STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

 

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ
PRŮKAZU VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA
A MEZINÁRODNÍHO PRŮKAZU VŮDCE REKREAČNÍHO PLAVIDLA

verze: 20130711

VŮDCE MALÉHO A REKREAČNÍHO PLAVIDLA

Podle § 10 a § 16 vyhlášky č. 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky rezoluce č. 40, o mezinárodním průkazu vůdců rekreačních plavidel EHK OSN, je stanoveno:

oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla:

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla od 18 let.

Vzor průkazu pro plavbu pouze v České republice.

Vůdce malého plavidla je oprávněn vést i v zahraničí rekreační plavidlo, (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava):

 1. v oblasti I – na všech vodních cestách České republiky a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, od 16 let
 2. v oblasti C - v pobřežních mořských vodách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4°Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne, od 18 let.

Vzor průkazu pro plavbu v České republice i v zahraničí.

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

 • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu - pro držitele oprávnění od 18 let, který vykonal teoretickou i praktickou zkoušku,
 • Pokud držitel oprávnění starší 18 let nevykonal praktickou zkoušku, je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 100 kW (M100),
 • Držitel oprávnění ve věku 16 - 18 let je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW (M20), pokud vykonal teoretickou zkoušku,
 • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet - pro držitele oprávnění od 18 let, který vykonal teoretickou i praktickou zkoušku,
 • Pokud držitel oprávnění starší 18 let nevykonal praktickou zkoušku, je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 80 m2 (S80),
 • Držitel oprávnění ve věku 16 - 18 let je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 (S20), pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Podmínkou připuštění ke zkoušce pro kategorii S nebo S80 nebo S20 je získání oprávnění M nebo M100 nebo M20.

Podmínkou získání oprávnění pro oblast plavby I (vnitrozemské vodní cesty) je získání alespoň oprávnění M nebo M100 nebo M20.

Podmínkou připuštění ke zkoušce pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři) je získání alespoň oprávnění M nebo M100.

Držitel oprávnění M20 nebo i S20 může po dovršení věku 18 let na základě předložení předepsaných dokladů a náležitostí získat bez zkoušky oprávnění M100 nebo i S80.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli "Měřítko stránky" položku "Žádné", jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vedení malého plavidla, formulář potvrzení o lékařské prohlídce je dostupný zde ve formátu PDF) ne starší než 3 měsíce, podrobnosti o zdravotním posudku jsou dostupné zde ve formátu DOC pro MS Word 2000,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • 1 fotografii pasového formátu 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok,
 • správní poplatek 350,- Kč za oprávnění pro vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách (výše uvedené kategorie, oblast I) nebo 450,- Kč za oprávnění pro vedení plavidla v příbřežní plavbě na moři (výše uvedené kategorie, oblast C)
 • v případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu, případně praktické znalosti při praktické zkoušce ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného rozhodnutím ředitele Státní plavební správy č. 12/1996. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

 • Žadatel o oprávnění kategorie M (od 18 let) musí vykonat teoretickou i praktickou zkoušku,
 • žadatel o oprávnění kategorie M100 (od 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku,
 • žadatel o oprávnění kategorie M20 (od 16 do 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku,
 • žadatel o oprávnění kategorie S (od 18 let) musí vykonat teoretickou i praktickou zkoušku,
 • žadatel o oprávnění kategorie S80 (od 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku,
 • žadatel o oprávnění kategorie S20 (od 16 do 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku.

Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Zde můžete nalézt volné termíny zkoušek.

Písemný test

Základní část určená pro kategorie M, M100 a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz (ustanovení Řádu plavební bezpečnosti), základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 30 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Doplňková část určená pro kategorie S, S80 a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 11 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Zkouška pro oblast C - příbřežní plavba na moři: je určena pro držitele alespoň kategorie M100 nebo M. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři - COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest - systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 24 bodů.

Pro zobrazení souboru otázek klikněte sem.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Praktická zkouška

K praktické zkoušce se dostaví uchazeč s vlastním plavidlem s platným lodním osvědčením a vůdcem plavidla s příslušným průkazem způsobilosti (Státní plavební správa podle § 16 odst. 6 vyhlášky č. 224/1995 Sb. přistavení plavidla ke zkoušce nezajišťuje):

 • pro kategorii M s malým plavidlem s vlastním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s minimální obsaditelností 3 4 osoby, ovládání motoru přes konzoli,
 • pro kategorii S s plachetnicí s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2 pro minimálně dvoučlennou posádku.

Pokud uchazeč využije plavidlo, které je ke zkoušce přistaveno třetími osobami, musí se předem dohodnout s jeho provozovatelem na podmínkách použití plavidla.

Při praktické zkoušce musí žadatel prokázat schopnost správně a bezpečně ovládat plavidlo při základních manévrech na předem vyznačené trati, na níž musí provést úkoly, uvedené v osnově praktické zkoušky. Trať musí být vyznačena vzhledem k místním a povětrnostním podmínkám tak, aby na ní mohl žadatel provést všechny úkoly, které zkušební komisař v souladu s osnovou praktické zkoušky konkrétně ústně určí.

Při praktické zkoušce se hodnotí každý úkol jednotlivě způsobem vyhověl - nevyhověl. Při celkovém hodnocení uchazeč vyhověl, pokud jsou všechny úkoly hodnoceny vyhověl. Při hodnocení alespoň jednoho úkolu nevyhověl je celá zkouška hodnocena nevyhověl. Důležitým kritériem při hodnocení je správné a bezpečné ovládání plavidla a případně jasné a správné povely posádce.

Postup v případě neúspěchu

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Bližší podrobnosti o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla viz Informace o organizaci zkoušek vůdce malého a rekreačního plavidla.

Vydání průkazu

Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky, a to co možná nejdříve po jejím dokončení, postupně tak, jak uchazeči skončili. Z kapacitních důvodů je však třeba počítat s určitou prodlevou, ponechte si tedy časovou rezervu pro převzetí průkazu (čas závisí na počtu úspěšných uchazečů a času dokončení zkoušky – jakmile získáme konkrétní zkušenosti, čas zde uvedeme).

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zdržet, můžete si průkaz osobně vyzvednout v úředních hodinách na pobočce Státní plavební správy. Také je možné požádat druhou osobu, aby průkaz na základě vámi podepsané plné moci (nemusí být ověřená) vyzvedla za vás, a to buď v den zkoušky, nebo později v úředních hodinách. Průkazy vydané po zkoušce již nezasíláme poštou.

Průkazy v ostatních případech (náhradní doklad) jsou vydávány osobně v úředních hodinách osobám s bydlištěm v sídle pobočky, poštou ostatním. Pro vyhledání aktuálního stavu průkazu připravovaného k vydání slouží aplikace Průkazy připravené k vydání.

Platnost průkazů

Všechny průkazy vůdce malého plavidla a vůdce rekreačního plavidla vydané Státní plavební správou od roku 1976 jsou nadále v platnosti.

Vydávání a uznávání průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla cizincům

Státní plavební správa vydává a uznává mezinárodní průkazy rekreačního plavidla podle rezoluce č. 40 vydané komisí pro vnitrozemskou plavbu Evropské hospodářské komise OSN (dále rezoluce). V říjnu 2010 byl přijat touto komisí dodatek rezoluce a začátkem roku 2011 byla revidovaná rezoluce zveřejněna. Na základě doporučení rezoluce vydává a uznává Státní plavební správa mezinárodní průkazy vůdce rekreačního plavidla podle následujících zásad:

 1. Průkaz vůdce malého plavidla pro plavbu v České republice (ČR) bude VYDÁN buď na základě zkoušky vykonané na Státní plavební správě občanovi jakéhokoliv státu, pokud splní podmínky nutné k vydání průkazu.  Průkaz vůdce rekreačního plavidla pro plavbu v zahraničí bude VYDÁN cizinci - držiteli průkazu vůdce malého plavidla, pokud se prokáže povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v České republice (dále povolením) platnost průkazu bude stanovena na dobu platnosti povolení, občanu kteréhokoliv severoamerického státu a Kanady (platnost průkazu bude omezena na 2 roky) a dále občanu země, která není členem EHK/OSN (platnost průkazu bude omezena na 2 roky). Průkaz NEBUDE vystaven občanu kteréhokoliv členského státu EHK/OSN. Seznam členských států EHK/OSN je zde.
   
 2. Pro plavbu v České republice bude občanům ČR i cizincům UZNÁN buď průkaz vůdce malého plavidla získaný na základě zkoušky u Státní plavební správy, nebo mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla vystavený oprávněným orgánem uvedeným v příloze 4 rezoluce v zemi, která k rezoluci přistoupila a průkaz byl na základě doporučení rezoluce vydán (viz příloha 2, 3 a 4 rezoluce č. 40 EHK/OSN, english version). Pro plavbu v České republice NEBUDE UZNÁN mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla s oprávněním vystaveným POUZE pro plavbu na moři a dále průkaz, z nějž není zřetelné, že byl vydán podle rezoluce.

Další podrobnosti o problematice průkazů vůdce malého a rekreačního plavidla viz. Nejčastější dotazy - průkaz vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla.

Verze pro tisk

© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz