Soubory otázek pro způsobilost
'Kapitán C'

č. 1 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďovladatelné těleso určené k pohybu a stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plavidlo s vlastním pohonem" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo vybavené vlastním strojním pohonem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plachetnice" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo, které pluje pouze pomocí plachet a současně nepoužívá vlastní strojní pohon.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a současně používá vlastní strojní pohon, se ve smyslu pravidel plavebního provozu považuje:

Správná odpověďza plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalým plavidlem není plavidlo, jehož délka trupu přesahuje:

Správná odpověď20 m.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo do délky trupu 20 m se nepovažuje za malé plavidlo, je-li:

Správná odpověďpřevozní lodí, tlačným člunem nebo plavidlem určeným k přepravě více než 12 cestujících.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "převozní loď" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo, které zajišťuje přepravu napříč vodní cesty a pro tento druh přepravy je plavebním úřadem schválena jeho technická způsobilost.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí stroj " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďzařízení schopné plavby vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodní cestě nebo v přístavu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlovoucí garáž je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověďplovoucím zařízením.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVor, konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě:

Správná odpověďplovoucí těleso.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "sestava plavidel" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďspojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "vlečná sestava" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďspojení jednoho nebo více plavidel, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem " tlačná sestava " se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďpevné nebo kloubové spojení více plavidel, z nichž alespoň jedno je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo ve smyslu pravidel plavebního provozu "stojí":

Správná odpověďje-li přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "zastavení" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí stav, při kterém plavidlo stojí:

Správná odpověďve vztahu ke břehu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaSvětla plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu rozdělují podle hodnoty fotometrické intenzity:

Správná odpověďna obyčejná světla, jasná světla a silná světla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV návěstních svítilnách plavidel se ve smyslu vyhlášky o pravidlech plavebního provozu použije jen světlo bílé, červené, zelené, žluté nebo:

Správná odpověďmodré.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "dlouhý zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďzvuk trvající 4 sekundy.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "řada velmi krátkých zvuků" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďsérie nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá 1/4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je 1/4 sekundy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "blikavé světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí přerušované světlo:

Správná odpověďs počtem 40 až 60 záblesků za minutu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaSníženou viditelností se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďpodmínky, při nichž viditelnost omezuje zejména mlha, hustý déšť, sněhová vánice nebo dým.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu, se v pravidlech plavebního provozu nazývá:

Správná odpověďplavební dráha.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "nasedlé plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "kormidelna" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďprostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdcem plavidla smí být osoba:

Správná odpověďkterá je k tomu způsobilá.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni:

Správná odpověďřídit se pokyny vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVšechny osoby na plavidle jsou povinny řídit se příkazy:

Správná odpověďkteré jim dává vůdce plavidla k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby přes obrys plavidla nevyčnívaly:

Správná odpověďpředměty, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla nebo by mohly poškodit plavební zařízení a stavby na vodní cestě.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověďpoužívat signální znaky k vyvazování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo v jejich blízkosti umísťovat předměty, zaměnitelné s plavebním značením.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen učinit neodkladná opatření k nápravě, uniknou-li z plavidla do vody:

Správná odpověďlátky, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla:

Správná odpověďnázev provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaMalé plavidlo, které nepodléhá evidenci, nese poznávací znak:

Správná odpověďna vnitřní nebo vnější straně plavidla.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "stálé světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku:

Správná odpověď360°.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro zákaz vstupu na plavidlo nepovolaným osobám se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověďbílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejímž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena černá postava chodce.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro zákaz kouření a používání otevřeného ohně na plavidle se na přístupové lávce nebo na palubě plavidla použije znak, který tvoří:

Správná odpověďbílá červeně olemovaná kruhová tabule, jejíž středem je napříč veden červený pruh a je na ní vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidla plavebního úřadu mohou signalizovat:

Správná odpověďblikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďkroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďvlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďkroužením světlem.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďodpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďsvětelným signálem sestávajícím ze spojení znaků . . . - - - . . . (SOS) podle Morseovy abecedy.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověďsvětlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověďopakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaŘada úderů na zvon trvá asi:

Správná odpověď4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTermínem "směr proti proudu" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí směr:

Správná odpověďk prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak aby:

Správná odpověďnemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat:

Správná odpověďstromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky nebo svodidla.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaHlídku na stojícím plavidle, které nemá vůdce, stanoví:

Správná odpověďprovozovatel nebo vlastník plavidla.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaNa sledované vodní cestě je od mostu, přístaviště, překladiště, vjezdu do přístavu a ústí přítoku, který je rovněž sledovanou vodní cestou, koupání zakázáno do vzdálenosti:

Správná odpověď100 m.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:

Správná odpověďv plavební komoře a ve vodní ploše nad a pod plavební komorou až k místu, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby nesmí:

Správná odpověďkřížit dráhu přibližujícího se plavidla.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od plavidel, která nejsou malými plavidly, dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď50 m.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel s vlastním pohonem dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď10 m.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaKoupající se osoby musí od malých plavidel bez vlastního pohonu dodržovat bezpečnou vzdálenost, která je alespoň:

Správná odpověď3 m.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaK obvodu plavebních komor patří vodní plochy nad a pod plavebními komorami:

Správná odpověďaž k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel pro čekání na proplavení.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaČlen posádky plavidla může obsluhovat provozní zařízení plavební komory:

Správná odpověďjen jedná-li se o plavební komoru se samoobslužným proplavováním.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaV plavebních komorách je vystupování a nastupování cestujících na plavidla možné:

Správná odpověďjen se souhlasem obsluhy plavební komory.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaPoužívání okovaných bidel a háčků k odstrkování plavidel v plavebních komorách:

Správná odpověďje zakázáno.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaObyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, nese:

Správná odpověďsamostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaModrým blikavým světlem signalizuje plavidlo:

Správná odpověďsložek integrovaného záchranného systému.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaŽlutým blikavým světlem signalizuje:

Správná odpověďplavidlo, které vykonává práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověďpozor.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověďhrozí nebezpečí kolize.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověďsignál nouze.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaZvukový signál "dvě řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověďstojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolení proplutí (obecný signální znak).
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto odběru pitné vody.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďtelefonní stanice.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovatka) znamená:

Správná odpověďpravá strana plavební dráhy.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (plovák) znamená:

Správná odpověďlevá strana plavební dráhy.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: A1 2015
OtázkaTento signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověďrozdělení plavební dráhy.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "plovoucí zařízení" se ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě rozumí:

Správná odpověďzařízení schopná plavby, s výjimkou plovoucích strojů, která nejsou určená k přepravě osob a nákladu a zpravidla ani k opakovanému přemísťování.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "plující plavidlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďplavidlo, které není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermín "krátký zvuk" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí zvuk, trvající:

Správná odpověď1 sekundu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaInterval mezi dvěma po sobě následujícími zvuky vydávanými lodní sirénou, vyjma signálu "řada velmi krátkých zvuků", je:

Správná odpověďasi 1 sekunda.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaSérií nejméně šesti zvuků vydávaných lodní sirénou, z nichž každý trvá asi 1/4 sekundy v intervalu 1/4 sekundy, se rozumí:

Správná odpověďřada velmi krátkých zvuků.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "noc" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověďmezi západem a východem slunce.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "den" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí doba:

Správná odpověďmezi východem a západem slunce.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaTermínem "plavební dráha" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďčást vodní cesty, kterou mohou plavidla využívat pro plavbu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaJe-li v sestavě jedno plavidlo s vlastním pohonem, vůdcem sestavy je:

Správná odpověďvůdce tohoto plavidla.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plavidle:

Správná odpověďjestliže plavidlo pluje.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě povinen být přítomen na plovoucím stroji:

Správná odpověďi po dobu pracovní činnosti stroje.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPříkazy vůdce sestavy plavidel jsou povinni se řídit:

Správná odpověďvůdci plavidel, která jsou součástí sestavy plavidel.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPříkazy vydávanými vůdcem plavidla v zájmu bezpečnosti a plynulosti plavby, jsou povinni se řídit:

Správná odpověďčlenové posádky a další osoby na plavidle.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaÚčastníci plavebního provozu jsou povinni chovat se zejména tak, aby nedošlo:

Správná odpověďk ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví nebo vytvoření překážky na vodní cestě.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďpoužít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby:

Správná odpověďrozměry plavidla nebo sestavy plavidel a jejich ponor odpovídaly parametrům vodní cesty a staveb na ní.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaNáklad na plavidle:

Správná odpověďnesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost lodního tělesa.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaNa plavidlech určených k přepravě cestujících:

Správná odpověďnesmí být přepravováno více cestujících, než je na nich povoleno přepravovat.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby kormidlující osoba:

Správná odpověďmohla přijímat v kormidelně příkazy a předávat informace.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPokud kormidlující osoba v kormidelně neslyší zvukové signály nebo nemá z kormidelny dostatečný rozhled všemi směry, je povinna:

Správná odpověďv zájmu své informovanosti zajistit na plavidle pozorovatele nebo použít zařízení pro příjem zvukových signálů.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoliv předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďzajistit odstranění předmětu z plavební dráhy.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPokud nemůže vůdce plavidla odstranit plavební překážku, kterou způsobil pád předmětu z plavidla:

Správná odpověďje povinen neodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a uvést co nejpřesněji místo pádu předmětu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoli předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen toto místo označit:

Správná odpověďpokud má tuto možnost.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZjistí-li posádka plavidla neznámou překážku na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďneodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty a uvést co nejpřesněji místo, kde byla překážka zjištěna.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaO zjištěných změnách, přemístění nebo poškození plavebního značení nebo poškození stavby na vodní cestě je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďneodkladně uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPoškodí-li plavidlo stavbu na vodní cestě (plavební komoru, most, atd.), je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďneodkladně o tom uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zabránit:

Správná odpověďpádu předmětů a úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost plavby, ostatní účastníky plavebního provozu nebo uživatele vodní cesty, z plavidla.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaV případě úniku látek, které mohou ohrozit bezpečnost plavby, ostatní uživatele vodní cesty anebo znečistit vodní cestu, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďprovést neodkladná opatření k nápravě a neprodleně o této události uvědomit plavební úřad a správce vodní cesty.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni řídit se ústními nebo písemnými pokyny, které jim vydá:

Správná odpověďpověřený zaměstnanec plavebního úřadu k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZvláštní přepravou je:

Správná odpověďplavba plavidel nebo sestav plavidel, které neodpovídají svojí délkou, šířkou, výškou nebo ponorem parametrům vodní cesty a staveb na ní.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZvláštní přepravou je:

Správná odpověďplavba plovoucího tělesa nebo přemísťování plovoucího zařízení na vodní cestě.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaZvláštní přepravy se mohou uskutečnit jen na základě:

Správná odpověďpovolení vydaného plavebním úřadem.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPři zvláštních přepravách musí být dodrženy podmínky:

Správná odpověďstanovené Státní plavební správou, v povolení zvláštní přepravy.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaStátní plavební správou musí být předem povolena:

Správná odpověďakce na sledované vodní cestě, která vyžaduje úpravu, omezení nebo přerušení plavebního provozu nebo jeho zvláštní řízení.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaKaždé plavidlo, s výjimkou malých plavidel, nese poznávací znaky:

Správná odpověďna lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaPoznávací znaky plavidlu přidělí:

Správná odpověďplavební úřad po zápisu plavidla do plavebního rejstříku.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaJméno nebo znak plavidla, které není malým, se vyznačí:

Správná odpověďna obou bocích plavidla poblíž přídě, s výjimkou tlačných člunů i na zádi.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaMísto registrace plavidla (domovský přístav) se vyznačí:

Správná odpověďna obou bocích plavidla na zádi nebo poblíž zádě.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaCejchováním se rozumí:

Správná odpověďurčení nosnosti plavidla v závislosti na ponoru, vyznačení cejchovních stupnic a nejvýše přípustného ponoru.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B1 2015
OtázkaJméno nebo znak plavidla, s výjimkou malých plavidel, musí být provedeny:

Správná odpověďdobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 20 cm.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidla, na nichž je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m, nesou:

Správná odpověďdvojitý žlutý kužel umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti:

Správná odpověďpoužije se na plavidle optická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "vrcholové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďsilné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "boční světla" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďjasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30'.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "záďové světlo" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďjasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "světlo viditelné ze všech stran" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí:

Správná odpověďsvětlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360°.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaTermínem "výška" se ve smyslu pravidel plavebního provozu rozumí výška optické signalizace plavidla:

Správná odpověďnad nejvyšší rovinou nákladových značek nebo nad rovinou největšího přípustného ponoru.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRozměry tabulí a vlajek užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, jsou-li jejich rozměry:

Správná odpověďminimálně 1 m x 1 m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaBalóny a kužele užívané k signalizaci plavidel:

Správná odpověďmohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRozměry válců a dvojitých kuželů užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, je-li:

Správná odpověďjejich výška minimálně 0,8 m a průměr nebo průměr základny minimálně 0,5 m.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRozměry balónů a kuželů užívaných k signalizaci plavidel, která nejsou malými, jsou dostatečné pro dobrou viditelnost, je-li:

Správná odpověďprůměr balónů minimálně 0,6 m a výška kuželů minimálně 0,6 m o průměru základny minimálně 0,6 m.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPřestanou-li signální světla plavidel předepsaná v pravidlech plavebního provozu fungovat, musí být neprodleně nahrazena světly nouzovými, přičemž:

Správná odpověďpředepsané silné světlo může být nahrazeno světlem jasným a předepsané světlo jasné světlem obyčejným, přičemž světla s předepsaným výkonem musí být uvedena do provozu v době co nejkratší.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVůdce plavidla je povinen zajistit, aby na plavidle nebyla používána světla:

Správná odpověďkterá by mohla oslněním ovlivnit bezpečnost plavby nebo pozemního provozu na březích vodní cesty.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem v noci nese:

Správná odpověďvrcholové bílé světlo, boční světla, a to na levém boku červené a na pravém boku zelené světlo a záďové bílé světlo.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující tlačná sestava nese v noci na dopravně významných vodních cestách boční světla:

Správná odpověďumístěná v nejširší části sestavy, pokud možno co nejblíže k remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od boků sestavy a ve výšce minimálně 2 m.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověďna každém plavidle vrcholové světlo, které může být na bočně vedených plavidlech bez vlastního pohonu nahrazeno bílým světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověďboční světla umístěná na vnějších stranách sestavy.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující bočně svázaná sestava v noci nese:

Správná odpověďna každém plavidle bílé záďové světlo.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m, v noci nese:

Správná odpověďvrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaSamostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Správná odpověďpouze jedno bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí v noci nést:

Správná odpověďobyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě, v noci nesou:

Správná odpověďjasné bílé světlo a 1 m nad ním jasné zelené světlo, obě viditelná ze všech stran, boční světla a záďové světlo.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, v noci signalizuje:

Správná odpověďčerveným světlem, malé plavidlo může bílým světlem, kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly umístěnými 1 m nad sebou, viditelnými ze všech stran.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlující plovoucí tělesa a plovoucí zařízení v noci nese:

Správná odpověďjasná bílá světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaStojící plavidlo v noci nese:

Správná odpověďobyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaVolně plující převozní lodě v provozu, stojící na svém stanovišti, nesou:

Správná odpověďjasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřící operace, nesou v noci na straně kde je průjezd volný:

Správná odpověďdvě jasná nebo obyčejná zelená světla umístěná 1 m nad sebou.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní operace, nesou v noci na straně, kde průjezd není volný:

Správná odpověďjasné nebo obyčejné červené světlo.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na vodní cestě nebo provádějí sondážní operace a mají být chráněna před vlnobitím, nesou v noci na straně kde je průjezd volný:

Správná odpověďjasné nebo obyčejné červené světlo a 1 m pod ním jasné nebo obyčejné bílé světlo.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaJsou-li kotvy stojících plavidel, hozeny tak, že jejich lana nebo řetězy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, je světlo blíže těmto kotvám nahrazeno:

Správná odpověďdvěma obyčejnými bílými světly, umístěnými 1 m nad sebou a viditelnými ze všech stran.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaKaždá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpečí pro plavbu, se za dne označí:

Správná odpověďžlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaRemorkér v čele vlečné sestavy za dne nese:

Správná odpověďv přední části plavidla ve svislé poloze žlutý válec se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, tak vysoko, aby byl viditelný ze všech stran.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaŽlutý válec ve svislé poloze se dvěma pruhy černým a bílým nahoře a dole, nese:

Správná odpověďremorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem, jiným plavidlem s vlastním pohonem nebo tlačnou či bočně svázanou sestavou.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo více remorkéry za dne, nesou:

Správná odpověďžlutý balón umístěný na vhodném místě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze všech stran.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaJsou-li ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, žlutý balón nesou:

Správná odpověďpouze vnější plavidla.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPřevozní loď za dne nese:

Správná odpověďzelený balón ve výšce minimálně 4 m, ale tato výška může být snížena na 3 m, je-li délka převozního plavidla kratší než 20 m.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje, které vykonávají práci na vodní cestě na místě, na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, nesou za dne:

Správná odpověďdva zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje, které vykonávají práci na vodní cestě, na straně nebo na stranách, kde průjezd není volný, nesou za dne:

Správná odpověďčervený balón.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlovoucí stroje, které vykonávají práci na vodní cestě a musí-li být chráněny před vlnobitím, na straně, kde je průjezd volný, nesou za dne:

Správná odpověďvlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo dvě vlajky nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaNasedlá nebo potopená plavidla nesou za dne:

Správná odpověďna straně, kde je průjezd volný vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo červenou vlajku a 1 m pod ní bílou vlajku, vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaKaždá hozená kotva plavidla, která by mohla představovat nebezpečí pro plavbu, se za dne označí:

Správná odpověďžlutou bójí nebo plovákem s radarovým odražečem.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaLodní siréna nebo houkačka plavidla s vlastním pohonem, vyjma malých plavidel, má předepsanou hladinu akustického tlaku zvučnost:

Správná odpověď120 dB až 140 dB měřeno ve vzdálenosti 1 m od středu otvoru lodní sirény ve volném prostoru.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaZvukové signály složené z dlouhých, krátkých a velmi krátkých zvuků, na plavidlech s vlastním pohonem:

Správná odpověďdoprovází synchronizované světelné signály, které jsou žluté, jasné a viditelné ze všech stran.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlují-li plavidla v sestavě, předepsané zvukové signály dává:

Správná odpověďpouze plavidlo, na kterém je vůdce sestavy.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavidlo opakuje řady úderů na zvon nebo dává dlouhé zvukové signály:

Správná odpověďpokud se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B2 2015
OtázkaPlavební značení umístěné na hladině, na březích a na stavbách na vodní cestě:

Správná odpověďnesmí nikdo poškozovat a všichni účastníci plavebního provozu jsou povinni se jím řídit.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaRychlost plavby naložených plavidel v plavebních kanálech:

Správná odpověďnesmí překročit 5 km/hod.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNejvyšší povolená rychlost plavby v plavebních kanálech pro jiná než naložená plavidla je:

Správná odpověď10 km/hod.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaV sestavách plavidel dávají optické signály pro potkávání, předjíždění nebo pro přednost při proplouvání:

Správná odpověďpouze plavidla, na kterých je vůdce sestavy.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Správná odpověďnemění směr nebo rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí kolize přivodit.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí kolize:

Správná odpověďnemění směr ani rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí srážky přivodit.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla, která nejsou malými, takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Správná odpověďplavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize:

Správná odpověďplavidlo, které má jiné plavidlo po pravém boku, dá tomuto plavidlu přednost v plavbě.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMalé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit plavební dráhu:

Správná odpověďvšem ostatním malým plavidlům.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlují-li plavidla proti sobě tak, že hrozí kolize:

Správná odpověďobě plavidla změní směr plavby vpravo, aby se mohla potkat levými boky.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém levém boku:

Správná odpověďnedávají žádné signály.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny plavidlo dá zvukový signál:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, zvukový signál při proplouvání úžinou opakuje.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVplouvá-li plavidlo plující po proudu do úžiny, plavidlo připlouvající k úžině ve směru proti proudu:

Správná odpověďzůstane stát pod úžinou a vyčká, až plavidlo plující po proudu úžinou propluje.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaJe-li potkávání v úžině nevyhnutelné, vůdci plavidel učiní veškerá opatření k tomu:

Správná odpověďaby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, které představují nejmenší nebezpečí.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPředjíždění je možné až poté, co se předjíždějící přesvědčil o tom:

Správná odpověďže s předjížděním není spojeno nebezpečí.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPředjížděné plavidlo podle plavební situace umožní a usnadní předjíždění tak:

Správná odpověďže přiměřeně sníží rychlost plavby, aby předjíždění proběhlo dostatečně rychle.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo zásadně předjíždí jiné plavidlo po jeho levém boku:

Správná odpověďnení-li s předjížděním spojeno nebezpečí kolize, může být předjíždění uskutečněno i po pravém boku předjížděného plavidla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaJe-li předjetí možné, aniž by předjížděné plavidlo bylo nuceno měnit svůj směr a rychlost plavby:

Správná odpověďnedává předjíždějící plavidlo zvukové signály.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMá-li plavidlo v úmyslu předjet jiné plavidlo po jeho levém boku a může-li ho tak přinutit ke změně směru nebo rychlosti plavby, musí dát signál:

Správná odpověďdva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMá-li plavidlo v úmyslu předjet jiné plavidlo po jeho pravém boku a může-li ho tak přinutit ke změně směru nebo rychlosti plavby, musí dát signál:

Správná odpověďdva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMůže-li předjížděné plavidlo vyhovět požadavku na předjetí po svém levém boku, musí dát signál:

Správná odpověďjeden krátký zvuk.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaMůže-li předjížděné plavidlo vyhovět požadavku na předjetí po svém pravém boku, musí dát signál:

Správná odpověďdva krátké zvuky.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemůže-li se předjíždění uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné straně, předjížděné plavidlo dá signál:

Správná odpověďjeden krátký zvuk, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho levém boku.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemůže-li se předjíždění uskutečnit po té straně, o kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné straně, předjížděné plavidlo dá signál:

Správná odpověďdva krátké zvuky, může-li být předjíždění uskutečněno po jeho pravém boku.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemůže-li se předjíždění s ohledem na možnost nebezpečí srážky uskutečnit, musí předjížděné plavidlo dát signál:

Správná odpověďpět krátkých zvuků.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo smí provést obrat až poté:

Správná odpověďco se jeho vůdce ujistil, že plavba ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr nebo rychlost plavby.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava a manévr by mohl přinutit jiná plavidla změnit směr a rychlost plavby, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva a manévr by mohl přinutit jiná plavidla změnit směr a rychlost plavby, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaOdplouvá-li plavidlo ze svého stanoviště bez provádění obratu, čímž může přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověďjeden krátký zvuk, má-li v úmyslu měnit směr plavby doprava a dva krátké zvuky, má-li v úmyslu měnit směr plavby doleva.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla mohou plout vedle sebe:

Správná odpověďjen pokud jim to umožní dostatečný prostor a jestliže se tím nevytvoří překážka nebo nebezpečí pro plavbu.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPřibližovat se k boku plavidla, které pluje, vyvazovat se za ně nebo plout těsně za ním:

Správná odpověďlze jen s výslovným souhlasem jeho vůdce.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaAby nevzniklo vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech a stavbách na vodní cestě, musí plavidla včas:

Správná odpověďupravit rychlost plavby, která však nesmí být menší než rychlost dostatečná k bezpečnému vedení plavidla.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevznikalo vlnobití nebo sání:

Správná odpověďv blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaK vlečení, tlačení nebo vedení plavidel v bočně svázané sestavě se použije plavidlo:

Správná odpověďs takovým výkonem strojů, aby byla zajištěna náležitá manévrovatelnost sestavy.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaV tlačné sestavě se použije remorkér:

Správná odpověďkterý je schopen i bez obratu včas zastavit sestavu při zachování náležité manévrovatelnosti.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidlům s vlastním pohonem, která vlečou, tlačí nebo bočně vedou sestavu plavidel, je zakázáno:

Správná odpověďopustit tato plavidla při jejich odstavování dříve než uvolnila plavební dráhu a než se vůdce sestavy přesvědčil, že odstavená plavidla bezpečně stojí.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti:

Správná odpověďpřizpůsobí rychlost plavby stavu viditelnosti, místním podmínkám a provozu ostatních plavidel.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti bez pomocí radiolokátoru musí:

Správná odpověďmít na přídi pozorovatele, který je v dohledu nebo doslechu vůdce plavidla nebo sestavy plavidel.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVyžadují-li to podmínky viditelnosti, musí se na plavidle použít:

Správná odpověďoptická signalizace předepsaná pro provoz v noci i ve dne.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaDostane-li se plavidlo za plavby do podmínek snížené viditelnosti, při které nelze rozeznat jiná plavidla, zejména při mlze, a pluje bez pomocí radiolokátoru:

Správná odpověďmůže při zachování zvláštní pozornosti doplout na nejbližší vhodné místo pro bezpečné stání.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVlečné sestavy musí v podmínkách snížené viditelnosti zastavit na nejbližším vhodném místě:

Správná odpověďnení-li vizuální spojení mezi remorkérem a vlečenými plavidly dále možné.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPři zastavení v podmínkách snížené viditelnosti:

Správná odpověďmusí plavidlo ponechat plavební dráhu podle možnosti volnou.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaStojí-li plavidlo za snížené viditelnosti v plavební dráze při levém břehu, musí:

Správná odpověďdávat jednu řadu úderů na zvon v intervalu ne kratším než 1 minuta.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaVůdce plavidla musí vybírat místa k stání pokud možno tak blízko břehu, jak mu to dovoluje:

Správná odpověďponor plavidla a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela proplouvání jiných plavidel.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaV úsecích obratišť vyznačených signálním znakem "Místo doporučené pro obrat":

Správná odpověďje stání zakázáno všem plavidlům.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaPředepsané rychlosti plavby:

Správná odpověďjsou vůdci plavidel a sestav povinni dodržet.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B3 2015
OtázkaNemá-li stojící plavidlo vůdce, stanoví hlídku nebo dohled:

Správná odpověďprovozovatel nebo vlastník plavidla.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďsamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďremorkér v čele vlečné sestavy nebo pomocný remorkér.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověďremorkér v čele vlečné sestavy.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďvlečené plavidlo.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďvlečené plavidlo nebo plavidla vlečená jedním nebo několika remorkéry.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďvlečené plavidlo na konci sestavy.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese bočně svázaná sestava:

Správná odpověďsložená ze dvou plavidel s vlastním pohonem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďmalé plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďmalé plavidlo, které vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďmalé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďvlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďvolně plující převozní loď.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďvolně plující převozní loď.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaKývání červeným světlem (na malém plavidle lze bílým světlem) znamená:

Správná odpověďplavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověďplavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďplavidlo stojící při břehu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďplavidlo, které není malým, stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo při rybolovu pomocí rybářských sítí.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověďrybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě, které lze obeplout z obou stran.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověďplavidlo provádějící sondážní či měřící operace na místě, které lze obeplout po jedné straně.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě na místě, vyžadující ochranu před vlnobitím.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověďplovoucí stroj nebo plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě na místě, které vyžaduje ochranu před vlnobitím.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďnasedlé nebo potopené plavidlo.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověďnasedlé nebo potopené plavidlo.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nese:

Správná odpověďplavidlo, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Správná odpověďzákaz bočního stání ostatních účastníků plavebního provozu, ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které je vážně poškozeno nebo se účastní záchranných prací, ztratilo manévrovací schopnost nebo má povolení plavebního úřadu.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto tabuli nese:

Správná odpověďplavidlo, které vyžaduje ochranu před vlnobitím.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďplavidlo, vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověďplavidlo, zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověďplavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověďpluji doprava.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďpluji doleva.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "tři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďstroj má zpětný chod.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "čtyři krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďnejsem schopen manévrování.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověďsignál nouze.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný plavidlem plujícím proti proudu, znamená:

Správná odpověďpotkávání levými boky.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověďsouhlasím s potkáním po levém boku.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověďnesouhlasím s potkáním po levém boku, žádám potkání po pravém boku.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím proti proudu, znamená:

Správná odpověďsouhlasím s potkáním po pravém boku.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím proti proudu, znamená:

Správná odpověďpotkávání pravými boky.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověďsouhlasím s potkáním po pravém boku.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný plavidlem plujícím po proudu, znamená:

Správná odpověďnesouhlasím s potkáním po pravém boku, ale žádám potkání po levém boku.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky" daný předjíždějícím plavidlem, znamená:

Správná odpověďchci předjet po vašem levém boku.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk"daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověďsouhlasím s předjížděním po mém levém boku.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověďnesouhlasím s předjížděním po mém levém boku, předjíždějte po mém pravém boku.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný předjíždějícím plavidlem:

Správná odpověďsouhlasím s předjížděním po vašem pravém boku.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk" daný předjíždějícím plavidlem, znamená:

Správná odpověďchci předjet po vašem pravém boku.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověďsouhlasím s předjížděním po mém pravém boku.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden krátký zvuk" daný předjížděným plavidlem, znamená:

Správná odpověďnesouhlasím s předjížděním po mém pravém boku, předjeďte po mém levém boku.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva krátké zvuky" dané předjíždějícím plavidlem, znamená:

Správná odpověďsouhlasím, předjíždím po vašem levém boku.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "pět krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověďpředjíždění není možné.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, po kterém následuje jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu provést obrat doprava.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, po kterém následují dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu provést obrat doleva.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "tři dlouhé zvuky" znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu přeplout vodní cestu.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jeden dlouhý zvuk, opakující se v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověďsamostatně plující plavidlo za snížené viditelnosti.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "dva dlouhé zvuky, opakující se v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověďsestava plavidel plující za snížené viditelnosti.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "jedna řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověďstojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: B5 2015
OtázkaZvukový signál "tři řady úderů na zvon, opakované v intervalech, ne delších než 1 minuta" znamená:

Správná odpověďstojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (vlajka) znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz stání na kotvě nebo vyvazování u břehu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz stání plavidel v šířce vyznačené na znaku v metrech, počítáno od znaku.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověďzákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plavidel s vlastním pohonem.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plavidel, která nemají vlastní pohon a nejsou plachetnicemi.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz dát zvukový signál.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďhloubka je omezena, číslo na signálním znaku stanoví hloubku v metrech.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 10 m.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověďdoporučuje se plout ve směru od stálého světla k blikavému světlu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďelektrické vedení přes vodní cestu.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpřevozní lodě plující volně.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolené stání na kotvě nebo vyvázání u břehu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďstání povoleno v šířce 40 m.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďstání povoleno v šířce pásma od 20 do 40 m od znaku.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmaximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďkonec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavba plavidel s vlastním pohonem povolena.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověďrozdělení plavební dráhy.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověďnebezpečné místo nebo překážka při pravém břehu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověďnebezpečné místo nebo překážka při levém břehu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (dvojice světel) znamená:

Správná odpověďproplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz uvést do provozu radiofonní stanici.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpříkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné věci a musí nést tři modrá světla nebo tři modré kužele.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání všech plavidel, která přepravují nebezpečné věci a která musí nést modré světlo nebo modrý kužel.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďpovolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po hlavní vodní cestě, kterou kříží vedlejší vodní cesta.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B6 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, která kříží hlavní vodní cestu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaRemorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující před tímto plavidlem musí nést:

Správná odpověďdvě vrcholová světla nad sebou, boční červené a zelené světlo a záďové žluté světlo.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, v noci nese:

Správná odpověďboční světla a záďové světlo.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPřevozní loď, která nepluje volně, stojící na svém stanovišti, nese:

Správná odpověďjasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1 m nad ním jasné zelené světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaSítě nebo jiné rybolovné zařízení v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti musí být označeny:

Správná odpověďobyčejnými bílými světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich poloha byla dobře rozeznatelná.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojního pohonu, musí nést za dne:

Správná odpověďčerný kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaStojící plavidlo, kromě malých plavidel, stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, nese za dne:

Správná odpověďčerný balón umístěný v přední části plavidla v takové výšce, aby byl viditelný ze všech stran.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaSítě nebo jiná rybolovná zařízení zasahující ze stojících plavidel do plavební dráhy nebo její bezprostřední blízkosti se za dne označí:

Správná odpověďžlutými bójemi, plováky nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich poloha dobře rozeznatelná.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidla složek integrovaného záchranného systému mohou signalizovat:

Správná odpověďobyčejným blikavým modrým světlem, viditelným ze všech stran.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaOchranu před vlnobitím pomocí červeného a bílého světla nebo červenou a bílou vlajkou nebo tabulemi, mohou žádat plavidla:

Správná odpověďvážně poškozená nebo účastnící se záchranných prací, jakož i plavidla, která ztratila manévrovací schopnost.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou, nese:

Správná odpověďtuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze všech stran.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo, které provádí činnost, související se zneškodňováním výbušnin, ve dne nese:

Správná odpověďtři černé balóny, viditelné ze všech stran, rozmístěné na příďovém stožáru do tvaru trojúhelníku.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 110 m, musí nést druhé vrcholové světlo:

Správná odpověďza předním vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad ním, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich vzájemná svislá vzdálenost.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidlo s vlastním pohonem, kterému v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér, musí nést:

Správná odpověďvrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaTlačná sestava, jejíž rozměry přesahují 110 m x 12 m, musí nést:

Správná odpověďtři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku v přední části plavidla v čele sestavy nebo plavidla v čele sestavy, které je vlevo.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaTlačná sestava, jejíž rozměry přesahují 110 m x 12 m, musí nést tři vrcholová světla, která musí být rozmístěna:

Správná odpověďve tvaru rovnostranného trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovině kolmé na podélnou osu sestavy, přičemž horní světlo musí být ve výšce 4m, dvě spodní světla musí být 1,25 m od sebe a ve vzdálenosti 1,10 m pod horním světlem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPlavidla delší než 110 m, plující ve vlečné sestavě za jedním nebo několika remorkéry, musí nést:

Správná odpověďdvě světla viditelná ze všech stran, ve výšce minimálně 4 m, z nichž jedno je umístěno v přední a druhé v zadní části plavidla.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaJsou-li ve vlečné sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí světla viditelná ze všech stran, nést:

Správná odpověďpouze obě vnější plavidla.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaV tlačné sestavě přesahující rozměr 110 m x 12 m, každé krajní plavidlo kromě remorkéru, jehož celá šířka je zezadu viditelná, musí nést:

Správná odpověďzáďové světlo.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaKaždé další plavidlo v tlačné sestavě, jehož celá šířka je zpředu viditelná, kromě plavidla, které nese tři vrcholová světla rozmístěná do tvaru trojúhelníku, musí nést:

Správná odpověďvrcholové světlo v podélné ose plavidla.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaV tlačné sestavě přesahující rozměr 110 m x 12 m, tlačný remorkér musí nést:

Správná odpověďtři záďová světla umístěná v rovině kolmé na podélnou osu remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaPřevozní lodě, které neplují volně, musí v noci nést:

Správná odpověďjasné bílé světlo viditelné ze všech stran a 1 m nad ním jasné zelené světlo, viditelné ze všech stran.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C1 2015
OtázkaTlačná sestava, která stojí bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, musí v noci nést:

Správná odpověďna každém vnějším plavidle sestavy obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran umístěné na vhodném místě ve výšce nejméně 4 m.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaVysokorychlostní plavidla a malá plavidla s vlastním pohonem plující mimo výtlačný režim:

Správná odpověďmusejí ponechat všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr ani rychlost plavby.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidla plující proti proudu, která ponechávají plavidlům plujícím po proudu místo po svém pravém boku:

Správná odpověďmusí včas na pravém boku signalizovat blikavým bílým světlem nebo světlemodrou vlajkou nebo tabulí, anebo tímto světlem a tabulí současně.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaJe-li při potkávání plavidel obava, že úmysl plavidla plujícího proti proudu plavidlo plující po proudu nepochopilo, musí plavidlo plující proti proudu:

Správná odpověďdát signál, " jeden krátký zvuk" má-li se potkávání uskutečnit levými boky nebo "dva krátké zvuky" má-li se potkávání uskutečnit pravými boky.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidla plující po proudu a nežádají o změnu stran pro potkávání, musí:

Správná odpověďopakovat optické a zvukové signály, které jim dávají plavidla plující proti proudu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPovažují-li plavidla, plující proti proudu, stranu pro potkávání požadovanou plavidly, plujícími po proudu za nevhodnou, a mohlo by vzniknout nebezpečí kolize, musí:

Správná odpověďsignalizovat "řadou velmi krátkých zvuků".
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaSignalizuje-li při potkávání plavidlo plující proti proudu, "řadou velmi krátkých zvuků":

Správná odpověďmusí vůdci plavidel učinit všechna opatření, která situace vyžaduje, aby bylo odvráceno nebezpečí kolize.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaZpozoruje-li vůdce plavidla, že by mohlo hrozit nebezpečí kolize, dá signál:

Správná odpověďřada velmi krátkých zvuků.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest vyznačených signálním znakem zákaz vzájemného předjíždění sestav nebo zákaz vzájemného potkávání a předjíždění sestav, tento zákaz neplatí, pokud:

Správná odpověďalespoň jedna ze sestav je tlačná a nepřesahuje rozměry 110 m x 12 m.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je signálním znakem přikázán směr plavby, zejména přibližují-li se k příkazovému znaku přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém nebo pravém boku plavidla:

Správná odpověďplavidla plující proti proudu sníží rychlost plavby a případně zastaví, aby umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidla plující po proudu tak, že jejich příď směřuje proti proudu a stroje pracují kupředu:

Správná odpověďse nepovažuje za plavbu samotíží.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo nadměrné vlnobití nebo sání, zejména:

Správná odpověďv blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání, zejména:

Správná odpověďv blízkosti převozních lodí, které neplují volně.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPřevozní lodě smějí křížit vodní cestu po té, co se ujistí:

Správná odpověďže nebudou ohroženy plavbou jiných plavidel a nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPřevozní loď, která je upoutána k vodícímu lanu a není v provozu, stojí:

Správná odpověďna určeném stanovišti, nebo nebylo-li stanoviště určeno, stojí tak, aby plavební dráha zůstala volná.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaBlokuje-li vodící lano převozní lodě plavební dráhu, pro nalodění nebo vylodění na protilehlé straně vůči straně, na níž je lano upevněno:

Správná odpověďmohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPřevozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze:

Správná odpověďdéle, než je nezbytné.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaNemá-li plavební dráha dostatečnou šířku pro současné proplouvání mostním polem:

Správná odpověďmusí plavidlo plující proti proudu dát přednost v proplutí plavidlu plujícímu po proudu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole označena jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi:

Správná odpověďje plavba těmito poli zakázána.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaJsou-li některá mostní pole pevných mostů označena nad profilem jedním žlutým světlem nebo dvěma žlutými světly anebo tabulemi stejné barvy:

Správná odpověďproplouvá se přednostně těmito mostními poli.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaStojí-li plavidlo za snížené viditelnosti v plavební dráze při levém břehu, musí:

Správná odpověďdávat jednu řadu úderů na zvon v intervalu ne kratším než 1minuta.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidla, která za snížené viditelnosti stojí na vodní cestě v plavební dráze nebo v její blízkosti, zachytí-li signály přibližujícího se plavidla, musí dávat v intervalech, ne delších než 1 minuta, signál " tři řady úderů na zvon":

Správná odpověďstojí-li v neurčité poloze.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaV tlačné sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověďpouze na tlačný remorkér.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaV bočně svázané sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověďpouze na jedno plavidlo sestavy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaVe vlečné sestavě se povinnost signalizace zvonem, při stání za snížené viditelnosti, vztahuje:

Správná odpověďna remorkér a poslední plavidlo v sestavě.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPři plavbě za snížené viditelnosti:

Správná odpověďv zájmu zajištění bezpečnosti plavby poskytuje plavidlo ostatním plavidlům potřebné informace rádiovou stanicí.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPovinnost dávat zvukové signály a uskutečňovat rádiové spojení za účelem bezpečnosti plavby, při plavbě s pomocí radiolokátoru, se v sestavách plavidel vztahuje:

Správná odpověďpouze na plavidla, na nichž je vůdce sestavy.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaSamostatně plující plavidlo v podmínkách snížené viditelnosti, bez pomoci radiolokátoru, dává signál:

Správná odpověďjeden dlouhý zvuk v intervalu, ne delším než 1 minuta.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidlo, na němž je vůdce sestavy, které pluje za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru, musí dávat signál:

Správná odpověďdva dlouhé zvuky v intervalu, ne delším než 1 minuta.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavidlo osobní dopravy na pravidelných linkách plující po proudu, může požádat plavidlo plující proti proudu o změnu ponechané strany pro potkávání:

Správná odpověďpokud hodlá přistát u můstku u břehu, kde pluje protiproudní plavidlo a nevyvolá-li tato změna žádné nebezpečí.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

Správná odpověďje stání zakázáno všem plavidlům.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaVe vjezdech do přítoků a výjezdech z nich je stání zakázáno:

Správná odpověďvšem plavidlům.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde jsou umístěny signální znaky zákaz kotvení:

Správná odpověďnesmí plavidla kotvit na straně vodní cesty, na které je znak umístěn.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaV úsecích vodních cest, kde jsou umístěny signální znaky zákaz vyvazování ke břehu:

Správná odpověďnesmějí se plavidla vyvazovat na straně vodní cesty, na které je znak umístěn.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPoužívat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky a svodidla:

Správná odpověďje zakázáno pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaPlavba na plováku s plachtou (windsurfu) je zakázána:

Správná odpověďna Vltavě v úseku Vrané n/Vltavou až Mělník a na Labi v úseku Kunětice až Hřensko.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaJe-li na vymezené vodní ploše pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Správná odpověďje vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru zakázáno.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaNa vodních cestách, kromě vodních nádrží a jiných rozlehlých vodních cest, nesmí být rychlost plavby:

Správná odpověďdo vzdálenosti 25 m od břehu vyšší než 10 km/h.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: C2 2015
OtázkaTento dvojitý kužel nese:

Správná odpověďa) plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplachetnice, jejíž délka nepřesahuje 7 m.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďmalé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověďmalé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďpřevozní loď, která nepluje volně.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďpřevozní loď.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďplavidlo stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh, neplatí to pro malá plavidla.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďpřevozní loď neplující volně, stojící na svém stanovišti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTuto signalizaci nese:

Správná odpověďvolně plující převozní loď v provozu, stojící krátkodobě na svém stanovišti.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďvolně plující převozní loď v provozu, stojící na svém stanovišti.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověďplavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C4 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověďplavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (dvě světla nad sebou), znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí na delší dobu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (dvě vlajky nad sebou), znamená:

Správná odpověďzákaz proplutí na delší dobu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz předjíždění.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz vzájemného předjíždění sestav.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz potkávání a předjíždění.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz vyvazování ke břehu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz provádět obrat.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz plavby mimo vyznačený prostor.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďzákaz plavby malých plavidel.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz vodního lyžování.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plachetnic.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďkonec úseku, ve kterém je povolena plavba malých plavidel vysokou rychlostí.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďzákaz spouštění plavidel na vodu nebo jejich vytahování z vody.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz plout ve směru šipky.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpříkaz zachovávat zvláštní pozornost.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpodjezdná výška je omezena, číslo na signálním znaku stanoví podjezdnou výšku od vodní hladiny v metrech.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená

Správná odpověďšířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďomezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule), znamená:

Správná odpověďdoporučené proplouvání v obou směrech.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (světla), znamená:

Správná odpověďdoporučené proplouvání jenom v jednom směru, proplouvání v protisměru je zakázáno.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďdoporučení držet se v určeném prostoru, například v mostních polích.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďjez
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpřevozní lodě, které neplují volně.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nepřepravují nebezpečné věci.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné věci.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďpovolené vyvazování u břehu.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďmísto doporučené pro obrat.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě bílá světla vedle sebe svítí nepřerušovaně, mají tento význam:

Správná odpověďzůstat stát, překážky ve směru plavby.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaVýstražní znaky, kdy jedno nebo dvě světla vedle sebe blikají, mají tento význam:

Správná odpověďmůžete pokračovat v plavbě.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďplavba malých plavidel povolena.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďvodní lyžování povoleno.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďplavba plachetnic povolena.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďplavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďplavba malých plavidel, dosahujících vysoké rychlosti, povolena.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak, (tabule), znamená:

Správná odpověďdoporučené místo ke spouštění plavidel na vodu a vytahování plavidel z vody.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmísto vyhrazené pro stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po hlavní vodní cestě, do které ústí vedlejší vodní cesta.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďplavidlo pluje po vedlejší vodní cestě na hlavní vodní cestu.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: C5 2015
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověďmožnost získání informací radiotelefonním spojením na vyznačeném kmitočtovém kanálu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPlavidlo plující po proudu, které hodlá vplout do přístavního bazénu nebo přítoku proti proudu:

Správná odpověďdá přednost každému plavidlu plujícímu proti proudu, které hodlá rovněž vplout do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaMůže-li plavidlo vplouvající do přístavního bazénu nebo vyplouvající z nich, přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověďtři dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk, hodlá-li po vplutí nebo vyplutí, plout doprava.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaMůže-li plavidlo vplouvající do přístavního bazénu nebo vyplouvající z nich, přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověďtři dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky, hodlají-li po vplutí nebo vyplutí, plout doleva.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaHodlá-li plavidlo křížit plavební dráhu a může tak přinutit jiná plavidla změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát signál:

Správná odpověďtři dlouhé zvuky.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaNese-li plavidlo nebo sestava plavidel více než jedno modré světlo nebo více než jeden modrý kužel a nejedná se o potkávání nebo předjíždění, je třeba plout:

Správná odpověďve vzdálenosti více než 50 m od tohoto plavidla nebo sestavy plavidel.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPlavidlo upraví rychlost své plavby tak, aby nevznikalo nadměrné vlnobití nebo sání:

Správná odpověďpřed vjezdem do přístavu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPlavidla vybavená zařízením pro radiotelefonní spojení, musí v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Správná odpověďzajistit provoz tohoto zařízení pro příjem na kmitočtovém kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaProplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

Správná odpověďvplouvají do plavební komory až po těchto plavidlech.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPři připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel:

Správná odpověďje předjíždění zakázáno.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV obvodech plavebních komor, na místech určených pro čekání na proplavení:

Správná odpověďmusí být kotvy úplně zdviženy, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPři vplouvání do plavební komory musí plavidla:

Správná odpověďsnížit rychlost plavby tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJsou-li na zdech plavebních komor vyznačeny meze pro stání plavidel:

Správná odpověďstojí plavidla v mezích vyznačených stání.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavebních komorách musí být plavidla vyvázána:

Správná odpověďpo dobu plnění nebo vypouštění plavební komory, až do povolení k vyplutí.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavebních komorách musí být plavidla vyvázána a vázací lana upravována tak:

Správná odpověďaby plavidla nenarážela do zdí, vrat a ochranných zařízení plavební komory nebo jiných plavidel.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPoužívání odrazníků v plavebních komorách je:

Správná odpověďnezbytné, jsou-li snímatelné, musí být plovoucí.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaVypouštět nebo vylévat vodu z plavidel na plato plavební komory:

Správná odpověďje zakázáno.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaMalá plavidla musí v plavebních komorách:

Správná odpověďudržovat bezpečný odstup od ostatních plavidel.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavební komoře a v čekacích polohách obvodu plavební komory plavidla udržují minimální boční vzdálenost:

Správná odpověď10 m od plavidel nebo sestav plavidel, které nesou jedno modré světlo nebo jeden modrý kužel.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaVplouvání do plavební komory se řídí:

Správná odpověďve dne i v noci optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaDvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověďvplutí není možné, plavební komora není v provozu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověďvplutí není možné, plavební komora je zavřena.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověďvplutí není možné, připravuje se otevření plavební komory.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno nebo dvě červená světla, osazená na plavební komoře při vyplouvání, znamená:

Správná odpověďvyplutí není možné.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaJedno nebo dvě zelená světla, osazená na plavební komoře při vyplouvání, znamená:

Správná odpověďvyplutí je možné.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaNení-li plavební komora osazena signálními světly, nebo nejsou-li tato světla funkční:

Správná odpověďnelze vplout do plavební komory nebo vyplout z ní bez pokynu obsluhy plavební komory.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednost v plavbě plavebními komorami mají:

Správná odpověďplavidla signalizující obyčejným modrým blikavým světlem.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednost v plavbě plavebními komorami má:

Správná odpověďplavidlo, které nese na přídi červený plamenec.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPři proplouvání plavební komorou je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověďzajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na plavidle, nedošlo k ohrožení nebo poškození plavidel nebo plavební komory.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaV plavebních komorách je stání plavidel:

Správná odpověďpřes noc nebo na delší dobu zakázáno.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednostně se proplavují plavebními komorami:

Správná odpověďosobní lodě plující podle jízdního řádu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: D2 2015
OtázkaPřednostně se proplavuje plavební komorou:

Správná odpověďosobní loď s cestujícími na palubě, je-li ohlášena nejméně jednu hodinu před proplavením.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla musí nést:

Správná odpověďsamostatně plující plavidlo s vlastním pohonem delší než 110 m nebo mu v noci krátkodobě vypomáhá pomocný remorkér.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďplavidlo s vlastním pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověďplavidlo s vlastním pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďkaždý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověďremorkér v čele vlečně sestavy, pomocný remorkér a každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďvlečené plavidlo delší než 110 m.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďtlačná sestava.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďtlačná sestava, plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověďbočně svázaná sestava, dvě plavidla s vlastním pohonem.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověďbočně svázaná sestava plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďplavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověďplavidlo přepravující nebezpečné věci.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověďloďka nebo plovák, nesoucí vodící lano převozní lodě.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTento plamenec nese:

Správná odpověďplavidlo, které má oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověďtlačná sestava stojící bez přímého nebo nepřímého přístupu na břeh.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaZvukový signál "tři dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk" znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu po vyplutí z přístavu plout doprava.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: D4 2015
OtázkaZvukový signál "tři dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky" znamená:

Správná odpověďmám v úmyslu po vyplutí z přístavu plout doleva.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři bočním seskupování pohybujících se plavidel při plavbě po proudu se plavidla svazují:

Správná odpověďod přídě k zádi.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaK dorozumívání mezi plavidly mimo jiné slouží:

Správná odpověďlodní píšťala, houkačka.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSignalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověďakustickou a optickou.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSoučásti optické signalizační výstroje jsou:

Správná odpověďsignalizační vlajky, tabule, válce, kužele, světla.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaOptickou signalizační výstroj dělíme na:

Správná odpověďdenní a noční.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaZáchranný člun (loďka) musí být vybaven:

Správná odpověďdvěma vesly, bidlem a hákem, vylévací nádobou.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaLekážní plachta je určena k:

Správná odpověďzamezení vnikání vody do plavidla.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaMezi individuální záchranné prostředky patří:

Správná odpověďzáchranné vesty.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověďbidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKe spojení tlačného remorkéru a člunu se pro pevné spojení používají úvazy:

Správná odpověďvodících a křížových lan.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPřesun uchycení vlečného lana na remorkéru směrem k zádi zhoršuje:

Správná odpověďmanévrovací schopnosti remorkéru.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaNosnost plavidla je dána:

Správná odpověďrozdílem výtlaku je mezi maximálním a minimálním ponorem.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaStřední ponor plavidla je:

Správná odpověďstřední hodnota odečtených ponorů na všech cejchovních stupnicích.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaNakládání sypaného materiálu vyžaduje:

Správná odpověďudržovat plavidlo stále v rovině.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři nakládce kusového zboží je třeba:

Správná odpověďtěžké zboží umísťovat na příď a záď plavidla, lehké do středu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTato značka na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověďzde zvedat, tedy na tomto místě se upevní závěsy pro zdvihání.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSudy, naložené naležato, zajišťujeme proti posunutí:

Správná odpověďklíny.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověďopatrně zacházet, křehké - tedy jedná se o křehké zboží, lámavé, musí se chránit před otřesy, nárazy, pády apod.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověďtímto směrem nahoru.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTento obrázek na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověďstohování zakázáno - tedy obal nesmí být zatížen dalším předmětem.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaTato značka na obalu přepravovaného nákladu znamená:

Správná odpověďchránit před vlhkem.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaSochory slouží při vyvázání plavidla k:

Správná odpověďzajištění stálé vzdálenosti plavidla od břehu.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaOko na laně vytvořené lanovou sponou může být použito na:

Správná odpověďkotvících lanech plovoucích strojů a na vyvázání přístavních můstků osobní lodní dopravy.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaNapínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní bazén:

Správná odpověďje dovoleno jen v případech nouze.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaVyvázat plavidlo v přístavu k boku jiného stojícího plavidla:

Správná odpověďje dovoleno, pokud tím není ohrožena bezpečnost nebo činnost tohoto plavidla.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPo ukončení zvedání kotvy obsluha:

Správná odpověďvypojí kliky nebo pohon ze záběru.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotvu se sklopnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověďvytahováním kotevního lana nebo řetězu, čímž dřík kotvy uvolní kotvu ze dna.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotvu s pevnými rameny vyprošťujeme ze dna:

Správná odpověďza pomoci vyprošťovacího lana upevněného na rameni kotvy.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují proti samovolnému spuštění kotvy:

Správná odpověďza plavby a při stání plavidla bez pomoci kotev.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaKotevní řetězy se zajišťují:

Správná odpověďzáporníky, zarážkami, čertovými drápy.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPlavidlo stojící u břehu musí být opatřeno:

Správná odpověďbezpečným přechodem na břeh.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaHlídka musí být:

Správná odpověďna samostatně stojícím plavidle v přístavním bazénu.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni plnit příkazy, které jim dává vůdce plavidla:

Správná odpověďv rámci své pravomoci.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři zámraze vodní části přístavu je posádka plavidla povinna:

Správná odpověďuvolňovat plavidlo z ledu, udržovat protipožární otvory před přídí a za zádí plavidla.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaVe veřejném přístavu je, mimo jiné, zakázáno:

Správná odpověďkoupání a chytání ryb.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody:

Správná odpověďropné odpady jakéhokoli druhu, jakož i jejich směsi s vodou.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPro zajištění bezpečnosti práce musejí být mechanismy při opravách:

Správná odpověďodpojeny od zdrojů energie.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři práci s lanem je lodník povinen:

Správná odpověďvytočit z navijáku jen potřebnou délku lana.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPři kotvení kotvou svrženou s paluby musí být kotevní řetěz (lano):

Správná odpověďmezi lodníkem spouštějícím kotvu a bokem lodě.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaČásti, demontované při opravě plavidla se musí:

Správná odpověďodkládat tak, aby nebránily pohybu pracovníků a musí být zajištěny proti pohybu.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPřed vytažením plavidla na souš lodním výtahem je nezbytné:

Správná odpověďzajistit kotevní zařízení proti spuštění kotvy a předměty na plavidle proti sesunutí.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPřecházet z plavidla na plavidlo překročením je:

Správná odpověďdovoleno jen tehdy, pokud to vzdálenost nebo převýšení mezi nimi umožňuje.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaZáchrannou vestu je lodník povinen mimo jiné používat:

Správná odpověďpři opuštění plavidla při vyvazování v plavební komoře.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaPrvním úkonem pro záchranu tonoucího po jeho vytažení z vody musí být:

Správná odpověďzprůchodnění dýchacích cest.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: A2
OtázkaVe stabilizované poloze při odsunu raněného:

Správná odpověďpostižený leží na boku, spodní dolní končetina je pokrčená, výše uložená dolní končetina je natažená.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaSměr proti proudu vodní cesty se rozumí směr:

Správná odpověďk prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPravý a levý břeh řeky se určuje z hlediska pohledu:

Správná odpověďpo proudu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPrůplavy (kanály) jsou:

Správná odpověďumělé vodní cesty.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPodstatou říční regulace je výstavba:

Správná odpověďkoncentračních hrází.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPodstatou říční kanalizace je:

Správná odpověďvýstavba jezů.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPojmem "vnitrozemská vodní cesta" rozumíme:

Správná odpověďvodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možné provozovat plavbu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaSledované vodní cesty jsou takové, které:

Správná odpověďodpovídající plavebně provozním podmínkám uvedeným ve vyhlášce.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaSoučástí vodní cesty jsou:

Správná odpověďplavební znaky, jezy, vyvazovací dalby.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaAxiometr slouží k:

Správná odpověďzjištění polohy kormidla i za noci.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPro vyvázání plavidla můžeme na břehu vodního toku použít:

Správná odpověďpouze k tomu určené vyvazovací prvky.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaVšechna protipožární zařízení na plavidle musí být podrobena kontrole:

Správná odpověďalespoň jednou za 2 roky.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaU protipožárního zařízení využívajícího tlakovou vodu, musí být vodní tlak v hydrantech udržován:

Správná odpověďalespoň na 0,3 MPa.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaLekážní třmen je určen:

Správná odpověďk těsnění lekáže v obšívce plavidla.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPočet hasicích přístrojů na plavidle je stanoven v:

Správná odpověďlodním osvědčení.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaZákladním způsobem jak řídit loď je:

Správná odpověďzměna výsledného odporu lodi pomocí kormidla.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaMimo použití kormidel je možno loď řídit:

Správná odpověďvybočením náporu propulsní síly z osy plavidla pohybem propulsního prvku.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaZvětšením úhlu vychýlení kormidla se výsledná hydrodynamická síla:

Správná odpověďzvětšuje až do odtržení proudnic na podtlakové straně - cca 35 stupňů.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaŘídit loď tak, aby nebyl zvětšován její celkový odpor:

Správná odpověďnení možno.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaNejmenší poloměr otáčení směrem doprava bude mít dvouvrtulové plavidlo, když pravá vrtule bude zapojena pro chod:

Správná odpověďvzad, levá vrtule pro chod vpřed a kormidlo vytočené doprava.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaOchranný vlečný oblouk slouží k:

Správná odpověďpodpírání vlečného lana a zabraňuje jeho zachycení za nástavby plavidla a jeho výstroj.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaRežimu přepravy nebezpečných látek podléhají:

Správná odpověďhořlaviny, zápalné látky, oleje, žíraviny.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPrvním úkonem obsluhy před spuštěním kotvy je:

Správná odpověďuvolnění řetězové zarážky, čertova drápu nebo kotevního záporníku.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPři práci ve strojovně je zakázáno:

Správná odpověďpoužívat ke startování motorů vzduchem kyslík.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B8
OtázkaPro dodržení hygienických zásad na plavidle platí, mimo jiné, zásada:

Správná odpověďkuchyně, jídelny a sklady potravin musí být větratelné.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaVodní stav je výška hladiny vodního toku:

Správná odpověďnad nulovým bodem stupnice vodočtu v určitém místě toku a v určitém čase.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaV obloucích řeky je největší rychlost proudu:

Správná odpověďpři vydutém (konkávním) břehu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPod pojmem vodočet rozumíme:

Správná odpověďzařízení na měření úrovně hladiny v metrech, decimetrech a centimetrech.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaRychlost proudící vody v korytě je:

Správná odpověďdélka měřeného úseku dělená naměřeným časem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPojmem "marže" rozumíme:

Správná odpověďbezpečnostní vzdálenost mezi dnem plavidla a dnem plavební dráhy.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNa vodočetné lati je menší měrová jednotka vyznačena po:

Správná odpověď2 cm.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři sklonu břehu 1: 3 je hloubka vody 2 m od styku se břehem ve vzdálenosti:

Správná odpověď6 m.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPodjezdnou výškou na vodní cestě se rozumí:

Správná odpověďsvislá vzdálenost mezi nejvyšší plavební hladinou a nejnižší částí mostovky v plavebním profilu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPostupová, nebo též doběhová doba říkáme časovému úseku:

Správná odpověďv hodinách, kdy pozměněný průtok v plné výši dorazí z měrného místa v hořejší části toku do zvoleného místa v poproudní části toku.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNejvyšší vodní stavy vykazuje řeka Vltava v:

Správná odpověďjarních měsících a v květnu a červnu.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaStaničením vodní cesty se rozumí:

Správná odpověďříční a plavební kilometráž.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaHydrodynamická, též hydraulická hladina ve zdrži, je:

Správná odpověďhladina s určitým sklonem v důsledku tření vodních částic měnící se průtokem a projevující se zejména v horní části zdrže.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři měřítku mapy 1: 5 000 je jeden cm na mapě vzdálenost v terénu:

Správná odpověď50 m.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaJedním z pravidel vedení radiového provozu je:

Správná odpověďo provozu stanice je nutné vést přesné záznamy.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaLodní radiolokátor při práci využívá:

Správná odpověďodrazu vyslaného elektromagnetického vlnění.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaZákladem výchylkoměru je:

Správná odpověďgyromotor, který určuje základní polohu ukazatele.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaRychlost vlastního plavidla pomocí radaru určíme tak, že:

Správná odpověďzměříme čas, po který jasný obraz pevného předmětu protne 2 po sobě následující kružnice dálkových značek na obrazovce radaru.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři otáčení vleku plujícího po proudu směrem proti proudu musí být kormidlo závěsu vytočeno:

Správná odpověďproti smyslu otáčení plavidla, aby nedošlo k uvolnění vlečného lana.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři vyhýbání vleků na zůženém nebo jinak nebezpečném úseku vodní cesty určuje stranu pro vyhýbání:

Správná odpověďvůdce protiproudního plavidla, výhodnější podmínky ponechá plavidlu po proudu.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři kotvení protiproudního vleku musí vůdce remorkéru:

Správná odpověďpo vyslání signálu ( - - - ) pomalu snižovat výkon motorů, až remorkér i čluny začnou splouvat. V tom okamžiku musí vydat signál ( . ) k vržení kotvy na 1. vlečné jednotce a zabrzdění kotevního řetězu na remorkéru.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaDélka vlečného lana mezi remorkérem a prázdnou vlečenou jednotkou bude:

Správná odpověďco nejkratší, aby remorkér mohl účinně ovlivňovat plavbu vlečené jednotky.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaVypouštění a napouštění plavebních komor se děje na principu:

Správná odpověďspojených nádob.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři poproudní plavbě za vyššího vodního stavu na regulovaném úseku Labe zvolíme místo pro zakotvení plavidla:

Správná odpověďMimo proudnici vodního toku za obloukem vodního toku.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři nakládce plavidla v přístavu na regulované části Labe se musí dodržet:

Správná odpověďúředně stanovený ponor.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNakládka těžkých kusů do plavidla se provádí:

Správná odpověďpodle technologického postupu zpracovaného pro plavidlo a daný případ.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNákladový plán plavidla slouží k:

Správná odpověďrozložení nákladu v plavidle tak aby nebylo překročeno výpočtové zatížení konstrukce.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNakládací plán slouží:

Správná odpověďk přehledu, kde je které zboží na plavidle naložené.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNákladové plány plavidel jsou sestavovány pro:

Správná odpověďnakládku jedním nebo dvěma chody.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPo připlutí plavidla do veřejného přístavu má vůdce plavidla mimo jiné za povinnost nahlásit připlutí plavidla:

Správná odpověďsprávci pozemní části přístavu.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaVůdce plavidla je povinen hlásit výskyt infekce, úmrtí a úraz na plavidle:

Správná odpověďprovozovateli pozemní části přístavu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPlavební nehodu musí vůdce plavidla nahlásit Státní plavební správě:

Správná odpověďvždy.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPod pojmem společná havárie rozumíme:

Správná odpověďmimořádné opatření nebo výdaje na plavidlo nebo věc v zájmu jejich ochrany před nebezpečím, které jim hrozí.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaCejchováním lodi se zjišťuje:

Správná odpověďmnožství nákladu které je schopna naložit pro daný ponor.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaCejchování podléhají:

Správná odpověďplavidla jejichž nejvyšší přípustný výtlak překračuje 100 m3 s výjimkou malých plavidel plovoucích zařízení a těles.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaTabulka postupného výtlaku plavidla v cejchovním průkazu udává:

Správná odpověďnosnost pro každý cm ponoru.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaHorní cejchovní rovina se při cejchování stanovuje podle:

Správná odpověďbezpečnostní vzdálenosti a volného boku pro vodní cestu na niž je plavidlo určeno.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaNulový bod každé ponorové stupnice plavidla je:

Správná odpověďnejnižší bod plavidla v místě ponorové stupnice.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaPři nakládce plavidla je pro stanovení tíhy nákladu podle cejchovního průkazu odečíst ponor:

Správná odpověďna všech ponorových stupnicích ke stanovení průměrného ponoru.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: C6
OtázkaDělení ponorových stupnic musí být provedeno nejméně po:

Správná odpověď10 cm.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMezi vyvazovací výstroj patří:

Správná odpověďpacholata, rohatinky, vázací lana, palubní kruhy, průvlačnice.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMezi plovoucí zařízení patří:

Správná odpověďbotel.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMalá plavidla se rozdělují na:

Správná odpověďplavidla bez vlastního pohonu, s vlastním strojním pohonem a plachetnice.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaZákladním určujícím znakem lodě je:

Správná odpověďjejí určení pro dopravu osob, nákladů, vlečení nebo tlačení v sestavě.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaRemorkér je plavidlo, které je určeno k:

Správná odpověďvlečení a tlačení plavidel bez vlastního pohonu.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaSoustava základních konstrukčních prvků lodi je:

Správná odpověďlodní kostra.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPříčná výztuha kostry trupu v boku, u malých plavidel i ve dně je:

Správná odpověďžebro.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPříčná výztuha paluby je:

Správná odpověďpalubník.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaLodní nástavba je:

Správná odpověďčást lodního tělesa nad palubou.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPáteř je:

Správná odpověďpodélná výztužná část na dně plavidla.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaLodní obšívka na plavidle je:

Správná odpověďsoučástí trupu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaOutor je:

Správná odpověďčást obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaLodní obšívka se skládá z:

Správná odpověďdnové obšívky, boční obšívky a outorů.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaObrtlík, který je umístěn mezi kotvou a kotevním řetězem:

Správná odpověďzabraňuje tomu, aby docházelo k přetáčení kotevního řetězu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaSklopná kotva je ke kotevnímu řetězu připojena:

Správná odpověďobrtlíkem.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaKotevní vratidlo je stroj:

Správná odpověďse svislou osou otáčení řetězového ořechu.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMazání kotevních vrátků:

Správná odpověďse provádí mazacím tukem.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaHlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev. Společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Správná odpověďkormidlo.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaRuční ovládací mechanismus kormidla musí zabezpečit:

Správná odpověďpřeložení ploutve z jednoho maxima do druhého za nejvýše 30 vteřin.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaDokormidlovací zařízení slouží k:

Správná odpověďzlepšení manévrovacích vlastností plavidla.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaMezi vyvazovací výstroj pohyblivou patří:

Správná odpověďlana.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaOko na vázacím laně na plavidle:

Správná odpověďmusí být vytvořeno pouze zápletem.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověďzajištění vyvazovacího ovinutého lana proti sesmeknutí a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaZařízení vlečného háku na odpojení vlečného lana musí umožnit:

Správná odpověďodpojení vlečného lana při každém stupni zatížení a při každém úhlu vychýlení vlečného lana.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaVlečná uzda slouží k:

Správná odpověďuchycení vlečného lana remorkéru, je součástí vlečného zařízení člunu.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaTlačné zařízení pro tlačné sestavy se skládá z:

Správná odpověďtlačných opěr a spřahovacího zařízení.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaNa přídi tlačného remorkéru jsou umístěny:

Správná odpověďtlačné opěry.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaČlunové zařízení slouží:

Správná odpověďke spouštění, vytahování a ukládání záchranných člunů.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaOtočná lávka se používá:

Správná odpověďk dosažení břehů z plavidla, nalézajícího se v jejich blízkosti bez použití pevné lávky.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: A3
OtázkaStěžňové zařízení slouží k:

Správná odpověďvyvěšování pozičních světel, signálních vlajek a upevnění antén.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPod pojmem pomocná výstroj se rozumí:

Správná odpověďbidla, sochory, kladky, hloubkoměry, vrhací lanka, přechodové lávky.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVyvazovací výstroj na plavidle dělíme na:

Správná odpověďpohyblivou a pevnou.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKormidelna musí být vybavena minimálně:

Správná odpověďjedním přenosným hasícím přístrojem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaZákladním principem funkce kormidla je:

Správná odpověďvznik hydrodynamické síly na kormidelní ploutvi.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaUložením lodní vrtule do kortovy dýzy se sleduje:

Správná odpověďzvýšení účinnosti lodní vrtule.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaOsobní loď je taková, která je určená k dopravě:

Správná odpověďvíce než 12 osob.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověďLodní osvědčení nebo Osvědčení plovoucího zařízení.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaEvidence plavidla spočívá v:

Správná odpověďzápisu do plavebního rejstříku a přidělení poznávacích znaků.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPrávo nést českou státní vlajku vzniká plavidlům:

Správná odpověďzapsaným do plavebního rejstříku ČR a malým plavidlům nepodléhajícím evidenci pokud jsou ve vlastnictví osob s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaCejchovní průkaz lodí které nejsou určeny k dopravě nákladu:

Správná odpověďneobsahuje tabulku postupného výtlaku plavidlo pro každý cm ponoru.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVolný bok je svislá vzdálenost mezi:

Správná odpověďrovinou největšího přípustného ponoru plavidla a rovinou vedenou nejnižším bodem palubní obšívky.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVolný bok zajišťuje plavidlu:

Správná odpověďzásobu plovatelnosti pro havarijní situace.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVolný bok přepočtený pro plavidla se sedlovitostí stanovený v souladu s bezpečnostní vzdáleností pro plavidla v oblasti 3 smí být nejméně:

Správná odpověď0 mm.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověďplout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaZásoba plovatelnosti zajišťuje plavidlu:

Správná odpověďvztlak pro havarijní situace.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověďvrátit se do původní polohy z niž bylo vychýleno vnějšími silami přestanou-li tyto působit.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaSchopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

Správná odpověďřiditelnost.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVychylováním kormidelní ploutve se odpor plavidla (celkový odpor):

Správná odpověďzvětšuje.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPevnost lodního tělesa se rozděluje na:

Správná odpověďpodélnou, příčnou a ve zkrutu.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaLodě které mají vzdálenost mezi příčnými výztuhami menší než mezi podélnými:

Správná odpověďmají soustavu příčného vyztužení.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaŽebro musí vždy navazovat dole a nahoře:

Správná odpověďna příčku a palubník.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPřední kolizní přepážka musí být:

Správná odpověďna každé lodi.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPodélná výztuha trupu v boku lodi je:

Správná odpověďboční výztuha - stringer.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaOtvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Správná odpověďmusí být provedeny takovým způsobem že neúmyslné proniknutí vody do plavidla je vyloučeno.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPodélník je:

Správná odpověďpodélná výztuha obšívky používaná v soustavě podélného vyztužení.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaHlavní strojovna je prostor určený k umístění:

Správná odpověďpohonného soustrojí dodávajícího energii pro pohon lodě.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPístové spalovací motory dělíme podle způsobu zapalování směsi ve spalovacím prostoru na:

Správná odpověďzážehové a vznětové.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPřeplňováním spalovacího motoru rozumíme:

Správná odpověďzpůsob zvyšování výkonu motoru plněním válce vzduchem nebo směsí s tlakem vyšším než atmosférickým.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVýkonostní /otáčková/ regulace vznětového motoru je regulace, kdy regulátor:

Správná odpověďsám udržuje konstantní zvolené otáčky tím, že bez cizího zásahu upravuje množství paliva, jehož je v závislosti na odebíraném výkonu zapotřebí.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPrincipem činnosti vodometu je:

Správná odpověďčerpadlo v tělese lodi nasává otvorem na dně vodu a vytlačuje ji bočními kanály.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKavitací vrtule nazýváme:

Správná odpověďuvolňování vzduchu a tvoření nasycené páry v místě největšího poklesu tlaku.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVrtulová (též Kortova) dýza slouží k:

Správná odpověďzlepšení účinnosti vrtule.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKotevní naviják pro jeden kotevní řetěz je určen pro kotvu:

Správná odpověďsklopnou všech druhů.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKotevní zařízení s čnělkou nebo výložníkem je určeno pro kotvu:

Správná odpověďčtyřramenou.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVlečná a držná síla sklopné kotvy se zachycuje:

Správná odpověďna řetězovém ořechu kotevního navijáku.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKotevní vrátek musí umožňovat:

Správná odpověďspuštění kotvy z libovolné polohy volným pádem.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaK zachycení síly působící na vrátek ( tíhy kotvy) slouží:

Správná odpověďzápadka a rohatka
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKormidlo s pomocnou ploutví systém Becker je:

Správná odpověďkormidlo se zvýšenou účinností dosaženou zlepšením obtékání ploutve.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaKormidelní systémy se zvýšenou účinností využívají:

Správná odpověďpřevodu tlaku od vrtule na vztlakovou sílu kormidla s eliminací náporu vrtule.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaU kormidelního zařízení s elektrickým pohonem musí být stav zařízení v provozu signalizován:

Správná odpověďzelenou kontrolní žárovkou.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaNahodilé vysazení nebo porucha kormidelního zařízení se strojním pohonem musí být:

Správná odpověďv kormidelně zjistitelné vizuálním a zvukovým signálem.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVe schématu potrubního chladícího systému znázorňuje tato značka:

Správná odpověďodstředivé čerpadlo.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVe schématu potrubního systému obecně znázorňuje tato značka:

Správná odpověďuzavírací ventil.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVe schématu potrubního systému obecně znázorňuje tato značka:

Správná odpověďšoupátko.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVstupní hrdla vevařená do lodního tělesa, nejčastěji do outoru, se nazývají:

Správná odpověďkingstony.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPotrubím, které je označeno zelenou barvou, protéká:

Správná odpověďvoda.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPotrubím, které je označeno žlutou barvou, protéká:

Správná odpověďolej.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaSměr proudění látky v potrubí je vyznačen na povrchu potrubí směrovými:

Správná odpověďštítky.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVzduchové lahve musí být na plavidle upevněny:

Správná odpověďtak, aby bylo možné odstranit z nich za všech provozních podmínek veškerý kondenzát.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaJemný čistič paliva zachycuje:

Správná odpověďmikroskopické nečistoty.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPodávací čerpadlo dopravuje palivo:

Správná odpověďke vstřikovacímu čerpadlu.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaÚkolem vstřikovacího čerpadla je dopravit palivo pod:

Správná odpověďvysokým tlakem do spalovacího prostoru.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaFunkce regulátorů u vznětových motorů se projeví na vstřikovacím čerpadle tím, že zde dochází k:

Správná odpověďnatáčení pístků a tím se mění dodávka paliva do válce.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPodle principu rozdělujeme čističe oleje na:

Správná odpověďmechanické, magnetické a odstředivé.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPro dopravu oleje jak v motoru, tak i ve vlastním olejovém systému plavidla se převážně používají čerpadla:

Správná odpověďzubová.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaTermoregulátor je zařízení:

Správná odpověďsloužící k plynulé regulaci množství kapaliny v potrubí v závislosti na její teplotě.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPrůtokové chlazení (jednookruhové) je vodní chlazení, u něhož:

Správná odpověďoteplená voda odtéká bez dalšího použití.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaChlazení, kde kapalina obíhá v uzavřeném okruhu a ochlazuje se ve zvláštním chladiči, se nazývá chlazení:

Správná odpověďoběhové (cirkulační).
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaPod pojmem drenážní soustava se rozumí:

Správná odpověďpotrubní systém sloužící k vyčerpání vody z dnových prostorů lodě.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaZátěžové (balastní) nádrže slouží:

Správná odpověďke zvýšení ponoru plavidla.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaMěření teploty výfukových plynů je nutné pro:

Správná odpověďposouzení správné funkce motoru.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaVentilátory slouží na plavidle k:

Správná odpověďvětrání s nuceným oběhem vzduchu.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaSanitární soustava plavidla zahrnuje:

Správná odpověďsoustavy vodovodní, kanalizační a odvodňovací.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaDynama jsou generátory na výrobu:

Správná odpověďstejnosměrného proudu.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaAlternátory jsou generátory na výrobu:

Správná odpověďstřídavého proudu.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaAkumulátory jsou zdroje:

Správná odpověďstejnosměrného proudu.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaU olověného akumulátoru je provozní napětí jednoho článku:

Správná odpověď2 volty.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaU alkalického akumulátoru je provozní napětí jednoho článku:

Správná odpověď1,25 voltu.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaUzemnění elektrického zařízení může být vynecháno při napětí nepřevyšujícím:

Správná odpověď50 voltů.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaNouzový zdroj elektrické energie musí být schopen funkce na dobu minimálně:

Správná odpověď30 min.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaV případě, že hlavní i nouzové kormidelní zařízení s hydraulickým pohonem maji hlavní hydraulické čerpadlo poháněno hlavním motorem:

Správná odpověďdruhé čerpadlo musí být poháněno elektricky.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaNouzové osvětlení plavidla musí zajistit:

Správná odpověďminimální nutné osvětlení všech důležitých stanovišť a přístrojů na lodi po dobu nejméně 3 hodin.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: B7
OtázkaEcholot je elektroakustický přístroj:

Správná odpověďk měření hloubky.