Soubory otázek pro způsobilost
'M 2015'

č. 1 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)ovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.
Odpověď b)loď s vlastním pohonem, plovoucí těleso a plovoucí zařízení.
Odpověď c)těleso schopné plavby, které je řiditelné a splňuje podmínky plovatelnosti.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem s výjimkou plavidla, jehož strojní pohon je používán pouze pro manévry a snadnější vedení při vlečení nebo tlačení.
Odpověď b)plavidlo, které pluje výlučně pomocí plachet.
Odpověď c)plavidlo, které nepluje pomocí vlastního strojního pohonu ani pomocí plachet.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon.
Odpověď b)plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá vlastní strojní pohon.
Odpověď c)plavidlo, které pluje pomocí plachet nebo vlastního strojního pohonu, ale jeho délka nepřesahuje 20 m.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaMalé plavidlo je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 metrů, není určené k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel nebo k přepravě více než 12 cestujících a není tlačným člunem.
Odpověď b)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 22 metrů, převozní loď, tlačný člun, jehož délka nepřesahuje 20 metrů a které není určené k přepravě více než 20 cestujících.
Odpověď c)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 24 m, není používané k vlečení, tlačení nebo vedení plavidel v bočně svázané sestavě a není na něm povoleno přepravovat více než 24 cestujících.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m, není ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě malým plavidlem:

Správná odpověď a)je-li určené k vlečení, tlačení nebo vedení bočně svázané sestavy jiných než malých plavidel.
Odpověď b)je-li určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení bočně svázané sestavy jiných plavidel.
Odpověď c)je-li používané k vlečení vodních lyžařů.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
Otázka"Plovoucí stroj" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)zařízení schopné plavby vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď b)zařízení schopné plavby, užívané na vodních cestách, které není určeno k opakovanému přemísťování (plovárna, dok, přístavní můstek, plovoucí garáž, botel, atd.).
Odpověď c)konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, které není plavidlem ani plovoucím zařízením.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
Otázka"Plovoucí zařízení" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)zařízení schopné plavby s výjimkou plovoucího stroje, které není určeno k opakovanému přemísťování.
Odpověď b)plavidlo vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodních cestách nebo v přístavech.
Odpověď c)plavidlo zkonstruované nebo speciálně vybavené zařízením pro plavbu vlečením nebo tlačením.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermín "sestava plavidel" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
Odpověď b)komplex plovoucích prostředků, určený pro údržbu vodních cest, který se skládá z bagru, elevátoru, remorkérů a tlačných nebo vlečných člunů.
Odpověď c)spojení plavidel, plovoucích zařízení nebo plovoucích těles boky vedle sebe.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
Otázka"Vlečná sestava" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě znění:

Správná odpověď a)spojení jednoho nebo více plavidel vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem, která jsou součástí sestavy.
Odpověď b)spojení plavidel boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)plavidlo, plovoucí těleso nebo jejich spojení, vlečené ze břehu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaStojícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Správná odpověď a)je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)je uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě volného pohybu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlujícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Správná odpověď a)není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé.
Odpověď b)je zakotveno nebo vyvázáno, ale zasahuje nejméně polovinou šířky do plavební dráhy.
Odpověď c)je zakotveno nebo vyvázáno mimo stanoviště označené plavebními znaky, vyjadřujícími způsob stání.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaZastavením je ve smyslu pravidel plavebního provozu pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu:

Správná odpověď a)ke břehu.
Odpověď b)k jinému plujícímu plavidlu, plovoucímu tělesu nebo plovoucímu zařízení.
Odpověď c)k vodnímu proudu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaSvětlo, použité v návěstních svítidlech plavidel je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověď a)bílé, červené, zelené, žluté a modré.
Odpověď b)bílé, červené, zelené, žluté a fialové.
Odpověď c)bílé, červené, zelené, žluté a oranžové.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaKrátkým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověď a)zvuk trvající 1 sekundu.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající 4 sekundy.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaDlouhým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověď a)zvuk trvající 4 sekundy.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající 1 sekundu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaBlikavým světlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu přerušované světlo:

Správná odpověď a)s počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
Odpověď b)s minimálním počtem 90 záblesků za minutu.
Odpověď c)s jedním, dvěma nebo třemi záblesky za minutu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNocí je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Správná odpověď a)mezi západem slunce a východem slunce.
Odpověď b)které začíná půl hodiny po západu slunce a končí půl hodiny před východem slunce.
Odpověď c)od 20,00 h do 4,30 h v létě a dobu od 17,00 h do 7,00 h v zimě.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaDnem je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Správná odpověď a)mezi východem slunce a západem slunce.
Odpověď b)které začíná půl hodiny před východem slunce a končí půl hodiny po západu slunce.
Odpověď c)od 4,30 h do 20,00 h v létě a dobu od 7,00 h do 17,00 h v zimě.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaSníženou viditelností jsou ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje kouřmo, mlha, hustý déšť, sněhová vánice, dým atd.
Odpověď b)kouřmo, mlha, hustý déšť a doba mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)podmínky, pro které není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu pro nadrozměrný náklad, atypickou sestavu plavidel apod.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavební dráhou je ve smyslu pravidel plavebního provozu část vodní cesty:

Správná odpověď a)kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
Odpověď b)se zaručenou šířkou nejméně 20 m a zaručenou hloubkou nejméně 1,80 m.
Odpověď c)vymezená největšími hloubkami.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaČást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověď a)plavební dráha.
Odpověď b)sledovaná vodní cesta.
Odpověď c)splavný vodní tok.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

Správná odpověď a)která vede a je způsobilá vést plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě.
Odpověď b)která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby nebo absolvovala odborný kurz.
Odpověď c)starší 18 let, obeznámená s technikou plavby plavidla, na kterém pluje a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Správná odpověď a)jestliže plavidlo pluje.
Odpověď b)jestliže plavidlo pluje i stojí.
Odpověď c)jestliže plavidlo pluje a při nastupování nebo vystupování cestujících.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPříkazy vůdce sestavy plavidel jsou povinni se řídit:

Správná odpověď a)vůdci plavidel, která jsou součástí sestavy plavidel.
Odpověď b)všichni účastníci plavebního provozu.
Odpověď c)pouze členové posádky plavidla, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPříkazy vydávanými vůdcem plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, jsou povinni se řídit:

Správná odpověď a)členové posádky plavidla a další osoby na plavidle.
Odpověď b)všechny další osoby na plavidle, pokud nemají vlastního průvodce.
Odpověď c)všichni účastníci plavebního provozu.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Správná odpověď a)v příloze k vyhlášce o pravidlech plavebního provozu.
Odpověď b)v zákonu o vnitrozemské plavbě.
Odpověď c)ve vyhlášce o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Správná odpověď a)v příloze k vyhlášce o pravidlech plavebního provozu.
Odpověď b)v zákonu o vnitrozemské plavbě.
Odpověď c)ve vyhlášce správce příslušné vodní cesty nebo přístavu na této vodní cestě.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNasednutím plavidla se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
Odpověď b)umístění a zajištění plavidla na zařízení lodního výtahu před jeho vytažením na břeh za účelem jeho opravy nebo rekonstrukce.
Odpověď c)ukončení nástupu cestujících na osobní loď, která pluje na pravidelné lince nebo v režimu několikadenní plavby.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavba samotíží je zakázaná, ale tento zákaz se nevztahuje:

Správná odpověď a)na malá plavidla bez vlastního pohonu nepodléhající evidenci v rejstříku malých plavidel.
Odpověď b)na malá plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď c)na všechna malá plavidla.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaRozmístění nákladu na plavidle:

Správná odpověď a)nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost jeho tělesa.
Odpověď b)musí odpovídat parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď c)stanoví jeho vůdce nejméně 2 dny před vyplutím a zajišťuje jej i v průběhu plavby tak, aby plavba byla plynulá.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavidlo určené k přepravě cestujících:

Správná odpověď a)nesmí přepravovat více cestujících, než je na něm povoleno přepravovat.
Odpověď b)může přepravovat více cestujících, než kolik je na něm povoleno přepravovat, nepřekročí-li nejvyšší povolený ponor plavidla.
Odpověď c)nesmí přepravovat méně cestujících, než je na něm povoleno přepravovat.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby mohla kormidlující osoba v kormidelně:

Správná odpověď a)přijímat příkazy a předávat informace, aby slyšela zvukové signály a měla rozhled všemi směry.
Odpověď b)používat rádiovou stanici na předepsané frekvenci.
Odpověď c)používat dalekohled a brýle nebo clonu proti oslnění.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Správná odpověď a)předměty, které by mohly být nebezpečím pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
Odpověď b)věci, které by se mohly takovým uložením poškodit.
Odpověď c)součásti výstroje nebo nákladu za plavby.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPokud vypadl předmět z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)zajistit jeho odstranění z plavební dráhy.
Odpověď b)vyčkat na místě do příjezdu orgánů Státní plavební správy.
Odpověď c)učinit o tom záznam v lodním deníku.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPokud není možné odstranit předmět, který vypadl z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)místo viditelně označit, je-li to možné, a neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)zastavit plavbu v obou směrech a vyčkat na místě, dokud plavební úřad překážku neodstraní.
Odpověď c)vyzvat Hasičský záchranný sbor České republiky, aby zajistil na vodní cestě plavební značení, než bude překážka odstraněna.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaZjistí-li posádka plavidla neznámou překážku provozu na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a je-li to možné, toto místo viditelně označit.
Odpověď b)postarat se o její odstranění z plavební dráhy.
Odpověď c)označit toto místo bójkou nebo vlajkou čtvercového tvaru libovolné barvy.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověď a)poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení umístěná na vodní cestě a používat je k vyvazování.
Odpověď b)respektovat význam signálních znaků za plavby v podmínkách snížené viditelnosti mlhou, hustým deštěm, sněhovou vánicí nebo v noci.
Odpověď c)řídit se signálními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo ve směru plavby plavidla.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNa vodní cestě nebo v její blízkosti je zakázáno umísťovat předměty:

Správná odpověď a)které jsou zaměnitelné s plavebním značením.
Odpověď b)které mohou z dálky připomínat siluetu plavidla.
Odpověď c)které jsou obtížně odstranitelné.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty:

Správná odpověď a)o zjištěných změnách, přemístění nebo poškození plavebního značení nebo poškození stavby na vodní cestě.
Odpověď b)že břehový porost brání přehledu při proplouvání oblouky.
Odpověď c)o plavidle, které je vyvázáno za plavební značení nebo k zařízení, které není určeno k vyvazování na vodní cestě.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zabránit úniku látek z plavidla:

Správná odpověď a)které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty.
Odpověď b)které jsou lehčí než voda.
Odpověď c)které jsou jedovaté nebo jejichž jediná složka má otravný charakter s výjimkou ropných odpadů smísených s vodou v poměru větším než 1:100.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, vůdce plavidla:

Správná odpověď a)použije všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
Odpověď b)využije znalostí všech osob na plavidle pro záchranu plavidla, nákladu a zabránění vzniku plavební překážky.
Odpověď c)to oznámí nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a vodní záchranné službě.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNasedlo nebo potopilo-li se plavidlo v plavební dráze nebo v její blízkosti a vyžaduje-li to situace:

Správná odpověď a)použije se v co nejkratší době signalizace nasedlého nebo potopeného plavidla a na vhodných místech se upozorní přibližující se plavidla.
Odpověď b)dává se signál jedna, dvě nebo tři řady úderů na zvon opakované v intervalech ne delších než 1 minuta.
Odpověď c)použije se signalizace plavidla, které pozbylo manévrovací schopnost.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaObsluhu plavební komory uvědomí vůdce plavidla, došlo-li k plavební nehodě:

Správná odpověď a)při proplouvání plavidla plavební komorou.
Odpověď b)ve zdrži jezu nad plavební komorou.
Odpověď c)mimo dohled obsluhy plavební komory.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni se řídit ústními pokyny, které jim dá zaměstnanec:

Správná odpověď a)plavebního úřadu v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, který je jako zaměstnanec plavebního úřadu viditelně označen.
Odpověď b)Policie České republiky za účelem zrychlení proplouvání obtížným místem na vodní cestě, jehož plavidlo nese poznávací znaky tohoto úřadu.
Odpověď c)Státní plavební správy, Policie České republiky nebo správce vodní cesty nad rámec zákona o vnitrozemské plavbě, který je viditelně označen jako zaměstnanec příslušného úřadu.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

Správná odpověď a)název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.
Odpověď b)jméno, heslo nebo libovolnou značku či zkratku.
Odpověď c)název nebo zkratku typu plavidla s římskou číslicí, vyjadřující obsaditelnost plavidla.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNa malém plavidle, evidovaném v plavebním rejstříku malých plavidel, musí být přidělené evidenční označení vyznačeno:

Správná odpověď a)na vnějších stranách obou boků plavidla poblíž přídě, čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm.
Odpověď b)na vnitřní straně plavidla poblíž zádě, čitelnými nesmazatelnými písmeny o výšce nejméně 5 cm.
Odpověď c)na vnitřní nebo vnější straně plavidla poblíž středu, čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce 5 cm až 10 cm.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese poznávací znaky:

Správná odpověď a)na vnitřní nebo vnější straně plavidla.
Odpověď b)na přídi nebo zádi plavidla, na nástavbě nebo na hlavní plachtě.
Odpověď c)na lodním tělese a na povinné výstroji plavidla.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

Správná odpověď a)optická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
Odpověď b)nejméně jeden světlomet v přední části plavidla.
Odpověď c)radiolokační zařízení.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVrcholovým světlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď c)jasné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5°.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaBočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5°.
Odpověď b)silné zelené světlo na levém boku a silné červené světlo na pravém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5°.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo a obyčejné červené světlo na bocích plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5°.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaZáďovým světlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď b)silné žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)obyčejné nebo jasné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5°.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSvětlem viditelným ze všech stran se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360°.
Odpověď b)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 380°.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaRozměry tabulí a vlajek, předepsané v pravidlech plavebního provozu jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, mají-li rozměry u malých plavidel:

Správná odpověď a)minimálně 0,6 m x 0,6 m.
Odpověď b)minimálně 0,5 m x 0,5 m.
Odpověď c)minimálně 0,4 m x 0,4 m.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaBalóny a kužele, předepsané v pravidlech plavebního provozu:

Správná odpověď a)mohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď b)nesmějí být nahrazovány jinými upravenými předměty.
Odpověď c)smějí být nahrazeny předměty, které mají při pohledu z dálky stejnou barvu.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Správná odpověď a)pouze jedno obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)pouze boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)bílé světlo viditelné ze všech stran pouze v případě, přibližují-li se jiná plavidla.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)dvě vrcholová světla, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholová světla v počtu vlečených nebo bočně svázaných plavidel, boční světla a záďové světlo.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové a záďové světlo.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové světlo a záďové světlo.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka nepřesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo, musí kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo.
Odpověď c)boční světla sdružená v jedné svítilně a záďové světlo.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo, musí kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
Odpověď c)dvě obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran, umístěná nad sebou.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace v noci signalizovat:

Správná odpověď a)červeným nebo bílým světlem kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly 1 m nad sebou.
Odpověď b)červeným a zeleným světlem pohybujícími se proti sobě ve svislém směru nebo dvěma červenými světly, z nichž jedno je na přídi a jedno na zádi.
Odpověď c)jedním, dvěma nebo třemi modrými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými na hlavním stěžni.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojní pohon, musí nést:

Správná odpověď a)černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
Odpověď b)žlutý balón.
Odpověď c)bílou vlajku s vodorovným červeným pruhem uprostřed.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace za dne signalizovat:

Správná odpověď a)kýváním červenou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma černými balóny umístěnými 1 m nad sebou tak, aby byly viditelné ze všech stran.
Odpověď b)kýváním bílou vlajkou v půlkruhu nebo kroužením dvou žlutých balónů.
Odpověď c)kýváním černou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma bílými balóny umístěnými vedle sebe tak, aby byly viditelné z obou stran plavidla.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo mající přednost při proplouvání místy s určeným pořadím proplouvání, musí za dne nést:

Správná odpověď a)červený plamenec umístěný v přední části plavidla.
Odpověď b)červenou vlajkou umístěnou na zádi plavidla.
Odpověď c)červenou vlajkou s bílým vodorovným pruhem uprostřed umístěnou v přední části plavidla.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Správná odpověď a)obyčejným blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)obyčejným blikavým bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď c)obyčejným blikavým červeným světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)rychlým pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
Odpověď b)dvojitým žlutým kuželem umístěným tak, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)vyvěšením modrého kuželu vrcholem dolů.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením světlem.
Odpověď b)vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na tom boku plavidla, kde je plavební dráha volná.
Odpověď c)zvukovým signálem sestávajícím ze spojení znaků ••• - - - •••(SOS) podle Morseovy abecedy.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
Odpověď b)třemi silnými zelenými světly viditelnými ze všech stran, rozmístěnými do tvaru rovnostranného trojúhelníku na předním stěžni.
Odpověď c)černým kouřem zapálené gumy vhozené na hladinu vody.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků ••• - - - ••• (SOS) podle Morseovy abecedy.
Odpověď b)dvěma světlomety nastavenými vzhůru, jejichž paprsky svírají úhel 90o a na obloze vytvářejí písmeno "X".
Odpověď c)vyléváním hořícího dehtu nebo oleje na hladinu vody, po směru proudu.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
Odpověď b)pochodněmi se zeleným nebo modrozeleným světlem.
Odpověď c)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. černý déšť.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)musí opakovat řady úderů na zvon nebo dávat dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)musí dávat 1 řadu úderů na zvon opakující se v intervalech ne delších než 1 minutu.
Odpověď c)musí dávat zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" opakující se v intervalech ne delších než 1 minutu.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOpakované řady úderů na zvon nebo řadu dlouhých zvukových signálů dává:

Správná odpověď a)plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
Odpověď b)plavidlo plující v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď c)převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaŘada úderů na zvon ve smyslu pravidel plavebního provozu trvá:

Správná odpověď a)4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)8 sekund, nesmí být nahrazena jiným způsobem.
Odpověď c)12 sekund, může být nahrazena jasným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran, ve stejné časové délce.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSměrem proti proudu" vodní cesty se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)směr k prameni toku.
Odpověď b)směr od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)směr od pramene toku.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVysokorychlostní plavidla a malá plavidla plující mimo výtlačný režim:

Správná odpověď a)ponechají vždy všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)mají přednost v plavbě před všemi ostatními plavidly, která jim musí ponechat dostatek místa, aby nemusela měnit směr ani rychlost plavby.
Odpověď c)ponechají ostatním plavidlům dostatek místa po svém levém boku, případně si od nich vyžádají změnu směru nebo rychlosti plavby.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Správná odpověď a)nemění směr nebo rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí kolize přivodit.
Odpověď b)musí změnit směr nebo rychlost plavby tak, aby míjení proběhlo levými boky.
Odpověď c)mohou směr nebo rychlost plavby změnit pouze plavidla, plující proti proudu.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Správná odpověď a)plavidlo, které má druhé plavidlo na pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě a vyhne se křížení směrů plavby před jeho přídí.
Odpověď b)plavidlo, které má druhé plavidlo na levém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě a změní směr plavby vpravo.
Odpověď c)plavidlo, které připlouvá z pravého boku, se vyhne, sníží rychlost nebo zastaví.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaKříží-li se dráhy malých plavidel, malá plavidla bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet, uvolní dráhu:

Správná odpověď a)malým plavidlům plujícím pomocí plachet.
Odpověď b)všem ostatním malým plavidlům.
Odpověď c)plavidlům s vlastním pohonem.
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
Odpověď b)jednu řadu úderů na zvon nebo kovu o kov, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
Odpověď c)řada velmi krátkých zvuků, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, které musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.
Odpověď c)tři dlouhé zvuky, pozoruje-li v protisměru plavidlo, musí tento zvukový signál opakovat, než plavidlo plující v protisměru odpoví signálem "tři krátké zvuky".
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny:

Správná odpověď a)zůstane stát pod úžinou a vyčká, až plavidlo po proudu úžinou propluje.
Odpověď b)vpluje do úžiny a propluje jí jí v co možná nejkratší době.
Odpověď c)vpluje do úžiny, při potkávání s jiným plavidlem dá signál "řada velmi krátkých zvuků".
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJe-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

Správná odpověď a)aby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, které představují nejmenší nebezpečí.
Odpověď b)aby mohlo plavidlo plující proti proudu z úžiny vycouvat.
Odpověď c)aby se mohla plavidla potkat levými boky.
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaZpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

Správná odpověď a)řadou velmi krátkých zvuků.
Odpověď b)řadou krátkých zvuků.
Odpověď c)řadou dlouhých zvuků.
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPředjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

Správná odpověď a)s předjížděním není spojeno nebezpečí.
Odpověď b)předjíždějící plavidlo je rychlejší než plavidlo předjížděné.
Odpověď c)předjížděné plavidlo pluje pomaleji než plavidlo předjíždějící.
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPředjížděné malé plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění:

Správná odpověď a)a přiměřeně sníží rychlost plavby, aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí a dostatečně rychle a nenarušilo plavbu ostatních plavidel.
Odpověď b)a sníží rychlost plavby, zastaví nebo zůstane stát při břehu, aby předjíždění proběhlo dostatečně rychle.
Odpověď c)a přepluje co nejblíže k pravému břehu, aby vytvořilo předjíždějícímu plavidlu dostatek místa při levém břehu a byla tak zachována bezpečnost a náležitý pořádek v plavbě.
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPředjíždějící plavidlo míjí předjížděné plavidlo zpravidla po jeho levém boku:

Správná odpověď a)není-li s předjížděním spojeno nebezpečí kolize, může být předjíždění uskutečněno i po pravé straně předjížděného plavidla.
Odpověď b)předjíždění po pravém boku předjížděného plavidla je zakázáno.
Odpověď c)pouze v pravotočivém oblouku může být předjíždění uskutečněno po pravé straně předjížděného plavidla.
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři předjíždění malých plavidel plachetnicí, umožní předjížděná plavidla předjetí:

Správná odpověď a)po své návětrné straně.
Odpověď b)po své závětrné straně.
Odpověď c)po svém pravém boku.
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSignál "pět krátkých zvuků" daný plavidlem, které není malým, znamená:

Správná odpověď a)předjíždění, s ohledem na možnost nebezpečí kolize, nelze uskutečnit.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď c)stroj má zpětný chod.
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úseku s přikázaným směrem plavby, plavidla:

Správná odpověď a)plující proti proudu sníží rychlost a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.
Odpověď b)plující po proudu zvýší rychlost plavby tak, aby nedonutila plavidla plující proti proudu snížit rychlost nebo zastavit.
Odpověď c)plující v obou směrech plavby zvýší nebo sníží rychlost plavby a případně zastaví, aby neohrozila bezpečnost plavby plavidla plujícího v protisměru.
 
č. 96 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistil, že pohyb ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí:

Správná odpověď a)a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)přestože ostatní plavidla budou muset změnit směr nebo snížit rychlost plavby.
Odpověď c)protože vůdci ostatních plavidel jsou povinni upravit směr a rychlost plavby nebo zastavit.
 
č. 97 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava, na svůj záměr včas upozorní signálem:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď c)dva krátké zvuky, za kterými následuje jeden dlouhý zvuk.
 
č. 98 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky.
Odpověď c)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk.
 
č. 99 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla mohou plout vedle sebe:

Správná odpověď a)jen je-li k tomu dostatečný prostor a nevytvoří-li se tím překážka nebo nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)jen pokud jim to umožní plavební značení, přičemž ostatní plavidla musí dbát, aby neomezila ani neohrozila tento způsob plavby.
Odpověď c)jen pokud je mezi plavidly plovoucí odrazník, který musí být plovoucí, aby se předešlo poškození boků plavidel.
 
č. 100 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNese-li plavidlo více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel vrcholem dolů a nejedná se o předjíždění nebo potkávání, je třeba plout ve vzdálenosti:

Správná odpověď a)více než 50 m od tohoto plavidla.
Odpověď b)více než 25 m od tohoto plavidla.
Odpověď c)více než 10 m od tohoto plavidla.
 
č. 101 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za ním lze jen:

Správná odpověď a)s výslovným souhlasem jeho vůdce.
Odpověď b)s povolením plavebního úřadu.
Odpověď c)pokud je plavební dráha dostatečně široká.
 
č. 102 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaAby se zabránilo škodám na stojících nebo plujících plavidlech nebo na stavbách na vodní cestě, musí plavidlo:

Správná odpověď a)upravit rychlost plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání.
Odpověď b)vypnout chod motorů a bezpečně proplout setrvačností co nejdále od těchto plavidel nebo staveb.
Odpověď c)snížit rychlost plavby, která nesmí být vyšší než 5 km/hodinu vůči těmto plavidlům nebo stavbám.
 
č. 103 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo sníží včas rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)před vjezdem do přístavu
Odpověď b)při proplouvání mostním polem.
Odpověď c)při předjíždění ostatních plavidel.
 
č. 104 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají.
Odpověď b)v blízkosti plavidel plujících samotíží.
Odpověď c)v blízkosti vyhrazených ploch pro vodní lyžování.
 
č. 105 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích.
Odpověď b)v blízkosti převozních lodí, které plují volně.
Odpověď c)v plochách, která jsou vyhrazena pro vodní lyžování.
 
č. 106 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti převozních lodí, které neplují volně.
Odpověď b)v blízkosti mostů nebo lávek přes vodní cestu.
Odpověď c)v blízkosti podélných nebo příčných hrázek regulace vodní cesty.
 
č. 107 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaBlokuje-li lano převozní lodě plavební dráhu:

Správná odpověď a)mohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď b)musí připlouvající plavidla včas zastavit a zůstat stát tak dlouho, dokud plavební dráha nebude volná a převozní loď nedá zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď c)nesmějí připlouvající plavidla používat akustické signalizace, aby si tím vynutila uvolnění plavební dráhy.
 
č. 108 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červenými tabulemi s vodorovným bílým pruhem uprostřed, je proplutí těmito mostními poli:

Správná odpověď a)zakázáno.
Odpověď b)zakázáno, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)zakázáno, zákaz se nevztahuje na malá plavidla bez vlastního pohonu a bez plachet.
 
č. 109 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena nad profilem jednou nebo dvěma žlutými tabulemi:

Správná odpověď a)proplouvá se přednostně těmito mostními poli.
Odpověď b)musí se proplouvat těmito mostními poli.
Odpověď c)proplouvat těmito mostními poli je zakázáno.
 
č. 110 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění možné:

Správná odpověď a)jen na zvláštní pokyn obsluhy mostu.
Odpověď b)až po otevření mostu pro proplutí.
Odpověď c)je-li pro předjíždění dostatečná šířka mostního pole.
 
č. 111 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNeproplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými, proplavení probíhá v pořadí:

Správná odpověď a)v jakém plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel.
Odpověď b)jaké určí obsluha plavební komory.
Odpověď c)v jakém se plavidla ohlásila obsluze plavební komory.
 
č. 112 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVplouvání do plavebních komor se řídí:

Správná odpověď a)ve dne i v noci optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory.
Odpověď b)ve dne i v noci pomocí radiotelefonního spojení.
Odpověď c)ve dne optickými signály osazenými alespoň na jedné straně plavební komory a v noci pomocí radiotelefonního spojení.
 
č. 113 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaDvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověď a)vplutí není možné, plavební komora není v provozu.
Odpověď b)vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
Odpověď c)vplutí není možné, bude proplaveno plavidlo s předností v plavbě.
 
č. 114 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověď a)vplutí není možné, plavební komora je zavřena.
Odpověď b)vplutí do plavební komory je možné pouze na vlastní nebezpečí.
Odpověď c)vplutí není možné, plavební komora není v provozu.
 
č. 115 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověď a)vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
Odpověď b)vplutí je možné, plavební komora je připravena k proplavování.
Odpověď c)proplavování plavební komorou je omezeno, proplaví se jenom jedno plavidlo.
 
č. 116 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověď a)vplutí je možné.
Odpověď b)vplutí je omezeno, v plavební komoře je překážka.
Odpověď c)vplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
 
č. 117 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Správná odpověď a)zajistí poslech na kmitočtovém kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.
Odpověď b)vypne tuto stanici, aby nemohlo dojít k rušení v radiotelefonní síti dané plavební komory.
Odpověď c)přeladí na kmitočtový kanál pro tísňové volání a je na příjmu po celou dobu proplavování.
 
č. 118 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno nebo dvě červená světla osazená na plavební komoře, při vyplouvání znamená, že:

Správná odpověď a)vyplutí není možné.
Odpověď b)vyplutí není možné, výjimku ze zákazu může povolit obsluha plavební komory.
Odpověď c)vyplutí není možné, jsou-li však vrata plavební komory již pootevřena, smějí vyplout malá plavidla.
 
č. 119 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaProplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

Správná odpověď a)vplují do plavební komory až po těchto plavidlech.
Odpověď b)vplují do plavební komory před těmito plavidly.
Odpověď c)vplují do plavební komory v pořadí, ve kterém připlula do míst určených pro čekání plavidel.
 
č. 120 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel nelze:

Správná odpověď a)předjíždět.
Odpověď b)se potkávat.
Odpověď c)se potkávat a předjíždět.
 
č. 121 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNení-li plavební komora osazena signálními světly nebo nejsou-li tato světla funkční:

Správná odpověď a)nelze vplout do plavební komory nebo vyplout z ní bez pokynu obsluhy plavební komory.
Odpověď b)lze vplout do plavební komory a vyplout z ní jen s největší opatrností.
Odpověď c)je vplutí do plavební komory a vyplutí z ní možné, nejsou-li v obvodu plavební komory zjevné překážky.
 
č. 122 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaKotvy plavidel musí být zdviženy:

Správná odpověď a)úplně v plavebních komorách, ale i v místech určených pro čekání u plavebních komor, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.
Odpověď b)do úrovně hladiny vody v plavebních komorách a v místech určených pro čekání u plavebních komor, aby je bylo možno v případě potřeby snadno použít.
Odpověď c)pokud nejsou použity k zakotvení v plavební komoře nebo v místě pro čekání u plavebních komor.
 
č. 123 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři vplouvání do plavebních komor plavidla:

Správná odpověď a)sníží rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel.
Odpověď b)vplouvají a vyvazují se tak rychle, aby nezdržovala ostatní plavidla vplouvající do plavební komory.
Odpověď c)plují nejnižší povolenou rychlostí, která je pro plavbu v obvodu plavebních komor stanovena na 3 km/h.
 
č. 124 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJsou-li na zdech plavební komory vyznačené meze vyznačených stání:

Správná odpověď a)stojí plavidla v mezích těchto stání.
Odpověď b)udržují se plavidla v mezích těchto stání, pokud jim to práce s lany v plavební komoře dovolí.
Odpověď c)smějí vyznačené meze přesahovat jenom plavidla, která jsou proplavována z horní vody.
 
č. 125 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPoužití odrazníků v plavební komoře:

Správná odpověď a)je nezbytné, jsou-li odrazníky použité na plavidle snímatelné, musí být plovoucí.
Odpověď b)není na plavidle třeba.
Odpověď c)je na plavidle zakázáno, pokud jsou plovoucí.
 
č. 126 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalá plavidla v plavebních komorách:

Správná odpověď a)udržují bezpečný odstup od ostatních plavidel.
Odpověď b)zachovávají vzdálenost nejméně 5 m od ostatních plavidel.
Odpověď c)zajišťují boční odstup od stěn plavebních komor pomocí háčků nebo okovaných bidel.
 
č. 127 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřednost při proplavení plavební komorou mají plavidla:

Správná odpověď a)která signalizují modrým blikavým světlem, viditelným ze všech stran.
Odpověď b)která signalizují žlutým světlem, viditelným ze všech stran.
Odpověď c)která nesou modré světlo, viditelné ze všech stran.
 
č. 128 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřednost při proplavení plavební komorou mají plavidla, která nesou:

Správná odpověď a)na přídi červený plamenec.
Odpověď b)na stěžni modrý kužel vrcholem dolů.
Odpověď c)tuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu.
 
č. 129 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři plavbě za snížené viditelnosti plavidlo:

Správná odpověď a)přizpůsobí rychlost plavby stavu viditelnosti, místním podmínkám a provozu ostatních plavidel.
Odpověď b)zvýší rychlost plavby tak, aby v co nejkratším čase doplulo do nejbližšího přístavu.
Odpověď c)musí po svém pravém boku ponechat dostatek místa pro případné potkávání.
 
č. 130 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři zastavení z důvodu snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)ponechá plavidlo plavební dráhu podle možnosti volnou.
Odpověď b)opakuje plavidlo řady úderů na zvon.
Odpověď c)nesmějí být na plavidle cestující.
 
č. 131 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo plující za snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)má nastavenou rádiovou stanici na kmitočtovém kanálu pro spojení mezi plavidly.
Odpověď b)nesmí používat rádiovou stanici.
Odpověď c)nemusí být rádiovou stanicí vybaveno.
 
č. 132 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaDostane-li se malé plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, a pluje bez pomocí radiolokátoru:

Správná odpověď a)může při zachování zvláštní pozornosti doplout na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.
Odpověď b)může pokračovat v plavbě bez zvláštních omezení.
Odpověď c)musí zůstat stát u pravého břehu.
 
č. 133 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru dává signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, opakující se v intervalech ne delších než jedna minuta.
Odpověď b)jeden dlouhý zvuk mezi dvěma krátkými zvuky, tento signál se opakuje v intervalu delším než 1 minuta.
Odpověď c)jeden krátký zvuk, který opakuje v minutových intervalech
 
č. 134 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaProvozovat vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je:

Správná odpověď a)zakázáno v noci nebo za snížené viditelnosti.
Odpověď b)povoleno ve dne nebo v noci při dobrém osvětlení.
Odpověď c)povoleno v noci, ale zakázáno při snížené viditelnosti.
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaS vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je:

Správná odpověď a)schopna obsluhovat vlečné zařízení a sledovat lyžaře.
Odpověď b)oprávněna předávat vůdci plavidla pokyny lyžaře.
Odpověď c)rovněž vůdcem plavidla a zároveň je držitelem průkazu vodního lyžaře.
 
č. 136 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo vlekoucí vodního lyžaře se smí pohybovat:

Správná odpověď a)jen ve vymezené vodní ploše určené a vyznačené pro vodní lyžování.
Odpověď b)v úsecích vodních cest, určených a vyznačených pro vodní sporty.
Odpověď c)pouze v plavební dráze, vyznačené pro provozování plavby.
 
č. 137 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVlečné lano při vodním lyžování nesmí být vlečeno za plavidlem:

Správná odpověď a)pokud se ho nedrží vodní lyžař.
Odpověď b)není-li toto lano plovoucí.
Odpověď c)jestliže délka lana přesahuje 10 m.
 
č. 138 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které zajišťuje činnost pod vodní hladinou a signalizuje tuhou maketou vlajky "A", musejí všechna plavidla zachovávat bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověď a)alespoň 50 m.
Odpověď b)25 m.
Odpověď c)více než 10 m.
 
č. 139 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla stojí tak blízko břehu, jak jim to dovoluje:

Správná odpověď a)jejich ponor a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela proplouvání jiných plavidel.
Odpověď b)jejich šířka, ale aby zejména mezi břehem a plavidlem nebyla s ohledem na provoz ostatních plavidel bezpečnostní vzdálenost větší než 3 m.
Odpověď c)délka přechodové lávky, zvláště pak s ohledem na bezpečnost posádky a ostatních osob na plavidle ve vztahu k jejímu sklonu.
 
č. 140 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaStojící plavidla kotví nebo se vyvazují tak:

Správná odpověď a)aby nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)aby způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu, vyznačeném na příslušném plavebním znaku.
Odpověď c)aby jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po přechodové lávce.
 
č. 141 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

Správná odpověď a)plavidla nesmí stát.
Odpověď b)nesmí stát plavidla, která nejsou malými.
Odpověď c)nesmí plavidla stát, pokud je šířka plavební dráhy zúžena mostními pilíři nebo stožáry vysokého napětí.
 
č. 142 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVe vjezdech do přítoků a výjezdech z nich a ve vjezdech do přístavů:

Správná odpověď a)plavidla nesmí stát.
Odpověď b)nesmí stát plavidla, která nejsou malými.
Odpověď c)nesmí plavidla, kromě plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic, stát.
 
č. 143 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úsecích vyznačených obratišť nesmí stát:

Správná odpověď a)všechna plavidla.
Odpověď b)plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď c)kromě malých plavidel, všechna ostatní plavidla.
 
č. 144 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je stání na kotvě zakázáno signálním znakem zákaz kotvení:

Správná odpověď a)nesmějí plavidla kotvit na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.
Odpověď b)nesmějí plavidla kotvit ani na protilehlé straně, než je tento znak umístěn.
Odpověď c)mohou plavidla zakotvit teprve po té, kdy rychlost plavby byla znatelně zpomalena zpětným chodem strojního pohonu.
 
č. 145 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je vyvazování zakázáno signálním znakem zákaz vyvazování ke břehu:

Správná odpověď a)nesmějí se plavidla vyvazovat na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.
Odpověď b)nesmějí se plavidla vyvazovat ani na protilehlé straně, než je tento znak umístěn.
Odpověď c)se nesmějí vyvazovat pouze plavidla s větším ponorem než je v tomto úseku povolen.
 
č. 146 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel se nepoužívají:

Správná odpověď a)předměty, které neumožňují dostatečně pevné zajištění plavidla, zejména stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
Odpověď b)zejména stromy, zábradlí, sloupy, pilíře nebo patníky, pokud se před uvázáním lana neochrání obložením, obalením nebo vyztužením.
Odpověď c)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, jen je-li břeh vybaven dostatečně pevným vyvazovacím zařízením.
 
č. 147 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaStromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla se nepoužívají pro:

Správná odpověď a)vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď b)vyvazování plavidel, lze je v případě potřeby využít pro uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď c)uvolňování nasedlých plavidel, lze je však využít pro vyvazování malých plavidel.
 
č. 148 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV místech stání označených signálním znakem "povolené stání", mohou plavidla stát:

Správná odpověď a)jen na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.
Odpověď b)i na protilehlé straně, než je tento znak umístěn.
Odpověď c)v celé šířce plavební dráhy.
 
č. 149 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které za stání nese dva modré kužele vrcholy dolů nebo dvě modrá světla, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 50 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 25 m a více.
Odpověď c)ve vzdálenosti asi 10 m.
 
č. 150 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které za stání nese jeden modrý kužel vrcholem dolů nebo jedno modré světlo, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 10 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti větší než 5 m.
Odpověď c)u boku takového plavidla, pro malé plavidlo se minimální vzdálenost nestanoví.
 
č. 151 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které za stání nese tři modré kužele vrcholy dolů nebo tři modrá světla, smí malé plavidlo stát v minimální vzdálenosti:

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)10 m.
 
č. 152 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaK vlečení, tlačení nebo vedení malých plavidel v bočně svázané sestavě se použije:

Správná odpověď a)plavidlo, s takovým výkonem strojů, aby byla zajištěna náležitá manévrovací schopnost sestavy.
Odpověď b)malé plavidlo s výkonem motoru nejméně 110 kW, schopné sestavu zastavit i po proudu.
Odpověď c)malé plavidlo s tříčlennou posádkou, aby mohla být sestava bezpečně proplavena i plavební komorou.
 
č. 153 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaAby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu, je povinen zajistit:

Správná odpověď a)vůdce malého plavidla.
Odpověď b)vlastník malého plavidla nebo jeho provozovatel.
Odpověď c)každý člen posádky malého plavidla.
 
č. 154 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo bez vlastního pohonu nebo plachetnice obepluje koupající se osobu:

Správná odpověď a)ve vzdálenosti alespoň 3 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti alespoň 10 m.
Odpověď c)ve vzdálenosti alespoň 50 m.
 
č. 155 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo přibližující se ke koupající se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak:

Správná odpověď a)aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem.
Odpověď b)aby malé plavidlo zůstalo mezi koupajícím se a nejbližším břehem.
Odpověď c)aby břeh zůstal po pravém a koupající se po levém boku plavidla.
 
č. 156 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo s vlastním pohonem obepluje koupající se osobu ve vzdálenosti alespoň:

Správná odpověď a)10 m.
Odpověď b)50 m.
Odpověď c)3 m
 
č. 157 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalá plavidla při křížení směru plavby jiným než malým plavidlům, udržují vždy bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověď a)odpovídající nejméně dvojnásobku délky těchto plavidel.
Odpověď b)která je nejméně 200 m.
Odpověď c)alespoň to 50 m před plavidly plujícími proti proudu a 250 m před plavidly plujícími po proudu.
 
č. 158 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo musí udržovat od zádě plavidla, které nese v noci na stěžni tři zelená světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověď a)alespoň 1000 m.
Odpověď b)nejméně 100 m.
Odpověď c)10 m.
 
č. 159 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo musí udržovat od plavidla, které nese za dne na stěžni černý balón, pod ním černý dvojitý kužel a pod ním černý balón, bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověď a)alespoň 50 m.
Odpověď b)nejméně 10 m.
Odpověď c)1 000 m.
 
č. 160 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavbu, při níž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní plavbě, lze provozovat:

Správná odpověď a)ve vymezené části vodní cesty plavebním značením.
Odpověď b)jenom na vodních cestách s omezeným plavebním provozem.
Odpověď c)na všech nesledovaných vodních cestách.
 
č. 161 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJe-li u vymezené vodní plochy pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Správná odpověď a)je vodní plocha právě využívaná vodními lyžaři a vplouvat do této plochy je zakázáno plavidlům, k jejichž provozu nebyla určená.
Odpověď b)vodní plocha není využívaná vodními lyžaři, lze jí proplouvat.
Odpověď c)na vymezené vodní ploše je již překročen nejvyšší povolený počet plavidel, vplutí dalším plavidlům je zakázáno.
 
č. 162 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřed dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)umístit plavidlo do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa.
Odpověď b)řádně plavidlo zakotvit nebo vyvázat v přístavu nebo v přístavišti a pravidelně sledovat vývoj vodních stavů.
Odpověď c)upravit rychlost své plavby tak, aby do 6 hodin od vyhlášení zastavení plavby, doplul na nejbližší bezpečné místo.
 
č. 163 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla musí být na přehradních zdržích vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo na vhodná místa, umožňující převazování plavidel:

Správná odpověď a)před zimním obdobím.
Odpověď b)v období, kdy vydatný déšť trvá déle než sedm dnů.
Odpověď c)pokud nemůže být plavidlo pod dohledem.
 
č. 164 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNení-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, tam kde jsou stanoveny nejvyšší povolené rychlosti plavby:

Správná odpověď a)smí plout pouze rychlostí, odpovídající výtlačnému režimu plavby.
Odpověď b)nesmí plout.
Odpověď c)může být jenom vlečeno, tlačeno nebo vedeno v bočně svázané sestavě.
 
č. 165 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je koupání a potápění zakázáno:

Správná odpověď a)do vzdálenosti 100 m od mostu, přístaviště nebo překladiště.
Odpověď b)do vzdálenosti 150 m na obě strany od mostu, přístavního můstku veřejné lodní dopravy nebo překladiště.
Odpověď c)200 m od mostu, 150 m od přístavního můstku a 100 m od překladiště.
 
č. 166 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaKoupání a potápění je zakázáno:

Správná odpověď a)v plavební komoře a ve vodní ploše nad a pod plavební komorou až k místu, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení, nebo v plavebních kanálech.
Odpověď b)v plavební komoře, v blízkosti jezu a na přehradní nádrži s provozem plavidel, která nejsou malými.
Odpověď c)všude tam, kde není koupání a potápění povoleno signálním znakem koupání a potápění povoleno.
 
č. 167 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, jehož délka je menší než 20 m, je na něm povoleno přepravovat více než 12 cestujících, a pluje s cestujícími na palubě:

Správná odpověď a)se nepoužije v tlačné, vlečné nebo bočně svázané sestavě.
Odpověď b)nese v noci žluté světlo a ve dne žlutý kužel tak vysoko, aby byly viditelné ze všech stran.
Odpověď c)má přednost při proplouvání plavební komorou a jinými místy s řízeným provozem.
 
č. 168 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPravidla o proplouvání plavebními komorami platí v celém obvodu plavební komory:

Správná odpověď a)až k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
Odpověď b)až k hlavě dělicí hráze nebo dělicí zdi, která odděluje plavební kanál od vodního toku.
Odpověď c)až k místu, kde končí kanalizovaný úsek a začíná regulovaný úsek sledované vodní cesty.
 
č. 169 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavební komora nesmí být použita ke stání plavidla:

Správná odpověď a)přes noc nebo na delší dobu.
Odpověď b)přes den nebo na delší dobu, v noci pak může být použita ke stání plavidla jen se souhlasem obsluhy plavební komory.
Odpověď c)pokud není toho dne ještě ukončen plavební provoz.
 
č. 170 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVýstup a nástup cestujících na plavidlo v plavební komoře je možný:

Správná odpověď a)jen se souhlasem obsluhy plavební komory.
Odpověď b)jen s vědomím vůdce plavidla a po jeho pokynu.
Odpověď c)jen v naléhavých případech.
 
č. 171 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo plavebním úřadem přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 172 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď b)námořní plavidlo připlouvající právě z moře nebo vyplouvající na moře.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 173 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 174 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
Odpověď b)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď c)plavidlo vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 175 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)převozní plavidlo, které nepluje volně.
 
č. 176 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo nebo plavidla vlečená jedním nebo několika remorkéry.
Odpověď b)loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď c)plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při břehu.
 
č. 177 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)tlačná sestava.
Odpověď b)vlečná sestava.
Odpověď c)bočně svázaná sestava.
 
č. 178 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)bočně svázaná sestava.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)vlečná sestava.
 
č. 179 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla může nést:

Správná odpověď a)plachetnice, která není malým plavidlem.
Odpověď b)každá plachetnice.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem.
 
č. 180 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)malé plavidlo bez vlastního pohonu.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 181 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo, které vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo.
Odpověď b)samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
 
č. 182 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)každé malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď c)malé plavidlo, které vleče jiné malé plavidlo.
 
č. 183 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla.
Odpověď b)pouze vlečená malá plavidla.
Odpověď c)převozní loď, která nepluje volně.
 
č. 184 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)každá plachetnice.
Odpověď c)malé plavidlo, plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 185 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, která je malým plavidlem a jejíž délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)plachetnice, která je malým plavidlem a jejíž délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)každé plující malé plavidlo.
 
č. 186 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, jejíž délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
 
č. 187 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
Odpověď b)samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem do výkonu 5,4 kW.
Odpověď c)samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu s plochou plachet do 10 m2.
 
č. 188 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď b)vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená plachetnice, která je malým plavidlem.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem.
 
č. 189 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď b)malé plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plachetnice, nepřesahuje-li délku 7 m.
 
č. 190 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento dvojitý kužel nese:

Správná odpověď a)plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
Odpověď b)plavidlo, které při dezinfekci může ohrozit zdraví a životy lidí.
Odpověď c)vlečené plavidlo nebo plavidlo na konci sestavy.
 
č. 191 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
Odpověď b)volně plující převozní loď.
Odpověď c)plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
 
č. 192 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
Odpověď b)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 193 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 194 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
Odpověď c)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 195 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)loďka nebo plovák nesoucí vodící lano převozní lodě.
Odpověď b)vyvázané a zakotvené plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo právě zajišťující činnost potápěčů pod vodní hladinou.
 
č. 196 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 197 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 198 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaKývání červeným světlem v půlkruhu (na malém plavidle lze bílým světlem), znamená:

Správná odpověď a)plavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc.
Odpověď c)předjetí není možné s ohledem na ostatní provoz plavidel.
 
č. 199 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaKývání červenou vlajkou v půlkruhu znamená:

Správná odpověď a)plavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc.
Odpověď c)plavidlo, které má oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 200 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné věci.
Odpověď c)volně plující převozní loď, které vyžaduje přednost v plavbě.
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo zabývající se rybolovem.
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento plamenec nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má oprávnění přednostního proplutí.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné látky.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 203 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď b)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď c)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
 
č. 204 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)speciální síť použitá při zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)ochranná síť potápěčů při práci pod hladinou vody.
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověď a)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)síť použitá při zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)ochranná síť potápěčů při práci pod hladinou vody.
 
č. 206 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě a lze je obeplout z obou stran.
Odpověď b)volně plující převozní loď stojící na svém stanovišti, která právě ukončila provoz.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, proplutí není možné.
 
č. 207 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě, které lze obeplout z obou stran.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně a stojí na svém stanovišti.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost a lze je obeplout po straně, kde spuštěná kotva nevytváří překážku v plavbě.
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě, které lze obeplout po jedné straně.
Odpověď b)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování a vyžaduje přistání pomocného plavidla k levému boku.
 
č. 209 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto vlajky nebo tabule nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo nasedlé či potopené plavidlo, které lze obeplout, ale vyžaduje ochranu před vlnobitím.
Odpověď b)plavidlo vykonávající sondážní či měřící operace na místě nebo plavidlo při rybolovu, která nelze obeplout.
Odpověď c)plavidlo, které vleče kotvy lana nebo řetězy a vyžaduje ochranu před sáním a vlnobitím plavidel.
 
č. 210 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto vlajky nebo tabule nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo nasedlé či potopené plavidlo, které lze obeplout po jedné straně, ale vyžadují ochranu před vlnobitím.
Odpověď b)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace, znemožňující proplutí ostatních plavidel.
Odpověď c)plavidlo při rybolovu, které vleče rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení a které je možné obeplout z pravé strany.
 
č. 211 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, jehož vhozené kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)jenom plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nesou:

Správná odpověď a)kotvy plavidel, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)kotvy použité k zakotvení plavidel.
Odpověď c)všechny kotvy plavidel.
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo plavebního úřadu, Policie ČR, obecní policie, Celní správy a plavidlo složek integrovaného záchranného systému.
Odpověď b)plavidlo přepravující nebezpečné věci, vyžadující zvláštní pozornost v plavbě.
Odpověď c)plavidlo, které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům nebo plavidlo, které vykonává práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 214 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Správná odpověď a)zákaz bočního stání plavidel, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
Odpověď b)zákaz stání jiných plavidel, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
Odpověď c)zákaz stání před přídí a zádí plavidla všech malých plavidel, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které je vážně poškozeno nebo se účastní záchranných prací, ztratilo manévrovací schopnost nebo má povolení plavebního úřadu.
Odpověď b)malé plavidlo, stojí-li mimo přístav, vyhrazené přístaviště nebo kotviště.
Odpověď c)každé plavidlo, které pro povahu své činnosti nebo druh nákladu musí být chráněno před kolísáním vodní hadiny.
 
č. 216 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto tabuli může použít:

Správná odpověď a)plavidlo, které se účastní záchranných prací.
Odpověď b)plavidlo, jehož domovským přístavem je Polská republika.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 217 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo lodivodské služby.
Odpověď c)vysokorychlostní plavidlo.
 
č. 218 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď b)osobní hotelová loď, jejíž celková délka přesahuje 110 m.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 219 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď b)tlačná sestava stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
Odpověď c)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 220 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
Odpověď c)plavidlo, které vyžaduje za plavby ochranu před vlnobitím.
 
č. 221 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto kužele nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď c)plavidlo, které stojí bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
 
č. 222 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo při rybolovu, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla.
Odpověď b)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování, proplutí je možné po boku, na kterém nese bílé světlo.
Odpověď c)stojící plavidlo, jehož kotva může na straně, kde nese bílé světlo, vytvářet nebezpečí pro plavbu.
 
č. 223 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto kužele nese:

Správná odpověď a)plavidlo při rybolovu, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla.
Odpověď b)plavidlo přepravující nebezpečné věci, vyžadující si signalizaci největším počtem černých kuželů.
Odpověď c)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace.
 
č. 224 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo, které vyžaduje potkávání pravými boky.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 225 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 226 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo lodivodské služby.
Odpověď b)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které vyžaduje ochranu před nadměrným vlnobitím.
 
č. 227 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám zastavit plavbu.
 
č. 228 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pluji doprava.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)ukončil jsem plavbu.
 
č. 229 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "2 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)pluji doleva.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)pluji se dvěma plavidly v sestavě.
 
č. 230 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)stroj má zpětný chod.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)pluji plnou silou vpřed.
 
č. 231 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)nejsem schopen manévrování.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)předjetí není možné.
 
č. 232 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 233 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď c)pozor.
 
č. 234 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 235 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "5 krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)předjíždění není možné.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)nejsem schopen manévrování.
 
č. 236 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, za kterým následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)stojím při pravém břehu.
 
č. 237 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď b)pluji doleva.
Odpověď c)stojím při levém břehu.
 
č. 238 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu vyplout z přístavu doprava.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď c)mám v úmyslu ukončit plavbu při pravém břehu.
 
č. 239 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu vplout do přístavu doleva.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď c)mám v úmyslu ukončit plavbu při levém břehu.
 
č. 240 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu přeplout vodní cestu.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 241 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, opakovaný v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo za snížené viditelnosti.
Odpověď b)malé plavidlo plující za snížené viditelnosti po proudu pomocí radiolokátoru.
Odpověď c)plavidlo stojící za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 242 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "2 dlouhé zvuky, opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

Správná odpověď a)sestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
Odpověď b)plavidlo stojící za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)plavidlo stojící za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 243 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 244 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "2 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 245 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál 3 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 246 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz zachovat zvláštní pozornost.
Odpověď c)omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 247 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světlo) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz dát zvukový signál "1 krátký zvuk".
Odpověď c)doporučené proplavování v jenom směru.
 
č. 248 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (vlajka) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)poškozené vyvazovací zařízení.
Odpověď c)zákaz přibližovat se ke stavbě na vodní cestě, na které je vlajka umístěna.
 
č. 249 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvě tabule nad sebou) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)souběžné vodní cesty.
 
č. 250 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvě světla nad sebou) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)připravte se k proplutí.
Odpověď c)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 251 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvě vlajky nad sebou) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)střídavé stání - stání je zakázáno v sudých hodinách.
 
č. 252 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného pro potápěče.
Odpověď b)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru.
Odpověď c)příkaz zachovávat zvláštní pozornost v průjezdném poli mostu.
 
č. 253 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (žlutá bóje, která nese vrcholový znak) znamená:

Správná odpověď a)označení místa sestupu potápěčů, zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje.
Odpověď b)označení místa potopeného plavidla (vrak), proplutí je nožné po pravé straně bóje.
Odpověď c)označení místa na vodní hladině, kde končí vedlejší vodní cesta a začíná hlavní vodní cesta.
 
č. 254 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz předjíždění.
Odpověď b)konec zákazu předjíždění.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 255 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vzájemného předjíždění sestav.
Odpověď b)konec zákazu předjíždění sestav.
Odpověď c)možnost předjíždět po pravém boku předjížděného plavidla.
 
č. 256 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz potkávání a předjíždění.
Odpověď b)zákaz potkávání levými boky.
Odpověď c)konec zákazu potkávání.
 
č. 257 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání na kotvě nebo vyvazování u břehu.
Odpověď b)zákaz zastavení plavidel a plovoucích těles.
Odpověď c)konec zákazu stání nebo zastavení.
 
č. 258 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku v metrech, počítáno od znaku.
Odpověď b)příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost na signálním znaku, v km/h.
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je omezena, číslo na signálním znaku stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech.
 
č. 259 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů.
Odpověď b)povolené kotvení přídí po proudu.
Odpověď c)konec zákazu kotvení.
 
č. 260 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vyvazování ke břehu.
Odpověď b)zákaz stání na kotvě nebo vyvazování ke břehu.
Odpověď c)konec zákazu stání plavidel u břehu, na kterém je signální znak umístěn.
 
č. 261 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz provádět obrat.
Odpověď b)zákaz potkávání malých plavidel s ostatními druhy plavidel.
Odpověď c)zákaz proplutí, ve vyznačeném směru pracují potápěči.
 
č. 262 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď b)zákaz stání pod mostem nebo potrubím.
Odpověď c)pozor, podjezdná výška mostu je omezena.
 
č. 263 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď b)průjezd zakázán.
Odpověď c)příkaz zůstat stát před tímto signálním znakem.
 
č. 264 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby mimo vyznačený prostor v mostním nebo jezovém poli.
Odpověď b)úžina nebo jiné obtížné místo pro plavbu.
Odpověď c)zákaz stání ve vyznačené šířce plavební dráhy.
 
č. 265 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvojice světel) znamená:

Správná odpověď a)proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
Odpověď b)příkaz plout od červeného světla k zelenému světlu.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem plujícím v protisměru.
 
č. 266 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď b)zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď c)konec zákazu plavby malých plavidel s vlastním pohonem.
 
č. 267 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby malých plavidel.
Odpověď b)konec zákazu plavby malých plavidel, koupání a sportovního potápění.
Odpověď c)zákaz koupání a sportovního potápění.
 
č. 268 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vodního lyžování.
Odpověď b)konec zákazu vodního lyžování.
Odpověď c)vodní lyžování je možné jen na vlastní nebezpečí.
 
č. 269 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plachetnic.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního strojního pohonu.
Odpověď c)zákaz plavby sportovních a rekreačních plavidel.
 
č. 270 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel bez vlastního strojního pohonu a která nejsou plachetnicemi.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic.
Odpověď c)zákaz plavby všech malých plavidel.
 
č. 271 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď b)zákaz plavby všech druhů plachetnic.
Odpověď c)zákaz plavby plováků s plachtou a vodního lyžování.
 
č. 272 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)konec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel vysokou rychlostí.
Odpověď b)zákaz plavby malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)zákaz plavby vodních skútrů.
 
č. 273 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz spouštění plavidel na vodu nebo vytahování plavidel z vody.
Odpověď b)zákaz provozu vznášedel a plavby plavidel, plujících vysokou rychlostí.
Odpověď c)lodní výtah není v provozu.
 
č. 274 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby vodních skútrů.
Odpověď b)omezení plavby plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)vyhrazené místo pro vodní sporty.
 
č. 275 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ve směru šipky.
Odpověď b)jednosměrná plavba.
Odpověď c)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 276 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)příkaz plout k levému břehu.
Odpověď c)možnost předjíždět po levém boku předjížděného plavidla.
 
č. 277 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)příkaz plout k pravému břehu.
Odpověď c)možnost předjíždět po pravém boku předjížděného plavidla.
 
č. 278 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)zákaz plout při pravém břehu.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem v protisměru.
 
č. 279 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)dej přednost v plavbě plavidlu v protisměru.
Odpověď c)obousměrný provoz plavidel.
 
č. 280 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)obratiště plavidel.
Odpověď c)zákaz potkávání plavidel.
 
č. 281 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)místo doporučené pro obrat plavidel.
Odpověď c)zákaz potkávání plavidel.
 
č. 282 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď b)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
Odpověď c)příkaz dát zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
 
č. 283 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost uvedenou na signálním znaku, v km/h.
Odpověď b)stání plavidel je povoleno v šířce uvedené na signálním znaku, v metrech.
Odpověď c)šířka plavební dráhy je omezena na hodnotu uvedenou ve znaku, v metrech.
 
č. 284 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz dát zvukový signál.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď c)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
 
č. 285 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě.
 
č. 286 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly plujícími po hlavní vodní cestě.
 
č. 287 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly připlouvajícími po hlavní vodní cestě z levé strany.
 
č. 288 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)plavidla plující po hlavní vodní cestě musí přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby tak, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo přítok.
Odpověď b)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
Odpověď c)povolení proplutí - obecný signální znak.
 
č. 289 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu rádiovou stanici.
Odpověď b)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání vysokorychlostních plavidel.
 
č. 290 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu rádiovou stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď b)nejvyšší počet malých plavidel v místě povoleného stání.
Odpověď c)hloubka v plavební dráze je omezena, pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v decimetrech.
 
č. 291 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)hloubka je omezena, číslo na signálním znaku stanoví hloubku v metrech.
Odpověď b)překážky na dně vodní cesty se vyskytují od říčního kilometru, uvedeném na signálním znaku.
Odpověď c)levobřežní plavební značení začíná ve vzdálenosti uvedené na signálním znaku v kilometrech.
 
č. 292 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)podjezdná výška je omezena, číslo na signálním znaku stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech.
Odpověď b)ponor plavidel je omezen, číslo na signálním znaku stanoví ponor v decimetrech.
Odpověď c)příkaz uvést do provozu rádiovou stanici na kmitočtovém kanálu uvedeném na signálním znaku.
 
č. 293 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena.
Odpověď b)označení pole mostu, kterým se proplouvá přednostně.
Odpověď c)stání plavidel je povoleno při obou stranách vodní cesty.
 
č. 294 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
Odpověď b)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď c)povolení proplutí (obecný znak).
 
č. 295 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 10 m.
Odpověď b)stání povoleno do vzdálenosti 10 m od pravého (levého břehu).
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je zúžena o 10 m.
 
č. 296 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak světlo znamená:

Správná odpověď a)doporučené proplouvání v obou směrech.
Odpověď b)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
Odpověď c)plavební dráha přechází od pravého břehu k levému břehu.
 
č. 297 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTyto signální znaky tabule znamenají:

Správná odpověď a)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
Odpověď b)doporučené proplouvání v obou směrech.
Odpověď c)plavení dráha přechází od levého břehu k pravému břehu.
 
č. 298 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTyto signální znaky tabule znamenají:

Správná odpověď a)doporučení držet se v určeném prostoru, v mostních nebo v jezových polích.
Odpověď b)zákaz plavby mimo vyznačený prostor v mostních nebo v jezových polích.
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
 
č. 299 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)doporučuje se plout ve směru od stálého světla k blikavému světlu.
Odpověď b)doporučuje se plout od blikavého světla ke stálému světlu.
Odpověď c)svítí-li stálé světlo - plavba je možná, svítí-li blikavé světlo - zastavit.
 
č. 300 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolení proplutí.
Odpověď b)plavební dráha není vyznačena plovoucími znaky.
Odpověď c)plavební dráha vede středem vodní cesty.
 
č. 301 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)elektrické vedení přes vodní cestu.
Odpověď b)břehová přípojka elektrického napětí.
Odpověď c)zóna častých atmosférických poruch - možné výpadky rádiového spojení.
 
č. 302 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)jez
Odpověď b)objekt plavební komory.
Odpověď c)rybí sádky.
 
č. 303 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě, které neplují volně.
Odpověď b)přístavní můstky pro osobní lodě.
Odpověď c)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
 
č. 304 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě plující volně.
Odpověď b)přístaviště osobních lodí.
Odpověď c)povolené stání plavidel.
 
č. 305 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené stání na kotvě nebo vyvázání u břehu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)plavební komora.
 
č. 306 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce 40 m.
Odpověď b)nejvyšší povolená rychlost 40 km/h.
Odpověď c)plavební dráha je široká 40 m.
 
č. 307 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce pásma od 20 do 40 m od znaku.
Odpověď b)omezení rychlosti na 20 - 40 km/h.
Odpověď c)plavební dráha je vzdálena 20 m od levého břehu a 40 m od pravého břehu.
 
č. 308 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe.
Odpověď b)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně za sebou.
Odpověď c)maximální počet plavidel v místě povoleného stání.
 
č. 309 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel určených pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 310 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání dvou malých plavidel, která nejsou plachetnicemi.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel při levém břehu.
 
č. 311 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel v jedné řadě, za sebou.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých dvoumotorových plavidel s vrtulovým pohonem.
 
č. 312 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro plavidla bez vlastního pohonu.
Odpověď c)místo vyhrazené pro tři malá plavidla s vlastním pohonem.
 
č. 313 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání jen malých plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel bez vlastního pohonu a malých plavidel.
 
č. 314 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání všech plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel s vlastním pohonem, na kterých je posádka.
 
č. 315 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď b)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď c)příkaz zakotvit, po snížení rychlosti plavby vlečením lan nebo řetězů.
 
č. 316 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené vyvazování u břehu.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, která nejsou malými.
Odpověď c)doporučené vyvazování nebo kotvení plavidel.
 
č. 317 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla.
Odpověď b)přístaviště poblíž silniční komunikace.
Odpověď c)povolená plavba obojživelných vozidel a vznášedel.
 
č. 318 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo doporučené pro obrat.
Odpověď b)křížení vodní cesty vzdušným kabelem.
Odpověď c)místo určené pro nástup a výstup - přístaviště.
 
č. 319 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí však dát přednost plavidlu, připlouvajícímu z vedlejší vodní cesty zprava.
 
č. 320 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, ale nemá přednost před plavidly připlouvajícími z vedlejší vodní cesty.
 
č. 321 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, kterou kříží vodní cesta stejného řádu.
 
č. 322 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, na vedlejší vodní cestu.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, na vodní cestu stejného řádu.
 
č. 323 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)doplňková signalizace plavidla, zajišťujícího činnost pod vodní hladinou.
 
č. 324 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě bílá světla vedle sebe svítí nepřerušovaně, mají tento význam:

Správná odpověď a)zůstat stát, překážky ve směru plavby.
Odpověď b)můžete pokračovat v plavbě.
Odpověď c)pokračujte v plavbě s nejvyšší opatrností, překážky se odstraňují.
 
č. 325 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě světla vedle sebe blikají, mají tento význam:

Správná odpověď a)můžete pokračovat v plavbě.
Odpověď b)zůstat stát, překážky ve směru plavby.
Odpověď c)zůstat stát, podle počtu světel jednu, nejvýše dvě hodiny.
 
č. 326 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo odběru pitné vody.
Odpověď b)místo odevzdávání ropných odpadů z plavidel.
Odpověď c)místo pro připojení normalizované příruby hasičské hadice (hydrant).
 
č. 327 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)telefon.
Odpověď b)celnice.
Odpověď c)zábradlí.
 
č. 328 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel s vlastním pohonem povolena.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)místo určené pro opravy plavidel např. loděnice nebo dok.
 
č. 329 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba malých plavidel povolena.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro vodní sporty, při nichž se nepoužívá plavidel.
 
č. 330 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)vodní lyžování povoleno.
Odpověď b)vodní lyžování je omezeno.
Odpověď c)zákaz vodního lyžování.
 
č. 331 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plachetnic povolena.
Odpověď b)plavba plavidel bez vlastního pohonu povolena.
Odpověď c)plavba malých plavidel povolena.
 
č. 332 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
Odpověď b)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď c)místo vyhrazené k rybolovu pomocí malých plavidel.
 
č. 333 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena.
Odpověď b)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
Odpověď c)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
 
č. 334 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba malých plavidel, plujících vysokou rychlostí, povolena.
Odpověď b)zákaz vytvářet sání nebo vlnobití malými plavidly.
Odpověď c)povolení plavby sportovními nebo rekreačními plavidly.
 
č. 335 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a vytahování plavidel z vody.
Odpověď b)zóna provozu vznášedel a plavby plavidel, plujících vysokou rychlostí.
Odpověď c)lodní výtah.
 
č. 336 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)možnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď b)příkaz uvést do provozu rádiovou stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď c)povolení plavby plováků s plachtou (windsurfů) nejvýše v počtu, uvedeném na znaku.
 
č. 337 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba vodních skútrů povolena.
Odpověď b)zákaz plavby vysokou rychlostí.
Odpověď c)vymezený prostor pro vodní sporty.
 
č. 338 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 339 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 340 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)levá strana plavební dráhy.
 
č. 341 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaBílé písmeno "P" na bóji pro označení strany plavební dráhy znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha vede podél míst stání.
Odpověď b)povinnost obeplout tuto bóji vpravo.
Odpověď c)příkaz zůstat stát před touto bójí.
 
č. 342 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha při pravém břehu.
Odpověď b)plavební dráha při levém břehu.
Odpověď c)plavební dráha vede středem vodní cesty.
 
č. 343 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha při levém břehu.
Odpověď b)plavební dráha při pravém břehu.
Odpověď c)plavební dráha vede středem vodní cesty.
 
č. 344 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)pravobřežní přechodový signální znak.
Odpověď b)plavební dráha vede středem vodní cesty.
Odpověď c)místo častých plavebních nehod (havarijní kilometr).
 
č. 345 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)levobřežní přechodový signální znak.
Odpověď b)plavební dráha vede středem vodní cesty.
Odpověď c)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
 
č. 346 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověď a)nebezpečné místo nebo překážka při pravém břehu.
Odpověď b)nebezpečné místo nebo překážka při levém břehu.
Odpověď c)nebezpečné místo nebo překážka rozděluje plavební dráhu.
 
č. 347 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověď a)nebezpečné místo nebo překážka při levém břehu.
Odpověď b)nebezpečné místo nebo překážka při pravém břehu.
Odpověď c)nebezpečné místo nebo překážka rozděluje plavební dráhu.
 
č. 348 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (plovatka) znamená:

Správná odpověď a)označení překážky při pravém břehu.
Odpověď b)označení nebezpečného místa při levém břehu.
Odpověď c)plovoucí vodočet.
 
č. 349 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tyč na bóji) znamená:

Správná odpověď a)označení překážky při levém břehu.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)plovoucí vodočetná lať před vjezdem do přístavu.
 
č. 350 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tyč na plováku) znamená:

Správná odpověď a)označení na překážce, kterou lze bezpečně obeplout.
Odpověď b)označení bezpečných vod.
Odpověď c)označení nebezpečného místa, které nelze bezpečně obeplout.
 
č. 351 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tyč na plováku) znamená:

Správná odpověď a)vyznačení bezpečných vod.
Odpověď b)označení zvlášť nebezpečného místa.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 352 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaMalé plavidlo podléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat, byla-li schválena jeho technická způsobilost a je-li zapsáno:

Správná odpověď a)v rejstříku malých plavidel.
Odpověď b)v registru plavidel příslušného městského úřadu.
Odpověď c)v evidenci mezinárodního plavebního rejstříku členských států Evropské unie a smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostorou a Švýcarské konfederace.
 
č. 353 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPlavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

Správná odpověď a)splňuje-li jeho konstrukce a technický stav podmínky bezpečného provozu a neohrožuje-li životní prostředí.
Odpověď b)podrobilo-li se prohlídce u státem pověřené organizace oprávněné schvalovat technickou způsobilost plavidel.
Odpověď c)vystavil-li mu plavební úřad certifikát o jeho technickém stavu.
 
č. 354 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu 4 kW a nižším.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 355 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Správná odpověď a)malé plavidlo o celkové hmotnosti přesahující 1000 kg včetně povoleného zatížení.
Odpověď b)malé plavidlo o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení 1000 kg a méně.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 356 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Správná odpověď a)malé plavidlo s celkovou plochou plachet přesahující 12 m2.
Odpověď b)malé plavidlo s celkovou plochou plachet 12 m2 a méně.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 357 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověď a)lodní osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení.
Odpověď b)klasifikační průkaz plavidla.
Odpověď c)cejchovní průkaz.
 
č. 358 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPovinnost nést českou státní vlajku České republiky vzniká plavidlům:

Správná odpověď a)zapsaným v plavebním rejstříku.
Odpověď b)pouze klasifikovaným plavidlům.
Odpověď c)pokud mají tuto povinnost zapsanou v osvědčení plavidla.
 
č. 359 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaLodní nástavba je část plavidla:

Správná odpověď a)umístěná nad palubou.
Odpověď b)umístěná pod palubou.
Odpověď c)která se na základě schválené technické dokumentace dostavuje dodatečně do prostoru pod palubou.
 
č. 360 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaKýl lodi je:

Správná odpověď a)hlavní podélná osová výztuha ve dnu lodního trupu, na kterou navazuje přední a zadní vaz.
Odpověď b)hlavní žebro lodního trupu.
Odpověď c)vodotěsná přepážka oddělující přední a zadní kolizní prostor.
 
č. 361 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz nosník označuje na lodním tělese:

Správná odpověď a)příčnou výztuhu paluby, kokpitu, kajuty apod. (např. palubový nosník, kokpitový nosník atd.).
Odpověď b)podélnou výztuhu lodního tělesa (např. outorový nosník apod.).
Odpověď c)zařízení pro spouštění ploutve.
 
č. 362 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz vazník používáme pro označení:

Správná odpověď a)podélné výztuhy lodního trupu (např. outorový vazník, palubní vazník apod.).
Odpověď b)zařízení na uvázání lan (lodní vazníky).
Odpověď c)lan, používaných pro vyvazování lodí.
 
č. 363 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz obšívka používáme pro:

Správná odpověď a)označení vnějšího vodotěsného pláště kostry plavidla.
Odpověď b)přišité lano na okraji plachty, které se zasunuje do drážky na stěžni nebo ráhnu.
Odpověď c)motouz, kterým ovazujeme konce lan proti rozplétání.
 
č. 364 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýrazem skořepina označujeme druh provedení:

Správná odpověď a)lodního trupu i jiných částí lodě, vyráběných ve formě laminováním.
Odpověď b)příďového a záďového koše (ochranné zábradlí).
Odpověď c)příčné výztuhy stěžně.
 
č. 365 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz lodní trup znamená:

Správná odpověď a)kostru plavidla s obšívkou, případně s palubou.
Odpověď b)obytnou část plavidla.
Odpověď c)palubu včetně nástaveb.
 
č. 366 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz žebro označuje:

Správná odpověď a)příčnou tvarovou výztuhu boku a dna lodi.
Odpověď b)podélnou výztuhu kokpitu.
Odpověď c)příčné nosníky paluby.
 
č. 367 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýrazem katamarán označujeme:

Správná odpověď a)dvojtrupové plavidlo.
Odpověď b)dvoustěžňovou rybářskou loď.
Odpověď c)velkou plachetnici s několika stěžni a ráhnovým oplachtěním.
 
č. 368 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 369 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaHlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev a společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Správná odpověď a)kormidlo.
Odpověď b)propulsor.
Odpověď c)dýza.
 
č. 370 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPříďové dokormidlovací zařízení slouží k:

Správná odpověď a)zlepšení manévrovacích vlastností plavidla.
Odpověď b)manévrování plavidlem pomocí ruční páky.
Odpověď c)ulehčení ovládání ručního ovládacího mechanismu kormidla.
 
č. 371 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění ovinutého vyvazovacího lana proti sesmeknutí.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 372 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověď a)plout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
Odpověď b)plout v jakékoliv poloze bez potopení.
Odpověď c)plout předepsaným způsobem a rychlostí.
 
č. 373 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověď a)vrátit se do původní polohy, z níž bylo vychýleno vnějšími silami, přestanou-li tyto působit.
Odpověď b)odolávat silám namáhajícím lodní těleso při nakládce.
Odpověď c)zachovávat požadovaný směr plavby.
 
č. 374 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaSchopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

Správná odpověď a)řiditelnost.
Odpověď b)stabilita.
Odpověď c)plovatelnost.
 
č. 375 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaSchopnost lodi při plavbě udržovat určitý směr je:

Správná odpověď a)směrová stabilita.
Odpověď b)plovatelnost.
Odpověď c)manévrovatelnost.
 
č. 376 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaOtvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Správná odpověď a)musí být provedeny takovým způsobem, že nežádoucí proniknutí vody do plavidla je vyloučeno.
Odpověď b)musí mít na obšívce uzavírací ventil.
Odpověď c)musí být provedeny ve dvojité rouře.
 
č. 377 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPod pojmem drenážní soustava se rozumí:

Správná odpověď a)potrubní systém sloužící k vyčerpání vody z dnových prostorů lodě.
Odpověď b)potrubní systém zabezpečující dodávku vody při změně ponoru lodi a při vyrovnávání podélného a příčného náklonu lodě.
Odpověď c)potrubní systém sloužící k odčerpání kalů usazených na dně palivových nádrží.
 
č. 378 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVentilátory slouží na plavidle k:

Správná odpověď a)větrání s nuceným oběhem vzduchu.
Odpověď b)odsávání výfukových splodin.
Odpověď c)přirozenému větrání podpalubních prostor.
 
č. 379 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaSanitární soustava plavidla zahrnuje:

Správná odpověď a)soustavy vodovodní a kanalizační.
Odpověď b)palubní lékárnu a vodovodní soustavu.
Odpověď c)zásobníky vody, samočinnou vodárnu, umývárnu a WC.
 
č. 380 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaResuscitace (oživování) je:

Správná odpověď a)postup sloužící pro dočasnou náhradu a případné obnovení životních funkcí (oběhu a dýchání).
Odpověď b)postup sloužící k omezení následků šoku.
Odpověď c)postup sloužící pro dočasné omezení životních funkcí (oběhu a dýchání).
 
č. 381 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPostižený náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení. První, co je třeba udělat, bude:

Správná odpověď a)přivolání pomoci.
Odpověď b)zahájení dýchání z plic do plic.
Odpověď c)jeho přemístění do pohodlné polohy vleže.
 
č. 382 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:

Správná odpověď a)na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.
Odpověď b)mezi 12. a 13. obratlem páteře.
Odpověď c)na hrudní kosti při jejím spodním okraji.
 
č. 383 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi:

Správná odpověď a)normálnímu nádechu zachránce.
Odpověď b)lehkému výdechu zachránce.
Odpověď c)polovině normálního nádechu zachránce.
 
č. 384 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaDoporučený poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic při resuscitaci dospělých nebo dětí laiky je:

Správná odpověď a)vždy 30:2 (s výjimkou novorozenců).
Odpověď b)u dospělých 30:2, u dětí 5:2.
Odpověď c)u dětí i dospělých 15:2.
 
č. 385 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaLapavé dechy - nádechy v nápadně dlouhých intervalech nebo ojedinělé nadechnutí:

Správná odpověď a)jsou typickou známkou náhlé zástavy oběhu, kdy je potřeba ihned začít s resuscitací (nepřímou masáží srdce, dýcháním z plic do plic).
Odpověď b)jsou pro dýchání sice nedostatečné, ale znamenají, že krevní oběh je v pořádku.
Odpověď c)jsou typickou známkou otravy alkoholem nebo drogami, postiženého je nutné ihned uložit do "stabilizované polohy".
 
č. 386 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaResuscitaci ukončíme:

Správná odpověď a)pokud začne postižený normálně dýchat.
Odpověď b)jakmile se postižený aspoň jednou nadechne.
Odpověď c)pokud nemůžeme provádět dýchání z plic do plic.
 
č. 387 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaAniž došlo k obnovení životních funkcí, ukončíme resuscitaci utonulého:

Správná odpověď a)při úplném vyčerpání zachránců.
Odpověď b)po bezvýsledném úsilí trvajícím alespoň 20 minut.
Odpověď c)pokud se podařilo spojit se záchrannou službou a případ jí ohlásit.
 
č. 388 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPro kvalitu resuscitace má největší význam:

Správná odpověď a)co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.
Odpověď b)správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic.
Odpověď c)účinné vdechy z úst do úst co největším objemem.
 
č. 389 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaOptimální frekvence kompresí při nepřímé masáži srdce je:

Správná odpověď a)100x za minutu (téměř 2x za vteřinu) u všech postižených.
Odpověď b)60x za minutu u dospělých, 80x za minutu u dětí.
Odpověď c)30x za minutu se dvěma přestávkami délce cca 10 sekund.
 
č. 390 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPokud z jakéhokoliv důvodu během resuscitace nemůžeme nebo nechceme provádět dýchání z plic do plic:

Správná odpověď a)pokračujeme v nepřetržité nepřímé masáži srdce.
Odpověď b)pokračujeme v nepřímé masáži srdce a vždy po 30 kompresích uděláme cca 10 sekund pauzu.
Odpověď c)ukončíme resuscitaci, samotná nepřímá masáž srdce je neúčinná a zbytečná.
 
č. 391 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNormální klidová dechová frekvence dospělého je:

Správná odpověď a)12 - 15 za minutu.
Odpověď b)30 - 40 za minutu.
Odpověď c)4 - 6 za minutu.
 
č. 392 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPokud není prováděna resuscitace, nastává nezvratné poškození mozku při zástavě cca po:

Správná odpověď a)pěti minutách.
Odpověď b)jedné minutě.
Odpověď c)patnácti minutách.
 
č. 393 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPokud si nejsme jisti, zda postižený v bezvědomí dýchá nebo nedýchá:

Správná odpověď a)postupujeme tak, jako kdyby nedýchal, tj. zahájíme resuscitaci.
Odpověď b)přiložíme k ústům zrcátko nebo brýle a sledujeme, zda se mlží. Pokud se nemlží, není třeba provádět resuscitaci.
Odpověď c)postupujeme tak, jako kdyby dýchal. Uložíme ho do stabilizované polohy a vyčkáme příjezdu záchranné služby.
 
č. 394 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaTonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

Správná odpověď a)uložíme do polohy na boku, vyčistíme dýchací cesty, pečlivě sledujeme stav dýchání.
Odpověď b)uložíme do polohy na břiše, pokud možno hlavou dolů, a opakovaným mačkáním hrudníku vytlačíme co nejvíc vody z plic a dýchacích cest.
Odpověď c)uložíme na záda a ihned zahájíme resuscitaci.
 
č. 395 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPostižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

Správná odpověď a)je nutné vyhledat (případně zavolat záchrannou službu).
Odpověď b)je zbytečné volat, do 24 hodin se stav zpravidla upraví sám.
Odpověď c)zásadně nevoláme, tyto příznaky nejsou nijak závažné.
 
č. 396 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPostižený spadl z výšky, je zmatený, nepamatuje si, co se stalo, posedává. Nejlepší je:

Správná odpověď a)pokud nehrozí nebezpečí dalšího úrazu, nechat jej zaujmout polohu jaká mu vyhovuje a zavolat záchrannou službu.
Odpověď b)pokusit se jej "rozchodit" a pokud se stav do 30 minut nezlepší, odvézt postiženého do nemocnice.
Odpověď c)uložit jej do protišokové polohy (se sníženou hlavou a zvýšenými dolními končetinami) a zavolat záchrannou službu.
 
č. 397 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaZaškrcení končetiny:

Správná odpověď a)se používá pouze výjimečně, pokud krvácení nelze zvládnout přiložením tlakového obvazu.
Odpověď b)se používá přednostně, pokud jde o krvácení z končetiny.
Odpověď c)se již nepoužívá.
 
č. 398 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPředloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:

Správná odpověď a)několikaminutovým chlazením čistou vodou.
Odpověď b)potřením jakoukoliv mastí, v nouzi i zubní pastou.
Odpověď c)udržením postiženého místa v teple.
 
č. 399 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPrst popálený o horký předmět ošetříme:

Správná odpověď a)několikaminutovým chlazením čistou vodou, není třeba dalšího ošetření. Pokud se později vytvoří puchýř, nepropichujeme jej.
Odpověď b)potřením jakoukoliv mastí, v nouzi i zubní pastou, a ihned voláme záchrannou službu.
Odpověď c)přiložením obvazu, pokud se později vytvoří puchýř, propíchneme jej, odstřihneme a ošetříme dezinfekcí.
 
č. 400 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale hlásí, že se mu špatně dýchá, je:

Správná odpověď a)vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.
Odpověď b)vleže na zádech se zakloněnou hlavou.
Odpověď c)stabilizovaná poloha vleže na boku.
 
č. 401 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaStabilizovanou (někdy také "zotavovací") polohou se rozumí poloha:

Správná odpověď a)na boku s hlavou otočenou k podložce.
Odpověď b)na zádech s hlavou v mírném předklonu.
Odpověď c)na břiše s hlavou otočenou na stranu.
 
č. 402 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPrvní pomoc při přehřátí a úpalu provedeme tak, že:

Správná odpověď a)přesuneme postiženého do stínu, podáváme chladné nápoje (nejlépe minerální vodu), studené obklady na hlavu.
Odpověď b)přesuneme postiženého do teplé místnosti a podáme větší množství alkoholických nápojů.
Odpověď c)přesuneme postiženého do stínu, nedáváme nic jíst ani pít, a přivoláme záchrannou službu.
 
č. 403 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři opakovaných průjmech:

Správná odpověď a)podáváme pouze dietní stravu, živočišné uhlí a neslazené tekutiny, pokud se stav neupraví do 24 hodin, vyhledáme lékaře.
Odpověď b)vyvoláme zvracení, nedáváme nic jíst ani pít, vyhledáme lékaře.
Odpověď c)podáváme na tuky bohatou stravu, doplněnou menšími dávkami alkoholu.
 
č. 404 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaMezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

Správná odpověď a)bledost, opocení, schvácený výraz, pocit strachu o život, apatie.
Odpověď b)nápadně silná reakce na bolest, křik nebo agitované jednání, hyperaktivita.
Odpověď c)zvýšená teplota a nápadně horké ruce
 
č. 405 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPozorujeme-li u postiženého po úrazu příznaky šoku:

Správná odpověď a)ihned přivoláme záchrannou službu.
Odpověď b)podáme velké množství tekutin, záchrannou službu přivoláme, pokud se stav do dvou hodin nezlepší.
Odpověď c)postiženého se snažíme uklidnit, pokud máme k dispozici, podáme sedativa a léky na snížení teploty.
 
č. 406 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaŽilní krvácení z končetiny ošetřujeme tak, že:

Správná odpověď a)postiženou končetinu zvedneme nad úroveň těla a přiložíme tlakový obvaz.
Odpověď b)postiženého uložíme do protišokové polohy a končetinu zaškrtíme.
Odpověď c)zraněného uložíme do "stabilizované" polohy a stiskneme tepnu na postižené končetině v tlakovém bodě.
 
č. 407 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři krvácení z nosu:

Správná odpověď a)umístíme postiženého do polohy vsedě s lehce předkloněnou hlavou, na zátylek přikládáme studené obklady, palcem a ukazovákem stiskneme nosní křídla a počkáme několik minut. Pokud se krvácení ani po opakovaných pokusech nezastaví nebo se dokonce zvětšuje, dopravíme postiženého k lékaři.
Odpověď b)umístíme postiženého do polohy na zádech se zvednutýma nohama, přivoláme záchrannou službu.
Odpověď c)umístíme postiženého do polohy vsedě, zakloníme hlavu, podáme větší množství horkých tekutin.
 
č. 408 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři žilním krvácení:

Správná odpověď a)volně vytéká temně červená krev
Odpověď b)vystřikuje jasně červená krev.
Odpověď c)volně vytéká jasně červená krev.
 
č. 409 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři tepenném krvácení:

Správná odpověď a)vystřikuje jasně červená krev.
Odpověď b)volně vytéká temně červená krev
Odpověď c)volně vytéká jasně červená krev.
 
č. 410 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNárodní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:

Správná odpověď a)155.
Odpověď b)150.
Odpověď c)158.
 
č. 411 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaJednotné evropské tísňové číslo je:

Správná odpověď a)112.
Odpověď b)110.
Odpověď c)111.