STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

 

SDĚLENÍ STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY č. 4/2007
ze dne 14.03.2007

o přidělování jednotného evropského identifikačního čísla pro plavidla obchodní plavby (ENI)

Z pověření Ministerstva dopravy ČR zahájí s platností od 1. dubna 2007 Státní plavební správa přidělování Jednotného evropského identifikačního čísla plavidla (dále jen „ENI“). Přidělování ENI se týká plavidel obchodní plavby, jmenovitě nákladních lodí, nákladních člunů, osobních lodí a remorkérů, s nimiž je prováděna vnitrozemská vodní doprava osob nebo nákladu jako koncesovaná živnost. ENI bude u jmenovaných plavidel po jeho přidělení tou součástí evidenčního označení plavidla, kterou dosud bylo rejstříkové číslo. Rejstříková čísla plavidel zůstávají v platnosti, u plavidel, kterým bylo přiděleno ENI, však nebudou součástí evidenčního označení. Po přidělení ENI a jeho zapsání do lodního osvědčení musí být neprodleně rejstříkové číslo jako součást evidenčního označení z plavidla odstraněno a nahrazeno ENI.

ENI je 8-místné číslo. První tři číslice obsahují kód rezervovaný pro zemi vydávající ENI a skupina dalších 5 číslic je pořadovým číslem. Kódy rezervované pro Českou republiku jsou 320 až 329. První dvě číslice označují tedy Českou republiku, třetí číslice pobočku Státní plavební správy, která ENI přidělila.

Číslice 1 2 3 4 5 6 7 8
ENI N N N N N N N N
     
  <- Oblast pro země -> <- Pořadové číslo ->

Státní plavební správa přidělí a zapíše ENI do lodního osvědčení uvedených plavidel postupně při vydávání nebo prodlužování platnosti lodního osvědčení.

ENI se pro každé plavidlo přiděluje pouze jednou. Plavidlům, kterým bylo ENI dříve přiděleno jiným evropským státem nebo jinou pobočkou Státní plavební správy, se nové ENI nepřiděluje ale ponechá se v platnosti a zapíše se ENI původní. U plavidel, kterým dosud ENI nebylo přiděleno, ale pro která byl vydán před 1. dubnem 2007 rýnský lodní certifikát a tzv. rýnské číslo (známé jako OFS nebo Euronummer) se vytvoří ENI tak, že se před OFS napíše „0“ (nula).

Platí do: odvolání

(č. j. 129/Ř/07)

Ředitel

Ing. Luděk C i d l i n a v. r.

Verze pro tisk


© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz