Soubory otázek pro způsobilost
'Kapitán C bez motoru'

č. 1 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)ovladatelné těleso určené k pohybu a stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.
Odpověď b)loď splňující technické požadavky pro přepravu osob a nákladu, vyjma převozních lodí na nesledovaných vodních cestách.
Odpověď c)těleso schopné plavby, vyjma plovoucích strojů a plovoucích zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem.
Odpověď b)plavidlo poháněné strojním pohonem, plachtami, pádly nebo vesly.
Odpověď c)plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon.
Odpověď b)plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá vlastní strojní pohon.
Odpověď c)plavidlo, které pluje pomocí plachet nebo vlastního strojního pohonu, ale jeho délka nepřesahuje 20 m.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a současně používá vlastní strojní pohon, se ve smyslu pravidel plavebního provozu považuje:

Správná odpověď a)za plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)i nadále za plachetnici.
Odpověď c)za plavidlo, které není malým plavidlem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaMalým plavidlem není plavidlo, jehož délka trupu přesahuje:

Správná odpověď a)20 m.
Odpověď b)22 m.
Odpověď c)25 m.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo do délky trupu 20 m se nepovažuje za malé plavidlo, je-li:

Správná odpověď a)převozní lodí, tlačným člunem nebo plavidlem určeným k přepravě více než 12 cestujících.
Odpověď b)vlečeno, tlačeno nebo vedeno v bočně svázané sestavě jiným plavidlem.
Odpověď c)použito k vlečení vodních lyžařů.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "převozní loď" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které zajišťuje přepravu napříč vodní cesty a pro tento druh přepravy je plavebním úřadem schválena jeho technická způsobilost.
Odpověď b)plovoucí těleso, které je plavebním úřadem určeno pro přepravu nákladu nebo cestujících pouze mezi dvěma přístavy nebo překladišti na jedné vodní cestě.
Odpověď c)plovoucí zařízení, které zajišťuje přepravu napříč nebo ve směru vodní cesty a je vybaveno lodním osvědčením.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí stroj " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopné plavby vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, určené k záchraně poškozených plavidel a vyprošťování nasedlých nebo uvázlých plavidel v plavební dráze.
Odpověď c)konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, vybavené dílenskou technikou, určené pro opravy a údržbu plavidel v provozu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlovoucí garáž je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plovoucím zařízením.
Odpověď b)plovoucím tělesem.
Odpověď c)plovoucím strojem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaVor, konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověď a)plovoucí těleso.
Odpověď b)plovoucí zařízení.
Odpověď c)převozní loď plující volně.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "sestava plavidel" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
Odpověď b)dvě a více spojených nebo nespojených plavidel, plujících za sebou nebo vedle sebe.
Odpověď c)skupina zakotvených nebo vyvázaných plavidel, zajištěná společnou hlídkou.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "vlečná sestava" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)spojení jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)pevně nebo kloubově spojeno více plavidel, přičemž alespoň jedno z nich je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem " tlačná sestava " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)pevné nebo kloubové spojení více plavidel, z nichž alespoň jedno je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď b)více plavidel svázaných boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)jedno nebo více spojených plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo ve smyslu pravidel plavebního provozu "stojí":

Správná odpověď a)je-li přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)jestliže stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)pokud je uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě volného pohybu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "zastavení" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí stav, při kterém plavidlo stojí:

Správná odpověď a)ve vztahu ke břehu.
Odpověď b)ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu nebo plovoucímu tělesu.
Odpověď c)ve vztahu k vodnímu proudu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaSvětla plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu rozdělují podle hodnoty fotometrické intenzity:

Správná odpověď a)na obyčejná světla, jasná světla a silná světla.
Odpověď b)na přístrojová světla, signalizační světla a výstražná světla.
Odpověď c)na obrysová světla, tlumená světla a světla do mlhy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaV návěstních svítilnách plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu použije jen světlo bílé, červené, zelené, žluté nebo:

Správná odpověď a)modré.
Odpověď b)fialové.
Odpověď c)oranžové.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "dlouhý zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)zvuk trvající 4 sekundy.
Odpověď b)zvuk trvající 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající1 sekundu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "řada velmi krátkých zvuků" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)série nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá 1/4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/4 sekundy.
Odpověď b)série čtyř zvuků, z nichž každý trvá 1 sekundu, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1 sekunda.
Odpověď c)série nejvýše pěti zvuků, z nichž každý trvá 1/2 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/2 sekundy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "blikavé světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí přerušované světlo:

Správná odpověď a)s počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
Odpověď b)s minimálním počtem 90 záblesků za minutu.
Odpověď c)s jedním, dvěma nebo třemi záblesky za minutu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaSníženou viditelností se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje zejména mlha, hustý déšť, sněhová vánice nebo dým.
Odpověď b)mlha, hustý déšť nebo doba mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)situace, při níž není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu, zejména pro nadrozměrný náklad nebo atypickou sestavu plavidel.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaČást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu, se v pravidlech plavebního provozu nazývá:

Správná odpověď a)plavební dráha.
Odpověď b)sledovaná vodní cesta.
Odpověď c)splavný vodní tok.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "nasedlé plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
Odpověď b)naložení plavidla na ponor, který přesně odpovídá úředně stanovenému ponoru pro den, kdy bylo plavidlo nakládáno.
Odpověď c)ukončení nástupu cestujících na osobní loď nebo naložení plavidla na nejvyšší povolený ponor.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo.
Odpověď b)zastřešený prostor na palubě plavidla vybavený kormidelním kolem.
Odpověď c)místo na palubě plavidla, které slouží vůdci plavidla pro plnění všech funkcí.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaVůdcem plavidla smí být osoba:

Správná odpověď a)která je k tomu způsobilá.
Odpověď b)která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby.
Odpověď c)starší 18 let a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni:

Správná odpověď a)řídit se pokyny vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)plnit příkazy, které jim vydal vůdce plavidla.
Odpověď c)zachovávat mlčenlivost o pokynech nebo příkazech, které jim vůdce plavidla vydal v průběhu plavby.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaVšechny osoby na plavidle jsou povinny řídit se příkazy:

Správná odpověď a)které jim dává vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)které jim dají členové posádky plavidla v zájmu plného vytížení osobních lodí.
Odpověď c)které jim dal provozovatel plavidla v zájmu zajištění pořádku na plavidle.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Správná odpověď a)předměty, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
Odpověď b)věci, které by se mohly takovým uložením poškodit.
Odpověď c)součásti výstroje nebo nákladu při provozování plavidla.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověď a)používat signální znaky k vyvazování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo v jejich blízkosti umísťovat předměty, zaměnitelné s plavebním značením.
Odpověď b)plout za bóje, vyznačující strany plavební dráhy.
Odpověď c)řídit se signálními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo ve směru plavby plavidla.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen učinit neodkladná opatření k nápravě, uniknou-li z plavidla do vody:

Správná odpověď a)látky, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu.
Odpověď b)chemické látky, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)neředěné ropné produkty nebo odpady, anebo chemické látky, pokud vytvářejí na hladině vody pěnu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

Správná odpověď a)název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.
Odpověď b)jméno, heslo nebo libovolnou značku či zkratku.
Odpověď c)název nebo zkratku typu plavidla s římskou číslicí, vyjadřující obsaditelnost plavidla.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaMalé plavidlo, které nepodléhá evidenci, nese poznávací znak:

Správná odpověď a)na vnitřní nebo vnější straně plavidla.
Odpověď b)na vnitřní a vnější straně plavidla, plachetnice i na hlavní plachtě.
Odpověď c)na přídi plavidla a na výstroji, kterou jsou vesla nebo pádla, záchranný kruh a vesta.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "stálé světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku:

Správná odpověď a)360°.
Odpověď b)225°.
Odpověď c)380°.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá postava chodce.
Odpověď b)červená bíle olemovaná čtvercová tabule s černým nápisem VSTUP ZAKÁZÁN.
Odpověď c)černá obdélníková tabule se šikmými žlutými pruhy situovaná na výšku, v jejímž středu je vyobrazen červený vykřičník.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPro zákaz kouření a používání otevřeného ohně na plavidle se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověď a)bílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejíž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř.
Odpověď b)bílá červeně olemovaná čtvercová tabule, s červeným pruhem vedeným po úhlopříčce zleva doprava a je na ní vyobrazena černá pochodeň, z níž vychází červený a žlutý plamen.
Odpověď c)modrá tabule trojúhelníkového tvaru, na niž je vyobrazeno bílé písmeno F.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu mohou signalizovat:

Správná odpověď a)blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)střídavě blikavým modrým a blikavým červeným světlem, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)blikavým červeným nebo blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
Odpověď b)dvojitým žlutým kuželem umístěným tak, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)vyvěšením modrého kuželu vrcholem dolů.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením světlem.
Odpověď b)vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na levém nebo pravém boku plavidla podle toho, na které straně je plavební dráha volná.
Odpověď c)opakovaným zvukovým signálem tři krátké zvuky, tři dlouhé zvuky a tři krátké zvuky (SOS podle Morseovy abecedy.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
Odpověď b)třemi silnými nebo jasnými zelenými světly viditelnými ze všech stran, rozmístěnými na předním stožáru do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
Odpověď c)černým kouřem zapálené gumy vhozené na hladinu vody.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků . . . - - - . . . (SOS) podle Morseovy abecedy.
Odpověď b)dvěma světlomety nastavenými vzhůru, jejichž paprsky svírají úhel 90° a na obloze vytvářejí písmeno "X".
Odpověď c)vyléváním hořícího dehtu nebo oleje na hladinu vody, po směru proudu.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
Odpověď b)pochodněmi se zeleným nebo modrozeleným světlem.
Odpověď c)třemi světly, z nichž horní a dolní jsou červená a prostřední bílé, umístěná nejméně 1 m nad sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)dává řadu úderů na zvon nebo opakuje krátké zvukové signály.
Odpověď c)dává zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" tak dlouho, pokud to situace vyžaduje.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaŘada úderů na zvon trvá asi:

Správná odpověď a)4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)8 sekund, může být nahrazena zvukovým signálem stejné časové délky.
Odpověď c)12 sekund, může být nahrazena jasným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran, ve stejné časové délce.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTermínem "směr proti proudu" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od ústí k prameni toku, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak aby:

Správná odpověď a)nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu, vyznačeném na příslušném signálním znaku.
Odpověď c)jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat:

Správná odpověď a)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
Odpověď b)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, pokud se neučiní vhodná opatření obalením, obložením nebo vyztužením proti jejich poškození.
Odpověď c)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaHlídku na stojícím plavidle, které nemá vůdce, stanoví:

Správná odpověď a)provozovatel nebo vlastník plavidla.
Odpověď b)vůdce sousedního plavidla.
Odpověď c)provozovatel pobřežní nebo vodní části přístavu.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je od mostu, přístaviště, překladiště, vjezdu do přístavu a ústí přítoku, který je rovněž sledovanou vodní cestou, koupání zakázáno do vzdálenosti:

Správná odpověď a)100 m.
Odpověď b)150 m.
Odpověď c)200 m.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaKoupající se osoby nesmí:

Správná odpověď a)křížit dráhu přibližujícího se plavidla.
Odpověď b)plavat do plavební dráhy.
Odpověď c)plavat v plavební dráze a v její bezprostřední blízkosti.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od plavidel, která nejsou malými plavidly, dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)10 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel s vlastním pohonem dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)10 m.
Odpověď b)5 m.
Odpověď c)3 m.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel bez vlastního pohonu dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď a)3 m.
Odpověď b)2 m.
Odpověď c)1 m.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaObyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, nese:

Správná odpověď a)samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
Odpověď b)s vlastním pohonem do výkonu 5,4 kW nebo s plochou plachet do 10 m2.
Odpověď c)bez vlastního pohonu s plochou plachet do 10 m2.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaModrým blikavým světlem signalizuje plavidlo:

Správná odpověď a)složek integrovaného záchranného systému.
Odpověď b)přepravující nebezpečné věci.
Odpověď c)které poskytuje technickou pomoc jiným plavidlům.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaŽlutým blikavým světlem signalizuje:

Správná odpověď a)plavidlo, které vykonává práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo plavebního úřadu.
Odpověď c)vysokorychlostní plavidlo.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám ukončit plavbu.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaZvukový signál "dvě řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz zachovat zvláštní pozornost.
Odpověď c)omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolení proplutí (obecný signální znak).
Odpověď b)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo odběru pitné vody.
Odpověď b)sběrné místo pro odevzdávání ropných odpadů z plavidel.
Odpověď c)zařízení pro připojení normalizované příruby hasičské hadice (hydrant).
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)telefonní stanice.
Odpověď b)celnice.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
Odpověď b)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď c)místo vyhrazené k rybolovu pomocí malých plavidel.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovatka) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovák) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: AK1 2015
OtázkaTento signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)pravá strana plavební dráhy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí zařízení" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověď a)zařízení schopná plavby, s výjimkou plovoucích strojů, která nejsou určená k přepravě osob a nákladu a zpravidla ani k opakovanému přemísťování.
Odpověď b)zařízení schopná plavby, vybavená mechanickým zařízením a určená pro práce na vodních cestách nebo v přístavech.
Odpověď c)zařízení schopná plavby, určená a speciálně vybavená zařízením, umožňující jim vlečení nebo tlačení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaTermínem "plující plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)plavidlo, které není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé.
Odpověď b)plavidlo, které je zakotveno nebo vyvázáno, ale zasahuje nejméně polovinou šířky do plavební dráhy.
Odpověď c)plavidlo, které je zakotveno mimo stanoviště označené signálními znaky, anebo je nasedlé.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaTermín "krátký zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí zvuk, trvající:

Správná odpověď a)1 sekundu.
Odpověď b)1/4 sekundy.
Odpověď c)4 sekundy.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaInterval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky vydávanými lodní sirénou, vyjma signálu "řada velmi krátkých zvuků", je:

Správná odpověď a)asi 1 sekunda.
Odpověď b)asi 3 sekundy.
Odpověď c)asi 5 sekund.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaSérií nejméně šesti zvuků vydávaných lodní sirénou, z nichž každý trvá asi 1/4 sekundy v intervalu 1/4 sekundy, se rozumí:

Správná odpověď a)řada velmi krátkých zvuků.
Odpověď b)série krátkých zvuků.
Odpověď c)sada frekvenčních zvuků.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaTermínem "noc" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi západem a východem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny po západu slunce a končí půl hodiny před východem slunce.
Odpověď c)doba od 20,00 h do 4,30 h v létě a od 17,00 h do 7,00 h v zimě.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaTermínem "den" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověď a)mezi východem a západem slunce.
Odpověď b)která začíná půl hodiny před východem slunce a končí půl hodiny po západu slunce.
Odpověď c)od 4,30 h do 20,00 h v létě a od 7,00 h do 17,00 h v zimě.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaTermínem "plavební dráha" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)část vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
Odpověď b)vymezenou část vodní cesty se zaručenou šířkou nejméně 20 m a zaručenou hloubkou nejméně 1,80 m.
Odpověď c)část vodní cesty vymezenou největšími hloubkami.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaJe-li v sestavě jedno plavidlo s vlastním pohonem, vůdcem sestavy je:

Správná odpověď a)vůdce tohoto plavidla.
Odpověď b)vůdce plavidla, které je nejblíže plavidlu s vlastním pohonem.
Odpověď c)vůdce plavidla, které je v sestavě nejdéle.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Správná odpověď a)jestliže plavidlo pluje.
Odpověď b)za plavby.
Odpověď c)pokud je plavidlo v provozu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plovoucím stroji:

Správná odpověď a)i po dobu pracovní činnosti stroje.
Odpověď b)kromě pracovní činnosti stroje.
Odpověď c)pouze v době, kdy je plovoucí stroj přemisťován po vodní cestě.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPříkazy vůdce sestavy plavidel jsou povinni se řídit:

Správná odpověď a)vůdci plavidel, která jsou součástí sestavy plavidel.
Odpověď b)všichni účastníci plavebního provozu.
Odpověď c)pouze členové posádky plavidla, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPříkazy vydávanými vůdcem plavidla v zájmu bezpečnosti a plynulosti plavby, jsou povinni se řídit:

Správná odpověď a)členové posádky a další osoby na plavidle.
Odpověď b)všechny osoby na plavidle, pokud nemají vlastního průvodce.
Odpověď c)posádka plavidla a všichni účastníci plavebního provozu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaÚčastníci plavebního provozu jsou povinni chovat se zejména tak, aby nedošlo:

Správná odpověď a)k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví nebo vytvoření překážky na vodní cestě.
Odpověď b)k omezení plynulosti plavebního provozu nebo ohrožení lidského života nebo využití plavidla k jiným účelům, než pro které bylo do provozu schváleno.
Odpověď c)k zastavení plavebního provozu na vnitrozemských vodních nebo k překročení rozměrů plavidla pro určitou vodní cestu nebo k společné havárii.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)použít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
Odpověď b)zajistit, aby v co nejkratší době mohly přímo ohrožené osoby bezpečně opustit plavidlo.
Odpověď c)neodkladně přivolat odbornou pomoc a o průběhu této pomoci informovat plavební úřad.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby:

Správná odpověď a)rozměry plavidla nebo sestavy plavidel a jejich ponor odpovídaly parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď b)schopnosti posádky plavidla nebo sestavy plavidel odpovídaly druhu a rozměrům plavidla nebo sestavy plavidel.
Odpověď c)rozměry plavidla a složení posádky v sestavě plavidel odpovídaly stupni obtížnosti proplouvaného úseku vodní cesty.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaNáklad na plavidle:

Správná odpověď a)nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost lodního tělesa.
Odpověď b)nesmí být poškozen a během plavby musí být průběžně kontrolován.
Odpověď c)nesmí obsahovat zápalné, zdraví škodlivé a výbušné věci.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaNa plavidlech určených k přepravě cestujících:

Správná odpověď a)nesmí být přepravováno více cestujících, než je na nich povoleno přepravovat.
Odpověď b)smí být přepravováno jen tolik cestujících, aby nebyl překročen nevyšší povolený ponor plavidla.
Odpověď c)se nesmí přepravovat osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby kormidlující osoba:

Správná odpověď a)mohla přijímat v kormidelně příkazy a předávat informace.
Odpověď b)měla k použití rádiovou stanici nastavenou na vhodném rádiovém kmitočtu.
Odpověď c)byla vybavena dalekohledem a brýlemi nebo clonou proti oslnění.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPokud kormidlující osoba v kormidelně neslyší zvukové signály nebo nemá z kormidelny dostatečný rozhled všemi směry, je povinna:

Správná odpověď a)v zájmu své informovanosti zajistit na plavidle pozorovatele nebo použít zařízení pro příjem zvukových signálů.
Odpověď b)okamžitě přerušit plavbu.
Odpověď c)použít na přechodnou dobu pomocný remorkér.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoliv předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)zajistit odstranění předmětu z plavební dráhy.
Odpověď b)vyčkat na místě do příjezdu Státní plavební správy.
Odpověď c)učinit o tom přesný záznam v lodním deníku.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPokud nemůže vůdce plavidla odstranit plavební překážku, kterou způsobil pád předmětu z plavidla:

Správná odpověď a)je povinen neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a uvést co nejpřesněji místo pádu předmětu.
Odpověď b)je povinen zastavit plavbu v obou směrech a vyčkat dokud plavební úřad překážku neodstraní.
Odpověď c)vyzve místně příslušný obecní úřad, aby zajistil na vodní cestě plavební značení, než bude překážka odstraněna.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoli předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen toto místo označit:

Správná odpověď a)pokud má tuto možnost.
Odpověď b)jedná-li se o mezinárodní vodní cestu.
Odpověď c)bezodkladně, pomocí červené kuželové bóje se svislými bílými pruhy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaZjistí-li posádka plavidla neznámou překážku na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a uvést co nejpřesněji místo, kde byla překážka zjištěna.
Odpověď b)postarat se o její odstranění z plavební dráhy.
Odpověď c)bezpodmínečně toto místo označit.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaO zjištěných změnách, přemístění nebo poškození plavebního značení nebo poškození stavby na vodní cestě je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)provést záznam v lodním deníku a uvést je do funkčního stavu v daném systému plavebního značení.
Odpověď c)vyrozumět plavidla, která plují za ním.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPoškodí-li plavidlo stavbu na vodní cestě (plavební komoru, most, atd.), je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)neodkladně o tom uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)pořídit nákres nebo fotodokumentaci rozsahu škody a neprodleně o tom vyrozumět provozovatele poškozené stavby.
Odpověď c)bez zbytečného prodlení poškozené místo označit červenou vlaječkou a oznámit to plavebnímu úřadu nebo Policii České republiky.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zabránit:

Správná odpověď a)pádu předmětů a úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty, z plavidla.
Odpověď b)pádu předmětů větších než 30 cm x 30 cm nebo o průměru větším než 30 cm, anebo úniku tekutin, které jsou lehčí než voda, z plavidla nebo během nakládky a vykládky.
Odpověď c)pádu předmětů, anebo úniku jedovatých tekutin, jejichž jediná složka má otravný charakter, s výjimkou ropných odpadů smísených s vodou v poměru větším než 1:100, z plavidla během plavby.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaV případě úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)provést neodkladná opatření k nápravě a neprodleně o této události uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
Odpověď b)zastavit, vypnout motory a neprodleně o této události vyrozumět nejbližší orgán požární inspekce.
Odpověď c)urychleně opustit plavidlo a informovat o této události správce toku a nejbližší poříční oddělení Policie České republiky.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni řídit se ústními nebo písemnými pokyny, které jim vydá:

Správná odpověď a)pověřený zaměstnanec plavebního úřadu k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
Odpověď b)nad rámec předpisů platných ve vnitrozemské plavbě osoba, viditelně označená jako zaměstnanec plavebního úřadu.
Odpověď c)zaměstnanec Státní plavební správy nebo zaměstnanec správce vodní cesty v zájmu usnadnění plavby nebo za účelem změny významu signálních znaků.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaZvláštní přepravou je:

Správná odpověď a)plavba plavidel nebo sestav plavidel, které neodpovídají svojí délkou, šířkou, výškou nebo ponorem parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď b)přeprava nebezpečných věcí plavidly, signalizujícími jedním, dvěma nebo třemi modrými kužely, anebo světly stejné barvy.
Odpověď c)plavba plavidel nebo sestav plavidel v podmínkách snížené viditelnosti.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaZvláštní přepravou je:

Správná odpověď a)plavba plovoucího tělesa nebo přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě.
Odpověď b)plavba plavidla, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď c)pracovní činnost nebo plavba plovoucího stroje na vodní cestě.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaKaždé plavidlo, s výjimkou malých plavidel, nese poznávací znaky:

Správná odpověď a)na lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích.
Odpověď b)na plavidle umístěné tak, aby byly rozeznatelné ze všech stran.
Odpověď c)na trupu plavidla nebo jeho nástavbě a na pevné lodní výstroji.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaPoznávací znaky plavidlu přidělí:

Správná odpověď a)plavební úřad po zápisu plavidla do plavebního rejstříku.
Odpověď b)provozovatel plavidla ve smyslu vlastních předpisů o organizaci a provozu plavidel.
Odpověď c)výrobce plavidla v souladu s mezinárodními předpisy o rozlišení jednotlivých typů plavidel.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaJméno nebo znak plavidla, které není malým, se vyznačí:

Správná odpověď a)na obou bocích plavidla poblíž přídě, s výjimkou tlačných člunů i na zádi.
Odpověď b)na obou bocích plavidla poblíž přídě a zádě a na jeho zádi.
Odpověď c)na přídi a na zádi plavidla, v sestavách plavidel jenom na plavidle, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaMísto registrace plavidla (domovský přístav) se vyznačí:

Správná odpověď a)na obou bocích plavidla na zádi nebo poblíž zádě.
Odpověď b)na obou bocích plavidla poblíž přídě a na zádi plavidla.
Odpověď c)alespoň na jednom boku přední nebo zadní části plavidla a na zádi.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaCejchováním se rozumí:

Správná odpověď a)určení nosnosti plavidla v závislosti na ponoru, vyznačení cejchovních stupnic a nejvýše přípustného ponoru.
Odpověď b)určení nejvýše přípustného ponoru podle ponorových stupnic.
Odpověď c)opatření plavidla poznávacímu znaky.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: BK1 2015
OtázkaJméno nebo znak plavidla, s výjimkou malých plavidel, musí být provedeny:

Správná odpověď a)dobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 20 cm.
Odpověď b)zřetelnými reflexními českými písmeny nejvýše 15 cm vysokými, na tvrdém podkladu.
Odpověď c)vysekanými či vyrytými písmeny a čísly do tělesa plavidla, o rozměru 20 cm x 15 cm.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti:

Správná odpověď a)použije se na plavidle optická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
Odpověď b)signalizuje plavidlo plující po proudu dvěma jasnými žlutými zábleskovými světly pod sebou, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)musí být poznávací znaky plavidla osvětleny mobilním zdrojem světla.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaTermínem "vrcholové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď c)jasné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaTermínem "boční světla" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
Odpověď b)silné zelené světlo na levém boku a silné červené světlo na pravém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'
Odpověď c)obyčejné zelené světlo a obyčejné červené světlo na bocích plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaTermínem "záďové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď b)silné nebo jasné žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)obyčejné nebo jasné bílé nebo žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaTermínem "světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověď a)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360°.
Odpověď b)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 380°.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaTermínem "výška" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí výška optické signalizace plavidla:

Správná odpověď a)nad nejvyšší rovinou nákladových značek nebo nad rovinou největšího přípustného ponoru.
Odpověď b)nad hladinou vody na sledované, dopravně významné vodní cestě nebo v přístavu.
Odpověď c)nad palubou plavidla nebo pro plavidla, která nemají palubu nade dnem plavidla.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaRozměry tabulí a vlajek užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, jsou-li jejich rozměry:

Správná odpověď a)minimálně 1 m x 1 m.
Odpověď b)0,6 m x 0,6 m.
Odpověď c)nejméně 0,5 m x 0,5 m.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaBalóny a kužele užívané k signalizaci plavidel:

Správná odpověď a)mohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď b)nesmějí být nahrazovány jinými upravenými předměty, byť by měly při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď c)smějí být nahrazeny předměty, které nemusejí mít při pohledu z dálky stejný tvar, ale musejí být stejné barvy.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaRozměry válců a dvojitých kuželů užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, je-li:

Správná odpověď a)jejich výška minimálně 0,8 m a průměr nebo průměr základny minimálně 0,5 m.
Odpověď b)jejich výška 0,6 m a průměr nebo průměr základny 0,3 m.
Odpověď c)jejich výška nejméně 0,5 m a průměr nebo průměr základny nejvíce 0,3 m.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaRozměry balónů a kuželů užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, je-li:

Správná odpověď a)průměr balónů minimálně 0,6 m a výška kuželů minimálně 0,6 m o průměru základny minimálně 0,6 m.
Odpověď b)jejich výška 0,6 m a průměr nebo průměr základny 0,3 m.
Odpověď c)průměr balónů minimálně 0,3 m a výška kuželů minimálně 0,3 m o průměru základny minimálně 0,3 m.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPřestanou-li signální světla plavidel předepsaná v pravidlech plavebního provozu fungovat, musí být neprodleně nahrazena světly nouzovými, přičemž:

Správná odpověď a)předepsané silné světlo může být nahrazeno světlem jasným a předepsané světlo jasné světlem obyčejným, přičemž světla s předepsaným výkonem musí být uvedena do provozu v době co nejkratší.
Odpověď b)předepsané silné nebo jasné světlo může být nahrazeno světlem obyčejným, ale jen po dobu potřebnou pro doplutí do nejbližšího přístavu nebo k přístavišti.
Odpověď c)předepsané jasné světlo může být nahrazeno světlem silným a předepsané světlo obyčejné světlem jasným avšak jen po dobu, do provedení revize elektroinstalace oprávněným úřadem.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle nebyla používána světla:

Správná odpověď a)která by mohla oslněním ovlivnit bezpečnost plavby nebo pozemního provozu na březích vodní cesty.
Odpověď b)předepsaná k signalizaci plavidel při plavbě v noci, k signalizaci plavidla při plavbě za dne.
Odpověď c)osobami, které nemají oprávnění k používání svítidel, světlometů a jiných zdrojů světla na plavidle, vydané plavebním úřadem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem v noci nese:

Správná odpověď a)vrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku červené a na pravém boku zelené světlo a záďové bílé světlo.
Odpověď b)vrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku zelené a na pravém boku červené světlo a záďové bílé světlo.
Odpověď c)vrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku zelené a na pravém boku červené světlo a záďové žluté světlo.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlující tlačná sestava nese v noci na dopravně významných vodních cestách boční světla:

Správná odpověď a)umístěná v nejširší části sestavy, pokud možno co nejblíže k remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 2 m.
Odpověď b)umístěná na remorkéru, pokud možno co nejdále od tlačného člunu před ním, ve vzdálenosti odpovídající šířce sestavy a ve výšce minimálně 1 m.
Odpověď c)umístěná na tlačném člunu v čele sestavy, v polovině jeho délky, ve vzdálenosti maximálně 1,25 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 1,10 m.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověď a)na každém plavidle vrcholové světlo, které může být na bočně vedených plavidlech bez vlastního pohonu nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)na každém plavidle vrcholové světlo, které může být na plavidle zajišťujícím pohyb sestavy nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď c)na plavidle zajišťujícím pohyb sestavy dvě vrcholová světla umístěná 1 m nad sebou, na ostatních plavidlech v sestavě jedno vrcholové světlo, které může být nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověď a)boční světla umístěná na vnějších stranách sestavy.
Odpověď b)boční světla umístěná na obou bocích plavidla, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)boční světla na obou bocích každého plavidla v sestavě.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověď a)na každém plavidle bílé záďové světlo.
Odpověď b)na každém plavidle žluté záďové světlo.
Odpověď c)na plavidle, které zajišťuje pohyb sestavy žluté záďové světlo, na ostatních plavidlech sestavy bílé záďové světlo.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m, v noci nese:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Správná odpověď a)pouze jedno bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)jen boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)bílé světlo viditelné ze všech stran, a to jen v případě přibližují-li se k němu jiná plavidla.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí v noci nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové a záďové světlo.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě, v noci nesou:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo a 1 m nad ním jasné zelené světlo, obě viditelná ze všech stran, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)jasné zelené světlo a 1 m nad ním jasné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
Odpověď c)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, v noci signalizuje:

Správná odpověď a)červeným světlem, malé plavidlo může bílým světlem, kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly umístěnými 1 m nad sebou, viditelnými ze všech stran.
Odpověď b)červeným a zeleným světlem pohybujícími se proti sobě ve svislém směru nebo dvěma červenými světly, z nichž jedno je na přídi a jedno na zádi.
Odpověď c)dvěma nebo třemi modrými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými na stěžni 1 m pod sebou, malé plavidlo může použít jedno modré světlo.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlující plovoucí tělesa a plovoucí zařízení v noci nese:

Správná odpověď a)jasná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran ve výšce minimálně 4 m.
Odpověď c)vrcholové světlo a záďové světlo.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaStojící plavidlo v noci nese:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jeho obrysy ze strany plavební dráhy.
Odpověď c)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě v provozu, stojící na svém stanovišti, nesou:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)silné zelené světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním silné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné červené světlo a 1 m pod ním obyčejné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřící operace, nesou v noci na straně kde je průjezd volný:

Správná odpověď a)dvě jasná nebo obyčejná zelená světla umístěná 1 m nad sebou.
Odpověď b)tolik obyčejných bílých světel, aby ze strany plavební dráhy byl dobře rozeznatelný jejich obrys.
Odpověď c)jasné bílé světlo a 1 m nad ním jasné zelené světlo, umístěná tak, aby byla vidět ze všech stran.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní operace, nesou v noci na straně, kde průjezd není volný:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné červené světlo.
Odpověď b)jasné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním jasné nebo obyčejné bílé světlo.
Odpověď c)dvě silná žlutá světla, umístěná 1 m nad sebou.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní operace a mají být chráněna před vlnobitím, nesou v noci na straně kde je průjezd volný:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním jasné nebo obyčejné bílé světlo.
Odpověď b)silné nebo jasné zelené světlo a 1 m pod ním silné nebo jasné bílé světlo.
Odpověď c)silné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním silné nebo obyčejné zelené světlo.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaJsou-li kotvy stojících plavidel, hozeny tak, že jejich lana nebo řetězy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, je světlo blíže těmto kotvám nahrazeno:

Správná odpověď a)dvěma obyčejnými bílými světly, umístěnými 1 m nad sebou a viditelnými ze všech stran.
Odpověď b)jasným červeným světlem a 1 m pod ním jasným bílým světlem, viditelnými ze všech stran.
Odpověď c)dvěma silnými zelenými světly umístěnými těsně nad sebou a viditelnými ze všech stran.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaKaždá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpečí pro plavbu, se za dne označí:

Správná odpověď a)žlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.
Odpověď b)bílou bójí nebo bílým plovákem s černým vyobrazením kotvy.
Odpověď c)kulovou bójí se svislými červenými a bílými pruhy.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaRemorkér v čele vlečné sestavy za dne nese:

Správná odpověď a)v přední části plavidla ve svislé poloze žlutý válec se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, tak vysoko, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď b)v zadní části plavidla žlutý balón umístěný tak, aby byl i z plavidel plujících za ním dobře viditelný.
Odpověď c)optickou signalizaci předepsanou pro plavbu v noci.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaŽlutý válec ve svislé poloze se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem, jiným plavidlem s vlastním pohonem nebo tlačnou či bočně svázanou sestavou.
Odpověď b)každé plavidlo vlečné sestavy, vlečené plavidlo s vlastním pohonem nebo vlečená tlačná či bočně svázaná sestava.
Odpověď c)plavidlo s vlastním pohonem v čele vlečné sestavy, kromě pomocného remorkéru plujícího před tímto plavidlem, jiným plavidlem s vlastním pohonem nebo tlačnou či bočně svázanou sestavou.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo více remorkéry za dne, nesou:

Správná odpověď a)žlutý balón umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze všech stran.
Odpověď b)žlutý válec se dvěma černými a dvěma bílými pruhy, situovaný svisle a umístěný ve výšce 4 m poblíž přídě.
Odpověď c)žlutý dvojitý kužel umístěný v zadní části plavidla v takové výšce, aby byl dobře viditelný z plavidel plujících za ním.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaJsou-li ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, žlutý balón nesou:

Správná odpověď a)pouze vnější plavidla.
Odpověď b)všechna tato plavidla.
Odpověď c)jen dvě plavidla, která jsou v podélné ose sestavy nebo plavidlo nejvíce vlevo.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPřevozní loď za dne nese:

Správná odpověď a)zelený balón ve výšce minimálně 4 m, ale tato výška může být snížena na 3 m, je-li délka převozního plavidla kratší než 20 m.
Odpověď b)zelený balón ve výšce 3 m, převozní plavidlo kratší než 15 m, tuto signalizaci nenese.
Odpověď c)zelený balón ve výšce 5 m, tato výška musí být snížena, je-li délka převozního plavidla kratší než 40 m.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlují-li plavidla v sestavě, předepsané zvukové signály dává:

Správná odpověď a)pouze plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď b)plavidlo, na kterém je vůdce sestavy a plavidlo na konci vlečné sestavy.
Odpověď c)plavidlo, na kterém je vůdce sestavy a pomocný remorkér, pokud je použit.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlavidlo opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály:

Správná odpověď a)pokud se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
Odpověď b)plující v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď c)je-li převozní lodí a chce požádat o přednost v plavbě.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlavební značení umístěné na hladině, na březích a na stavbách na vodní cestě:

Správná odpověď a)nesmí nikdo poškozovat a všichni účastníci plavebního provozu jsou povinni se jím řídit.
Odpověď b)slouží k usnadnění plavby plavidel, vyjma plavidel vlečených nebo tlačených a malých plavidel.
Odpověď c)má jen orientační význam, nesmí ho nikdo poškozovat, ale každý účastník plavebního provozu ho smí přechodně přemístit.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)přizpůsobí rychlost plavby stavu viditelnosti, místním podmínkám a provozu ostatních plavidel.
Odpověď b)zvýší rychlost plavby, aby v co nejkratším čase doplula na místo určené pro stání plavidel.
Odpověď c)zachová po svém pravém boku dostatek místa pro případné potkávání.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

Správná odpověď a)optická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
Odpověď b)nejméně jeden světlomet v přední části plavidla.
Odpověď c)radiolokační zařízení.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaStojí-li plavidlo za snížené viditelnosti v plavební dráze při levém břehu, musí:

Správná odpověď a)dávat jednu řadu úderů na zvon v intervalu ne kratším než 1 minuta.
Odpověď b)dávat dvě řady úderů na zvon v minutových intervalech, slyší-li signalizaci připlouvajících plavidel.
Odpověď c)dávat tři řady úderů na zvon, vidí-li připlouvající plavidla.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaVůdce plavidla musí vybírat místa k stání pokud možno tak blízko břehu, jak mu to dovoluje:

Správná odpověď a)ponor plavidla a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela proplouvání jiných plavidel.
Odpověď b)délka a šířka plavidla, při zachování minimální vzdálenosti 3 m mezi břehem a plavidlem.
Odpověď c)vodní stav a nejvyšší povolená hodnota výšky pevného bodu plavidla nebo sestavy plavidel.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: BK2 2015
OtázkaNemá-li stojící plavidlo vůdce, stanoví hlídku nebo dohled:

Správná odpověď a)provozovatel nebo vlastník plavidla.
Odpověď b)kterýkoliv člen posádky plavidla.
Odpověď c)provozovatel přístavu, překladiště, přístaviště, kotviště nebo vývaziště.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď c)plavidlo vlečené na konci sestavy.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy nebo pomocný remorkér.
Odpověď b)každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)převozní plavidlo, které nepluje volně.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo nebo plavidla vlečená jedním nebo několika remorkéry.
Odpověď b)loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď c)plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při břehu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo na konci sestavy.
Odpověď b)každé vlečené plavidlo.
Odpověď c)loďka nesoucí lano převozní lodě.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese bočně svázaná sestava:

Správná odpověď a)složená ze dvou plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď b)složená ze dvou plavidel bez vlastního pohonu.
Odpověď c)složená z jednoho plavidla s vlastním pohonem a jednoho plavidla bez vlastního pohonu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)malé plavidlo bez vlastního pohonu.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo, které vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo.
Odpověď b)samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)vlečené nebo v bočně svázané sestavě, vedené malé plavidlo.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)každé malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď c)malé plavidlo, které vleče jiné malé plavidlo.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
Odpověď b)vlečené plavidlo nebo plavidlo na konci sestavy.
Odpověď c)převozní loď, která nepluje volně.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaKývání červeným světlem (na malém plavidle lze bílým světlem) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc.
Odpověď c)předjetí není možné s ohledem na ostatní provoz plavidel.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné věci.
Odpověď c)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo zabývající se rybolovem.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící při břehu.
Odpověď b)plavidlo zakotvené a vyvázané, na kterém je hlídka.
Odpověď c)plavidlo za stání, které nemá hlídku, ani není pod dohledem kvalifikované osoby.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď b)plavidlo, které pozbylo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověď a)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď b)plavidlo, které pozbylo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nese:

Správná odpověď a)plavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTuto tabuli nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které vyžaduje ochranu před vlnobitím.
Odpověď b)plavidlo, jehož domovský přístav je v Polské republice.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)vysokorychlostní plavidlo.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo, zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo, které vyžaduje potkávání pravými boky.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pluji doprava.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)ukončil jsem plavbu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)pluji doleva.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)pluji se dvěma plavidly v sestavě.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "tři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)stroj má zpětný chod.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)pluji plnou silou vpřed.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "čtyři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)nejsem schopen manévrování.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)předjetí není možné.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď c)pozor.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "pět krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)předjíždění není možné.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)nejsem schopen manévrování.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, po kterém následuje jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)zastavím při pravém břehu.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, po kterém následují dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď b)pluji doleva.
Odpověď c)zastavím při levém břehu.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, opakující se v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo za snížené viditelnosti.
Odpověď b)samostatně plující plavidlo nebo sestava plavidel, plující za snížené viditelnosti.
Odpověď c)plavidlo nebo sestava plavidel stojící za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, opakující se v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)sestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
Odpověď b)samostatně plující plavidlo nebo sestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
Odpověď c)plavidlo nebo sestava plavidel stojící za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "jedna řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaZvukový signál "tři řady úderů na zvon, opakované v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
Odpověď b)volně plující převozní loď.
Odpověď c)vlečené plavidlo na konci sestavy.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)plavidlo přepravující nebezpečné věci.
Odpověď b)malé plavidlo, plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: BK5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)loďka nebo plovák, nesoucí vodící lano převozní lodě.
Odpověď b)plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď c)plavidlo, zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz dát zvukový signál "1 krátký zvuk" nebo "2 krátké zvuky".
Odpověď c)doporučené proplavování v jenom směru nebo v obou směrech.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (vlajka) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)poškozené vyvazovací zařízení.
Odpověď c)zákaz přibližovat se ke stavbě na vodní cestě, na které je vlajka umístěna.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání na kotvě nebo vyvazování u břehu.
Odpověď b)zákaz zastavení plavidel a plovoucích těles.
Odpověď c)konec zákazu stání na kotvě nebo vyvazování u břehu nebo konec zákazu zastavení.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na znaku v metrech, počítáno od znaku.
Odpověď b)příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost vyznačenou na znaku, uvádí se v km/h.
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je omezena, číslo na znaku stanoví skutečnou šířku v metrech.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel, která nemají vlastní pohon a nejsou plachetnicemi.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic.
Odpověď c)zákaz plavby všech malých plavidel.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz dát zvukový signál.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď c)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)hloubka je omezena, číslo na signálním znaku stanoví hloubku v metrech.
Odpověď b)překážky na dně vodní cesty se vyskytují od říčního kilometru, uvedeném na signálním znaku.
Odpověď c)průjezdní výška je přechodně zvýšena o hodnotu uvedenou na signálním znaku v decimetrech.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 10 m.
Odpověď b)stání povoleno do vzdálenosti 10 m od pravého (levého) břehu.
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je zúžena o 10 m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)elektrické vedení přes vodní cestu.
Odpověď b)břehová přípojka elektrického napětí.
Odpověď c)zóna častých atmosférických poruch - možné výpadky rádiového spojení.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě plující volně.
Odpověď b)přístaviště osobních lodí.
Odpověď c)povolené stání plavidel u břehu, na kterém je znak umístěn.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené stání na kotvě nebo vyvázání u břehu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel přepravujících nebezpečné věci.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce 40 m.
Odpověď b)nejvyšší povolená rychlost plavidel 40 km/h.
Odpověď c)plavební profil nebo plavební dráha je široká 40 m.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce pásma od 20 do 40 m od znaku.
Odpověď b)doporučená rychlost 20 - 40 km/h pro plavidla dosahující vysoké rychlosti.
Odpověď c)plavební dráha je vzdálena 20 m od levého břehu a 40 m od pravého břehu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe.
Odpověď b)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně za sebou.
Odpověď c)maximální počet plavidel v místě povoleného stání.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)doplňková signalizace plavidla zajišťujícího činnost pod vodní hladinou.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)levá strana plavební dráhy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (dvojice světel) znamená:

Správná odpověď a)proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
Odpověď b)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem plujícím v protisměru.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo na vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly plujícími po hlavní vodní cestě.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici.
Odpověď b)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání vysokorychlostních plavidel.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď b)nejvyšší počet malých plavidel v místě povoleného stání.
Odpověď c)hloubka v plavební dráze je omezena, pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v decimetrech.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď b)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď c)příkaz zakotvit, po snížení rychlosti plavby vlečením lan nebo řetězů.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí však dát přednost plavidlu, připlouvajícímu z vedlejší vodní cesty zprava.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: BK6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, kterou kříží vodní cesta stejného řádu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaRemorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem musí nést:

Správná odpověď a)dvě vrcholová světla nad sebou, boční červené a zelené světlo a záďové žluté světlo.
Odpověď b)tři bílá vrcholová světla nad sebou, boční červené a zelené světlo a záďové žluté světlo.
Odpověď c)bílá vrcholová světla nad sebou v počtu vlečených plavidel, boční červené a zelené světlo a záďové bílé světlo.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, v noci nese:

Správná odpověď a)boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové světlo a záďové světlo.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPřevozní loď, která nepluje volně, stojící na svém stanovišti, nese:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1 m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)vrcholové světlo a 1 m pod ním silné zelené světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo viditelné ze všech stran, nejméně 1 m pod ním boční světla a záďové světlo.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaSítě nebo jiné rybolovné zařízení v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti musí být označeny:

Správná odpověď a)obyčejnými bílými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
Odpověď b)jasnými žlutými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
Odpověď c)silnými červenými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojního pohonu, musí nést za dne:

Správná odpověď a)černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
Odpověď b)žlutý balón.
Odpověď c)bílou vlajku s vodorovným červeným pruhem uprostřed.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaStojící plavidlo, kromě malých plavidel, stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, nese za dne:

Správná odpověď a)černý balón umístěný v přední části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď b)žlutý balón umístěný v zadní části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)červený balón umístěný v polovině délky plavidla nebo v průsečíku podélné a příčné osy plavidla.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaSítě nebo jiná rybolovná zařízení zasahující ze stojících plavidel do plavební dráhy nebo její bezprostřední blízkosti se za dne označí:

Správná odpověď a)žlutými bójemi, plováky nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich poloha dobře rozeznatelná.
Odpověď b)dvěma bílými bójemi v počtu, aby byly jejich obrysy byly dobře patrné nebo dvěma bílými vlajkami ve výšce nejméně 4 m.
Odpověď c)zelenými bójemi nebo zelenými vlajkami na straně, kde je průjezd volný.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Správná odpověď a)obyčejným blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran.
Odpověď b)obyčejným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran.
Odpověď c)obyčejným blikavým červeným světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaOchranu před vlnobitím pomocí červeného a bílého světla nebo červenou a bílou vlajkou nebo tabulemi, mohou žádat plavidla:

Správná odpověď a)vážně poškozená nebo účastnící se záchranných prací, jakož i plavidla, která ztratila manévrovací schopnost.
Odpověď b)přepravující nebezpečné věci, která nesou dva nebo tři modré kužely nebo světla.
Odpověď c)naložená nad značku nejvyššího přípustného ponoru nebo osobní plavidla, která přepravují větší než povolený počet cestujících.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou, nese:

Správná odpověď a)tuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.
Odpověď b)tuhou maketu vlajky "B" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze strany plavební dráhy.
Odpověď c)tuhou maketu vlajky "C" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná z připlouvajících plavidel.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlavidlo, které provádí činnost, související se zneškodňováním výbušnin, ve dne nese:

Správná odpověď a)tři černé balóny, viditelné ze všech stran, rozmístěné na příďovém stožáru do tvaru trojúhelníku.
Odpověď b)dva černé balóny, umístěné na příďovém stožáru nad sebou, viditelné ze všech stran.
Odpověď c)tři balóny, na příďovém stožáru, z nichž horní a dolní jsou červené a prostřední bílý.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 110 m, musí nést druhé vrcholové světlo:

Správná odpověď a)za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
Odpověď b)nejméně 3 m za předním vrcholovým světlem, ve stejné výšce.
Odpověď c)1 m pod vrcholovým světlem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlavidlo s vlastním pohonem, kterému v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)dvě vrcholová světla nad sebou, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové světlo, viditelné ze všech stran a záďové světlo.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaTlačná sestava, jejíž rozměry přesahují 110 m x 12 m, musí nést:

Správná odpověď a)tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku v přední části plavidla v čele sestavy nebo plavidla v čele sestavy, které je vlevo.
Odpověď b)druhé vrcholové světlo za předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
Odpověď c)vrcholové světlo na některém z plavidel v čele vlečné sestavy a na remorkéru tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaTlačná sestava, jejíž rozměry přesahují 110 m x 12 m, musí nést tři vrcholová světla, která musí být rozmístěna:

Správná odpověď a)ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovině kolmé na podélnou osu sestavy, přičemž horní světlo musí být ve výšce 4m, dvě spodní světla musí být 1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horním světlem.
Odpověď b)ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku, jehož vodorovná základna je v rovině kolmé na podélnou osu plavidla, přičemž horní světlo je umístěno na vrcholu příďového stěžně a další dvě světla na každém konci příďového ráhna.
Odpověď c)nad sebou ve vzájemné vzdálenosti 1 m, v podélné ose plavidla, přičemž prostřední světlo musí být ve výšce minimálně 4 m.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPlavidla delší než 110 m, plující ve vlečné sestavě za jedním nebo několika remorkéry, musí nést:

Správná odpověď a)dvě světla viditelná ze všech stran, ve výšce minimálně 4 m, z nichž jedno je umístěno v přední a druhé v zadní části plavidla.
Odpověď b)druhé vrcholové světlo za předním, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
Odpověď c)tři světla viditelné ze všech stran, z nichž jedno je v přední, druhé ve střední a třetí v zadní části plavidla, ve výšce minimálně 3 m.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaJsou-li ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí světla viditelná ze všech stran, nést:

Správná odpověď a)pouze obě vnější plavidla.
Odpověď b)všechna plavidla.
Odpověď c)pouze střední plavidlo nebo plavidlo po levé straně od podélné osy vlečné sestavy.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaV tlačné sestavě přesahující rozměr 110 m x 12 m, každé krajní plavidlo kromě remorkéru, jehož celá šířka je zezadu viditelná, musí nést:

Správná odpověď a)záďové světlo.
Odpověď b)dvě záďová světla vedle sebe.
Odpověď c)tři záďová světla ve vzdálenosti 1,25 m od sebe.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaKaždé další plavidlo v tlačné sestavě, jehož celá šířka je zpředu viditelná, kromě plavidla, které nese tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo v podélné ose plavidla.
Odpověď b)dvě vrcholová světla pod sebou v podélné ose plavidla.
Odpověď c)rovněž tři vrcholová světla v podélné ose plavidla rozmístěná do tvaru trojúhelníku.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaV tlačné sestavě přesahující rozměr 110 m x 12 m, tlačný remorkér musí nést:

Správná odpověď a)tři záďová světla umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe.
Odpověď b)dvě záďová světla umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru, ve vzdálenosti nejvýše 1 m od boků remorkéru.
Odpověď c)záďové světlo v podélné ose remorkéru, které musí být žluté místo bílého.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaPřevozní lodě, které neplují volně, musí v noci nést:

Správná odpověď a)jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1 m nad ním jasné zelené světlo, viditelné ze všech stran.
Odpověď b)vrcholové světlo a 1m pod ním silné zelené světlo, viditelné ze všech stran.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo, viditelné ze všech stran a nejméně 1 m pod ním boční světla a záďové světlo.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CK1 2015
OtázkaTlačná sestava, která stojí bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, musí v noci nést:

Správná odpověď a)na každém vnějším plavidle sestavy obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran umístěné na vhodném místě ve výšce nejméně 4 m.
Odpověď b)jasné červené světlo na levém boku a jasné zelené světla na pravém boku sestavy.
Odpověď c)jasné červené světlo umístěná v podélné ose sestavy ve výšce 4 m a 1 m nad ním silné bílé světlo, obě viditelná ze všech stran.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaVysokorychlostní plavidla a malá plavidla s vlastním pohonem plující mimo výtlačný režim:

Správná odpověď a)musejí ponechat všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr ani rychlost plavby.
Odpověď b)mají přednost v plavbě před všemi ostatními plavidly, která jim musí ponechat dostatek místa, aby nemusela měnit směr, ani rychlost plavby.
Odpověď c)mohou míjet ostatní plavidla jenom levým bokem a vyžadovat od nich změnu směru nebo rychlosti plavby.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém pravém boku:

Správná odpověď a)musí včas na pravém boku signalizovat blikavým bílým světlem nebo světlemodrou vlajkou nebo tabulí, anebo tímto světlem a tabulí současně.
Odpověď b)musí včas a po celou dobu potkávání na levém boku signalizovat modrou vlajkou nebo tabulí nebo bílým blikavým světlem.
Odpověď c)nedávají optické signály.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaJe-li při potkávání plavidel obava, že úmysl plavidla plujícího proti proudu plavidlo plující po proudu nepochopilo, musí plavidlo plující proti proudu:

Správná odpověď a)dát signál, " jeden krátký zvuk" má-li se potkávání uskutečnit levými boky nebo "dva krátké zvuky" má-li se potkávání uskutečnit pravými boky.
Odpověď b)dát signál, " jeden krátký zvuk" má-li se potkávání uskutečnit pravými boky nebo "dva krátké zvuky" má-li se potkávání uskutečnit levými boky.
Odpověď c)dát signál, "jeden dlouhý zvuk" potkává-li samostatně plující plavidlo nebo "dva dlouhé zvuky" potkává-li sestavu plavidel.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidla plující po proudu a nežádají o změnu stran pro potkávání, musí:

Správná odpověď a)opakovat optické a zvukové signály, které jim dávají plavidla plující proti proudu.
Odpověď b)opakovat optické signály a dávat opačné zvukové signály, než které jim dávají plavidla plující proti proudu.
Odpověď c)dát signál " jeden dlouhý zvuk", a opakovat optické signály, které jim dávají plavidla plující proti proudu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPovažují-li plavidla, plující proti proudu, stranu pro potkávání požadovanou plavidly, plujícími po proudu za nevhodnou, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, musí:

Správná odpověď a)signalizovat "řadou velmi krátkých zvuků".
Odpověď b)signalizovat "řadou krátkých zvukových signálů".
Odpověď c)signalizovat "řadou dlouhých zvukových signálů".
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaSignalizuje-li při potkávání plavidlo plující proti proudu, "řadou velmi krátkých zvuků":

Správná odpověď a)musí vůdci plavidel učinit všechna opatření, která situace vyžaduje, aby bylo odvráceno nebezpečí kolize.
Odpověď b)musí plavidlo plující po proudu tento signál opakovat a řídit směr plavby vpravo, aby potkávání proběhlo bezpečně.
Odpověď c)musí plavidlo plující po proudu zakotvit a plavidlo plující proti proudu zůstat stát, aby bylo odvráceno nebezpečí kolize a potkávání proběhlo bezpečně.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaZpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, dá signál:

Správná odpověď a)řada velmi krátkých zvuků.
Odpověď b)řada krátkých zvuků.
Odpověď c)řada dlouhých zvuků.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest vyznačených signálním znakem zákaz vzájemného předjíždění sestav nebo zákaz vzájemného potkávání a předjíždění sestav, tento zákaz neplatí, pokud:

Správná odpověď a)alespoň jedna ze sestav je tlačná a nepřesahuje rozměry 110 m x 12 m.
Odpověď b)jedna z vlečných sestav je včetně remorkéru kratší než 250m.
Odpověď c)jsou obě sestavy bočně svázané a nepřesahují šířku 24m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je signálním znakem přikázán směr plavby, zejména přibližují-li se k příkazovému znaku přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém nebo pravém boku plavidla:

Správná odpověď a)plavidla plující proti proudu sníží rychlost plavby a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.
Odpověď b)plavidla plující po proudu sníží rychlost plavby a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím proti proudu bezpečně proplout.
Odpověď c)obě plavidla sníží rychlost a případně zastaví, aby si vzájemně umožnila bezpečně proplout.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidla plující po proudu tak, že jejich příď směřuje proti proudu a stroje pracují kupředu:

Správná odpověď a)se nepovažuje za plavbu samotíží.
Odpověď b)se považuje za plavbu samotíží.
Odpověď c)se může považovat za plavbu samotíží.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo nadměrné vlnobití nebo sání, zejména:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích.
Odpověď b)v blízkosti převozních lodí, které plují volně.
Odpověď c)v kanalizovaných úsecích vodních cest.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání, zejména:

Správná odpověď a)v blízkosti převozních lodí, které neplují volně.
Odpověď b)v blízkosti mostů nebo lávek přes vodní cestu.
Odpověď c)v blízkosti podélných nebo příčných hrázek v regulovaných úsecích vodních cest.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPřevozní lodě smějí křížit vodní cestu po té, co se ujistí:

Správná odpověď a)že nebudou ohroženy plavbou jiných plavidel a nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)že nedonutí jiná plavidla připlouvající po proudu nebo na vodních cestách kde směr proudu není určen z pravé strany, měnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)že vůdci ostatních plavidel je vidí a mohou změnit směr nebo rychlost plavby způsobem, který vyloučí nebezpečí kolize.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPřevozní loď, která je upoutána k vodícímu lanu a není v provozu, stojí:

Správná odpověď a)na určeném stanovišti, nebo nebylo-li stanoviště určeno, stojí tak, aby plavební dráha zůstala volná.
Odpověď b)na svém stanovišti nebo na vhodném místě protilehlého břehu, aby nepřekážela v plavbě jiných než malých plavidel.
Odpověď c)na místě, odkud je přímý nebo nepřímý rozhled na obě strany vodní cesty, pokud tato podmínka není splněna, musí mít na vhodném místě pozorovatele.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaBlokuje-li vodící lano převozní lodě plavební dráhu, pro nalodění nebo vylodění na protilehlé straně vůči straně, na níž je lano upevněno:

Správná odpověď a)mohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď b)musí připlouvající plavidla zastavit a zůstat stát tak dlouho, dokud plavební dráha nebude volná a převozní loď nedá zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď c)nesmějí připlouvající plavidla používat akustické signalizace pro uvolnění plavební dráhy.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPřevozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze:

Správná odpověď a)déle, než je nezbytné.
Odpověď b)kratší dobu než je stanovena v jízdním řádu přívozu.
Odpověď c)déle než 15 minut.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaNemá-li plavební dráha dostatečnou šířku pro současné proplouvání mostním polem:

Správná odpověď a)musí plavidlo plující proti proudu dát přednost v proplutí plavidlu plujícímu po proudu.
Odpověď b)musí plavidlo plující po proudu dát přednost v proplutí plavidlu plujícímu proti proudu.
Odpověď c)musí plavidlo plující po proudu vyčkat, než plavidlo plující proti proudu propluje.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi:

Správná odpověď a)je plavba těmito poli zakázána.
Odpověď b)je plavba těmito poli zakázána, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)je doporučeno plout v prostoru mezi dvěma tabulemi nebo světly.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole pevných mostů označena nad profilem jedním žlutým světlem nebo dvěma žlutými světly anebo tabulemi stejné barvy:

Správná odpověď a)proplouvá se přednostně těmito mostními poli.
Odpověď b)musí se proplouvat těmito poli.
Odpověď c)proplouvat těmito poli je zakázáno.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaStojí-li plavidlo za snížené viditelnosti v plavební dráze při levém břehu, musí:

Správná odpověď a)dávat jednu řadu úderů na zvon v intervalu ne kratším než 1minuta.
Odpověď b)dávat dvě řady úderů na zvon v minutových intervalech, slyší-li signalizaci připlouvajících plavidel.
Odpověď c)dávat tři řady úderů na zvon, vidí-li připlouvající plavidla.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidla, která za snížené viditelnosti stojí na vodní cestě v plavební dráze nebo v její blízkosti, zachytí-li signály přibližujícího se plavidla, musí dávat v intervalech, ne delších než 1 minuta, signál " tři řady úderů na zvon":

Správná odpověď a)stojí-li v neurčité poloze.
Odpověď b)stojí-li při pravém břehu.
Odpověď c)stojí-li při levém břehu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaV tlačné sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověď a)pouze na tlačný remorkér.
Odpověď b)na tlačný remorkér a plavidlo v čele sestavy.
Odpověď c)na všechna plavidla sestavy.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaV bočně svázané sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověď a)pouze na jedno plavidlo sestavy.
Odpověď b)pouze na plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď c)na každé plavidlo sestavy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaVe vlečné sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověď a)na remorkér a poslední plavidlo v sestavě.
Odpověď b)pouze na plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
Odpověď c)na každé plavidlo sestavy.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPři plavbě za snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)v zájmu zajištění bezpečnosti plavby poskytuje plavidlo ostatním plavidlům potřebné informace rádiovou stanicí.
Odpověď b)může plavidlo použít rádiovou stanici jenom v případě tísňového volání.
Odpověď c)lze ostatním plavidlům podávat informace pouze v obvodech přístavů nebo plavebních komor.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPovinnost dávat zvukové signály a uskutečňovat rádiové spojení za účelem bezpečnosti plavby, při plavbě s pomocí radiolokátoru, se v sestavách plavidel vztahuje:

Správná odpověď a)pouze na plavidla, na nichž je vůdce sestavy.
Odpověď b)pouze na plavidla s vlastním pohonem.
Odpověď c)na všechna plavidla sestavy.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo v podmínkách snížené viditelnosti, bez pomoci radiolokátoru, dává signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk v intervalu, ne delším než 1 minuta.
Odpověď b)jednu řadu úderů na zvon v intervalu delším než 1 minuta.
Odpověď c)jeden krátký zvuk v intervalu, ne delším než 2 minuty.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidlo, na němž je vůdce sestavy, které pluje za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru, musí dávat signál:

Správná odpověď a)dva dlouhé zvuky v intervalu, ne delším než 1 minuta.
Odpověď b)jeden dlouhý zvuk v intervalu, ne delším než 2 minuty.
Odpověď c)jeden dlouhý a čtyři krátké zvuky v intervalu kratším než 3 minuty.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPlavidlo osobní dopravy na pravidelných linkách plující po proudu, může požádat plavidlo plující proti proudu o změnu ponechané strany pro potkávání:

Správná odpověď a)pokud hodlá přistát u můstku u břehu, kde pluje protiproudní plavidlo a nevyvolá-li tato změna žádné nebezpečí.
Odpověď b)hodlá-li provést obrat a za účelem provedení obratu proti proudu a proto chce plout u určitého břehu.
Odpověď c)jestliže chce přistát u můstku nebo provést obrat proti proudu a aby nedonutilo plavidlo plující proti proudu náhle změnit směr nebo rychlost plavby.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

Správná odpověď a)je stání zakázáno všem plavidlům.
Odpověď b)je stání povoleno pouze pro malá plavidla.
Odpověď c)je stání omezeno šířkou plavebního profilu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaVe vjezdech do přítoků a výjezdech z nich je stání zakázáno:

Správná odpověď a)všem plavidlům.
Odpověď b)pouze plavidlům, která nejsou malými.
Odpověď c)všem plavidlům, s výjimkou malých plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde jsou umístěny signální znaky zákaz kotvení:

Správná odpověď a)nesmí plavidla kotvit na straně vodní cesty, na které je znak umístěn.
Odpověď b)nesmí plavidla kotvit, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)musí být vhozené kotvy plavidel označeny žlutým plovákem a v noci plovákem s bílým světlem.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde jsou umístěny signální znaky zákaz vyvazování ke břehu:

Správná odpověď a)nesmějí se plavidla vyvazovat na straně vodní cesty, na které je znak umístěn.
Odpověď b)nesmějí se plavidla vyvazovat ani kotvit u břehu, na kterém je znak umístěn.
Odpověď c)nesmějí plavidla stát, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaPoužívat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky a svodidla:

Správná odpověď a)je zakázáno pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď b)je zakázáno pro vyvazování plavidel, lze je výjimečně využít pro uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď c)je zakázáno pro uvolňování nasedlých plavidel, zákaz se nevztahuje na vyvazování plavidel.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)převozní loď.
Odpověď b)vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: CK2 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď neplující volně, stojící na svém stanovišti.
Odpověď b)plavidlo lodivodské služby, stojící u boku plavidla.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečný náklad, stojící mimo vyhrazené místo pro tato plavidla.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (dvě světla nad sebou), znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)připravte se k proplutí.
Odpověď c)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (dvě vlajky nad sebou), znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)střídavé stání - stání je zakázáno v sudých hodinách.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů.
Odpověď b)povolené kotvení přídí po proudu.
Odpověď c)konec zákazu kotvení.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz vyvazování ke břehu.
Odpověď b)zákaz stání na kotvě a vyvazování ke břehu.
Odpověď c)konec zákazu stání plavidel u břehu, na kterém je signální znak umístěn.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz provádět obrat.
Odpověď b)zákaz vzájemného potkávání vlečných sestav.
Odpověď c)zákaz proplutí, ve vyznačeném směru pracují potápěči.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby mimo vyznačený prostor.
Odpověď b)úžina nebo jiné obtížné místo pro plavbu.
Odpověď c)zákaz stání ve vyznačené šířce plavební dráhy.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ve směru šipky.
Odpověď b)jednosměrná plavba.
Odpověď c)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)zákaz plout při pravém břehu.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem v protisměru.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených pravidly plavebního provozu.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)podjezdná výška je omezena, číslo na signálním znaku stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech.
Odpověď b)ponor plavidel je omezen, číslo na signálním znaku stanoví ponor v decimetrech.
Odpověď c)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na kmitočtovém kanálu uvedeném na signálním znaku.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená

Správná odpověď a)šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena.
Odpověď b)označení pole mostu, kterým se proplouvá přednostně.
Odpověď c)stání plavidel je povoleno při obou stranách vodní cesty.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
Odpověď b)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď c)povolení proplutí (obecný znak).
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)doporučení držet se v určeném prostoru, například v mostních polích.
Odpověď b)zákaz plavby mimo vyznačený prostor, například v jezových polích.
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)jez
Odpověď b)objekt plavební komory.
Odpověď c)pozor zvýšené sání, například do přívodního kanálu vodní elektrárny.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě, které neplují volně.
Odpověď b)přístavní můstky pro osobní lodě.
Odpověď c)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, určených pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, určených pro přepravu nebezpečných věcí.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné věci.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)povolené vyvazování u břehu.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, která nejsou malými.
Odpověď c)doporučené vyvazování nebo kotvení plavidel.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověď a)místo doporučené pro obrat.
Odpověď b)křížení vodní cesty vzdušným kabelem.
Odpověď c)místo určené pro nástup a výstup - přístaviště.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, nesmí však přinutit plavidla připlouvající z vedlejší vodní cesty změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, ale nemá přednost před plavidly připlouvajícími z vedlejší vodní cesty.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, na vedlejší vodní cestu.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, na vodní cestu stejného řádu..
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: CK5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)možnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď b)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
Odpověď c)povolení plavby plováků s plachtou (windsurfů) nejvýše v počtu, uvedeném na znaku.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaK dorozumívání mezi plavidly mimo jiné slouží:

Správná odpověď a)lodní píšťala, houkačka.
Odpověď b)lodní telegraf.
Odpověď c)dvě na sobě nezávislá zařízení (telegraf, zvonek apod.)
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaSignalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověď a)akustickou a optickou.
Odpověď b)akustickou, optickou a dorozumívací.
Odpověď c)optickou a dorozumívací.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaSoučásti optické signalizační výstroje jsou:

Správná odpověď a)signalizační vlajky, tabule, válce, kužele, světla.
Odpověď b)radar, echolot, krátkovlnné vysílačky, světlomety.
Odpověď c)houkačky, zvony, kolejnice.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaOptickou signalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověď a)denní a noční.
Odpověď b)povinnou a nepovinnou.
Odpověď c)světelnou a zvukovou.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaZáchranný člun (loďka) musí být vybaven:

Správná odpověď a)dvěma vesly, bidlem a hákem, vylévací nádobou.
Odpověď b)dvěma vesly, záchranným kruhem, vyvazovacím lankem.
Odpověď c)alespoň jedním veslem, označením názvu mateřského plavidla, plovacími vestami pro stanovený počet osob.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaLekážní plachta je určena k:

Správná odpověď a)zamezení vnikání vody do plavidla.
Odpověď b)překrytí přepravovaného nákladu.
Odpověď c)zamezení přístupu vzduchu k hořícímu nákladu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaMezi individuální záchranné prostředky patří:

Správná odpověď a)záchranné vesty.
Odpověď b)záchranné čluny.
Odpověď c)záchranné vory.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověď a)bidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
Odpověď b)manipulační loďka, odrazníky, sochory, vlečné oblouky.
Odpověď c)lekážní, protipožární a záchranné prostředky.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaNosnost plavidla je dána:

Správná odpověď a)rozdílem výtlaku je mezi maximálním a minimálním ponorem.
Odpověď b)minimálním středním ponorem.
Odpověď c)maximálním středním ponorem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaStřední ponor plavidla je:

Správná odpověď a)střední hodnota odečtených ponorů na všech cejchovních stupnicích.
Odpověď b)ponor uprostřed délky plavidla.
Odpověď c)ponor uprostřed výšky trupu plavidla.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaSochory slouží při vyvázání plavidla k:

Správná odpověď a)zajištění stálé vzdálenosti plavidla od břehu.
Odpověď b)zajištění nákladu plavidla proti posunutí.
Odpověď c)omezení náklonu plavidla při nakládce těžkých kusů.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaOko na laně vytvořené lanovou sponou může být použito na:

Správná odpověď a)kotvících lanech plovoucích strojů a na vyvázání přístavních můstků osobní lodní dopravy.
Odpověď b)vyvazování plavidel s vlastním pohonem v plavebních komorách.
Odpověď c)vlečení plavidel na vodních cestách účelových, do celkové hmotnosti plavidla 300 t.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaNapínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén:

Správná odpověď a)je dovoleno jen v případech nouze.
Odpověď b)je dovoleno pouze se souhlasem plavební správy.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaVyvázat plavidlo v přístavu k boku jiného stojícího plavidla:

Správná odpověď a)je dovoleno, pokud tím není ohrožena bezpečnost nebo činnost tohoto plavidla.
Odpověď b)je dovoleno pouze plavidlům plavební správy a policie ČR.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPo ukončení zvedání kotvy obsluha:

Správná odpověď a)vypojí kliky nebo pohon ze záběru.
Odpověď b)ponechá kliky v záběru.
Odpověď c)sejme kliky z navijáku a pohon ponechá v záběru.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaKotvu se sklopnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď b)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď c)za pomoc vyprošťovací loďky.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaKotvu s pevnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověď a)za pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
Odpověď b)vytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
Odpověď c)za pomoci vyprošťovací loďky.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují proti samovolnému spuštění kotvy:

Správná odpověď a)za plavby a při stání plavidla bez pomoci kotev.
Odpověď b)v plavebním kanále.
Odpověď c)nezajišťují se.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují:

Správná odpověď a)záporníky, zarážkami, čertovými drápy.
Odpověď b)vyvázáním pomocného lana na kotevní pachole.
Odpověď c)nezajišťují se.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPlavidlo stojící u břehu musí být opatřeno:

Správná odpověď a)bezpečným přechodem na břeh.
Odpověď b)kotvou.
Odpověď c)funkční světelnou signalizací.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaHlídka musí být:

Správná odpověď a)na samostatně stojícím plavidle v přístavním bazénu.
Odpověď b)na každém plavidle stojícím v přístavním bazénu.
Odpověď c)na plavidle manévrujícím v přístavu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni plnit příkazy, které jim dává vůdce plavidla:

Správná odpověď a)v rámci své pravomoci.
Odpověď b)i když se tím odchýlí od své pravomoci.
Odpověď c)podle svého uvážení.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaVe veřejném přístavu je, mimo jiné, zakázáno:

Správná odpověď a)koupání a chytání ryb.
Odpověď b)používání zvukových signálů.
Odpověď c)opravování plavidel.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody:

Správná odpověď a)ropné odpady jakéhokoli druhu, jakož i jejich směsi s vodou.
Odpověď b)ropné odpady jakéhokoli druhu, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)pouze neředěné ropné odpady.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPro zajištění bezpečnosti práce musejí být mechanismy při opravách:

Správná odpověď a)odpojeny od zdrojů energie.
Odpověď b)označeny výstražným nápisem "Pod napětím".
Odpověď c)řádně promazány.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPři práci s lanem je lodník povinen:

Správná odpověď a)vytočit z navijáku jen potřebnou délku lana.
Odpověď b)při zadržování plavidla lano pevně uvázat na pachole.
Odpověď c)používat silonová lana k vlečení a zastavování plavidel.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPři kotvení kotvou svrženou s paluby musí být kotevní řetěz (lano):

Správná odpověď a)mezi lodníkem spouštějícím kotvu a bokem lodě.
Odpověď b)mezi lodníkem spouštějícím kotvu a protějším bokem lodě.
Odpověď c)neustále napnuté.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaČásti, demontované při opravě plavidla se musí:

Správná odpověď a)odkládat tak, aby nebránily pohybu pracovníků a musí být zajištěny proti pohybu.
Odpověď b)řádně očistit, odmastit a opatřit ochranným protikorozivním nátěrem.
Odpověď c)uložit mimo plavidlo na místo k tomu určené.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPřed vytažením plavidla na souš lodním výtahem je nezbytné:

Správná odpověď a)zajistit kotevní zařízení proti spuštění kotvy a předměty na plavidle proti sesunutí.
Odpověď b)odpojit akumulátory plavidla, uzavřít studny a zajistit kotevní zařízení.
Odpověď c)odstranit z plavidla akumulátory a vypustit chladící systém.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPřecházet z plavidla na plavidlo překročením je:

Správná odpověď a)dovoleno jen tehdy, pokud to vzdálenost nebo převýšení mezi nimi umožňuje.
Odpověď b)dovoleno jen tehdy, pokud je mezi plavidly instalována lávka nebo žebřík.
Odpověď c)je zakázáno.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaPrvním úkonem pro záchranu tonoucího po jeho vytažení z vody musí být:

Správná odpověď a)zprůchodnění dýchacích cest.
Odpověď b)umělé dýchání z úst do úst.
Odpověď c)masáž srdce.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: AK2 2015
OtázkaVe stabilizované poloze při odsunu raněného:

Správná odpověď a)postižený leží na boku, spodní dolní končetina je pokrčená, výše uložená dolní končetina je natažená.
Odpověď b)postižený leží na boku, horní končetina blíže k podložce je pokrčena v lokti, druhá leží za zády postiženého.
Odpověď c)postižený leží na zádech, dolní končetiny podloženy asi 30 cm nad podložkou, hlava je zakloněna.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaSměr proti proudu vodní cesty se rozumí směr:

Správná odpověď a)k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)od ústí k prameni, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPravý a levý břeh řeky se určuje z hlediska pohledu:

Správná odpověď a)po proudu.
Odpověď b)proti proudu.
Odpověď c)od ústí řeky k prameni.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPrůplavy (kanály) jsou:

Správná odpověď a)umělé vodní cesty.
Odpověď b)přírodní (přirozené) vodní cesty.
Odpověď c)všechny vodní cesty na kterých je možná plavba.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPodstatou říční regulace je výstavba:

Správná odpověď a)koncentračních hrází.
Odpověď b)plavebních komor.
Odpověď c)jezů.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPodstatou říční kanalizace je:

Správná odpověď a)výstavba jezů.
Odpověď b)zpevňování dna a břehů pomocí zdí a dlažeb.
Odpověď c)výstavba koncentračních hrází.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPojmem "vnitrozemská vodní cesta" rozumíme:

Správná odpověď a)vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možné provozovat plavbu.
Odpověď b)veškeré řeky a vodní plochy na území ČR.
Odpověď c)vodní toky a jiné vodní plochy, odpovídající plavebně provozním podmínkám uvedeným ve vyhlášce.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaSledované vodní cesty jsou takové, které:

Správná odpověď a)odpovídající plavebně provozním podmínkám uvedeným ve vyhlášce.
Odpověď b)jsou dopravně významné pro nákladní dopravu.
Odpověď c)jsou pod stálou kontrolou plavební správy.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaSoučástí vodní cesty jsou:

Správná odpověď a)plavební znaky, jezy, vyvazovací dalby.
Odpověď b)pramen, koryto, ústí.
Odpověď c)sledované vodní cesty, dopravně významné cesty a ostatní cesty.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPro vyvázání plavidla můžeme na břehu vodního toku použít:

Správná odpověď a)pouze k tomu určené vyvazovací prvky.
Odpověď b)kruhy, konstrukce mostů, stromy, pokud nedojde k jejich poškození.
Odpověď c)vše, co je dostatečně pevné a nebude vyvázáním plavidla poškozeno.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaVšechna protipožární zařízení na plavidle musí být podrobena kontrole:

Správná odpověď a)alespoň jednou za 2 roky.
Odpověď b)alespoň jednou za 5 let.
Odpověď c)vždy před technickou prohlídkou k prodloužení klasifikačního průkazu (před klasifikační prohlídkou).
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaLekážní třmen je určen:

Správná odpověď a)k těsnění lekáže v obšívce plavidla.
Odpověď b)k zajištění kotevního řetězu po zakotvení plavidla.
Odpověď c)k vlečení plavidel, u kterých došlo k lekáři obšívky.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPočet hasicích přístrojů na plavidle je stanoven v:

Správná odpověď a)lodním osvědčení.
Odpověď b)typovém osvědčení.
Odpověď c)požární knize.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaRežimu přepravy nebezpečných látek podléhají:

Správná odpověď a)hořlaviny, zápalné látky, oleje, žíraviny.
Odpověď b)hořlaviny pouze třídy K 1, petroleje, surové oleje.
Odpověď c)samozápalné látky, výbušniny, žíraviny.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPrvním úkonem obsluhy před spuštěním kotvy je:

Správná odpověď a)uvolnění řetězové zarážky, čertova drápu nebo kotevního záporníku.
Odpověď b)zapojení klik nebo pohonu do záběru.
Odpověď c)uvolnění brzdy.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: BK8 2015
OtázkaPro dodržení hygienických zásad na plavidle platí, mimo jiné, zásada:

Správná odpověď a)kuchyně, jídelny a sklady potravin musí být větratelné.
Odpověď b)říční voda se nesmí používat k mytí a koupání.
Odpověď c)vůdce plavidla provádí jednou měsíčně školení členů posádky z pravidel o ochraně zdraví.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaVodní stav je výška hladiny vodního toku:

Správná odpověď a)nad nulovým bodem stupnice vodočtu v určitém místě toku a v určitém čase.
Odpověď b)pod nulovým bodem stupnice vodočtu v určitém místě, měřený vždy v 08.00 a ve 20.00 hod. SEČ.
Odpověď c)na nulovém bodu stupnice vodočtu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaV obloucích řeky je největší rychlost proudu:

Správná odpověď a)při vydutém (konkávním) břehu.
Odpověď b)při vypuklém (konvexním) břehu.
Odpověď c)uprostřed šířky řečiště.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPod pojmem vodočet rozumíme:

Správná odpověď a)zařízení na měření úrovně hladiny v metrech, decimetrech a centimetrech.
Odpověď b)zařízení na měření průtoků v metrech krychlových.
Odpověď c)zařízení na měření rychlosti proudění.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaRychlost proudící vody v korytě je:

Správná odpověď a)délka měřeného úseku dělená naměřeným časem.
Odpověď b)naměřený čas dělený měřenou délkou.
Odpověď c)délka měřeného úseku krát naměřený čas.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPojmem "marže" rozumíme:

Správná odpověď a)bezpečnostní vzdálenost mezi dnem plavidla a dnem plavební dráhy.
Odpověď b)vzdálenost mezi dnem plavidla a ryskou nejvyššího přípustného ponoru.
Odpověď c)toleranci ztrátovosti přepravovaného zboží.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaNa vodočetné lati je menší měrová jednotka vyznačena po:

Správná odpověď a)2 cm.
Odpověď b)1 cm.
Odpověď c)5 cm.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPři sklonu břehu 1: 3 je hloubka vody 2 m od styku se břehem ve vzdálenosti:

Správná odpověď a)6 m.
Odpověď b)4 m.
Odpověď c)2 m.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPodjezdnou výškou na vodní cestě se rozumí:

Správná odpověď a)svislá vzdálenost mezi nejvyšší plavební hladinou a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
Odpověď b)svislá vzdálenost mezi dnem plavidla a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
Odpověď c)svislá vzdálenost mezi čarou nejvyššího ponoru plavidla a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPostupová, nebo též doběhová doba říkáme časovému úseku:

Správná odpověď a)v hodinách, kdy pozměněný průtok v plné výši dorazí z měrného místa v hořejší části toku do zvoleného místa v poproudní části toku.
Odpověď b)v hodinách, kdy volně plující předmět překoná vzdálenost mezi dvěma vodočetnými stanicemi.
Odpověď c)mezi horní a dolní vodočetnou stanicí při prvním stupni povodňové aktivity.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaStaničením vodní cesty se rozumí:

Správná odpověď a)říční a plavební kilometráž.
Odpověď b)číselné dělení dle říčních vodočtů.
Odpověď c)délkové rozteče při zaměřování příčných profilů.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPři měřítku mapy 1: 5 000 je jeden cm na mapě vzdálenost v terénu:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)500 m.
Odpověď c)5 m.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaJedním z pravidel vedení radiového provozu je:

Správná odpověď a)o provozu stanice je nutné vést přesné záznamy.
Odpověď b)při korespondenci dodržovat stanovený postup, zprávu začínat slovy: " Haló, zde ...(volací znak) ..."
Odpověď c)radiostanici smí obsluhovat jen vůdce plavidla.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPo připlutí plavidla do veřejného přístavu má vůdce plavidla mimo jiné za povinnost nahlásit připlutí plavidla:

Správná odpověď a)správci pozemní části přístavu.
Odpověď b)správci vodního toku.
Odpověď c)na příslušnou pobočku Státní plavební správy.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen hlásit výskyt infekce, úmrtí a úraz na plavidle:

Správná odpověď a)provozovateli pozemní části přístavu.
Odpověď b)Státní plavební správě.
Odpověď c)Polici ČR.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPlavební nehodu musí vůdce plavidla nahlásit Státní plavební správě:

Správná odpověď a)vždy.
Odpověď b)jen tehdy, přesáhne-li plavební nehoda rámec plavidla.
Odpověď c)jen když je viníkem plavební nehody.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaPod pojmem společná havárie rozumíme:

Správná odpověď a)mimořádné opatření nebo výdaje na plavidlo nebo věc v zájmu jejich ochrany před nebezpečím, které jim hrozí.
Odpověď b)havárie plavidla, při níž došlo také k poškození stavby na vodní cestě.
Odpověď c)havárie více jak jednoho plavidla, nebo kolize mezi jednotlivými plavidly plujícími ve společné sestavě, při níž vznikla škoda většího rozsahu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: CK6 2015
OtázkaNulový bod každé ponorové stupnice plavidla je:

Správná odpověď a)nejnižší bod plavidla v místě ponorové stupnice.
Odpověď b)nejnižší bod plavidla.
Odpověď c)bod středního ponoru prázdného plavidla vybaveného zásobami.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaMezi vyvazovací výstroj patří:

Správná odpověď a)pacholata, rohatinky, vázací lana, palubní kruhy, průvlačnice.
Odpověď b)pacholata, vázací lana, sochory, přechodová lávka, žebřík.
Odpověď c)vázací lana, vlečná kladka, manipulační člunek.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaMezi plovoucí zařízení patří:

Správná odpověď a)botel.
Odpověď b)remorkér.
Odpověď c)plovoucí jeřáb.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaMalá plavidla se rozdělují na:

Správná odpověď a)plavidla bez vlastního pohonu, s vlastním strojním pohonem a plachetnice.
Odpověď b)rekreační plavidla a koncesovaná plavidla .
Odpověď c)plavidla s délkou menší než 20 metrů a ostatní rekreační plavidla.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaZákladním určujícím znakem lodě je:

Správná odpověď a)její určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.
Odpověď b)evidenční a cejchovní označení plavidla.
Odpověď c)délka, druh pohonu, maximální pohon plavidla.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaRemorkér je plavidlo, které je určeno k:

Správná odpověď a)vlečení a tlačení plavidel bez vlastního pohonu.
Odpověď b)pouze tlačení plavidel bez vlastního pohonu.
Odpověď c)pouze vlečení plavidel bez vlastního pohonu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaSoustava základních konstrukčních prvků lodi je:

Správná odpověď a)lodní kostra.
Odpověď b)lodní trup.
Odpověď c)soustava zajišťující stabilitu lodi.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaPříčná výztuha kostry trupu v boku, u malých plavidel i ve dně je:

Správná odpověď a)žebro.
Odpověď b)stringer.
Odpověď c)podvlak.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaPříčná výztuha paluby je:

Správná odpověď a)palubník.
Odpověď b)podvlak.
Odpověď c)příčka.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaLodní nástavba je:

Správná odpověď a)část lodního tělesa nad palubou.
Odpověď b)nákladní prostor.
Odpověď c)lodní sklad.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaPáteř je:

Správná odpověď a)podélná výztužná část na dně plavidla.
Odpověď b)součást obšívky.
Odpověď c)výztuha paluby.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaLodní obšívka na plavidle je:

Správná odpověď a)součástí trupu.
Odpověď b)součástí paluby.
Odpověď c)součástí nástavby.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaLodní obšívka se skládá z:

Správná odpověď a)dnové obšívky, boční obšívky a outorů.
Odpověď b)dnové obšívky a boční obšívky.
Odpověď c)dnové obšívky a outorů.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaObrtlík, který je umístěn mezi kotvou a kotevním řetězem:

Správná odpověď a)zabraňuje tomu, aby docházelo k přetáčení kotevního řetězu.
Odpověď b)je bezpečnostní pojistkou proti utržení kotvy.
Odpověď c)zajišťuje pevné spojení kotvy s kotevním řetězem.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaSklopná kotva je ke kotevnímu řetězu připojena:

Správná odpověď a)obrtlíkem.
Odpověď b)příčkovým článkem.
Odpověď c)lekážním článkem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaKotevní vratidlo je stroj:

Správná odpověď a)se svislou osou otáčení řetězového ořechu.
Odpověď b)s vodorovnou osou otáčení řetězového ořechu.
Odpověď c)s vodorovným bubnem výprostného lana.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaMazání kotevních vrátků:

Správná odpověď a)se provádí mazacím tukem.
Odpověď b)se provádí olejem v trvalé lázni.
Odpověď c)není nutné, protože všechny pohyblivé části mají samomazná pouzdra.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaMezi vyvazovací výstroj pohyblivou patří:

Správná odpověď a)lana.
Odpověď b)pacholata.
Odpověď c)rohatinky.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaOko na vázacím laně na plavidle:

Správná odpověď a)musí být vytvořeno pouze zápletem.
Odpověď b)může být lisováno.
Odpověď c)musí být pojištěno lanovými šroubovacími sponami proti povolení zápletu.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění vyvazovacího ovinutého lana proti sesmeknutí a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaČlunové zařízení slouží:

Správná odpověď a)ke spouštění, vytahování a ukládání záchranných člunů.
Odpověď b)k bezpečnému připoutání vlečeného člunu k remorkéru.
Odpověď c)k vyvázání, kotvení a tažení vlečného člunu.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaOtočná lávka se používá:

Správná odpověď a)k dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti bez použití pevné lávky.
Odpověď b)k dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti se současným použití pevné lávky.
Odpověď c)k záchraně tonoucího.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: AK3 2015
OtázkaStěžňové zařízení slouží k:

Správná odpověď a)vyvěšování pozičních světel, signálních vlajek a upevnění antén.
Odpověď b)výhradně pro vyvěšení státní vlajky státu, kterým plavidlo proplouvá.
Odpověď c)vysouvání hlídkového koše.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověď a)bidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
Odpověď b)manipulační loďka, odrazníky, sochory, vlečné oblouky.
Odpověď c)lekážní, protipožární a záchranné prostředky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaVyvazovací výstroj na plavidle dělíme na:

Správná odpověď a)pohyblivou a pevnou.
Odpověď b)vyvazovací, vlečnou a kotevní.
Odpověď c)povinnou a nepovinnou.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaKormidelna musí být vybavena minimálně:

Správná odpověď a)jedním přenosným hasícím přístrojem.
Odpověď b)automatickým protipožárním zařízením.
Odpověď c)dvěma přenosnými hasícími přístroji umístěnými u východu z kormidelny.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaOsobní loď je taková, která je určená k dopravě:

Správná odpověď a)více než 12 osob.
Odpověď b)více než 4 osob.
Odpověď c)jakékoliv osoby mimo posádky.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověď a)Lodní osvědčení nebo Osvědčení plovoucího zařízení.
Odpověď b)klasifikační průkaz plavidla.
Odpověď c)cejchovní průkaz .
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaEvidence plavidla spočívá v:

Správná odpověď a)zápisu do plavebního rejstříku a přidělení poznávacích znaků.
Odpověď b)vystavení Lodního osvědčení.
Odpověď c)zaplacení příslušného správního poplatku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPrávo nést českou státní vlajku vzniká plavidlům:

Správná odpověď a)zapsaným do plavebního rejstříku ČR a malým plavidlům nepodléhajícím evidenci pokud jsou ve vlastnictví osob s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR.
Odpověď b)klasifikovaným plavidlům.
Odpověď c)jejichž majitel o toto právo požádal .
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaVolný bok je svislá vzdálenost mezi:

Správná odpověď a)rovinou největšího přípustného ponoru plavidla a rovinou vedenou nejnižším bodem palubní obšívky.
Odpověď b)rovinou nejvyššího ponoru plavidla a nejnižším bodem nad nimž již plavidlo není vodotěsné.
Odpověď c)rovinou nejnižšího ponoru a nejnižším otvorem v obšívce lodního tělesa.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaVolný bok zajišťuje plavidlu:

Správná odpověď a)zásobu plovatelnosti pro havarijní situace.
Odpověď b)dostatečnou pevnost při nakládce.
Odpověď c)dostatečnou stabilitu .
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaVolný bok přepočtený pro plavidla se sedlovitostí stanovený v souladu s bezpečnostní vzdáleností pro plavidla v oblasti 3 smí být nejméně:

Správná odpověď a)0 mm.
Odpověď b)150 mm.
Odpověď c)50 mm.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověď a)plout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
Odpověď b)plout předepsaným způsobem a rychlostí.
Odpověď c)plout v jakékoliv poloze bez potopení.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaZásoba plovatelnosti zajišťuje plavidlu:

Správná odpověď a)vztlak pro havarijní situace.
Odpověď b)rezervu pro zvýšení nosnosti.
Odpověď c)dostatečnou stabilitu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověď a)vrátit se do původní polohy z niž bylo vychýleno vnějšími silami přestanou-li tyto působit.
Odpověď b)zachovávat požadovaný směr plavby.
Odpověď c)odolávat silám namáhajícím lodní těleso při nakládce.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaSchopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

Správná odpověď a)řiditelnost.
Odpověď b)stabilita.
Odpověď c)plovatelnost.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaVychylováním kormidelní ploutve se odpor plavidla (celkový odpor):

Správná odpověď a)zvětšuje.
Odpověď b)nemění
Odpověď c)zmenšuje
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPevnost lodního tělesa se rozděluje na:

Správná odpověď a)podélnou, příčnou a ve zkrutu.
Odpověď b)podélnou a ohybovou.
Odpověď c)nakládkovou a vlnovou.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaLodě které mají vzdálenost mezi příčnými výztuhami menší než mezi podélnými:

Správná odpověď a)mají soustavu příčného vyztužení.
Odpověď b)mají soustavu podélného vyztužení.
Odpověď c)mají vodorovnou soustavu vyztužení.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaŽebro musí vždy navazovat dole a nahoře:

Správná odpověď a)na příčku a palubník.
Odpověď b)na obšívku dna a palubu.
Odpověď c)na podélné výztuhy.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPřední kolizní přepážka musí být:

Správná odpověď a)na každé lodi.
Odpověď b)pouze na lodích s ostrou přídí.
Odpověď c)pouze na lodích s podhonovou přídí.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPodélná výztuha trupu v boku lodi je:

Správná odpověď a)boční výztuha - stringer.
Odpověď b)podvlak.
Odpověď c)podpalubník.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaOtvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Správná odpověď a)musí být provedeny takovým způsobem že neúmyslné proniknutí vody do plavidla je vyloučeno.
Odpověď b)musí mít na obšívce uzavírací ventil.
Odpověď c)musí být provedeny ve dvojité rouře.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaPodélník je:

Správná odpověď a)podélná výztuha obšívky používaná v soustavě podélného vyztužení.
Odpověď b)podélná výztuha nákladního prostoru v soustavě příčného vyztužení.
Odpověď c)podélná výztuha pevnostní nástavby.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaKotevní naviják pro jeden kotevní řetěz je určen pro kotvu:

Správná odpověď a)sklopnou všech druhů.
Odpověď b)čtyřramenou všech druhů.
Odpověď c)Trottmanovu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaKotevní zařízení s čnělkou nebo výložníkem je určeno pro kotvu:

Správná odpověď a)čtyřramenou.
Odpověď b)sklopnou vyváženou.
Odpověď c)Matrosov.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaVlečná a držná síla sklopné kotvy se zachycuje:

Správná odpověď a)na řetězovém ořechu kotevního navijáku.
Odpověď b)na čtyřhranném kotevním pacholeti.
Odpověď c)na uvolňovači kotevního řetězu.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaKotevní vrátek musí umožňovat:

Správná odpověď a)spuštění kotvy z libovolné polohy volným pádem.
Odpověď b)spuštění kotvy volným pádem, pokud není zatížena.
Odpověď c)spuštění kotvy z každé polohy pouze mechanicky.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaK zachycení síly působící na vrátek ( tíhy kotvy) slouží:

Správná odpověď a)západka a rohatka
Odpověď b)převody mezi klikou a řetězovým ořechem do pomala.
Odpověď c)samosvorný mechanismus.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaAkumulátory jsou zdroje:

Správná odpověď a)stejnosměrného proudu.
Odpověď b)střídavého proudu.
Odpověď c)střídavého i stejnosměrného proudu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaU olověného akumulátoru je provozní napětí jednoho článku:

Správná odpověď a)2 volty.
Odpověď b)4 volty.
Odpověď c)6 volty.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaU alkalického akumulátoru je provozní napětí jednoho článku:

Správná odpověď a)1,25 voltu.
Odpověď b)6,3 voltu.
Odpověď c)12 voltů.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaUzemnění elektrického zařízení může být vynecháno při napětí nepřevyšujícím:

Správná odpověď a)50 voltů.
Odpověď b)24 voltů.
Odpověď c)110 voltů.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaNouzový zdroj elektrické energie musí být schopen funkce na dobu minimálně:

Správná odpověď a)30 min.
Odpověď b)15 min.
Odpověď c)60 min.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: BK7 2015
OtázkaNouzové osvětlení plavidla musí zajistit:

Správná odpověď a)minimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi po dobu nejméně 3 hodin.
Odpověď b)minimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi po dobu nejméně 30 minut.
Odpověď c)osvětlení hlavního rozvaděče, kompasu, schodišť, strojovny a paluby po dobu nejméně 1 hodiny.