Soubory otázek pro způsobilost
'Lodník ČR 2023'

č. 1 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)ovladatelné těleso určené k pohybu a stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.
Odpověď b)loď splňující technické požadavky pro přepravu osob a nákladu, vyjma převozních lodí na nesledovaných vodních cestách.
Odpověď c)těleso schopné plavby, vyjma plovoucích strojů a plovoucích zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem.
Odpověď b)plavidlo poháněné strojním pohonem, plachtami, pádly nebo vesly.
Odpověď c)plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon.
Odpověď b)plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá vlastní strojní pohon.
Odpověď c)plavidlo, které pluje pomocí plachet nebo vlastního strojního pohonu, ale jeho délka nepřesahuje 20 m.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a současně používá vlastní strojní pohon, se ve smyslu pravidel plavebního provozu považuje:

Správná odpověď a)za plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)i nadále za plachetnici.
Odpověď c)za plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalým plavidlem není plavidlo, jehož délka trupu přesahuje:

Správná odpověď a)20 m.
Odpověď b)22 m.
Odpověď c)25 m.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo do délky trupu 20 m se nepovažuje za malé plavidlo, je-li:

Správná odpověď a)převozní lodí, tlačným člunem nebo plavidlem určeným k přepravě více než 12 cestujících.
Odpověď b)vlečeno, tlačeno nebo vedeno v bočně svázané sestavě jiným plavidlem.
Odpověď c)použito k vlečení vodních lyžařů.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "převozní loď" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které zajišťuje přepravu napříč vodní cesty a pro tento druh přepravy je plavebním úřadem schválena jeho technická způsobilost.
Odpověď b)plovoucí těleso, které je plavebním úřadem určeno pro přepravu nákladu nebo cestujících pouze mezi dvěma přístavy nebo překladišti na jedné vodní cestě.
Odpověď c)plovoucí zařízení, které zajišťuje přepravu napříč nebo ve směru vodní cesty a je vybaveno lodním osvědčením.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí stroj " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopné plavby vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, určené k záchraně poškozených plavidel a vyprošťování nasedlých nebo uvázlých plavidel v plavební dráze.
Odpověď c)konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, vybavené dílenskou technikou, určené pro opravy a údržbu plavidel v provozu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlovoucí garáž je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plovoucím zařízením.
Odpověď b)plovoucím tělesem.
Odpověď c)plovoucím strojem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVor, konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plovoucí těleso.
Odpověď b)plovoucí zařízení.
Odpověď c)převozní loď plující volně.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "sestava plavidel" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
Odpověď b)dvě a více spojených nebo nespojených plavidel, plujících za sebou nebo vedle sebe.
Odpověď c)skupina zakotvených nebo vyvázaných plavidel, zajištěná společnou hlídkou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "vlečná sestava" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, přičemž alespoň jedno z nich je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem " tlačná sestava " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)pevné nebo kloubové spojení více plavidel, z nichž alespoň jedno je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)jedno nebo více spojených plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo ve smyslu pravidel plavebního provozu "stojí":

Správná odpověď a)je-li přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)jestliže stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)pokud je uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě volného pohybu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "zastavení" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí stav, při kterém plavidlo stojí:

Správná odpověď a)ve vztahu ke břehu.
Odpověď b)ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu nebo plovoucímu tělesu.
Odpověď c)ve vztahu k vodnímu proudu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaSvětla plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu rozdělují podle hodnoty fotometrické intenzity:

Správná odpověď a)na obyčejná světla, jasná světla a silná světla.
Odpověď b)na přístrojová světla, signalizační světla a výstražná světla.
Odpověď c)na obrysová světla, tlumená světla a světla do mlhy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV návěstních svítilnách plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu použije jen světlo bílé, červené, zelené, žluté nebo:

Správná odpověď a)modré.
Odpověď b)fialové.
Odpověď c)oranžové.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "dlouhý zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)zvuk trvající 4 sekundy.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající1 sekundu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "řada velmi krátkých zvuků" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)série nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá 1/4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/4 sekundy.
Odpověď b)série čtyř zvuků, z nichž každý trvá 1 sekundu, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1 sekunda.
Odpověď c)série nejvýše pěti zvuků, z nichž každý trvá 1/2 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/2 sekundy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "blikavé světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí přerušované světlo:

Správná odpověď a)s počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
Odpověď b)s minimálním počtem 90 záblesků za minutu.
Odpověď c)s jedním, dvěma nebo třemi záblesky za minutu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaSníženou viditelností se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje zejména mlha, hustý déšť, sněhová vánice nebo dým.
Odpověď b)mlha, hustý déšť nebo doba mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)situace, při níž není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu, zejména pro nadrozměrný náklad nebo atypickou sestavu plavidel.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu, se v pravidlech plavebního provozu nazývá:

Správná odpověď a)plavební dráha.
Odpověď b)sledovaná vodní cesta.
Odpověď c)splavný vodní tok.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "nasedlé plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
Odpověď b)naložení plavidla na ponor, který přesně odpovídá úředně stanovenému ponoru pro den, kdy bylo plavidlo nakládáno.
Odpověď c)ukončení nástupu cestujících na osobní loď nebo naložení plavidla na nejvyšší povolený ponor.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo.
Odpověď b)zastřešený prostor na palubě plavidla vybavený kormidelním kolem.
Odpověď c)místo na palubě plavidla, které slouží vůdci plavidla pro plnění všech funkcí.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdcem plavidla smí být osoba:

Správná odpověď a)která je k tomu způsobilá.
Odpověď b)která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby.
Odpověď c)starší 18 let a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni:

Správná odpověď a)řídit se pokyny vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)plnit příkazy, které jim vydal vůdce plavidla.
Odpověď c)zachovávat mlčenlivost o pokynech nebo příkazech, které jim vůdce plavidla vydal v průběhu plavby.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVšechny osoby na plavidle jsou povinny řídit se příkazy:

Správná odpověď a)které jim dává vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)které jim dají členové posádky plavidla v zájmu plného vytížení osobních lodí.
Odpověď c)které jim dal provozovatel plavidla v zájmu zajištění pořádku na plavidle.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Správná odpověď a)předměty, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
Odpověď b)věci, které by se mohly takovým uložením poškodit.
Odpověď c)součásti výstroje nebo nákladu při provozování plavidla.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověď a)používat signální znaky k vyvazování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo v jejich blízkosti umísťovat předměty, zaměnitelné s plavebním značením.
Odpověď b)plout za bóje, vyznačující strany plavební dráhy.
Odpověď c)řídit se signálními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo ve směru plavby plavidla.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen učinit neodkladná opatření k nápravě, uniknou-li z plavidla do vody:

Správná odpověď a)látky, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu.
Odpověď b)chemické látky, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)neředěné ropné produkty nebo odpady, anebo chemické látky, pokud vytvářejí na hladině vody pěnu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

Správná odpověď a)název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.
Odpověď b)jméno, heslo nebo libovolnou značku či zkratku.
Odpověď c)název nebo zkratku typu plavidla s římskou číslicí, vyjadřující obsaditelnost plavidla.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalé plavidlo, které nepodléhá evidenci, nese poznávací znak:

Správná odpověď a)na vnitřní nebo vnější straně plavidla.
Odpověď b)na vnitřní a vnější straně plavidla, plachetnice i na hlavní plachtě.
Odpověď c)na přídi plavidla a na výstroji, kterou jsou vesla nebo pádla, záchranný kruh a vesta.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "stálé světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku:

Správná odpověď a)360°.
Odpověď b)225°.
Odpověď c)380°.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá dlaň v popředí a kresba volající osoby v pozadí.
Odpověď b)červená bíle olemovaná čtvercová tabule s černým nápisem VSTUP ZAKÁZÁN.
Odpověď c)černá obdélníková tabule se šikmými žlutými pruhy situovaná na výšku, v jejímž středu je vyobrazen červený vykřičník.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro zákaz kouření na plavidle se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejíž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř.
Odpověď b)bílá červeně olemovaná čtvercová tabule, s červeným pruhem vedeným po úhlopříčce zleva doprava a je na ní vyobrazena černá pochodeň, z níž vychází červený a žlutý plamen.
Odpověď c)modrá tabule trojúhelníkového tvaru, na niž je vyobrazeno bílé písmeno F.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu mohou signalizovat:

Správná odpověď a)blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)střídavě blikavým modrým a blikavým červeným světlem, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)blikavým červeným nebo blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
Odpověď b)dvojitým žlutým kuželem umístěným tak, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)vyvěšením modrého kuželu vrcholem dolů.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením světlem.
Odpověď b)vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na levém nebo pravém boku plavidla podle toho, na které straně je plavební dráha volná.
Odpověď c)opakovaným zvukovým signálem tři krátké zvuky, tři dlouhé zvuky a tři krátké zvuky (SOS podle Morseovy abecedy.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
Odpověď b)třemi silnými nebo jasnými zelenými světly viditelnými ze všech stran, rozmístěnými na předním stožáru do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
Odpověď c)černým kouřem zapálené gumy vhozené na hladinu vody.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků . . . - - - . . . (SOS) podle Morseovy abecedy.
Odpověď b)dvěma světlomety nastavenými vzhůru, jejichž paprsky svírají úhel 90° a na obloze vytvářejí písmeno "X".
Odpověď c)vyléváním hořícího dehtu nebo oleje na hladinu vody, po směru proudu.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
Odpověď b)pochodněmi se zeleným nebo modrozeleným světlem.
Odpověď c)třemi světly, z nichž horní a dolní jsou červená a prostřední bílé, umístěná nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)dává řadu úderů na zvon nebo opakuje krátké zvukové signály.
Odpověď c)dává zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" tak dlouho, pokud to situace vyžaduje.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaŘada úderů na zvon trvá asi:

Správná odpověď a)4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)8 sekund, může být nahrazena zvukovým signálem stejné časové délky.
Odpověď c)12 sekund, může být nahrazena jasným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran, ve stejné časové délce.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "směr proti proudu" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od ústí k prameni toku, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak aby:

Správná odpověď a)nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu, vyznačeném na příslušném signálním znaku.
Odpověď c)jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat:

Správná odpověď a)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
Odpověď b)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, pokud se neučiní vhodná opatření obalením, obložením nebo vyztužením proti jejich poškození.
Odpověď c)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaHlídku na stojícím plavidle, které nemá vůdce, stanoví:

Správná odpověď a)provozovatel nebo vlastník plavidla.
Odpověď b)vůdce sousedního plavidla.
Odpověď c)provozovatel pobřežní nebo vodní části přístavu.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je od mostu, přístaviště, překladiště, vjezdu do přístavu a ústí přítoku, který je rovněž sledovanou vodní cestou, koupání zakázáno do vzdálenosti:

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)150 m.
Odpověď c)200 m.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:

Správná odpověď a)v plavební komoře a ve vodní ploše nad a pod plavební komorou až k místu, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
Odpověď b)v blízkosti jezů a na přehradách a jezerech, kde je provozována plavba plavidly, která nejsou malými.
Odpověď c)na sledovaných vodních cestách dopravně významných, využívaných pro plavbu.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby nesmí:

Správná odpověď a)křížit dráhu přibližujícího se plavidla.
Odpověď b)plavat do plavební dráhy.
Odpověď c)plavat v plavební dráze a v její bezprostřední blízkosti.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od plavidel, která nejsou malými plavidly, dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)10 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel s vlastním pohonem dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)10 m.
Odpověď b)5 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel bez vlastního pohonu dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)3 m.
Odpověď b)2 m.
Odpověď c)1 m.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaK obvodu plavebních komor patří vodní plochy nad a pod plavebními komorami:

Správná odpověď a)až k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
Odpověď b)až k hlavě dělící hráze nebo dělící zdi, která odděluje plavební kanál od vodního toku.
Odpověď c)až k vjezdu do plavebního kanálu další plavební komory.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČlen posádky plavidla může obsluhovat provozní zařízení plavební komory:

Správná odpověď a)jen jedná-li se o plavební komoru se samoobslužným proplavováním.
Odpověď b)pouze v případě, není-li dosažitelná obsluha plavební komory.
Odpověď c)vždy, svítí -li na signalizaci plavební komory dvě červená světla pod sebou.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV plavebních komorách je vystupování a nastupování cestujících na plavidla možné:

Správná odpověď a)jen se souhlasem obsluhy plavební komory.
Odpověď b)nejde-li o plavidla plující podle jízdního řádu.
Odpověď c)není-li spojeno s nebezpečím uklouznutí nebo je použita lávka s protiskluzovou úpravou.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPoužívání okovaných bidel a háčků k odstrkování plavidel v plavebních komorách:

Správná odpověď a)je zakázáno.
Odpověď b)je doporučeno.
Odpověď c)je nezbytné.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaObyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, nese:

Správná odpověď a)samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
Odpověď b)s vlastním pohonem do výkonu 5,4 kW nebo s plochou plachet do 10 m2.
Odpověď c)bez vlastního pohonu s plochou plachet do 10 m2.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaModrým blikavým světlem signalizuje plavidlo:

Správná odpověď a)složek integrovaného záchranného systému.
Odpověď b)přepravující nebezpečné věci.
Odpověď c)které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaŽlutým blikavým světlem signalizuje:

Správná odpověď a)plavidlo, které vykonává práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo plavebního úřadu.
Odpověď c)vysokorychlostní plavidlo.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám ukončit plavbu.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "dvě řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz zachovat zvláštní pozornost.
Odpověď c)omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolení proplutí (obecný signální znak).
Odpověď b)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo odběru pitné vody.
Odpověď b)sběrné místo pro odevzdávání ropných odpadů z plavidel.
Odpověď c)zařízení pro připojení normalizované příruby hasičské hadice (hydrant).
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)telefonní stanice.
Odpověď b)celnice.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
Odpověď b)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď c)místo vyhrazené k rybolovu pomocí malých plavidel.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovatka) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovák) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)pravá strana plavební dráhy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři bočním seskupování pohybujících se plavidel při plavbě po proudu se plavidla svazují:

Správná odpověď a)od přídě k zádi.
Odpověď b)od zádě k přídi.
Odpověď c)na přídi a zádi současně.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaK dorozumívání mezi plavidly mimo jiné slouží:

Správná odpověď a)lodní píšťala, houkačka.
Odpověď b)lodní telegraf.
Odpověď c)dvě na sobě nezávislá zařízení (telegraf, zvonek apod.)
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSignalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověď a)akustickou a optickou.
Odpověď b)akustickou, optickou a dorozumívací.
Odpověď c)optickou a dorozumívací.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSoučásti optické signalizační výstroje jsou:

Správná odpověď a)signalizační vlajky, tabule, válce, kužele, světla.
Odpověď b)radar, echolot, krátkovlnné vysílačky, světlomety.
Odpověď c)houkačky, zvony, kolejnice.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaOptickou signalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověď a)denní a noční.
Odpověď b)povinnou a nepovinnou.
Odpověď c)světelnou a zvukovou.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaZáchranný člun (loďka) musí být vybaven:

Správná odpověď a)dvěma vesly, bidlem a hákem, vylévací nádobou.
Odpověď b)dvěma vesly, záchranným kruhem, vyvazovacím lankem.
Odpověď c)alespoň jedním veslem, označením názvu mateřského plavidla, plovacími vestami pro stanovený počet osob.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaLekážní plachta je určena k:

Správná odpověď a)zamezení vnikání vody do plavidla.
Odpověď b)překrytí přepravovaného nákladu.
Odpověď c)zamezení přístupu vzduchu k hořícímu nákladu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaMezi individuální záchranné prostředky patří:

Správná odpověď a)záchranné vesty.
Odpověď b)záchranné čluny.
Odpověď c)záchranné vory.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověď a)bidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
Odpověď b)manipulační loďka, odrazníky, sochory, vlečné oblouky.
Odpověď c)lekážní, protipožární a záchranné prostředky.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKe spojení tlačného remorkéru a člunu se pro pevné spojení používají úvazy:

Správná odpověď a)vodících a křížových lan.
Odpověď b)ocelových a konopných lan.
Odpověď c)spřahovacích háků a manilových lan.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPřesun uchycení vlečného lana na remorkéru směrem k zádi zhoršuje:

Správná odpověď a)manévrovací schopnosti remorkéru.
Odpověď b)stabilitu remorkéru.
Odpověď c)směrovou stabilitu remorkéru.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaNosnost plavidla je dána:

Správná odpověď a)rozdílem výtlaku je mezi maximálním a minimálním ponorem.
Odpověď b)minimálním středním ponorem.
Odpověď c)maximálním středním ponorem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaStřední ponor plavidla je:

Správná odpověď a)střední hodnota odečtených ponorů na všech cejchovních stupnicích.
Odpověď b)ponor uprostřed délky plavidla.
Odpověď c)ponor uprostřed výšky trupu plavidla.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaNakládání sypaného materiálu vyžaduje:

Správná odpověď a)udržovat plavidlo stále v rovině.
Odpověď b)plnit nákladní prostory od středu plavidla k přídi a zádi.
Odpověď c)větší zátěž nákladu umístit do předních nákladních prostorů.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři nakládce kusového zboží je třeba:

Správná odpověď a)těžké zboží umísťovat na příď a záď plavidla, lehké do středu.
Odpověď b)těžké zboží umísťovat do středu plavidla, lehké na příď a záď.
Odpověď c)každý vagón nakládat odděleně, na jednu stranu plavidla.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTato značka na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)zde zvedat, tedy na tomto místě se upevní závěsy pro zdvihání.
Odpověď b)zdvihat řetězy, tedy na tomto místě se musí upevnit výlučně řetězy.
Odpověď c)náklad je zajištěn řetězy, tedy přepravovaný náklad je v těchto místech zajištěn řetězy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSudy, naložené naležato, zajišťujeme proti posunutí:

Správná odpověď a)klíny.
Odpověď b)pražci.
Odpověď c)ocelovými lany.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)opatrně zacházet, křehké - tedy jedná se o křehké zboží, lámavé, musí se chránit před otřesy, nárazy, pády apod.
Odpověď b)opatrně zacházet, sklo - tedy v obalu jsou přepravovány skleněné nádoby, které je nutno chránit před vylitím.
Odpověď c)přeprava dutých nádob - tedy obal chrání nádobu, která je určena pro dopravu tekutého zboží.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)tímto směrem nahoru.
Odpověď b)pevné víko obalu.
Odpověď c)náklad musí být podložen.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)stohování zakázáno - tedy obal nesmí být zatížen dalším předmětem.
Odpověď b)je zakázáno vykládat více než jeden obal najednou.
Odpověď c)je zakázáno stohovat bez podkládání.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTato značka na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověď a)chránit před vlhkem.
Odpověď b)obal je vodotěsný.
Odpověď c)obal je odolný vůči dešti.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSochory slouží při vyvázání plavidla k:

Správná odpověď a)zajištění stálé vzdálenosti plavidla od břehu.
Odpověď b)zajištění nákladu plavidla proti posunutí.
Odpověď c)omezení náklonu plavidla při nakládce těžkých kusů.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaOko na laně vytvořené lanovou sponou může být použito na:

Správná odpověď a)kotvících lanech plovoucích strojů a na vyvázání přístavních můstků osobní lodní dopravy.
Odpověď b)vyvazování plavidel s vlastním pohonem v plavebních komorách.
Odpověď c)vlečení plavidel na vodních cestách účelových, do celkové hmotnosti plavidla 300 t.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaNapínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén:

Správná odpověď a)je dovoleno jen v případech nouze.
Odpověď b)je dovoleno pouze se souhlasem plavební správy.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaVyvázat plavidlo v přístavu k boku jiného stojícího plavidla:

Správná odpověď a)je dovoleno, pokud tím není ohrožena bezpečnost nebo činnost tohoto plavidla.
Odpověď b)je dovoleno pouze plavidlům plavební správy a policie ČR.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPo ukončení zvedání kotvy obsluha:

Správná odpověď a)vypojí kliky nebo pohon ze záběru.
Odpověď b)ponechá kliky v záběru.
Odpověď c)sejme kliky z navijáku a pohon ponechá v záběru.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotvu se sklopnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď b)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď c)za pomoc vyprošťovací loďky.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotvu s pevnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď b)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď c)za pomoci vyprošťovací loďky.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují proti samovolnému spuštění kotvy:

Správná odpověď a)za plavby a při stání plavidla bez pomoci kotev.
Odpověď b)v plavebním kanále.
Odpověď c)nezajišťují se.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují:

Správná odpověď a)záporníky, zarážkami, čertovými drápy.
Odpověď b)vyvázáním pomocného lana na kotevní pachole.
Odpověď c)nezajišťují se.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPlavidlo stojící u břehu musí být opatřeno:

Správná odpověď a)bezpečným přechodem na břeh.
Odpověď b)kotvou.
Odpověď c)funkční světelnou signalizací.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaHlídka musí být:

Správná odpověď a)na samostatně stojícím plavidle v přístavním bazénu.
Odpověď b)na každém plavidle stojícím v přístavním bazénu.
Odpověď c)na plavidle manévrujícím v přístavu.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni plnit příkazy, které jim dává vůdce plavidla:

Správná odpověď a)v rámci své pravomoci.
Odpověď b)i když se tím odchýlí od své pravomoci.
Odpověď c)podle svého uvážení.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři zámraze vodní části přístavu je posádka plavidla povinna:

Správná odpověď a)uvolňovat plavidlo z ledu, udržovat protipožární otvory před přídí a za zádí plavidla.
Odpověď b)zabezpečit přechodové lávky plavidla proti uklouznutí.
Odpověď c)opustit s plavidlem přístav.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaVe veřejném přístavu je, mimo jiné, zakázáno:

Správná odpověď a)koupání a chytání ryb.
Odpověď b)používání zvukových signálů.
Odpověď c)opravování plavidel.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody:

Správná odpověď a)ropné odpady jakéhokoli druhu, jakož i jejich směsi s vodou.
Odpověď b)ropné odpady jakéhokoli druhu, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)pouze neředěné ropné odpady.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPro zajištění bezpečnosti práce musejí být mechanismy při opravách:

Správná odpověď a)odpojeny od zdrojů energie.
Odpověď b)označeny výstražným nápisem "Pod napětím".
Odpověď c)řádně promazány.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři práci s lanem je lodník povinen:

Správná odpověď a)vytočit z navijáku jen potřebnou délku lana.
Odpověď b)při zadržování plavidla lano pevně uvázat na pachole.
Odpověď c)používat silonová lana k vlečení a zastavování plavidel.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři kotvení kotvou svrženou s paluby musí být kotevní řetěz (lano):

Správná odpověď a)mezi lodníkem spouštějícím kotvu a bokem lodě.
Odpověď b)mezi lodníkem spouštějícím kotvu a protějším bokem lodě.
Odpověď c)neustále napnuté.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaČásti, demontované při opravě plavidla se musí:

Správná odpověď a)odkládat tak, aby nebránily pohybu pracovníků a musí být zajištěny proti pohybu.
Odpověď b)řádně očistit, odmastit a opatřit ochranným protikorozivním nátěrem.
Odpověď c)uložit mimo plavidlo na místo k tomu určené.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPřed vytažením plavidla na souš lodním výtahem je nezbytné:

Správná odpověď a)zajistit kotevní zařízení proti spuštění kotvy a předměty na plavidle proti sesunutí.
Odpověď b)odpojit akumulátory plavidla, uzavřít studny a zajistit kotevní zařízení.
Odpověď c)odstranit z plavidla akumulátory a vypustit chladící systém.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPřecházet z plavidla na plavidlo překročením je:

Správná odpověď a)dovoleno jen tehdy, pokud to vzdálenost nebo převýšení mezi nimi umožňuje.
Odpověď b)dovoleno jen tehdy, pokud je mezi plavidly instalována lávka nebo žebřík.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaZáchrannou vestu je lodník povinen mimo jiné používat:

Správná odpověď a)při opuštění plavidla při vyvazování v plavební komoře.
Odpověď b)při spouštění kotvy.
Odpověď c)při překračování na jiné plavidlo, není-li instalována lávka.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPrvním úkonem pro záchranu tonoucího po jeho vytažení z vody musí být:

Správná odpověď a)zprůchodnění dýchacích cest.
Odpověď b)umělé dýchání z úst do úst.
Odpověď c)masáž srdce.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaVe stabilizované poloze při odsunu raněného:

Správná odpověď a)postižený leží na boku, spodní dolní končetina je pokrčená, výše uložená dolní končetina je natažená.
Odpověď b)postižený leží na boku, horní končetina blíže k podložce je pokrčena v lokti, druhá leží za zády postiženého.
Odpověď c)postižený leží na zádech, dolní končetiny podloženy asi 30 cm nad podložkou, hlava je zakloněna.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMezi vyvazovací výstroj patří:

Správná odpověď a)pacholata, rohatinky, vázací lana, palubní kruhy, průvlačnice.
Odpověď b)pacholata, vázací lana, sochory, přechodová lávka, žebřík.
Odpověď c)vázací lana, vlečná kladka, manipulační člunek.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMezi plovoucí zařízení patří:

Správná odpověď a)botel.
Odpověď b)remorkér.
Odpověď c)plovoucí jeřáb.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMalá plavidla se rozdělují na:

Správná odpověď a)plavidla bez vlastního pohonu, s vlastním pohonem, vodní skútry, převozní lodě a plachetnice.
Odpověď b)rekreační plavidla a koncesovaná plavidla .
Odpověď c)plavidla s délkou menší než 20 metrů a ostatní rekreační plavidla.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaZákladním znakem lodě je:

Správná odpověď a)její určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.
Odpověď b)evidenční a cejchovní označení plavidla.
Odpověď c)délka, druh pohonu, maximální pohon plavidla.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaRemorkér je plavidlo, které je určeno k:

Správná odpověď a)vlečení, tlačení nebo bočnímu vedení plavidel v sestavě plavidel.
Odpověď b)pouze tlačení plavidel.
Odpověď c)pouze vlečení plavidel.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaSoustava základních konstrukčních prvků lodi je:

Správná odpověď a)lodní kostra.
Odpověď b)lodní trup.
Odpověď c)soustava zajišťující stabilitu lodi.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPříčná výztuha kostry trupu v boku, u malých plavidel i ve dně je:

Správná odpověď a)žebro.
Odpověď b)stringer.
Odpověď c)podvlak.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPříčná výztuha paluby je:

Správná odpověď a)palubník.
Odpověď b)podvlak.
Odpověď c)příčka.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaLodní nástavba je:

Správná odpověď a)část lodního tělesa nad palubou.
Odpověď b)nákladní prostor.
Odpověď c)lodní sklad.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPáteř je:

Správná odpověď a)podélná výztužná část na dně plavidla.
Odpověď b)součást obšívky.
Odpověď c)výztuha paluby.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaLodní obšívka na plavidle je:

Správná odpověď a)součástí trupu.
Odpověď b)součástí paluby.
Odpověď c)součástí nástavby.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaLodní obšívka se skládá z:

Správná odpověď a)dnové obšívky, boční obšívky a outorů.
Odpověď b)dnové obšívky a boční obšívky.
Odpověď c)dnové obšívky a outorů.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaObrtlík, který je umístěn mezi kotvou a kotevním řetězem:

Správná odpověď a)zabraňuje tomu, aby docházelo k přetáčení kotevního řetězu.
Odpověď b)je bezpečnostní pojistkou proti utržení kotvy.
Odpověď c)zajišťuje pevné spojení kotvy s kotevním řetězem.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaSklopná kotva je ke kotevnímu řetězu připojena:

Správná odpověď a)obrtlíkem.
Odpověď b)příčkovým článkem.
Odpověď c)lekážním článkem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaKotevní vratidlo je stroj:

Správná odpověď a)se svislou osou otáčení řetězového ořechu.
Odpověď b)s vodorovnou osou otáčení řetězového ořechu.
Odpověď c)s vodorovným bubnem výprostného lana.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMazání kotevních vrátků:

Správná odpověď a)se provádí mazacím tukem.
Odpověď b)se provádí olejem v trvalé lázni.
Odpověď c)není nutné, protože všechny pohyblivé části mají samomazná pouzdra.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaHlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev. Společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Správná odpověď a)kormidlo.
Odpověď b)propulsor.
Odpověď c)dýza.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaRuční ovládací mechanismus kormidla musí zabezpečit:

Správná odpověď a)přeložení ploutve z jednoho maxima do druhého za nejvýše 30 vteřin.
Odpověď b)plynulé ovládání ploutve nejméně ze dvou míst.
Odpověď c)včasné zbrzdění plavidla.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaDokormidlovací zařízení slouží k:

Správná odpověď a)zlepšení manévrovacích vlastností plavidla.
Odpověď b)ulehčení ovládání ručního ovládacího mechanismu kormidla.
Odpověď c)manévrování plavidlem bez kormidelního kola.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMezi vyvazovací výstroj pohyblivou patří:

Správná odpověď a)lana.
Odpověď b)pacholata.
Odpověď c)rohatinky.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaOko na vázacím laně na plavidle:

Správná odpověď a)musí být vytvořeno pouze zápletem.
Odpověď b)může být lisováno.
Odpověď c)musí být pojištěno lanovými šroubovacími sponami proti povolení zápletu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění vyvazovacího ovinutého lana proti sesmeknutí a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaZařízení vlečného háku na odpojení vlečného lana musí umožnit:

Správná odpověď a)odpojení vlečného lana při každém stupni zatížení a při každém úhlu vychýlení vlečného lana.
Odpověď b)odpojení vlečného lana pouze ve středové poloze háku při plném zatížení.
Odpověď c)odpojení vlečného lana pouze při nezatíženém háku.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaVlečná uzda slouží k:

Správná odpověď a)uchycení vlečného lana remorkéru, je součástí vlečného zařízení člunu.
Odpověď b)uchycení vlečného lana, je součástí vlečného zařízení remorkéru.
Odpověď c)ovládání otevírací klanice nebo vlečného háku vlečného zařízení.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaTlačné zařízení pro tlačné sestavy se skládá z:

Správná odpověď a)tlačných opěr a spřahovacího zařízení.
Odpověď b)uzdy a kladnice.
Odpověď c)kladky a oblouku.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaNa přídi tlačného remorkéru jsou umístěny:

Správná odpověď a)tlačné opěry.
Odpověď b)ovládací klanice.
Odpověď c)pacholata.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaČlunové zařízení slouží:

Správná odpověď a)ke spouštění, vytahování a ukládání záchranných člunů.
Odpověď b)k bezpečnému připoutání vlečeného člunu k remorkéru.
Odpověď c)k vyvázání, kotvení a tažení vlečného člunu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaOtočná lávka se používá:

Správná odpověď a)k dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti bez použití pevné lávky.
Odpověď b)k dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti se současným použití pevné lávky.
Odpověď c)k záchraně tonoucího.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaStěžňové zařízení slouží k:

Správná odpověď a)vyvěšování pozičních světel, signálních vlajek a upevnění antén.
Odpověď b)výhradně pro vyvěšení státní vlajky státu, kterým plavidlo proplouvá.
Odpověď c)vysouvání hlídkového koše.