Soubory otázek pro způsobilost
'Elektrická zařízení'

č. 44 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaŽivé části elektrických zařízení v provozních prostorech před případným dotykem obsluhy:

Správná odpověď a)musí být chráněny tehdy, když dveře a kryty lze otevřít bez klíče nebo nástroje.
Odpověď b)musí zůstat chráněny i když dveře a kryty lze otevřít pomocí klíče nebo nástroje.
Odpověď c)mohou zůstat bez ochrany, pokud je na tento stav upozorněno výstražným dobře viditelným nápisem.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaJako ochrana neživých částí:

Správná odpověď a)platí všechna opatření uvedená v příslušné ČSN, jejich výběr souvisí s druhem plavidla a způsobem jeho užívání, musí být schválen klasifikační společností.
Odpověď b)se použije libovolné opatření, pokud je technicky odůvodněno a schváleno klasifikační společností.
Odpověď c)se použije opatření podle druhu plavidla, způsobu jeho užívání a kvalifikace obsluhy.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVodivé spojení neživých částí elektrických zařízení s lodním tělesem být:

Správná odpověď a)musí a pokud toho není dosaženo montáží, je nutno vodivé spojení provést zvláštním vodičem.
Odpověď b)musí, přičemž toho může být dosaženo montáží, např. pomocí kovových armatur kabelů.
Odpověď c)nemusí, pokud jsou umístěny v prostoru strojovny.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVe skladech barev, lampárnách a akumulátorovnách osvětlovací tělesa, vypínače a ostatní elektrické přístroje:

Správná odpověď a)musí být v nevýbušném provedení, vypínače pro osvětlení a jiné elektrické přístroje nesmí být v těchto prostorech instalovány.
Odpověď b)musí být v nevýbušném provedení.
Odpověď c)musí mít krytí minimálně IP 55.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaSoustavy rozvodů pro trojfázový střídavý proud jsou přípustné v provedení:

Správná odpověď a)s uzemněným uzlem generátoru bez použití lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo izolovaná od lodního tělesa.
Odpověď b)s uzemněným uzlem generátoru s použitím lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo s uzemněným uzlem generátoru bez použití lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo izolované od lodního tělesa, nebo použití jiných soustav podléhá zvláštnímu schválení k
Odpověď c)výhradně izolované od lodního tělesa.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaSoustavy rozvodů pro stejnosměrný a jednofázový střídavý proud jsou přípustné v provedení:

Správná odpověď a)dvouvodičová, jeden vodič uzemněný, nebo jednovodičová s využitím lodního tělesa jako zpětného vodiče, jen pro místně ohraničené zařízení s bezpečným napětím (např. startovací zařízení spalovacích motorů), nebo dvouvodičová izolovaná od lodního tělesa.
Odpověď b)jednovodičová s využitím lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo izolovaná od lodního tělesa. Použití jiných soustav podléhá zvláštnímu schválení klasifikační společnosti.
Odpověď c)jednovodičová nebo dvouvodičová s jedním uzemněným vodičem, nebo dvouvodičová izolovaná od lodního tělesa. Použití jiných soustav podléhá zvláštnímu schválení klasifikační společnosti.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPro kontrolu (měření) izolačního stavu musí být k dispozici vhodné vybavení u:

Správná odpověď a)všech neuzemněných obvodů nad 50 V. Musí být provedena signalizace o nedovoleném snížení izolačního stavu proti tělesu plavidla.
Odpověď b)všech neuzemněných obvodů nad 50 V střídavých a 100 V stejnosměrných.
Odpověď c)všech neuzemněných obvodů.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaAkumulátory s nabíjecím výkonem do 2 kW smí být umístěny:

Správná odpověď a)pod palubou v dobře větraných skříních nebo bednách. Otevřené umístění na dobře větraných místech ve strojovnách je přípustné, pokud jsou opatřeny krytím minimálně IP 12.
Odpověď b)pod palubou v dobře větraných skříních nebo bednách, otevřené umístění na dobře větraných místech ve strojovnách, kormidelnách a nákladových prostorech je přípustné, pokud jsou opatřeny krytím nejméně IP 21, s výjimkou plynotěsných článků, u nichž při
Odpověď c)pouze v prostorech, které mají přístup z otevřené paluby nebo pod palubou v uzavřených dobře větraných skříních nebo bednách.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaV sacích a výdechových větracích kanálech akumulátoroven:

Správná odpověď a)nesmí být vestavěny protipožární pojistky nebo Davyho síťky.
Odpověď b)musí být instalovány protipožární pojistky nebo Davyho síťky.
Odpověď c)mohou být instalovány protipožární pojistky nebo Davyho síťky pokud může dojít uvnitř k nahromadění směsi hořlavých plynů.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaStartovací akumulátory mohou být použity pro:

Správná odpověď a)startování motorů a napájení příslušných kontrolních zařízení motorů.
Odpověď b)startování motorů, kontrolní a signalizační zařízení motorů z nich nesmí být napájena.
Odpověď c)Všechna zařízení na plavidle, pokud je jejich kapacita dostatečná a zařízení mají odpovídající napětí.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaRozvaděč pro posiční a signální světla se:

Správná odpověď a)musí nalézat v kormidelně a musí být napájen zvláštními kabely.
Odpověď b)Může nalézat na plavidle kdekoliv, kde je možno zajistit jeho napájení.
Odpověď c)Zpravidla se umisťuje v prostorech se stálou přítomností posádky.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaZařízení indikující, je-li přívod ze břehu pod napětím, musí být:

Správná odpověď a)na hlavním rozvaděči.
Odpověď b)v kormidelně.
Odpověď c)umístěno v kormidelně i na hlavním rozvaděči.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPokud se za dveřmi rozvaděčů nacházejí spínací přístroje nebo pojistky s napětím vyšším než 50 V, nebo živé části přístrojů umístěných na dveřích (spínače, kontrolky, měřicí přístroje):

Správná odpověď a)musí být chráněny proti případnému dotyku.
Odpověď b)nemusí být chráněny proti případnému dotyku, pokud se dveře uzavírají zámkem nebo nástrojem.
Odpověď c)všechny jejich části, se kterými se manipuluje při obsluze musí být chráněny proti případnému dotyku.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVyžaduje-li to konstrukce nebo údržba rozvaděče, je požadována za ním obslužná chodba o minimální šířce:

Správná odpověď a)0,60 m.
Odpověď b)0,45 m.
Odpověď c)0,80 m.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOdpojení nedůležitých spotřebičů od lodní sítě při jejím přetížení z hlediska bezpečnosti plavidla musí být instalováno:

Správná odpověď a)na osobních lodích a na lodích s automatizovaným provozem strojovny.
Odpověď b)v případě, že na plavidle je společná hlavní a havarijní síť.
Odpověď c)na osobních lodích a lodích s automatickým provozem strojovny, pokud jsou vybaveny jedním zdrojem elektrické energie.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaNa plavidlech musí mít na centrálním stanovišti mimo strojovnu a u vchodů k těmto zařízením možnost nouzového vypnutí:

Správná odpověď a)naftové vytápění, palivová čerpadla, dmychadla kotlů, separátory, ventilátory strojoven a prostorů čerpadel.
Odpověď b)požární čerpadla, drenážní čerpadla, havarijní čerpadlo.
Odpověď c)Motory elektrocentrál, kompresory, chladicí systémy, soustavy související s obšívkou armaturou.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPohon kormidelního zařízení musí být zajištěn tak, že:

Správná odpověď a)při elektrickém nebo elektrohydraulickém pohonu při výpadku palubní sítě delším než 5 sec. alespoň jeden z pohonů musí být automaticky napájen z akumulátorové baterie do doby nastartování pomocného dieselagregátu.
Odpověď b)kormidelní zařízení nesmí být zajištěno pouze elektrickým nebo elektrohydraulickým pohonem.
Odpověď c)je-li pohon pouze elektrický nebo elektrohydraulický, musí být při výpadku palubní sítě zajištěn start druhého dieselagregátu do 30 sec.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaElektrické nebo elektrohydraulické kormidelní zařízení:

Správná odpověď a)musí mít zelené světelné návěstí signalizující provoz agegátu, červené světelné návěstí svítící při ztrátě napětí nebo výpadku fáze, červené světelné návěstí svítící při poklesu napětí sítě z akumulátoru o 10% Un, červené světelné návěstí signalizující minimální stav hydraulického oleje a žluté světelné návěstí signalizující přetížení motoru.
Odpověď b)musí mít červené světelné návěstí signalizující, že zařízení není v provozu, červené světelné návěstí signalizující pokles tlaku pod předepsanou hodnotu a žluté světelné návěstí signalizující přítomnost napětí.
Odpověď c)nemusí být vybaveno světelnou signalizací, pokud je zajištěna kontrola parametrů obsluhou přímo.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaTopná, tepelná elektrická kuchyňská a podobná zařízení:

Správná odpověď a)je dovoleno používat jen pevně instalovaná, výjimkou jsou elektrotepelné přístroje pracující pod trvalým dohledem, např. pájky, žehličky apod.
Odpověď b)je dovoleno používat, pokud pracují pod trvalým dohledem.
Odpověď c)musí být dostatečně stabilní, aby při nárazech nemohlo dojít k jejich převržení, při dodržení této podmínky je možná jejich instalace ve všech prostorách plavidla, pokud není předem stanoveno jinak.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaZásuvky musí být blokovány zvláštním vypínačem:

Správná odpověď a)při proudu nad 16 A tak, aby nebylo možné zasunout ani vytáhnout vidlici, když jsou napájecí kontakty pod napětím.
Odpověď b)při napětí vyšším než 50 V.
Odpověď c)při proudu nad 32 A tak, aby nebylo možno zasunout ani vytáhnout vidlici, když jsou napájecí kontakty pod napětím, nebo být opatřeny vypínačem s výstrahou, že v zapnutém stavu nesmí být se zásuvkou manipulováno.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaNa plavidle paralelně vedené kabely:

Správná odpověď a)smějí být zatíženy proudem odpovídajícím součtu jejich přípustných zatížení a společně jištěny za předpokladu, že je zajištěno rovnoměrné rozdělení proudu na všechny kabely. Zásadně mohou být pro paralelní vedení použity kabely a vodiče stejného průřez
Odpověď b)smějí být zatíženy proudem odpovídajícím jejich přípustnému zatížení , přičemž nesmějí být společně jištěny, za předpokladu jejich vedení ve společné kabelové trase. Zásadně mohou být pro paralelní vedení použity kabely a vodiče ze stejného materiálu a
Odpověď c)nesmějí být použity.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPři jištění kabelů musí být zkratová spoušť nastavena na uvedený násobek proudu nastavení nadproudové spouště:

Správná odpověď a)4 - 6 násobek.
Odpověď b)6 - 8 násobek.
Odpověď c)8 - 10 násobek.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOd palivových, olejových a jiných nádrží s hořlavými kapalinami nesmějí být kabely kladeny ve vzdálenosti menší než:

Správná odpověď a)50 mm.
Odpověď b)60 mm.
Odpověď c)80 mm.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOd protipožárních a vodotěsných přepážek i palub musí být kabely vedeny v minimální vzdálenosti:

Správná odpověď a)20 mm.
Odpověď b)50 mm.
Odpověď c)80 mm.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPro 3. a 4. plavební zónu musí každý nouzový zdroj elektrické energie zabezpečit napájení všech potřebných spotřebičů na lodi po dobu:

Správná odpověď a)30 minut.
Odpověď b)60 minut.
Odpověď c)3 hodin.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVybaveny bleskosvodným zařízením:

Správná odpověď a)musí být všechny osobní a tankové lodě a také ostatní lodě, u kterých stožár nebo jiná část má větší výšku než 6 m nad vodoryskou při minimálním ponoru.
Odpověď b)nemusí být celokovové lodě.
Odpověď c)nemusí být celokovové lodě, pokud nejsou vybaveny elektrickým zařízením.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaNa každém plavidle s vlastním pohonem:

Správná odpověď a)musí být minimálně dva zdroje energie. Na plavidlech s důležitými elektrickými zařízeními musí být těmito zdroji generátory.
Odpověď b)musí být minimálně jeden zdroj, jehož výkon však musí být 1,15 násobkem celkové spotřeby plavidla.
Odpověď c)počet zdrojů není stanoven. Zdroje musí pokrýt 110% celkové spotřeby plavidla.