Soubory otázek pro způsobilost
'Elektrická zařízení'

č. 44 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaŽivé části elektrických zařízení v provozních prostorech před případným dotykem obsluhy:

Správná odpověď a)musí být chráněny tehdy, když dveře a kryty lze otevřít bez klíče nebo nástroje.
Odpověď b)musí zůstat chráněny i když dveře a kryty lze otevřít pomocí klíče nebo nástroje.
Odpověď c)mohou zůstat bez ochrany, pokud je na tento stav upozorněno výstražným dobře viditelným nápisem.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOchranu před úrazem elektrickým proudem dělíme:

Správná odpověď a)základní, při poruše, zvýšenou a doplňkovou
Odpověď b)základní a zvýšenou
Odpověď c)základní a přídavnou
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVodivé spojení neživých částí elektrických zařízení s lodním tělesem být:

Správná odpověď a)musí a pokud toho není dosaženo montáží, je nutno vodivé spojení provést zvláštním vodičem.
Odpověď b)musí, přičemž toho může být dosaženo montáží, např. pomocí kovových armatur kabelů.
Odpověď c)nemusí, pokud jsou umístěny v prostoru strojovny.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVe skladech barev, lampárnách a akumulátorovnách osvětlovací tělesa, vypínače a ostatní elektrické přístroje:

Správná odpověď a)musí být v nevýbušném provedení, vypínače pro osvětlení a jiné elektrické přístroje nesmí být v těchto prostorech instalovány.
Odpověď b)musí být v nevýbušném provedení.
Odpověď c)musí mít krytí minimálně IP 55.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaSoustavy rozvodů pro trojfázový střídavý proud jsou přípustné v provedení:

Správná odpověď a)s uzemněným uzlem generátoru bez použití lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo izolovaná od lodního tělesa.
Odpověď b)s uzemněným uzlem generátoru s použitím lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo s uzemněným uzlem generátoru bez použití lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo izolované od lodního tělesa, nebo použití jiných soustav podléhá zvláštnímu schválení k
Odpověď c)výhradně izolované od lodního tělesa.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaSoustavy rozvodů pro stejnosměrný a jednofázový střídavý proud jsou přípustné v provedení:

Správná odpověď a)dvouvodičová, jeden vodič uzemněný, nebo jednovodičová s využitím lodního tělesa jako zpětného vodiče, jen pro místně ohraničené zařízení s bezpečným napětím (např. startovací zařízení spalovacích motorů), nebo dvouvodičová izolovaná od lodního tělesa.
Odpověď b)jednovodičová s využitím lodního tělesa jako zpětného vodiče, nebo izolovaná od lodního tělesa. Použití jiných soustav podléhá zvláštnímu schválení klasifikační společnosti.
Odpověď c)jednovodičová nebo dvouvodičová s jedním uzemněným vodičem, nebo dvouvodičová izolovaná od lodního tělesa. Použití jiných soustav podléhá zvláštnímu schválení klasifikační společnosti.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPro kontrolu (měření) izolačního stavu musí být k dispozici vhodné vybavení u:

Správná odpověď a)všech neuzemněných obvodů nad 50 V. Musí být provedena signalizace o nedovoleném snížení izolačního stavu proti tělesu plavidla.
Odpověď b)všech neuzemněných obvodů nad 50 V střídavých a 100 V stejnosměrných.
Odpověď c)všech neuzemněných obvodů.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaNa stanovišti obsluhy před hlavním rozvaděčem musí být:

Správná odpověď a)umístěny izolační rošty nebo rohože, pokud napětí převyšuje 50V.
Odpověď b)umístěny dielektrické koberce pokud napětí převyšuje 100V.
Odpověď c)uloženy ochranné a pracovní prostředky k práci na elektrickém zařízení.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVodiče kabelů pro silové a světelné obvody:

Správná odpověď a)musí mít minimální průřez 1,5 mm2.
Odpověď b)mají mít minimální průřez 2,5 mm2.
Odpověď c)nemají určený průřez, ten musí odpovídat jištění těchto obvodů.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaStartovací akumulátory mohou být použity pro:

Správná odpověď a)startování motorů a napájení příslušných kontrolních zařízení motorů.
Odpověď b)startování motorů, kontrolní a signalizační zařízení motorů z nich nesmí být napájena.
Odpověď c)Všechna zařízení na plavidle, pokud je jejich kapacita dostatečná a zařízení mají odpovídající napětí.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaRozvaděč pro posiční a signální světla se:

Správná odpověď a)musí nalézat v kormidelně a musí být napájen zvláštními kabely.
Odpověď b)Může nalézat na plavidle kdekoliv, kde je možno zajistit jeho napájení.
Odpověď c)Zpravidla se umisťuje v prostorech se stálou přítomností posádky.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaZařízení indikující, je-li přívod ze břehu pod napětím, musí být:

Správná odpověď a)na hlavním rozvaděči.
Odpověď b)v kormidelně.
Odpověď c)umístěno v kormidelně i na hlavním rozvaděči.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaPokud se za dveřmi rozvaděčů nacházejí spínací přístroje nebo pojistky s napětím vyšším než 50 V, nebo živé části přístrojů umístěných na dveřích (spínače, kontrolky, měřicí přístroje):

Správná odpověď a)musí být chráněny proti případnému dotyku.
Odpověď b)nemusí být chráněny proti případnému dotyku, pokud se dveře uzavírají zámkem nebo nástrojem.
Odpověď c)všechny jejich části, se kterými se manipuluje při obsluze musí být chráněny proti případnému dotyku.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaV elektrických rozvaděčích musí být pojistky označeny:

Správná odpověď a)jmenovitou velikostí proudu a obvodem.
Odpověď b)jen názvem příslušného obvodu.
Odpověď c)obvodem, typem pojistky, velikostí proudu a průřezem vodiče obvodu.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOdpojení nedůležitých spotřebičů od lodní sítě při jejím přetížení z hlediska bezpečnosti plavidla musí být instalováno:

Správná odpověď a)na osobních lodích a na lodích s automatizovaným provozem strojovny.
Odpověď b)v případě, že na plavidle je společná hlavní a havarijní síť.
Odpověď c)na osobních lodích a lodích s automatickým provozem strojovny, pokud jsou vybaveny jedním zdrojem elektrické energie.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaNa plavidle v případě břehové přípojky musí být nainstalováno kontrolní zařízení:

Správná odpověď a)v případě stejnosměrného proudu pro srovnání polarity a v případě střídavého proudu pro sled fází.
Odpověď b)zda je připojen zemnící vodič.
Odpověď c)sledující odběr elektrické energie.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaTopná, tepelná elektrická kuchyňská a podobná zařízení:

Správná odpověď a)je dovoleno používat jen pevně instalovaná, výjimkou jsou elektrotepelné přístroje pracující pod trvalým dohledem, např. pájky, žehličky apod.
Odpověď b)je dovoleno používat, pokud pracují pod trvalým dohledem.
Odpověď c)musí být dostatečně stabilní, aby při nárazech nemohlo dojít k jejich převržení, při dodržení této podmínky je možná jejich instalace ve všech prostorách plavidla, pokud není předem stanoveno jinak.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaZásuvky musí být blokovány zvláštním vypínačem:

Správná odpověď a)při proudu nad 16 A tak, aby nebylo možné zasunout ani vytáhnout vidlici, když jsou napájecí kontakty pod napětím.
Odpověď b)při napětí vyšším než 50 V.
Odpověď c)při proudu nad 32 A tak, aby nebylo možno zasunout ani vytáhnout vidlici, když jsou napájecí kontakty pod napětím, nebo být opatřeny vypínačem s výstrahou, že v zapnutém stavu nesmí být se zásuvkou manipulováno.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaNa plavidle paralelně vedené kabely:

Správná odpověď a)smějí být zatíženy proudem odpovídajícím součtu jejich přípustných zatížení a společně jištěny za předpokladu, že je zajištěno rovnoměrné rozdělení proudu na všechny kabely. Zásadně mohou být pro paralelní vedení použity kabely a vodiče stejného průřezu a délky.
Odpověď b)smějí být zatíženy proudem odpovídajícím jejich přípustnému zatížení, přičemž nesmějí být společně jištěny, za předpokladu jejich vedení ve společné kabelové trase. Zásadně mohou být pro paralelní vedení použity kabely a vodiče ze stejného materiálu a stejného typu.
Odpověď c)nesmějí být použity.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaJe-li plavidlo vybaveno elektrickým systémem, musí mít tento systém nejméně dva zdroje energie, aby v případě výpadku jednoho zdroje energie mohl druhý zdroj napájet elektrické spotřebiče potřebné pro bezpečnou plavbu:

Správná odpověď a)po dobu nejméně 30minut.
Odpověď b)po dobu nejméně 60minut.
Odpověď c)po dobu nejméně 90minut.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOd palivových, olejových a jiných nádrží s hořlavými kapalinami nesmějí být kabely kladeny ve vzdálenosti menší než:

Správná odpověď a)50 mm.
Odpověď b)60 mm.
Odpověď c)80 mm.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaOd protipožárních a vodotěsných přepážek i palub musí být kabely vedeny v minimální vzdálenosti:

Správná odpověď a)20 mm.
Odpověď b)50 mm.
Odpověď c)80 mm.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: UTZ3
OtázkaVybaveny bleskosvodným zařízením:

Správná odpověď a)musí být všechny osobní a tankové lodě a také ostatní lodě, u kterých stožár nebo jiná část má větší výšku než 6 m nad vodoryskou při minimálním ponoru.
Odpověď b)nemusí být celokovové lodě.
Odpověď c)nemusí být celokovové lodě, pokud nejsou vybaveny elektrickým zařízením.