Soubory otázek pro způsobilost
'C'

č. 1 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaMezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Správná odpověďna všechna plavidla.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaMezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři platí:

Správná odpověďna volných mořích a na všech vodách s nimi spojených.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaOdpovědnost za následky vzniklé neplněním mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři nese:

Správná odpověďmajitel, velitel nebo posádka lodě.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď provádějící bagrovací, hydrografické a podmořské práce je:

Správná odpověďplavidlo s omezenou manévrovací schopností.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaVýraz za plavby znamená:

Správná odpověďloď není zakotvena, vyvázána ani nesedí na dně.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři mlze, mlhovém oparu, padajícím sněhu, silném dešti, písečné bouři se označuje tento stav jako:

Správná odpověďsnížená viditelnost.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaKaždá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, aby:

Správná odpověďbylo možno plně zhodnotit situaci a nebezpečí srážky.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaNepřetržité zodpovědné, vizuální a sluchové pozorování musí vést:

Správná odpověďkaždá loď podle převládajících okolností a podmínek.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

Správná odpověďstav viditelnosti, hustotu provozu včetně soustředění rybářských či jiných lodí a manévrovací schopnost plavidla s ohledem na vzdálenost potřebnou k úplnému zastavení plavidla.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaVšech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Správná odpověďkaždá loď, podle převládajících okolností a podmínek.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJsou-li pochybnosti o existenci nebezpečí srážky, je třeba počítat s tím, že toto nebezpečí:

Správná odpověďexistuje.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaNebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Správná odpověďnemění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost nebezpečí srážky může někdy existovat i při:

Správná odpověďvýrazně se měnícím náměru.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPro zabránění srážce je třeba se vyvarovat:

Správná odpověďřady postupných změn kursu a nebo rychlosti o malé hodnotě.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJe-li dostatečně velká volná vodní plocha, je nejúčinnější opatření k zabránění srážce:

Správná odpověďdostatečně velká, včas provedená změna kursu, která nevyvolá přílišné přiblížení k jiným plavidlům.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaČinnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula:

Správná odpověďv bezpečné vzdálenosti.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJe-li nutno zabránit srážce nebo získat více času k vyhodnocení situace, musí plavidlo:

Správná odpověďzmenšit rychlost nebo přerušit plavbu zastavením hlavních strojů nebo použitím zpětného chodu hlavních strojů.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď plující úzkým průplavem se musí držet:

Správná odpověďstrany dráhy, která leží na straně jejího pravoboku.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď kratší 20 m nebo plachetnice:

Správná odpověďnesmí ztěžovat průjezd lodi, která může bezpečně plout pouze v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

Správná odpověďjakéhokoli plavidla plujícího v hranicích úzkého průplavu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Správná odpověďmá-li každá z nich vítr z jiné strany, pak loď mající vítr z levé strany musí uvolnit cestu druhé.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Správná odpověďmají-li obě vítr ze stejné strany, pak loď, která je na návětrné straně, musí uvolnit cestu lodi na závětrné straně.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

Správná odpověďjí uvolnit cestu.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem, musí se:

Správná odpověďplachetnice držet mimo dráhu lodi se strojním pohonem.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaKaždá loď předjíždějící jinou musí:

Správná odpověďse držet mimo dráhu lodi předjížděné.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: MP1
Otázka Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi:

Správná odpověďze směru, který je víc, než 22,5 stupně za traversem.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící:

Správná odpověďmusí se tato za ni považovat a jednat podle toho.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém nebo přibližně přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí každá z nich:

Správná odpověďzměnit svůj směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďloď mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď, mající druhou loď po své pravé straně, musí uvolnit cestu této lodi, jestliže se křižují kursy:

Správná odpověďdvou lodí se strojním pohonem.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaKaždá loď, která je podle mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné:

Správná odpověďprovést včasnou a rozhodnou akci k bezpečnému minutí lodi.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaTam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Správná odpověďudržovat svůj směr a rychlost.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaZjistí-li druhá loď, že loď, která je povinna uvolnit cestu, nejedná podle pravidel pro zabránění srážkám, může:

Správná odpověďsama přijmout opatření pro zabránění srážky vlastním vhodným manévrem.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže se křižují kursy plachetnice a lodi se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďloď se strojním pohonem uvolnit cestu plachetnici.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže se křižují kursy plachetnice a plavidla provádějícího lov ryb tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďplachetnice uvolnit cestu plavidlu provádějícímu lov ryb.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPlavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Správná odpověďplavidlu s omezenou manévrovací schopností.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPlavba lodí v podmínkách snížené viditelnost znamená:

Správná odpověďplavba lodí, které nejsou ve vzájemném dohledu při plavbě v podmínkách snížené viditelnosti.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaV podmínkách snížené viditelnosti musí každé plavidlo:

Správná odpověďplout bezpečnou rychlostí stanovenou přiměřeně k převažujícím podmínkám a okolnostem snížené viditelnosti.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři plavbě lodí v podmínkách snížené viditelnosti musí:

Správná odpověďkaždé plavidlo pečlivě dbát na převažující podmínky a okolnosti snížené viditelnosti.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPravidla týkající se světel musí být dodržena od:

Správná odpověďzápadu do východu slunce a po celou dobu plavby v podmínkách snížené viditelnosti.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaV oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

Správná odpověďzvonem, houkačkou, nebo gongem.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Správná odpověďjedním krátkým tónem.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři snížené viditelnosti musí dávat zvukový signál "jeden prodloužený tón" v intervalech kratších než dvě minuty:

Správná odpověďloď se strojním pohonem pohybující se vzhledem k vodě.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaNouzové signály slouží:

Správná odpověďk upozornění na nouzi a potřebu pomoci.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaRakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají:

Správná odpověďsignál nouze a potřebu pomoci.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaSignál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . _ _ _ . . . (SOS) v Morseově abecedě znamená:

Správná odpověďsignál nouze a potřebu pomoci.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPadáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

Správná odpověďsignál nouze a potřebu pomoci.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPadáková raketa nebo ruční pochodeň, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, dává:

Správná odpověďčervené světlo.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaDýmový signál vydávající oranžově zbarvený dým znamená:

Správná odpověďsignál nouze a potřebu pomoci.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaDýmový signál, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, vydává:

Správná odpověďoranžově zbarvený dým.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližujete se k plavidlu, na jehož palubě stojí osoba, která pomalu a opakovaně vzpažuje a připažuje. Toto znamená:

Správná odpověďupozornění na nouzi a potřebu pomoci.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPoužívání nebo vystavování nouzových signálů pro jiné účely, než upozornění na nouzi a potřebu pomoci, je:

Správná odpověďzakázáno.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďplachetnice y uvolnit cestu.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďplachetnice x uvolnit cestu.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďplachetnice y uvolnit cestu.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďobě změnit svůj směr plavby vpravo.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaJestliže se křižují kurzy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověďloď x uvolnit cestu.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo x uvolnit cestu.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo x uvolnit cestu.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo y uvolnit cestu.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo x uvolnit cestu.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo x uvolnit cestu.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo x uvolnit cestu.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověďplavidlo y uvolnit cestu.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaPlachetnice, která vystavuje vpředu kuželový znak vrcholem dolů:

Správná odpověďpluje pod plachtami a současně používá strojní pohon.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověďloď provádějící lov ryb.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověďneovladatelné.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověďloď s omezenou manévrovací schopností.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaPřiplouváme zprava k takto označenému plovoucímu stroji. Pro bezpečnou plavbu je nutné:

Správná odpověďnechat jej po svém pravoboku.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověďomezeno svým ponorem.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověďnasedlé na dno.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověďzakotvené.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaMořské vnitřní vody jsou:

Správná odpověďoblasti mezi pevninou a základní linií teritoriálního moře.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaTeritoriální moře je definováno jako:

Správná odpověďpásmo vod zahrnuté do teritoria pobřežního státu.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaVolné moře:

Správná odpověďleží vně hranice moře teritoriálního.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaNámořní protest podává velitel lodě:

Správná odpověďdošlo-li nebo mohlo-li v souvislosti s provozem lodě dojít k poškození lodě, nákladu nebo zdraví osob na lodi.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaNámořní protest podává velitel lodě:

Správná odpověďv nejbližším přístavu, do kterého připluje, zastupitelskému úřadu ČR nebo notářství nebo námořnímu úřadu nebo soudu státu, do jehož přístavu loď připlula.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaSrážka námořního plavidla s jiným námořním plavidlem nebo jiným pevným předmětem se v námořním zákoně nazývá:

Správná odpověďnámořní nehodou.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaZnečištění mořského prostředí se v námořním zákoně nazývá:

Správná odpověďnámořní nehodou.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaŠkody, které vzniknou úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí, se v námořním zákoně nazývají:

Správná odpověďspolečnou havárií.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaZa provedenou záchranu lodě a dalších hodnot na lodi:

Správná odpověďse poskytuje zachránci odměna přiměřená stupni ohrožení, úsilí zachránce a úspěšnosti záchrany.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaPokud byla plavidlu poskytnuta pomoc, o kterou v nouzi požádalo:

Správná odpověďmůže kapitán plavidla, které pomoc poskytlo, požádat o finanční odměnu za poskytnutí pomoci.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaZa poskytnutí pomoci k záchraně na moři:

Správná odpověďmá zachránce zákonné námořní zástavní právo k zachráněnému majetku.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaPokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

Správná odpověďmůže použít zachránce zástavního práva k zachráněné lodi, pokud není schopen žadatel o pomoc finanční odměnu poskytnout.
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaMagnetický a ruční zaměřovací kompas slouží obecně pro měření:

Správná odpověďsměru.
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaStřelka magnetického kompasu směřuje:

Správná odpověďk severnímu pólu a je ovlivněna deklinaci a deviací.
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaÚhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

Správná odpověďdeklinace.
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaOdchylka kompasu způsobená různými magnetickými poli se nazývá:

Správná odpověďdeviace.
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 5 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď2,5 m/s.
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 4 uzle. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď2 m/s.
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 6 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď3 m/s.
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 2 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď4 uzle.
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 1 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď2 uzle.
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 3 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně:

Správná odpověď6 uzlů.
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaNa plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 6 metrů. Naměřený čas jsou 3 sekundy. Rychlost plavidla je:

Správná odpověď4 uzle.
 
č. 96 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaNa plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 8 metrů. Naměřený čas jsou 4 sekundy. Rychlost plavidla je:

Správná odpověď4 uzle.
 
č. 97 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaNa plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 10 metrů. Naměřený čas je 5 sekund. Rychlost plavidla je:

Správná odpověď4 uzle.
 
č. 98 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaRychlost vašeho plavidla je 3 uzle. Vzdálenost 1 ,5 námořní míle uplujete za:

Správná odpověď0,5 hodiny.
 
č. 99 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaRychlost vašeho plavidla je, 4 uzle. Vzdálenost 2 námořní míle uplujete za:

Správná odpověď0,5 hodiny.
 
č. 100 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaMěřítko mapy 1 : 10 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Správná odpověď100 m ve skutečnosti.
 
č. 101 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaMěřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Správná odpověď1 km ve skutečnosti.
 
č. 102 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě se linie, která spojuje místa stejných hloubek nazývá:

Správná odpověďizobata.
 
č. 103 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Správná odpověď3,5 metru.
 
č. 104 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Správná odpověď6 metrů 3 decimetry.
 
č. 105 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďponořená skála, nebezpečná pro plavbu, s uvedenou hloubkou nad ní.
 
č. 106 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďpřístavní úřad.
 
č. 107 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďcelnice
 
č. 108 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďkotviště.
 
č. 109 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďkotvení zakázáno.
 
č. 110 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďskály ve výši hladiny
 
č. 111 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak v barvě fialové:

Správná odpověďkabel pod vodou.
 
č. 112 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďpotrubí pod vodou.
 
č. 113 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďpotopený vrak, nebezpečný pro lodní dopravu.
 
č. 114 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďvrak, který není nebezpečný pro lodní dopravu.
 
č. 115 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověďnebezpečné skalní útesy pod vodou.
 
č. 116 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaTento údaj na displeji přístroje GPS znamená, že bod se nachází na pozici:

Správná odpověď43 stupňů, 20 minut severní šířky a 15 stupňů 40 minut východní délky.
 
č. 117 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNámořní míle měří:

Správná odpověď1852 m.
 
č. 118 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNámořní míle se na mapě odměřují:

Správná odpověďna svislém rámečku mapy.
 
č. 119 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě spojuje poledník body se stejnou:

Správná odpověďzeměpisnou délkou.
 
č. 120 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě spojuje rovnoběžka body se stejnou:

Správná odpověďzeměpisnou šířkou.
 
č. 121 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaZeměpisnou šířku odečítáme na námořní mapě:

Správná odpověďpodél pravého a levého svislého rámečku mapy.
 
č. 122 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaZeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Správná odpověďpodél horního a spodního vodorovného rámečku mapy.
 
č. 123 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte červenou válcovou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Správná odpověďmusíte minout bóji na levoboku.
 
č. 124 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Správná odpověďmusíte minout bóji na pravoboku.
 
č. 125 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte červenou tyčovou bóji, která má červený válec jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Správná odpověďminout bóji na pravoboku.
 
č. 126 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte zelenou tyčovou bóji, která má zelený kužel vrcholem vzhůru jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Správná odpověďminout bóji na levoboku.
 
č. 127 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaČervené válcové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověďčervený válec.
 
č. 128 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaZelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověďzelený kužel vrcholem vzhůru.
 
č. 129 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vpravo. Tato bóje bude:

Správná odpověďčervená válcová s jedním širokým vodorovným zeleným pásem.
 
č. 130 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vlevo. Tato bóje bude:

Správná odpověďzelená kuželová s jedním širokým vodorovným červeným pásem.
 
č. 131 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na levoboku, budou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověďzelený kužel vrcholem vzhůru.
 
č. 132 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na pravoboku budou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověďčervený válec.
 
č. 133 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte kulovou bóji, která má červené a bílé svislé pruhy. Tato bóje znamená, že:

Správná odpověďkolem ní je splavná voda.
 
č. 134 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na východní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď
 
č. 136 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na jižní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď
 
č. 137 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na severní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď
 
č. 138 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Správná odpověďvýchodně od bóje.
 
č. 139 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Správná odpověďzápadně od bóje.
 
č. 140 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Správná odpověďseverně od bóje.
 
č. 141 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak znak uvedené vyobrazení.Splavná voda se nachází:

Správná odpověďjižně od bóje.
 
č. 142 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře žlutá, dole černá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověďjižně od bóje.
 
č. 143 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře černá, dole žlutá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověďseverně od bóje.
 
č. 144 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: černá s jedním žlutým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověďvýchodně od bóje.
 
č. 145 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: žlutá s jedním černým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověďzápadně od bóje.
 
č. 146 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaV systému IALA se nad izolovaným nebezpečím upevňuje bóje, která má jako vrcholový znak:

Správná odpověď
 
č. 147 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaBóje, která v systému IALA informuje například o pásmu vojenských cvičení, o rekreačním pásmu, o uložení kabelů nebo potrubí a podobně má barvu:

Správná odpověďžlutou.
 
č. 148 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaBóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

Správná odpověďčernou s jedním nebo více širokými vodorovnými červenými pruhy.
 
č. 149 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaBóje, která v systému IALA značí bezpečnou vodu, má barvu:

Správná odpověďčervené a bílé svislé pruhy.
 
č. 150 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaObecně platí, že s přibývající nadmořskou výškou tlak vzduchu:

Správná odpověďklesá.
 
č. 151 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNormální atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře je:

Správná odpověď1013 hPa.
 
č. 152 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaPři stavu aneroidu 990 hPa je tlak vzduchu:

Správná odpověďnízký.
 
č. 153 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaČára spojující místa se stejnou hodnotou tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře se nazývá:

Správná odpověďizobara.
 
č. 154 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je rozložení tlaku vzduchu znázorněno pomocí:

Správná odpověďizobar.
 
č. 155 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaK měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Správná odpověďaneroid.
 
č. 156 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaBeaufortova stupnice se využívá pro odhad:

Správná odpověďsíly větru.
 
č. 157 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVítr je jihovýchodní. Znamená to, že vane:

Správná odpověďz jihovýchodu na severozápad.
 
č. 158 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVítr je severozápadní. Znamená to, že vane:

Správná odpověďze severozápadu na jihovýchod.
 
č. 159 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaRychlost větru 4° Bft je asi:

Správná odpověď12 uzlů (6 m/s).
 
č. 160 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaRychlost větru 6°Bft je asi:

Správná odpověď24 uzle (12 m/s).
 
č. 161 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaOblaky vznikají:

Správná odpověďochlazováním stoupající masy vzduchu.
 
č. 162 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVysokými oblaky jsou:

Správná odpověďcirrus, cirrocumulus, cirrostratus.
 
č. 163 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaDo středního patra oblaků patří:

Správná odpověďaltocumulus, altostratus.
 
č. 164 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaMezi nízké oblaky patří:

Správná odpověďstratocumulus, stratus.
 
č. 165 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaCumulonimbus:

Správná odpověďzasahuje výškově do všech pater.
 
č. 166 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaCirrocumulus patří mezi:

Správná odpověďvysoké oblaky.
 
č. 167 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro jednotlivé vzájemně oddělené bílé obláčky vláknité struktury, často hedvábného lesku, bez vlastního stínu, které mají tvar vláken nebo jejich svazků, které nezeslabují světlo a jsou složeny z krystalků ledu je:

Správná odpověďcirrus.
 
č. 168 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro jednotlivé, obvykle zářivě bílé a husté mraky s ostře ohraničenými obrysy, které jsou buď ploché, nebo se vyvíjejí do výšky ve tvaru kup nebo věží, které mají téměř vodorovnou základnu poměrně tmavou a které jsou tvořeny z kapiček vody

Správná odpověďcumulus.
 
č. 169 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Správná odpověďstratus.
 
č. 170 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro mohutný a hustý oblak nápadně vyvinutý do výšky, jehož horní část je zploštělá a rozšiřuje se do podoby vějíře nebo kovadliny, který přináší nárazovitý silný vítr a lijáky, je:

Správná odpověďcumulonimbus.
 
č. 171 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaV teplé vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Správná odpověďstratus, stratocumulus.
 
č. 172 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVe studené vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Správná odpověďcumulus, cumulonimbus.
 
č. 173 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže vzduchová hmota proudí nad chladnější povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Správná odpověďteplá.
 
č. 174 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže vzduchová hmota proudí nad teplejší povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Správná odpověďstudená.
 
č. 175 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaÚtvar znázorněný na synoptické mapě zobrazuje:

Správná odpověďtlakovou níži.
 
č. 176 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaÚtvar znázorněný na synoptické mapě znázorňuje:

Správná odpověďtlakovou výši.
 
č. 177 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSynoptická mapa slouží:

Správná odpověďpro vyhodnocení povětrnostní situace.
 
č. 178 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVýška vlny se měří:

Správná odpověďmezi prohlubní a hřbetem.
 
č. 179 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaTlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

Správná odpověďhektopascalech (hPa).
 
č. 180 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSilný studený vítr ze severu nebo severozápadu se ve Středomoří označuje jako:

Správná odpověďMistral.
 
č. 181 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je takto znázorněna:

Správná odpověďteplá fronta.
 
č. 182 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je takto znázorněna:

Správná odpověďstudená fronta.
 
č. 183 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je okluzní fronta označena:

Správná odpověď
 
č. 184 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaRychlost větru měříme anemometrem v:

Správná odpověďmetrech za sekundu (m/s).
 
č. 185 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je mrholení zobrazeno symbolem:

Správná odpověď
 
č. 186 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaUvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Správná odpověďsněžení.
 
č. 187 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaUvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Správná odpověďdéšť.
 
č. 188 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaV průběhu působení pevninské brízy vane vítr:

Správná odpověďvečer a v noci z pevniny na moře.
 
č. 189 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaStudený a nárazovitý vítr přicházející od severovýchodu dosahující někdy až síly vichřice se na Jadranu nazývá:

Správná odpověďbóra.
 
č. 190 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSynoptická mapa znázorňuje:

Správná odpověďrozložení barických útvarů.
 
č. 191 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže jsou na synoptické mapě izobary těsně vedle sebe, lze očekávat:

Správná odpověďsilný vítr.
 
č. 192 Zkratka souboru otázek: M1
Otázka Jestliže jsou na synoptické mapě izobary od sebe značně vzdáleny, lze očekávat:

Správná odpověďslabý vítr.
 
č. 193 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Správná odpověďbouřku, silný nárazový vítr.
 
č. 194 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaČervená obloha při východu slunce naznačuje:

Správná odpověďpravděpodobnost špatného počasí.
 
č. 195 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSlunce zapadá za husté tmavé oblaky na horizontu. Oblaky mají červeně zbarvené okraje. Lze očekávat:

Správná odpověďpravděpodobnost, že se zhorší počasí.
 
č. 196 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaČást zemské atmosféry, ve které se odehrávají veškeré atmosférické děje se nazývá:

Správná odpověďtroposféra.
 
č. 197 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa moři se tvoří hustší bílé čepice z přepadajících hřebenů. Podle Beaufortovy stupnice stavu moře se jedná o stupeň vlnění:

Správná odpověď4.
 
č. 198 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaHraniční linie, tak zvaná fronta, se vytváří:

Správná odpověďpři styku studené a teplé vzduchové masy.
 
č. 199 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNejnižší tlak se nalézá:

Správná odpověďve středu cyklóny.
 
č. 200 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJak se nazývá proces uzavírání teplého sektoru tlakové níže:

Správná odpověďokluze.
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVe středu anticyklóny je tlak:

Správná odpověďmaximální.
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranné vybavení lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu tvoří nejméně:

Správná odpověďZáchranné kruhy (podkovy) a záchranné vesty.
 
č. 203 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaPředepsaný počet záchranných kruhů (podkov) na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu je nejméně:

Správná odpověďdva kusy.
 
č. 204 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranné kruhy (podkovy) musí být pro plavbu vybaveny:

Správná odpověďjeden kus záchranným lankem délky 20 m, druhý kus samozažíhacím světlem nebo světelně dýmovou bójí.
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranný kruh (podkova) má zpravidla barvu:

Správná odpověďoranžovou.
 
č. 206 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaPočet záchranných vest na lodi při plavbě na moři musí být nejméně:

Správná odpověďroven počtu osob na palubě.
 
č. 207 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaJe-li záchranná vesta vybavena příslušenstvím, pak to zpravidla bývá:

Správná odpověďsamozažíhací světlo, píšťalka, sáček s fluorescenčním barvivem.
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaBezpečnostní pásy na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Správná odpověďnejsou vyžadovány.
 
č. 209 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Správná odpověďnení podle vyhlášky povinnou výbavou.
 
č. 210 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaHavarijní situace, které mohou na lodi při plavbě na moři vzniknout, jsou:

Správná odpověďmuž přes palubu, poplach požární, vodní, lodní (opuštění lodi), nasednutí na mělčinu.
 
č. 211 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaManévr "muž přes palubu"je povinen kapitán:

Správná odpověďs posádkou nacvičit co nejdříve po vyplutí a provést o tom zápis do lodního deníku.
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaK hašení požáru na lodi nelze v žádném případě použít hasicí přístroj:

Správná odpověďtetrachlorový.
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaMezi prostředky, nezbytné na lodi v případě vodního poplachu (pronikání vody do poškozené lodi), patří:

Správná odpověďvodní pumpy, lekážní prostředky (nepromokavá plachta, tabule plechu - plastu - gumy, matrace, lana vzpěry).
 
č. 214 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaV případě lodního poplachu (opuštění vážně poškozené lodě) kapitán:

Správná odpověďopouští loď jako poslední.
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaV případě nasednutí lodi na dno závisí stupeň ohrožení a další postup na:

Správná odpověďrozsahu poškození lodě, jejím využitelném vybavení pro daný účel, druhu dna, poloze mělčiny vůči větru a na stavu moře.