č. 336 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaMá zaměstnavatel nějakou povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností?

Správná odpověď a)má v rozsahu povinného podílu těchto občanů na celkovém počtu jeho zaměstnanců
Odpověď b)má podle svých možností
Odpověď c)má podle svého podnikatelského uvážení
 
č. 337 Zkratka souboru otázek: K5
OtázkaKdo je osobou zdravotně znevýhodněnou?

Správná odpověď a)fyzická osoba ve věku do 65 let, který pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav má podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění
Odpověď b)fyzická osoba bez věkového omezení, který pro zdravotní potíže nemůže sehnat zaměstnání
Odpověď c)fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna jsou podstatně omezeny
 
č. 401 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je předmětem účetnictví?

Správná odpověď a)účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření
Odpověď b)sledování personálních údajů o zaměstnancích a jejich příjmech
Odpověď c)soustavné sledování statistických údajů o činnosti podniku, jeho vyhodnocování a na tomto základě přijímání podnikatelských rozhodnutí
 
č. 402 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré účetní předpisy upravují vedení podvojného účetnictví podnikatelů?

Správná odpověď a)zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k němu a České účetní standardy pro podnikatele
Odpověď b)zákon o státní statistice a prováděcí předpisy k němu vydávané Státním statistickým úřadem
Odpověď c)pouze pravidla pro vnitropodnikové účetnictví vydaná podnikatelským subjektem podle metodických pokynů Ministerstva financí
 
č. 403 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je podle zákona účetním obdobím?

Správná odpověď a)kalendářní nebo hospodářský rok
Odpověď b)čtvrtletí
Odpověď c)kalendářní měsíc
 
č. 404 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré účetní jednotky účtují v podvojném účetnictví?

Správná odpověď a)povinně právnické osoby, některé fyzické osoby a další účetní jednotky podle zákona o účetnictví
Odpověď b)povinně pouze právnické osoby
Odpověď c)povinně podnikatelé s větším obratem než 20 mil. Kč za rok
 
č. 405 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo se rozumí v účetnictví pod pojmem "směrná účtová osnova"?

Správná odpověď a)uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů
Odpověď b)směrnice pro zpracování finančních rozborů
Odpověď c)návod ke zpracování roční účetní závěrky
 
č. 406 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je to "účtový rozvrh"?

Správná odpověď a)soupis účtů podle směrné účtové osnovy používaných v účetní jednotce
Odpověď b)souhrn účetních a statistických výkazů
Odpověď c)souhrn účetních případů zaúčtovaných v kalendářním měsíci
 
č. 407 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je obsahem daňové evidence?

Správná odpověď a)údaje o příjmech a výdajích, majetku a závazcích
Odpověď b)pouze údaje o příjmech a výdajích
Odpověď c)pouze údaje o majetku a závazcích
 
č. 408 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaV jakém rozsahu jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví?

Správná odpověď a)některé účetní jednotky vymezené zákonem mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Odpověď b)vždy v plném rozsahu
Odpověď c)účetní jednotky si mohou rozsah vedení účetnictví zvolit
 
č. 409 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaCo je povinným obsahem účetní závěrky v podvojném účetnictví?

Správná odpověď a)rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k těmto účetním výkazům
Odpověď b)výkaz o pohledávkách a závazcích
Odpověď c)předepsané statistické výkazy
 
č. 410 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaJsou daňové odpisy majetku daňově uznatelnou nákladovou položkou?

Správná odpověď a)ano, jsou součástí daňově uznatelných nákladů
Odpověď b)nejsou součástí daňově uznatelných nákladů
Odpověď c)zahrnují se do daňově uznatelných nákladů podle volné úvahy podnikatele
 
č. 411 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKterý z účetních výkazů uvádí náklady, výnosy a výsledek hospodaření?

Správná odpověď a)výkaz zisku a ztráty
Odpověď b)rozvaha
Odpověď c)přehled o peněžních tocích
 
č. 412 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré z daní jsou daněmi nepřímými?

Správná odpověď a)daň z přidané hodnoty a spotřební daně
Odpověď b)daň z příjmů právnických a fyzických osob
Odpověď c)daň silniční
 
č. 413 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKteré z daní jsou nákladem (výdajem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Správná odpověď a)daň silniční, z nemovitostí a daň z nabytí vlastnictví k nemovitostí
Odpověď b)výhradně daně spotřební
Odpověď c)daň z přidané hodnoty
 
č. 414 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaJaká minimální doba odpisování je stanovena pro odpisovou skupinu, ve které jsou zařazeny lodě a plavidla?

Správná odpověď a)10 let
Odpověď b)4 roky
Odpověď c)8 let
 
č. 415 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaJe možno odpisovat lodě pouze rovnoměrně nebo je možno použít i zrychlený odpis?

Správná odpověď a)u lodí zvolí vlastník zrychlený nebo rovnoměrný odpis
Odpověď b)u lodí je možno použít pouze rovnoměrný odpis
Odpověď c)u lodí je nutno použít zrychlený odpis
 
č. 416 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaDo jaké výše se odpisuje hmotný majetek?

Správná odpověď a)do vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny za podmínek stanovených v zákoně
Odpověď b)do jeho vyřazení z provozu s použitím ročních sazeb podle zákona
Odpověď c)podle rozhodnutí provozovatele lodi
 
č. 418 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaV jaké lhůtě je plátce daně z přidané hodnoty povinen vystavit daňový doklad?

Správná odpověď a)nejpozději do l5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty
Odpověď b)do 3 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění
Odpověď c)závazná lhůta není stanovena
 
č. 420 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaKdo je povinen předložit správci daně daňové přiznání k dani z přidané hodnoty?

Správná odpověď a)plátce daně
Odpověď b)každá právnická osoba, která podniká
Odpověď c)všichni podnikatelé bez výjimky
 
č. 421 Zkratka souboru otázek: K6
OtázkaPo jakou dobu jsou plátci daně z přidané hodnoty povinni uschovávat daňové doklady?

Správná odpověď a)po dobu nejméně 10 let od konce zdaňovacího období
Odpověď b)po dobu 5 let od konce zdaňovacího období
Odpověď c)po dobu 2 roky od konce zdaňovacího období
 
č. 422 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaK čemu slouží rozvahové účty?

Správná odpověď a)pro sledování pohybu majetku a zdrojů a sestavení rozvahy
Odpověď b)pro sledování nákladů a výnosů a sestavení výkazu zisku a ztráty
Odpověď c)pro sledování závazků a pohledávek a zajištění včasného plnění závazků a vymáhání pohledávek
 
č. 423 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo se sleduje na podrozvahových účtech?

Správná odpověď a)majetek, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, avidence práv, o kterých se neúčtuje atd.
Odpověď b)skutečnosti, které nejsou důležité pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky
Odpověď c)podrobnější členění skutečností účtovaných na syntetických účtech
 
č. 424 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaKterá z účetních knih obsahuje syntetické účty podle účtového rozvrhu?

Správná odpověď a)hlavní kniha
Odpověď b)deník
Odpověď c)peněžní deník
 
č. 425 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJaká pravidla platí pro úschovu účetních záznamů?

Správná odpověď a)platí závazná pravidla daná zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví a spisové službě a některými dalšími zákony
Odpověď b)platí pravidla stanovená a kontrolovaná příslušným finančním úřadem
Odpověď c)o úschově rozhoduje sama účetní jednotka
 
č. 426 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJaké účetní údaje použijeme pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob?

Správná odpověď a)v účetnictví vykázaný hospodářský výsledek upravený podle zákona o daních z příjmů
Odpověď b)v účetnictví vykázaný hospodářský výsledek bez dalších úprav
Odpověď c)vlastní údaje bez vazby na údaje účetnictví
 
č. 428 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaČím je stanoveno třídění majetku do odpisových skupin?

Správná odpověď a)zákonem o daních z příjmů a jeho přílohou
Odpověď b)zvláštní vyhláškou ministerstva financí
Odpověď c)je ponecháno na volné úvaze podnikatele
 
č. 429 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaKterá z následujících položek je v rozvaze zařazována mezi pasiva?

Správná odpověď a)výdaje příštích období
Odpověď b)příjmy příštích období
Odpověď c)náklady příštích období
 
č. 430 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo se rozumí podle zákona o účetnictví pořizovací cenou?

Správná odpověď a)cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
Odpověď b)cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
Odpověď c)cena, za kterou byl majetek pořízen
 
č. 433 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo není zahrnuto v pojmu "periodická inventarizace"?

Správná odpověď a)inventarizace, kterou účetní jednotky provádějí v průběhu účetního období
Odpověď b)inventarizace, kterou účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou
Odpověď c)inventarizace, kterou účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako mimořádnou
 
č. 434 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJakým způsobem se oceňují zásoby vytvořené vlastní činností?

Správná odpověď a)vlastními náklady
Odpověď b)pořizovacími cenami
Odpověď c)jmenovitými hodnotami
 
č. 435 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJaký je rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi?

Správná odpověď a)přímé daně zatěžují důchod nebo majetek poplatníka, nepřímé daně zpravidla nepřímo v ceně zboží vybírané plátcem
Odpověď b)není mezi nimi žádný rozdíl
Odpověď c)přímé daně platí zaměstnanec, nepřímé daně zaměstnavatel
 
č. 436 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaKdy je daňový subjekt poplatníkem daně?

Správná odpověď a)u přímých daní
Odpověď b)u všech daní
Odpověď c)u nepřímých daní
 
č. 437 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaKdo je podle českých daňových zákonů daňovým rezidentem v České republice?

Správná odpověď a)poplatník, který má ve ČR své sídlo (právnická osoba) nebo bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (fyzická osoba)
Odpověď b)každá právnická a fyzická osoba bez ohledu na sídlo a bydliště
Odpověď c)jenom právnická osoba se sídlem v ČR
 
č. 438 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo se rozumí pod pojmem odpisování pro účely zákona o dani z příjmů?

Správná odpověď a)zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu
Odpověď b)zahrnování odpisů škod, které vznikly daňovému poplatníkovi na jeho hmotném majetku, do výdajů (nákladů) na zajištění jeho zdanitelného příjmu
Odpověď c)zahrnování odpisů pokut a jiných sankčních postihů, které zaplatil poplatník, pokud to zákon připouští, do výdajů (nákladů) na zajištění jeho zdanitelného příjmu
 
č. 439 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaDo jaké odpisové skupiny patří lodě a plavidla? Podle čeho je majetek zařazován do odpisových skupin?

Správná odpověď a)do odpisové skupiny 3; zařazení je provedeno podle předpokládané doby odpisování
Odpověď b)do odpisové skupiny 1; zařazení je provedeno podle úrovně užitečnosti majetku při podnikání
Odpověď c)do odpisové skupiny 4; zařazení je provedeno podle celkové hodnoty odpisovaného majetku
 
č. 440 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo tvoří hranici odpisování, je-li loď pořízena úplatně?

Správná odpověď a)vstupní cenou je její pořizovací cena
Odpověď b)vstupní cenou je její pořizovací cena vynásobená stanoveným koeficientem
Odpověď c)vstupní cenou je její pořizovací cena zvýšená o předpokládanou inflaci za dobu stanovenou pro její odpisování
 
č. 441 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaPřímé daně zatěžují důchod nebo majetek daňového subjektu, poplatník je tedy hradí z důchodu nebo majetku. Které daně k nim patří?

Správná odpověď a)daň z příjmů, daň z nemovitostí a z nabytí vlastnictví k nemovitosti, silniční daň
Odpověď b)daň z přidané hodnoty a spotřební daň
Odpověď c)daň z příjmů zaměstnanců a daň z přidané hodnoty
 
č. 442 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaNepřímé daně nejsou placeny z důchodu nebo majetku daňového subjektu, plátce vystupuje v roli výběrčího daně pro stát. Které daně k nim patří?

Správná odpověď a)daň z přidané hodnoty a spotřební daň
Odpověď b)daň z přidané hodnoty
Odpověď c)daň z příjmů a daň z přidané hodnoty
 
č. 444 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaDo jaké lhůty je plátce daně povinen vrátit zaměstnanci přeplatek, pokud byla zaměstnanci jako poplatníkovi daně z příjmů sražena zaměstnavatelem záloha vyšší, než je stanoveno?

Správná odpověď a)v následujícím měsíci, nejpozději do 15. 2. následujícího roku
Odpověď b)do 1 roku od konce zdaňovacího období, v němž došlo k přeplatku
Odpověď c)do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k přeplatku
 
č. 445 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaPokud plátce daně z příjmů nesrazil z vlastní viny poplatníkovi daně daň nebo zálohu na daň ve stanovené výši, do kdy ji může srazit dodatečně?

Správná odpověď a)nedoplatek daně musí být sražen nejpozději do 12 měsíců od nesprávného sražení, u zálohy na daň nejpozději do 31.3. následujícího roku
Odpověď b)nedoplatky v obou případech musí být sraženy nejpozději do 12 měsíců od nesprávného sražení daně nebo zálohy na daň
Odpověď c)v obou případech nejpozději do 31. 3. následujícího roku
 
č. 447 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJaké je zdaňovací období u DPH?

Správná odpověď a)kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní měsíc
Odpověď b)kalendářní rok
Odpověď c)hospodářský rok
 
č. 448 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo se rozumí vlastní daňovou povinností u DPH?

Správná odpověď a)daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období
Odpověď b)daň na vstupu nebo daň na výstupu
Odpověď c)daň na výstupu nebo odpočet daně
 
č. 449 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo tvoří základ daně z přidané hodnoty, podléhá-li zdanitelné plnění spotřební dani?

Správná odpověď a)cena včetně spotřební daně
Odpověď b)cena bez spotřební daně
Odpověď c)záleží na tom, zda jde o zboží či o služby
 
č. 450 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaCo je to přepravné?

Správná odpověď a)je to peněžní částka sjednaná za přepravu věci jako zásilky
Odpověď b)je to navrhovaná peněžní částka, kterou požaduje prodávající přepravních služeb
Odpověď c)je to peněžní částka, kterou je ochoten zaplatit kupující přepravní služby
 
č. 451 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJaké ceny jsou uplatňovány ve vnitrozemské vodní dopravě?

Správná odpověď a)volné smluvní ceny
Odpověď b)věcně usměrňované ceny
Odpověď c)maximální ceny
 
č. 455 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJakým právním předpisem je upravena pojistná smlouva?

Správná odpověď a)občanským zákoníkem
Odpověď b)obchodním zákoníkem
Odpověď c)všeobecnými pojistnými podmínkami schválenými orgánem státního dozoru v pojišťovnictví
 
č. 456 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaJaký závazek představuje pojistná smlouva?

Správná odpověď a)pojistnou smlouvou se zavazuje pojistitel v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
Odpověď b)pojistitel je oprávněn v pojistných podmínkách se řídit svými všeobecnými podmínkami a pokud se od nich odchýlí, může tak učinit jen ku prospěchu pojištěného
Odpověď c)všeobecné pojistné podmínky mohou stanovit úpravy výpovědi, způsob poskytování náhrady škody, podmínky změny pojištění, vyloučení možnosti dvojnásobného nebo vícenásobného plnění atd.
 
č. 457 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaKoho rozumíme pod pojmem pojistitel?

Správná odpověď a)pojišťovnu, jako právnickou osobu, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, a to podnikatelským způsobem
Odpověď b)obchodního zástupce pojišťovny
Odpověď c)osobu sjednávající pojistnou smlouvu ve prospěch pojištěného
 
č. 458 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaKoho rozumíme pod pojmem pojistník?

Správná odpověď a)osobu, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu
Odpověď b)obchodního zástupce pojišťovny
Odpověď c)osobu, která utrpí škodu v důsledku nahodilé události s následným pojistným plněním
 
č. 459 Zkratka souboru otázek: K7
OtázkaNa jakém základě vzniká smluvní pojištění?

Správná odpověď a)na základě pojistné smlouvy, kterou uzavírá pojistník s pojistitelem
Odpověď b)na základě vzniku škody, kterou poškozený nahlásí pojišťovně
Odpověď c)na základě obchodního závazkového vztahu obchodních partnerů
 
č. 460 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaMůže zaměstnavatel členům posádek plavidel vnitrozemské plavby při zahraniční pracovní cestě poskytovat nižší sazby stravného, než je základní sazba zahraničního stravného stanovená pro příslušný stát prováděcím právním předpisem?

Správná odpověď a)může snížit tyto sazby maximálně o 50%
Odpověď b)není to možné
Odpověď c)ano, podle vlastních potřeb, je to podnikatelské rozhodnutí zaměstnavatele při podnikání ve vnitrozemské plavbě do zahraničí
 
č. 461 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo je účelem mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění?

Správná odpověď a)vyloučit dvojí zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí u daňových poplatníků
Odpověď b)umožnit daňovému poplatníkovi vybrat si stát, kde bude platit daně
Odpověď c)zrušit veškeré daňové povinnosti
 
č. 462 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaPodléhá mezinárodní přeprava osob vnitrozemskou vodní dopravou dani z přidané hodnoty?

Správná odpověď a)je v tuzemsku osvobozena s nárokem na odpočet daně
Odpověď b)podléhá
Odpověď c)nepodléhá, pokud jsou přepravovány osoby z České republiky
 
č. 463 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo je účel a cíl celního zákona?

Správná odpověď a)úprava některých právních vztahů vznikajících v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem EU
Odpověď b)správa celního území, jehož hranice je vymezená vzdušnou čárou ve vzdálenosti 25 km od státních hranic do vnitrozemí a kruhem o poloměru 50 km okolo celních letišť
Odpověď c)vymezení vnitrozemního území, jehož hranice je vymezená vzdušnou čárou ve vzdálenosti 25 km od státních hranic do vnitrozemí a kruhem o poloměru 25 km okolo celních letišť
 
č. 464 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKde se provádí řízení o přidělení celně schváleného určení?

Správná odpověď a)na celním úřadu anebo v celním prostoru; z podnětu celního úřadu nebo na žádost osoby i mimo celní prostor
Odpověď b)jen na celním úřadu
Odpověď c)kdekoliv
 
č. 465 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaJaký způsob mohou požadovat celní orgány v rámci zajištění celního dluhu (s výjimkou tranzitních operací)?

Správná odpověď a)poskytnutím jistoty, tj. převodem příslušné částky na účet CÚ, ručením, nebo zřízením zástavního práva
Odpověď b)na jeden celní dluh jeden druh zajištění
Odpověď c)na jeden celní dluh dva druhy zajištění
 
č. 466 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo je celním přestupkem ?

Správná odpověď a)zaviněné jednání fyzické osoby, které porušuje přímo použitelné předpisy EU a je v rozporu nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem, který je uveden v celním zákoně a nejde-li o trestný čin
Odpověď b)nezaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem, který je uveden v celním zákoně
Odpověď c)zaviněné jednání, kterého se dopustila právnická osoba a porušila nebo ohrozila zájem společnosti způsobem, který je uveden v celním zákoně, nejde-li o trestný čin
 
č. 467 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaJaké sankce lze uložit za celní přestupek ?

Správná odpověď a)pokutu, jejíž výši určuje celní zákon, nebo propadnutí zboží, případně pokutu společně s propadnutím zboží
Odpověď b)jen pokutu, jejíž výši určuje celní zákon
Odpověď c)jen napomenutí s výstrahou
 
č. 470 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaJakou sankci lze uložit za celní delikt ?

Správná odpověď a)pokutu, jejíž výši stanoví celní zákon, nebo propadnutí zboží, a to samostatně nebo společně s pokutou
Odpověď b)pouze pokutu
Odpověď c)pokutu, propadnutí zboží nebo napomenutí
 
č. 471 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKdo projedná celní delikt ?

Správná odpověď a)celní úřad, v jehož obvodu má příslušná osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo nebo bydliště
Odpověď b)vždy celní úřad, v jehož obvodu byl celní delikt spáchán
Odpověď c)vždy celní úřad, v jehož obvodu byl celní delikt zjištěn
 
č. 472 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaV jaké lhůtě je splatná pokuta uložená za celní delikt?

Správná odpověď a)do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena
Odpověď b)do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena
Odpověď c)do 10 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena
 
č. 473 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo nepodléhá kontrole prváděné celními orgány?

Správná odpověď a)např. zboží dovážené, vyvážené a přepravované v tranzitu, jako zavazadla představitelů jiných států a ostatních osob, které požívají výsady imunity podle mezinárodního práva
Odpověď b)každé zboží, které je dovážené a vyvážené
Odpověď c)jen zboží, které je vyvážené ze svobodného celního pásma
 
č. 474 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKdo může být podroben celní kontrole ?

Správná odpověď a)ten, kdo má, nebo je pravděpodobné, že má zboží, které podléhá celnímu dohledu celními orgány
Odpověď b)jen osoba, která je majitelem zboží
Odpověď c)deklarant nebo jiná osoba, která zboží předložila k celnímu řízení
 
č. 475 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaV jaké lhůtě se může deklarant odvolat proti rozhodnutí celního úřadu?

Správná odpověď a)30 dnů ode dne, který následuje po dni jeho doručení
Odpověď b)15 dnů ode dne, který následuje po dni jeho doručení
Odpověď c)45 dnů ode dne, který následuje po dni jeho doručení
 
č. 478 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKterá osoba může být celním ručitelem?

Správná odpověď a)rozdílná od dlužníka, které to povolil příslušný celní úřad
Odpověď b)stejná jako dlužník
Odpověď c)jakákoliv osoba
 
č. 479 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaJaké je pořadí úhrady cla a daní?

Správná odpověď a)clo, spotřební daň, DPH a příslušenství, pokud to není vyměřeno samostatným výměrem
Odpověď b)spotřební daň, DPH, clo, příslušenství, pokud není vyměřeno samostatným výměrem
Odpověď c)nezáleží na pořadí
 
č. 483 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKdo je devizovým tuzemcem ve smyslu zákonů ČR?

Správná odpověď a)fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku
Odpověď b)fyzická osoba české národnosti, resp. právnická osoba zaregistrovaná v obchodním rejstříku
Odpověď c)fyzická či právnická osoba, která není subjektem jiné legislativy a nepodléhá tudíž svými devizovými příjmy a výdaji devizové regulaci jiného státu
 
č. 484 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKdo je devizovým cizozemcem ve smyslu zákonů ČR?

Správná odpověď a)fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnická osoba, která nemá sídlo v tuzemsku
Odpověď b)fyzická či právnická osoba, která nemá povolení k obchodování s devizovými hodnotami na území ČR
Odpověď c)fyzická či právnická osoba, která je devizovým tuzemcem v jiném státě, s nímž nemá ČR uzavřenu mezistátní dohodu o vzájemném vyrovnávání závazků a pohledávek plynoucích ze zahraničního obchodu či z platebního styku mezi občany obou států
 
č. 485 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaPodmínky pro činnost bank v ČR vyplývají:

Správná odpověď a)ze zákona o bankách
Odpověď b)ze živnostenského zákona
Odpověď c)z nařízení vlády
 
č. 486 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo jsou Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy?

Správná odpověď a)doporučení Mezinárodní obchodní komory v Paříži, aby interesované strany používaly smluvní volnost v oblasti dokumentárních akreditivů, obvyklou v tomto oboru obligačního práva, a jednotný výklad některých pojmů, jak je v nich uveden
Odpověď b)všeobecně závazná mezinárodní smlouva publikovaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži upravující používání akreditivů v mezinárodním obchodě
Odpověď c)právní norma obsažená v českém obchodním zákoníku a závazná pro všechny vystavovatele a uživatele dokumentárního akreditivu, zejména pak pokud jde o transakce spadající o okruhu mezinárodního obchodu
 
č. 487 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo je dokumentární akreditiv?

Správná odpověď a)závazkový, dokumentární, platební instrument
Odpověď b)bezzávazkový, nedokumentární, platební instrument
Odpověď c)závazkový, nedokumentární, zajišťovací instrument
 
č. 488 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo je směnka?

Správná odpověď a)dlužnický cenný papír
Odpověď b)dispoziční dokument
Odpověď c)legitimační dokument
 
č. 489 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo je to vlastní směnka?

Správná odpověď a)bezpodmínečný závazek (slib) výstavce (trasanta) zaplatit osobě ve směnce uvedené (remitentovi) v určené době a na určeném místě směnečnou sumu
Odpověď b)směnka akceptovaná jejím vlastníkem
Odpověď c)směnka adresovaná jejímu výstavci
 
č. 490 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKdo je hlavním směnečným dlužníkem u směnky vlastní?

Správná odpověď a)výstavce
Odpověď b)banka příjemce
Odpověď c)věřitel
 
č. 491 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKterou směnku nazýváme směnkou cizí?

Správná odpověď a)směnku obsahující bezpodmínečný příkaz třetí osobě (trasátovi nebo také směnečníkovi), aby osobě uvedené ve směnce v určené době a na určeném místě zaplatila směnečnou sumu
Odpověď b)směnku vystavenou v cizím jazyce a obchodovatelnou v ČR v souladu s obchodním zákoníkem
Odpověď c)směnku vystavenou na cizího remitenta, nebo na cizí měnu, která je předkládána k placení na území cizího státu
 
č. 492 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo se rozumí převodem indosamentem (rubopisem)?

Správná odpověď a)možnost plynoucí z povahy cenného papíru převádět vlastnictví listiny pouhým rubopisem
Odpověď b)způsob převodu vlastnictví pouze u směnky
Odpověď c)převod vlastnictví listiny pomocí cesního prohlášení v rámci cese
 
č. 493 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaMusí směnka vždy obsahovat domicilační doložku, tj. doložku, která udává místo, ve kterém má být předložena k placení?

Správná odpověď a)ne
Odpověď b)ano
Odpověď c)pouze v případě avalu
 
č. 494 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo patří mezi podstatné náležitosti směnky cizí?

Správná odpověď a)jméno směnečníka, jméno výstavce, bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, údaj o splatnosti
Odpověď b)jméno remitenta, datum a místo vystavení, označení, že jde o směnku, domicilační doložka
Odpověď c)jméno směnečníka, jméno výstavce, jméno remitenta, indosament, označení směnka v textu listiny
 
č. 495 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaCo z uvedených údajů patří mezi podstatné náležitosti šeku?

Správná odpověď a)označení, že jde o šek, v textu listiny, místo, kde má být placeno a podpis výstavce
Odpověď b)slovo šek v textu listiny, číslo šeku a údaj osoby, které má být šek vyplacen
Odpověď c)podpis výstavce, datum a místo vystavení, částka slovy a číslicemi
 
č. 496 Zkratka souboru otázek: K8
OtázkaKdo vystavuje soukromé šeky?

Správná odpověď a)nebankovní subjekt, osoba, která má účet v bance
Odpověď b)stát
Odpověď c)bankovní subjekt pro osobu, která má účet v bance
 
č. 601 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdo je podnikatel?

Správná odpověď a)ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Odpověď b)každý, kdo to o sobě prohlásí
Odpověď c)každý majitel podniku
 
č. 603 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je provozovna?

Správná odpověď a)prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost
Odpověď b)organizační složka podniku
Odpověď c)každá dílna, která patří podnikateli, bez ohledu na to, zda se zde uskutečňuje podnikatelská činnost či jiná činnost
 
č. 604 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je sídlem podnikatele?

Správná odpověď a)adresa, která je zapsaná ve veřejném rejstříku, nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště
Odpověď b)adresa ředitelství podniku a bytu fyzické osoby
Odpověď c)název města nebo místa, kde je hlavní budova podniku, u fyzické osoby místo, kde přijímá objednávky
 
č. 605 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je obchodní rejstřík?

Správná odpověď a)veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se obchodních společností a družstev, fyzických osob, které jsou podnikateli a požádají o zápis, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zákon
Odpověď b)seznam právnických osob považovaných za podnikatele
Odpověď c)seznam živnostníků, kterým bylo uděleno živnostenské oprávnění
 
č. 607 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je to obchodní majetek fyzické osoby?

Správná odpověď a)část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci
Odpověď b)výhradně movité a nemovité věci, které slouží podnikání
Odpověď c)veškerý majetek podnikatele, pokud není zastaven nebo zatížen hypotékou
 
č. 608 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJsou zápisy v obchodním rejstříku veřejně přístupné?

Správná odpověď a)ano, zákon stanoví, která jeho část je veřejně přístupná
Odpověď b)ne, jde o seznam, který může být zveřejněn jen se souhlasem podnikatele
Odpověď c)ne, jde o neveřejný seznam
 
č. 609 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdo je "odpovědný zástupce" podnikatele podle živnostenského zákona?

Správná odpověď a)fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu
Odpověď b)fyzická osoba, která odpovídá za obchodní vedení podniku
Odpověď c)statutární orgán
 
č. 610 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJaké podmínky musí splnit podnikatel, který žádá o provozování nebo provozuje koncesovanou živnost "vnitrozemská vodní doprava"?

Správná odpověď a)všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem pro provozování živnosti a zvláštní podmínky stanovené zvláštním zákonem nebo přílohou č.3 živnostenského zákona
Odpověď b)pouze všeobecné podmínky stanovené v § 6 živnostenského zákona
Odpověď c)výhradně podmínky stanovené v zákonu o vnitrozemské plavbě
 
č. 612 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo ve vztahu k podnikateli upravuje živnostenský zákon?

Správná odpověď a)podmínky pro provozování jednotlivých živností a vztahy k živnostenskému úřadu
Odpověď b)vztahy podnikatelů k finančním úřadům
Odpověď c)podmínky obchodní soutěže mezi podnikateli
 
č. 613 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaCo je živností?

Správná odpověď a)soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
Odpověď b)každá soustavná činnost motivovaná cílem dosažení zisku v jakékoliv oblasti podnikání, pokud je její provozovatel ochoten nést podnikatelské riziko
Odpověď c)soustavná činnost využívající výsledků duševní tvůrčí činnosti nebo poznatků ve výrobě a službách, která je provozována pro cizí potřeby s cílem dosažení zisku
 
č. 614 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdo může provozovat živnost?

Správná odpověď a)fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem
Odpověď b)český občan nebo právnická osoba sídlící na území České republiky, pokud splní podmínky stanovené živnostenským zákonem
Odpověď c)fyzická nebo právnická osoba, která prokáže, že plní podmínky živnostenského zákona a má v České republice sídlo nebo trvalý pobyt nejméně 10 let před podáním žádosti o živnostenské podnikání
 
č. 615 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJaká podmínka je kladena na věk žadatele o živnostenské oprávnění?

Správná odpověď a)žadatel musí dosáhnout věku 18 let
Odpověď b)žadatel musí dosáhnout věku 15 let
Odpověď c)žadatel musí dosáhnout věku 21 let
 
č. 616 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaK jakému druhu živností náleží živnost "vnitrostátní vodní doprava"?

Správná odpověď a)je to živnost koncesovaná
Odpověď b)je to živnost ohlašovací vázaná
Odpověď c)není to živnost, je provozována výhradně na základě zákona o vnitrozemské plavbě
 
č. 620 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJaké činnosti související s provozováním koncesované živnosti "vnitrozemská vodní doprava" může vykonávat oprávněný při přepravě osob?

Správná odpověď a)činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, úschovu a poskytování pohostinství na lodích
Odpověď b)služby cestovní kanceláře, úschovu zavazadel a pohostinství na lodích, v přístavech a v jejich bezprostředním okolí
Odpověď c)jakékoliv činnosti, které je možno považovat za činnosti přímo nebo nepřímo související s přepravou osob
 
č. 621 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaKdy může žadatel o koncesi "vnitrozemská vodní doprava" zahájit její provozování?

Správná odpověď a)dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese
Odpověď b)dnem podání žádosti živnostenskému úřadu
Odpověď c)3 dny po doručení žadateli pravomocného rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese
 
č. 624 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJe projednání žádosti o udělení koncese "vnitrozemská vodní doprava" nějak časově omezeno?

Správná odpověď a)ano, orgán státní správy, který má zaujmout stanovisko, je povinen tak učinit do 30 dnů od doručení žádosti, pokud nezjistí vady v žádosti
Odpověď b)ne, projednání žádosti není časově limitováno
Odpověď c)ano, živnostenský úřad je povinen o žádosti rozhodnout do data, které si podnikatel určil k zahájení činnosti, avšak toto datum nesmí poskytovat dobu kratší než 15 dní na projednání žádosti
 
č. 625 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJe stanoven termín pro zápis do živnostenského rejstříku?

Správná odpověď a)ano, živnostenský úřad provede zápis do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
Odpověď b)ano, živnostenský úřad ji vydá do 90 dnů od podání žádosti o koncesi
Odpověď c)ne, vydání není časově omezeno
 
č. 626 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaV jakém případě zruší živnostenský úřad živnostenské oprávnění?

Správná odpověď a)podnikatel přestal plnit všeobecné podmínky zákona, nastaly překážky provozování živnosti podle zákona, podnikatel o zrušení požádal nebo podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor
Odpověď b)dostane-li větší počet stížností zákazníků na způsob provozování živnosti nebo podnikatel o to sám požádá
Odpověď c)podnikatel se dostal do konkursu nebo o zrušení sám požádal
 
č. 627 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaMůže fyzická osoba provozovat živnost na základě jednoho živnostenského oprávnění na více místech?

Správná odpověď a)ano, ale podnikatel musí mít k provozovnám užívací nebo vlastnické právo
Odpověď b)ne, živnostenské oprávnění je vázáno na provozování živnosti fyzickou osobou na jedné adrese
Odpověď c)ano, je to její podnikatelské rozhodnutí a živnostenskému úřadu nepřísluší žádné oprávnění s takovým rozhodnutím spojené
 
č. 628 Zkratka souboru otázek: K9
OtázkaJe podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu zahájení provozování živnosti v provozovně, kterou neuvedl v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi?

Správná odpověď a)ano, a to písemně před zahájením činnosti
Odpověď b)ne, je to jeho podnikatelské rozhodnutí
Odpověď c)ano, pokud je provozovna umístěna v územním obvodu jiného živnostenského úřadu
 
č. 629 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo je to obchodní závod?

Správná odpověď a)organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti
Odpověď b)fyzická nebo právnická osoba oprávněná podnikat
Odpověď c)věci,které slouží podnikání
 
č. 631 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo je obchodní firma?

Správná odpověď a)jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního
Odpověď b)název podniku uvedený na podnikových tiskopisech
Odpověď c)název uvedený na razítku, které podnikatel používá
 
č. 632 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaJaké náležitosti podle občanského zákoníku musí mít obchodní firma podnikatele – fyzické osoby?

Správná odpověď a)obchodní firmou fyzické osoby je zpravidla její jméno
Odpověď b)obchodní firmou fyzické osoby může být jakýkoliv i fantazijní název s dovětkem korporace
Odpověď c)obchodní firma musí obsahovat název činnosti, která je předmětem podnikání
 
č. 633 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaJaké náležitosti má obchodní firma právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku?

Správná odpověď a)název, pod kterým je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku a dodatek označující její právní formu
Odpověď b)název, který souvisí s obsahem podnikání, a sídlo právnické osoby
Odpověď c)jakýkoliv název, který je možno podle potřeby obměňovat, pokud je zachována právní forma podnikání
 
č. 634 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo může požadovat podnikatel na osobě, která neoprávněně užívá jeho obchodní firmu?

Správná odpověď a)aby se takového jednání zdržela a odstranila závadný stav, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
Odpověď b)veřejnou omluvu a odstranění závadného jednání
Odpověď c)pouze náhradu škody, jejíž vznik musí poškozená strana prokázat
 
č. 635 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaJak jedná podnikatel v právních vztazích?

Správná odpověď a)podnikatel - fyzická osoba jedná osobně, právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce
Odpověď b)podnikatel fyzická osoba vždy prostřednictvím zástupce, právnická osoba vždy prostřednictvím prokuristy
Odpověď c)každý podnikatel vždy jedná prostřednictvím prokuristy, kterého musí povinně ustanovit
 
č. 636 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo je to prokura?

Správná odpověď a)zvláštní druh plné moci udělené podnikatelem
Odpověď b)oprávnění jednatele společnosti
Odpověď c)zmocnění ze zákona jednat za podnikatele
 
č. 637 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaV jakém rozsahu mohou podnikat zahraniční osoby v České republice?

Správná odpověď a)ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako česká osoba, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného
Odpověď b)za zvýhodněných podmínek, zvlášť upravených v příslušných samostatných právních předpisech
Odpověď c)ve značně omezeném rozsahu, zcela výjimečně a na zvláštní povolení
 
č. 638 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaJaké formy obchodních společností upravuje zákon o obchodních korporacích?

Správná odpověď a)veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost
Odpověď b)společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo
Odpověď c)fyzické osoby, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost a družstvo
 
č. 639 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaKdy vznikne obchodní společnost?

Správná odpověď a)dnem zápisu do veřejného rejstříku
Odpověď b)podpisem společenské smlouvy
Odpověď c)notářským zápisem z ustavující valné hromady
 
č. 641 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaV jakém rozsahu odpovídá za své závazky společnost s ručením omezeným?

Správná odpověď a)společnost s ručením omezeným odpovídá za své závazky svým majetkem
Odpověď b)do výše splacených vkladů ke dni vzniku závazku
Odpověď c)jen do výše základního jmění zapsaného v obchodním rejstříku
 
č. 642 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaRučí jednatelé společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti?

Správná odpověď a)pokud bylo rozhodnuto o úpadku a jednatel věděl nebo měl a mohl vědět o hrozícím úpadku a v rozporu péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné
Odpověď b)v plném rozsahu
Odpověď c)jen do výše svých skutečně vložených vkladů
 
č. 644 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo tvoří obchodní tajemství podnikatele?

Správná odpověď a)konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. b) veškeré údaje související s podnikáním
Odpověď b)veškeré údaje související s podnikáním
Odpověď c)údaje o závazcích podnikatele v obchodní oblasti, které mohou ovlivnit jeho stabilitu a konkurenceschopnost na trhu
 
č. 646 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo je to podle občanského zákoníku parazitování na pověsti?

Správná odpověď a)zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl
Odpověď b)pomlouvání jiného soutěžitele, jeho výrobků nebo služeb s cílem poškodit ho a získat tak prospěch ve svém podnikání
Odpověď c)používání prostředníků, kteří mají dobrou pověst k zakrytí vlastní špatné pověsti soutěžitele a získat tak prospěch, který by jinak nedosáhl
 
č. 647 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaMůže se podplácení podle občanského zákoníku dopustit pouze ten, kdo prospěch nabídne, anebo i ten, kdo jej žádá?

Správná odpověď a)podplácení se dopouští ten, kdo prospěch nabízí, i ten, kdo ho žádá
Odpověď b)podplácení je charakterizováno jako aktivní postup toho, kdo prospěch nabídne
Odpověď c)podplácení obchodní zákoník vůbec neřeší, je řešen výhradně trestním zákoníkem
 
č. 648 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo to je základní kapitál společnosti?

Správná odpověď a)souhrn všech vkladů
Odpověď b)je to vstupní hodnota peněžních vkladů společníků do společnosti
Odpověď c)je to nedotknutelná peněžní jistina společnosti
 
č. 649 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo představuje podíl společníka v obchodní korporaci?

Správná odpověď a)účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí
Odpověď b)účast společníka na rozhodování ve společnosti
Odpověď c)účast společníka na závazcích a pohledávkách společnosti
 
č. 650 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaV jakém rozsahu odpovídají společníci veřejné obchodní společnosti za závazky?

Správná odpověď a)veškerým svým majetkem společně a nerozdílně
Odpověď b)do výše nesplacených peněžitých vkladů
Odpověď c)do výše peněžitých i nepeněžních vkladů
 
č. 651 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaV jakém rozsahu odpovídají společníci za závazky komanditní společnosti?

Správná odpověď a)komandisté odpovídají do výše svého nesplaceného vkladu a komplementáři neomezeně
Odpověď b)veškerým svým majetkem společně a nerozdílně
Odpověď c)každý společník do výše svého nesplaceného vkladu
 
č. 652 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaV jakém rozsahu odpovídá akcionář za závazky akciové společnosti?

Správná odpověď a)za závazky společnosti neodpovídá
Odpověď b)do výše hodnoty svého majetku
Odpověď c)ve výši, k jaké se zavázal při nákupu akcií
 
č. 654 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo znamená pojem komanditisté a komplementáři v komanditní společnosti?

Správná odpověď a)komanditisté jsou společníci, kteří ručí za závazky společnosti omezeně, komplementáři ručí neomezeně
Odpověď b)komanditisté jsou společníci, kteří se podílejí na řízení společnosti, komplementáři pouze vložili do společnosti vklad
Odpověď c)komanditisté jsou společníci, kteří plně splatili svůj vklad, komplementáři svůj vklad splatili jen zčásti
 
č. 658 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaMůže podnikatel, který obdržel koncesi "vnitrozemská vodní doprava", provozovat na základě této koncese také cestovní kancelář?

Správná odpověď a)ne
Odpověď b)ano
Odpověď c)ano, pokud součástí jím poskytovaných služeb je také vodní doprava
 
č. 659 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaKdo odpovídá za to, že zaměstnanci splňují požadovanou způsobilost pro výkon povolání stanovenou obecně závaznými předpisy?

Správná odpověď a)podnikatel, který je zaměstnává
Odpověď b)zaměstnanci, kteří se k tomu zavázali v pracovní smlouvě
Odpověď c)příslušný živnostenský úřad, který je povinen na plnění této podmínky dozírat
 
č. 664 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaJaké činnosti související s provozováním koncesované živnosti "vnitrozemská vodní doprava" může vykonávat oprávněný při přepravě zboží?

Správná odpověď a)může překládat, skladovat a balit zásilky a provozovat jejich úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích
Odpověď b)může po dohodě s vlastníkem zboží provádět jeho skladování a prodej zákazníkům, v přístavech může zpracovávat stavební suroviny na výrobky z nich
Odpověď c)může zboží skladovat a provozovat dopravu do a z přístavů (navazující dopravu)
 
č. 665 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaExistuje lhůta pro oznámení , které je podnikatel povinen podat živnostenskému úřadu o změnách a doplnění údajů uvedených v žádosti o koncesi?

Správná odpověď a)lhůta je 15 dnů ode dne vzniku změn
Odpověď b)změna a doplnění musí být oznámeny neprodleně po jejich vzniku
Odpověď c)změny se nemusí oznamovat, pokud nemají vliv na existenci koncese
 
č. 666 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaKdy zaniká živnostenské oprávnění?

Správná odpověď a)smrtí podnikatele (pokud nepokračují dědicové) a zánikem právnické osoby (nejde-li o fúzi nebo rozdělení či převod jmění), uplynutím doby u koncesí na dobu určitou, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, rozhodnutím živnostenského úřadu a ze zákona
Odpověď b)výhradně rozhodnutím živnostenského úřadu, které přijme na základě žádosti podnikatele nebo z vlastní iniciativy
Odpověď c)smrtí podnikatele (pokud nepokračují dědicové) a zánikem právnické osoby nebo rozhodnutím živnostenského úřadu
 
č. 667 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaKdo je zapsán v živnostenském rejstříku?

Správná odpověď a)všichni podnikatelé, kteří mají v územní působnosti živnostenského úřadu sídlo nebo bydliště, anebo u zahraničních osob pobyt, místo podnikání nebo organizační složku na území ČR
Odpověď b)pouze fyzické osoby, které mají v územní působnosti živnostenského úřadu bydliště, nebo zahraniční fyzické osoby, které mají v této působnosti pobyt
Odpověď c)podnikatelé fyzické osoby-občané ČR s bydlištěm a právnické osoby se sídlem v územní působnosti živnostenského úřadu
 
č. 668 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaMá živnostenský rejstřík veřejnou část nebo se na něj jako celek vztahuje ochrana osobních dat?

Správná odpověď a)živnostenský zákon stanoví, jaká část živnostenského rejstříku je veřejným seznamem
Odpověď b)živnostenský rejstřík je jako celek veřejným seznamem
Odpověď c)živnostenský rejstřík toto postavení neřeší, zveřejnění údajů proto vyžaduje souhlas podnikatele
 
č. 669 Zkratka souboru otázek: K10
OtázkaCo je to neoprávněné podnikání?

Správná odpověď a)provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění
Odpověď b)podnikání v místě, které nespadá do územní působnosti živnostenského úřadu, který vydal živnostenské oprávnění
Odpověď c)provozování živnosti po smrti držitele živnostenského oprávnění
 
č. 701 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaK dopravě kolika osob je určená osobní loď?

Správná odpověď a)více než 12 cestujících
Odpověď b)více než 4 cestujících
Odpověď c)jakékoliv osoby mimo posádky
 
č. 702 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJak musí být označeno malé plavidlo, je-li používané jako záchranné?

Správná odpověď a)musí mít na viditelném místě vyznačen nejvyšší přípustný počet osob, které smějí být na plavidle
Odpověď b)musí mít na viditelném místě vyznačenu svoji hmotnost včetně povoleného zatížení
Odpověď c)musí být opatřeno bílým nátěrem s červeným pruhem
 
č. 703 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaPlavidlo podléhající evidenci, jehož technická způsobilost byla schválena k námořní plavbě

Správná odpověď a)může být provozováno na vnitrozemských vodních cestách
Odpověď b)může být provozováno na vnitrozemských vodních cestách, pouze je-li evidováno u námořního úřadu ČR
Odpověď c)nemůže být provozováno na vnitrozemských vodních cestách
 
č. 704 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plovoucí zařízení podléhají ověřování technické způsobilosti odbornou komisí?

Správná odpověď a)plovoucí doky a plovoucí zařízení, která svými rozměry nebo obsaditelností přesahují rozměry nebo obsaditelnost malého plavidla
Odpověď b)přístavní můstky určené pro přistávání plavidel záchranné služby
Odpověď c)plovací garáže určené pro plavidla Policie ČR a Státní plavební správy
 
č. 706 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plavidla podléhají cejchování?

Správná odpověď a)jejichž největší přípustný výtlak přesahuje 100 m3
Odpověď b)jejichž největší hmotnost přesahuje 500 t
Odpověď c)jejichž délka přesahuje 20 m
 
č. 707 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaMalým plavidlem není:

Správná odpověď a)převozní loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m
Odpověď b)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m
Odpověď c)707.c) malé plavidlo určené k vlečení nebo tlačení malých plavidel
 
č. 708 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo se rozumí cejchováním plavidla?

Správná odpověď a)určení nosnosti plavidla v závislosti na ponoru, vyznačení cejchovních stupnic a nejvýše přípustného ponoru
Odpověď b)označení plavidla poznávacími znaky na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích
Odpověď c)uvedení cejchovního znaku, délky a šířky plavidla v metrech a jeho nosnosti v tunách na obou bocích plavidla
 
č. 709 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo provádí cejchování plavidel v provozu?

Správná odpověď a)Plavební úřadeí správa na žádost vlastníka plavidla nebo výrobce
Odpověď b)Český lodní a průmyslový registr na žádost provozovatele plavidla
Odpověď c)uznaná klasifikační organizace na žádost vůdce plavidla
 
č. 710 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo je dokladem o provedeném cejchování?

Správná odpověď a)cejchovní průkaz
Odpověď b)klasifikační průkaz
Odpověď c)osvědčení plavidla
 
č. 711 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaPožádá-li provozovatel plavidla o vydání nového osvědčení plavidla z důvodu ztráty nebo odcizení, musí obdržet od plavebního úřadu toto nové osvědčení do:

Správná odpověď a)20 dnů od podání žádosti
Odpověď b)30 dnů od podání žádosti
Odpověď c)ihned po ukončení vyšetřování nebo správního řízení
 
č. 712 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plavidla musí být vybavena osvědčením plovoucího zařízení?

Správná odpověď a)plovoucí zařízení podléhající evidenci
Odpověď b)všechna plovoucí zařízení s výjimkou přístavních můstků
Odpověď c)pouze botely a obdobná plavidla pro ubytování nebo stravování ne více než 12 osob
 
č. 713 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKomu musí být neprodleně oznámena ztráta nebo znehodnocení lodní listiny?

Správná odpověď a)orgánu, který listinu vydal
Odpověď b)uznané klasifikační organizaci
Odpověď c)příslušnému živnostenskému úřadu
 
č. 714 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKde najde provozovatel dobu platnosti osvědčeníi plavidla?

Správná odpověď a)v lodním osvědčení
Odpověď b)je stanovana na dobu nejvýše 5 let
Odpověď c)v registru plavidel na Státní plavební správě
 
č. 715 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJakou hodnotu vyjadřuje ponor plavidla?

Správná odpověď a)svislou vzdálenost nejnižšího bodu plavidla a hladiny vody při plavbě
Odpověď b)svislou vzdálenost nejvyššího bodu plavidla a hladiny vody při plavbě
Odpověď c)maximální hmotnost nákladu, který je možné na plavidlo naložit
 
č. 716 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaVlastník plavidla je povinnen oznámit plavebnímu úřadu změny údajů zapisovaných do plavebního rejstříku:

Správná odpověď a)do 10 dnů od vzniku změny
Odpověď b)do 30 dnů od vzniku změny
Odpověď c)do 30 dnů od okamžiku, kdy se o změněn dozvěděl.
 
č. 718 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo rozumíme pojmem kormidelna?

Správná odpověď a)prostor, odkud se řídí a ovládá plavidlo
Odpověď b)zařízení ke změnu směru plavidla pomocí hydrauliky
Odpověď c)součást kormidelního zařízení, kterým kormidelník ovládá plavidlo
 
č. 722 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaÚdaje z rejstříku malých plavidel plavební úřad:

Správná odpověď a)poskytne vlastníku plavidla a tomu, kdo prokáže právní zájem
Odpověď b)poskytne policii v plném rozsahu
Odpověď c)zásadně neposkytuje
 
č. 723 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaČím musí být vybavena kormidelna z hlediska požární bezpečnosti?

Správná odpověď a)minimálně jedním přenosným hasícím přístrojem
Odpověď b)automatickým protipožárním zařízením
Odpověď c)minimálně dvěma přenosnými hasícími přístroji umístěnými u východu z kormidelny
 
č. 726 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaČím musí být zajištěno nahodilé vysazení nebo porucha kormidelního zařízení se strojním pohonem?

Správná odpověď a)musí být v kormidelně zjistitelné vizuálním a zvukovým signálem
Odpověď b)musí být eliminováno okamžitým samočinným přechodem na ruční pohon
Odpověď c)musí být oznámeno signálem obsluze strojovny plavidla
 
č. 728 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterá plavidla musí mít jasně viditelné nákladové značky udávající rovinu největšího přípustného ponoru?

Správná odpověď a)všechna plavidlal s výjimkou malých plavidel
Odpověď b)plavidla sloužící k přepravě nákladů s výjimkou plavidel, jejichž největší přípustný výtlak nepřesahuje 100 m3
Odpověď c)plavidlo sloužící k přepravě nákladů a osob, jejichž povolení zatížení přesahuje 10 t
 
č. 729 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré plavidlo musí mít alespoň jeden pár ponorových stupnic symetricky vyznačených na obou bocích?

Správná odpověď a)jehož ponor může dosáhnout 1 m
Odpověď b)jehož celková délka přesahuje 20 m
Odpověď c)jehož největší přípustný výtlak přesahuje 100 m3
 
č. 736 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJak musí být na plavidle skladováno tekuté palivo?

Správná odpověď a)v nádržích nebo v tancích, připevněných k trupu
Odpověď b)v dostatečném množství v přepravních kanystrech
Odpověď c)nesmí být skladováno, kromě tankových lodí
 
č. 739 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaPři jakém maximálním napětí může být vynecháno uzemnění elektrického zařízení?

Správná odpověď a)50 voltů
Odpověď b)24 voltů
Odpověď c)110 voltů
 
č. 741 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo musí zajistit nouzový zdroj elektrické energie na plavidle?

Správná odpověď a)funkci signálních světel, zvukových signálů, nouzového osvětlení a poplašného zařízení
Odpověď b)minimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi po dobu nejméně 6 hod
Odpověď c)osvětlení hlavního rozvaděče, kompasu, schodišť, strojovny a paluby po dobu nejméně 1 hodiny
 
č. 745 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré plavidlo musí být vybaveno alespoň jedním lodním člunem?

Správná odpověď a)remorkér a tlačný remorkér s výtlakem nad 150 m3
Odpověď b)každé plavidlo s výjimkou malých plavidel
Odpověď c)plavidlo určené k tlačení nebo vlečení člunů
 
č. 748 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo jsou určená technická zařízení zdvihací na plavidlech?

Správná odpověď a)jeřáby a zdvihadla ruční nebo mající nejméně jeden motorický pohon
Odpověď b)těžební zařízení na plovoucích strojích
Odpověď c)palubní navijáky včetně navijáku kotevního a navijáku zvedání výložníku plovoucího stroje
 
č. 749 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo jsou určená technická zařízení silnoproudá na plavidlech?

Správná odpověď a)elektrická zařízení včetně přípojného kabelu ze břehu, jejichž napětí přesahuje 50 V
Odpověď b)elektrická zařízení kromě přípojného kabelu ze břehu, jejichž napětí přesahuje 220 V
Odpověď c)elektrická zařízení, jejichž napětí přesahuje 24 V
 
č. 750 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaČím musí být opatřeny zásobníky zkapalněného topného plynu?

Správná odpověď a)úředním razítkem potvrzujícím, že byly převzaty po potřebných zkouškách
Odpověď b)štítkem výrobce a ochranným obalem
Odpověď c)barevným nátěrem, který udává druh plynu v zásobníku
 
č. 758 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré schodiště musí být vybaveno madly?

Správná odpověď a)s více než třemi stupni
Odpověď b)vedoucí z hlavní paluby do podpalubí
Odpověď c)vedoucí z hlavní paluby do kormidelny
 
č. 760 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdy musí být na plavidle pro obsluhu k dispozici individuální ochranné protihlukové prostředky?

Správná odpověď a)je-li na pracovišti překročena úroveň hluku 85 dB (A)
Odpověď b)je-li na pracovišti překročena úroveň hluku 70 dB (A)
Odpověď c)pokud pracoviště není odhlučněno tak, aby byly dodrženy všechny příslušné hygienické normy platící pro dané pracoviště
 
č. 761 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKde musejí být u osobních lodí umístěny piktogramy "Nepovolaným vstup zakázán"?

Správná odpověď a)u vchodů do částí plavidel, které nejsou určeny pro cestující
Odpověď b)u vchodů do podpalubí, lodní kuchyně a na záď plavidla
Odpověď c)u vchodů na příď plavidla, do prostoru kotevního zařízení a na záď plavidla
 
č. 763 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo rozumíme pojmem kolektivní záchranné prostředky?

Správná odpověď a)lodní čluny a záchranné vory
Odpověď b)záchranné kruhy a vesty v takovém počtu, aby byly schopny poskytnout ochranu proti utonutí 100% přepravovaných osob
Odpověď c)záchranné balóny
 
č. 766 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKde musí být umístěny u malých plavidel palivové nádrže zážehových motorů?

Správná odpověď a)mimo prostor motorů a od obytných prostorů musí být odděleny přepážkou
Odpověď b)přibližně v polovině délky a v ose plavidla mimo prostor motoru
Odpověď c)v libovolném místě plavidla tak, aby pří jejich naplnění nedošlo ke ztrátě příčné stability plavidla
 
č. 767 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaJak musí být vybaveno malé plavidlo, jehož celková hmotnost včetně povoleného zatížení je vyšší než 1000 kg?

Správná odpověď a)nejméně jednou kotvou hlavní a jednou kotvou pomocnou
Odpověď b)nejméně dvěma kotvami o stejné hmotnosti
Odpověď c)jednou kotvou o hmotnosti 15 kg a jednou o hmotnosti 20 kg
 
č. 768 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKolika hasicími přístroji musí být minimálně vybaveno malé kajutové plavidlo s délkou 6 - 9 m?

Správná odpověď a)2
Odpověď b)1
Odpověď c)3
 
č. 783 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaDo rejstříku malých plavidel se zapisuje malé plavidlo:

Správná odpověď a)jehož provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky.převozní lodí.
Odpověď b)pokud nesplňuje podmínky pro zápis do plavebního rejstříku plavidel jiných než malých.
Odpověď c)c) pokud je zapsáno v plavebním rejstříku některého státu EU
 
č. 784 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku podléhá plavidlo:

Správná odpověď a)o celkové hmotnosti větší než 1000 kg, včetně povoleného zatížení
Odpověď b)každé plavidlo, plující po vodních cestách České republiky
Odpověď c)plovoucí zařízení o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 10 000 kg, pokud žádný z rozměrů nepřesahuje 10 m a každé plovoucí těleso
 
č. 785 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo rozhoduje o způsobilosti plavidla, podléhajícího evidenci, k provozu na vodní cestě?

Správná odpověď a)Plavební úřad
Odpověď b)výrobce u sériově vyrobeného plavidla ve shodě se schváleným typem plavidla
Odpověď c)Český lodní a průmyslový registr
 
č. 786 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo schvaluje přestavbu nebo opravu zasahující do konstrukce plavidla, jejímž důsledkem je odchylka od schválené způsobilosti typu plavidla?

Správná odpověď a)Plavební úřad
Odpověď b)výrobce plavidla na základě žádosti vůdce plavidla
Odpověď c)Český lodní a průmyslový registr
 
č. 787 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaMůže stát pověřit právnickou osobu k provádění technických prohlídek plavidel?

Správná odpověď a)Může, na základě její písemné žádosti a při splnění zákonných podmínek
Odpověď b)Nemůže, technické prohlídky může provádět pouze Státní plavební správa
Odpověď c)Může, pokud je taková osoba přímo propojena s výrobcem plavidel a má proto potřebné vybavení potřebné k provádění technických prohlídek
 
č. 788 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaMůže být technická prohlídka plavidla nahrazena posudkem uznané klasifikační organizace EU?

Správná odpověď a)Ano, zčásti nebo úplně, pokud z tohoto posudku vyplývá, že plavidlo splňuje alespoň zčásti technické požadavky na bezpečnost
Odpověď b)Ne, technická prohlídka musí být provedena orgány Státní plavební správy
Odpověď c)Ano, pouze zčásti posudkem Českého lodního a průmyslového registru
 
č. 790 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo je povinen zajistit, aby plavidlo bylo při provozu vybaveno poznávacími znaky a ponorovými stupnicemi?

Správná odpověď a)Provozovatel plavidla, pokud plavidlo podléhá evidenci
Odpověď b)vůdce plavidla ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti
Odpověď c)Státní plavební správa, která přiděluje poznávací znaky a stanovuje rozsah lodních listin
 
č. 791 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo se rozumí poznávacími znaky plavidla, které není malým?

Správná odpověď a)rejstříkové číslo, místo evidence (domovský přístav) a písmenný kód státu, v němž je plavidlo evidováno
Odpověď b)jméno plavidla, ponorové stupnice a značka nejvýše přípustného ponoru
Odpověď c)název výrobce plavidla, typ plavidla a výrobní číslo plavidla
 
č. 796 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaCo je plavební rejstřík?

Správná odpověď a)veřejný seznam, do něhož se zapisují údaje o plavidle
Odpověď b)mezinárodně uznaná klasifikační organizace
Odpověď c)poznávací znak na boku plavidla
 
č. 797 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKteré z uvedených údajů o plavidle se zapisují do plavebního rejstříku?

Správná odpověď a)vlastník, provozovatel, poznávací znaky, jméno lodě, druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno, nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje, zástavní právo k plavidlu, datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku
Odpověď b)údaje, které jsou zapsány v plavebním rejstříku cizího státu
Odpověď c)údaje o nezpůsobilosti plavidla
 
č. 799 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKterý předpis ukládá provozovateli povinnost vybavit plavidlo rádiovou stanicí?

Správná odpověď a)zákon o vnitrozemské plavbě
Odpověď b)zákon o telekomunikacích
Odpověď c)vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
 
č. 802 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaK jakému účelu může být využíváno radiotelefonního spojení v kmitočtovém pásmu pro vnitrozemskou plavbu?

Správná odpověď a)pouze pro spojení mezi plavidly navzájem, mezi plavidlem a pobřežní stanicí a v rámci pobřežní služby pro zajištění bezpečnosti plavebního provozu
Odpověď b)pouze pro spojení mezi rádiovými stanicemi provozovatelů plavby, pro spojení s hasičskými záchrannými sbory a policejními orgány
Odpověď c)jenom v případě, kdy jiný druh spojení není v úseku vodní cesty, kterým plavidlo proplouvá, účinný
 
č. 803 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo provádí schvalování rádiových stanic k provozu na vnitrozemských vodních cestách včetně přidělování kmitočtů a volacích znaků?

Správná odpověď a)Český telekomunikační úřad
Odpověď b)Státní plavební správa
Odpověď c)Český lodní a průmyslový registr
 
č. 804 Zkratka souboru otázek: K11
OtázkaKdo provádí ověřování způsobilosti osob pro obsluhu rádiových stanic na plavidle?

Správná odpověď a)Český telekomunikační úřad
Odpověď b)Státní plavební správa
Odpověď c)odbor školských zařízení při okresním (obvodním) úřadu.
 
č. 805 Zkratka souboru otázek: K12
OtázkaJaké opatření musí být realizováno v případě, že je topné zařízení na kapalná paliva instalováno ve strojovně?

Správná odpověď a)provozuobsah palivové nádrže nepřesahuje 12 litrů
Odpověď b)musí být zajištěn během jeho provozu trvalý dozor
Odpověď c)posádka plavidla musí být rozšířena o jednoho strojníka
 
č. 807 Zkratka souboru otázek: K12
OtázkaKde nesmí být instalováno zařízení pro topení, vaření a chlazení?

Správná odpověď a)v prostorech, v nichž se používají nebo skladují látky s bodem vzplanutí do 55° C
Odpověď b)ve strojovnách
Odpověď c)v obytných prostorech
 
č. 809 Zkratka souboru otázek: K12
OtázkaNa kterých plavidlech není dovolena instalace topidel na tuhá paliva?

Správná odpověď a)osobních lodích
Odpověď b)plavidlech s dřevěnou konstrukcí
Odpověď c)na malých plavidlech
 
č. 814 Zkratka souboru otázek: K12
OtázkaKde musí být u osobní lodi vyznačena nákladová značka?

Správná odpověď a)na obou bocích plavidla uprostřed jeho délky
Odpověď b)na obou bocích plavidla poblíž přídě a zádě
Odpověď c)na obou bocích plavidla poblíž přídě
 
č. 815 Zkratka souboru otázek: K12
OtázkaJak vysokou štítnicí nebo zábradlím musejí být ohrazeny neuzavřené plochy paluby určené pro cestující na osobní lodi?

Správná odpověď a)nejméně 1 m
Odpověď b)nejméně 0,9 m
Odpověď c)nejméně 1,2 m
 
č. 816 Zkratka souboru otázek: K12
OtázkaKteré osobní lodě musí mít vnitřní rozhlasovou síť?

Správná odpověď a)délky 35 m a více a rovněž lodě k přepravě více než 60 cestujících
Odpověď b)délky 20 m a více
Odpověď c)všechny