Soubory otázek pro způsobilost
'C'

č. 1 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaMezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

Správná odpověď a)na všechna plavidla.
Odpověď b)jen na plavidla s pohonem.
Odpověď c)jen na plavidla za plavby.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaMezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři platí:

Správná odpověď a)na volných mořích a na všech vodách s nimi spojených.
Odpověď b)na mořích, kde se projevuje příliv nad 0,3 m.
Odpověď c)na mořích mimo teritoriální vody.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaOdpovědnost za následky vzniklé neplněním mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři nese:

Správná odpověď a)majitel, velitel nebo posádka lodě.
Odpověď b)stát, pod jehož vlajkou je loď provozována.
Odpověď c)pojišťovna, u níž uzavřel majitel smlouvu o pojištění odpovědnosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď provádějící bagrovací, hydrografické a podmořské práce je:

Správná odpověď a)plavidlo s omezenou manévrovací schopností.
Odpověď b)neovladatelné plavidlo.
Odpověď c)plavidlo omezené svým ponorem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaVýraz za plavby znamená:

Správná odpověď a)loď není zakotvena, vyvázána ani nesedí na dně.
Odpověď b)loď je vyvázána.
Odpověď c)loď je zakotvena.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři mlze, mlhovém oparu, padajícím sněhu, silném dešti, písečné bouři se označuje tento stav jako:

Správná odpověď a)snížená viditelnost.
Odpověď b)podmínky pro plavbu s omezenou manévrovací schopností.
Odpověď c)snížená manévrovací schopnost plavidla.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaKaždá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, aby:

Správná odpověď a)bylo možno plně zhodnotit situaci a nebezpečí srážky.
Odpověď b)neminula přístav.
Odpověď c)neztratila za snížené viditelnosti z dohledu pobřeží.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaNepřetržité zodpovědné, vizuální a sluchové pozorování musí vést:

Správná odpověď a)každá loď podle převládajících okolností a podmínek.
Odpověď b)každá loď, ale pouze v noci a za snížené viditelnosti.
Odpověď c)pouze malá plavidla, zvláště pak v noci a za snížené viditelnosti.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

Správná odpověď a)stav viditelnosti, hustotu provozu včetně soustředění rybářských či jiných lodí a manévrovací schopnost plavidla s ohledem na vzdálenost potřebnou k úplnému zastavení plavidla.
Odpověď b)hodnotu plavidla a počet osob na plavidle.
Odpověď c)hodnotu nákladu a vzdálenost od místa bezpečného přistání.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaVšech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

Správná odpověď a)každá loď, podle převládajících okolností a podmínek.
Odpověď b)každá loď, ale jen v noci a za snížené viditelnosti.
Odpověď c)pouze loď se strojním pohonem podle převládajících okolností a podmínek.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJsou-li pochybnosti o existenci nebezpečí srážky, je třeba počítat s tím, že toto nebezpečí:

Správná odpověď a)existuje.
Odpověď b)neexistuje.
Odpověď c)existuje pouze v noci a za snížené viditelnosti.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaNebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

Správná odpověď a)nemění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo.
Odpověď b)mění-li se výrazně náměr na jakékoli plavidlo před traversem.
Odpověď c)mění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost nebezpečí srážky může někdy existovat i při:

Správná odpověď a)výrazně se měnícím náměru.
Odpověď b)výrazně rostoucí vzdálenosti.
Odpověď c)výrazně se měnící viditelnosti.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPro zabránění srážce je třeba se vyvarovat:

Správná odpověď a)řady postupných změn kursu a nebo rychlosti o malé hodnotě.
Odpověď b)včasných a pozitivních opatření, zabraňujících srážce.
Odpověď c)výrazné změny kursu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJe-li dostatečně velká volná vodní plocha, je nejúčinnější opatření k zabránění srážce:

Správná odpověď a)dostatečně velká, včas provedená změna kursu, která nevyvolá přílišné přiblížení k jiným plavidlům.
Odpověď b)řada malých postupných změn kursu.
Odpověď c)okamžité přerušení plavby zastavením strojů nebo použitím zpětného chodu.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaČinnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula:

Správná odpověď a)v bezpečné vzdálenosti.
Odpověď b)svými pravoboky.
Odpověď c)levými levoboky.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJe-li nutno zabránit srážce nebo získat více času k vyhodnocení situace, musí plavidlo:

Správná odpověď a)zmenšit rychlost nebo přerušit plavbu zastavením hlavních strojů nebo použitím zpětného chodu hlavních strojů.
Odpověď b)okamžitě oznámit svoje pochybnosti nejméně pěti rychle za sebou jdoucími krátkými tóny houkačkou.
Odpověď c)zvětšit rychlost plavby, zvláště nemění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď plující úzkým průplavem se musí držet:

Správná odpověď a)strany dráhy, která leží na straně jejího pravoboku.
Odpověď b)strany dráhy, která leží na straně jejího levoboku.
Odpověď c)mimo plavební dráhu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď kratší 20 m nebo plachetnice:

Správná odpověď a)nesmí ztěžovat průjezd lodi, která může bezpečně plout pouze v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy.
Odpověď b)musí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy podávat jakýkoli dostatečně účinný zvukový signál.
Odpověď c)musí v hranicích úzkého průplavu podávat jeden prodloužený tón, po kterém následují dva krátké tóny.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

Správná odpověď a)jakéhokoli plavidla plujícího v hranicích úzkého průplavu.
Odpověď b)lodi kratší 20 m plující v hranicích úzkého průplavu.
Odpověď c)plachetnici plující v hranicích úzkého průplavu.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Správná odpověď a)má-li každá z nich vítr z jiné strany, pak loď mající vítr z levé strany musí uvolnit cestu druhé.
Odpověď b)mají-li obě vítr ze stejné strany, pak loď, která je na závětrné straně, musí uvolnit cestu lodi na návětrné straně.
Odpověď c)obě plachetnice změnit svůj směr plavby vlevo.
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

Správná odpověď a)mají-li obě vítr ze stejné strany, pak loď, která je na návětrné straně, musí uvolnit cestu lodi na závětrné straně.
Odpověď b)má-li každá z nich vítr z jiné strany, pak loď mající vítr z pravé strany musí uvolnit cestu druhé.
Odpověď c)musí změnit svůj směr plavby tak, aby se vyvarovala křížení kursu před zádí plachetnice.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

Správná odpověď a)jí uvolnit cestu.
Odpověď b)změnit směr plavby vpravo.
Odpověď c)změnit směr plavby vlevo.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem, musí se:

Správná odpověď a)plachetnice držet mimo dráhu lodi se strojním pohonem.
Odpověď b)loď se strojním pohonem držet mimo dráhu.
Odpověď c)plachetnice zastavit na vzdálenost odpovídající převládajícím okolnostem a podmínkám.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaKaždá loď předjíždějící jinou musí:

Správná odpověď a)se držet mimo dráhu lodi předjížděné.
Odpověď b)změnit svůj směr plavby vlevo tak, aby míjela druhou loď po pravé straně.
Odpověď c)změnit svůj směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: MP1
Otázka Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi:

Správná odpověď a)ze směru, který je víc, než 22,5 stupně za traversem.
Odpověď b)z traversu pravého nebo levého boku.
Odpověď c)ze směru, který je víc, než 22,5 stupně před traversem.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící:

Správná odpověď a)musí se tato za ni považovat a jednat podle toho.
Odpověď b)nesmí se tato za ni považovat.
Odpověď c)musí se tato za ni považovat, ale nemusí jednat podle toho.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém nebo přibližně přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí každá z nich:

Správná odpověď a)změnit svůj směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.
Odpověď b)provést včasnou a rozhodnou akci k bezpečnému minutí lodi.
Odpověď c)změnit svůj směr plavby vlevo tak, aby míjela druhou loď po pravé straně.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)loď mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi.
Odpověď b)každá z nich změnit svůj směr plavby tak, aby míjela druhou loď po pravé straně.
Odpověď c)loď, mající druhou loď po své levé straně, uvolnit cestu této lodi.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď, mající druhou loď po své pravé straně, musí uvolnit cestu této lodi, jestliže se křižují kursy:

Správná odpověď a)dvou lodí se strojním pohonem.
Odpověď b)jakýchkoli dvou lodí.
Odpověď c)plachetnice a lodě se strojním pohonem.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaKaždá loď, která je podle mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné:

Správná odpověď a)provést včasnou a rozhodnou akci k bezpečnému minutí lodi.
Odpověď b)změnit směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.
Odpověď c)včas oznámit svůj manévr zvukovým signálem.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaTam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

Správná odpověď a)udržovat svůj směr a rychlost.
Odpověď b)vyvarovat se změny kursu vpravo.
Odpověď c)vyvarovat se změny kursu vlevo.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaZjistí-li druhá loď, že loď, která je povinna uvolnit cestu, nejedná podle pravidel pro zabránění srážkám, může:

Správná odpověď a)sama přijmout opatření pro zabránění srážky vlastním vhodným manévrem.
Odpověď b)okamžitě změnit směr plavby vpravo.
Odpověď c)okamžitě změnit směr plavby vlevo.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže se křižují kursy plachetnice a lodi se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)loď se strojním pohonem uvolnit cestu plachetnici.
Odpověď b)plachetnice uvolnit cestu lodi se strojním pohonem.
Odpověď c)loď, mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaJestliže se křižují kursy plachetnice a plavidla provádějícího lov ryb tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)plachetnice uvolnit cestu plavidlu provádějícímu lov ryb.
Odpověď b)plavidlo provádějící lov ryb uvolnit cestu plachetnici.
Odpověď c)loď, mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPlavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

Správná odpověď a)plavidlu s omezenou manévrovací schopností.
Odpověď b)plachetnici za plavby.
Odpověď c)lodi se strojním pohonem za plavby.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPlavba lodí v podmínkách snížené viditelnost znamená:

Správná odpověď a)plavba lodí, které nejsou ve vzájemném dohledu při plavbě v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď b)plavba lodí, které jsou ve vzájemném dohledu.
Odpověď c)plavba lodí, které používají radar.
 
č. 38 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaV podmínkách snížené viditelnosti musí každé plavidlo:

Správná odpověď a)plout bezpečnou rychlostí stanovenou přiměřeně k převažujícím podmínkám a okolnostem snížené viditelnosti.
Odpověď b)přerušit plavbu zastavením hlavních strojů nebo použitím zpětného chodu hlavních strojů.
Odpověď c)vyvarovat se změny kursu vlevo.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři plavbě lodí v podmínkách snížené viditelnosti musí:

Správná odpověď a)každé plavidlo pečlivě dbát na převažující podmínky a okolnosti snížené viditelnosti.
Odpověď b)plavidlo bezpodmínečně vypnout chod motorů.
Odpověď c)tyto lodě dodržovat podmínky pro zákaz plavby v době mezi západem a východem slunce.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPravidla týkající se světel musí být dodržena od:

Správná odpověď a)západu do východu slunce a po celou dobu plavby v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď b)18.00 hod do 6.00 hod.
Odpověď c)podle plavební situace.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaV oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

Správná odpověď a)zvonem, houkačkou, nebo gongem.
Odpověď b)trubkou nebo trojtónem.
Odpověď c)píšťalkou nebo sirénou.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaLoď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

Správná odpověď a)jedním krátkým tónem.
Odpověď b)jedním prodlouženým tónem.
Odpověď c)dvěma prodlouženými tóny.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPři snížené viditelnosti musí dávat zvukový signál "jeden prodloužený tón" v intervalech kratších než dvě minuty:

Správná odpověď a)loď se strojním pohonem pohybující se vzhledem k vodě.
Odpověď b)loď se strojním pohonem nepohybující se vzhledem k vodě.
Odpověď c)plavidlo omezované svým ponorem.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaNouzové signály slouží:

Správná odpověď a)k upozornění na nouzi a potřebu pomoci.
Odpověď b)k nácviku poplachu na plavidle.
Odpověď c)k identifikaci plavidla v nouzi.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaRakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají:

Správná odpověď a)signál nouze a potřebu pomoci.
Odpověď b)oznámení o přeplutí rovníku.
Odpověď c)signál lodi zajišťující start nebo přistávání letadla, aby plula poloviční silou.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaSignál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . _ _ _ . . . (SOS) v Morseově abecedě znamená:

Správná odpověď a)signál nouze a potřebu pomoci.
Odpověď b)žádost o povolení vjezdu do přístavu.
Odpověď c)žádost o sdělení polohy lodi.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPadáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

Správná odpověď a)signál nouze a potřebu pomoci.
Odpověď b)osvětlení prostoru při plavbě za snížené viditelnosti.
Odpověď c)optický signál pro plavidlo v dohledu, aby druhé plavidlo minulo na straně jeho pravoboku .
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPadáková raketa nebo ruční pochodeň, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, dává:

Správná odpověď a)červené světlo.
Odpověď b)bílé světlo.
Odpověď c)zelené světlo.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaDýmový signál vydávající oranžově zbarvený dým znamená:

Správná odpověď a)signál nouze a potřebu pomoci.
Odpověď b)dodatečný signál pro lodě provádějící lov ryb těsně vedle sebe.
Odpověď c)navigační pomůcka při plavbě za snížené viditelnosti.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaDýmový signál, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, vydává:

Správná odpověď a)oranžově zbarvený dým.
Odpověď b)žlutě zbarvený dým.
Odpověď c)červeně zbarvený dým.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPřibližujete se k plavidlu, na jehož palubě stojí osoba, která pomalu a opakovaně vzpažuje a připažuje. Toto znamená:

Správná odpověď a)upozornění na nouzi a potřebu pomoci.
Odpověď b)požadavek na snížení rychlosti plavby.
Odpověď c)mám potápěče pod vodou, nepřibližujte se.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: MP1
OtázkaPoužívání nebo vystavování nouzových signálů pro jiné účely, než upozornění na nouzi a potřebu pomoci, je:

Správná odpověď a)zakázáno.
Odpověď b)dovoleno, ale jen ve dne.
Odpověď c)dovoleno, ale jen v noci.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)plachetnice y uvolnit cestu.
Odpověď b)plachetnice x uvolnit cestu.
Odpověď c)obě musí změnit svůj směr plavby vpravo.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)plachetnice x uvolnit cestu.
Odpověď b)plachetnice y uvolnit cestu
Odpověď c)obě musí změnit svůj směr plavby vpravo.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)plachetnice y uvolnit cestu.
Odpověď b)plachetnice x uvolnit cestu.
Odpověď c)obě musí změnit svůj směr plavby vpravo.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPřibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)obě změnit svůj směr plavby vpravo.
Odpověď b)směr plavby změnit pouze plavidlo x.
Odpověď c)směr plavby změnit pouze plavidlo y.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaJestliže se křižují kurzy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

Správná odpověď a)loď x uvolnit cestu.
Odpověď b)loď y uvolnit cestu.
Odpověď c)obě musí změnit směr plavby vpravo.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď c)obě plavidla změnit směr plavby vpravo.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď c)obě plavidla změnit směr plavby vpravo.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď c)obě plavidla změnit směr plavby vpravo.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď c)obě plavidla změnit směr plavby vpravo.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď c)obě plavidla změnit směr plavby vpravo.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď c)obě plavidla změnit směr plavby vpravo.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: MP2
OtázkaPro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

Správná odpověď a)plavidlo y uvolnit cestu.
Odpověď b)plavidlo x uvolnit cestu.
Odpověď c)plavidlo y zastavit.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaPlachetnice, která vystavuje vpředu kuželový znak vrcholem dolů:

Správná odpověď a)pluje pod plachtami a současně používá strojní pohon.
Odpověď b)pluje pod plachtami a má omezenou možnost manévrovat.
Odpověď c)pluje pod plachtami a má poruchu motoru.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověď a)loď provádějící lov ryb.
Odpověď b)loď omezená svým ponorem.
Odpověď c)neovladatelné.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověď a)neovladatelné.
Odpověď b)omezené svým ponorem.
Odpověď c)zakotvené.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověď a)loď s omezenou manévrovací schopností.
Odpověď b)rybářská loď.
Odpověď c)nasedlé na dno.
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaPřiplouváme zprava k takto označenému plovoucímu stroji. Pro bezpečnou plavbu je nutné:

Správná odpověď a)nechat jej po svém pravoboku.
Odpověď b)nechat jej po svém levoboku.
Odpověď c)zastavit.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověď a)omezeno svým ponorem.
Odpověď b)zakotveno.
Odpověď c)neovladatelné.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověď a)nasedlé na dno.
Odpověď b)lodivod.
Odpověď c)rybářská loď.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: MP3
OtázkaTakto označené plavidlo je:

Správná odpověď a)zakotvené.
Odpověď b)nasedlé na dno.
Odpověď c)rybářská loď.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaMořské vnitřní vody jsou:

Správná odpověď a)oblasti mezi pevninou a základní linií teritoriálního moře.
Odpověď b)oblasti mezi teritoriálním a volným mořem.
Odpověď c)oblasti mezi přílivem a odlivem.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaTeritoriální moře je definováno jako:

Správná odpověď a)pásmo vod zahrnuté do teritoria pobřežního státu.
Odpověď b)oblast bezpečného průjezdu.
Odpověď c)oblast zakázaného pronásledování.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaVolné moře:

Správná odpověď a)leží vně hranice moře teritoriálního.
Odpověď b)je chráněné území sousedního státu.
Odpověď c)je oblast národního zájmu příslušného státu.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaNámořní protest podává velitel lodě:

Správná odpověď a)došlo-li nebo mohlo-li v souvislosti s provozem lodě dojít k poškození lodě, nákladu nebo zdraví osob na lodi.
Odpověď b)nejsou-li zabezpečeny na lodi podmínky péče o posádku.
Odpověď c)je-li přesvědčen, že osoba pověřená vykonáváním státního dozoru na plavidle zjistila nedostatky, které neodpovídají skutečnosti.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaNámořní protest podává velitel lodě:

Správná odpověď a)v nejbližším přístavu, do kterého připluje, zastupitelskému úřadu ČR nebo notářství nebo námořnímu úřadu nebo soudu státu, do jehož přístavu loď připlula.
Odpověď b)v nejbližším přístavu, do kterého připluje, provozovateli plavidla.
Odpověď c)v místě sídla zastupitelského úřadu ČR vlastníkovi plavidla.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaSrážka námořního plavidla s jiným námořním plavidlem nebo jiným pevným předmětem se v námořním zákoně nazývá:

Správná odpověď a)námořní nehodou.
Odpověď b)námořním protestem.
Odpověď c)společnou kolizí.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaZnečištění mořského prostředí se v námořním zákoně nazývá:

Správná odpověď a)námořní nehodou.
Odpověď b)námořním protestem.
Odpověď c)společnou kolizí.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaŠkody, které vzniknou úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí, se v námořním zákoně nazývají:

Správná odpověď a)společnou havárií.
Odpověď b)námořním protestem.
Odpověď c)námořní kolizí.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaZa provedenou záchranu lodě a dalších hodnot na lodi:

Správná odpověď a)se poskytuje zachránci odměna přiměřená stupni ohrožení, úsilí zachránce a úspěšnosti záchrany.
Odpověď b)se poskytuje zachránci odměna, pokud byla předem podepsána smlouva o poskytnutí pomoci.
Odpověď c)se odměna neposkytuje.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaPokud byla plavidlu poskytnuta pomoc, o kterou v nouzi požádalo:

Správná odpověď a)může kapitán plavidla, které pomoc poskytlo, požádat o finanční odměnu za poskytnutí pomoci.
Odpověď b)nemůže kapitán plavidla, které pomoc poskytlo, požádat o finanční odměnu za poskytnutí pomoci.
Odpověď c)rozhoduje o nároku na odměnu za poskytnutí pomoci zásadně námořní soud.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaZa poskytnutí pomoci k záchraně na moři:

Správná odpověď a)má zachránce zákonné námořní zástavní právo k zachráněnému majetku.
Odpověď b)nemá zachránce zákonné námořní zástavní právo k zachráněnému majetku.
Odpověď c)má zachránce zákonné námořní zástavní právo k zachráněnému majetku, pokud byla předem podepsána smlouva o poskytnutí pomoci.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: MP4
OtázkaPokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

Správná odpověď a)může použít zachránce zástavního práva k zachráněné lodi, pokud není schopen žadatel o pomoc finanční odměnu poskytnout.
Odpověď b)nemá zachránce na finanční odměnu nárok.
Odpověď c)může použít zachránce zástavního práva k zachráněné lodi, pokud není schopen žadatel o pomoc finanční odměnu poskytnout, byla-li předem podepsána smlouva o poskytnutí pomoci.
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaMagnetický a ruční zaměřovací kompas slouží obecně pro měření:

Správná odpověď a)směru.
Odpověď b)hloubky.
Odpověď c)rychlosti.
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaStřelka magnetického kompasu směřuje:

Správná odpověď a)k severnímu pólu a je ovlivněna deklinaci a deviací.
Odpověď b)k severnímu pólu a není ničím ovlivněna.
Odpověď c)vždy rovnoběžně s osou plavidla a je ovlivněna polohou plavidla vůči severu.
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaÚhel mezi zeměpisným a magnetickým pólem se nazývá:

Správná odpověď a)deklinace.
Odpověď b)deviace.
Odpověď c)devalvace.
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaOdchylka kompasu způsobená různými magnetickými poli se nazývá:

Správná odpověď a)deviace.
Odpověď b)dekontaminace
Odpověď c)deklinace.
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 5 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď a)2,5 m/s.
Odpověď b)5 m/s.
Odpověď c)10 m/s.
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 4 uzle. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď a)2 m/s.
Odpověď b)4 m/s.
Odpověď c)8 m/s.
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 6 uzlů. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď a)3 m/s.
Odpověď b)6 m/s.
Odpověď c)12 m/s.
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 2 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď a)4 uzle.
Odpověď b)2 uzle.
Odpověď c)1 uzel.
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 1 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně rychlosti:

Správná odpověď a)2 uzle.
Odpověď b)1 uzel.
Odpověď c)0,5 uzle.
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaPlujete rychlostí 3 m/s. Tato rychlost odpovídá přibližně:

Správná odpověď a)6 uzlů.
Odpověď b)3 uzle.
Odpověď c)1,5 uzle.
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaNa plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 6 metrů. Naměřený čas jsou 3 sekundy. Rychlost plavidla je:

Správná odpověď a)4 uzle.
Odpověď b)2 uzle.
Odpověď c)6 uzlů.
 
č. 96 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaNa plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 8 metrů. Naměřený čas jsou 4 sekundy. Rychlost plavidla je:

Správná odpověď a)4 uzle.
Odpověď b)2 uzle.
Odpověď c)8 uzlů.
 
č. 97 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaNa plavidle měříte rychlost metodou tzv. "bočního logu". Délka plavidla je 10 metrů. Naměřený čas je 5 sekund. Rychlost plavidla je:

Správná odpověď a)4 uzle.
Odpověď b)2 uzle.
Odpověď c)10 uzlů.
 
č. 98 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaRychlost vašeho plavidla je 3 uzle. Vzdálenost 1 ,5 námořní míle uplujete za:

Správná odpověď a)0,5 hodiny.
Odpověď b)1 hodinu.
Odpověď c)2 hodiny.
 
č. 99 Zkratka souboru otázek: N1
OtázkaRychlost vašeho plavidla je, 4 uzle. Vzdálenost 2 námořní míle uplujete za:

Správná odpověď a)0,5 hodiny.
Odpověď b)1 hodinu.
Odpověď c)2 hodiny.
 
č. 100 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaMěřítko mapy 1 : 10 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Správná odpověď a)100 m ve skutečnosti.
Odpověď b)100 cm ve skutečnosti.
Odpověď c)1 km ve skutečnosti.
 
č. 101 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaMěřítko mapy 1 : 100 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá:

Správná odpověď a)1 km ve skutečnosti.
Odpověď b)100 m ve skutečnosti.
Odpověď c)10 km ve skutečnosti.
 
č. 102 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě se linie, která spojuje místa stejných hloubek nazývá:

Správná odpověď a)izobata.
Odpověď b)izobara.
Odpověď c)izohypsa.
 
č. 103 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Správná odpověď a)3,5 metru.
Odpověď b)3 metry 5 centimetrů.
Odpověď c)35 metrů.
 
č. 104 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa metrické mapě znamená uvedená číslice hloubku:

Správná odpověď a)6 metrů 3 decimetry.
Odpověď b)63 metrů.
Odpověď c)6 metrů 3 centimetry.
 
č. 105 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)ponořená skála, nebezpečná pro plavbu, s uvedenou hloubkou nad ní.
Odpověď b)ponořený kámen, plavba nad ním je bezpečná.
Odpověď c)překážka s uvedenou výškou nad hladinou.
 
č. 106 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)přístavní úřad.
Odpověď b)významná kóta nad hladinou.
Odpověď c)celnice.
 
č. 107 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)celnice
Odpověď b)komín.
Odpověď c)kostel.
 
č. 108 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)kotviště.
Odpověď b)stanoviště lodivoda.
Odpověď c)kotvení zakázáno.
 
č. 109 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)kotvení zakázáno.
Odpověď b)kotviště.
Odpověď c)nebezpečný vrak pod hladinou.
 
č. 110 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)skály ve výši hladiny
Odpověď b)navigační světlo.
Odpověď c)vysílač.
 
č. 111 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak v barvě fialové:

Správná odpověď a)kabel pod vodou.
Odpověď b)izobaty.
Odpověď c)nebezpečná mělčina.
 
č. 112 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)potrubí pod vodou.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)hranice zákazu plavby.
 
č. 113 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)potopený vrak, nebezpečný pro lodní dopravu.
Odpověď b)vrak vyčnívající nad hladinu.
Odpověď c)vrak, který není nebezpečný pro lodní dopravu.
 
č. 114 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)vrak, který není nebezpečný pro lodní dopravu.
Odpověď b)vrak vyčnívající nad hladinu.
Odpověď c)vrak nebezpečný pro lodní dopravu.
 
č. 115 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě znamená znak:

Správná odpověď a)nebezpečné skalní útesy pod vodou.
Odpověď b)bóje pravé strany plavební dráhy.
Odpověď c)radarový odražeč.
 
č. 116 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaTento údaj na displeji přístroje GPS znamená, že bod se nachází na pozici:

Správná odpověď a)43 stupňů, 20 minut severní šířky a 15 stupňů 40 minut východní délky.
Odpověď b)43 stupňů 20 minut severní délky a 15 stupňů 40 minut východní šířky.
Odpověď c)43 stupňů 20 minut severní šířky a 15 stupňů 40 minut východní šířky.
 
č. 117 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNámořní míle měří:

Správná odpověď a)1852 m.
Odpověď b)1609 m.
Odpověď c)1500 m, ale jen v naší zeměpisné šířce.
 
č. 118 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNámořní míle se na mapě odměřují:

Správná odpověď a)na svislém rámečku mapy.
Odpověď b)na vodorovném rámečku mapy.
Odpověď c)na vodorovném nebo svislém rámečku mapy.
 
č. 119 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě spojuje poledník body se stejnou:

Správná odpověď a)zeměpisnou délkou.
Odpověď b)zeměpisnou šířkou.
Odpověď c)hloubkou.
 
č. 120 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaNa námořní mapě spojuje rovnoběžka body se stejnou:

Správná odpověď a)zeměpisnou šířkou.
Odpověď b)zeměpisnou délkou.
Odpověď c)hloubkou.
 
č. 121 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaZeměpisnou šířku odečítáme na námořní mapě:

Správná odpověď a)podél pravého a levého svislého rámečku mapy.
Odpověď b)podél horního a spodního vodorovného rámečku mapy.
Odpověď c)v libovolné části rámečku mapy.
 
č. 122 Zkratka souboru otázek: N2
OtázkaZeměpisnou délku odečítáme na námořní mapě:

Správná odpověď a)podél horního a spodního vodorovného rámečku mapy.
Odpověď b)podél pravého a levého svislého rámečku mapy.
Odpověď c)v libovolné části rámečku mapy.
 
č. 123 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte červenou válcovou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Správná odpověď a)musíte minout bóji na levoboku.
Odpověď b)musíte minout boji na pravoboku.
Odpověď c)můžete bóji míjet po obou stranách.
 
č. 124 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte zelenou kuželovitou bóji. Jestliže chcete plout v plavební dráze:

Správná odpověď a)musíte minout bóji na pravoboku.
Odpověď b)musíte minout bóji na levoboku.
Odpověď c)můžete bóji míjet po obou stranách.
 
č. 125 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte červenou tyčovou bóji, která má červený válec jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Správná odpověď a)minout bóji na pravoboku.
Odpověď b)minout boji na levoboku.
Odpověď c)bóji lze míjet po obou stranách.
 
č. 126 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte zelenou tyčovou bóji, která má zelený kužel vrcholem vzhůru jako vrcholový znak. Jestliže chcete plout v plavební dráze, musíte:

Správná odpověď a)minout bóji na levoboku.
Odpověď b)minout bóji na pravoboku.
Odpověď c)bóji lze míjet po obou stranách.
 
č. 127 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaČervené válcové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)červený válec.
Odpověď b)červenou kouli.
Odpověď c)červený kužel.
 
č. 128 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaZelené kuželové bóje mohou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)zelený kužel vrcholem vzhůru.
Odpověď b)zelený válec.
Odpověď c)zelenou kouli.
 
č. 129 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vpravo. Tato bóje bude:

Správná odpověď a)červená válcová s jedním širokým vodorovným zeleným pásem.
Odpověď b)zelená kuželová s jedním širokým vodorovným červeným pásem.
Odpověď c)červená kuželová s jedním širokým vodorovným zeleným pásem.
 
č. 130 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z moře do přístavu. Před sebou vidíte bóji, která značí, že hlavní plavební dráha je vlevo. Tato bóje bude:

Správná odpověď a)zelená kuželová s jedním širokým vodorovným červeným pásem.
Odpověď b)červená válcová s jedním širokým vodorovným zeleným pásem.
Odpověď c)zelená válcová s jedním širokým vodorovným červeným pásem.
 
č. 131 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na levoboku, budou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)zelený kužel vrcholem vzhůru.
Odpověď b)červený válec.
Odpověď c)červenou kouli.
 
č. 132 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete v hlavní plavební dráze z přístavu na moře. Bóje, které míjíte na pravoboku budou mít jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)červený válec.
Odpověď b)zelený kužel vrcholem vzhůru.
Odpověď c)červenou kouli.
 
č. 133 Zkratka souboru otázek: N3
OtázkaPlujete z přístavu na moře. Před sebou vidíte kulovou bóji, která má červené a bílé svislé pruhy. Tato bóje znamená, že:

Správná odpověď a)kolem ní je splavná voda.
Odpověď b)se pod ní nachází izolované nebezpečí.
Odpověď c)se blížíme k pásmu vojenských cvičení.
 
č. 134 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na východní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na západní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 136 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na jižní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 137 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaKardinální značení v systému IALA ukazuje bezpečnou stranu při míjení nebezpečí na severní straně. Bóje má jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 138 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)východně od bóje.
Odpověď b)jižně od bóje.
Odpověď c)západně od bóje.
 
č. 139 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)západně od bóje.
Odpověď b)jižně od bóje.
Odpověď c)východně od bóje.
 
č. 140 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak uvedené vyobrazení. Splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)severně od bóje.
Odpověď b)jižně od bóje.
Odpověď c)západně od bóje.
 
č. 141 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která má jako vrcholový znak znak uvedené vyobrazení.Splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)jižně od bóje.
Odpověď b)severně od bóje.
Odpověď c)východně od bóje.
 
č. 142 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře žlutá, dole černá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)jižně od bóje.
Odpověď b)severně od bóje.
Odpověď c)východně od bóje.
 
č. 143 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: nahoře černá, dole žlutá. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)severně od bóje.
Odpověď b)západně od bóje.
Odpověď c)jižně od bóje.
 
č. 144 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: černá s jedním žlutým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)východně od bóje.
Odpověď b)severně od bóje.
Odpověď c)západně od bóje.
 
č. 145 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaPři plavbě v pobřežních vodách se blížíte k bóji, která z nějakého důvodu ztratila vrcholový znak. Bóje má následující zbarvení: žlutá s jedním černým širokým vodorovným pruhem. Tato bóje udává, že splavná voda se nachází:

Správná odpověď a)západně od bóje.
Odpověď b)jižně od bóje.
Odpověď c)východně od bóje.
 
č. 146 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaV systému IALA se nad izolovaným nebezpečím upevňuje bóje, která má jako vrcholový znak:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 147 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaBóje, která v systému IALA informuje například o pásmu vojenských cvičení, o rekreačním pásmu, o uložení kabelů nebo potrubí a podobně má barvu:

Správná odpověď a)žlutou.
Odpověď b)červené a bílé svislé pruhy.
Odpověď c)černou s jedním červeným širokým vodorovným pruhem.
 
č. 148 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaBóje, která v systému IALA značí izolované nebezpečí má barvu:

Správná odpověď a)černou s jedním nebo více širokými vodorovnými červenými pruhy.
Odpověď b)žlutou.
Odpověď c)červené a bílé svislé pruhy.
 
č. 149 Zkratka souboru otázek: N4
OtázkaBóje, která v systému IALA značí bezpečnou vodu, má barvu:

Správná odpověď a)červené a bílé svislé pruhy.
Odpověď b)černou s jedním nebo více širokými vodorovnými červenými pruhy.
Odpověď c)žlutou.
 
č. 150 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaObecně platí, že s přibývající nadmořskou výškou tlak vzduchu:

Správná odpověď a)klesá.
Odpověď b)stoupá.
Odpověď c)zůstává stejný.
 
č. 151 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNormální atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře je:

Správná odpověď a)1013 hPa.
Odpověď b)993 hPa.
Odpověď c)1023 hPa.
 
č. 152 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaPři stavu aneroidu 990 hPa je tlak vzduchu:

Správná odpověď a)nízký.
Odpověď b)vysoký.
Odpověď c)normální.
 
č. 153 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaČára spojující místa se stejnou hodnotou tlaku vzduchu přepočítaného na hladinu moře se nazývá:

Správná odpověď a)izobara.
Odpověď b)izobata.
Odpověď c)izohypsa.
 
č. 154 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je rozložení tlaku vzduchu znázorněno pomocí:

Správná odpověď a)izobar.
Odpověď b)izobat.
Odpověď c)izohyps.
 
č. 155 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaK měření tlaku vzduchu se na malých plavidlech nejčastěji používá:

Správná odpověď a)aneroid.
Odpověď b)rtuťový tlakoměr.
Odpověď c)anemometr.
 
č. 156 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaBeaufortova stupnice se využívá pro odhad:

Správná odpověď a)síly větru.
Odpověď b)oblačnosti.
Odpověď c)směru větru.
 
č. 157 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVítr je jihovýchodní. Znamená to, že vane:

Správná odpověď a)z jihovýchodu na severozápad.
Odpověď b)ze severozápadu na jihovýchod.
Odpověď c)z jihu na východ.
 
č. 158 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVítr je severozápadní. Znamená to, že vane:

Správná odpověď a)ze severozápadu na jihovýchod.
Odpověď b)z jihovýchodu na severozápad.
Odpověď c)ze severu na západ.
 
č. 159 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaRychlost větru 4° Bft je asi:

Správná odpověď a)12 uzlů (6 m/s).
Odpověď b)6 uzlů (3 m/s).
Odpověď c)20 uzlů (10 m/s).
 
č. 160 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaRychlost větru 6°Bft je asi:

Správná odpověď a)24 uzle (12 m/s).
Odpověď b)18 uzlů (9 m/s).
Odpověď c)30 uzlů (15 m/s).
 
č. 161 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaOblaky vznikají:

Správná odpověď a)ochlazováním stoupající masy vzduchu.
Odpověď b)oteplováním klesající masy vzduchu.
Odpověď c)oteplováním stoupající masy vzduchu.
 
č. 162 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVysokými oblaky jsou:

Správná odpověď a)cirrus, cirrocumulus, cirrostratus.
Odpověď b)altocumulus, altostratus, nimbostratus.
Odpověď c)stratus, stratocumulus.
 
č. 163 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaDo středního patra oblaků patří:

Správná odpověď a)altocumulus, altostratus.
Odpověď b)stratocumulus.
Odpověď c)stratus.
 
č. 164 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaMezi nízké oblaky patří:

Správná odpověď a)stratocumulus, stratus.
Odpověď b)altocumulus, altostratus.
Odpověď c)cirrus, cirrostratus.
 
č. 165 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaCumulonimbus:

Správná odpověď a)zasahuje výškově do všech pater.
Odpověď b)patří mezi střední oblaky.
Odpověď c)patří mezi nízké oblaky.
 
č. 166 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaCirrocumulus patří mezi:

Správná odpověď a)vysoké oblaky.
Odpověď b)střední oblaky.
Odpověď c)nízké oblaky.
 
č. 167 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro jednotlivé vzájemně oddělené bílé obláčky vláknité struktury, často hedvábného lesku, bez vlastního stínu, které mají tvar vláken nebo jejich svazků, které nezeslabují světlo a jsou složeny z krystalků ledu je:

Správná odpověď a)cirrus.
Odpověď b)stratus.
Odpověď c)cumulus.
 
č. 168 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro jednotlivé, obvykle zářivě bílé a husté mraky s ostře ohraničenými obrysy, které jsou buď ploché, nebo se vyvíjejí do výšky ve tvaru kup nebo věží, které mají téměř vodorovnou základnu poměrně tmavou a které jsou tvořeny z kapiček vody

Správná odpověď a)cumulus.
Odpověď b)stratus.
Odpověď c)nimbostratus.
 
č. 169 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro souvislou jednotvárně šedou oblačnou vrstvu bez určitých obrysů, ze které může někdy mrholit, je:

Správná odpověď a)stratus.
Odpověď b)altocumulus.
Odpověď c)cirrostratus.
 
č. 170 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVšeobecný název pro mohutný a hustý oblak nápadně vyvinutý do výšky, jehož horní část je zploštělá a rozšiřuje se do podoby vějíře nebo kovadliny, který přináší nárazovitý silný vítr a lijáky, je:

Správná odpověď a)cumulonimbus.
Odpověď b)nimbostratus.
Odpověď c)cumulus.
 
č. 171 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaV teplé vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Správná odpověď a)stratus, stratocumulus.
Odpověď b)cumulus, cumulonimbus.
Odpověď c)cirrostratus, altostratus.
 
č. 172 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVe studené vzduchové hmotě se vyskytují převážně oblaky typu:

Správná odpověď a)cumulus, cumulonimbus.
Odpověď b)stratus, stratocumulus.
Odpověď c)cirrostratus, altostratus.
 
č. 173 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže vzduchová hmota proudí nad chladnější povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Správná odpověď a)teplá.
Odpověď b)studená.
Odpověď c)místní.
 
č. 174 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže vzduchová hmota proudí nad teplejší povrch, než byla oblast jejího vzniku, je tato vzduchová hmota:

Správná odpověď a)studená.
Odpověď b)teplá.
Odpověď c)místní.
 
č. 175 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaÚtvar znázorněný na synoptické mapě zobrazuje:

Správná odpověď a)tlakovou níži.
Odpověď b)tlakovou výši.
Odpověď c)hřeben vysokého tlaku.
 
č. 176 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaÚtvar znázorněný na synoptické mapě znázorňuje:

Správná odpověď a)tlakovou výši.
Odpověď b)tlakovou níž.
Odpověď c)brázdu nízkého tlaku.
 
č. 177 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSynoptická mapa slouží:

Správná odpověď a)pro vyhodnocení povětrnostní situace.
Odpověď b)k lepší navigační orientaci v dané oblasti.
Odpověď c)k zápisu trasových bodů uskutečněné plavby.
 
č. 178 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVýška vlny se měří:

Správná odpověď a)mezi prohlubní a hřbetem.
Odpověď b)mezi dnem a maximálním vzdutím.
Odpověď c)mezi pobřežní linií a hřbetem vlny.
 
č. 179 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaTlak vzduchu zpravidla měříme aneroidem v:

Správná odpověď a)hektopascalech (hPa).
Odpověď b)metrech za sekundu (m/s).
Odpověď c)procentech (%).
 
č. 180 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSilný studený vítr ze severu nebo severozápadu se ve Středomoří označuje jako:

Správná odpověď a)Mistral.
Odpověď b)Föhn.
Odpověď c)Scirocco.
 
č. 181 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je takto znázorněna:

Správná odpověď a)teplá fronta.
Odpověď b)studená fronta.
Odpověď c)okluzní fronta.
 
č. 182 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je takto znázorněna:

Správná odpověď a)studená fronta.
Odpověď b)teplá fronta.
Odpověď c)okluzní fronta.
 
č. 183 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je okluzní fronta označena:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 184 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaRychlost větru měříme anemometrem v:

Správná odpověď a)metrech za sekundu (m/s).
Odpověď b)procentech (%).
Odpověď c)hektopascalech (hPa).
 
č. 185 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa synoptické mapě je mrholení zobrazeno symbolem:

Správná odpověď a)
Odpověď b)
Odpověď c)
 
č. 186 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaUvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Správná odpověď a)sněžení.
Odpověď b)mrznoucí déšť.
Odpověď c)jinovatka.
 
č. 187 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaUvedený symbol na synoptické mapě znamená:

Správná odpověď a)déšť.
Odpověď b)mrholení.
Odpověď c)kroupy.
 
č. 188 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaV průběhu působení pevninské brízy vane vítr:

Správná odpověď a)večer a v noci z pevniny na moře.
Odpověď b)ráno a dopoledne z moře na pevninu.
Odpověď c)v noci a dopoledne z moře na pevninu.
 
č. 189 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaStudený a nárazovitý vítr přicházející od severovýchodu dosahující někdy až síly vichřice se na Jadranu nazývá:

Správná odpověď a)bóra.
Odpověď b)fén.
Odpověď c)gregale.
 
č. 190 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSynoptická mapa znázorňuje:

Správná odpověď a)rozložení barických útvarů.
Odpověď b)doporučené plavební trasy.
Odpověď c)směry mořských proudů a větrů v jednotlivých ročních obdobích.
 
č. 191 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže jsou na synoptické mapě izobary těsně vedle sebe, lze očekávat:

Správná odpověď a)silný vítr.
Odpověď b)slabý vítr.
Odpověď c)bezvětří.
 
č. 192 Zkratka souboru otázek: M1
Otázka Jestliže jsou na synoptické mapě izobary od sebe značně vzdáleny, lze očekávat:

Správná odpověď a)slabý vítr.
Odpověď b)silnou vichřici.
Odpověď c)silný vítr.
 
č. 193 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJestliže se na horizontu objeví oblak cumulonimbus s vrcholkem připomínajícím kovadlinu, lze očekávat:

Správná odpověď a)bouřku, silný nárazový vítr.
Odpověď b)převážně pěkné počasí.
Odpověď c)dosavadní ráz počasí se nezmění.
 
č. 194 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaČervená obloha při východu slunce naznačuje:

Správná odpověď a)pravděpodobnost špatného počasí.
Odpověď b)převážně pěkné počasí.
Odpověď c)nemá žádný význam.
 
č. 195 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaSlunce zapadá za husté tmavé oblaky na horizontu. Oblaky mají červeně zbarvené okraje. Lze očekávat:

Správná odpověď a)pravděpodobnost, že se zhorší počasí.
Odpověď b)převážně pěkné počasí.
Odpověď c)nemá žádný význam na vývoj počasí.
 
č. 196 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaČást zemské atmosféry, ve které se odehrávají veškeré atmosférické děje se nazývá:

Správná odpověď a)troposféra.
Odpověď b)ionosféra.
Odpověď c)stratosféra.
 
č. 197 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNa moři se tvoří hustší bílé čepice z přepadajících hřebenů. Podle Beaufortovy stupnice stavu moře se jedná o stupeň vlnění:

Správná odpověď a)4.
Odpověď b)3.
Odpověď c)2.
 
č. 198 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaHraniční linie, tak zvaná fronta, se vytváří:

Správná odpověď a)při styku studené a teplé vzduchové masy.
Odpověď b)při putování různými oklikami ze západu na východ.
Odpověď c)při úplném vytlačení studeného vzduchu.
 
č. 199 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaNejnižší tlak se nalézá:

Správná odpověď a)ve středu cyklóny.
Odpověď b)na okraji rotující cyklóny.
Odpověď c)v horní části stacionární barické fronty.
 
č. 200 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaJak se nazývá proces uzavírání teplého sektoru tlakové níže:

Správná odpověď a)okluze.
Odpověď b)sekundární cyklóna.
Odpověď c)anticyklóna.
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: M1
OtázkaVe středu anticyklóny je tlak:

Správná odpověď a)maximální.
Odpověď b)minimální.
Odpověď c)bez tlaku.
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranné vybavení lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu tvoří nejméně:

Správná odpověď a)Záchranné kruhy (podkovy) a záchranné vesty.
Odpověď b)záchranný vor dimenzovaný na počet osob podle obsaditelnosti jachty.
Odpověď c)člun se vztlakovými komorami a bezpečnostní pás.
 
č. 203 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaPředepsaný počet záchranných kruhů (podkov) na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu je nejméně:

Správná odpověď a)dva kusy.
Odpověď b)jeden kus.
Odpověď c)tři kusy.
 
č. 204 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranné kruhy (podkovy) musí být pro plavbu vybaveny:

Správná odpověď a)jeden kus záchranným lankem délky 20 m, druhý kus samozažíhacím světlem nebo světelně dýmovou bójí.
Odpověď b)jeden kus plovoucí kotvou, druhý kus signalizační píšťalkou.
Odpověď c)signalizační píšťalkou.
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranný kruh (podkova) má zpravidla barvu:

Správná odpověď a)oranžovou.
Odpověď b)bílou.
Odpověď c)zelenou.
 
č. 206 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaPočet záchranných vest na lodi při plavbě na moři musí být nejméně:

Správná odpověď a)roven počtu osob na palubě.
Odpověď b)o jednu vyšší než je počet osob na palubě.
Odpověď c)roven polovině osob na palubě.
 
č. 207 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaJe-li záchranná vesta vybavena příslušenstvím, pak to zpravidla bývá:

Správná odpověď a)samozažíhací světlo, píšťalka, sáček s fluorescenčním barvivem.
Odpověď b)sadou světlic v barvě bílé, modré a zelené.
Odpověď c)signalizačním zrcátkem.
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaBezpečnostní pásy na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Správná odpověď a)nejsou vyžadovány.
Odpověď b)se vyžadují v počtu jeden kus na plavidle.
Odpověď c)se vyžadují v počtu odpovídajícím polovině osob na plavidle.
 
č. 209 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaZáchranný ostrůvek na lodi při plavbě do 1 námořní míle od břehu:

Správná odpověď a)není podle vyhlášky povinnou výbavou.
Odpověď b)se vyžaduje. Je možno jej nahradit člunem se vztlakovými komorami.
Odpověď c)je povinnou výbavou.
 
č. 210 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaHavarijní situace, které mohou na lodi při plavbě na moři vzniknout, jsou:

Správná odpověď a)muž přes palubu, poplach požární, vodní, lodní (opuštění lodi), nasednutí na mělčinu.
Odpověď b)poškození motoru či takeláže plachetnice.
Odpověď c)zranění či vážná nemoc člena posádky.
 
č. 211 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaManévr "muž přes palubu"je povinen kapitán:

Správná odpověď a)s posádkou nacvičit co nejdříve po vyplutí a provést o tom zápis do lodního deníku.
Odpověď b)s posádkou nacvičit v případě hrozícího zhoršení počasí a provést o tom zápis do lodního deníku.
Odpověď c)nacvičit s nezkušenou posádkou.
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaK hašení požáru na lodi nelze v žádném případě použít hasicí přístroj:

Správná odpověď a)tetrachlorový.
Odpověď b)práškový.
Odpověď c)vodní či pěnový.
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaMezi prostředky, nezbytné na lodi v případě vodního poplachu (pronikání vody do poškozené lodi), patří:

Správná odpověď a)vodní pumpy, lekážní prostředky (nepromokavá plachta, tabule plechu - plastu - gumy, matrace, lana vzpěry).
Odpověď b)cement tuhnoucí pod vodou.
Odpověď c)požární vědro, epoxidové rychleschnoucí tmely a polypropylenová lana.
 
č. 214 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaV případě lodního poplachu (opuštění vážně poškozené lodě) kapitán:

Správná odpověď a)opouští loď jako poslední.
Odpověď b)nastupuje do záchranného člunu jako první.
Odpověď c)musí zůstat na poškozené lodi, dokud se nedostaví pomoc.
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: Z1
OtázkaV případě nasednutí lodi na dno závisí stupeň ohrožení a další postup na:

Správná odpověď a)rozsahu poškození lodě, jejím využitelném vybavení pro daný účel, druhu dna, poloze mělčiny vůči větru a na stavu moře.
Odpověď b)typu a váze kotvy a délce řetězu či lana.
Odpověď c)druhu vrtule a výkonu motoru.