Soubory otázek pro způsobilost
'M 2015'

č. 1 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo vybavené vlastním strojním pohonem s výjimkou plavidla, jehož strojní pohon je používán pouze pro manévry a snadnější vedení při vlečení nebo tlačení.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaMalé plavidlo je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověďplavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 metrů, není určené k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel nebo k přepravě více než 12 cestujících, není tlačným člunem nebo převozní lodí.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m, není ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě malým plavidlem:

Správná odpověďje-li určené k vlečení, tlačení nebo vedení bočně svázané sestavy jiných než malých plavidel.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
Otázka"Plovoucí stroj" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověďzařízení schopné plavby vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
Otázka"Plovoucí zařízení" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověďzařízení schopné plavby s výjimkou plovoucího stroje, které není určeno k opakovanému přemísťování.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaTermín "sestava plavidel" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověďspojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
Otázka"Vlečná sestava" je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě znění:

Správná odpověďspojení jednoho nebo více plavidel vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem, která jsou součástí sestavy.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaStojícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Správná odpověďje přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlujícím plavidlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu plavidlo, které:

Správná odpověďnení přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaZastavením je ve smyslu pravidel plavebního provozu pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu:

Správná odpověďke břehu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaSvětlo, použité v návěstních svítidlech plavidel je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověďbílé, červené, zelené, žluté a modré.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaKrátkým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověďzvuk trvající 1 sekundu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaDlouhým zvukem je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověďzvuk trvající 4 sekundy.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaBlikavým světlem je ve smyslu pravidel plavebního provozu přerušované světlo:

Správná odpověďs počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNocí je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Správná odpověďmezi západem slunce a východem slunce.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaDnem je ve smyslu pravidel plavebního provozu období:

Správná odpověďmezi východem slunce a západem slunce.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaSníženou viditelností jsou ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověďpodmínky, při nichž viditelnost omezuje kouřmo, mlha, hustý déšť, sněhová vánice, dým atd.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavební dráhou je ve smyslu pravidel plavebního provozu část vodní cesty:

Správná odpověďkterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaČást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu je ve smyslu pravidel plavebního provozu:

Správná odpověďplavební dráha.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě osoba:

Správná odpověďkterá vede a je způsobilá vést plavidlo nebo sestavu plavidel v provozu na vodní cestě.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Správná odpověďjestliže plavidlo pluje.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPříkazy vůdce sestavy plavidel jsou povinni se řídit:

Správná odpověďvůdci plavidel, která jsou součástí sestavy plavidel.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPříkazy vydávanými vůdcem plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, jsou povinni se řídit:

Správná odpověďčlenové posádky plavidla a další osoby na plavidle.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Správná odpověďv příloze k vyhlášce o pravidlech plavebního provozu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cesty jsou uvedeny:

Správná odpověďv příloze k vyhlášce o pravidlech plavebního provozu.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNasednutím plavidla se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavba samotíží je zakázaná, ale tento zákaz se nevztahuje:

Správná odpověďna malá plavidla bez vlastního pohonu nepodléhající evidenci v rejstříku malých plavidel.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaRozmístění nákladu na plavidle:

Správná odpověďnesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost jeho tělesa.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPlavidlo určené k přepravě cestujících:

Správná odpověďnesmí přepravovat více cestujících, než je na něm povoleno přepravovat.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby mohla kormidlující osoba v kormidelně:

Správná odpověďpřijímat příkazy a předávat informace, aby slyšela zvukové signály a měla rozhled všemi směry.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Správná odpověďpředměty, které by mohly být nebezpečím pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPokud vypadl předmět z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďzajistit jeho odstranění z plavební dráhy.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaPokud není možné odstranit předmět, který vypadl z plavidla a může vytvořit plavební překážku nebo ohrozit bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďmísto viditelně označit, je-li to možné, a neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaZjistí-li posádka plavidla neznámou překážku provozu na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďneodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a je-li to možné, toto místo viditelně označit.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověďpoškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení umístěná na vodní cestě a používat je k vyvazování.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNa vodní cestě nebo v její blízkosti je zakázáno umísťovat předměty:

Správná odpověďkteré jsou zaměnitelné s plavebním značením.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty:

Správná odpověďo zjištěných změnách, přemístění nebo poškození plavebního značení nebo poškození stavby na vodní cestě.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zabránit úniku látek z plavidla:

Správná odpověďkteré mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, vůdce plavidla:

Správná odpověďpoužije všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNasedlo nebo potopilo-li se plavidlo v plavební dráze nebo v její blízkosti a vyžaduje-li to situace:

Správná odpověďpoužije se v co nejkratší době signalizace nasedlého nebo potopeného plavidla a na vhodných místech se upozorní přibližující se plavidla.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaObsluhu plavební komory uvědomí vůdce plavidla, došlo-li k plavební nehodě:

Správná odpověďpři proplouvání plavidla plavební komorou.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni se řídit ústními pokyny, které jim dá zaměstnanec:

Správná odpověďplavebního úřadu v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, který je jako zaměstnanec plavebního úřadu viditelně označen.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

Správná odpověďnázev provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaNa malém plavidle, evidovaném v plavebním rejstříku malých plavidel, musí být přidělené evidenční označení vyznačeno:

Správná odpověďna vnějších stranách obou boků plavidla poblíž přídě, čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: PP1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese poznávací znaky:

Správná odpověďna vnitřní nebo vnější straně plavidla.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

Správná odpověďoptická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVrcholovým světlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďsilné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaBočními světly se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďjasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5°.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaZáďovým světlem se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďjasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSvětlem viditelným ze všech stran se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďsvětlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360°.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaRozměry tabulí a vlajek, předepsané v pravidlech plavebního provozu jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, mají-li rozměry u malých plavidel:

Správná odpověďminimálně 0,6 m x 0,6 m.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaBalóny a kužele, předepsané v pravidlech plavebního provozu:

Správná odpověďmohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověďvrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Správná odpověďpouze jedno obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo, musí nést:

Správná odpověďvrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí nést:

Správná odpověďobyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověďboční světla a záďové světlo.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka nepřesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověďobyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo, musí kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Správná odpověďobyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace v noci signalizovat:

Správná odpověďčerveným nebo bílým světlem kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly 1 m nad sebou.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojní pohon, musí nést:

Správná odpověďčerný kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace za dne signalizovat:

Správná odpověďkýváním červenou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma černými balóny umístěnými 1 m nad sebou tak, aby byly viditelné ze všech stran.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo mající přednost při proplouvání místy s určeným pořadím proplouvání, musí za dne nést:

Správná odpověďčervený plamenec umístěný v přední části plavidla.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu, Policie České republiky, obecní policie, Celní správy České republiky a plavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Správná odpověďobyčejným blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďkroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďvlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďkroužením světlem.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďodpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďsvětelným signálem sestávajícím ze spojení znaků ••• - - - ••• (SOS) podle Morseovy abecedy.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďsvětlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověďmusí opakovat řady úderů na zvon nebo dávat dlouhé zvukové signály.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOpakované řady úderů na zvon nebo řadu dlouhých zvukových signálů dává:

Správná odpověďplavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaŘada úderů na zvon ve smyslu pravidel plavebního provozu trvá:

Správná odpověď4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSměrem proti proudu" vodní cesty se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďsměr k prameni toku.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVysokorychlostní plavidla a malá plavidla plující mimo výtlačný režim:

Správná odpověďponechají vždy všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr nebo rychlost plavby.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Správná odpověďnemění směr nebo rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí kolize přivodit.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Správná odpověďplavidlo, které má druhé plavidlo na pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě a vyhne se křížení směrů plavby před jeho přídí.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlují-li malá plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, malé plavidlo s vlastním pohonem uvolní dráhu:

Správná odpověďvšem ostatním malým plavidlům.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaKříží-li se dráhy malých plavidel, malá plavidla bez vlastního pohonu a neplující pomocí plachet, uvolní dráhu:

Správná odpověďmalým plavidlům plujícím pomocí plachet.
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny dá plavidlo zvukový signál:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny:

Správná odpověďzůstane stát pod úžinou a vyčká, až plavidlo po proudu úžinou propluje.
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJe-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

Správná odpověďaby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, které představují nejmenší nebezpečí.
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaZpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, signalizuje:

Správná odpověďřadou velmi krátkých zvuků.
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPředjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

Správná odpověďs předjížděním není spojeno nebezpečí.
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPředjížděné malé plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění:

Správná odpověďa přiměřeně sníží rychlost plavby, aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí a dostatečně rychle a nenarušilo plavbu ostatních plavidel.
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPředjíždějící plavidlo míjí předjížděné plavidlo zpravidla po jeho levém boku:

Správná odpověďnení-li s předjížděním spojeno nebezpečí kolize, může být předjíždění uskutečněno i po pravé straně předjížděného plavidla.
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři předjíždění malých plavidel plachetnicí, umožní předjížděná plavidla předjetí:

Správná odpověďpo své návětrné straně.
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaSignál "pět krátkých zvuků" daný plavidlem, které není malým, znamená:

Správná odpověďpředjíždění, s ohledem na možnost nebezpečí kolize, nelze uskutečnit.
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úseku s přikázaným směrem plavby, plavidla:

Správná odpověďplující proti proudu sníží rychlost a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.
 
č. 96 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo může provést obrat až poté, co se jeho vůdce ujistil, že pohyb ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí:

Správná odpověďa že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr nebo rychlost plavby.
 
č. 97 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava, na svůj záměr včas upozorní signálem:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk.
 
č. 98 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky.
 
č. 99 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla mohou plout vedle sebe:

Správná odpověďjen je-li k tomu dostatečný prostor a nevytvoří-li se tím překážka nebo nebezpečí pro plavbu.
 
č. 100 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNese-li plavidlo více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel vrcholem dolů a nejedná se o předjíždění nebo potkávání, je třeba plout ve vzdálenosti:

Správná odpověďvíce než 50 m od tohoto plavidla.
 
č. 101 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se na ně nebo plout těsně za ním lze jen:

Správná odpověďs výslovným souhlasem jeho vůdce.
 
č. 102 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaAby se zabránilo škodám na stojících nebo plujících plavidlech nebo na stavbách na vodní cestě, musí plavidlo:

Správná odpověďupravit rychlost plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání.
 
č. 103 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo sníží včas rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověďpřed vjezdem do přístavu
 
č. 104 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověďv blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají.
 
č. 105 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo sníží rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověďv blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích.
 
č. 106 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověďv blízkosti převozních lodí, které neplují volně.
 
č. 107 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaBlokuje-li lano převozní lodě plavební dráhu:

Správná odpověďmohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
 
č. 108 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červenými tabulemi s vodorovným bílým pruhem uprostřed, je proplutí těmito mostními poli:

Správná odpověďzakázáno.
 
č. 109 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena nad profilem jednou nebo dvěma žlutými tabulemi:

Správná odpověďproplouvá se přednostně těmito mostními poli.
 
č. 110 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění možné:

Správná odpověďjen na zvláštní pokyn obsluhy mostu.
 
č. 111 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNeproplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými, proplavení probíhá v pořadí:

Správná odpověďv jakém plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel.
 
č. 112 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVplouvání do plavebních komor se řídí:

Správná odpověďve dne i v noci optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory.
 
č. 113 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaDvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověďvplutí není možné, plavební komora není v provozu.
 
č. 114 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověďvplutí není možné, plavební komora je zavřena.
 
č. 115 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověďvplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
 
č. 116 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory znamená, že:

Správná odpověďvplutí je možné.
 
č. 117 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo vybavené zařízením pro radiotelefonní spojení, v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Správná odpověďzajistí poslech na kmitočtovém kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.
 
č. 118 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJedno nebo dvě červená světla osazená na plavební komoře, při vyplouvání znamená, že:

Správná odpověďvyplutí není možné.
 
č. 119 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaProplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

Správná odpověďvplují do plavební komory až po těchto plavidlech.
 
č. 120 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel nelze:

Správná odpověďpředjíždět.
 
č. 121 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNení-li plavební komora osazena signálními světly nebo nejsou-li tato světla funkční:

Správná odpověďnelze vplout do plavební komory nebo vyplout z ní bez pokynu obsluhy plavební komory.
 
č. 122 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaKotvy plavidel musí být zdviženy:

Správná odpověďúplně v plavebních komorách, ale i v místech určených pro čekání u plavebních komor, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.
 
č. 123 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři vplouvání do plavebních komor plavidla:

Správná odpověďsníží rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel.
 
č. 124 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJsou-li na zdech plavební komory vyznačené meze vyznačených stání:

Správná odpověďstojí plavidla v mezích těchto stání.
 
č. 125 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPoužití odrazníků v plavební komoře:

Správná odpověďje nezbytné, jsou-li odrazníky použité na plavidle snímatelné, musí být plovoucí.
 
č. 126 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalá plavidla v plavebních komorách:

Správná odpověďudržují bezpečný odstup od ostatních plavidel.
 
č. 127 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřednost při proplavení plavební komorou mají plavidla:

Správná odpověďkterá signalizují modrým blikavým světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 128 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřednost při proplavení plavební komorou mají plavidla, která nesou:

Správná odpověďna přídi červený plamenec.
 
č. 129 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři plavbě za snížené viditelnosti plavidlo:

Správná odpověďpřizpůsobí rychlost plavby stavu viditelnosti, místním podmínkám a provozu ostatních plavidel.
 
č. 130 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPři zastavení z důvodu snížené viditelnosti:

Správná odpověďponechá plavidlo plavební dráhu podle možnosti volnou.
 
č. 131 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo plující za snížené viditelnosti:

Správná odpověďmá nastavenou rádiovou stanici na kmitočtovém kanálu pro spojení mezi plavidly.
 
č. 132 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaDostane-li se malé plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, a pluje bez pomocí radiolokátoru:

Správná odpověďmůže při zachování zvláštní pozornosti doplout na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.
 
č. 133 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru dává signál:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, opakující se v intervalech ne delších než jedna minuta.
 
č. 134 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaProvozovat vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je:

Správná odpověďzakázáno v noci nebo za snížené viditelnosti.
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaS vůdcem plavidla, které vleče lyžaře, musí být přítomna na palubě osoba, která je:

Správná odpověďschopna obsluhovat vlečné zařízení a sledovat lyžaře.
 
č. 136 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo vlekoucí vodního lyžaře se smí pohybovat:

Správná odpověďjen ve vymezené vodní ploše určené a vyznačené pro vodní lyžování.
 
č. 137 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVlečné lano při vodním lyžování nesmí být vlečeno za plavidlem:

Správná odpověďpokud se ho nedrží vodní lyžař.
 
č. 138 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které zajišťuje činnost pod vodní hladinou a signalizuje tuhou maketou vlajky "A", musejí všechna plavidla zachovávat bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověďalespoň 50 m.
 
č. 139 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla stojí tak blízko břehu, jak jim to dovoluje:

Správná odpověďjejich ponor a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela proplouvání jiných plavidel.
 
č. 140 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaStojící plavidla kotví nebo se vyvazují tak:

Správná odpověďaby nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
 
č. 141 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

Správná odpověďplavidla nesmí stát.
 
č. 142 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVe vjezdech do přítoků a výjezdech z nich a ve vjezdech do přístavů:

Správná odpověďplavidla nesmí stát.
 
č. 143 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úsecích vyznačených obratišť nesmí stát:

Správná odpověďvšechna plavidla.
 
č. 144 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je stání na kotvě zakázáno signálním znakem zákaz kotvení:

Správná odpověďnesmějí plavidla kotvit na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.
 
č. 145 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je vyvazování zakázáno signálním znakem zákaz vyvazování ke břehu:

Správná odpověďnesmějí se plavidla vyvazovat na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.
 
č. 146 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel se nepoužívají:

Správná odpověďpředměty, které neumožňují dostatečně pevné zajištění plavidla, zejména stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
 
č. 147 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaStromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla se nepoužívají pro:

Správná odpověďvyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
 
č. 148 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaV místech stání označených signálním znakem "povolené stání", mohou plavidla stát:

Správná odpověďjen na té straně vodní cesty, na které je tento znak umístěn.
 
č. 149 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které za stání nese dva modré kužele vrcholy dolů nebo dvě modrá světla, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověďv minimální vzdálenosti 50 m.
 
č. 150 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které za stání nese jeden modrý kužel vrcholem dolů nebo jedno modré světlo, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověďv minimální vzdálenosti 10 m.
 
č. 151 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaOd plavidla, které za stání nese tři modré kužele vrcholy dolů nebo tři modrá světla, smí malé plavidlo stát v minimální vzdálenosti:

Správná odpověď100 m.
 
č. 152 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaK vlečení, tlačení nebo vedení malých plavidel v bočně svázané sestavě se použije:

Správná odpověďplavidlo, s takovým výkonem strojů, aby byla zajištěna náležitá manévrovací schopnost sestavy.
 
č. 153 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaAby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu, je povinen zajistit:

Správná odpověďvůdce malého plavidla.
 
č. 154 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo bez vlastního pohonu nebo plachetnice obepluje koupající se osobu:

Správná odpověďve vzdálenosti alespoň 3 m.
 
č. 155 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo přibližující se ke koupající se osobě tuto osobu obepluje v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak:

Správná odpověďaby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem.
 
č. 156 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo s vlastním pohonem obepluje koupající se osobu ve vzdálenosti alespoň:

Správná odpověď10 m.
 
č. 157 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalá plavidla při křížení směru plavby jiným než malým plavidlům, udržují vždy bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověďodpovídající nejméně dvojnásobku délky těchto plavidel.
 
č. 158 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo musí udržovat od zádě plavidla, které nese v noci na stěžni tři zelená světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověďalespoň 1000 m.
 
č. 159 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaMalé plavidlo musí udržovat od plavidla, které nese za dne na stěžni černý balón, pod ním černý dvojitý kužel a pod ním černý balón, bezpečnou vzdálenost:

Správná odpověďalespoň 50 m.
 
č. 160 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavbu, při níž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní plavbě, lze provozovat:

Správná odpověďve vymezené části vodní cesty plavebním značením.
 
č. 161 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaJe-li u vymezené vodní plochy pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Správná odpověďje vodní plocha právě využívaná vodními lyžaři a vplouvat do této plochy je zakázáno plavidlům, k jejichž provozu nebyla určená.
 
č. 162 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPřed dosažením vodního stavu ohrožujícího bezpečnost plavby, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďumístit plavidlo do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa.
 
č. 163 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidla musí být na přehradních zdržích vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo na vhodná místa, umožňující převazování plavidel:

Správná odpověďpřed zimním obdobím.
 
č. 164 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNení-li malé plavidlo s vlastním strojním pohonem vybaveno zařízením k měření rychlosti, tam kde jsou stanoveny nejvyšší povolené rychlosti plavby:

Správná odpověďsmí plout pouze rychlostí, odpovídající výtlačnému režimu plavby.
 
č. 165 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je koupání a potápění zakázáno:

Správná odpověďdo vzdálenosti 100 m od mostu, přístaviště nebo překladiště.
 
č. 166 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaKoupání a potápění je zakázáno:

Správná odpověďv plavební komoře a ve vodní ploše nad a pod plavební komorou až k místu, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení, nebo v plavebních kanálech.
 
č. 167 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavidlo, jehož délka je menší než 20 m, je na něm povoleno přepravovat více než 12 cestujících, a pluje s cestujícími na palubě:

Správná odpověďse nepoužije v tlačné, vlečné nebo bočně svázané sestavě.
 
č. 168 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPravidla o proplouvání plavebními komorami platí v celém obvodu plavební komory:

Správná odpověďaž k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
 
č. 169 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaPlavební komora nesmí být použita ke stání plavidla:

Správná odpověďpřes noc nebo na delší dobu.
 
č. 170 Zkratka souboru otázek: PP2 2015
OtázkaVýstup a nástup cestujících na plavidlo v plavební komoře je možný:

Správná odpověďjen se souhlasem obsluhy plavební komory.
 
č. 171 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďsamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 172 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďremorkér v čele vlečné sestavy.
 
č. 173 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověďremorkér v čele vlečné sestavy.
 
č. 174 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďkaždý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
 
č. 175 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďvlečené plavidlo.
 
č. 176 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďvlečené plavidlo nebo plavidla vlečená jedním nebo několika remorkéry.
 
č. 177 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďtlačná sestava.
 
č. 178 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďbočně svázaná sestava.
 
č. 179 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla může nést:

Správná odpověďplachetnice, která není malým plavidlem.
 
č. 180 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďmalé plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 181 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďmalé plavidlo, které vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo.
 
č. 182 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďmalé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
 
č. 183 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďvlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla.
 
č. 184 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
 
č. 185 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplachetnice, která je malým plavidlem a jejíž délka přesahuje 7 m.
 
č. 186 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplachetnice, jejíž délka nepřesahuje 7 m.
 
č. 187 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďsamostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
 
č. 188 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďmalé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 189 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověďmalé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 190 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento dvojitý kužel nese:

Správná odpověďplavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
 
č. 191 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďplavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 192 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověďplavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 193 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďpřevozní loď, která nepluje volně.
 
č. 194 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďpřevozní loď, která nepluje volně.
 
č. 195 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďloďka nebo plovák nesoucí vodící lano převozní lodě.
 
č. 196 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďvolně plující převozní loď.
 
č. 197 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďvolně plující převozní loď.
 
č. 198 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaKývání červeným světlem v půlkruhu (na malém plavidle lze bílým světlem), znamená:

Správná odpověďplavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 199 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaKývání červenou vlajkou v půlkruhu znamená:

Správná odpověďplavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 200 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověďplavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento plamenec nese:

Správná odpověďplavidlo, které má oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 203 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďplavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
 
č. 204 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďrybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověďrybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 206 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě a lze je obeplout z obou stran.
 
č. 207 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě, které lze obeplout z obou stran.
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě, které lze obeplout po jedné straně.
 
č. 209 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto vlajky nebo tabule nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo nasedlé či potopené plavidlo, které lze obeplout, ale vyžaduje ochranu před vlnobitím.
 
č. 210 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto vlajky nebo tabule nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo nasedlé či potopené plavidlo, které lze obeplout po jedné straně, ale vyžadují ochranu před vlnobitím.
 
č. 211 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, jehož vhozené kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nesou:

Správná odpověďkotvy plavidel, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďplavidlo plavebního úřadu, Policie ČR, obecní policie, Celní správy a plavidlo složek integrovaného záchranného systému.
 
č. 214 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Správná odpověďzákaz bočního stání ostatních účastníků plavebního provozu, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které je vážně poškozeno nebo se účastní záchranných prací, ztratilo manévrovací schopnost nebo má povolení plavebního úřadu.
 
č. 216 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto tabuli může použít:

Správná odpověďplavidlo, které se účastní záchranných prací.
 
č. 217 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďplavidlo vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 218 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 219 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověďplavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 220 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 221 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto kužele nese:

Správná odpověďplavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 222 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo při rybolovu, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla.
 
č. 223 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTyto kužele nese:

Správná odpověďplavidlo při rybolovu, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla.
 
č. 224 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověďplavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 225 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověďplavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 226 Zkratka souboru otázek: PP3 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo lodivodské služby.
 
č. 227 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověďpozor.
 
č. 228 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 krátký zvuk" znamená:

Správná odpověďpluji doprava.
 
č. 229 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "2 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďpluji doleva.
 
č. 230 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďstroj má zpětný chod.
 
č. 231 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďnejsem schopen manévrování.
 
č. 232 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověďhrozí nebezpečí kolize.
 
č. 233 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověďsignál nouze.
 
č. 234 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověďsignál nouze.
 
č. 235 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "5 krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověďpředjíždění není možné.
 
č. 236 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, za kterým následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu provést obrat doprava.
 
č. 237 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky," znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu provést obrat doleva.
 
č. 238 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu vyplout z přístavu doprava.
 
č. 239 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky," znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu vplout do přístavu doleva.
 
č. 240 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky" znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu přeplout vodní cestu.
 
č. 241 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, opakovaný v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

Správná odpověďsamostatně plující plavidlo za snížené viditelnosti.
 
č. 242 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "2 dlouhé zvuky, opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta," dává:

Správná odpověďsestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
 
č. 243 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověďstojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 244 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál "2 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověďstojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 245 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaZvukový signál 3 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověďstojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 246 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí.
 
č. 247 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světlo) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí.
 
č. 248 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (vlajka) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí.
 
č. 249 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvě tabule nad sebou) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí na delší dobu.
 
č. 250 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvě světla nad sebou) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí na delší dobu.
 
č. 251 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvě vlajky nad sebou) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí na delší dobu.
 
č. 252 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz vplutí do prostoru vyhrazeného pro potápěče.
 
č. 253 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (žlutá bóje, která nese vrcholový znak) znamená:

Správná odpověďoznačení místa sestupu potápěčů, zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje.
 
č. 254 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz předjíždění.
 
č. 255 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz vzájemného předjíždění sestav.
 
č. 256 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz potkávání a předjíždění.
 
č. 257 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz stání na kotvě nebo vyvazování u břehu.
 
č. 258 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku v metrech, počítáno od znaku.
 
č. 259 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů.
 
č. 260 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz vyvazování ke břehu.
 
č. 261 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz provádět obrat.
 
č. 262 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 263 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověďzákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 264 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby mimo vyznačený prostor v mostním nebo jezovém poli.
 
č. 265 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (dvojice světel) znamená:

Správná odpověďproplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
 
č. 266 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plavidel s vlastním pohonem.
 
č. 267 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby malých plavidel.
 
č. 268 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz vodního lyžování.
 
č. 269 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plachetnic.
 
č. 270 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plavidel bez vlastního strojního pohonu a která nejsou plachetnicemi.
 
č. 271 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
 
č. 272 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďkonec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel vysokou rychlostí.
 
č. 273 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz spouštění plavidel na vodu nebo vytahování plavidel z vody.
 
č. 274 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby vodních skútrů.
 
č. 275 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz plout ve směru šipky.
 
č. 276 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku.
 
č. 277 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 278 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.
 
č. 279 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 280 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku.
 
č. 281 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 282 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
 
č. 283 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz nepřekračovat stanovenou rychlost uvedenou na signálním znaku, v km/h.
 
č. 284 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz dát zvukový signál.
 
č. 285 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz zachovávat zvláštní pozornost.
 
č. 286 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
 
č. 287 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
 
č. 288 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověďplavidla plující po hlavní vodní cestě musí přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby tak, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo přítok.
 
č. 289 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz uvést do provozu rádiovou stanici.
 
č. 290 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz uvést do provozu rádiovou stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
 
č. 291 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďhloubka je omezena, číslo na signálním znaku stanoví hloubku v metrech.
 
č. 292 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpodjezdná výška je omezena, číslo na signálním znaku stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech.
 
č. 293 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďšířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena.
 
č. 294 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďomezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 295 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 10 m.
 
č. 296 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak světlo znamená:

Správná odpověďdoporučené proplouvání v obou směrech.
 
č. 297 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTyto signální znaky tabule znamenají:

Správná odpověďdoporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
 
č. 298 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTyto signální znaky tabule znamenají:

Správná odpověďdoporučení držet se v určeném prostoru, v mostních nebo v jezových polích.
 
č. 299 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověďdoporučuje se plout ve směru od stálého světla k blikavému světlu.
 
č. 300 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolení proplutí.
 
č. 301 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďelektrické vedení přes vodní cestu.
 
č. 302 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďjez
 
č. 303 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpřevozní lodě, které neplují volně.
 
č. 304 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpřevozní lodě plující volně.
 
č. 305 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolené stání na kotvě nebo vyvázání u břehu.
 
č. 306 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďstání povoleno v šířce 40 m.
 
č. 307 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďstání povoleno v šířce pásma od 20 do 40 m od znaku.
 
č. 308 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmaximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe.
 
č. 309 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením.
 
č. 310 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
 
č. 311 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
 
č. 312 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
 
č. 313 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné věci.
 
č. 314 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné věci.
 
č. 315 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
 
č. 316 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolené vyvazování u břehu.
 
č. 317 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla.
 
č. 318 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto doporučené pro obrat.
 
č. 319 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
 
č. 320 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta.
 
č. 321 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu.
 
č. 322 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu.
 
č. 323 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďkonec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
 
č. 324 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě bílá světla vedle sebe svítí nepřerušovaně, mají tento význam:

Správná odpověďzůstat stát, překážky ve směru plavby.
 
č. 325 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě světla vedle sebe blikají, mají tento význam:

Správná odpověďmůžete pokračovat v plavbě.
 
č. 326 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto odběru pitné vody.
 
č. 327 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďtelefon.
 
č. 328 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba plavidel s vlastním pohonem povolena.
 
č. 329 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba malých plavidel povolena.
 
č. 330 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďvodní lyžování povoleno.
 
č. 331 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba plachetnic povolena.
 
č. 332 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
 
č. 333 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena.
 
č. 334 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba malých plavidel, plujících vysokou rychlostí, povolena.
 
č. 335 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďdoporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a vytahování plavidel z vody.
 
č. 336 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmožnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
 
č. 337 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba vodních skútrů povolena.
 
č. 338 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověďpravá strana plavební dráhy.
 
č. 339 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověďlevá strana plavební dráhy.
 
č. 340 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověďrozdělení plavební dráhy.
 
č. 341 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaBílé písmeno "P" na bóji pro označení strany plavební dráhy znamená:

Správná odpověďplavební dráha vede podél míst stání.
 
č. 342 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavební dráha při pravém břehu.
 
č. 343 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavební dráha při levém břehu.
 
č. 344 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpravobřežní přechodový signální znak.
 
č. 345 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďlevobřežní přechodový signální znak.
 
č. 346 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověďnebezpečné místo nebo překážka při pravém břehu.
 
č. 347 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověďnebezpečné místo nebo překážka při levém břehu.
 
č. 348 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (plovatka) znamená:

Správná odpověďoznačení překážky při pravém břehu.
 
č. 349 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tyč na bóji) znamená:

Správná odpověďoznačení překážky při levém břehu.
 
č. 350 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tyč na plováku) znamená:

Správná odpověďoznačení na překážce, kterou lze bezpečně obeplout.
 
č. 351 Zkratka souboru otázek: PP4 2015
OtázkaTento signální znak (tyč na plováku) znamená:

Správná odpověďvyznačení bezpečných vod.
 
č. 352 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaMalé plavidlo podléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat, byla-li schválena jeho technická způsobilost a je-li zapsáno:

Správná odpověďv rejstříku malých plavidel.
 
č. 353 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPlavidlo nepodléhající evidenci lze na vodní cestě provozovat:

Správná odpověďsplňuje-li jeho konstrukce a technický stav podmínky bezpečného provozu a neohrožuje-li životní prostředí.
 
č. 354 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Správná odpověďmalé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW.
 
č. 355 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Správná odpověďmalé plavidlo o celkové hmotnosti přesahující 1000 kg včetně povoleného zatížení.
 
č. 356 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaEvidenci v plavebním rejstříku malých plavidel podléhá:

Správná odpověďmalé plavidlo s celkovou plochou plachet přesahující 12 m2.
 
č. 357 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověďlodní osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení.
 
č. 358 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPovinnost nést českou státní vlajku České republiky vzniká plavidlům:

Správná odpověďzapsaným v plavebním rejstříku.
 
č. 359 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaLodní nástavba je část plavidla:

Správná odpověďumístěná nad palubou.
 
č. 360 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaKýl lodi je:

Správná odpověďhlavní podélná osová výztuha ve dnu lodního trupu, na kterou navazuje přední a zadní vaz.
 
č. 361 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz nosník označuje na lodním tělese:

Správná odpověďpříčnou výztuhu paluby, kokpitu, kajuty apod. (např. palubový nosník, kokpitový nosník atd.).
 
č. 362 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz vazník používáme pro označení:

Správná odpověďpodélné výztuhy lodního trupu (např. outorový vazník, palubní vazník apod.).
 
č. 363 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz obšívka používáme pro:

Správná odpověďoznačení vnějšího vodotěsného pláště kostry plavidla.
 
č. 364 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýrazem skořepina označujeme druh provedení:

Správná odpověďlodního trupu i jiných částí lodě, vyráběných ve formě laminováním.
 
č. 365 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz lodní trup znamená:

Správná odpověďkostru plavidla s obšívkou, případně s palubou.
 
č. 366 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýraz žebro označuje:

Správná odpověďpříčnou tvarovou výztuhu boku a dna lodi.
 
č. 367 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVýrazem katamarán označujeme:

Správná odpověďdvojtrupové plavidlo.
 
č. 368 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaOutor je:

Správná odpověďčást obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
 
č. 369 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaHlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev a společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Správná odpověďkormidlo.
 
č. 370 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPříďové dokormidlovací zařízení slouží k:

Správná odpověďzlepšení manévrovacích vlastností plavidla.
 
č. 371 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověďzajištění ovinutého vyvazovacího lana proti sesmeknutí.
 
č. 372 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověďplout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
 
č. 373 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověďvrátit se do původní polohy, z níž bylo vychýleno vnějšími silami, přestanou-li tyto působit.
 
č. 374 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaSchopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

Správná odpověďřiditelnost.
 
č. 375 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaSchopnost lodi při plavbě udržovat určitý směr je:

Správná odpověďsměrová stabilita.
 
č. 376 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaOtvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Správná odpověďmusí být provedeny takovým způsobem, že nežádoucí proniknutí vody do plavidla je vyloučeno.
 
č. 377 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaPod pojmem drenážní soustava se rozumí:

Správná odpověďpotrubní systém sloužící k vyčerpání vody z dnových prostorů lodě.
 
č. 378 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaVentilátory slouží na plavidle k:

Správná odpověďvětrání s nuceným oběhem vzduchu.
 
č. 379 Zkratka souboru otázek: TZ 2015
OtázkaSanitární soustava plavidla zahrnuje:

Správná odpověďsoustavy vodovodní a kanalizační.
 
č. 380 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaResuscitace (oživování) je:

Správná odpověďpostup sloužící pro dočasnou náhradu a případné obnovení životních funkcí (oběhu a dýchání).
 
č. 381 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPostižený náhle zkolaboval, nehýbe se, nedýchá, nereaguje na poplácání po tváři a oslovení. První, co je třeba udělat, bude:

Správná odpověďpřivolání pomoci.
 
č. 382 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech:

Správná odpověďna hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.
 
č. 383 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři dýchání z plic do plic by měl objem vydechovaného vzduchu odpovídat asi:

Správná odpověďnormálnímu nádechu zachránce.
 
č. 384 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaDoporučený poměr kompresí hrudníku a dýchání z plic do plic při resuscitaci dospělých nebo dětí laiky je:

Správná odpověďvždy 30:2 (s výjimkou novorozenců).
 
č. 385 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaLapavé dechy - nádechy v nápadně dlouhých intervalech nebo ojedinělé nadechnutí:

Správná odpověďjsou typickou známkou náhlé zástavy oběhu, kdy je potřeba ihned začít s resuscitací (nepřímou masáží srdce, dýcháním z plic do plic).
 
č. 386 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaResuscitaci ukončíme:

Správná odpověďpokud začne postižený normálně dýchat.
 
č. 387 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaAniž došlo k obnovení životních funkcí, ukončíme resuscitaci utonulého:

Správná odpověďpři úplném vyčerpání zachránců.
 
č. 388 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPro kvalitu resuscitace má největší význam:

Správná odpověďco nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko.
 
č. 389 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaOptimální frekvence kompresí při nepřímé masáži srdce je:

Správná odpověď100x za minutu (téměř 2x za vteřinu) u všech postižených.
 
č. 390 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPokud z jakéhokoliv důvodu během resuscitace nemůžeme nebo nechceme provádět dýchání z plic do plic:

Správná odpověďpokračujeme v nepřetržité nepřímé masáži srdce.
 
č. 391 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNormální klidová dechová frekvence dospělého je:

Správná odpověď12 - 15 za minutu.
 
č. 392 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPokud není prováděna resuscitace, nastává nezvratné poškození mozku při zástavě cca po:

Správná odpověďpěti minutách.
 
č. 393 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPokud si nejsme jisti, zda postižený v bezvědomí dýchá nebo nedýchá:

Správná odpověďpostupujeme tak, jako kdyby nedýchal, tj. zahájíme resuscitaci.
 
č. 394 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaTonoucího, který byl vytažen z vody, je v bezvědomí a chrčivě, ale zřetelně a pravidelně dýchá:

Správná odpověďuložíme do polohy na boku, vyčistíme dýchací cesty, pečlivě sledujeme stav dýchání.
 
č. 395 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPostižený večer upadl, uhodil se do hlavy, druhý den ráno je nápadně ospalý, při pokusu o komunikaci zmatený, zvrací. Odbornou lékařskou pomoc:

Správná odpověďje nutné vyhledat (případně zavolat záchrannou službu).
 
č. 396 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPostižený spadl z výšky, je zmatený, nepamatuje si, co se stalo, posedává. Nejlepší je:

Správná odpověďpokud nehrozí nebezpečí dalšího úrazu, nechat jej zaujmout polohu jaká mu vyhovuje a zavolat záchrannou službu.
 
č. 397 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaZaškrcení končetiny:

Správná odpověďse používá pouze výjimečně, pokud krvácení nelze zvládnout přiložením tlakového obvazu.
 
č. 398 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPředloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:

Správná odpověďněkolikaminutovým chlazením čistou vodou.
 
č. 399 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPrst popálený o horký předmětošetříme:

Správná odpověďněkolikaminutovým chlazením čistou vodou, není třeba dalšího ošetření. Pokud se později vytvoří puchýř, nepropichujeme jej.
 
č. 400 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale hlásí, že se mu špatně dýchá, je:

Správná odpověďvsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.
 
č. 401 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaStabilizovanou (někdy také "zotavovací") polohou se rozumí poloha:

Správná odpověďna boku s hlavou otočenou k podložce.
 
č. 402 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPrvní pomoc při přehřátí a úpalu provedeme tak, že:

Správná odpověďpřesuneme postiženého do stínu, podáváme chladné nápoje (nejlépe minerální vodu), studené obklady na hlavu.
 
č. 403 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři opakovaných průjmech:

Správná odpověďpodáváme pouze dietní stravu, živočišné uhlí a neslazené tekutiny, pokud se stav neupraví do 24 hodin, vyhledáme lékaře.
 
č. 404 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaMezi příznaky rozvinutého šoku při vnitřním krvácení patří:

Správná odpověďbledost, opocení, schvácený výraz, pocit strachu o život, apatie.
 
č. 405 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPozorujeme-li u postiženého po úrazu příznaky šoku:

Správná odpověďihned přivoláme záchrannou službu.
 
č. 406 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaŽilní krvácení z končetiny ošetřujeme tak, že:

Správná odpověďpostiženou končetinu zvedneme nad úroveň těla a přiložíme tlakový obvaz.
 
č. 407 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři krvácení z nosu:

Správná odpověďumístíme postiženého do polohy vsedě s lehce předkloněnou hlavou, na zátylek přikládáme studené obklady, palcem a ukazovákem stiskneme nosní křídla a počkáme několik minut. Pokud se krvácení ani po opakovaných pokusech nezastaví nebo se dokonce zvětšuje, dopravíme postiženého k lékaři.
 
č. 408 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři žilním krvácení:

Správná odpověďvolně vytéká temně červená krev
 
č. 409 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaPři tepenném krvácení:

Správná odpověďvystřikuje jasně červená krev.
 
č. 410 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaNárodní přímé tísňové číslo záchranné služby v České republice je:

Správná odpověď155.
 
č. 411 Zkratka souboru otázek: ZP 2015
OtázkaJednotné evropské tísňové číslo je:

Správná odpověď112.