STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
 

VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PLAVIDLA
(LODNÍ OSVĚDČENÍ, OSVĚDČENÍ PLOVOUCÍHO ZAŘÍZENÍ,
LODNÍ OSVĚDČENÍ MALÉHO PLAVIDLA)

A ZAPSÁNÍ PLAVIDLA
DO PLAVEBNÍHO REJSTŘÍKU ČR

Předkládané doklady a náležitosti:

 • písemná žádost,
 • platný klasifikační doklad u klasifikovaných plavidel,
 • osvědčení o technické způsobilosti určených technických zařízení, pokud jsou tato instalována na plavidle,
 • osvědčení o schválení technické dokumentace vydané Státní plavební správou u individuálně postavených malých plavidel a neklasifikovaných plovoucích zařízení,
 • typové osvědčení vystavené výrobcem, u plavidel, která byla postavena na základě průkazu způsobilosti typu vydaného Státní plavební správou,
 • prohlášení výrobce o souladu plavidla s technickými požadavky na plavidla uváděná na trh, na která je výrobce povinen umístit značku CE,
 • doklad o nabytí, tj. kupní nebo darovací smlouvy s podpisy ověřenými úředně nebo pracovníkem Státní plavební správy, soudní rozhodnutí, které nabylo právní moci, fakturu či podobný doklad (pokladní blok, účet apod.), ze kterého bude patrné, že plavidlo bylo řádně zaplaceno,
 • doklad, z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, že provozovatelem plavidla je osoba s trvalým pobytem (u fyzických osob) nebo trvalým sídlem (u právnických osob) na území ČR a v případě, že osoba provozovatele není totožná s osobou vlastníka plavidla též doklad o vzájemném smluvním vztahu mezi vlastníkem, případně vlastníky, a provozovatelem plavidla,
 • celní doklad o propuštění zboží do vnitřního oběhu v případě plavidla dovezeného ze zahraničí mimo států Evropské unie,
 • doklad o vyřazení plavidla z rejstříku plavidel cizího státu v případě plavidla, které bylo zapsáno v rejstříku cizího státu,
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku v případě, že plavidlo má být zaevidováno na právnickou osobu. Osoba pověřená jednáním za právnickou osobu předloží své oprávnění s ověřeným podpisem pověřovatele,
 • ověřená plná moc k zastupování ve věci zapsaní plavidla do plavebního rejstříku u fyzických osob, které zastupují jinou fyzickou osobu,
 • občanský průkaz v případě, že osoba jednající za žadatele předkládá žádost osobně.

Písemnou žádost je možno podat osobně, nebo zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy (územní působnost poboček) s podmínkou, že podpis osoby vlastníka (fyzická osoba), jednající jménem (právnická osoba) nebo z pověření vlastníka plavidla bude na žádosti úředně ověřen.

Na základě předložené žádostí a předepsaných dokladů provede Státní plavební správa technickou prohlídku. Technické prohlídky jsou prováděny v sídle příslušné pobočky Státní plavební správy nebo po dohodě s provozovatelem v místě stálého stanoviště plavidla, při kontrole podponorových částí je ze strany provozovatele třeba zajistit vytažení plavidla na souš. V případě povinně klasifikovaného plavidla se technická prohlídka neprovádí, je nahrazena prohlídkou klasifikační. V případě plavidel vybavených platným typovým osvědčením se technická prohlídka provádí namátkově.

Vydání průkazu

Po provedení technické prohlídky Státní plavební správa vydá osvědčení plavidla a zapíše plavidlo do plavebního rejstříku.

Správní poplatek pro jednotlivé druhy plavidel je stanoven v následující výši:

Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě:
malá plavidla do délky 5 m včetně 300,- Kč
malá plavidla nad délku 5 m 500,- Kč
přívozní plavidla 400,- Kč
ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení:
  o výtlaku do 15 tun včetně 400,- Kč
  o výtlaku nad 15 tun 600,- Kč

Osvědčení plavidla je vydáváno na dobu určitou. Podmínky prodloužení jsou stanoveny zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a prováděcí vyhláškou č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Verze pro tisk

© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz